KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE PS 03/66 PS 03/67 DALAVEIEN 16 - RAMMETILLATELSE FOR OMBYGGING/ TILBYGGING AV NY SVØMMEHALL/ BADELAND. BEBYGGELSESPLAN FOR HÆRNØSANDVEIEN FELT K4 OG K5 (PULS EIENDOM) 1. GANGS BEHANDLING - OFFENTLIG ETTERSYN REFERATSAKER L12 Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 25. September 2003 For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 17 DS 03/374 ULRIK OLSENS VEI 8 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE DS 03/375 SKYTTERVEIEN 29 B - MELDING OM OPPFØRING AV NYTT INNGANGSPARTI OG BOD DS 03/376 SKYTTERVEIEN 23 - MELDING OM OPPFØRING AV UTEBOD DS 03/377 LANGVEIEN 107 B - MELDING OM DIVERSE BYGGEARBEIDER PÅ BOLIGHUS DS 03/378 NORDMØRSVEIEN 160 B - SVAR PÅ SØKNAD OM ANSVARSRETT MED REVIDERTE TEGNINGER DS 03/379 MØREGATA 11B - MELDING OM OPPSATT GJERDE / LEVEGG DS 03/380 ØVRE ENGGATE 14 - BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER DS 03/381 NORDMØRSVEIEN MELDING OM OPPFØRING AV TILBYGG DS 03/382 OLE VIGS GATE 1 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIGHUS DS 03/383 RØRGATA MELDING OM OPPFØRING AV GLASSUTBYGG DS 03/384 DUNKARSUNDET - BEBYGGELSESPLAN FOR ØSTRE DEL DS 03/385 NAUSTVEIEN 12 - SØKNAD OM ENDRET GARASJEPLASSERING DS 03/386 GLØSVÅGVEIEN 67 - MELDING OM OPPFØRING AV CARPORT DS 03/387 VERKSTEDVEIEN 1 C - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

3 Side 3 av 17 DS 03/388 TRÅLVEIEN 7 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BALKONGER DS 03/389 STORGATA 81 - MELDING OM SKIFTE AV TAK TIL DECRA DS 03/390 BØLGEBAKKEN 1 - MELDING OM UTSKIFTING AV VINDUER OG BORDKLEDNING DS 03/391 STORGATA SØKNAD OM FASADEENDRING OG PLANLØSNING I 1. ETASJE DS 03/392 SKJÆRVAVEIEN 30 - MELDING OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL GARASJE DS 03/393 GRIP GNR. 30 BNR. 1 - SØKNAD OM RIVING AV UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT DS 03/394 HÆRNØSANDVEIEN 32 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TAKHØYDE PÅ FRITTLIGGENDE GARASJE DS 03/395 OMAGATA BYGG 19 - MELDING OM OPPFØRING AV NYTT BYGG DS 03/396 SKORPAVEIEN 3 - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG DS 03/397 DALAVEIEN 22 - PLASSERING AV MODULBYGG. DS 03/398 KONGENS PLASS 6 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV REKLAMESKILT DS 03/399 STEINBERGVEIEN 2 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 03/400 BANAVEIEN 11 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV TERRASSE

4 Side 4 av 17 DS 03/401 OMAGATA SØKNAD OM UTSKIFTING AV VINDUER DS 03/402 SKYTTERVEIEN 23 B - MELDING OM UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BOD DS 03/403 SIGDEN 4 - SVAR PÅ SØKNAD OM JUSTERING AV HØYDE DS 03/404 SKOGVEIEN 56 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

5 Side 5 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/3025/9062/ Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /66 DALAVEIEN 16 - RAMMETILLATELSE FOR OMBYGGING/ TILBYGGING AV NY SVØMMEHALL/ BADELAND. Saksopplysninger Søknad datert om rammetillatelse for oppføring av nytt badeanlegg. Vedlagt til søknaden følger forprosjekt m/ beskrivelser, tegninger, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, søknader om ansvarsrett samt kontrolldokumentasjon for prosjekteringsfasen. Byggested Dalaveien 16, 6511 Kristiansund N Gårds- og bruksnr 9/ 200 Tiltakshaver Kristiansund kommune Ansvarlig søker Sum beregnet bruksareal (BRA) m² 1. etasje m² 2. etasje 315 m² Saken gjelder oppføring av et nybygg som tilbygg til eksisterende svømmehall for etablering av et nytt badeanlegg. Nye vannarealer med tilhørende tekniske anlegg i kjeller vil bli plassert i nytt tilbygg mot vest mens eksisterende hall innredes til vestibyle, garderober og velværeavdeling. Anlegget får kombinert resepsjon og serveringsdel felles for badet og idrettshallen. Den nye hovedgarderoben med 480 skapplasser er dimensjonert for rullestolbrukere. I tillegg finnes 2 spesialgarderober for denne gruppen. Det nye badet har følgende avdelinger: Familiebad med: Bølgebasseng med strandsone Lekebasseng for de minste Boblebasseng Strømkanal og massasjebenk Grotte med vannfall Klatrevegg Rutsjebaner Akvarium

6 Side 6 av 17 Servering av kafeteriavarer Småbord og benker Idrettsbadet: Inneholder et kombinert svømme-stup- basseng med 25 meters lengde og 12,5 meters bredde. Bassenget er 20 % større enn dagens basseng og gir plass til 6 svømmebaner á 2 meters bredde. Stupanlegget har sviktbrett på 1 og 3 meters høyde og plattform på 3 og 5 meters høyde. Helsebadet: Ligger mot syd og er en del av velværeavdelingen som kan lukkes av med glass- skyvevegger for spesielle grupper ved behov. Består for øvrig av et varmtvannsbasseng med 34 C og landarealer rundt 3 sider som er egnet for instruksjon. Bassenget inneholder rullestolrampe. Bassenget er på 12,5 x 7,5 meter + rampe, er 1,05 meter på det grunneste og 1,65 meter på det dypeste og er tilrettelagt som terapibasseng med vanngymnastikk og svømming. Velværeavdelingen: Varmvannsbasseng med 34 C Dampbadstu med 45 C og 100 % fuktighet med urtedufter Badstu tradisjonell 80 C Kaldkulp for nedkjøling 10 C samt dusjnisje Utendørs terrasse med varmkulp 38 C Sittegrupper/ avislesning 2 solarier hvorav ett er tilpasset rullestolbrukere Avdelingen kan ved behov fungere selvstendig eller inngå som en del av Helsebadet. Adkomst til anlegget skal, inntil ny hovedinnfartsvei til området er etablert over Hagelinområdet, skje via Dalaveien som i dag. Det er tilrettelagt for en fleksibel adkomstløsning som innebærer at anlegget kan betjenes av større kjøretøy ( busser ) både fra vest og fra øst. Parkeringsplass anlegges vest for badeanlegget med 66 parkeringsplasser. Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken. Dispensasjon I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det søkt om dispensasjon fra plankrav i kommuneplan samt fra pbl. 70 nr. 1 gesims- og mønehøyde. Etter at søknaden var innsendt har bystyret egengodkjent reguleringsplan for Atlantenområdet hvor det nye badeanlegget inngår som et element i planen. Etter dette er dispensasjon fra de nevnte krav ikke lenger nødvendig. Plangrunnlag og utforming Angjeldende eiendom omfattes av reguleringsplan for Atlantenområdet med tilhørende reguleringsbestemmelser, egengodkjent den Badeanlegget er innpasset i reguleringsplanen på et område avsatt til offentlig formål. Tillatt bebygd areal er fastsatt til 40 % og maksimal gesims-/ mønehøyde er fastsatt til cote +38,5 moh. Det omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplanens begrensninger. Ansvar og kontroll

7 Side 7 av 17 Ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte tiltaket må oppfylle kvalifikasjonskravene i h.h.t. Forskrift om godkjenning av foretak (GOF). Det søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner: Ansvarsområde Fagområde Beskrivelse Foretak Søker SØK bygning Prosjektering PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO arkitektur brannteknikk bygningsfysikk konstruksjonsteknikk geoteknikk brannalarmanlegg nød-/ ledelysanlegg energibruk sanitæranlegg luftbehandlingsanlegg kuldeanlegg SD-anlegg ledningsnett Malnes & Endresen AS Malnes & Endresen AS Kontroll av prosjektering Utførelse Kontroll utførelse KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR arkitektur brannteknikk bygningsfysikk konstruksjonsteknikk geoteknikk brannalarmanlegg nød-/ ledelysanlegg energibruk sanitæranlegg luftbehandlingsanlegg kuldeanlegg SD-anlegg ledningsnett Malnes & Endresen AS Malnes & Endresen AS Ansvarlig søker skal overfor bygningsmyndigheten innestå for at alle funksjoner er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Alle som søker ansvarsrett skal ha styringssystemer for oppfyllelse av krav i plan- og bygningslovgivningen. Branntekniske forhold Tiltaket omfattes av Risikoklasse 5 og med utførelse i Brannklasse 1. Mellom eksisterende idrettshall og nytt badeland etableres et seksjoneringsskille som brannvegg med brannmotstand REIM 90. Badeanlegget vil få en samlet grunnflate på 2365 m2 inntil seksjoneringsskillet mot idrettshallen. Brannbelastningen er vurdert til i hovedsak å ligge under 50 MJ/ m2. Ved å installere fulldekkende brannalarmanlegg i badeanlegget med direkte varsling til alarmsentral, vil brannseksjonens størrelse ligge innenfor fastsatte maksimalgrenser i Veiledning til Teknisk forskrift ( 7-24 tabell 6 ). Som en ekstra sikkerhet ved brann vil arealer med brannbelastning større enn 50 MJ/m2 bli utført med

8 Side 8 av 17 sprinkleranlegg. Dette gjelder disponibelt areal i plan 2 samt deler av vestibylearealet med tørrcafè og kjøkken m/ lager og solariearealer Sikkerheten ved brann anses etter dette godt ivaretatt. Plassering av bygning Bygningen skal plasseres i forhold til veier, eiendomsgrenser og byggegrenser som vist på reguleringsplan for Atlantenområdet. Tiltakets plassering skal påvises av Oppmålingsvesenet. Bygningen skal høydeplasseres som vist på vedlagte tegninger med høyde på ferdig gulv i vestibyle på cote + 23,9 moh. Bygningens tilgjengelighet både utvendig og innendørs - skal i størst mulig grad være tilpasset og utformet med hensyn til orienterings- og bevegelseshemmede. Estetiske forhold Badeanlegget er et tilbygg til eksisterende svømme- og idrettshall. Eksisterende bygning er et mur-/ betongbygg med 3 volumer; idrettshall, svømmehall og mellombygg. Tilbyggets arkitektur tar hensyn til helheten og er tilpasset stedets byggeskikk i form og materialbruk. Den høye formen har slektskap med gamlebadet og takflatene blir på begge gjort like. Anlegget vil framstå som nytt og moderne. Bygningens form og proporsjoner, både i seg selv og i forhold til omgivelsene, er etter dette tilfredsstillende og anses i så måte å oppfylle plan- og bygningslovens krav til estetiske forhold. Fasadeutforming - herunder materialbruk, utførelse, farger, skilt og reklame m.v., skal undergis en helhetlig vurdering og bearbeides i samråd med bygningsmyndigheten. Utomhusarealer, gjerder, forstøtningsmurer, fyllinger, mindre byggverk m.v. skal ha en tiltalende utforming og behandling og skal vises på egen utomhusplan. Utomhusplan. Av reguleringsplan for Atlantenområdet ( j.fr. reguleringsbestemmelsenes 3.1 ) framgår at det sammen med søknad om byggetillatelse skal sendes inn detaljert plan i målestokk 1 : 500 for de ubebygde delene av området. Utomhusplanen skal vise kjøreveier, gangveier, parkeringsplasser, sykkelparkering, møblering, plass/ bygg for kildesortering av avfall, bearbeiding av ubebygde deler av området inkl. skjæringer/ fyllinger, planering, forstøtningsmurer ( høyde ), overflatebehandling, og vegetasjon ( bevart og ny ). Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan før brukstillatelse gis. Utomhusplan må innsendes for godkjenning snarest og senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Avfall I henhold til Kristiansund kommunes Forskrift for bygge- og anleggsavfall pålegges tiltakshaver å sortere og behandle bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Kristiansund kommune. Plan for avfallshåndtering, som dokumenterer at nevnte pålegg vil bli oppfylt, skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.

9 Side 9 av 17 Igangsettingstillatelse: Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: Endelige tegninger ( M 1:100 eller 1:200) av plan, snitt og fasader med høydeangivelser, herunder egen branntegning, forskriftsmessig situasjonskart, må innsendes sammen med beskrivelse som redegjør for hvordan tekniske krav er ivaretatt. Ansvarsoppgave for utførelsesfasen ( skjema NBR 5141 ) som viser fordeling av ansvar for samordning, utførelse og kontroll av utførelsen for de enkelte fagområder, må innsendes for godkjenning sammen med søknader om ansvarsrett for de enkelte aktører. Bygningstekniske installasjoner (sanitær, ventilasjon, heis, alarm-/ slukkeanlegg m.v. ) må anmeldes særskilt i henhold til plan- og bygningslovens 93 pkt. e. Arbeidstilsynets samtykke må foreligge. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall må være innsendt og godkjent. Forslag til VEDTAK: I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95a, j.fr. SAK Kap. III, godkjennes søknad fra om rammetillatelse for oppføring av Svømmehall - Dalaveien 16, 6511 Kristiansund N på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Arbeidstilsynets merknader må etterkommes. Byingeniørens merknader må etterkommes. Utomhusplan må innsendes for godkjenning. Behandlingsgebyr: kr ,- Utstikking/ innmåling av bygning: kr ,- Sum gebyrer. kr ,- Arbeider tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Tiltakets plassering i plan og høyde er påvist av kommunens oppmålingsvesen. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund

10 Gunnar Odden Hilmar Hansen Saksbehandler

11 Side 11 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1916/8637/03 L12 Marita K. Spånberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /67 BEBYGGELSESPLAN FOR HÆRNØSANDVEIEN - FELT K4 OG K5 1. GANGS BEHANDLING - OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg 1. Utsnitt av reguleringsplan for Gnr. 5 bnr. 809 mfl med bestemmelser. 2. Oversiktskart. 3. Forslag til bebyggelsesplan med plankart, bestemmelser, beskrivelse og illustrasjoner. 4. Møtereferat fra møte mellom Tonning & Lieng AS og kommunen Innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga, datert Saken gjelder På vegne av Puls Eiendom AS har Tonning & Lieng AS fremmet privat forsalg til bebyggelsesplan for Hærnøsandveien - Felt K4 og K5 (mottatt ). Området ønskes bebygd med 3 stk. firemannsboliger og 3 stk. tomannsboliger, totalt 18 små boliger 1, der hver boligenhet har en hybeldel for eventuell utleie. Boligene har adkomst fra Hærnøsandveien. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 5 bnr. 852 samt del av eiendommen gnr. 5 bnr Området grenser mot Hærnøsandveien i vest, mot friområde i nord og øst og mot boliger i Hagelinveien og Hærnøsandveien. Forslagstiller opplyser at det er inngått avtale mellom F. Kvisvik og Puls Eiendom As om overtagelse av felt K4 og deler av K5 i Hærnøsandveien. Det opplyses også at det er inngått avtale om at bebyggelse kan skje inntil 2 meter fra naboeiendommen i syd, gnr. 5 bnr. 845, som eies av F. Kvisvik. Plangrunnlag Område K4 og K5 ligger innenfor reguleringsplan for Gnr. 5 bnr. 809 mfl. området mellom Dalabrekka skole og KFK-banen, egengodkjent i bystyret De to feltene er 1 Byggforskserien A : En småbolig er en liten, selvstendig bolig for en to personer. Boligen kan være et eget hus, en del av et hus, et rekkehus eller en leilighet. Boligen bør ha bruksareal på ca m² for å oppnå minstestandard.

12 Side 12 av 17 regulert til byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse. 2 I reguleringsbestemmelsene er stilt krav om utarbeiding av bebyggelsesplan i henhold til plan- og bygningslovens Bebyggelsesplanen skal utfylle og detaljere reguleringsplanen, og innholdet må ligge innenfor rammen av den overordnede planen. I tillegg til eventuelle bestemmelser for bebyggelsesplanen gjelder reguleringsplanens bestemmelser. Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den sak. nr. 02/75 en bebyggelsesplan for det aktuelle området som hjemlet for oppføring av terrasse- og rekkehus med totalt 14 boenheter. Planen ble vurdert som en vesentlig endring i forhold til gjeldende reguleringsplan når det gjelder byggeformål og byggehøyder (terrassehus isteden for konsentrert småhusbebyggelse). Større delen av området foreslås nå omregulert, unntatt den sydligste delen av område K5 som hjemler for oppføring av en tomannsbolig. Denne tomten er allerede fradelt etter vedtatt plan og inngår ikke i den nye bebyggelsesplanen. Foreliggende forslag til bebyggelsesplan avviker vesentlig fra vedtatt bebyggelsesplan, hvorfor det vurderes som nødvendig å gjennomføre ny planprosess i henhold til plan- og bygningslovens Oppstart av planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Tidens Krav Berørte innstanser og naboer ble underrettet i skriv datert Det er kun mottatt innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga som i skriv datert minner om at det ligger registrerte kulturminner i/ ved reguleringsplanen og ber om at det tas hensyn til disse under opparbeiding. Planlegger har også drøftet planlagt bebyggelse med bygningssjefen og byingeniøren, det vises til vedlagte møtereferat. Forslag til bebyggelsesplan Planforslaget består av plankart med bestemmelser. Foruten planens juridiske del foreligger beskrivelse og illustrasjoner (snitt). Det er også i planprosessen vist illustrasjoner av bebyggelse og eksempel på planløsninger. Prosjekter har imidlertid endrets så pass mye at disse illustrasjoner ikke er lagt ved planforslaget. Bygningssjefen referer imidlertid delvis til disse for beskriving av planforslaget. Planområdet utgjør totalt ca 2,9 dekar og foreslås regulert til følgende formål: Byggeområde konsentrert småhusbebyggelse Bebyggelsen er vist som tomannsboliger respektive firemannsboliger i en etasje med underetasje (med horisontale og vertikale naboskiller). Totalt utgjør dette 18 boligenheter, der hver boligenhet også har en hybeldel for eventuell utleie: - Felt K4: Tomten er på 864 m² og har en tomannsbolig og en firemannsbolig (hus 1-3). Det er planlagt 8 parkeringsplasser hvorav 2 stk. er vist som handikapplasser. - Felt K5: Tomten er på 1916 m² og har to tomannsboliger og to firemannsboliger (hus 4-9). Det er planlagt totalt 19 parkeringsplasser hvorav 3 stk. er vist som handikapplasser. 5 stk. av p-plassene ligger samlet og nås via en felles avkjørsel fra Hærnøsandveien. Det er i bestemmelsene fastsatt at bebyggelsen skal oppføres med de mål, plasseringer og kotehøyder på gulv som planen viser, mindre justeringer kan dog foretas etter kommunens samtykke. Det er stilt krav til bebyggelsens formspråk, farge og materialbruk samt til 2 Planjuss 1/2002: Med konsentrert småhusbebyggelse forstås småhus, sammenbygd i kjeder eller rekke, og med etasjehøyde på ikke over 2 etasjer. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan ikke anses som konsentrert småhusbebyggelse, jfr. pbl 70.

13 Side 13 av 17 utførelse og utforming av skjæringer, fyllinger og forstøttingsmurer. Sammen med byggesøknad skal det for området foreligge detaljert utomhusplan som viser utforming og behandling av ubebygd areal. Området skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før boligene tas i bruk. Offentlig trafikkområde: Mellom felt K4 og K5 er det vist en offentlig gang-/ sykkelvei som forbinder Hærnøsandveien med friområdet i øst. I tillegge er det vist spesialområde frisiktsone i samsvar med reguleringsplanen. Bygnings- og reguleringssjefens vurdering Forholdet til reguleringsplan Forslag til bebyggelsesplan fastlegger arealbruk som vurderes være i samsvar med reguleringsplanen som angir at boligbebyggelsen i feltene skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsens mønehøyde og takvinkel er forutsatt å ligge innenfor rammene gitt i reguleringsplanen og gjelder tilsvarende som for den øvrige bebyggelsen i området. Når det gjelder parkering angir reguleringsplanen 2 biloppstillingsplasser p.r. boligenhet. Dersom boligene bygges ut samlet med felles parkeringsplass, kan det godkjennes en parkeringsdekning på 1,5 p-plasser p.r. boligenhet. ( 8). Foreliggende prosjekt inneholder 18 små boliger på ca 80 m² hver, hvorav ca 20 m² er tenkt å kunne brukes for eventuell utleie. Området er relativt sentrumsnært og prosjektet retter seg til ungdommer i etableringsfasen. Boligene bygges ut samlet og får delvis felles parkeringsplasser som kan nyttes til gjesteparkering. Bygningssjefen mener at en bør regne med 18 boligenheter og at 1,5 p-plasser p.r. boligenhet er akseptabelt. Bygningssjefen vurderer derfor de totalt 27 p-plasser som er vist i planforslaget som tilstrekkelig. Det er lagt opp til parkering i oppmerkede felt med innkjørsel rett inn fra veien langs Hærnøsandveien, som er offentlig vei. Det forutsetter at hele veien må kunne benyttes som manøvreringsfelt og byingeniøren har derfor signalisert at parkering forbudt skilt må settes opp. Med den bebyggelse og parkeringsløsning som er valgt i foreliggende prosjekt vil bygningssjefen poengtere at det ikke vil gis anledning til å bygge garasjer til boligene ved et senere tilfelle. Ettersom reguleringsplanen i utgangspunkt hjemler for at det kan føres opp garasjer i byggeområdet (viser til 10 og 5) må denne begrensning av byggerett presiseres i bestemmelsene til bebyggelsesplanen. Tillatt bebygd areal skal i henhold til reguleringsplanen ikke overstige 30% av feltets nettoareal. I utgangspunkt skal parkeringsareal medregnes i grad av utnytting, også biloppstillingsplasser som ikke er overbygd. 3 Hensikten er at man ikke skal kunne vente med å oppføre slike bygninger og til gjengjeld få anledning til å utnytte tomten sterkere enn den som byggeanmelder garasje. BYA regnet samlet for felt K4 og K5 er oppgitt til 28%. Parkeringsplassene inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Ettersom parkeringsplassene i dette område ikke vil bli tillatt overbygd, jfr. forslag til korrigert bestemmelse, kan bygningssjefen akseptere dette. Det vil imidlertid være et avvik fra reguleringsplanens bestemmelser om tillat utnyttelsesgrad. 3 Planjuss 2/2002. Avklaring av begrepet parkering i TEK 3-11 samt T 1205 Grad av utnytting.

14 Side 14 av 17 Bygningssjefen konkluderer med at planforslaget ikke endrer hovedrammene for byggeområdet fastlagt i reguleringsplanen og at de endringer/ justeringer som foreslås vurderes som mindre vesentlige endringer i forhold til reguleringsplanen. Planforslaget viser imidlertid traséen mellom felt K4 og K5 som et offentlig trafikkområde: gang- og sykkelvei. Det er en vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen der arealet er vist som en del av friområdet. I bestemmelsenes 13 angis følgende for arealet: Gangforbindelsen mellom feltet og Hagelinveien skal opparbeides som en gangsti og i de bratte partiet sikres med rekkverk. Tiltaket er søknadspliktig etter Pbl 93. Ved utarbeidelse av reguleringsplan var det således poengtert at den bratte traséen fra boligfeltet ner til Hagelin ikke skal kreves opparbeidet til den standard som fordres for offentlige gang- og sykkelveier men tilrettelegges som gangforbindelse. Foreliggende planforslag forutsetter nå at flere av boligene får sin hovedgangadkomst fra denne gangforbindelse. Det er også i noen av illustrasjonene vist trapper på flere nivåer i gangveien for å ta opp høydeforskjellen og oppnå ønsket tilpassing til planlagt bebyggelse. Bygningssjefen har ikke merknader til dette men minner om at råket i henhold til reguleringsplanen skal være minimum 4 meter bredt og må kunne graves opp, da det offentlig ledningsnettet er lagt i gangforbindelsen. Byingeniøren har også poengtert at det må tas hensyn til ledningsnettet ved plassering og høydebestemmelse av parkeringsplasser, murer og gangveier. Det har derimot ikke i møte med byingeniøren vært tema å endre status til offentlig trafikkområde, men forutsatt at reguleringsplanens arealbruk med ovennevnte bestemmelse skal opprettholdes. Mot bakgrunn i at gangveien nå foreslås som hovedgangadkomst til flere boliger og at det også vil være fremtidig behov for en offentlig gangforbindelse fra byggefeltet til friområdet og ner til Hagelin tilrår bygningssjefen at planforslagets arealbruk opprettholdes. Gangforbindelsen er i dag grovplanert. Det forutsettes at gangforbindelse blir anmeldt i henhold til 93 sammen med byggesøknad for felt K4 og K5. Når det gjelder registrerte kulturminner i området ligger disse innenfor vernesonen som er vist på reguleringsplankartet i nordøst, og omfattes ikke av det aktuelle byggeområdet. Planutforming Byggetomtene har relativt bratt terreng og området er godt synlig fra innfartsveien til sentrum. Det er knapphet på vegetasjon innenfor byggesonen. Den nye bebyggelsen vil bli en del av et større boligfelt der bebyggelsen er relativt varierende i form og uttrykk og fremstår som noe urolig. Bygningssjefen anser dog at foreslått bebyggelse i tilstrekkelig grad er tilpasset omgivelsen og vurderer fjernvirkningen som akseptabel. Planlagt bebyggelse er svært konsentrert. Bebyggelsen er plassert på et øvre nivå langs offentlig vei og i en rekke nedenfor mot øst, med et avstand mellom bygningene på øvre og nedre nivå på ca 5 meter. I felt K4 er minste avstand mellom bygningene på øvre og nedre nivå kun 3,4 meter. Som forslagsstiller påpekt i planbeskrivelsen betinger avstanden mellom bygningene ekstraordinære brannsikringstiltak. Bygningssjefen vurderer også at dette lar seg gjennomføre. Den høye utnyttelsen av tomten og bygningenes plassering tett inntil hverandre vil imidlertid også gå ut over kvaliteten i bomiljøet og bygningssjefen vil bemerke følgende når det gjelder innsyn, fellesarealer, tilgjengelighet med mer.: De interne gangveiene vil gå svært nært inntil boligene (og vinduer til både stue og soverom) hvilket er uheldig med tanke på innsyn. Bebyggelsen er i illustrasjonene vist med vestveggen uten vinduer, hvilket vil begrense direkte innsyn mellom boligenhetene men det gir dårligere lysforhold i boligen.

15 Side 15 av 17 Terrenget har en gjennomsnittlig helning på ca 1:4 og heller mot øst/ nordøst hvilket generelt gir ugunstige solforhold. I henhold til planbeskrivelse vil boligene få utsikt mot øst/ nordøst (men også vinduer mot syd) og terrasse mot enten nord, øst eller syd. Illustrasjoner viser også balkonger i øvre etasje. Areal for uteopphold oppgis løst som en kombinasjon mellom terrasser og planerte områder på terreng. Det vil imidlertid ikke, innenfor byggeområdet, bli arealer igjen av noen betydning som kan brukes til felles opphold. De ubebygde arealer vil i stor grad gå til parkering, utvendige trapper og planlagte gangveier til respektive boligenhet samt til avtrappinger og forstøttingsmurer for å ta opp høydeforskjellene. Gangforbindelsen mellom felt K4 og K5 leder til et regulert friområde der et mindre areal er forutsatt opparbeidet som lekeplass samtidig med utbygging av feltet (viser til reguleringsplanen og bestemmelse 15). Området bør opparbeides i samråd med parksjefen for felles opphold for både barn og voksne. Plan for opparbeidelse av friområdet inklusive detaljprosjektering av gangveien mellom K4 og K5 må leveres sammen med byggesøknaden. 5 av boligenhetene får adkomst direkte fra gateplan, resterende 13 boligenheter nås via utvendige trapper og gangveier og vil således ikke kunne få livsløpsstandard. Planlagte parkeringsplasser vurderes som brukbare men parkeringsplassene syd for hus 5 ser ut til å få vanskelige snuforhold. Plassering av søppeldunker virker også mindre god med tanke på tilgjengelighet fra respektive boligenhet. Ovennevnte forhold bør vurderes nærmere. Som vedlegg til planen er det utarbeidet snitt som viser terrassering av terreng. Forslagstiller oppgir at det i den grad det er mulig vil bli benyttet tørrmurer av stein til avtrapping og at støpte støttemurer vil bli integrert med terrengtrapper. Det er positivt. Gjennomføring av plan forutsetter svært mange forstøttingsmurer og bygningssjefen vil betone at disse skal ha en slik utførelse at de harmonerer med bebyggelse og landskap. Det er, som vi også tidligere bemerket, på snitt gjennom planlagt terreng illustrert betydende fylling utenfor tomtegrense mot naboeiendommene. Spesielt bemerkes fylling som er vist inn på tomten til Hagelinveien 9b. Bygningssjefen forutsetter at dette blir rettet opp før 2. gangs behandling av bebyggelsesplanen. Fylling mot friområde kan eventuelt vurderes i samråd med parksjefen, men må i tilfelle gis en parkmessig behandling. Merknader til reguleringsbestemmelsene: Bygningssjefen tilrår at følgende bestemmelse tilføyes under pkt. 2 : - Innenfor felt K4 og K5 godkjennes en parkeringsdekning på 1,5 p-plasser p.r. boligenhet, men det tillates ikke oppført garasjer eller carporter i området. - Plan for utnyttelse/ møblering og beplanting av friområde nordøst for byggeområdet inklusive detaljprosjektering av gangvei mellom K4 og K5 må leveres sammen med byggesøknaden. Arealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før boligen tas i bruk. Konklusjon Bygningssjefen finner etter en samlet vurdering at forslagstiller legger opp til en meget intensiv utnyttelse av området og at det hovedgrep som er valgt vil forringe bomiljøet. Bygningenes plassering tett inntil hverandre betinger ekstraordinære brannsikringstiltak, for eksempel vestvegg uten vinduer og vinduer som ikke kan åpnes, tiltak som i betydelig grad går ut over kvalitet og brukbarhet. De planlagte interne gangveiene inntil soveroms- og stuevinduer vil også kunne bli til sjenanse for beboerne. I tillegg er det vist betydende fylling inn på bl. a. naboeiendommen Hagelinveien 9b. Bygningssjefen tilrår at planen legges ut på offentlig høring men før planen blir endelig behandlet i plan- og bygningsrådet må forslagstiller vurdere disse forhold nærmere og redegjøre for hvordan det tenkes løst.

16 Side 16 av 17 Bygningssjefen mener at forslag til bebyggelsesplan i hovedsak ligger innenfor rammene av reguleringsplanen for området. De endringer/ justeringer som foreslås vurderes som mindre vesentlig endringer i forhold til reguleringsplanen og planforslaget behøver derfor ikke legges frem for fylkeskommunen og statlig fagmyndighet. Siden bebyggelsesplanen bygger på arealbruk som i hovedsak er fastsatt i reguleringsplanen bør plan- og bygningsrådet vurdere en kortere høringsfrist enn 30 dager. Bygningssjefen tilrår at det settes en frist for merknader på 14 dager. Bygningssjefen vurderer planforslaget til å være utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens 28-2 og tilrår at plan- og bygningsrådet å fatte følgende VEDTAK: Plan- og bygningsrådet legger i henhold til plan- og bygningslovens 28-2 jfr forslag til bebyggelsesplan for Hærnøsandveien - Felt K4 og K5 datert ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Bestemmelsene korrigeres i samsvar med bygningssjefens merknad. Vedtak om offentlig ettersyn kunngjøres i Tidens Krav og sendes berørte kommunale innstanser og naboer til uttalelse. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund N Gunnar Odden Marita K. Spånberg

17 Side 17 av 17 REFERATSAKER RS 03/20 TANTE LISEVEIEN 18 - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2003/704

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer