Utarbeidet på grunnlag av Normalreglement for sanitæranlegg, Administrative bestemmelser, KS 1992.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet på grunnlag av Normalreglement for sanitæranlegg, Administrative bestemmelser, KS 1992."

Transkript

1 Sanitærreglement

2

3 Innhold Administrative bestemmelser Utarbeidet på grunnlag av Normalreglement for sanitæranlegg, Administrative bestemmelser, KS Tekniske bestemmelser Som tekniske bestemmelser gjelder i tillegg til Gran kommunes egne bestemmelser, Normalreglement for sanitæranlegg, Tekniske bestemmelser, KS Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Gitt i medhold av Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, fastsatt av Miljøverndepartementet 10. januar 1995, senest med endringer 13. juli 2000, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Revidert utgave vedtatt i KST sak 0040/04 den og i sak 0073/06 den

4

5 Administrative bestemmelser Revidert utgave vedtatt i KST sak 0040/04 den og i sak 0073/06 den Generelt 1.1 Formål Dette reglement har til formål å sikre: en rettmessig god og optimal forvaltning av offentlig og private sanitæranlegg etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske sanitæranlegg produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann at avløpsvann blir oppsamlet, borttransportert og behandlet på en hygienisk og miljømessig forsvarlig og godkjent måte at anleggsfunksjoner og -drift i alle deler er energiøkonomiske. 1.2 Virkeområde Dette reglement gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsledninger. Bestemmelsene gjelder private anlegg så langt de passer. Kommunale ledninger er de ledninger som er lagt og vedlikeholdes av kommunen. Likeledes de ledninger som det er sluttet avtale om å overta til kommunalt vedlikehold. Stikkledninger, anboringsklaver, sadelstykker og evt. koblingskummer til enkelteiendommer er uansett private. 1.3 Plikt til å overholde reglementet Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnett (heretter kalt abonnenten) er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg overholder bestemmelsene. Anmeldende ansvarshavende rørlegger/ entreprenør er ansvarlig for at de private installasjoner som anmeldes blir utført i samsvar med gjeldende regelverk. 3

6 1.4 Overtredelser Dersom sanitærbestemmelsene eller vilkår fastsatt i tilknytning til godkjenningen ikke overholdes, kan Rådmannen stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet. Helsefaglige myndigheter skal på forhånd ha hatt anledning til å uttale seg. Rørlegger/entreprenør som overtrer bestemmelsene, kan miste sin godkjenning til å utføre arbeider på privat ledningsnett tilknyttet offentlig vannforsyning eller avløpsanlegg i Gran kommune. 1.5 Tilknytnings- og årsgebyrer I tillegg til bestemmelsene i reglementet her, gjelder særskilte forskrifter om tilknytnings- og årsgebyrer, gitt i medhold av Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, fastsatt av Miljøverndepartementet 10. januar 1995, senest med endringer av 13. juli 2000, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 1.6 Håndhevelse Med mindre noe annet framgår av reglementet skal bestemmelsene håndheves av Rådmannen eller den han bemyndiger. 1.7 Reklamasjon på vann- og avløpstjenester Vann og avløp er en tjeneste som kan foranledige brukers reklamasjon. 1.8 Klage Vedtak som Rådmannen treffer i medhold av dette reglement eller utfyllende bestemmelser kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. Klager behandles i kommunens Klagenemd. 1.9 Endringer, utfyllende bestemmelser Kommunestyret kan vedta endringer i dette reglement. Rådmannen kan vedta utfyllende bestemmelser og fastsette nærmere regler om skjemabruk, nødvendige bilag og hva som for øvrig trengs av opplysninger for kommunens saksbehandling. 4

7 1.10 Dispensasjon Når særlige grunner taler for det kan Rådmannen dispensere fra de bestemmelser han er gitt myndighet til å håndheve, jfr. pkt Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser Dette reglement trer i kraft fra den dato kommunestyret bestemmer. Alle tidligere vedtatte sanitærreglement opphører med virkning fra samme dato. 2. Anmeldelse, godkjenning, kontroll 2.1 Anmeldelse Alt arbeid på sanitæranlegg skal anmeldes og utføres av en ansvarshavende med nødvendige kompetanse og erfaring. Større endringer under arbeidets gang skal også anmeldes. Arbeid skal anmeldes på fastlagte skjemaer og med de tegningsbilag som blir bestemt. Mangelfulle anmeldelser kan avvises. Anmeldelser skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre Rådmannen tillater noe annet. Overdras et rørleggerarbeid under utførelsen til en annen ansvarshavende skal denne sende melding om at arbeidet er overtatt. Dersom et anlegg ikke blir utført skal anmeldelsen trekkes tilbake. For et arbeid som ikke er påbegynt innen 1 år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. VVS-konsulenter kan forhåndsanmelde anleggsprosjekter for prinsipiell godkjennelse. Utførelsen må da anmeldes av en ansvarshavende. Den ansvarshavende skal sørge for at kommunen forelegges et sett korrekte og ajourførte anmeldelsesdokumenter for arkivoppbevaring så snart sanitæranlegget er ferdig. Om ikke slik dokumentasjon fremlegges, vil senere godkjenninger i forbindelse med anmeldelser av arbeider, kunne bli avslått 5

8 2.2 Tinglyste erklæringer Ved anmeldelse av sanitæranlegg kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold: At det er innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på andres eiendom. At flere eiere av felles ledninger er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende sanitærinstallasjoner blir fulgt. At eiere eller andre har rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr m.v. At kommunen har rett til å kreve provisoriske anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til kommunens ledningsnett. Også ellers kan det kreves fremlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre noens rett. De tinglyste erklæringer skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke. 2.3 Godkjenning De vilkår som skal knyttes til godkjenning av et anmeldt sanitæranlegg fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Godkjent anmeldelse innebærer ikke at et arbeid er godtatt i strid med gjeldende reglement, lov eller forskrifter, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt. Når anmeldelsen av sanitæranlegg er ferdig behandlet av kommunen, blir et sett tegninger og installasjonstillatelse sendt anmelderen. 2.4 Besiktigelse av installasjoner Kommunen har rett til når som helst og uten forutgående varsel å besiktige så vel anlegg under utførelse som bestående anlegg. Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg. 6

9 Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor eier, rørlegger/entreprenør/ansvarshavende eller tredjemann. 2.5 Prøving Så vel vann- og avløpsinstallasjoner og anlegg kan før de tas i bruk/ eller overdekkes, forlanges trykk- og/eller funksjonsprøvet. 2.6 Materialer og utstyr Alle materialer og alt utstyr som benyttes i sanitærinstallasjoner og anlegg skal være godkjent av Landsnemnda for godkjenning av sanitærmateriell, hvis ikke godkjenning faller inn under andre myndigheter ifølge lover og forskrifter. 3. Tilknytnings- og abonnementsbetingelser 3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av privat sanitæranlegg bæres av abonnenten. Kummer, stengeventiler m.v. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig ledning/anlegg av hensyn til private ledningers og anleggs tilknytning, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og vedlikehold overtas av kommunen, unntatt når det gjelder stikkledninger m/ utstyr, sadelstykker og anboringsklaver. Kommunen kan kreve anlegg som ikke er i forskriftsmessig stand utbedret og/eller omlagt. Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet utføre for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes kan kommunen la utføre uten forutgående varsel. Hvis reguleringsvedtak som abonnenten ikke kan ha kjennskap til ved etablering av sine private anlegg, bevirker at disse ikke blir liggende forskriftsmessig, bekoster kommunen den nødvendige omlegging. 7

10 3.2 Sløyfing av tilknytning Når stikkledning for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift, skal denne plugges ved tilknytning på hovedledning eller der hvor kommunen anviser. Kommunen kan foreta oppgraving og plugging for eierens regning hvis pålegg om plugging ikke blir etterkommet. 3.3 Stenging av offentlige ledninger Stenging av offentlige ledninger for tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning kan bare utføres av kommunen og til de tider kommunen bestemmer. Ønsker en abonnent å få utført slik stenging til andre tider, må abonnenten betale de ekstra utgifter dette måtte medføre for kommunen og andre. Når en brann eller et arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig, kan kommunen stenge vannledninger uten forutgående varsel. 3.4 Kontroll av vannforbruket Kommunen har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved inspeksjon, oppsetting av vannmåler etc. Eieren forplikter seg til ikke å sløse med vann. Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan kommunen bestemme innskrenking av vanntilførselen til hele kommunen, deler av den eller til spesielle formål, f. eks. hagevanning eller innføre andre restriksjoner. Kommunen skal så langt mulig levere vann som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til mengde, godt og hygienisk vann. Det skal i tilknytning til vannverkets drift gjennomføres rutinemessig internkontroll for overvåking og prøving av vannkvaliteten. 3.5 Avhending av sanitærtjenester Uten kommunens samtykke må det ikke tas vann fra en eiendom eller tilføres avløp ut over det godkjente abonnement. 3.6 Ekstraordinære vannuttak/utslipp Ved unormalt store eller støtvise vannuttak/-utslipp må spesiell tillatelse foreligge. 8

11 3.7 Utslippenes beskaffenhet Til de offentlige avløpsledninger må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være brann- og eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller skadelige for kommunens avløpsanlegg. Kommer farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i hovedledning må kommunen omgående varsles. Kommunen kan stille spesielle krav til avløpsvannets beskaffenhet og kan pålegge abonnenten for egen regning å føre kontroll med vannets sammensetning. 3.8 Utskillere og renseanlegg Tilsyn, tømming og vedlikehold av private utskillere og renseanlegg må utføres etter kommunens anvisninger. Dersom privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende kan kommunen overta driften for abonnentens regning. Eier er pliktig til å fjerne privat renseanlegg og føre avløpet direkte til offentlig anlegg når kommunen krever det. 3.9 Ansvarsbegrensning Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leieboere o.l.) eller på private sanitæranlegg som skyldes svikt i vanntilførselen, endringer i trykkforhold eller i avløpssystemet, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. Den samme ansvarsbegrensning gjelder for tilbakeslag fra offentlig avløpssystem dersom det private avløpssystem og -anlegg i alle deler ikke er i samsvar med sanitærreglementets administrative og tekniske bestemmelser. 9

12 Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører kommunen. Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner påfører kommunen. Har flere eiendommer fellesledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter dette reglement pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.4, siste ledd i dette reglement. 10

13 Tekniske bestemmelser Som Tekniske bestemmelser gjelder Normalreglement for Sanitæranlegg, tekniske bestemmelser, KS 1992 og administrasjonens til enhver tid utfyllende bestemmelser. Herunder blant annet Gran kommunes VA norm og VA-Miljøblad utarbeidet av Norsk VA-verkforening og Norsk kommunalteknisk forening. 11

14 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune Vedtatt i medhold Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, fastsatt av Miljødepartementet 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000, i medhold av lov av 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. Eiendom som Rådmannen i medhold av plan- og bygningslovens 65, 66 eller 92 har krevd tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning, eller som i medhold av forurensningslovens 23 andre ledd er krevd tilknyttet avløpsledning. 1.2 Eieren står ansvarlig for gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren isteden for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid, i tilfelle avtalen forlenges, blir 30 år. 2. Definisjon av avløpsledning Med avløpsledning menes i denne forskrift separate ledninger for avløp av sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) eller fellesledninger for disse avløpstyper. 12

15 3. Gebyrform Gebyrene omfatter: Tilknytningsgebyr for vann Tilknytningsgebyr for avløp Årsgebyr for vann Årsgebyr for avløp Årsgebyrene er todelte og består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 4. Gebyrsatser Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. 5. Arealberegningsmetode For tilknytningsgebyr 5.1 Rene boligbygg I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal, med følgende tilpasninger: For eksisterende bygg som er tilkoblet fra før, kan tidligere registrerte arealdata benyttes inntil bruksareal etter Norsk Standard 3940 foreligger. Det gjøres følgende tilpasninger i bruksarealberegningen: Garasje og uisolerte boder holdes utenfor Etasjeplan (E) hele bruksarealet Kjeller (K) regnes ikke med Underetg. (U) 50% av bruksareal 5.2 Andre bygg (næringsbygg, kombinerte nærings/boligbygg, offentlige bygg etc.) Arealberegningen skal følge de regler som er trukket opp i Norsk 13

16 standard 3940 for bruksareal. Dette gjelder for hele bygningen inkl. evt. boligdel. 5.3 Driftsbygninger i landbruket Arealberegning skal følge de regler som er trukket opp I Norsk Standard NS 3940 for bruksareal. Beregning omfatter kun for de arealer som er isolerte og/eller kan benyttes som husdyrrom For årsgebyr 5.4 Alle bygningstyper I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som er trukket opp i Norsk Standard 3940 for bruksareal, med følgende tilpasninger: For eksisterende bygg som er tilkoblet fra før, kan tidligere registrerte arealdata benyttes inntil bruksareal etter Norsk Standard 3940 foreligger. 6. Tilknytningsgebyr 6.1 Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse. Kommunestyret kan fastsette minimumsgebyrer eller faste satser for tilknytningsgebyrer uavhengig av bebyggelsens størrelse. 6.2 Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales: ved nybygg når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Tilknytningsgebyr kan etter eget vedtak beregnes for kun de(n) bygning(er) som omsøkes. Om andre bygninger på eiendommen skal tilknyttes på et senere tidspunkt vil tilkoplingsavgift kunne kreves for disse. Når eksisterende bygg som er tilkoblet, blir revet i forbindelse med nybygg, skal det kun betales tilknytningsgebyr for evt. differanse mellom gammelt og nytt areal. En forutsetning for 14

17 dette er at det ikke går mer enn 5 år fra bygget er revet/nedbrent e.l. til ny byggetillatelse blir gitt. 6.3 Særskilt store og gamle bolighus For hus som er ferdigstilt og innredet for en familie før , gjelder følgende arealbestemmelser: For inntil 150 m2 bruksareal beregnes fullt gebyr For areal mellom 150 m2 og 250 m2 beregnes halvt gebyr For areal over 250 m2 beregnes ikke gebyr 6.4 Særskilte regler for bygg beregnet etter pkt. 5.2 og 5.3 Inntil 500 m2 bruksareal beregnes fullt gebyr For overstigende areal beregnes halvt gebyr For forsamlingsdelen av forsamlingslokaler eid av lag og foreninger gjelder følgende arealbestemmelser: For inntil 150 m2 bruksareal beregnes fullt gebyr For areal over 150 m2 bruksareal beregnes halvt gebyr 6.5 Midlertidig tilknytning Bygg/ anlegg (eks. brakkerigg) beregnet for tidsbegrenset bruk betaler ikke tiknytningsgebyr 6.6 Tilknytningsgebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning Arbeider som krever byggetillatelse herunder graving og fylling må ikke settes igang før gebyr er betalt. Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 93 eller melding etter 81, 84, 85 eller 86 a. 15

18 7. Årsgebyr 7.1 Årsgebyr Årsgebyr betales av alle abonnenter og består av to deler: 1. Abonnementsgebyr 2. Forbruksgebyr Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke en fast andel av kommunens forventede årskostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret. Ved nybygg løper årsgebyrene fra bygget tas i bruk. For bygg hvor brukstillatelse normalt ikke gis, løper årsgebyrene fra det tidspunkt kommunen bestemmer. For bygninger som er beregnet etter pkt. 6.3 over, skal det benyttes vannmåler ved beregning av årsgebyr. 7.2 Abonnementsgebyr Betales av alle eiendommer og beregnes pr. eiendom. For eiendommer med flere bygg/ leiligheter beregnet til bruk som mer enn 1 boenhet beregnes 1 abonnementsgebyr pr. boenhet. For eiendommer med sprinkleranlegg kan det når kommunestyret bestemmer, i tillegg betales et abonnementsgebyr for sprinkleranlegg. 7.3 Forbruksgebyr Eiendommer som har godkjent vannmåler betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk og pris pr. m3. Øvrige abonnenter betaler forbruksgebyr etter stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens areal og pris pr. m3. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde. 16

19 Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn målt eller stipulert vannforbruk, skal forbruksgebyr for avløp baseres på den avløpsmengde som fastsettes av Rådmannen. For rene boligeiendommer gis abonnentene adgang til å velge om forbruksgebyret skal baseres på stipulert eller målt forbruk. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i pkt Stipulert vannforbruk Eiendom som betaler etter stipulert vannforbruk, betaler årsgebyr for vann- og/eller avløp basert på bebyggelsens størrelse. Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m3/m2) fastsettes årlig av kommunestyret. 7.5 Fritak Fritak for årsgebyrer kan bare innvilges etter skriftlig søknad. For boligeiendom som ikke er i bruk kan det innvilges fritak når følgende forhold er innfridd. Når eieren av eiendom er innlagt i institusjon kan fritak innvilges for inntil 2 år om gangen Når eieren er død (dødsbo) kan fritak innvilges for 1 år Andre tilfeller når særlige grunner foreligger, for inntil 1 år Kommunen kan forlange vanntilførselen plombert for å innvilge fritak. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning, skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr. Fritak skal ikke innvilges for næringseiendom og hytte/fritidshus. 8. Tillegg og fradrag i årsgebyret 8.1 Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak fra avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 17

20 8.2 Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte/stipulerte vannforbruk, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengde som bestemmes av Rådmannen. 8.3 Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes av Rådmannen. 8.4 Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann/og/ eller avløpsgebyret. Tilleggets størrelse og varighet fastsettes av Rådmannen. 9. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere 9.1 Alle sanitæranlegg skal tilrettelegges slik at det kan monteres vannmåler på et hensiktsmessig sted og med rimelige omkostninger. 9.2 Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan kreve årsgebyret for vann og/eller avløp basert på målt vannforbruk. 9.3 Kun rene boligeiendommer kan betale gebyr etter stipulert forbruk. Rådmannen kan dispensere fra denne bestemmelse i særskilte tilfeller. 18

21 9.4 Er det for eiendom valgt å betale gebyr etter målt forbruk, kan dette ikke gjøres om, med mindre særskilte grunner foreligger. 9.5 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre: Måleren er kommunens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse av måleren. Det skal betales en årlig leie for måleren. Leietaker skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal leietaker omgående melde dette til kommunen. Kommunen kan kreve full erstatning for tap eller skade. Kommunen avgjør hvem som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting eller bytting av måleren. Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av leietaker. Kommunen kan etter skriftlig søknad fra leietaker gå med på kontroll av vannmåleren. Påviste feilmålinger under 10% utløser ikke ny avregning. Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, avgjøres evt. justering av Rådmannen. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 10. Innbetaling av årsgebyr 10.1 Gebyrene fordeles over flere terminer pr. år. For eiendom som betaler etter målt vannforbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning for en av terminene etter måleravlesning. 19

22 10.2 Dersom årsgebyr ikke er betalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt 2. gangs varsel om innbetaling, kan kommunen når helsefaglig myndighet ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning, skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr Ved for sen betaling av årsgebyrer beregnes morarente i h.h.t. vedtak i K.sak 23/89 den 9/3-89, gjort i medhold av lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr Gebyrene med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6.1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende. 11. Klage Vedtak som Rådmannen treffer i medhold av denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. 12. Overgangsregler, ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft fra den dato kommunestyret bestemmer. Alle tidligere lokale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer opphører med virkning fra samme dato. 20

23

24 Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: Telefaks:

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser

Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Reglement for sanitæranlegg - Administrative bestemmelser Vedtatt av Flekkefjord bystyre 15.november 2001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT 1.1 Formål 1.2 Virkeområde/hjemmel 1.3 Plikt til å overholde reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av bystyret 27.09 og 08.11.76 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Godkjent av Fylkesmannen

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Normalreglement for sanitæranlegg

Normalreglement for sanitæranlegg Kommunenes Sentralforbund Normalreglement for sanitæranlegg Administrative bestemmelser med kommentarer 4. utgave Kommuneforlaget 1992 Kommuneforlaget AS, Oslo 4. utgave 1998 Forlagsredaksjon: Kirsten

Detaljer

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune.

Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. Forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr, Drangedal kommune. (Endringer er merka med gult.) 1.Plikt til å betale gebyr 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: - Fast eiendom

Detaljer

SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent :

SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent : SANITÆRREGLEMENT FOR STJØRDAL KOMMUNE Administrative bestemmelser Godkjent : PS 0008/04 i Kommunestyret 29.01.04 Forord Dette reglement gjøres gjeldende for sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

4. GEBYRSATSER Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Utkast til endring av Forskrifter om gebyrer for vann og kloakk (Endringer er merket med rød skrift) 1. PLIKT TIL Å BETALE GEBYR 1.1 Plikten til å betale vann- og/eller kloakkgebyrer gjelder: - fast eiendom

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune

Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Tilbake til oversikt sanitærreglement Sanitærreglement for Kvitsøy kommune Del IV Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt i kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsavgift, Kvitsøy kommune, Rogaland.

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo

FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FROGN KOMMUNE En kommune i Follo FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER. 1. GEBYRPLIKT. 1.1. Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og /eller

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter

LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter LOPPA KOMMUNE Forskrifter for kommunale vann- og kloakkavgifter med avgiftsregulativ Vedtatt i Loppa kommunestyre 12. desember 1994 ENDRING AV FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Forskrifter for vann-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Gjeldene fra 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013

Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann-

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER SORTLAND KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Sortland xx.xx.2016 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. 1. GEBYRPLIKT

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik Kommune Gjeldene fra 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Vestby kommune, Akershus Fastsatt av Vestby kommunestyre 14. des. 2012 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanleggs 3. 1. Formål Forskriften gir

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLEHAMMER KOMMUNE

FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLEHAMMER KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLEHAMMER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17.10.2002 Side 2 av 8 Forskrift for vann - og avløpsgebyrer i Lillehammer kommune. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Høringsutkast 31.08.2015 1. Avgiftsplikt Plikten til å betale vann- og/eller avløpsavgift gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre dd. mmmm 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER MOSS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER Fastsatt av bystyret i Moss 10.desember 1985 med hjemmel i lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3, og rammeforskrifter etter lovens 2. Revidert

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr

TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP E I G E R S U N D K O M M U N E. 1.0 Tilknytningsgebyr TILKNYTNINGS- OG ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP I E I G E R S U N D K O M M U N E Vedtatt av Eigersund kommunestyre 13.12.1976, med tillegg vedtatt av Eigersund formannskap 16.12.1976. Punkt 1.6 vedtatt av

Detaljer

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 Forslag pr 7.5.2013 til endret FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Fastsatt i Nannestad kommunestyre den xx.yy.20zz, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Lokal forskrift for vannog avløpsgebyrer tatt av Drammen bystyre Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune. Gitt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Høringsforslag: FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Høringsforslag: FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Høringsforslag: FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER 1. GEBYRPLIKT 1-1 Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning direkte

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

Leka kommune. Forskrifter

Leka kommune. Forskrifter Leka kommune Forskrifter for vann- og kloakkavgifter Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013 INNLEDENDE BESTEMMELSER: Som eier av kommunale ledningsnett for vann og kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bergen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bergen kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Bergen kommune Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Generelle bestemmelser 4 Kapittel 2 Engangsgebyr 8 Kapittel 3 Årsgebyr 10 Kapittel 4 Nærmere om installasjon og bruk

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. januar 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 30. januar 2017 17.12.2007 nr. 1854 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Nes kommune Buskerud

Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Nes kommune Buskerud Forskrift om vann- og avløpsgebyr Nes kommune Buskerud Vedtatt av Nes kommunestyre sak 9/08 den 14/02-2008 1 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Virkeområde... 3 1.3 Definisjoner...

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune Fastsatt av Randaberg kommunestyre 11.09.2014. Forskriften trer i kraft 1.1.2015 Hjemmel: Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Røyken kommune 1 Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Gitt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.74 nr. 17 3 Vedtatt av kommunestyret i sak 0070/05. 24.11.2005.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE

FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE FORSKRIFTER FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER I HOLE KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 19. desember 1977 med endringer vedtatt 3. april 1978 og 29.april 1996. Gitt i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER BODØ KOMMUNE Vedtatt av Bodø bystyre 8/9/2016 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 5 og Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer