Årsrapport Nordic Nanovector AS. Org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr:

2 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i Selskapet har kontorer og laboratorier i Oslo. Firmaet utvikler nye innovative radioimmunoterapeutiske preparater for behandling av lymfekreft og annen ondartet kreft. Selskapets første produktkandidat, Betalutin, er basert på en teknologi utviklet ved Det Norske Radiumhospitalet av Roy H. Larsen, Øyvind S. Bruland og Jostein Dahle. I 2012 fikk Nordic Nanovector AS regulatorisk godkjennelse til å starte fase I/II kliniske studier av Betalutin i Sverige og Norge. Samme år ble Betalutin klargjort til bruk i pasienter, og i desember 2012 ble første pasient inkludert i studien. Produkt Betalutin består av radionukliden Lutetium-177 koblet til et antistoff. Teknologien har som mål å forlenge livet og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av hematologisk lymfekreft, særlig Non-Hodgkin lymfom (NHL). Betalutin gir minimal skade på nærliggende friskt vev. Antistoffet søker etter og binder seg til et CD37 protein som finnes i over 99% av B-celle lymfomer, en undergruppe av NHL. Fase I av den kliniske studien skal avgjøre om produktet er sikkert til bruk i mennesker og til å finne det riktige dosenivået på produktet. Studiene går som planlagt, og så langt er det ingen tegn til at produktet ikke er sikkert for bruk i mennesker. Markedsutsikter Det er forventet at det farmasøytiske markedet for behandling av NHL vil doble seg i løpet av få år og utgjøre ca. USD 10 mrd. i Dette markedet er i dag dominert av ett antistoff som sikter mot CD20. Betalutin og andre nye behandlingsformer mot undergruppene av NHL forventes å bidra til økt vekst i markedet for behandling av lymfekreft og andre krefttyper i årene fremover. Patenter Nordic Nanovector AS har fått etablert patentbeskyttelse for sin radioimmunoterapeutiske teknologi i Norge og i USA. I patentet er selskapets første produktkandidat Betalutin inkludert. Patentene løper fram til Det er også søkt patentbeskyttelse for selskapets egenutviklede teknologi i Europa og i de største markedene i resten av verden. På denne måten vil selskapet legge grunnlaget for fremtidig ekspansjon og kommersialisering av unike produktkandidater innen radioimmunoterapi. Økonomi Salgsinntektene utgjorde i 2013 kr , som er en økning på 51,6 % fra kr i Selskapet er fortsatt i en tidlig utviklingsfase og har i 2013 opptjent offentlige tilskudd til utviklingsprosjekter, herunder tilsammen kr. 7,6 mill. fra Forskningsrådet og SkatteFunn. I 2012 var

3 Side 3 av 19 det opptjent offentlig tilskudd på kr. 4,2 mill. Opptjent tilskudd er ført som negative kostnader i resultatregnskapet. Netto driftskostnader økte fra kr. 13,5 mill. i 2012 til kr. 17,6 mill. i Økningen skyldes i hovedsak en større organisasjon, økning i kostnader til kliniske studier og produksjon av antistoffet HH1, som er en viktig komponent i Betalutin. Netto finansposter utgjorde kr. 1,1 mill. i 2013 sammenlignet med kr. 0,4 mill. året før. Årsresultatet viser et underskudd på kr. 16,2 mill. mot et underskudd på kr. 12,9 mill. i Pr var selskapets kontantbeholdning kr. 79,6 mill. mot kr. 6,7 mill. året før. Økningen i kontantbeholdningen skyldes en aksjeemisjon gjennomført i juni 2013, og et konvertibelt låner tatt opp i september Egenkapitalen var kr. 54,4 mill. ved utgangen av Dette gir en egenkapitalandel på 63,2% (2012: 70%). I samsvar med regnskapsloven 3-3 (a) bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet for Kapitalisering Nordic Nanovector AS ble stiftet i oktober 2009 med kr. 1,1 mill. i stiftelseskapital. Etter dette er det gjennomført emisjoner på kr. 13,1 mill. og kr. 14,3 mill. i henholdsvis juli 2010 og januar I april 2013 hentet selskapet inn kr. 4 mill. ved plassering av et konvertibelt lån blant eksisterende aksjonærer. Pengene ble brukt til produksjon av antistoffet HH1. Lån ble i sin helhet konvertert til aksjer i juli En vellykket emisjon på kr. 60,8 mill. ble avsluttet i juni 2013 blant eksisterende og 80 nye aksjonærer. Tegningskursen pr. aksje var kr. 15. Parallelt med dette forhandlet selskapets styre med HealthCap VI L.P., et av Europas største og mest suksessfulle investeringsfond innen helse og medisin, om å investere i Nordic Nanovector AS. Forhandlingsresultatet ble i september fremlagt for en ekstraordinær generalforsamling, som vedtok at selskapet inngikk avtale om å gjennomføre en rettet emisjon mot HealthCap VI L.P. på totalt kr. 50 mill. i form av to transjer på kr. 25 mill. hver. Den første transjen ble høsten 2013 innbetalt i form av et rente og avdragsfritt konvertibelt lån. Lånet skal konverteres til aksjer i selskapet i tilknytning til den ordinære generalforsamlingen i Den andre transjen på aksjer vil bli tegnet og innbetalt innen 15. oktober Tegningskurs er kr. 15 pr. aksje i begge transjene. Finansiell risiko Selskapet har i dag ingen omsetning utenfor Norge. I hovedsak er selskapets utgifter i norske kroner, men selskapet har økende utgifter i andre valutaer; hovedsakelig EUR, USD og GBP. Selskapet har i 2013 ikke benyttet seg av valutasikring gjennom finansielle instrumenter. Kredittrisikoen vurderes som lav p.g.a lav omsetning og god kunnskap om kundene. Nordic Nanovector AS har ingen rentebærende gjeld, og selskapets renterisiko er hovedsakelig knyttet til selskapets beholdning av kontanter. For et oppstartsselskap med lave inntekter er likviditetsrisikoen høy. Selskapet arbeider kontinuerlig med å sikre finansiell handlefrihet på kort og lang sikt for å oppnå sine strategiske og operasjonelle målsetninger. Kapitalmarkedene benyttes som likviditetskilde når dette er hensiktsmessig og når betingelsene i disse markedene er akseptable. Selskapets styre planlegger å gjennomføre en børsintroduksjon og en samtidig emisjon i løpet av de neste 12 måneder, dersom

4 Side 4 av 19 markedsforholdene tilsier det. Selskapet har hatt stor nytte av offentlige tilskudd fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge samt Skattefunn ordningen, og vil også framover søke om dette. Organisasjon Selskapet hadde ved utgangen av 2013 totalt 9 ansatte, hvorav 1 deltidsansatt, 6 kvinner og 3 menn. Dette er en økning på en ansatt sammenlignet med utgangen av Selskapet benytter i stor grad eksterne leverandører for produksjon, forskning og utvikling, samt regulatorisk arbeid. Ledergruppen bestod ved årets slutt av administrerende direktør Jan A. Alfheim, forskningsdirektør Jostein Dahle, klinisk direktør Bjørg Bolstad, leder av kvalitet og regulatorisk Anniken Hagen og finansdirektør Tone Kvåle. I styret møter 9 medlemmer og en observatør, hvorav 7 menn og 3 kvinner. Dette er en økning på 5 sammenlignet med året før. På ekstraordinær generalforsamling, den 12. juni 2013, ble Alexandra Morris, Theresa Comiskey Olsen, Bente Lill B. Romøren og Ludvik Sandnes valgt inn i styret. På ekstraordinær generalforsamling, den 27. september 2013, ble Björn Odlander valgt inn som nytt medlem og Johan Christenson valgt som observatør til styret. Fra tidligere var Roy H. Larsen (styreleder), Jònas Einarsson, Vidar Hansson og Olav Steinnes, medlemmer av styret. Styret har etablert 2 underutvalg. Kapitalutvalget ledes av Ludvik Sandnes og Rekrutteringsutvalget av Björn Odlander. I tillegg har generalforsamlingen valgt Ole Peter Nordby, Øyvind Bruland, Per Samuelsson og Egil Stenshagen som medlemmer av selskapets valgkomité. Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning godt. Sykefraværet var 37 arbeidsdager i 2013 hvilket utgjør 2,12%, sammenlignet med 2,27% i Det ble ikke registrert noen arbeidsrelaterte ulykker eller skader i Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Hendelser etter balansedagen I forbindelse med at selskapets styre forbereder børsnotering av selskapets aksjer, ble det i ekstraordinær generalforsamling, den 24. februar 2014, foreslått å skifte revisor. Ernst & Young ble valgt. I den samme generalforsamlingen fikk styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer pålydende kr. 0,20 for å etablere et nytt opsjonsprogram. Fullmakten gjelder frem til 23. februar Framtidsutsikter Det er styrets målsetting å posisjonere Betalutin som et viktig produkt i behandlingen av NHL i et voksende marked for pasienter med behov for andre behandlingsformer enn det som eksisterer på markedet i dag. Selskapets styre og ledelse har solid og bred erfaring fra oppstart og utvikling av tilsvarende virksomheter og har i tillegg knyttet til seg internasjonalt anerkjente samarbeidspartnere. Forbedringen av selskapets finansielle situasjon i 2013 har satt selskapet i stand til å aksellerere utviklingsprogrammet for Betalutin i USA og i Europa. Selskapet vil i 2014 styrke organisasjonen og forbedre infrastrukturen slik at selskapets ambisiøse målsetninger kan oppnås.

5 Side 5 av 19 Dette vil inkludere flere studiesentre og pasienter, samt videreutvikling av kontaktene med US Food and Drug Administration (FDA) og European Medicines Agency (EMA). Styret mener at selskapets framtidsutsikter er gode.

6 Side 6 av 19 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Udekket tap Sum overføringer og disponeringer

7 Side 7 av 19 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Konvertibelt lån Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Oslo, 26. mars 2014 Side 8 av 19

9 Side 9 av 19 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i henhold til Lov om årsregnskap m.v. av 1998 og norske regnskapsstandarder. Regnskapsoppstillingen er i samsvar med regler for små foretak. 1. Generell informasjon Nordic Nanovector AS er et aksjeselskap hjemmehørende i Norge. Selskapet driver med forskning og utvikling av legemidler mot kreft. Selskapets adresse er Kjelsåsveien 168 B, N-0884 OSLO. 2. Klassifisering Eiendeler/gjeld klassifiseres som omløpsmiddel/kortsiktig gjeld når de oppfyller ett av følgende kriterier: den forventes å bli realisert i selskapets ordinære driftssyklus eller holdes for salg eller forbruk den forventes å bli realisert innen 12 måneder etter balansedagen eller de er i form av kontanter eller en kontantekvivalenter Alle andre eiendeler/gjeld klassifiseres som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 3. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 4. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Realiserte og urealiserte kursgevinster og kurstap inngår i finansielle poster såfremt ikke noe annet er angitt. Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til valutakurser på transaksjonstidspunktet. 5. Kostnader til forskning og utvikling Forskningskostnader utgiftsføres løpende. Det er ikke balanseført slike kostnader. 6. Inntektsføring Inntekt resultatføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet, og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig.

10 Side 10 av Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Resultatføring av tilskudd skjer først når betingelsene for tilskuddet er oppfylt og tilskuddet skal bli utbetalt. Tilskudd klassifiseres som negativ kostnad i resultatregnskapet. 8. Avsetninger Avsetninger rapporteres når selskapet har en forpliktelse knyttet til en hendelse, når forpliktelsen sannsynligvis vil måtte gjøres opp og når forpliktelsen kan måles eller estimeres. 9. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives over en relativt kort som reflekterer risikoen i selskapets virksomhet. Fast bygningsinventar og kontormaskiner: Inventar og laboratoriet instrumenter: 2 år 3 år 10. Pensjoner Selskapet har avtale med livselskap om innskuddspensjon for selskapets ansatte. Innskudd som utgjør fra 5% til 8% av den ansattes ordinære lønn opp til 12 x grunnbeløpet i Folketrygden (G), betales til de ansattes innskuddskonto i livselskapet. Selskapets betaling av innskudd blir kostnadsført den perioden det påløper. 11. Skatter Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt, og kostnadsføres når det påløper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Selskapet betaler ikke skatt pr. i dag og utsatt skattefordel av skattemessig underskudd til fremføring er ikke medtatt i balansen. 12. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om selskapets stilling på balansedagen hensyn tas i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling i fremtiden, redegjøres for hvis det er vesentlig.

11 Side 11 av 19 Note 2 - Beregning av skattepliktig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt I permanente forskjeller er det inkludert SkatteFunn med kr , emisjonskostnader som er direkte ført mot egenkapitalen med kr og kostnader til opptak av konvertibelt lån på kr Sammen med andre permanente forskjeller på kr utgjør dette totalt kr Det er ingen betalbar skatt for Grunnlag utsatt skatt: 2013 Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (27%) Utsatt skattefordel av underskudd til fremføring utgjør 27% og beløper seg til kr Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen pr (jfr. Regler for små foretak).

12 Side 12 av 19 Note 3 - Lønn Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Offentlig tilskudd Sum Antall årsverk i gjennomsnitt 7,4 5,8 Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Opsjoner Daglig leder (tegningskurs 6,75) Det er skyldig skattetrekk i selskapet pr pålydende kr (2012: kr ). Det er saldo på bankinnskudd for skattetrekk pr pålydende kr (2012: kr ). Det er utbetalt honorar til revisor i 2013 med kr eks. mva (2012: kr eks. mva) og kr eks. mva (2012: kr eks. mva) for andre attestasjonstjenester. Den 25. april 2013 besluttet generalforsamlingen at det ikke skulle utbetales kontanthonorar til styret for Som godtgjørelse for perioden fikk styret istedenfor tildelt aksjer til pari kurs kr. 0,20 pr. aksje, til styreformann og til hvert av de tre andre styremedlemmene. I ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2013 ble det besluttet å utstede aksjer hver til pari kurs kr. 0,20 pr. aksje til Vidar Hansson, Alexandra Morris, Theresa Comiskey Olsen, Bente-Lill B. Romøren og Ludvik Sandnes som godtgjørelse for deres styrearbeid i perioden Styreformann har gjennom sitt selskap; Sciencons Ltd. fått utbetalt kr i konsulenthonorar i forbindelse med tjenester knyttet til patentarbeid. Nordic Nanovector AS oppfyller kravene til pensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

13 Side 13 av 19 Note 4 - Annen driftskostnad Annen driftskostnad inkluderer offentlig tilskudd (negativ kostnad) på kr (2012: kr ) fra SkatteFunn og Forskningsrådet. Det ble rapportert kr i varekostnad i 2012 regnskapet. Dette er omklassifisert til annen driftskostnad. Note 5 - Oppstilling over endringer i egenkapitalen Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital SUM Egenkapital Kapitalforhøyelse Ansatteemisjon Konvertering av konvertibelt lån Emisjonskostnader Årets resultat Egenkapital Emisjonskostnadene gjelder emisjon gjennomført i mai 2013 hvor det ble hentet inn kr i ny kapital.

14 Side 14 av 19 Note 6 - Driftsmidler 2013 Fast bygn.inventar Inventar Kontormaskiner Lab instr. SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 år 3 år 2 år 3 år Kostnader til forskning og utvikling blir i sin helhet kostnadsført. Det er ikke balanseført slike kostnader. Utgifter som er medgått til forskning og utvikling i regnskapsåret 2013 er kr hvorav kr er bokført som annen driftskostnad og kr er bokført som lønnskostnad. I samme periode er det opptjent offentlig tilskudd på kr Fast bygn.inventar Inventar Kontormaskiner Lab instr. SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Samlede avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2 år 3 år 2 år 3 år Utgifter som er medgått til forskning og utvikling i regnskapsåret er kr hvorav kr er bokført som annen driftskostnad og kr er bokført som lønnskostnad. I samme periode er det opptjent offentlig tilskudd på kr

15 Side 15 av 19 Note 7 - Andre fordringer Under denne posten i balansen er det medtatt følgende fordringer: Innvilget FOU tilskudd fra Innovasjon Norge Innvilget BIA tilskudd fra Forskningsrådet 1) Innvilget PhD tilskudd fra Forskningrådet 2) SkatteFunn 3) Andre fordringer Til gode inngående merverdiavgift Sum ) Forskningsrådet har ved programstyret for brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) fått innvilget tilskudd på totalt kr for perioden For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr. 5 millioner i BIA tilskudd, sammenlignet med kr. 1.5 millioner i ) Forskningsrådet har innvilget tilskudd til nærings-phd for perioden på totalt kr For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr i nærings-phd tilskudd, sammenlignet med kr i ) Selskapet har fått godkjennelse på flerårig FoU prosjekt innen SkatteFUNN for perioden For regnskapsåret 2013 har selskapet bokført kr i SkatteFUNN tilskudd, sammenlignet med kr i Kr av andre fordringer forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt. Beløpet gjelder forskuddsbetaling for IT support og blir refundert i Note 8 - Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter, bundne 1) Kontanter og kontantekvivalenter, ikke-bundne Fastrenteavtale, bundet til Sum ) Bundne kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember 2013 gjelder sikkerhet for ansattes skattetrekk med kr , og husleie depositum med kr

16 Side 16 av 19 Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Nordic Nanovector AS har 239 aksjonærer pr Aksjonær Antall aksjer Andel av total Inven2 AS ,89 % Sciencons Ltd ,13 % Linux Solutions Norge AS ,11 % Radiumhospitalets Forskningsstiftelse ,10 % Roy Hartvig Larsen ,24 % Must Invest AS ,98 % Varak AS ,78 % Holberg Norge ,62 % Birk Venture AS ,62 % Spar Kapital Investor AS ,62 % OM Holding AS ,44 % Stenshagen Invest AS ,35 % Pedro Consulting AS ,17 % Syntax AS ,08 % Trond Larsen ,07 % Track AS ,96 % BlaBla AS ,93 % RO Invest AS ,90 % Lucellum AS ,89 % Thomas M. Andersen ,89 % Øvrige 219 aksjonærer ,21 % Totalt ,00 % Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Selskapet har en aksjeklasse, og alle aksjer har lik stemmerett. Aksjene er fritt omsettelig og er registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjekapital er på kr fordelt på aksjer pålydende 0,20.

17 Side 17 av 19 Aksjer som eies av daglig leder og styrets medlemmer: Styreformann Roy H. Larsen (privat og gjennom Sciencons Ltd) Styremedlem Vidar Hansson (gjennom Varak AS) Styremedlem Ludvik Sandnes (privat og gjennom Ekornhuset AS) Styremedlem Alexandra Morris (privat og gjennom Gordito AS) Styremedlem Theresa Comiskey Olsen Styremedlem Bente-Lill B. Romøren Daglig leder Jan A. Alfheim Totalt Den ekstraordinære generalforsamlingen 27. september 2013 godkjente en rettet emisjon mot HealthCap VI L.P på totalt kr. 50 mill. Investeringen vil bli gjort i form av to transjer på kr. 25 mill. hver. Den første transjen ytes i form av et rente - og avdragsfritt konvertibelt lån. Lånet skal konverteres til aksjer i selskapet i tilknytning til den ordinære generalforsamlingen i Den andre transjen på aksjer vil bli tegnet og innbetalt innen 15. oktober Tegningskurs er kr. 15 pr. aksje i begge transjene. HealthCap VI L.P's konvertering av lån innen mai HealthCap VI L.P's tegning av aksjer innen 15. oktober Totalt antall aksjer som ikke er registrert pr Tegningskurs Tegningskurs Opsjonsprogram for ansatte pr : 6,25 6,75 Totalt Utstedte opsjoner Innløste opsjoner Utestående opsjoner

18 Side 18 av 19 Note 10 - Konvertibelt lån Konvertibelt lån Kostnader ved låneopptak Sum Se tekst note 9. Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Avsetning for påløpte eksterne FoU avtaler Påløpte feriepenger Andre påløpte kostnader Sum Note 12 - Hendelser etter balansedagen I ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector AS, den 24. februar 2014 fikk styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil nye aksjer pålydende kr. 0,20 for å etablere et nytt opsjonsprogram. Fullmakten gjelder frem til 23. februar Samtidig ble Ernst & Young (EY) valgt til selskapets revisor med effekt fra ordinær generalforsamling 2014.

19 Side 19 av 19 Informasjon Jan A. Alfheim Administrerende Direktør Mobil: (+47) E-post: Tone Kvåle Finansdirektør Mobil: (+47) E-post: Adresse Nordic Nanovector AS Kjelsåsveien 168 B 0884 Oslo Norge Tel: (+47) Fax: (+47) Web:

20

21

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer