Nøkkeltall (Tall i Mill kr) Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder"

Transkript

1 2012 Årsberetning

2

3 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap Balanse Revisors beretning 18 Beretning fra Kontrollkomite 19 Noter til regnskapet

4

5 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank som bestemmer selv. Vi kjenner det lokale markedet og følger mange av våre kunder gjennom livet. Totalt har vi ca 9000 kunder. Vårt nedslagsfelt er i hovedsak i Sørum og Nes kommune. Blaker Sparebank er en av 78 eierbanker av Terra-Gruppen. Banken er en aktiv bruker av tjenestene i finanshuset Terra-Gruppen. I sum gir samarbeidet med Terra og andre leverandører kundene et komplett tilbud i pengeplassering, forsikring, finansiering, betalingsformidling, eiendomsmegling og aksjemegling m.m. Nøkkeltall (Tall i Mill kr) Endring Endring i % Resultat 19,45 19,63-0,18-0,9% Forvaltningskapital 2221,6 2174,1 47,5 2,2% Utlån/Kreditter 1834,6 1788,7 45,9 2,6% Innskudd fra Kunder 1356,4 1267,6 88,8 7,0% Utvikling i forvaltningskapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 4 Mona Sandengen Antall år i Blaker Sparebank: 13 år (siden 2000)

7 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt hjulpet av høy investeringsaktivitet i våre energinæringer og i bygg og anlegg. Samlet BNP for fastlands-norge anslås å være ca 3,3 % mot 2,5 % året før. Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten var ca 3,1 % og har holdt seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland hvor den ligger opp mot 8 %. I EU-landene (27 land) er det pr nov 2012 totalt ca 26 millioner arbeidsledige av ca 500 mill innbyggere (2010). I tillegg antas tallene å være betydelig større grunnet andelen ledige uten opparbeidede sosiale rettigheter. Økningen i ledige fra 2011 er på ca 2 millioner, og det ligger heller ikke an til at situasjonen skal bedre seg vesentlig for Finansnæringen i Norge har hatt et godt år, godt hjulpet av små tap i bankene og lave skadeprosenter i skadeforsikring. Kredittveksten lå gjennom store deler av fjoråret på om lag 7 %. Husholdningenes lånevekst var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel tok seg gradvis opp gjennom fjoråret. For 2013 forventes uendret etterspørsel etter lån og at dette fortsatt vil bidra til god markedstilgang. Norge er likevel sårbar for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal økonomi. Sentralbanken senket sin styringsrente, foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % ved sitt rentemøte i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt prosentpoeng gjennom året og var ved års-slutt i 2012 i underkant av 2 %. Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte året med ganske normale marginer for de fleste kredittyper. Det ventes små endringer i pengemarkedsrentene og foliorenten i Norges Bank for 2013, og foliorenten forventes å ligge på 1,5 % også for Norges Bank vurderer det slik at risikoen i det norske finanssystemet samlet sett er noe redusert i løpet av året. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med 16 %. Utviklingen for 2013 vil komme an på de enkelte selskapers fremleggelse av resultater i løpet av året, samt om aktørenes forventninger endres til det positive eller negative. Dette er det derfor vanskelig å si noe sikkert om. Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest vekst i de mest populære byene. Årsveksten ble på landsbasis 7,7 % for året For Øvre og Nedre Romerike økte prisene med 8 % i begge områdene i På landsbasis lå boligprisstigningen i Drammen på topp med 12 % og på bunn finner en Kristiansand (2 %) og Hamar (3 %). Det tar gjennom året 2012 ca dager å selge en bolig i vårt område. Boligprisveksten for 2013 antas å ligge mellom 7-8 % i vårt område. Videre fremover i 2014 antas boligprisene å flate ut blant annet grunnet forventet høyere rente, større antall ferdigstilte boliger, høyere forventet ledighet og reduserte lønnsoppgjør samt at antall ferdigstilte boliger når et likevektspunkt. Videre er det i tiden fremover varslet en innstramming i flere regulatoriske myndighetskrav. Disse vil kunne gi økte kostnader for bankenes kunder, og medføre at bankene må øke sin inntjening. Lokale forhold Sysselsettingen steg markert gjennom fjoråret, og arbeidsledigheten (helt ledige) var ved årsslutt i 2012 ca på landsbasis tilsvarende 2,4 %. Dette er et meget lavt nivå både i et historisk og i et internasjonalt perspektiv. For Sørum kommune var 181 personer helt uten arbeid (2,1 %) ved utgangen av 2012, 6 færre enn forrige år. I Nes kommune var 266 (2,6 %) personer helt uten arbeid, en økning på 21 personer. Vekstsesongen vanskelige høsteforhold Sein våronn kombinert med en fuktig og kjølig sommer har gitt uvanlig sein modning av kornet denne høsten. Mange tresket det siste kornet langt ut i oktober. Mye av kornet har dermed langt høyere vanninnhold enn vanlig og det påfører bonden høye kostnader til tørking. Kvaliteten på kornet er bra, men mange har fått små avlinger, særlig 2- rader bygg på leirjord. Mye av hveten holder matkornkvalitet og det er lave nivåer av mykotoksiner. Grovfôravlingene er bra og holder god kvalitet. Potetene har fått for mye regn og for lite varme. Det har ført til små poteter og dårlige avlinger. (Kilde: Sørum Kommune) For Blaker Sparebank har utviklingen fortsatt i positiv retning og året 2012 har vært preget av normal aktivitet. Dette skyldes fortsatt som tidligere år i stor grad den sterke befolkningsveksten i våre kjerneområder. Både Sørum og Nes er blant de kommunene i landet som har god vekst. Disse kommunene har gode tilbud i form av barnehager, skoler og nærhet til Oslo og Gardermoen. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 18,15 mill etter utdeling til gaver på kr 0,3 mill og avsetning til gavefond på kr 1,0 mill. Forvaltningskapitalen har økt med kr 47,5 mill til kr 2.221,6 mill (2,19 %). 7

8 Eierstyring og selskapsstyring (Corporate Governance) Formål/Virksomhet Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 I Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 er bankens formål definert. Blaker Sparebank er opprettet den 22. oktober Sparebanken skal ha sitt sete i Sørum Kommune. Den har til formål å fremme sparing og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Forstanderskapet Blaker Sparebanks vedtekter 3-1 Forstanderskapet er Blaker Sparebanks øverste organ. Det er forstanderskapet som bl.a fastsetter sparebankens vedtekter, velger styrets- og kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, vedtar regnskapet og disponerer årets overskudd. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet består av 22 medlemmer og forstandere og 16 varamedlemmer, og sammensettes slik: Innskyterne og kommunen velger hver 9 forstandere og 4 varamedlemmer. De ansatte i banken velger blant de ansatte 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Forstanderskapets valgkomitè (vedtektenes 6-1) velges blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet; innskytervalgte, kommunevalgte og ansattevalgte. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen. (Blaker Sparebanks vedtekter 6-2) Styret Blaker Sparebanks vedtekter 5-1 Bankens styre består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Formann og nestformann velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens internkontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse. Revisjon Blaker Sparebanks vedtekter 8-1 Forstanderskapet ansetter revisor og fastsetter hans godtgjørelse. Revisjonsfirmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Inge Soteland er bankens eksterne revisor. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområde, interne kontrollrutiner med mer. Revisor deltar også på styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering av revisjonsarbeidet er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av en slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Bankens visjon er å være en frittstående og selvstendig lokalbank, med hovedvekt på kapitalforvaltning og betalingsformidling for næring og personmarkedet. Blaker Sparebank skal være en fremtidsrettet lokalbank som tilfredsstiller de fleste kundegruppers behov for banktjenester og økonomisk rådgivning. Blaker Sparebank har en sterk oppslutning i sine markedsområder, og det er et mål for banken å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv, sysselsetting, bosetting og fritidsaktiviteter til det beste for lokalsamfunnet. Renteutvikling i 2012/Rentemargin Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 %. Konsumprisene for 2012 viser en økning på 0,8 %, langt under det som har vært lagt til grunn. Konsumprisene ventes også å bli lave for 2013 og antas å ligge rundt 1,5 %. 8

9 Lars Eugen Andresen Antall år i Blaker Sparebank: 7 år (siden 2006)

10 For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 % i juni 2009, det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og frem til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen, med til sammen 1 % i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risikopåslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi, ble renten satt ned med 0,50 % til 1,75 % på rentemøtet i desember I mars 2012 ble renten ytterligere satt ned med 0,25 % til 1,5 %, og har siden ligget på dette nivået uten utsikter til å øke vesentlig det kommende år. Styret venter derfor at renten holder seg på et lavt nivå også for For Blaker Sparebank var netto rentemargin i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) 2,48 % for 2012 mot 2,45 % i 2011, det vil si en bedring på 0,03 i % av GFK. Likviditet Likviditeten i banken har som helhet vært god i Blaker Sparebank har i 2012 lagt ut to obligasjonslån (mai og juni 2012) på henholdsvis kr 150 mill og kr 30 mill. Vilkår for lånet på kr 150 mill er 3M Nibor + 1,55 %, og er en ordinær senior FRN obligasjon. Begge lånene er notert på Oslo Børs (ABM). Lånet på kr 30 mill er tatt opp for å styrke bankens egenkapital og har erstattet ett ansvarlig lån på kr 30 mill som er innfridd i løpet av året ( ). Bankens kundeinnskudd har i kroner økt mer enn brutto utlån i kroner og således bidratt til en bedring i likviditeten. Bankens gjeld ved utstedelse av verdipapirer var pr 31/ på til sammen kr 524,56 mill mot kr 514,65 mill forrige år. Banken har langsiktige låneopptak i Sparebankenes kredittselskap og Norges Bank på kr 50,28 mill mot kr 120 mill forrige år. Videre har banken utstedt fondsobligasjonslån (2005 og 2012) på til sammen kr 50 mill, og ett lån på kr 20 mill (2009) fra Statens Finansfond. Dette bidrar sammen med bankens innskudd til langsiktig finansiering og styrket egenkapital. Verdipapirer Pr utgjorde bankens plasseringer i obligasjoner kr 109,0 mill mot kr 185,8 mill forrige år. Aksjer og andre verdipapirer utgjorde kr 54,2 mill mot kr 45,6 mill forrige år. Obligasjonsporteføljen er utstedt av banker, kredittforetak og industri. I tillegg har banken plasseringer i verdipapirfond og aksjer. Året 2012 har med hensyn til bankens verdipapirer variert gjennom året. Netto gevinst av valuta og verdipapirer utgjør for 2012 et negativt resultat på kr 0,18 mill mot minus kr 1,12 mill året før. Styret vurderer kursrisikoen på bankens verdipapirer som moderat. Innskuddsutviklingen Banken har hatt en positiv utvikling av kundeinnskudd i Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet kr 1.356,4 mill mot kr 1.267,6 mill. forrige år. Dette er en økning på kr 88,8 mill. tilsvarende 7 %. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån har vært god også i Mye av låneetterspørselen for 2012 er formidlet videre til Terra Boligkreditt. Lav arbeidsledighet og generelt god økonomi i husholdningene grunnet lavt rentenivå samt befolkningsvekst i bankens primærområder er medvirkende årsaker til økt utlånsvekst. Brutto utlån utgjorde ved årsskiftet kr 1.834,6 mot kr 1.788,7 mill ved forrige årsskifte. Det er en økning på kr 45,8 mill. tilsvarende 2,56 %. Videre er det i 2012 formidlet lån til Terra Boligkreditt (TBK) på kr 354,9 mill og samlet utgjør bankens lån i TBK pr 31/ kr 674,0 mill. Når det gjelder tap på utlån og garantier har banken bokført kr 4,8 mill. i tap for (Jfr. note 6 ). Bankens finansielle risiko Det er et overordnet mål for banken at risikoforholdene skal være moderate. Det er hensyntatt på forskjellige måter. Styring og organisering av risikoforholdene inngår i bankens kvalitetssikringssystem. Kredittrisikoprofil Bankens kredittrisikoprofil har ikke endret seg. Utlån og kreditter gis i hovedsak til privatpersoner og næringskunder i vårt område. En høy andel av bankens lån er pantesikret i fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi. Av bankens totale utlån på egen balanse utgjør lån til privatmarkedet 69,6 % i 2012 mot 74,5 % for Det er ikke registrert endringer i kundenes tilbakebetalingsevne sammenlignet med forrige år. Risiko knyttet til utlån, garantier og forventet tap samt endring i kredittrisiko fremgår av note nr. 6. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Blaker Sparebank har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innskudd og utlån. Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret mottar månedlig rapporter om status. For å sikre banken mot hurtige endringer i likviditetsbehovet er det etablert trekkrettigheter i andre banker på til sammen kr 100 mill. Disse trekkrettighetene har ikke vært benyttet i Renterisiko Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har lån eller innskudd av betydning til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet for 2012 av ordinær drift før skatt ble kr 28,9 mill tilsvarende 1,29 % av GFK mot kr 27,5 mill tilsvarende 1,29 % av GFK i Driftsutgiftene for 2012 ble kr 34,2 mill tilsvarende 1,53 % av GFK mot kr 30,9 mill tilsvarende 1,46 % av GFK i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2012 kr 55,4 mill tilsvarende 2,48 % av GFK mot kr 52,2 mill tilsvarende 2,45 % av GFK i Netto andre driftsinntekter inkl. kurs- gevinster/tap på verdipapirer ble for 2012 kr 12,5 mill tilsvarende 0,56 % av GFK mot kr 11,9 mill tilsvarende 0,56 % av GFK i Endringen skyldes i hovedsak verdiendringer i verdipapirporteføljen samt økte inntekter og reduserte provisjonskostnader. Etter en skattekostnad på kr 9,43 mill., ble årsoverskuddet i 2012 på kr 19,45 mill. For året 2011 var årets resultat på kr 19,63 mill. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at kr ,- avsettes til gaver til almennyttige 10

11 formål. Videre avsettes til gavefond kr ,-. Kr ,- overføres Sparebankens fond. Sparebankenes fond vil pr 31/ utgjøre kr ,-. Bankens gavefond er samtidig da pr 31/ på kr ,-. KAPITALDEKNING Pr hadde Blaker Sparebank en kjernekapitaldekning på 19,94 % og netto ansvarlig kapital utgjør 20,01 %. Tilsvarende tall for 2011 var 16,63 % og 19,01 %. Krav fra myndighetene er å ha en kjernekapitaldekning på 8 %. Årsregnskapet gir sammen med styrets beretning et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figuren nedenfor illustrerer bankens metoder for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital ihh til Pilar 1. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er et regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP. Dette ble gjort første gang i For 2009 ble ny ICAAP laget og sendt Kredittilsynet uten at det kom anmerkninger på denne. Pilar 3 Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Det er et regulatorisk krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon. Dette vil bli offentliggjort på bankens hjemmesider. Pilar 1: Minste krav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonellrisiko Standard metode Standard metode Basis metode Kompleksitet Grunnleggende internrating metode Internmodell metode Sjablong metode Avansert internrating metode Avansert metode Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Kredittrisiko Pilar 3: Markedsdisiplin Markedsrisiko Prinsipper for god styring og godt tilsyn Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Kvalifiserings krav Krav avhengig av metodevalg Andre forhold 11

12 Lokal banken i lomma I appen finner du saldo, overføring mellom egne konti, mobilbanken, kontaktinformasjon og sperring av kort. Last ned appen i Appstore og Android Market. DATTERSELSKAPER Datterselskapene Blaker Eiendomsmegling AS og Blaker Sparebank Eiendom AS er 100 % eid av Blaker Sparebank og inngår i eget utarbeidet konsernregnskap. Aktiviteten i Blaker Eiendomsmegling AS for året 2012 har vært lav. Blaker Sparebank Eiendom AS kjøpte i 2011 et forretningsbygg (Sparebankgården) i Sørumsand sentrum med ca 2000 kvm utleiearealer. Sentrumsgården og Sparebankgården på Sørumsand består i utleie av gårdenes lokaler til kontorer og forretningsdrivende. INTERN VIRKSOMHET Styret har avholdt 15 møter og behandlet 86 saker. Lånesaker behandlet i henhold til fullmakter, er referert til styret. Blaker Sparebank hadde ved årsskiftet 23 ansatte, herav 8 menn og 15 kvinner. Totalt utgjør det 22,5 årsverk i Sykefraværet i banken utgjorde 168 dager for 2012 tilsvarende 3,4% mot 201 dager og 4,32 % for året Det er ikke registrert skade eller ulykke som følge av arbeidsforholdene. Blaker Sparebank praktiserer likestilling så langt det er praktisk mulig. Banken har som målsetting å ha full likestilling. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner, i bankens forstanderskap er det 10 menn og 12 kvinner, og i kontrollkomiteen er det 1 mann og 2 kvinner. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsforholdene, trivsel og miljø er godt. Det henvises for øvrig til regnskap og utarbeidede noter for opplysning om godtgjørelse til styret, banksjef, tillitsvalgte for øvrig, revisor og ansatte. TERRA-GRUPPEN STYRKER LOKALBANKEN. Blaker Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med i Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. Terra-gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal En viktig allianse med høy kundelojalitet Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totalt ca kunder og en sterk lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente banker. Terrabankene har til sammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Kostnadseffektive og konkurransedyktige løsninger Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom leveranser av kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter gjennom bankene. Terra Finans og Kredittbank produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. 12

13 Foto: Pål Brenne - Fetsund Lenser Stordriftsfordeler for lokalbankene Terra-gruppens datterselskap Terra-alliansen sørger for at lokalbankene får tilgang til gode fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og kontroll med Terra ViS og økonomiog regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Blaker Sparebank overordnede mål Blaker Sparebank skal være solid. Blaker Sparebank skal være kundefokusert. Blaker Sparebank skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass. Styret vil til slutt få takke alle ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Vi takker også bankens kunder for god oppslutning om lokalbanken. Styret for Blaker Sparebank Sørumsand, 4. februar/28. februar 2013 Leder Reidar Vikane Nestleder Kith Skaalerud Halvor Smedsrud Espen Logan Aud J Hovind 13

14 Resultatregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP 2012 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende innt. av utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende innt. av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kred.inst Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansv lånekapital Andre rentekostnader og lig. Kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNT. AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTN. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNT. OG INNT. FRA BANKTJENESTER (24) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter PROVISJONSKOSTN. OG KOSTN.VED BANKTJ. Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gev/tap på obligasjoner Netto gev/tap på aksjer Netto gev/tap på valuta og derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER (25) Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTN. (27,28) Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV AV VARIGE DRIFTSMIDLER (11) Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (29) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (6) Tap på utlån Tap på garantier NEDSKRIVING AV ANLEGGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT (30) RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Disponeringer av overskudd: Overført til Sparebankens Fond (18) Overført til gavefond Overført til gaver Overført annen egenkapital

15 Balanse 2012 BALANSE 2012 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER EIENDELER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER (6) Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst.med oppsigelse UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER (6) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR (8) Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre AKSJER (10) Aksjer,andeler og grunnfondsbevis EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER UTSATT SKATTEFORDEL (30) VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og inventar (11) Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forsk.bet ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

16 Balanse 2012 BALANSE 2012 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid (15) Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (15) Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater Obligasjonsgjeld ANNEN GJELD Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt (30) Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL (16) SUM GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL (18) Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER (20) Garantier Pantstillelser Blaker Sparebank Sørumsand, 4. februar 2013 Leder Reidar Vikane Kith Skaalerud Halvor Smedsrud Espen Logan Aud J Hovind 16

17 Espen Logan Antall år i Blaker Sparebank: 14 år (siden 1999)

18 Revisors beretning TIL FORSTANDERSKAPET I BLAKER SPAREBANK Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Blaker Sparebank som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr ,- og konsernregnskap som viser et overskudd på kr ,-, Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av banken og konsernet Blaker Sparebanks finansielle stilling per 31. desember 2012 og av deres resultater og kontantstrømmmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold - Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, Oslo, den 4. februar 2013 BDO AS Inge Soteland Statsautorisert revisor

19 Beretning fra kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bestått av: Berit Kjeldseth Arntzen (Ieder), Gry F. Melnes og Ole Edward Hagen. Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. Komiteen har gått i gjennom styrets protokoller og for øvrig foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontrollkomiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen har utarbeidet en møte- og arbeidsplan for perioden 2012/2013. Denne planen er fulgt og komiteen har hatt møte med styrets Ieder, bankens revisor og bankens hovedtillitsvalgt. Komiteen har sammen med bankens ledelse, forstanderskapets Ieder, styret og revisor gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomiteen tilrår at resultat-regnskapet og balansen fastsettes som bankens regnskap for året Sørumsand, 4. februar 2013 Ole Edward Hagen Gry. Melnes Berit K. Arntzen Leder

20 Innholdsfortegnelse Noter til regnskapet 2012 Innholdfortegnelse Note 1. Generell info - rettvisende bilde Note 2. Regnskapsprinsipper Note 3. Datterselskap og tilknyttede selskap Note 4. Finansiell risiko Note 5. Finansielle derivater og instrumenter Note 6. Utlån Note 7. Overtatte eiendeler Note 8. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Note 9. Ansvarlig lånekapital i andre foretak Note 10. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note 11. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 12. Andre eiendeler Note 13. Forvaltning av finansielle instrumenter Note 14. Salgs- og gjenkjøpsavtaler Note 15. Gjeld Note 16. Ansvarlig lån

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer