Fellingstillatelse på ulv i Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellingstillatelse på ulv i Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 2014/3330 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Even Knutsen Modum kommune Postboks Vikersund Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Fellingstillatelse på ulv i Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner Modum kommune gis tillatelse til å iverksette felling av én (1) ulv i perioden fra 1. til og med 15. september innenfor kommunene Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner. Det er knyttet en rekke vilkår til fellingstillatelsen. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet. Bakgrunn Finnemarka Beitelag søker i e-post datert 1. september om tillatelse til å felle ulv. Ulv er påvist i kommunene gjennom sist vinter og deler av beitesesongen Bakgrunnen for søknaden er påviste tap til ulv de siste dagene. Statens naturoppsyn (SNO) har i alt påvist 15 sau og lam drept eller skadet av ulv i området i perioden juni I tillegg er tre tilfeller i samme periode vurdert til «Ulv Usikker». Seinere er ett tilfelle 15. juli vurdert som «Usikker ulv» og nå i perioden august har SNO påvist tre lam drept av ulv. Skadefellingstillatelse har vært iverksatt i perioden 6. juni til og med 17. juli uten resultatet. Bare i Finnemarka beiteområde er det ca sau og lam på utmarksbeite. I tillegg vil sau som har vært på fjellbeite i nær framtid sankes og utover høsten beite på innmark i området. Lovgrunnlaget Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen er Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b og 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 1, 8 og 9, jamfør også 4 første ledd bokstav b og 7. Rovviltforskriften 1 (formål): Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 5 Region 2 Sør-Norge (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) skal ha ti årlige ynglinger av gaupe, jamfør rovviltforskriften 4 første ledd bokstav b. Regionen har ingen mål om yngling av ulv. Den todelte målsettingen som formålsparagrafen i rovviltforskriften setter, er søkt oppnådd gjennom forvaltningsplanen for rovvilt i regionen, jamfør 6. Her er det definert hvor beitedyr og rovvilt har prioritet. Når bestandsmålet for den enkelte art er oppnådd, fatter Rovviltnemnda en kvote for betinget skadefelling, jamfør 8. Rovviltnemnda i region 2 vedtok den 12. mai 2014 kvoter for betinget skadefelling for jaktåret 2014/ 2015, jamfør brev fra nemnda av samme dato. Vedtaket innebærer en kvote på tre ulver i regionen som fylkesmennene forvalter i fellesskap. Søknader om skadefelling behandles av Fylkesmannen innenfor den rammen som er satt av Rovviltnemnda, jamfør rovviltforskriften 9 første ledd. Føringene i forvaltningsplanen for rovvilt tillegges vekt, og felling kan bare gjennomføres om det ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger ut fra prinsippet om geografisk differensiert forvaltning. Bestemmelsens andre ledd bokstav a til d slår fast at det skal tas særlig hensyn til: områdets betydning som beitemark skadenes omfang og utvikling potensialet for fremtidige skader muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak En skadefellingstillatelse skal være rettet mot bestemte skadegjørende individ, og vedtaket skal være begrenset til tid, rom og antall dyr. Ved hver fellingstillatelse gis det en økonomisk ramme som fellingsforsøket skal gjennomføres i henhold til. Fylkesmannens vurdering Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon samt effekt av påvirkning, jamfør 8. Fylkesmannen viser til at vedtaket blant annet baserer seg på sist tilgjengelig kunnskap om ulvens bestandssituasjon og utvikling i Norge. Det vises til beskrivelsen av det Nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i kommentarene til rovviltforskriften 3, samt til foreløpig rapport om Ulv i Norge per 15. juni Fylkesmannen er ikke kjent med at det forekommer ulv i området med finsk-russisk opphav og med særlig verdi for den sørskandinaviske bestanden. Samtlige kjente individer i regionen har så langt vært hanner av rent sørskandinavisk opprinnelse. Føre-var-prinsippet i 9 kommer til anvendelse i situasjoner hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig. Etter Fylkesmannens syn er ikke dette tilfelle i denne saken. Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen som ulvebestanden i Sverige og Norge blir utsatt for, blant annet gjennom Liberg m.fl. (2011) som viser at jakt både legal og illegal regulerer bestanden, jamfør 10. Fylkesmannen viser til at region 2 ikke er omfattet av forvaltningsområdet for ynglende ulv, og vurderer ut i fra dette at lokaliseringen av uttaket ikke vil påføre bestanden irreversibel

3 Side 3 av 5 skade, jamfør 12. Naturmangfoldloven 11 gjelder kostnadene ved miljøforringelse, og anses ikke som relevant her. Rovviltregion 2 Sør-Norge har ingen mål om yngling av ulv. I forhold til ulv har beitedyr derfor prioritet. Ut fra rovviltforskriften 9 annet ledd bokstav a karakteriserer Fylkesmannen det aktuelle området som et viktig beiteområde for sau. Etter 9 annet ledd bokstavene b og c foreligger det en rekke påviste skadetilfeller i juni. I august er det i perioden august igjen påvist skade voldt av ulv da tre tilfeller er vurdert som «Antatt ulv». Skadepotensialet i området er betydelig og i nær framtid øke da sau på fjellbeite hentes. Fylkesmannen anser det ikke hensiktsmessig eller praktisk mulig å gjennomføre andre forebyggende tiltak som i tilstrekkelig grad kan forhindre skade, jamfør rovviltforskriften 9 annet ledd bokstav d. Ut fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadehistorikk, anser Fylkesmannen at det beste tiltaket for å forhindre omfattende skader er at det kan iverksettes fellingsforsøk på ulven. Vedtak Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom ulv fortsatt oppholder seg i området, gir Fylkesmannen tillatelse til å felle én 1 ulv innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen. Modum kommune får ansvaret for å iverksette og administrere fellingsforsøket. Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen: 1. Fellingsområdet er avgrenset til Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner. 2. Fellingstillatelsen gjelder felling av én 1 - ulv i tidsrommet 1. september til og med 15. september Modum kommune er ansvarlig for å iverksette og administrere fellingsforsøket. Fellingsforsøk skal organiseres og ledes av regional fellingsleder Øystein Lindteigen ( ), jamfør vårt brev av 1. august 2011 til kommunene om beredskap for felling av skadegjørende rovvilt. Fellingsleder er ansvarlig for å oppnevne fellingslag i samråd med de kommunale kontaktpersonene. Det er kun personer oppført på kommunale lister oversendt Fylkesmannen som har anledning til å delta i fellingsforsøk. Fylkesmannen skal ha skriftlig beskjed om fellingslagets sammensetning og eventuelle endringer underveis. Fylkesmannen krever videre at deltakerne i fellingslaget - jegere og hundeførere - oppfyller kravene til og innehar lisens, jamfør kravene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 13 og 14. Deltakerne på fellingsforsøket - jegere og hundeførere - skal ikke være siktet eller under etterforskning, dømt eller ilagt forelegg for brudd på naturmangfoldloven, viltloven eller våpenloven, eller forskrifter hjemlet i disse. 4. I henhold til rovviltforskriften 9a skal deltakere fra det kommunale/interkommunale fellingslaget få godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Fylkesmannen legger til grunn at fellingsforsøket skal gjennomføres på en effektiv og

4 Side 4 av 5 hensiktsmessig måte. Det settes av en ramme på inntil kr Utgangspunktet er en sats på inntil kr 1 400,- per deltaker per døgn. Rammen er absolutt. Dersom det oppstår ekstraordinære omstendigheter som gjør at fellingen ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen må Fylkesmannen kontaktes i forkant. Modum kommune er ansvarlig som regnskapsførende enhet for fellingslaget i forbindelse med utbetalingene. Godtgjøring av fellingsforsøk er regulert av rovviltforskriften 9a, samt kommentarene til denne ( forskrift/ ). Det følger av forskriften at deltakere fra det kommunale fellingslaget skal få godtgjøring for den tid som er benyttet til fellingsforsøk. Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere, jamfør rovviltforskriften 15. Det skal føres timelister og oversikt over utlegg (kjørte kilometer mv.). Modum kommune skal sende fellingslogg til Fylkesmannen innen tre uker etter at fellingsforsøket er avsluttet. Påløpte utgifter (administrasjon og organisering) ved førstegangs iverksetting dekkes etter rovviltforskriften 9 med inntil kr ,-. 5. Fellingsforsøk og felling i henhold til denne tillatelsen kan skje uten hensyn til grunneierretten, jamfør lov om jakt og fangst av vilt 35. Fellingsleder kan avgjøre om det er behov for å anmode Statens naturoppsyn om bistand i fellingsforsøk eller på annen måte være behjelpelig med sin kompetanse. 6. Ved felling skal det benyttes våpen og ammunisjon godkjent for storviltjakt, jamfør forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 15 og Bruk av hund under skadefelling er tillatt. Eventuelt nødvendig unntak fra sikringsreglene i hundeloven kan gis av kommunene. 8. Felling eller forsøk på felling av ulv skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen (vakttelefon ) og Statens naturoppsyn ( ). Dersom ulv skadeskytes, avgjør Fylkesmannen hvordan videre ettersøk skal gjennomføres. Generelt for ettersøk av store rovdyr gjelder bestemmelsene i rovviltforskriften Den som feller dyr skal framvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og skytter skal kunne påvise fellingssted (eller eventuelt skuddplass) etter anmodning fra Fylkesmannen, Statens naturoppsyn eller politiet. 10. Ulv felt i medhold av denne tillatelsen er Viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen måte gjøre seg nytte av felt dyr eller deler av dyret (inkl. hår, blod) uten nærmere samtykke fra Miljødirektoratet. Dyret skal så raskt som mulig bringes til Norsk institutt for naturforskning i Trondheim. 11. Alle deltakere på fellingslaget som deltar i fellingsforsøket skal ha kopi av dette brevet og være kjent med vilkårene for fellingstillatelsen.

5 12. Fylkesmannen kan til enhver tid endre ett eller flere av vilkårene, eller inndra fellingstillatelsen. Side 5 av 5 Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b og 77, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 9, jamfør 1, 3 og 8. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Partene i saken har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Informasjonsark om klage på forvaltningsvedtak kan lastes ned fra «Klageskjema» i høyremenyen under «Miljø og klima». Med hilsen Anders J. Horgen kst. avdelingsdirektør Even Knutsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare sendt elektronisk. Kopi til: Miljødirektoratet Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Finnemarka Beitelag v/knut Birkeland Fylkesmannen i Vestfold Postboks TØNSBERG Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Lier kommune Postboks Lier Øystein Lindteigen Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Fylkesmannen i Telemark Statens hus 3708 SKIEN

Fellingstillatelse på ulv i Nes, Gol og Ål kommuner

Fellingstillatelse på ulv i Nes, Gol og Ål kommuner Vår dato: 15.07.2014 Vår referanse: 2014/4922 Arkivnr.: 434.0 Deres referanse: Saksbehandler: Even Knutsen Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Fellingstillatelse på ulv i Nes,

Detaljer

Miljøvern / Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen,

Miljøvern / Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, Miljøvern Kongsvinger kommune Vår dato Vår referanse 27.6.2017 2017/3978-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 434.11 --- Skadefellingstillatelse på jerv

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum og Åmot kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum og Åmot kommuner Miljøvern Løten kommune Vår dato Vår referanse 20.6.2017 2017/3811-2 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Øyvind Gotehus, 62 55 11 66 434.11 --- Skadefellingstillatelse på ulv i Løten,

Detaljer

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv deler av Sør-Aurdal, Nordre Land og Etnedal kommuner

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv deler av Sør-Aurdal, Nordre Land og Etnedal kommuner Vår dato: Vår ref: 22.07.2019 2019/14935 Deres dato: Deres ref: Sør-Aurdal kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 ATT: Gunhild Bergene Iverksettelse av skadefellingstillatelse

Detaljer

Fellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen

Fellingstillatelse på jerv innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Flendalen Miljøvern Trysil kommune Storvegen 5 2420 Innbygda Vår dato Vår referanse 06.07.2018 2018/3354-7 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Linda Hovde Nordås, 62 55 11 89 434.11 --- Fellingstillatelse

Detaljer

Miljøvern / Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen,

Miljøvern / Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, Miljøvern Stor-Elvdal kommune Vår dato Vår referanse 21.6.2017 2017/3839-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 434.11 --- Skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av brunbjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner

Tillatelse til skadefelling av brunbjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner Vår dato: Vår ref: 11.07.2019 2019/14528 Deres dato: 10.07.2019 Deres ref: Stor-Elvdal kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Ståle Sørensen, 62 55 11 70 Tillatelse til skadefelling av brunbjørn i deler

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oppland.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært i kontakt med Fylkesmannen i Oppland. Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Forlenging av skadefellingstillatelse på én ulv jf. vedtak dat. 30. mai 2017

Forlenging av skadefellingstillatelse på én ulv jf. vedtak dat. 30. mai 2017 Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde, Rendalen kommune

Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde, Rendalen kommune Vår dato: Vår ref: 09.08.2019 2019/15586 Deres dato: Deres ref: Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Linda Hovde Nordås, 62 55 11 89 Skadefellingstillatelse på brunbjørn i

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv - Nordre Land

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv - Nordre Land Vår dato: Vår ref: 11..09.2019 2019/16820 Deres dato: Deres ref: Etnedal kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Bøe, 62 55 12 08 Søknad om skadefellingstillatelse på ulv - Nordre Land Fylkesmannen

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner Løten kommune Pb 113 2341 Løten Vår dato Vår referanse 31.08.2018 2018/4964 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Thomas Olstad, 62 55 11 81 434.11 --- Skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde - Rendalen kommune

Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags beiteområde - Rendalen kommune Vår dato: Vår ref: 30.08.2019 2019/15586 Deres dato: Deres ref: Alvdal kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 Skadefellingstillatelse på brunbjørn i Sølendalen hamnelags

Detaljer

/3979 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen,

/3979 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, Engerdal kommune e-post: postmottak@stange.kommune.no Vår dato Vår referanse 2.7.2018 2018/3979 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 434.11 --- Skadefellingstillatelse

Detaljer

Skadefellingstillatelse på jerv i deler av Kongsvinger, Grue og Nord-Odal kommuner

Skadefellingstillatelse på jerv i deler av Kongsvinger, Grue og Nord-Odal kommuner Miljøvern Kongsvinger beitelag v/ Amund Wormstrand Tuskindvegen 261 2219 Brandval Vår dato Vår referanse 14.7.2017 2017/4378-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62

Detaljer

/ Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Linda Hovde Nordås,

/ Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Linda Hovde Nordås, Engerdal kommune e-post: postmottak@engerdal.kommune.no Vår dato Vår referanse 30.7.2018 2018/3979-4 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Linda Hovde Nordås, 62 55 11 89 434.11 --- Skadefellingstillatelse

Detaljer

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - deler av Åmot, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stor-Elvdal kommuner

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - deler av Åmot, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum og Stor-Elvdal kommuner Vår dato: Vår ref: 20.06.2019 2019/13297 Deres dato: Deres ref: Åmot kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Harald Klæbo, 61 26 60 56 Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en ulv - deler av Åmot,

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv - Tynset kommune

Skadefellingstillatelse på ulv - Tynset kommune Vår dato: Vår ref: 23.05.2019 2019/11601 Deres dato: 22.05.2019 Deres ref: Tynset og Alvdal kommuner, landbruk og miljø 2560 ALVDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 Skadefellingstillatelse

Detaljer

Klage på vedtak om fellingstillatelse på ulv innenfor det rovviltavvisende gjerdet til Flendalen beitelag Trysil kommune

Klage på vedtak om fellingstillatelse på ulv innenfor det rovviltavvisende gjerdet til Flendalen beitelag Trysil kommune Miljøvern Flendalen beitelag Trysil kommune Vår dato Vår referanse 31.8.2015 2015/5640 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 --- Klage på vedtak om fellingstillatelse

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Eidsvoll og hele Stange og Nord-Odal kommuner.

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Eidsvoll og hele Stange og Nord-Odal kommuner. Miljøvernavdelingen Eidsvoll Sankelag SA v/audun Knutsen Milligutua 12 2080 EIDSVOLL Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12, Oslo Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS Telefon 22

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Stange og Elverum kommuner Løten kommune e-post: postmottak@loten.kommune.no Vår dato Vår referanse 16.07.2018 2018/4284 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 434.11 --- Skadefellingstillatelse

Detaljer

Forlengelse av skadefellingstillatelse til tirsdag 20. juni kl. 12:00, samt utvidelse av kvote til inntil to dyr, jf. vedtak datert 30.

Forlengelse av skadefellingstillatelse til tirsdag 20. juni kl. 12:00, samt utvidelse av kvote til inntil to dyr, jf. vedtak datert 30. Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 06.10.2017 Deres dato Vår ref. 2017/1917 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner Vår dato: Vår ref: 05.06.2019 2019/12493 Deres dato: Deres ref: Tynset og Alvdal kommuner, landbruk og miljø 2560 ALVDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Linda Hovde Nordås, 62 55 11 89 Skadefellingstillatelse

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv Stange, Nord-Odal, og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner - iverksettelse

Skadefellingstillatelse på ulv Stange, Nord-Odal, og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner - iverksettelse Vår dato: Vår ref: 20.05.2019 2019/11448 Deres dato: 20.05.2019 Deres ref: Stange kommune Postboks 214 2336 Stange Saksbehandler, innvalgstelefon Harald Klæbo, 61266056 e-post: postmottak@stange.kommune.no

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Nord-Odal og Eidsvoll kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Stange, Nord-Odal og Eidsvoll kommuner Stange kommune Postboks 214 2336 Stange e-post: postmottak@stange.kommune.no Vår dato Vår referanse 27.06.2018 2018/3859 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Vorma og Glomma

Skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Vorma og Glomma Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært i kontakt med Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært i kontakt med Fylkesmannen i Hedmark. Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

Iverksettelse av betinget skadefelling av en ulv i Tynset m. fl.

Iverksettelse av betinget skadefelling av en ulv i Tynset m. fl. Vår dato: Vår ref: 05.07.2019 2019/14305 Deres dato: Deres ref: Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner 2560 Alvdal Saksbehandler, innvalgstelefon Benedicte Broderstad, 61 26 60 55 Iverksettelse av betinget

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum og Åmot kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum og Åmot kommuner Miljøvern Hamar kommune Vår dato Vår referanse 14.8.2017 2017/4682-2 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Julie Gaukerud Sørby, 62 55 12 50 434.11 --- Skadefellingstillatelse på ulv

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten og Stange kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten og Stange kommuner Løten kommune Vår dato Vår referanse 24.09.2018 2018/5432 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Thomas Olstad, 62 55 11 81 «REF» --- Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Løten og

Detaljer

/ Adressater etter liste. Christian Hillmann, Bakgrunn

/ Adressater etter liste. Christian Hillmann, Bakgrunn Vår dato: Vår ref: 05.07.2019 2019/31738 Deres dato: Deres ref: Adressater etter liste Saksbehandler, innvalgstelefon Christian Hillmann, 22003635 Skadefellingstillatelse på én ulv i området som avgrenses

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Hamar, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Hamar, Ringsaker, Løten, Elverum og Åmot kommuner Miljøvern Hamar kommune Vår dato Vår referanse 21.7.2017 2017/4448 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 434.11 --- Skadefellingstillatelse på ulv i deler

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner Vår dato: Vår ref: 19.06.2019 2019/12493 Deres dato: Deres ref: Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner, landbruk og miljø Saksbehandler, innvalgstelefon Harald Klæbo 61 26 60 56 2560 ALVDAL Skadefellingstillatelse

Detaljer

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv i Hol, Ål, Gol og Hemsedal kommuner

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv i Hol, Ål, Gol og Hemsedal kommuner Vår dato: 15.06.2015 Vår referanse: 2015/4002 Arkivnr.: 434.11 Deres referanse: Saksbehandler: Even Knutsen Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

/ Adresseliste. Asle Stokkereit,

/ Adresseliste. Asle Stokkereit, Vår dato: Vår ref: 26.05.2019 2019/31738 Deres dato: Deres ref: Adresseliste Saksbehandler, innvalgstelefon Asle Stokkereit, 22003668 Skadefellingstillatelse på - 1- ulv i området som omfatter området

Detaljer

Adresseliste. Miljøvernavdelingen

Adresseliste. Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 13.05.2019 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune Vår dato: 05.09.2013 Vår referanse: 2013/5862 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Marit Surlien Hoen Tore Kravik Innvalgstelefon: 3626 ROLLAG tore.kravik@gmail.com Tillatelse til skadefelling av

Detaljer

Iverksettelse av fellingstillatelse på en ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland

Iverksettelse av fellingstillatelse på en ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner i Buskerud og deler av Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland Vår dato: 03.09.2018 Vår referanse: 2018/3494 Arkivnr.: 433.52 Deres referanse: Saksbehandler: Even Knutsen Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 17.06.2019 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv i rovviltregion

Detaljer

Iverksettelse av skadefelling av gaupe i Kjosen, Drangedal i Telemark

Iverksettelse av skadefelling av gaupe i Kjosen, Drangedal i Telemark Vår dato: Vår ref: 22.07.2019 2019/10693 Deres dato: Deres ref: Kent Rune Tveit Eikebakken 25 3750 DRANGEDAL Saksbehandler, innvalgstelefon Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Iverksettelse av skadefelling

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 22.11.2011 2011/8490 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, 62 55 11 70 434.11 Elgå reinbeitedistrikt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommune

Ny forlengelse av skadefellingstillatelse på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommune Landbrukskontoret på Hadeland postmottak@gran.kommune.no Deres referanse «REF» Dato 16.07.2018 Vår referanse 2018/3072-26 433.52 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 13.08.2019 Etter adresseliste Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region

Detaljer

Skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma og i Nes kommune nord for Glomma og øst for Vorma

Skadefellingstillatelse på en ulv i Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma og i Nes kommune nord for Glomma og øst for Vorma Miljøvernavdelingen Iht. adresseliste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner

Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU Vår dato: 10.08.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/11762 Deres ref.: Fornyelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker samt deler av Hamar og Løten kommuner. Rovviltforskriften 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking):

Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker samt deler av Hamar og Løten kommuner. Rovviltforskriften 3 (Nasjonale bestandsmål og bestandsovervåking): FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.7.2011 2011/5389-1 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 434.11 Ringsaker kommune Pb

Detaljer

Skadefellingstillatelse på ulv i kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje

Skadefellingstillatelse på ulv i kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 13.06.2016 Deres dato Vår ref. 2016/2751 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Att: Aslak Momrak-Haugan Skadefellingstillatelse på ulv i kommunene

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Lesja kommune

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Lesja kommune Vår dato: Vår ref: 22.08.2019 2019/15992 Deres dato: 20.08.2019 Deres ref: Lesja kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Ståle Sørensen, 62 55 11 70 Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Lesja

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 26.03.2019 Ifølge adresseliste Vedtak om endring av vedtak om kvote for lisensfelling

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner

Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner «Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommuner» Trondheim, 19.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/4255 Saksbehandler: Terje Bø Tillatelse til å felle 2-to ulv i Ringsaker,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2019/46 434.0 26.07.2019 Etter adresseliste Vedtak om ny kvote for betinget skadefelling

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Stange og Løten kommuner

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Stange og Løten kommuner Vår dato: Vår ref: 22.08.2019 2019/15993 Deres dato: Deres ref: Stange kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Ståle Sørensen, 62 55 11 70 Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Stange og Løten

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2018/384 434.0 16.05.2018 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

Iverksetting av fellingstillatelse for 1 gaupe - Flatanger kommune

Iverksetting av fellingstillatelse for 1 gaupe - Flatanger kommune Magnar Sivertsen Bakkan 7745 OPPLAND Vår dato: 26.06.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/12816 Deres ref.: Iverksetting av fellingstillatelse for 1 gaupe - Flatanger kommune Magnar Sivertsen fikk mandag 25.

Detaljer

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør- Fron og Ringebu kommuner

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør- Fron og Ringebu kommuner Vår dato: Vår ref: 15.08.2019 2019/15155 Deres dato: Deres ref: Nord-Fron kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Harald Klæbo, 61 26 60 56 Iverksettelse av skadefellingstillatelse på en jerv i deler av

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund kommune - Nordland fylke Tjeldøy reinbeitedistrikt v/ Anders Huva 9436 Kongsvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/1747 ART-VI-GSY 17.02.2009 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe på Tjeldøya i Tjeldsund

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nordre Land, Etnedal og Sør- Aurdal kommuner

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nordre Land, Etnedal og Sør- Aurdal kommuner Vår dato: Vår ref: 26.08.2019 2019/16056 Deres dato: Deres ref: Nordre Land kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Ståle Sørensen, 62 55 11 70 Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nordre Land,

Detaljer

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN Vår dato: 17.08.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/11762 Deres ref.: Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og

Detaljer

Iverksettelse av skadefelling på 1 gaupe i Nordre Land kommune

Iverksettelse av skadefelling på 1 gaupe i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 Dokka Deres referanse Dato 18.08.2017 Vår referanse 2017/5057-1 433.52 LHN Saksbehandler Linda Hovde Nordås, tlf. 61 26 60 30 Avdeling Miljøvernavdelingen Iverksettelse

Detaljer

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 ulv innenfor deler av Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal Vår dato: Vår ref: 28.06.2019 2019/7934 Deres dato: 27.06.2019 Deres ref: Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER v/ Haneborg Anne Marie Saksbehandler, innvalgstelefon Simon Heier, Forlengelse av skadefellingstillatelse

Detaljer

Fellingstillatelse på ulv i deler av Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner

Fellingstillatelse på ulv i deler av Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 17.8.2011 2011/ 5948-2 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Håkon Berg Sundet, 62 55 11 68 434.11 Hamar kommune Postboks

Detaljer

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune

Skadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Klubbvik beitelag v/ Øystein Kristiansen 9840 VARANGERBOTN Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 21.07.2014 Sak 2014/3479

Detaljer

Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune, og deler av Vågå kommune

Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune, og deler av Vågå kommune Adresseliste Deres referanse Dato 09.05.2014 Vår referanse 2014/3377-2 433.52 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen Søknad om fellingsløyve på ulv Dovre kommune,

Detaljer

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv i Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord, Hjartdal, Fyresdal og Nissedal kommuner

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv i Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord, Hjartdal, Fyresdal og Nissedal kommuner Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 01.07.2015 Deres dato Vår ref. 2015/2130 Deres ref. Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv i Tokke, Vinje,

Detaljer

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv - Øyer og Ringebu kommuner

Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv - Øyer og Ringebu kommuner Adresseliste Deres referanse Dato 08.05.2014 Vår referanse 2014/3344-1 433.52 HKL Saksbehandler Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelingen Iverksettelse av fellingstillatelse på ulv -

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Lesja kommune

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Lesja kommune Vår dato: Vår ref: 28.08.2019 2019/16164 Deres dato: 27.08.2019 Deres ref: Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA Att. Vorkinn, Martin Saksbehandler, innvalgstelefon Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 Tillatelse

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Øyer og Stor-Elvdal kommune

Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Øyer og Stor-Elvdal kommune Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Deres referanse Dato 10.09.2018 Vår referanse 2018/853-10 433.52 BBD Saksbehandler Benedicte Broderstad, tlf. 61 26 60 55 Avdeling Miljøvernavdelingen Iverksettelse

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Kjell

Detaljer

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Til Nord-Aurdal og Etnedal kommuner Deres referanse Dato 10.06.2010 Vår referanse 2010/...433.52 Saksbehandler HKL Avdeling Miljøvernavdelingen Fellingstillatelse på bjørn i Nord-Aurdal og Etnedal kommuner

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner

Tillatelse til skadefelling av ulv i Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor Kommunevegen 1 2647 Sør-Fron Deres referanse Dato 21.06.2016 Vår referanse 2016/3879-11 433.52 MCO Saksbehandler Erik Sandberg, tlf. 61 26 60 70 Avdeling Miljøvernavdelingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 27.07.2011 2011/5641 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Tom Hjemsæteren, 62 55 11 85 434.11 Åmot kommune Torget 1

Detaljer

Tillatelse - Skadefelling av ulv

Tillatelse - Skadefelling av ulv Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 Vågå Dykkar referanse Dato 11.05.2016 Vår referanse 2016/3021-10 433.52 MCO Sakshandsamar Marte Conradi, tlf. 61 26 60 66 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse -

Detaljer

Iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner

Iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner Vår dato: Vår ref: 12.07.2019 2019/14597 Deres dato: Deres ref: Nord-Fron kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Ståle Sørensen, 62 55 11 70 Iverksettelse av skadefelling av en gaupe i deler av Nord-Fron

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 20.04.2017 Vår ref.: 2017/92 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe,

Detaljer

Tillatelse - Skadefelling av ulv i Nord-Fron og Sel

Tillatelse - Skadefelling av ulv i Nord-Fron og Sel «Nord-Fron og Sel kommuner» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse «REF» Dato 14.07.2015 Vår referanse 2015/4127-13 433.52 ESA Saksbehandler Erik Sandberg, tlf. 61 26 60 70 Avdeling Miljøvernavdelingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 31.05.2011 2011/3756 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Thomas Olstad, 62551181 434.11 Løten kommune 2340 LØTEN Fellingstillatelse

Detaljer

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv Nord- og Sør-Fron kommuner

Iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv Nord- og Sør-Fron kommuner Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Dykkar referanse Dato 17.09.2018 Vår referanse 2018/5380-1 433.52 HKL Sakshandsamar Harald Klæbo, tlf. 61 26 60 56 Avdeling Miljøvernavdelinga Iverksettelse

Detaljer

Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner

Iverksettelse av skadefelling av en jerv i deler av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner Vår dato: Vår ref: 04.07.2019 2019/14238 Deres dato: «REFDATO» Deres ref: «REF» Sør-Fron kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Benedicte Broderstad, 61 26 60 55 Iverksettelse av skadefelling av en jerv

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 16.08.2010 2010/ 5967 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, Løten kommune Pb 113 2341 Løten Fellingstillatelse

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Elgå reinbeitedistrikt Hedmark fylke

Tillatelse til skadefelling av ulv i Elgå reinbeitedistrikt Hedmark fylke Svahken sijte/elgå reinbeitedistrikt 2443 DREVSJØ Trondheim, 06.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2313 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Tillatelse til skadefelling av

Detaljer

Tillatelse - Skadefelling av ulv

Tillatelse - Skadefelling av ulv Lesja kommune Kommunehuset 2665 Lesja Att. Ellen Marie Sørumgård Syse Deres referanse Dato 23.07.2015 Vår referanse 2015/4854-3 433.52 ESA Saksbehandler Erik Sandberg, tlf. 61 26 60 70 Avdeling Miljøvernavdelingen

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner

Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner Vår dato: Vår ref: 30.08.2019 2019/16357 Deres dato: Deres ref: Se liste Saksbehandler, innvalgstelefon Rannveig Helgesen, 62 55 11 75 Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Nord-Fron og Sel kommuner

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Sel og Dovre kommuner

Tillatelse til skadefelling av jerv - deler av Sel og Dovre kommuner Vår dato: Vår ref: 09.09.2019 2019/16622 Deres dato: Deres ref: Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA Saksbehandler, innvalgstelefon Thomas Olstad, 62 55 11 81 Tillatelse til skadefelling av jerv

Detaljer

Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner

Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG Vår dato: 27.08.2018 Deres dato: 26.08.2018 Vår ref.: 2018/13672 Deres ref.: Avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner Grong

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke

Fellingstillatelse på gaupe innenfor Hattfjelldal kommune - Nordland fylke Byrkje Reinbeitedistrikt Hattfjelldal Sau og Geit 8690 Hattfjelldal Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/1807 ART-VI-MOK 12.03.2007 Arkivkode: 445.22 Fellingstillatelse på gaupe innenfor

Detaljer

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019

Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu og Tydal kommuner 2019 Vår dato: Vår ref: 15.07.2019 2019/5404 Deres dato: 15.07.2019 Deres ref: Holtålen kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Simon Heier, Forlengelse av skadefellingstillatelse for 1 bjørn i deler av Selbu

Detaljer

Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 bjørn Snåsa, Ytter Bangsjøen, 2017

Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 bjørn Snåsa, Ytter Bangsjøen, 2017 Snåsa kommune / Snåasen Tjielte Sentrum 7760 Snåsa Vår dato: 28.07.2017 Deres dato: Vår ref.: 2017/4254 Arkivkode:434.11 Deres ref.: Forlengelse av tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 bjørn Snåsa,

Detaljer