Årsrapport Nordic Nanovector AS. Org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr:

2 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i Selskapet har kontorer og laboratorier i Oslo. Firmaet utvikler nye innovative radioimmunoterapeutiske preparater for behandling av lymfekreft og annen ondartet kreft. Selskapets første produktkandidat, Betalutin, er basert på en teknologi utviklet ved Det Norske Radiumhospitalet av Roy H. Larsen, Øyvind S. Bruland og Jostein Dahle. I 2012 fikk Nordic Nanovector AS regulatorisk godkjennelse til å starte fase I/II kliniske studier av Betalutin i Sverige og Norge. Samme år ble Betalutin klargjort til bruk i pasienter, og i desember 2012 ble første pasient inkludert i studien. Produkt Betalutin består av radionukliden Lutetium-177 koblet til et antistoff. Teknologien har som mål å forlenge livet og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av hematologisk lymfekreft, særlig Non-Hodgkin lymfom (NHL). Betalutin gir minimal skade på nærliggende friskt vev. Antistoffet søker etter og binder seg til et CD37 protein som finnes i over 99% av B-celle lymfomer, en undergruppe av NHL. Fase I av den kliniske studien skal avgjøre om produktet er sikkert til bruk i mennesker og til å finne det riktige dosenivået på produktet. Studiene går som planlagt, og så langt er det ingen tegn til at produktet ikke er sikkert for bruk i mennesker. Markedsutsikter Det er forventet at det farmasøytiske markedet for behandling av NHL vil doble seg i løpet av få år og utgjøre ca. USD 10 mrd. i Dette markedet er i dag dominert av ett antistoff som sikter mot CD20. Betalutin og andre nye behandlingsformer mot undergruppene av NHL forventes å bidra til økt vekst i markedet for behandling av lymfekreft og andre krefttyper i årene fremover. Patenter Nordic Nanovector AS har fått etablert patentbeskyttelse for sin radioimmunoterapeutiske teknologi i Norge og i USA. I patentet er selskapets første produktkandidat Betalutin inkludert. Patentene løper fram til Det er også søkt patentbeskyttelse for selskapets egenutviklede teknologi i Europa og i de største markedene i resten av verden. På denne måten vil selskapet legge grunnlaget for fremtidig ekspansjon og kommersialisering av unike produktkandidater innen radioimmunoterapi. Økonomi Salgsinntektene utgjorde i 2013 kr , som er en økning på 51,6 % fra kr i Selskapet er fortsatt i en tidlig utviklingsfase og har i 2013 opptjent offentlige tilskudd til utviklingsprosjekter, herunder tilsammen kr. 7,6 mill. fra Forskningsrådet og SkatteFunn. I 2012 var

3 Side 3 av 19 det opptjent offentlig tilskudd på kr. 4,2 mill. Opptjent tilskudd er ført som negative kostnader i resultatregnskapet. Netto driftskostnader økte fra kr. 13,5 mill. i 2012 til kr. 17,6 mill. i Økningen skyldes i hovedsak en større organisasjon, økning i kostnader til kliniske studier og produksjon av antistoffet HH1, som er en viktig komponent i Betalutin. Netto finansposter utgjorde kr. 1,1 mill. i 2013 sammenlignet med kr. 0,4 mill. året før. Årsresultatet viser et underskudd på kr. 16,2 mill. mot et underskudd på kr. 12,9 mill. i Pr var selskapets kontantbeholdning kr. 79,6 mill. mot kr. 6,7 mill. året før. Økningen i kontantbeholdningen skyldes en aksjeemisjon gjennomført i juni 2013, og et konvertibelt låner tatt opp i september Egenkapitalen var kr. 54,4 mill. ved utgangen av Dette gir en egenkapitalandel på 63,2% (2012: 70%). I samsvar med regnskapsloven 3-3 (a) bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet for Kapitalisering Nordic Nanovector AS ble stiftet i oktober 2009 med kr. 1,1 mill. i stiftelseskapital. Etter dette er det gjennomført emisjoner på kr. 13,1 mill. og kr. 14,3 mill. i henholdsvis juli 2010 og januar I april 2013 hentet selskapet inn kr. 4 mill. ved plassering av et konvertibelt lån blant eksisterende aksjonærer. Pengene ble brukt til produksjon av antistoffet HH1. Lån ble i sin helhet konvertert til aksjer i juli En vellykket emisjon på kr. 60,8 mill. ble avsluttet i juni 2013 blant eksisterende og 80 nye aksjonærer. Tegningskursen pr. aksje var kr. 15. Parallelt med dette forhandlet selskapets styre med HealthCap VI L.P., et av Europas største og mest suksessfulle investeringsfond innen helse og medisin, om å investere i Nordic Nanovector AS. Forhandlingsresultatet ble i september fremlagt for en ekstraordinær generalforsamling, som vedtok at selskapet inngikk avtale om å gjennomføre en rettet emisjon mot HealthCap VI L.P. på totalt kr. 50 mill. i form av to transjer på kr. 25 mill. hver. Den første transjen ble høsten 2013 innbetalt i form av et rente og avdragsfritt konvertibelt lån. Lånet skal konverteres til aksjer i selskapet i tilknytning til den ordinære generalforsamlingen i Den andre transjen på aksjer vil bli tegnet og innbetalt innen 15. oktober Tegningskurs er kr. 15 pr. aksje i begge transjene. Finansiell risiko Selskapet har i dag ingen omsetning utenfor Norge. I hovedsak er selskapets utgifter i norske kroner, men selskapet har økende utgifter i andre valutaer; hovedsakelig EUR, USD og GBP. Selskapet har i 2013 ikke benyttet seg av valutasikring gjennom finansielle instrumenter. Kredittrisikoen vurderes som lav p.g.a lav omsetning og god kunnskap om kundene. Nordic Nanovector AS har ingen rentebærende gjeld, og selskapets renterisiko er hovedsakelig knyttet til selskapets beholdning av kontanter. For et oppstartsselskap med lave inntekter er likviditetsrisikoen høy. Selskapet arbeider kontinuerlig med å sikre finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå sine strategiske og operasjonelle målsetninger. Kapitalmarkedene benyttes som likviditetskilde når dette er hensiktsmessig og når betingelsene i disse markedene er akseptable. Selskapets styre planlegger å gjennomføre en børsintroduksjon og en samtidig emisjon i løpet av de neste 12 måneder, dersom

4 Side 4 av 19 markedsforholdene tilsier det. Selskapet har hatt stor nytte av offentlige tilskudd fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge samt Skattefunn ordningen, og vil også framover søke om dette. Organisasjon Selskapet hadde ved utgangen av 2013 totalt 9 ansatte, hvorav 1 deltidsansatt, 6 kvinner og 3 menn. Dette er en økning på en ansatt sammenlignet med utgangen av Selskapet benytter i stor grad eksterne leverandører for produksjon, forskning og utvikling, samt regulatorisk arbeid. Ledergruppen bestod ved årets slutt av administrerende direktør Jan A. Alfheim, forskningsdirektør Jostein Dahle, klinisk direktør Bjørg Bolstad, leder av kvalitet og regulatorisk Anniken Hagen og finansdirektør Tone Kvåle. I styret møter 9 medlemmer og en observatør, hvorav 7 menn og 3 kvinner. Dette er en økning på 5 sammenlignet med året før. På ekstraordinær generalforsamling, den 12. juni 2013, ble Alexandra Morris, Theresa Comiskey Olsen, Bente Lill B. Romøren og Ludvik Sandnes valgt inn i styret. På ekstraordinær generalforsamling, den 27. september 2013, ble Björn Odlander valgt inn som nytt medlem og Johan Christenson valgt som observatør til styret. Fra tidligere var Roy H. Larsen (styreleder), Jònas Einarsson, Vidar Hansson og Olav Steinnes, medlemmer av styret. Styret har etablert 2 underutvalg. Kapitalutvalget ledes av Ludvik Sandnes og Rekrutteringsutvalget av Björn Odlander. I tillegg har generalforsamlingen valgt Ole Peter Nordby, Øyvind Bruland, Per Samuelsson og Egil Stenshagen som medlemmer av selskapets valgkomité. Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning godt. Sykefraværet var 37 arbeidsdager i 2013 hvilket utgjør 2,12%, sammenlignet med 2,27% i Det ble ikke registrert noen arbeidsrelaterte ulykker eller skader i Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Hendelser etter balansedagen I forbindelse med at selskapets styre forbereder børsnotering av selskapets aksjer, ble det i ekstraordinær generalforsamling, den 24. februar 2014, foreslått å skifte revisor. Ernst & Young ble valgt. I den samme generalforsamlingen fikk styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer pålydende kr. 0,20 for å etablere et nytt opsjonsprogram. Fullmakten gjelder frem til 23. februar Framtidsutsikter Det er styrets målsetting å posisjonere Betalutin som et viktig produkt i behandlingen av NHL i et voksende marked for pasienter med behov for andre behandlingsformer enn det som eksisterer på markedet i dag. Selskapets styre og ledelse har solid og bred erfaring fra oppstart og utvikling av tilsvarende virksomheter og har i tillegg knyttet til seg internasjonalt anerkjente samarbeidspartnere. Forbedringen av selskapets finansielle situasjon i 2013 har satt selskapet i stand til å aksellerere utviklingsprogrammet for Betalutin i USA og i Europa. Selskapet vil i 2014 styrke organisasjonen og forbedre infrastrukturen slik at selskapets ambisiøse målsetninger kan oppnås.

5 Side 5 av 19 Dette vil inkludere flere studiesentre og pasienter, samt videreutvikling av kontaktene med US Food and Drug Administration (FDA) og European Medicines Agency (EMA). Styret mener at selskapets framtidsutsikter er gode.

6 Side 6 av 19 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Udekket tap Sum overføringer og disponeringer

7 Side 7 av 19 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Konvertibelt lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Oslo, 26. mars 2014 Side 8 av 19

9 Side 9 av 19 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til Lov om årsregnskap m.v. av 1998 og norske regnskapsstandarder. Regnskapsoppstillingen er i samsvar med regler for små foretak. 1. Generell informasjon Nordic Nanovector AS er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapet driver med forskning og utvikling av legemidler mot kreft. Selskapets adresse er Kjelsåsveien 168 B, N-0884 OSLO. 2. Klassifisering Eiendeler/gjeld klassifiseres som omløpsmiddel/kortsiktig gjeld når de oppfyller ett av følgende kriterier: den forventes å bli realisert i selskapets ordinære driftssyklus eller holdes for salg eller forbruk den forventes å bli realisert innen 12 måneder etter balansedagen eller de er i form av kontanter eller en kontantekvivalenter Alle andre eiendeler/gjeld klassifiseres som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 3. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 4. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i finansielle poster såfremt ikke noe annet er angitt. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til valutakurser på transaksjonstidspunktet. 5. Kostnader til forskning og utvikling Forskningskostnader utgiftsføres løpende. Det er ikke balanseført slike kostnader. 6. Inntektsføring Inntekt resultatføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig.

10 Side 10 av Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Resultatføring av tilskudd skjer først når betingelsene for tilskuddet er oppfylt og tilskuddet skal bli utbetalt. Tilskudd klassifiseres som negativ kostnad i resultatregnskapet. 8. Avsetninger Avsetninger rapporteres når selskapet har en forpliktelse knyttet til en hendelse, når forpliktelsen sannsynligvis vil måtte gjøres opp og når forpliktelsen kan måles eller estimeres. 9. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives over en relativt kort som reflekterer risikoen i selskapets virksomhet. Fast bygningsinventar og kontormaskiner: Inventar og laboratoriet instrumenter: 2 år 3 år 10. Pensjoner Selskapet har avtale med livselskap om innskuddspensjon for selskapets ansatte. Innskudd som utgjør fra 5% til 8% av den ansattes ordinære lønn opp til 12 x grunnbeløpet i Folketrygden (G), betales til de ansattes innskuddskonto i livselskapet. Selskapets betaling av innskudd blir kostnadsført den perioden det påløper. 11. Skatter Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt, og kostnadsføres når det påløper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Selskapet betaler ikke skatt pr. i dag og utsatt skattefordel av skattemessig underskudd til fremføring er ikke medtatt i balansen. 12. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om selskapets stilling på balansedagen hensyn tas i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling i fremtiden, redegjøres for hvis det er vesentlig.

11 Side 11 av 19 Note 2 - Beregning av skattepliktig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt I permanente forskjeller er det inkludert SkatteFunn med kr , emisjonskostnader som er direkte ført mot egenkapitalen med kr og kostnader til opptak av konvertibelt lån på kr Sammen med andre permanente forskjeller på kr utgjør dette totalt kr Det er ingen betalbar skatt for Grunnlag utsatt skatt: 2013 Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (27%) Utsatt skattefordel av underskudd til fremføring utgjør 27% og beløper seg til kr Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen pr (jfr. Regler for små foretak).

12 Side 12 av 19 Note 3 - Lønn Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Offentlig tilskudd Sum Antall årsverk i gjennomsnitt 7,4 5,8 Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Opsjoner Daglig leder (tegningskurs 6,75) Det er skyldig skattetrekk i selskapet pr pålydende kr (2012: kr ). Det er saldo på bankinnskudd for skattetrekk pr pålydende kr (2012: kr ). Det er utbetalt honorar til revisor i 2013 med kr eks. mva (2012: kr eks. mva) og kr eks. mva (2012: kr eks. mva) for andre attestasjonstjenester. Den 25. april 2013 besluttet generalforsamlingen at det ikke skulle utbetales kontanthonorar til styret for Som godtgjørelse for perioden fikk styret istedenfor tildelt aksjer til pari kurs kr. 0,20 pr. aksje, til styreformann og til hvert av de tre andre styremedlemmene. I ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2013 ble det besluttet å utstede aksjer hver til pari kurs kr. 0,20 pr. aksje til Vidar Hansson, Alexandra Morris, Theresa Comiskey Olsen, Bente-Lill B. Romøren og Ludvik Sandnes som godtgjørelse for deres styrearbeid i perioden Styreformann har gjennom sitt selskap; Sciencons Ltd. fått utbetalt kr i konsulenthonorar i forbindelse med tjenester knyttet til patentarbeid. Nordic Nanovector AS oppfyller kravene til pensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

13 Side 13 av 19 Note 4 - Annen driftskostnad Annen driftskostnad inkluderer offentlig tilskudd (negativ kostnad) på kr (2012: kr ) fra SkatteFunn og Forskningsrådet. Det ble rapportert kr i varekostnad i 2012 regnskapet. Dette er omklassifisert til annen driftskostnad. Note 5 - Oppstilling over endringer i egenkapitalen Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital SUM Egenkapital Kapitalforhøyelse Ansatteemisjon Konvertering av konvertibelt lån Emisjonskostnader Årets resultat Egenkapital Emisjonskostnadene gjelder emisjon gjennomført i mai 2013 hvor det ble hentet inn kr i ny kapital.

14 Side 14 av 19 Note 6 - Driftsmidler 2013 Fast bygn.inventar Inventar Kontormaskiner Lab instr. SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 år 3 år 2 år 3 år Kostnader til forskning og utvikling blir i sin helhet kostnadsført. Det er ikke balanseført slike kostnader. Utgifter som er medgått til forskning og utvikling i regnskapsåret 2013 er kr hvorav kr er bokført som annen driftskostnad og kr er bokført som lønnskostnad. I samme periode er det opptjent offentlig tilskudd på kr Fast bygn.inventar Inventar Kontormaskiner Lab instr. SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 år 3 år 2 år 3 år Utgifter som er medgått til forskning og utvikling i regnskapsåret er kr hvorav kr er bokført som annen driftskostnad og kr er bokført som lønnskostnad. I samme periode er det opptjent offentlig tilskudd på kr

15 Side 15 av 19 Note 7 - Andre fordringer Under denne posten i balansen er det medtatt følgende fordringer: Innvilget FOU tilskudd fra Innovasjon Norge Innvilget BIA tilskudd fra Forskningsrådet 1) Innvilget PhD tilskudd fra Forskningrådet 2) SkatteFunn 3) Andre fordringer Til gode inngående merverdiavgift Sum ) Forskningsrådet har ved programstyret for brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) fått innvilget tilskudd på totalt kr for perioden For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr. 5 millioner i BIA tilskudd, sammenlignet med kr. 1.5 millioner i ) Forskningsrådet har innvilget tilskudd til nærings-phd for perioden på totalt kr For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr i nærings-phd tilskudd, sammenlignet med kr i ) Selskapet har fått godkjennelse på flerårig FoU prosjekt innen SkatteFUNN for perioden For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr i SkatteFUNN tilskudd, sammenlignet med kr i Kr av andre fordringer forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt. Beløpet gjelder forskuddsbetaling for IT support og blir refundert i Note 8 - Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter, bundne 1) Kontanter og kontantekvivalenter, ikke-bundne Fastrenteavtale, bundet til Sum ) Bundne kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember 2013 gjelder sikkerhet for ansattes skattetrekk med kr , og husleie depositum med kr

16 Side 16 av 19 Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Nordic Nanovector AS har 239 aksjonærer pr Aksjonær Antall aksjer Andel av total Inven2 AS ,89 % Sciencons Ltd ,13 % Linux Solutions Norge AS ,11 % Radiumhospitalets Forskningsstiftelse ,10 % Roy Hartvig Larsen ,24 % Must Invest AS ,98 % Varak AS ,78 % Holberg Norge ,62 % Birk Venture AS ,62 % Spar Kapital Investor AS ,62 % OM Holding AS ,44 % Stenshagen Invest AS ,35 % Pedro Consulting AS ,17 % Syntax AS ,08 % Trond Larsen ,07 % Track AS ,96 % BlaBla AS ,93 % RO Invest AS ,90 % Lucellum AS ,89 % Thomas M. Andersen ,89 % Øvrige 219 aksjonærer ,21 % Totalt ,00 % Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjene er fritt omsettelig og er registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer pålydende 0,20.

17 Side 17 av 19 Aksjer som eies av daglig leder og styrets medlemmer: Styreformann Roy H. Larsen (privat og gjennom Sciencons Ltd) Styremedlem Vidar Hansson (gjennom Varak AS) Styremedlem Ludvik Sandnes (privat og gjennom Ekornhuset AS) Styremedlem Alexandra Morris (privat og gjennom Gordito AS) Styremedlem Theresa Comiskey Olsen Styremedlem Bente-Lill B. Romøren Daglig leder Jan A. Alfheim Totalt Den ekstraordinære generalforsamlingen 27. september 2013 godkjente en rettet emisjon mot HealthCap VI L.P på totalt kr. 50 mill. Investeringen vil bli gjort i form av to transjer på kr. 25 mill. hver. Den første transjen ytes i form av et rente - og avdragsfritt konvertibelt lån. Lånet skal konverteres til aksjer i selskapet i tilknytning til den ordinære generalforsamlingen i Den andre transjen på aksjer vil bli tegnet og innbetalt innen 15. oktober Tegningskurs er kr. 15 pr. aksje i begge transjene. HealthCap VI L.P's konvertering av lån innen mai HealthCap VI L.P's tegning av aksjer innen 15. oktober Totalt antall aksjer som ikke er registrert pr Tegningskurs Tegningskurs Opsjonsprogram for ansatte pr : 6,25 6,75 Totalt Utstedte opsjoner Innløste opsjoner Utestående opsjoner

18 Side 18 av 19 Note 10 - Konvertibelt lån Konvertibelt lån Kostnader ved låneopptak Sum Se tekst note 9. Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Avsetning for påløpte eksterne FoU avtaler Påløpte feriepenger Andre påløpte kostnader Sum Note 12 - Hendelser etter balansedagen I ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector AS, den 24. februar 2014 fikk styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer pålydende kr. 0,20 for å etablere et nytt opsjonsprogram. Fullmakten gjelder frem til 23. februar Samtidig ble Ernst & Young (EY) valgt til selskapets revisor med effekt fra ordinær generalforsamling 2014.

19 Side 19 av 19 Informasjon Jan A. Alfheim Administrerende Direktør Mobil: (+47) E-post: Tone Kvåle Finansdirektør Mobil: (+47) E-post: Adresse Nordic Nanovector AS Kjelsåsveien 168 B 0884 Oslo Norge Tel: (+47) Fax: (+47) Web:

20

21

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer