KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: :00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL DELEGASJONSSAKER REFERANSE PS 03/66 PS 03/67 DALAVEIEN 16 - RAMMETILLATELSE FOR OMBYGGING/ TILBYGGING AV NY SVØMMEHALL/ BADELAND. BEBYGGELSESPLAN FOR HÆRNØSANDVEIEN FELT K4 OG K5 (PULS EIENDOM) 1. GANGS BEHANDLING - OFFENTLIG ETTERSYN REFERATSAKER L12 Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 25. September 2003 For leder Turid Thingvold Arbeiderpartiets gruppe møter kl Borgerlig gruppe møter kl

2 Side 2 av 17 DS 03/374 ULRIK OLSENS VEI 8 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE DS 03/375 SKYTTERVEIEN 29 B - MELDING OM OPPFØRING AV NYTT INNGANGSPARTI OG BOD DS 03/376 SKYTTERVEIEN 23 - MELDING OM OPPFØRING AV UTEBOD DS 03/377 LANGVEIEN 107 B - MELDING OM DIVERSE BYGGEARBEIDER PÅ BOLIGHUS DS 03/378 NORDMØRSVEIEN 160 B - SVAR PÅ SØKNAD OM ANSVARSRETT MED REVIDERTE TEGNINGER DS 03/379 MØREGATA 11B - MELDING OM OPPSATT GJERDE / LEVEGG DS 03/380 ØVRE ENGGATE 14 - BEGJÆRING OM OPPDELING I EIERSEKSJONER DS 03/381 NORDMØRSVEIEN MELDING OM OPPFØRING AV TILBYGG DS 03/382 OLE VIGS GATE 1 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV BOLIGHUS DS 03/383 RØRGATA MELDING OM OPPFØRING AV GLASSUTBYGG DS 03/384 DUNKARSUNDET - BEBYGGELSESPLAN FOR ØSTRE DEL DS 03/385 NAUSTVEIEN 12 - SØKNAD OM ENDRET GARASJEPLASSERING DS 03/386 GLØSVÅGVEIEN 67 - MELDING OM OPPFØRING AV CARPORT DS 03/387 VERKSTEDVEIEN 1 C - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

3 Side 3 av 17 DS 03/388 TRÅLVEIEN 7 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BALKONGER DS 03/389 STORGATA 81 - MELDING OM SKIFTE AV TAK TIL DECRA DS 03/390 BØLGEBAKKEN 1 - MELDING OM UTSKIFTING AV VINDUER OG BORDKLEDNING DS 03/391 STORGATA SØKNAD OM FASADEENDRING OG PLANLØSNING I 1. ETASJE DS 03/392 SKJÆRVAVEIEN 30 - MELDING OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL GARASJE DS 03/393 GRIP GNR. 30 BNR. 1 - SØKNAD OM RIVING AV UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT DS 03/394 HÆRNØSANDVEIEN 32 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TAKHØYDE PÅ FRITTLIGGENDE GARASJE DS 03/395 OMAGATA BYGG 19 - MELDING OM OPPFØRING AV NYTT BYGG DS 03/396 SKORPAVEIEN 3 - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG DS 03/397 DALAVEIEN 22 - PLASSERING AV MODULBYGG. DS 03/398 KONGENS PLASS 6 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV REKLAMESKILT DS 03/399 STEINBERGVEIEN 2 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING AV GARASJE DS 03/400 BANAVEIEN 11 B - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV TERRASSE

4 Side 4 av 17 DS 03/401 OMAGATA SØKNAD OM UTSKIFTING AV VINDUER DS 03/402 SKYTTERVEIEN 23 B - MELDING OM UTVIDELSE AV EKSISTERENDE BOD DS 03/403 SIGDEN 4 - SVAR PÅ SØKNAD OM JUSTERING AV HØYDE DS 03/404 SKOGVEIEN 56 - SVAR PÅ SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE

5 Side 5 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/3025/9062/ Hilmar Hansen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /66 DALAVEIEN 16 - RAMMETILLATELSE FOR OMBYGGING/ TILBYGGING AV NY SVØMMEHALL/ BADELAND. Saksopplysninger Søknad datert om rammetillatelse for oppføring av nytt badeanlegg. Vedlagt til søknaden følger forprosjekt m/ beskrivelser, tegninger, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, søknader om ansvarsrett samt kontrolldokumentasjon for prosjekteringsfasen. Byggested Dalaveien 16, 6511 Kristiansund N Gårds- og bruksnr 9/ 200 Tiltakshaver Kristiansund kommune Ansvarlig søker Sum beregnet bruksareal (BRA) m² 1. etasje m² 2. etasje 315 m² Saken gjelder oppføring av et nybygg som tilbygg til eksisterende svømmehall for etablering av et nytt badeanlegg. Nye vannarealer med tilhørende tekniske anlegg i kjeller vil bli plassert i nytt tilbygg mot vest mens eksisterende hall innredes til vestibyle, garderober og velværeavdeling. Anlegget får kombinert resepsjon og serveringsdel felles for badet og idrettshallen. Den nye hovedgarderoben med 480 skapplasser er dimensjonert for rullestolbrukere. I tillegg finnes 2 spesialgarderober for denne gruppen. Det nye badet har følgende avdelinger: Familiebad med: Bølgebasseng med strandsone Lekebasseng for de minste Boblebasseng Strømkanal og massasjebenk Grotte med vannfall Klatrevegg Rutsjebaner Akvarium

6 Side 6 av 17 Servering av kafeteriavarer Småbord og benker Idrettsbadet: Inneholder et kombinert svømme-stup- basseng med 25 meters lengde og 12,5 meters bredde. Bassenget er 20 % større enn dagens basseng og gir plass til 6 svømmebaner á 2 meters bredde. Stupanlegget har sviktbrett på 1 og 3 meters høyde og plattform på 3 og 5 meters høyde. Helsebadet: Ligger mot syd og er en del av velværeavdelingen som kan lukkes av med glass- skyvevegger for spesielle grupper ved behov. Består for øvrig av et varmtvannsbasseng med 34 C og landarealer rundt 3 sider som er egnet for instruksjon. Bassenget inneholder rullestolrampe. Bassenget er på 12,5 x 7,5 meter + rampe, er 1,05 meter på det grunneste og 1,65 meter på det dypeste og er tilrettelagt som terapibasseng med vanngymnastikk og svømming. Velværeavdelingen: Varmvannsbasseng med 34 C Dampbadstu med 45 C og 100 % fuktighet med urtedufter Badstu tradisjonell 80 C Kaldkulp for nedkjøling 10 C samt dusjnisje Utendørs terrasse med varmkulp 38 C Sittegrupper/ avislesning 2 solarier hvorav ett er tilpasset rullestolbrukere Avdelingen kan ved behov fungere selvstendig eller inngå som en del av Helsebadet. Adkomst til anlegget skal, inntil ny hovedinnfartsvei til området er etablert over Hagelinområdet, skje via Dalaveien som i dag. Det er tilrettelagt for en fleksibel adkomstløsning som innebærer at anlegget kan betjenes av større kjøretøy ( busser ) både fra vest og fra øst. Parkeringsplass anlegges vest for badeanlegget med 66 parkeringsplasser. Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Ved varslingsfristens utløp er det ikke innkommet merknader til saken. Dispensasjon I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det søkt om dispensasjon fra plankrav i kommuneplan samt fra pbl. 70 nr. 1 gesims- og mønehøyde. Etter at søknaden var innsendt har bystyret egengodkjent reguleringsplan for Atlantenområdet hvor det nye badeanlegget inngår som et element i planen. Etter dette er dispensasjon fra de nevnte krav ikke lenger nødvendig. Plangrunnlag og utforming Angjeldende eiendom omfattes av reguleringsplan for Atlantenområdet med tilhørende reguleringsbestemmelser, egengodkjent den Badeanlegget er innpasset i reguleringsplanen på et område avsatt til offentlig formål. Tillatt bebygd areal er fastsatt til 40 % og maksimal gesims-/ mønehøyde er fastsatt til cote +38,5 moh. Det omsøkte tiltak ligger innenfor reguleringsplanens begrensninger. Ansvar og kontroll

7 Side 7 av 17 Ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte tiltaket må oppfylle kvalifikasjonskravene i h.h.t. Forskrift om godkjenning av foretak (GOF). Det søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner: Ansvarsområde Fagområde Beskrivelse Foretak Søker SØK bygning Prosjektering PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO arkitektur brannteknikk bygningsfysikk konstruksjonsteknikk geoteknikk brannalarmanlegg nød-/ ledelysanlegg energibruk sanitæranlegg luftbehandlingsanlegg kuldeanlegg SD-anlegg ledningsnett Malnes & Endresen AS Malnes & Endresen AS Kontroll av prosjektering Utførelse Kontroll utførelse KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR KPR arkitektur brannteknikk bygningsfysikk konstruksjonsteknikk geoteknikk brannalarmanlegg nød-/ ledelysanlegg energibruk sanitæranlegg luftbehandlingsanlegg kuldeanlegg SD-anlegg ledningsnett Malnes & Endresen AS Malnes & Endresen AS Ansvarlig søker skal overfor bygningsmyndigheten innestå for at alle funksjoner er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Alle som søker ansvarsrett skal ha styringssystemer for oppfyllelse av krav i plan- og bygningslovgivningen. Branntekniske forhold Tiltaket omfattes av Risikoklasse 5 og med utførelse i Brannklasse 1. Mellom eksisterende idrettshall og nytt badeland etableres et seksjoneringsskille som brannvegg med brannmotstand REIM 90. Badeanlegget vil få en samlet grunnflate på 2365 m2 inntil seksjoneringsskillet mot idrettshallen. Brannbelastningen er vurdert til i hovedsak å ligge under 50 MJ/ m2. Ved å installere fulldekkende brannalarmanlegg i badeanlegget med direkte varsling til alarmsentral, vil brannseksjonens størrelse ligge innenfor fastsatte maksimalgrenser i Veiledning til Teknisk forskrift ( 7-24 tabell 6 ). Som en ekstra sikkerhet ved brann vil arealer med brannbelastning større enn 50 MJ/m2 bli utført med

8 Side 8 av 17 sprinkleranlegg. Dette gjelder disponibelt areal i plan 2 samt deler av vestibylearealet med tørrcafè og kjøkken m/ lager og solariearealer Sikkerheten ved brann anses etter dette godt ivaretatt. Plassering av bygning Bygningen skal plasseres i forhold til veier, eiendomsgrenser og byggegrenser som vist på reguleringsplan for Atlantenområdet. Tiltakets plassering skal påvises av Oppmålingsvesenet. Bygningen skal høydeplasseres som vist på vedlagte tegninger med høyde på ferdig gulv i vestibyle på cote + 23,9 moh. Bygningens tilgjengelighet både utvendig og innendørs - skal i størst mulig grad være tilpasset og utformet med hensyn til orienterings- og bevegelseshemmede. Estetiske forhold Badeanlegget er et tilbygg til eksisterende svømme- og idrettshall. Eksisterende bygning er et mur-/ betongbygg med 3 volumer; idrettshall, svømmehall og mellombygg. Tilbyggets arkitektur tar hensyn til helheten og er tilpasset stedets byggeskikk i form og materialbruk. Den høye formen har slektskap med gamlebadet og takflatene blir på begge gjort like. Anlegget vil framstå som nytt og moderne. Bygningens form og proporsjoner, både i seg selv og i forhold til omgivelsene, er etter dette tilfredsstillende og anses i så måte å oppfylle plan- og bygningslovens krav til estetiske forhold. Fasadeutforming - herunder materialbruk, utførelse, farger, skilt og reklame m.v., skal undergis en helhetlig vurdering og bearbeides i samråd med bygningsmyndigheten. Utomhusarealer, gjerder, forstøtningsmurer, fyllinger, mindre byggverk m.v. skal ha en tiltalende utforming og behandling og skal vises på egen utomhusplan. Utomhusplan. Av reguleringsplan for Atlantenområdet ( j.fr. reguleringsbestemmelsenes 3.1 ) framgår at det sammen med søknad om byggetillatelse skal sendes inn detaljert plan i målestokk 1 : 500 for de ubebygde delene av området. Utomhusplanen skal vise kjøreveier, gangveier, parkeringsplasser, sykkelparkering, møblering, plass/ bygg for kildesortering av avfall, bearbeiding av ubebygde deler av området inkl. skjæringer/ fyllinger, planering, forstøtningsmurer ( høyde ), overflatebehandling, og vegetasjon ( bevart og ny ). Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan før brukstillatelse gis. Utomhusplan må innsendes for godkjenning snarest og senest ved søknad om igangsettingstillatelse. Avfall I henhold til Kristiansund kommunes Forskrift for bygge- og anleggsavfall pålegges tiltakshaver å sortere og behandle bygge- og anleggsavfall etter retningslinjer gitt av Kristiansund kommune. Plan for avfallshåndtering, som dokumenterer at nevnte pålegg vil bli oppfylt, skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.

9 Side 9 av 17 Igangsettingstillatelse: Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: Endelige tegninger ( M 1:100 eller 1:200) av plan, snitt og fasader med høydeangivelser, herunder egen branntegning, forskriftsmessig situasjonskart, må innsendes sammen med beskrivelse som redegjør for hvordan tekniske krav er ivaretatt. Ansvarsoppgave for utførelsesfasen ( skjema NBR 5141 ) som viser fordeling av ansvar for samordning, utførelse og kontroll av utførelsen for de enkelte fagområder, må innsendes for godkjenning sammen med søknader om ansvarsrett for de enkelte aktører. Bygningstekniske installasjoner (sanitær, ventilasjon, heis, alarm-/ slukkeanlegg m.v. ) må anmeldes særskilt i henhold til plan- og bygningslovens 93 pkt. e. Arbeidstilsynets samtykke må foreligge. Avfallsplan for behandling av bygnings- eller rivingsavfall må være innsendt og godkjent. Forslag til VEDTAK: I medhold av plan- og bygningslovens 93 og 95a, j.fr. SAK Kap. III, godkjennes søknad fra om rammetillatelse for oppføring av Svømmehall - Dalaveien 16, 6511 Kristiansund N på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Arbeidstilsynets merknader må etterkommes. Byingeniørens merknader må etterkommes. Utomhusplan må innsendes for godkjenning. Behandlingsgebyr: kr ,- Utstikking/ innmåling av bygning: kr ,- Sum gebyrer. kr ,- Arbeider tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Tiltakets plassering i plan og høyde er påvist av kommunens oppmålingsvesen. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Bygningssjefen i Kristiansund

10 Gunnar Odden Hilmar Hansen Saksbehandler

11 Side 11 av 17 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1916/8637/03 L12 Marita K. Spånberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Plan- og bygningsrådet /67 BEBYGGELSESPLAN FOR HÆRNØSANDVEIEN - FELT K4 OG K5 1. GANGS BEHANDLING - OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg 1. Utsnitt av reguleringsplan for Gnr. 5 bnr. 809 mfl med bestemmelser. 2. Oversiktskart. 3. Forslag til bebyggelsesplan med plankart, bestemmelser, beskrivelse og illustrasjoner. 4. Møtereferat fra møte mellom Tonning & Lieng AS og kommunen Innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga, datert Saken gjelder På vegne av Puls Eiendom AS har Tonning & Lieng AS fremmet privat forsalg til bebyggelsesplan for Hærnøsandveien - Felt K4 og K5 (mottatt ). Området ønskes bebygd med 3 stk. firemannsboliger og 3 stk. tomannsboliger, totalt 18 små boliger 1, der hver boligenhet har en hybeldel for eventuell utleie. Boligene har adkomst fra Hærnøsandveien. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 5 bnr. 852 samt del av eiendommen gnr. 5 bnr Området grenser mot Hærnøsandveien i vest, mot friområde i nord og øst og mot boliger i Hagelinveien og Hærnøsandveien. Forslagstiller opplyser at det er inngått avtale mellom F. Kvisvik og Puls Eiendom As om overtagelse av felt K4 og deler av K5 i Hærnøsandveien. Det opplyses også at det er inngått avtale om at bebyggelse kan skje inntil 2 meter fra naboeiendommen i syd, gnr. 5 bnr. 845, som eies av F. Kvisvik. Plangrunnlag Område K4 og K5 ligger innenfor reguleringsplan for Gnr. 5 bnr. 809 mfl. området mellom Dalabrekka skole og KFK-banen, egengodkjent i bystyret De to feltene er 1 Byggforskserien A : En småbolig er en liten, selvstendig bolig for en to personer. Boligen kan være et eget hus, en del av et hus, et rekkehus eller en leilighet. Boligen bør ha bruksareal på ca m² for å oppnå minstestandard.

12 Side 12 av 17 regulert til byggeområder for konsentrert småhusbebyggelse. 2 I reguleringsbestemmelsene er stilt krav om utarbeiding av bebyggelsesplan i henhold til plan- og bygningslovens Bebyggelsesplanen skal utfylle og detaljere reguleringsplanen, og innholdet må ligge innenfor rammen av den overordnede planen. I tillegg til eventuelle bestemmelser for bebyggelsesplanen gjelder reguleringsplanens bestemmelser. Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den sak. nr. 02/75 en bebyggelsesplan for det aktuelle området som hjemlet for oppføring av terrasse- og rekkehus med totalt 14 boenheter. Planen ble vurdert som en vesentlig endring i forhold til gjeldende reguleringsplan når det gjelder byggeformål og byggehøyder (terrassehus isteden for konsentrert småhusbebyggelse). Større delen av området foreslås nå omregulert, unntatt den sydligste delen av område K5 som hjemler for oppføring av en tomannsbolig. Denne tomten er allerede fradelt etter vedtatt plan og inngår ikke i den nye bebyggelsesplanen. Foreliggende forslag til bebyggelsesplan avviker vesentlig fra vedtatt bebyggelsesplan, hvorfor det vurderes som nødvendig å gjennomføre ny planprosess i henhold til plan- og bygningslovens Oppstart av planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Tidens Krav Berørte innstanser og naboer ble underrettet i skriv datert Det er kun mottatt innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga som i skriv datert minner om at det ligger registrerte kulturminner i/ ved reguleringsplanen og ber om at det tas hensyn til disse under opparbeiding. Planlegger har også drøftet planlagt bebyggelse med bygningssjefen og byingeniøren, det vises til vedlagte møtereferat. Forslag til bebyggelsesplan Planforslaget består av plankart med bestemmelser. Foruten planens juridiske del foreligger beskrivelse og illustrasjoner (snitt). Det er også i planprosessen vist illustrasjoner av bebyggelse og eksempel på planløsninger. Prosjekter har imidlertid endrets så pass mye at disse illustrasjoner ikke er lagt ved planforslaget. Bygningssjefen referer imidlertid delvis til disse for beskriving av planforslaget. Planområdet utgjør totalt ca 2,9 dekar og foreslås regulert til følgende formål: Byggeområde konsentrert småhusbebyggelse Bebyggelsen er vist som tomannsboliger respektive firemannsboliger i en etasje med underetasje (med horisontale og vertikale naboskiller). Totalt utgjør dette 18 boligenheter, der hver boligenhet også har en hybeldel for eventuell utleie: - Felt K4: Tomten er på 864 m² og har en tomannsbolig og en firemannsbolig (hus 1-3). Det er planlagt 8 parkeringsplasser hvorav 2 stk. er vist som handikapplasser. - Felt K5: Tomten er på 1916 m² og har to tomannsboliger og to firemannsboliger (hus 4-9). Det er planlagt totalt 19 parkeringsplasser hvorav 3 stk. er vist som handikapplasser. 5 stk. av p-plassene ligger samlet og nås via en felles avkjørsel fra Hærnøsandveien. Det er i bestemmelsene fastsatt at bebyggelsen skal oppføres med de mål, plasseringer og kotehøyder på gulv som planen viser, mindre justeringer kan dog foretas etter kommunens samtykke. Det er stilt krav til bebyggelsens formspråk, farge og materialbruk samt til 2 Planjuss 1/2002: Med konsentrert småhusbebyggelse forstås småhus, sammenbygd i kjeder eller rekke, og med etasjehøyde på ikke over 2 etasjer. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan ikke anses som konsentrert småhusbebyggelse, jfr. pbl 70.

13 Side 13 av 17 utførelse og utforming av skjæringer, fyllinger og forstøttingsmurer. Sammen med byggesøknad skal det for området foreligge detaljert utomhusplan som viser utforming og behandling av ubebygd areal. Området skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før boligene tas i bruk. Offentlig trafikkområde: Mellom felt K4 og K5 er det vist en offentlig gang-/ sykkelvei som forbinder Hærnøsandveien med friområdet i øst. I tillegge er det vist spesialområde frisiktsone i samsvar med reguleringsplanen. Bygnings- og reguleringssjefens vurdering Forholdet til reguleringsplan Forslag til bebyggelsesplan fastlegger arealbruk som vurderes være i samsvar med reguleringsplanen som angir at boligbebyggelsen i feltene skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse. Bebyggelsens mønehøyde og takvinkel er forutsatt å ligge innenfor rammene gitt i reguleringsplanen og gjelder tilsvarende som for den øvrige bebyggelsen i området. Når det gjelder parkering angir reguleringsplanen 2 biloppstillingsplasser p.r. boligenhet. Dersom boligene bygges ut samlet med felles parkeringsplass, kan det godkjennes en parkeringsdekning på 1,5 p-plasser p.r. boligenhet. ( 8). Foreliggende prosjekt inneholder 18 små boliger på ca 80 m² hver, hvorav ca 20 m² er tenkt å kunne brukes for eventuell utleie. Området er relativt sentrumsnært og prosjektet retter seg til ungdommer i etableringsfasen. Boligene bygges ut samlet og får delvis felles parkeringsplasser som kan nyttes til gjesteparkering. Bygningssjefen mener at en bør regne med 18 boligenheter og at 1,5 p-plasser p.r. boligenhet er akseptabelt. Bygningssjefen vurderer derfor de totalt 27 p-plasser som er vist i planforslaget som tilstrekkelig. Det er lagt opp til parkering i oppmerkede felt med innkjørsel rett inn fra veien langs Hærnøsandveien, som er offentlig vei. Det forutsetter at hele veien må kunne benyttes som manøvreringsfelt og byingeniøren har derfor signalisert at parkering forbudt skilt må settes opp. Med den bebyggelse og parkeringsløsning som er valgt i foreliggende prosjekt vil bygningssjefen poengtere at det ikke vil gis anledning til å bygge garasjer til boligene ved et senere tilfelle. Ettersom reguleringsplanen i utgangspunkt hjemler for at det kan føres opp garasjer i byggeområdet (viser til 10 og 5) må denne begrensning av byggerett presiseres i bestemmelsene til bebyggelsesplanen. Tillatt bebygd areal skal i henhold til reguleringsplanen ikke overstige 30% av feltets nettoareal. I utgangspunkt skal parkeringsareal medregnes i grad av utnytting, også biloppstillingsplasser som ikke er overbygd. 3 Hensikten er at man ikke skal kunne vente med å oppføre slike bygninger og til gjengjeld få anledning til å utnytte tomten sterkere enn den som byggeanmelder garasje. BYA regnet samlet for felt K4 og K5 er oppgitt til 28%. Parkeringsplassene inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Ettersom parkeringsplassene i dette område ikke vil bli tillatt overbygd, jfr. forslag til korrigert bestemmelse, kan bygningssjefen akseptere dette. Det vil imidlertid være et avvik fra reguleringsplanens bestemmelser om tillat utnyttelsesgrad. 3 Planjuss 2/2002. Avklaring av begrepet parkering i TEK 3-11 samt T 1205 Grad av utnytting.

14 Side 14 av 17 Bygningssjefen konkluderer med at planforslaget ikke endrer hovedrammene for byggeområdet fastlagt i reguleringsplanen og at de endringer/ justeringer som foreslås vurderes som mindre vesentlige endringer i forhold til reguleringsplanen. Planforslaget viser imidlertid traséen mellom felt K4 og K5 som et offentlig trafikkområde: gang- og sykkelvei. Det er en vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen der arealet er vist som en del av friområdet. I bestemmelsenes 13 angis følgende for arealet: Gangforbindelsen mellom feltet og Hagelinveien skal opparbeides som en gangsti og i de bratte partiet sikres med rekkverk. Tiltaket er søknadspliktig etter Pbl 93. Ved utarbeidelse av reguleringsplan var det således poengtert at den bratte traséen fra boligfeltet ner til Hagelin ikke skal kreves opparbeidet til den standard som fordres for offentlige gang- og sykkelveier men tilrettelegges som gangforbindelse. Foreliggende planforslag forutsetter nå at flere av boligene får sin hovedgangadkomst fra denne gangforbindelse. Det er også i noen av illustrasjonene vist trapper på flere nivåer i gangveien for å ta opp høydeforskjellen og oppnå ønsket tilpassing til planlagt bebyggelse. Bygningssjefen har ikke merknader til dette men minner om at råket i henhold til reguleringsplanen skal være minimum 4 meter bredt og må kunne graves opp, da det offentlig ledningsnettet er lagt i gangforbindelsen. Byingeniøren har også poengtert at det må tas hensyn til ledningsnettet ved plassering og høydebestemmelse av parkeringsplasser, murer og gangveier. Det har derimot ikke i møte med byingeniøren vært tema å endre status til offentlig trafikkområde, men forutsatt at reguleringsplanens arealbruk med ovennevnte bestemmelse skal opprettholdes. Mot bakgrunn i at gangveien nå foreslås som hovedgangadkomst til flere boliger og at det også vil være fremtidig behov for en offentlig gangforbindelse fra byggefeltet til friområdet og ner til Hagelin tilrår bygningssjefen at planforslagets arealbruk opprettholdes. Gangforbindelsen er i dag grovplanert. Det forutsettes at gangforbindelse blir anmeldt i henhold til 93 sammen med byggesøknad for felt K4 og K5. Når det gjelder registrerte kulturminner i området ligger disse innenfor vernesonen som er vist på reguleringsplankartet i nordøst, og omfattes ikke av det aktuelle byggeområdet. Planutforming Byggetomtene har relativt bratt terreng og området er godt synlig fra innfartsveien til sentrum. Det er knapphet på vegetasjon innenfor byggesonen. Den nye bebyggelsen vil bli en del av et større boligfelt der bebyggelsen er relativt varierende i form og uttrykk og fremstår som noe urolig. Bygningssjefen anser dog at foreslått bebyggelse i tilstrekkelig grad er tilpasset omgivelsen og vurderer fjernvirkningen som akseptabel. Planlagt bebyggelse er svært konsentrert. Bebyggelsen er plassert på et øvre nivå langs offentlig vei og i en rekke nedenfor mot øst, med et avstand mellom bygningene på øvre og nedre nivå på ca 5 meter. I felt K4 er minste avstand mellom bygningene på øvre og nedre nivå kun 3,4 meter. Som forslagsstiller påpekt i planbeskrivelsen betinger avstanden mellom bygningene ekstraordinære brannsikringstiltak. Bygningssjefen vurderer også at dette lar seg gjennomføre. Den høye utnyttelsen av tomten og bygningenes plassering tett inntil hverandre vil imidlertid også gå ut over kvaliteten i bomiljøet og bygningssjefen vil bemerke følgende når det gjelder innsyn, fellesarealer, tilgjengelighet med mer.: De interne gangveiene vil gå svært nært inntil boligene (og vinduer til både stue og soverom) hvilket er uheldig med tanke på innsyn. Bebyggelsen er i illustrasjonene vist med vestveggen uten vinduer, hvilket vil begrense direkte innsyn mellom boligenhetene men det gir dårligere lysforhold i boligen.

15 Side 15 av 17 Terrenget har en gjennomsnittlig helning på ca 1:4 og heller mot øst/ nordøst hvilket generelt gir ugunstige solforhold. I henhold til planbeskrivelse vil boligene få utsikt mot øst/ nordøst (men også vinduer mot syd) og terrasse mot enten nord, øst eller syd. Illustrasjoner viser også balkonger i øvre etasje. Areal for uteopphold oppgis løst som en kombinasjon mellom terrasser og planerte områder på terreng. Det vil imidlertid ikke, innenfor byggeområdet, bli arealer igjen av noen betydning som kan brukes til felles opphold. De ubebygde arealer vil i stor grad gå til parkering, utvendige trapper og planlagte gangveier til respektive boligenhet samt til avtrappinger og forstøttingsmurer for å ta opp høydeforskjellene. Gangforbindelsen mellom felt K4 og K5 leder til et regulert friområde der et mindre areal er forutsatt opparbeidet som lekeplass samtidig med utbygging av feltet (viser til reguleringsplanen og bestemmelse 15). Området bør opparbeides i samråd med parksjefen for felles opphold for både barn og voksne. Plan for opparbeidelse av friområdet inklusive detaljprosjektering av gangveien mellom K4 og K5 må leveres sammen med byggesøknaden. 5 av boligenhetene får adkomst direkte fra gateplan, resterende 13 boligenheter nås via utvendige trapper og gangveier og vil således ikke kunne få livsløpsstandard. Planlagte parkeringsplasser vurderes som brukbare men parkeringsplassene syd for hus 5 ser ut til å få vanskelige snuforhold. Plassering av søppeldunker virker også mindre god med tanke på tilgjengelighet fra respektive boligenhet. Ovennevnte forhold bør vurderes nærmere. Som vedlegg til planen er det utarbeidet snitt som viser terrassering av terreng. Forslagstiller oppgir at det i den grad det er mulig vil bli benyttet tørrmurer av stein til avtrapping og at støpte støttemurer vil bli integrert med terrengtrapper. Det er positivt. Gjennomføring av plan forutsetter svært mange forstøttingsmurer og bygningssjefen vil betone at disse skal ha en slik utførelse at de harmonerer med bebyggelse og landskap. Det er, som vi også tidligere bemerket, på snitt gjennom planlagt terreng illustrert betydende fylling utenfor tomtegrense mot naboeiendommene. Spesielt bemerkes fylling som er vist inn på tomten til Hagelinveien 9b. Bygningssjefen forutsetter at dette blir rettet opp før 2. gangs behandling av bebyggelsesplanen. Fylling mot friområde kan eventuelt vurderes i samråd med parksjefen, men må i tilfelle gis en parkmessig behandling. Merknader til reguleringsbestemmelsene: Bygningssjefen tilrår at følgende bestemmelse tilføyes under pkt. 2 : - Innenfor felt K4 og K5 godkjennes en parkeringsdekning på 1,5 p-plasser p.r. boligenhet, men det tillates ikke oppført garasjer eller carporter i området. - Plan for utnyttelse/ møblering og beplanting av friområde nordøst for byggeområdet inklusive detaljprosjektering av gangvei mellom K4 og K5 må leveres sammen med byggesøknaden. Arealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før boligen tas i bruk. Konklusjon Bygningssjefen finner etter en samlet vurdering at forslagstiller legger opp til en meget intensiv utnyttelse av området og at det hovedgrep som er valgt vil forringe bomiljøet. Bygningenes plassering tett inntil hverandre betinger ekstraordinære brannsikringstiltak, for eksempel vestvegg uten vinduer og vinduer som ikke kan åpnes, tiltak som i betydelig grad går ut over kvalitet og brukbarhet. De planlagte interne gangveiene inntil soveroms- og stuevinduer vil også kunne bli til sjenanse for beboerne. I tillegg er det vist betydende fylling inn på bl. a. naboeiendommen Hagelinveien 9b. Bygningssjefen tilrår at planen legges ut på offentlig høring men før planen blir endelig behandlet i plan- og bygningsrådet må forslagstiller vurdere disse forhold nærmere og redegjøre for hvordan det tenkes løst.

16 Side 16 av 17 Bygningssjefen mener at forslag til bebyggelsesplan i hovedsak ligger innenfor rammene av reguleringsplanen for området. De endringer/ justeringer som foreslås vurderes som mindre vesentlig endringer i forhold til reguleringsplanen og planforslaget behøver derfor ikke legges frem for fylkeskommunen og statlig fagmyndighet. Siden bebyggelsesplanen bygger på arealbruk som i hovedsak er fastsatt i reguleringsplanen bør plan- og bygningsrådet vurdere en kortere høringsfrist enn 30 dager. Bygningssjefen tilrår at det settes en frist for merknader på 14 dager. Bygningssjefen vurderer planforslaget til å være utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens 28-2 og tilrår at plan- og bygningsrådet å fatte følgende VEDTAK: Plan- og bygningsrådet legger i henhold til plan- og bygningslovens 28-2 jfr forslag til bebyggelsesplan for Hærnøsandveien - Felt K4 og K5 datert ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Bestemmelsene korrigeres i samsvar med bygningssjefens merknad. Vedtak om offentlig ettersyn kunngjøres i Tidens Krav og sendes berørte kommunale innstanser og naboer til uttalelse. Bygnings- og reguleringssjefen i Kristiansund N Gunnar Odden Marita K. Spånberg

17 Side 17 av 17 REFERATSAKER RS 03/20 TANTE LISEVEIEN 18 - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak 2003/704

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 11 TID: 26.08.2004 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 7158 6245 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen.

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen. Planbestemmelser 522 BJØLLEHAUGEN Arkivsak: 00/02016 Arkivkode: L12 Sakstittel: PLAN NR. 522 - REGULERINGSPLAN FOR BJØLLEHAUGEN Stadfestet den, 20.05.85 med endringer av 14.10.1986 (sak 264/86) 21.05.1990

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Byggesaksutvalget 18.11.09 sak 31/09 - Vedlegg 4 Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Bestemmelser til reguleringsplan for Stangeland IV. Revidert: 20.11.1986, 18.02.1997, 20.03.1990 1. Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 10 TID: 13.09.2007 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 42 75 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon.

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund SIVILARKITEKT TORFINN CARLSEN MNAL AS Vågeveien 10 6509 KRISTIANSUND N KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Du

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/07 07/263 REFERATER 17/07 06/54 ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT SB13 2. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Skiptvet herredshus : 17.04.2007 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 Plankartet i VG innsyn viser bare formålsflater for boligareal, off. trafikkareal og fellesarel. For nærmere detaljering av de ulike

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 07/787-7 GNR 116/50 22.06.07 AKM 116/50 RAMMETILLATELSE - 2 FIREMANNSBOLIGER MED GARASJE

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 07/787-7 GNR 116/50 22.06.07 AKM 116/50 RAMMETILLATELSE - 2 FIREMANNSBOLIGER MED GARASJE LUNNER KOMMUNE Byggmester Jon Frydenlund AS Vestsidevegen 214 3522 BJONEROA Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 07/787-7 GNR 116/50 22.06.07 AKM 116/50 RAMMETILLATELSE - 2 FIREMANNSBOLIGER MED GARASJE Søknad

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli Fra 1. juli 2015 kan flere byggetiltak settes igang uten søknad. Vi gir deg oversikten her. Foto: Colourbox Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI

PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI PUBLIKUMSVEILEDNING OM ENDRINGER I PLAN-OG BYGNINGSLOVEN FRA 1. JULI Fra 1. juli 2015 trer det i kraft en del endringer i plan- og bygningsloven som gjør at mange tiltak blir unntatt søknadsplikt. Kvænangen

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer