NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014"

Transkript

1 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014

2 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014

3 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark eier og drifter en diversifisert portefølje av nærings-, logistikk- og industrieiendommer. Selskapet har kontoradresse i Oslo kommune. Porteføljen, som i perioden desember desember 2007 ble kjøpt for omlag NOK 3,1 mrd i brutto eiendomsverdi, bestod opprinnelig av 39 nærings-, logistikk og industrieiendommer i Norge, Sverige og Danmark, i tillegg til selskapets eierandel i Raufoss Næringspark ANS. Siden etableringen har selskapet til sammen avhendet 20 eiendommer i Norge (i det alt vesentlige gjennom salg av datterselskaper). To eiendommer ble avhendet i 2010, 16 eiendommer i 2012, én eiendom i 2013, og én eiendom i Blant eiendommene som er avhendet inngår eiendommene i Bergen-porteføljen, Halden-porteføljen og eiendommen i Stjørdal, og nå sist eiendommen på Kambo utenfor Moss. NLI Eiendomsinvest AS eide gjennom datterselskaper per eiendommer. I tillegg eier selskapet 25 % av Raufoss Næringspark ANS gjennom datterselskapet NLI Raufoss AS. Selskapet ble etablert i 2006 av Orkla Finans Kapitalforvaltning AS som hadde ansvar for det praktiske knyttet til gjennomføringen av de ulike kjøpene i forbindelse med etableringen og syndikeringen av NLI Eiendomsinvest AS. Orkla Finans Kapitalforvaltning AS hadde også avtale om forretningsførsel av selskapet frem til årsskiftet 2011, da denne avtalen ble overtatt av Pareto Business Management AS. I juli 2012 ble Per Morten Kiil ansatt som daglig leder og administrasjonen av konsernet ble deretter omorganisert. Per Morten Kiil er konsernets eneste ansatte. I tillegg benytter selskapet NewSec Asset Managment AS på forvaltning i Norge. NewSec Asset Management AB benyttes på forvaltning og regnskaper i Sverige, i tillegg er Per-Arne Johansson engasjert i forbindelse med forvaltningen i Sverige. Veiby Økonomi AS har regnskapsførsel i Norge og for konsernet. Raufoss Næringspark ANS har egen administrasjon. Omorganiseringen som NLI Eiendomsinvest AS har gjennomført de siste årene har styrket oppfølgingen av selskapets eiendommer og relasjonene mot selskapets leietakere. Eiendommene Per har NLI Eiendomsinvest AS en samlet eiendomsmasse på omlag m² BTA fordelt på 19 eiendommer med totalt ca. 50 leietakere. I tillegg kommer selskapets 25 % andel i Raufoss Næringspark ANS, som eier eiendom med totalt ca m² BTA. Eiendomsporteføljens leieavtaler har per en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid i underkant av 4,3 år. Selskapets 19 eiendommer er i all hovedsak fullt utleid. Kun m² (1,1 %) av utleiearealet stod ledig per Ledigheten fordeler seg med m² i Norge og m² i Sverige. Arealet inkluderer ikke ledighet i Raufoss Næringspark, da denne kun er 25 % eiet. Per kontraktsutløp vil Rusta AB fraflytte de arealer de leier i Vetlanda, Sverige. Dette skjer på grunn av samlokalisering av Rusta AB s lagervirksomhet, som vil finne sted i et nybygg som skal stå klart i Rusta AB leier et areal på kvm i eiendommen, som totalt er på kvm, og de har en årsleie på ca. SEK 10,5 mill. NLI har startet, og har i en tid arbeidet med markedsføring av eiendommen for utleie til andre interessenter. Videre løper Kitron s leieforhold i Tangen Alle (Hisøya) ut per Kitron betaler per i dag NOK 9,6 mill i total årlig leie. Kitron har nedskalert sin virksomhet vesentlig de siste årene, og flytter til en egen eiendom på Kilsund. Denne eiendommen har i lengre tid stått tom,og er under halvparten så stor som NLI s eiendom. NLI jobber nå med å vurdere fremtidige løsninger for Tangen Allé, herunder salg av eiendommen, omregulering til boligformål, samt å vurdere mulighetene for å finne nye leietakere. Informasjonen angitt over knyttet til leiesituasjonen for Vetlanda og Tangen Allé er reflektert i verdivurderingene av eiendomsverdiene pr NLI Eiendomsinvest AS har i 2014 investert til sammen NOK 6,4 mill i prosjekter og leietakertilpasninger. For å utvikle konsernets eiendommer ytterligere er det i 2015 budsjettert med investeringer på til sammen NOK 10,5 mill. NLI Eiendomsinvest AS solgte samtlige andeler i sitt datterselskap Industriplast Eiendom II ANS, som eier en eiendom på Kambo utenfor Moss. Selskapet ble solgt basert på en brutto eiendomsverdi på NOK 125,75 mill. Brutto eiendomsverdi som ble lagt til grunn ved kjøpet av denne eiendommen i 2007 var på NOK 120,0 mill. Verdivurdering per Selskapet har i forbindelse med regnskapsavleggelsen i 2014 og i tråd med tidligere praksis gjennomført verdivurderinger per for samtlige av selskapets eiendommer. Akershus Eiendom AS har vurdert selskapets norske eiendommer (inkludert den ene danske eiendommen), samt selskapets 25 %-andel i Raufoss Næringspark ANS. NewSec og Forum Fastighetsekonomi har vurdert selskapets svenske eiendommer. De innhentede verdivurderingene viser at selskapets eiendommer (inklusiv selskapets 25 % andel av Raufoss Næringspark ANS) de siste 12 måneder er redusert med NOK 15,7 mill i verdi, fordelt med en nedgang på NOK 26,8 mill for de norske eiendommene (inkludert den ene danske eiendommen) og en oppgang på NOK 11,1 mill på de svenske eiendommene. SEK-kursen er styrket med ca. 1,3 % de siste 12 måneder og dette har bidratt til verdiøkningen på de svenske eiendommene, målt i NOK. I SEK har de svenske eiendommene falt med 0,3 % i verdi. SEK-kurs lagt til grunn pr var 95,97 og pr ble det lagt til grunn en SEK-kurs på 94,72. I sum ble selskapets eiendomsportefølje verdsatt til NOK mill per Det innebærer at totalverdien av dagens portefølje siste 12 måneder målt i NOK er redusert med 0,7 %.

4 4 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Verdivurderingene er lagt til grunn for selskapets regnskapsmessige vurdering av nedskrivninger/tilbakeføring av tidligere nedskrivninger per Netto regnskapsførte nedskrivninger for 2014 beløper seg til NOK 19,5 mill. Verdijustert egenkapital NLI Eiendomsinvest AS har siden utført egne beregninger av selskapets verdijusterte egenkapital («VEK»). Verdsettelsen baserer seg på den eksterne vurderingen av eiendomsverdiene, selskapets balanse, og for øvrig på markedsmessige prinsipper hva gjelder vurdering av skatteposisjoner og verdi av rentesikringsavtaler. Herunder inngår blant annet underskudd til fremføring med 20 %, mens 22 % av negativ swapverdi, og 10 % av differansen mellom markedsverdien av eiendommene og bokført skattemessig saldoverdi (inklusive tomt) går til reduksjon. Per er VEK beregnet til NOK 794,4 mill. Dette tilsvarer NOK per aksje. Utviklingen i VEK de siste årene har vært som følger: Per var VEK beregnet til NOK 764,0 mill. (NOK per aksje), per var VEK beregnet til NOK 740 mill. (NOK per aksje), per var VEK beregnet til NOK 649,9 mill. (NOK per aksje), og per var VEK beregnet til NOK 636,3 mill. (NOK per aksje). Ut fra dette er VEK styrket med 3,6 % siste 6 måneder, 7,4 % siste 12 måneder, 22,2 % siste 24 måneder og 24,8 % siste 30 måneder. NLI Eiendomsinvest AS ble i 2006 etablert med en egenkapital på NOK 800 mill. Hensyntatt etableringskostnader i 2006 innebærer beregnet VEK pr på NOK 794,4 mill at man har en VEK i NLI Eiendomsinvest AS som overstiger VEK på etableringstidspunktet. I 2010 ble det ved kapitalnedsettelse utbetalt NOK 24 mill til aksjonærene. Årsregnskapet Regnskapet for konsernet viser inntekter i 2014 på NOK 229,2 mill og et resultat før skattekostnad på NOK 31,5 mill. Tilsvarende tall for 2013 var henholdsvis NOK 209,0 mill og et resultat før skattekostnad på NOK 54,4 mill. Regnskapet for NLI Eiendomsinvest AS viser inntekter i 2014 på NOK 21,3 mill og et resultat før skattekostnad på NOK 42,3 mill. Justert for én eiendom solgt i 2014 var konsernets leieinntekter i 2014 NOK 200,3 mill. Leieinntektene for dagens eiendomsportefølje for 2013 var til sammenlikning NOK 189,6 mill. Inntektene for dagens eiendomsportefølje er for 2014 således 5,6 % høyere enn for Til sammenligning budsjetterer konsernet med NOK 207,2 mill i leieinntekter for Årsresultatet for hhv. konsernet og for NLI Eiendomsinvest AS for 2014 er NOK 36,9 mill (konsernet) og NOK 47,8 mill (NLI Eiendomsinvest AS). Regnskapstallene for 2014 inkluderer nedskrivninger på NOK 19,5 mill., en ekstraordinær finanskostnad knyttet til innløsning av en swapavtale på NOK 14,3 mill., agiogevinst på NOK 6,8 mill. og gevinst ved salg av andeler i datterselskap på NOK 18,4 mill. Disse særskilte postene påvirker samlet resultat før skatt negativt med NOK 8,6 mill. Daglig leders ansettelsesavtale er i løpet av 2014 reforhandlet i samsvar med innspill styret har mottatt fra flere aksjonærer i løpet av året. Ansettelsesavtalen var tidligere tidsbegrenset, og bonus var i hovedsak basert på utviklingen i VEK. Reforhandlet ansettelsesavtale har en gjensidig oppsigelighet og er utformet slik at ansettelsesforholdet kan avsluttes ved realisasjon av selskapets datterselskaper/eiendommer. Opptjening av bonus i den reforhandlede ansettelsesavtalen er betinget av realisasjon, og er utformet slik at daglig leder får utbetalt én del av opparbeidet bonus ved hver enkelt realisasjon, mens én del av opparbeidet bonus akkumuleres og utbetales først når selskapets aksjonærer har fått utbetalt minst NOK 740 mill. Netto av- og nedskrivninger av bokført eiendomsverdi i 2014 er på NOK 69,9 mill. Av dette utgjør ordinære avskrivninger 50,5 mill, reversering av tidligere års nedskrivninger 15,3 mill og årets nedskrivninger utgjør 34,8 mill. Konsernets samlede driftskostnader i 2014 beløp seg til NOK 113,9 mill. Årets avskrivninger inkl nedskrivninger/reverserte nedskrivninger er i 2014 bokført med NOK 69,9 mill, mens andre driftskostnader inkl lønn beløper seg til NOK 44,0 mill. Eierkostnader knyttet til eiendom er NOK 28,0 mill, tilsvarende 13,5 % av konsernets leieinntekter. Eierkostnader knyttet til eiendom er NOK 3,6 mill høyere enn for 2013 og økningen kommer som en følge av økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Eierkostnader knyttet til selskap er NOK 11,5 mill. Dette er en reduksjon på NOK 13,5 mill sammenholdt med Konsernets finansnetto for 2014 er negativ med NOK 83,8 mill. Beløpet består av renteinntekter på NOK 1,4 mill, urealisert agio gevinst på selskapets fordringer i SEK på NOK 7,5 mill, og rentekostnader på selskapets låneportefølje med NOK 92,7 mill. NLI Eiendomsinvest AS hadde per en egenkapital, før avsetning til utbytte, på NOK 695,7 mill (egenkapitalandel på 54,2 %), mens konsernet hadde en egenkapital på NOK 700,1 mill (egenkapitalandel på 33,7 %). Tilsvarende tall per var henholdsvis NOK 648,0 mill / 47,7 % for NLI Eiendomsinvest AS og NOK 660,1 mill / 30,0 % for konsernet. Styret i NLI Eiendomsinvest AS vurderer selskapets soliditet som tilfredsstillende. Netto kontantstrøm for konsernet i 2014 var positiv med NOK 17,9 mill, noe som innebærer at selskapets likvider i løpet av 2014 økte fra NOK 81,3 mill til NOK 99,2 mill. Selskapet budsjetterer i 2015 med en positiv kontantstrøm på ca NOK 30,0 mill, forutsatt aktiverte investeringer på NOK 10,5 mill. I tillegg påvirkes kontantstrømmen for 2015 positivt med ca NOK 6,5 mill i forbindelse med salget av Industriplast eiendom I ANS. Kontantbeholdningen og kontantstrømmen fra selskapets løpende ordinære virksomhet vurderes å være tilfredsstillende for betjening av selskapets løpende forpliktelser. Raufoss Næringspark ANS, hvor NLI Eiendomsinvest AS har en eierandel på 25 %, utviklet seg i henhold til budsjett, med leieinntekter i 2014 (100 % -basis) på NOK 108,3 mill (tilsvarende tall for 2013 var NOK 105,9 mill) og et driftsresultat i 2014 på NOK 79,2 mill (tilsvarende tall for 2013 var NOK 75,4 mill). Styret i selskapet vurderer at selskapet er i en sunn økonomisk stilling med god likviditet. Det pågår for tiden flere investeringer i næringsparken. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet for regnskapsåret 2014 et riktig uttrykk for selskapets og konsernets stilling og resultat av virksomheten.

5 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Finansiering Eiendommene som NLI Eiendomsinvest AS eier ble per kjøpstidspunktet i 2006/2007 finansiert med en vektet fremmedkapitalfinansiering på 76 % av eiendomsverdien. Omlag 69 % av fremmedfinansieringen ble ved låneopptakene sikret ved inngåelse av rentebytteavtaler med en vektet rente inklusiv margin på 5,66 %. Nye låneavtaler som ble inngått i forbindelse med de norske eiendomskjøpene hadde ti års varighet, hvorav de fem første var til fast margin. De svenske eiendomskjøpene ble finansiert gjennom låneopptak med fem års varighet. Konsernets langsiktige gjeld per er NOK mrd (inklusiv gjeld med avdrag/forfall i 2015), noe som utgjør 60,7 % av eiendomsporteføljens verdivurdering per samme tidspunkt. Selskapet overholder per og per dato for denne årsberetning låneavtalenes covenantbestemmelser. Rentesikringsandelen var per utgangen av året 78,9 %, med en sikringsrente inklusiv margin på 5,7 % p.a. Til sammenligning var sikringsrenten pr ,1 % p.a. inklusiv margin. Rentebytteavtalene har per årsskiftet en gjenværende vektet løpetid på 2,8 år. Rentebytteavtalene har per en negativ markedsverdi på NOK 66,3 mill. Den negative markedsverdien på rentebytteavtalene er ikke balanseført, hvilket ligger innenfor god regnskapsskikk, grunnet sikringsvurdering. Resterende fremmedfinansiering løper til en flytende rente inklusiv margin som per i gjennomsnitt var 3,5 % (inklusiv margin), mot 4,08 % (inklusiv margin) per utgangen av I løpet av 2014 har selskapet betalt ordinære avdrag med NOK 56,4 mill, ekstraordinære avdrag/nedbetalinger i forbindelse med salg på NOK 83,3 mill, samt innfrielse av lån til Storebrand på NOK 14,4 mill. Selskapets vektede rentekostnad per for lån sikret med rentebytteavtaler og flytende lån var 5,2 % inklusiv margin, mot 5,8 % per Konsernets fremmedkapitalfinansiering har per årsslutt en vektet lånelengde på 3,2 år. Lånelengden fordeler seg med 4,2 år for lån opptatt i norske låneinstitusjoner og 2,1 år for lån opptatt i svenske låneinstitusjoner. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Fremtidsutsikter 2014 har vært et år der hovedfokus har vært å fortsatt styrke balanse, kontantstrøm og investeringsprofil for å være robust i et langsiktig perspektiv. I tillegg har det vært arbeidet målrettet med ytterligere å styrke oppfølgingen av konsernets leietakere og eiendommer. I 2015 vil NLI Eiendomsinvest AS fortsatt ha fokus på oppfølgingen av konsernets leietakere og eiendommer. NLI Eiendomsinvest AS overordnede strategi er å jobbe for salg av enkelteiendommer og delporteføljer, eventuelt avhendelse av hele NLI Eiendomsinvest AS, når markedet tillater det til betingelser som vurderes attraktive for selskapet og selskapets aksjonærer. I løpet av 2014, og særskilt i fjerde kvartal 2014, har transaksjonsmarkedet styrket seg vesentlig. Den økte aktiviteten i transaksjonsmarkedet har fortsatt inn i Samtidig har selskapets verdijusterte egenkapital styrket seg med ca 25 % fra 30. juni 2012 til 31. desember Forholdene ligger ved inngangen til 2015 således bedre til rette enn tidligere for gjennomføring av den overordnede strategien, og NLI har på bakgrunn av dette etter årsskiftet hatt fokus på å jobbe aktivt med realisasjon i Hendelser etter balansedagen prosesser knyttet til realisasjon Som nevnt ovenfor, og som angitt i aksjonærmelding datert 17. april 2015, har NLI Eiendomsinvest AS hatt økt fokus på å arbeide aktivt med realisasjon. Dette er konkretisert gjennom tre ulike delprosesser: For det første er det besluttet salg av Industriplast Eiendom I ANS. Dette salget ble gjennomført den 15. april For det andre er det engasjert megler for salg av Raufoss Næringspark ANS, som er eid av NLI Eiendomsinvest AS med 25 %. For det tredje har NLI Eiendomsinvest AS den 13. april 2015 inngått intensjonsavtale med en større internasjonal eiendomsaktør om salg av den øvrige eiendomsporteføljen i NLI Eiendomsinvest AS. Gjennomført salg av Industriplast Eiendom I ANS NLI Eiendomsinvest AS datterselskap Industriplast Eiendom I ANS eier Stadionveien 15 / Industrigata 16 i Kristiansand. Eiendommen har Promens AS som leietaker, hvor årlige leieinntekter er NOK 5,5 mill (2015). I samsvar med beslutning i aksjonærmøtet 8. april 2015, ble Industriplast Eiendom I ANS solgt med overlevering og oppgjør den 15. april Eiendommen var verdivurdert til NOK 67,3 mill pr og ble solgt med basis i en eiendomsverdi på NOK 74 mill. Det er estimert at salget vil ha en positiv effekt på verdijustert egenkapital («VEK») med ca NOK 2,7 mill hensyntatt skatterabatt og salgsomkostninger. Igangsatt prosess for mulig salg av Raufoss Næringspark ANS NLI Eiendomsinvest AS eier gjennom datterselskapet NLI Raufoss AS 25 % av Raufoss Næringspark ANS. Raufoss Næringspark ANS er eier av Raufoss Industripark. NLI Eiendomsinvest AS har sammen med de øvrige eierne av Raufoss Næringspark ANS startet en prosess for salg av selskapet og har i den sammenheng engasjert SPG Corporate Finance AS som megler for å bistå i salgsprosessen. Ettersom Raufoss Næringspark ANS eier en stor industripark forventer vi at en salgsprosess vil kunne ta noe tid. Basert på verdivurdering av eiendomsporteføljen i NLI Eiendomsinvest AS pr utgjør eiendomsverdien av NLI Eiendomsinvest AS andel av industriparken i underkant av 15 % av totalverdien av NLI Eiendomsinvest AS eiendomsportefølje. Fordi vi ennå ikke vet hvilken salgspris som vil oppnås ved et eventuelt salg av Raufoss Næringspark ANS, er det ikke mulig p.t. å si noe om hvordan et salg vil påvirke VEK. Igangsatt prosess for mulig salg av resterende eiendomsportefølje i NLI Eiendomsinvest AS Det ble den 13. april 2015 inngått en intensjonsavtale med en større internasjonal eiendomsaktør om salg av den resterende eiendomsporteføljen i NLI Eiendomsinvest AS, dvs. alle eiendommer/eiendomsselskaper med unntak av Industriplast Eiendom I ANS (solgt 15. april 2015) og NLI Raufoss AS. Salget vil, dersom det gjennomføres, enten finne sted ved salg av alle aksjene i NLI Eiendomsinvest AS, eller ved salg av datterselskaper. Et eventuelt salg vil således omfatte 18 eiendommer beliggende i Norge, Sverige og Danmark med et samlet areal på ca kvm. Med bakgrunn i omfanget av eiendomsporteføljen forventes det at transaksjonsprosessen vil ta noe tid. Ambisjonen er dog å ha gjennomført due diligence og fremforhandlet kjøpekontrakt i løpet av første halvår Kjøper har i tillegg til forbehold om tilfredsstillende due diligence og endelig kjøpekontrakt, også tatt forbehold om tilfredsstillende finansiering. Fra NLI Eiendomsinvest AS side er det tatt forbehold om endelig kjøpekontrakt, samt godkjennelse av styret og av aksjonærmøtet (generalforsamlingen) i NLI Eiendomsinvest AS. Eiendomsverdien som er lagt til grunn for intensjonsavtalen er tilnærmet lik eiendomsverdien i henhold til verdivurderingen som foreligger pr

6 6 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Effekt på VEK VEK for NLI Eiendomsinvest AS er pr beregnet til NOK 794,4 mill. som nevnt ovenfor. Forutsatt at salget av resterende eiendomsportefølje i NLI gjennomføres i samsvar med inngått intensjonsavtale og at Raufoss Næringspark ANS selges med basis i samme verdi som verdivurdering per forventes det at VEK pr vil realiseres. Det er imidlertid ikke mulig per i dag å beregne nøyaktig utfall på VEK av ovennevnte prosesser da det gjenstår en salgsprosess knyttet til Raufoss Næringspark ANS, due diligence prosesser, forhandlinger om skatterabatter og kjøpekontrakter knyttet til salgene og etablering av regnskapsmessige balanser som skal ligge til grunn for transaksjonene. Endelig realisert VEK vil således kunne avvike vesentlig fra VEK pr Det presiseres også at det gjenstår en vesentlig transaksjonsrisiko, herunder due diligence og finansieringsrisiko, knyttet til realiseringen av både Raufoss Næringspark ANS og resterende eiendomsportefølje i NLI, som kan medføre at de initierte salgsprosessene ikke vil lede til at salgene gjennomføres. Som nevnt ovenfor er imidlertid dagens transaksjonsmarked sterkt, og styret i NLI Eiendomsinvest AS ser positivt på de etablerte prosessene. Finansiell risiko Markedsrisiko Konsernet er eksponert for endringer i markedsleie, inflasjon og ledighet i porteføljen. Eiendommene har i gjennomsnitt i underkant av 4,3 års gjenværende leietid, men det er årlig flere leieavtaler som kommer til utløp. Eiendomsporteføljen har per i dag ikke betydelig ledighet, uten at det gir noen sikkerhet for fremtiden. Selskapet vil legge ned betydelig innsats i å beholde eksisterende leietakere og å inngå avtaler om utleie av ledige arealer. Kredittrisiko Konsernets kredittrisiko dreier seg i hovedsak om risikoen for å bli påført tap som følge av at leietakere ikke betaler leie og felleskostnader som avtalt. Kredittrisikoen må betegnes som moderat da selskapet har en diversifisert sammensetning av leietakere hvor mange av de største leietakerne er selskaper med god økonomi som over tid har opparbeidet seg gode posisjoner innen sine markeder. Konsernet har i 2014 tapsført leiefordringer på NOK 0,4 mill, i 2013 ble det ikke tapsført leiefordringer. Likviditetsrisiko Konsernet hadde per årsskiftet en likviditetsbeholdning på NOK 99,2 mill, fordelt på totalt 21 selskaper. Konsernet hadde per en likviditetsgrad på 2,5 (omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld til andre enn kredittinstitusjoner). Valutarisiko Konsernets eiendomsinvesteringer i Sverige er finansiert med eksterne og interne lån i svenske kroner. Løpende leieinntekter mottas og driftskostnader (inklusive betjening av lån) betales i lokal valuta, noe som innebærer at konsernet kun er eksponert for valutarisiko på egenkapitalen og interne lån som ble benyttet i forbindelse med disse eiendomskjøpene. Konsernets eiendomsinvestering i Danmark er finansiert med lån i norske kroner. Leieinntektene er også i norsk valuta, noe som innebærer at konsernet er eksponert for valutarisiko knyttet til eiendomsinvesteringen, samt for løpende eier- og selskapskostnader for det danske selskapet. Selskapet har ikke inngått sikringsforretninger mht valutarisiko. Valutaendringer resultatføres i kortsiktige fordringer, dvs bankinnskudd og konserninterne lån i utenlandsk valuta, hvilket er innenfor god regnskapsskikk. Renterisiko Konsernet er eksponert for endringer i markedsrenter og i lånemarginer. Se nærmere omtale under avsnittet Finansiering. Arbeidsmiljø og likestilling Selskapet har hatt én ansatt i 2014 (daglig leder). Det har ikke vært sykefravær gjennom året. Styret bekrefter at det heller ikke har vært noen arbeidsulykker i løpet av året. Styret består for tiden av tre menn. Styret har ut fra en konkret og helhetlig vurdering ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Selskapet og konsernet forurenser ikke det ytre miljø. Eventuelt avfall og utslipp som oppstår ved drift av eiendom blir behandlet etter gjeldende lover og regler. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Konsernet er ikke berørt av forhold som kan defineres som forskningsog utviklingsaktiviteter. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i NLI Eiendomsinvest AS: Utbytte (tilbakebetaling av tidligere nedsatt kapital) NOK Overført til annen egenkapital NOK Etter disponering av årsresultatet består egenkapitalen av følgende: Aksjekapital NOK Overkursfond NOK Annen egenkapital NOK Sum egenkapital NOK Oslo, 23. april 2015 Leif Gunnar Brandal Styremedlem Tom Rune Lian Styrets leder Kjell Bettmo Styremedlem Per Morten Kill Daglig leder

7 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note Driftsinntekter 0 0 Leieinntekter Gevinst ved salg anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Resultat Lønnskostnader Av- og nedskrivninger Tap ved salg anleggsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Renteinntekter fra foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter Nedskr./reverserte nedskr. av finansielle anleggsmidler Rentekostnader til foretak i samme konsern Andre rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Hvorav: Majoritetens andel Minoritetens andel

8 8Balanse NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler 0 0 Tomter og fast eiendom Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 3, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd mv Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 600 aksjer à NOK 970) 7, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Balanse Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 5, Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 23. april 2015 Tom Rune Lian Styrets leder Kjell Bettmo Styremedlem Leif Gunnar Brandal Styremedlem Per Morten Kill Daglig leder

10 10 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Morselskapet (Beløp i TNOK) Konsernet Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av eiendeler Ordinære av- og nedskrivninger Nedskrivninger/reversering finansielle anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer/kapitalforhøyelser Innbetalinger ved salg av aksjer/kapiltalnedsettelser Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Innbetaling (netto) ved salg av virksomhet (datterselskaper) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld (korts./langs.) 5, Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Tilbakebetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v

11 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet NLI Eiendomsinvest AS og alle selskaper hvor konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve fakstisk kontroll over selskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost består av vederlag for aksjene og andelene med tillegg av direkte henførbare oppkjøpskostnader. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Minioritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital og er deres andel av virkelig verdi av eiendeler og gjeld på oppkjøpstidspunktet tillagt andel av resultat i etterfølgende perioder. Utenlandske datterselskap omregnes til balansedagens kurs for balansen og gjennomsnittskurs for året for resultat. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen. Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres nedskrivningstester ved beregning av gjennvinnbart beløp. Dersom gjennvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Oppkjøp av selskap som ikke driver virksomhet blir regnskapsført som eiendelskjøp. Anskaffelseskost blir da allokert til de overtatte eiendelene i sin helhet, det blir ikke beregnet goodwill på denne type oppkjøp, det innregnes ikke utsatt skatt på forskjeller som oppstår i forbindelse med innregningen av disse eiendelene. Kontantstrøm Kontantstrømsoppstillingen settes opp etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter defineres som bankinnskudd og kontanter. Emisjonsutgifter Utgifter direkte relatert til stiftelse og emisjoner føres mot overkurs netto etter skatt. Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Estimater og forutsetninger Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Områder som krever særlig bruk av estimater og forutsetninger er balanseført verdi av varige driftsmidler, regnskapsføring av oppkjøp og utsatt skatt. Inntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden og salg av eventuelle tjenester inntektsføres når tjenesten utføres. Inntekter som knytter seg til fremtidige tjenester balanseføres som uopptjent inntekt og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Renteinntekter resultatføres i den perioden de er påløpt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap. Overstiger utbytte/konsernbidrag andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene trekkes da fra regnskapsført verdi av investeringene i balansen. 11 Noter

12 12 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Konsernregnskapet tar inn felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler, gjeld, inntekt og kostnader. Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert selskap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eierandel og hvor det er felles kontroll. Konsernregnskapet har innarbeidet sin andel (25 %) i Raufoss Næringspark ANS (konsern) som en felleskontrollert virksomhet. Konsernregnskapet har innarbeidet sin andel (25 %) i Raufoss Næringspark ANS (konsern) som en felleskontrollert virksomhet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer foretas det ved behov en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskaper som ikke konsolideres inn i konsernregnskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt). Note 2 Varige driftsmidler Konsernet (TNOK) Varige driftsmidler Næringseiendom Tomt Annet Driftsløsøre Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Omregningsdifferanse AK Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Omregningsdiff akk av-/nedskrivninger Akk. Av-/nedskrivninger avgang Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reversering av tidligere års nedskrivninger Omregningsdiff årets av-/nedskrivninger Bokført verdi Forventet økonomisk levetid 50 år Ingen år 0-5 år Avskrivningsplan Lineær avskrivninger Lineær Lineært Årets nedskrivning av eiendommene er basert på uavhengige verdsettelser av konsernets eiendommer.

13 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden. Morselskapet (TNOK) NLI Eiendomsinvest AS har direkte eierandeler i følgende selskaper: Eierandel/ stemmeandel Egenkapital (100 %) Resultat (100 %) Balanseført verdi Datterselskap: Luramyrveien 51 AS Oslo 100,0 % Luramyrveien 53 AS Oslo 100,0 % Vinkelhuset IV AS Oslo 100,0 % Vinkelhuset V AS Oslo 100,0 % Fabrikkveien 2 AS Oslo 100,0 % Koppholen ANS *) Oslo 99,0 % Borg Logistikkbygg AS Oslo 100,0 % Tangen Allè AS Oslo 100,0 % Tangen Allè KS *) Oslo 90,0 % Industriplast Eiendom AS Oslo 100,0 % Industriplast Eiendom I ANS *) Oslo 99,9 % Industriplast Eiendom II ANS *) Oslo 99,9 % Industriplast Ejendom ApS Danmark 100,0 % NLI Fastigheter Holding AB Sverige 100,0 % NLI Fastigheter Holding II AB Sverige 100,0 % NLI Raufoss AS Oslo 100,0 % *) Resterende eierandeler eies av andre selskaper i konsernet. NLI Eiendomsinvest AS spesifikasjon av bokført verdi eierandeler i andre selskaper: Datterselskap: Ervervsår Opprinnelig kostpris Forretningskontor Kapitalendringer o.l. Akkumulert nedskrivning Årets nedskrivning/ reversering Balanseført verdi Luramyrveien 51 AS Luramyrveien 53 AS Vinkelhuset IV AS Vinkelhuset V AS Fabrikkveien 2 AS Koppholen ANS Borg Logistikkbygg AS Tangen Allè AS Tangen Allè KS Industriplast Eiendom AS Industriplast Eiendom I ANS Industriplast Ejendom ApS NLI Fastigheter Holding AB NLI Fastigheter Holding II AB NLI Raufoss AS Sum

14 14 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS har i 2014 realisert følgende eierandeler: Vederlag Inngangsverdi Gevinst / tap Industriplast eiendom II ANS Sum Konsernet (TNOK) NLI Eiendomsinvest AS har direkte og indirekte eierandeler i følgende selskaper: Datterselskap: Forretningssted Eierandel / stemmeandel Erversår Luramyrveien 51 AS Oslo 100,0 % 2006 Luramyrveien 53 AS Oslo 100,0 % 2006 Vinkelhuset IV AS Oslo 100,0 % 2006 Vinkelhuset V AS Oslo 100,0 % 2006 Fabrikkveien 2 AS Oslo 100,0 % 2006 Koppholen ANS Oslo 100,0 % 2006 Borg Logistikkbygg AS Oslo 100,0 % 2006 Kiær Invest Eiendom II AS Oslo 100,0 % 2006 Øra Invest Eiendom AS Oslo 100,0 % 2006 Tangen Allè AS Oslo 100,0 % 2007 Tangen Allè KS Oslo 100,0 % 2007 Industriplast Eiendom AS Oslo 100,0 % 2007 Industriplast Eiendom I ANS Oslo 100,0 % 2007 Industriplast Ejendom ApS Danmark 100,0 % 2007 NLI Raufoss AS *) Oslo 100,0 % 2007 NLI Fastigheter Holding AB Sverige 100,0 % 2007 NLI Fastigheter Malmø AB Sverige 100,0 % 2007 NLI Fastigheter Vesteräs AB Sverige 100,0 % 2007 NLI Fastigheter Holding II AB Sverige 100,0 % 2007 Andre: Raufoss Næringspark ANS Raufoss 25,0 % 2007 *) NLI Raufoss AS eier 25 % av Raufoss Næringspark ANS Konsernet har i 2014 realisert følgende eierandeler: Vederlag Inngangsverdi Gevinst / tap Industriplast eiendom II ANS *) Tomt i Luramyrveien 53 AS Sum *) I forbindelse med salget av Industriplast Eiendom II ANS har NLI Eiendomsinvest AS nedbetalt ekstern lånegjeld med TNOK

15 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Note 4 Oppkjøp Konsernet har kjøpt følgende selskaper/eiendommer /eiendomsporteføljer: Konsernet (TNOK) Tidspunkt Eierandel Vederlag på oppkjøpstidspunktet Bokført EK på oppkjøpstidspunktet Merverdi på oppkjøpstidspunktet Bokført merverdi Borg Logistikkbygg % Tangen Allè % Promens-porteføljen % Malmö % Västerås % Lidköping % Skara/Tibro % Vetlanda % NLI Raufoss AS *) % Raufoss Næringspark *) % Raufoss Næringspark *) % Sum All merverdi er allokert til eiendommene. Merverdien avskrives sammen med eiendommene over 50 år. Det er ikke bokført utsatt skatt i konsernregnskapet tilknyttet merverdiene med unntak av merverdiene knyttet til Raufoss Næringspark ANS. Vederlagene er betalt kontant. Eierandelen er konsernets eierandel, mens vederlag, bokført EK og merverdi er 100 % verdier. *) NLI Raufoss AS eier 25 % av Raufoss Næringspark ANS og denne eierandelen er behandlet etter kostmetoden og ikke konsolidert inn i konsernet. Eierandelen er konsolidert inn i konsernet med 25 % av verdiene fra Raufoss Næringspark ANS (Konsern). Oppgitte beløp er konsernets andel (25 %) av verdiene fra Raufoss Næringspark ANS (Konsern). Merverdier knyttet til oppkjøpte eiendommer er fordelt med 90 % på bygg og 10 % på tomt. Note 5 Fordringer og gjeld Morselskapet (TNOK) Konsernet Andre kortsiktige fordringer Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner, over 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner, neste 2-5 år Annen langsiktig gjeld Sum Storebrand Bank ASA har stillet krav til minimum fri likviditet i NLI Eiendomsinvest AS på TNOK og for Konsern TNOK , hvorav TNOK av konsernets likviditet til enhver tid skal være innestående på bankkonti i Storebrand Bank ASA. Lån fra Deutsche Pfandbriefbank AG på TNOK pr og fra Swedbank AB på TNOK pr har betingelse knyttet til markedsverdi i forhold til lånets pålydende. Selskapet har i løpet av 2014 og ved avleggelsen av årsregnskapet ikke vært i brudd med noen av sine covenantskrav. Neste års avdrag på langsiktig gjeld utgjør TNOK

16 16 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Morselskapet (TNOK) Langsiktige fordringer Langsiktig gjeld 0 0 Netto lån til foretak i samme konsern Note 7 Egenkapital Morselskapet (TNOK) Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Utbytte (tilbakebetaling av tidligere nedsatt kapital) Årets resultat Egenkapital Konsernet (TNOK) Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritet Sum Egenkapital Utbytte (tilbakebetaling av tidligere nedsatt kapital) Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr 970. Selskapet har 403 aksjonærer pr Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene pr Antall aksjer Eierandel STIFTELSEN UNI ,63 % NORTURA KONSERNPENSJONSK 111 6,94 % ULSMO EIENDOM AS 88 5,50 % CAPE INVEST AS 60 3,75 % ØSTFOLD ENERGI AS 43 2,69 % LØRENSKOG KOMMUNE 37 2,31 % HAI INVEST AS 34 2,13 % F H LORENTZEN AS 17 1,06 % CGS INVEST AS 17 1,06 % STOREBRAND LIVSFORSIKRING 17 1,06 % SARPSBORG KOMMUNE 17 1,06 % HAUGEN 17 1,06 % DALSETH INVEST AS 17 1,06 % LARS SKJEGGESTAD INVEST AS 16 1,00 % Sum ,31 % Øvrige aksjonærer (eierandel < 88 aksjer) ,68 % Totalt antall aksjer ,00 % Styremedlem Kjell Bettmo er daglig leder i Nortura Konsernpensjonskasse og eier privat 15 aksjer i NLI Eiendomsinvest AS.

17 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Note 9 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Morselskapet (TNOK) Konsernet Midlertidige forskjeller 0 0 Driftsmidler Fordringer Avsetning for forpliktelser Gevinst- og tapskonto Forskjeller i KS/ANS Resultatforskjell deltagerlignede selskaper Netto midlertidige forskjeller Midlertidig forskjell på merverdier Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlag for skattefordel i balansen Utsatt skattefordel / utsatt skatt Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Utsatt skatt Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt i morselskapet Morselskapet (TNOK) Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Avgitt skattepliktig konsernbidrag 0 0 Andre midlertidige resultatforskjeller Mottatt konsernbidrag ført i balansen 0 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen før evnt anvendelse av fremførbart underskudd) Grunnlag for skattekostnaden i konsernet Konsernet (TNOK) Grunnlag for skattekostnaden Resultat før skattekostnad Skatt beregnet til 27 % av resultat før skatt Effekt av avskrivning på merverdier Effekt av nedvurdering av utsatt skattefordel Andre permanente forskjeller Skattekostnad

18 18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Fordeling av skattekostnaden Morselskapet (TNOK) Konsernet Betalbar skatt For mye, for lite avsatt i fjor Sum betalbar skatt Skatt konsernbidrag Skatt solgte selskaper, valutaomregning mm Endring i utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Betalbar skatt i balansen Note 10 Lønnskostnader og andre driftskostnader Morselskapet (TNOK) Konsernet Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Annen godtgjørelse daglig leder Pensjonskostnader og andre ytelser Sum lønnskostnader NLI Eiendomsinvest AS ansatte daglig leder i Det er etablert tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Lønns- og pensjonskostnader i konsernet knytter seg dessuten til Raufoss Næringspark ANS (konsern). Ytelser til ledende personer i NLI Eiendomsinvest AS Daglig leder Styret Lønn Andre godtgjørelser 36 Pensjonskostnader 88 Styrehonorar Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltstående lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Daglig leder har en ansettelsesavtale med en fast årslønn på NOK 2 mill. Daglig leder har videre en bonusavtale som er basert på realisasjon og utformet slik at daglig leder får utbetalt en del av opparbeidet bonus ved hver enkelt realisasjon, mens en del av opparbeidet bonus akkumuleres og utbetales når selskapets aksjonærer har fått utbetalt minst NOK 740 mill. Bonus for daglig leder for regnskapsåret 2014 utgjorde NOK og er knyttet til salget av Stjørdal Eiendomsinvest ANS som ble solgt i Daglig leder har en bonusramme som innebærer at maksimalt gjenværende bonuspotensiale utgjør NOK 12,2 mill. Det er avtalt en etterlønn på 6 måneder for daglig leder ved oppsigelse fra selskapets side. Morselskapet (TNOK) Konsernet Andre driftskostnader Revisjonshonorar Forvaltnings- og regnskapshonorar Honorarer andre Eiendomsdrift Eiendomsskatt Forsikringer Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader

19 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport Revisor Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg på følgende områder (beløpene er ekskl mva): Morselskapet Konsernet Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester 0 0 Skatterådgivning 0 0 Andre ikke-revisjonstjenester Sum Note 11 Bundne bankinnskudd Morselskapet (TNOK) Morselskapet har TNOK 122 i innestående bundne bankinnskudd. Note 12 Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret ved pant o.l. Morselskapet (TNOK) Konsernet Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Det er gitt pant i følgende eiendommer Eiendom Gnr Bnr Hjemmelshaver Kommune Bokført verdi Hjalmar Bjørges vei Kiær Invest Eiendom II AS Fredrikstad Kortbølgen Øra Invest Eiendom AS Fredrikstad Kortbølgen Øra Invest Eiendom AS Fredrikstad Stadionveien Industriplast Eiendom I ANS Kristiansand Industriveien Industriplast Eiendom I ANS Kristiansand Tangen Allè Tangen Allè KS Arendal Tangen Allè Tangen Allè KS Arendal Koppholen Koppholen ANS Sandnes Luramyrveien Luramyrveien 51 AS Sandnes Luramyrveien Luramyrveien 53 AS Sandnes Petroleumsveien Vinkelhuset IV AS Stavanger Fabrikkveien Fabrikkveien 2 AS Stavanger Fabrikkveien Fabrikkveien 2 AS Stavanger Travbaneveien Vinkelhuset V AS Stavanger 7 508

20 20 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 Det er i tillegg gitt pant i aksjene i datterselskapene: Foretaksnavn Organisasjonsnummer Luramyrveien 51 AS Luramyrveien 53 AS Vinkelhuset IV AS Vinkelhuset V AS Fabrikkveien 2 AS Borg Logistikkbygg AS Kiær Invest Eiendom II AS Tangen Allè KS Tangen Allè AS Industriplast Eiendom AS Industriplast Eiendom II ANS Note 13 Segmentinformasjon Geografisk fordeling av konsernets leieinntekter: (TNOK) Norge Sverige Danmark Sum Note 14 Finansiell markedsrisiko Konsernet benytter seg av ulike finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Lån med flytende rente (TNOK) Låntaker Tidspunkt for låneforfall Opprinnelig lånebeløp Lånebeløp NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS NLI Fastigheter Holding AB SEK NLI Fastigheter Vesterås AB SEK NLI Fastigheter Malmø AB SEK NLI Raufoss AS NLI Raufoss AS NLI Fastigheter Holding II AB SEK Industriplast Ejendom ApS DKK Sum

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2013 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2013 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2011 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2011 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2015

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2015 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2015 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2015 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2015 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer