ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON"

Transkript

1 Side 1 av 34 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON

2 Side 2 av 34 1 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS/OPPDRAGETS OMFANG BEHOV OG KRAV FORER PÅ TING...2 SKADESTATISTIKK TING BEHOV OG KRAV - PERSONFORER...32 SKADESTATISTIKK - PERSON KONTRAKTSBESTEMMELSER Beskrivelse av anskaffelsens/oppdragets omfang Hole kommune skal inngå avtaler på ting og personforsikringer som spesifisert nedenfor. Avtale inngås med 2 års varighet med opsjon på 1+1 års forlengelse. 2 Behov og krav forsikringer på ting 2.1 Forsikringsomfang - ting DEKNINGSBESKRIVELSE DEKN. Samtlige bygninger tilhørende Hole kommune: Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner og varer i bygning skal være forsikret 100% av bygningens premieberegningsgrunnlag, 1. risiko eller fast sum. Fullverdi eller se egen oversikt for risiko der det ikke er anført 1. risiko, gjelder fullverdiforsikring. Kommunens leide og egne lokaler: 1. risiko Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner, og varer i kommunens egne og leide lokaler pr. forsikringsted FORSSUM 1. risiko smessig innredning i leide lokaler Ekstrakostnader til fortsatt kommunal drift etter følge av erstatningsmessig skade i inntil 12 måneder - inkl. utgifter til nødvendig omplassering av pensjonærerer/pasienter i institusjoner etter en erstatningsmessig skade. 1. risiko Rekonstruksjon av arkiver 1. risiko Penger, bankbøker og verdipapirer 1. risiko Giftig og miljøfarlig avfall 1. risiko Påbud fra offentlig myndighet 1. risiko Prisstigning etter skade 1. risiko Pensjonærers eiendeler 1. risiko Skade på leide rom 1. risiko Ryddingsutgifter 1. risiko Ansattes klær og effekter 1. risiko Husleietap 24 måneder for egne boliger basert på markedspris, for leide lokaler basert på leieinntekt Uteglemte ting, investeringer, påbygg, nybygg 1. risiko/ se egen oversikt

3 Side 3 av 34 fullverdi 2.2 Egenandeler Dekningsområde Eiendomsforsikring ( Bygg med innhold ) Naturskade Ansvarsforsikring ( lovstridig vedtak, faglig feilaktig råd, fosterbarn og byggherreansvar ) Underslagsforsikring Kjøretøy/arbeidsmaskiner Verdigjenstander ( spesielt dyrt utstyr med egen forsikring ) Ran/innbrudd ( væpnet ran, gjenstand må være innlåst i godkjent safe ) Båt Reise Transport 2.3 Egenandel Eiendom Betegnelse Bruk GAMLEVN. 2 B 190/105 4 LEILIGHETER HVPU GAMLEVN. 2 B 190/105 GARASJE 19 OMSORGSLEILIGHETER i eget og leid bygg VIKSTUNET GNR.192/84 SUNDJORDET BOFELLESSKAP Gamleveien 2 12 LEILIGHETER (BETJENT) RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN.22 HOLE SYKEHJEM SOLLIHØGDA BARNEHAGE GNR.238/0039 BARNEHAGE LØKEN SKOLE, BARNEHAGE GNR.200/12 Betegnelse BARNEHAGE Bruk LØKEN SKOLE, BARNEHAGE UTHUS - 1.RISIKO SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 BARNEHAGE SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 SVENDSRUD NATURBARNEHAGE 205/39 SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 231/288 SKUR - 1.RISIKO BARNEHAGE SKOLE/SFO Forsikringssum Forsikringssum TILBYGG I 2009 HOLE UNGDOMSSKOLE GNR.192/57 SKOLE RØYSE SKOLE 202/49 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 TILBYGG GAMLEVEIEN 3 195/48 KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN 5 195/48 GAMLEVEIEN 7 GNR.195/48 KOMMUNAL BOLIG

4 Side 4 av 34 Forsikringssum 2008 Betegnelse GAMLEVEIEN 9 195/48 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /48 GAMLEVEIEN / KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /49 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /50 KOMMUNAL BOLIG BØNSNES GNR.212/51 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.190/7 - FESTE 6 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.194/15 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 HØYDEBASSENG Betegnelse Forsikringssum 2008 LEINEÅSEN GNR.217/72 HØYDEBASSENG RØYSETOPPEN GNR.221/6 HØYDEBASSENG SOLLIHØGDA GNR.238/81 HØYDEBASSENG SUNDVOLLEN GNR.231/127 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 VANN OG VIK GNR.192/ KROKSUND GNR.190/ KROKSUND BOLIGFELT GNR.195/ STENBY GNR.188/ SUNDVOLLEN GNR.231/ Betegnelse Forsikringssum 2008 STEIN GNR.188/ HELGELANDSMOEN GNR.180/ STRANDVEIEN GNR.188/ HOLE, GNR.225/63, HELGELANDSMOEN KLOAKKRENSEANLEGG SOLLIGHØGDA GNR.238/82 KLOAKKRENSEANLEGG FLEBU, BRÅTEN SANDBY, HELGELANDSMOEN LANGPLØYA, GOMNES GOMNES NØSTERET Betegnelse Forsikringssum 2008 SVENDSRUD TRONRUD ENGINEERING, KJELLERBERGET TANGEN I KROKSUND SNADDEN STORØYA ELSTANGEN SUNDVOLDEN GRENDEHUS GNR.231/2 GRENDEHUS KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN. 1A OG B 231/194 BLYBERGSVN. 3A OG B 231/194 KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN /194 KOMMUNAL BOLIG

5 Side 5 av 34 Betegnelse BLYBERGSVN.7 231/194 Forsikringssum 2008 KOMMUNAL BOLIG TVILLINGØYENE GNR.56/5 HYTTE TVILLINGØYENE GNR.235/5 UTHUS - 1.RISIKO BROBEKKVN. 3 A,B OG C 3 BYGG - 16 LEILIGHETER BROBEKKVN. 3 A,B OG C BODER/SKUR - 1.RISIKO HOLEVEIEN 2111 KOMMUNAL BOLIG SOLENGVN. 55 KOMMUNAL BOLIG SANDBYVN. 2 KOMMUNAL BOLIG SVENDSRUD GNR.205/39 KLUBBHUS/IDRETTSANLEGG HOLE HERREDSHUS,VIK GNR.192/38 HERREDSHUSET Betegnelse Forsikringssum 2008 TRØGSLE, SUNDVOLLEN SEKSJON AV BYGG 48 HELGELANDSMOEN VERKSTED/LAGER ELSTANGEN TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) HURUM TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) SELTEV. I SELTEV. II

6 2.4 Side 6 av 34 Teknisk beskrivelse/bilder for noen av bygningene. FORSTAKER: HOLE KOMMUNE Ansvarlig: Svein Ivar Riiser Adresse: Kommune: Dato for inspeksjon: Ajourført 28. mars 2006 Herredshuset; Viksveien 30, 3530 Røyse (ligger i Vik) 0612 Hole Kort beskrivelse av virksomheten: Kommune. Nedenstående oplysninger er det som er tilgjengelig pr GENERELLE OPPLYSNINGER Off. br.vesen Bedr. Brannvern Tanker med ildsf. væske Vaktordning Området inngjerdet Utvendig belysning Klasse: B Klasse: Type: Internkontroll gjennomført Avstand: 11 km Antall pers. Mengde: Røkeinstruks Instruks for varme arbeider Brennbare matr. Lagret inntil bygg Ringerike Br/Red.etat Hønefoss Anm: Anm: ja nei Andre skadeforebyggende tiltak: Ringerike Brann- og redningsetat er aktive overfor kommunen og det enkelte brannobjekt. Herunder oppfølging overfor brannvernledere på det enkelte sted. Brannvernlederen er en i lederfunksjon og har derfor myndighet/ansvar. Rapporter og oppfølging ad skadeforebyggende / anmerkninger følges systematisk opp fra kommunens ansatte. Under min inspeksjon virket det aller meste meget veldrevet, rutiner på viktige områder som orden, renhold, låsing etc.

7 Side 7 av 34 HERREDSHUSET Hole Herredshus Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , til brannvesen, til varslingssentralen (brann- redn. Sentral) Meget god U Første bygg har uetg., 1. etg og 2 etg. Og er i hovedsak viet administrasjon. Andre bygg har 1. etg. og uinnredet loft med ett kontor. I 1. etg. er det kontorer og samfunnssal Tredje bygg har 1. etg. og uinnredet loft. I 1. etg. er det kontorer og helsestasjon.

8 Side 8 av 34 VIKSTUNET Vikstunet Hole kommune eier kun ½ bygn., den til venstre for brannvegg Vikstunet Ca 10 meter Stål Tre Anslått kvm. pris Eldre bygg, bygget om i g 1995, til brannvesen Meget god Se under U Beskrivelse/virksomhet: en brukes i helhet av Hole kommune. Eier ½, leier andre ½. Har således forsikringsansvar kun for sin del, men har M.I.L. i hele bygning. Inneholder frivillighetssentral i U. Etg. I 1. Etg. er det Bibliotek samt i 2. Etg er det omsorgsboliger. Arealer: Kommunens egner bygning er bta 942 m², Leiet del er bta m²

9 Side 9 av 34 HOLE UNGDOMSSKOLE Hole ungdomsskole Påbygget/ombygget 2004 Stål Tre Anslått kvm. pris 1973, påbygg og ombygging 2004, tilknyttet varslingssentralen Kun lokal God Inkl. gymsal på 1040

10 Side 10 av 34 VIK SKOLE Midtbygg med gymsal og adm. Foran tilv. leskur. Bak til venstre 1.skoletrinn. Midt på hovedbygg. Foran t. h. SFO Midtbygg Vik skole Stål Tre Anslått kvm. Pris 1962 (hovedb) 1991(1.skolet) 1997(SFO), lokal, lokal God Inkl. gymsal på h.b. Beskrivelse/virksomhet: m² er samlet bta. Hvorav 314 m² som er gymsal i hovedbygg. Hovedbygg med div. klasserom også i U. Etg. sbeskrivelsen over er for hovedbygg. Leskur i tre/stål Skoletrinn er ren trekonstruksjon i en etg. SFO er utført i brannfast og tre, en etg.

11 Side 11 av 34 RØYSE SKOLE Sett fra vei, inngangsparti. Midtdel samt venstre fløy vist på bilde under. Midtfølyen er til venstre på bilde. Venstre fløy nevnt ovenfor er til høyre. Røyse skole Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. pris , på deler av skolen, til brannvesen, lokal God Total bta er m². Av dette utgjør svømmehall/gymsal 740 m². Svømmehall er i venstre fløy (til høyre på nederste bilde) i U. Etg. og med gymsal over. Sentralfyr med olje samt el.kjele. U. Etg. + 2 etg. Skoletrinn 1-7.

12 Side 12 av 34

13 Side 13 av 34 SUNDJORDET BOKOLLEKTIV - GAMLEVEIEN 2 Sundjordet bokollektiv Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris 1997, til brannvesen Meget god 934 Beskrivelse/virksomhet: Arealet bta er 934 m². Hjem for senil demente. 24 timers betjent.

14 Side 14 av 34 SOLLIHØGDA BARNEHAGE Sollihøgda barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris Anslått kvm. Pris 1988, lokal, lokal God SUNDVOLLEN BARNEHAGE Sundvollen barnehage Over 15 M Stål Tre 375 1, lokal God

15 Side 15 av 34 LØKEN BARNEHAGE Løken barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , lokal God

16 Side 16 av 34 KLOAKKRENSEANLEGG - HELGELANDSMOEN Kloakkrenseanlegg Stål Tre Hele området er inngjerdet, låst. Anslått kvm. Pris Nyere dato. Oppgradert Meget god SENTRALIDRETTSANLEGG - SVENDSRUDMOEN Sentralidrettsanlegg Stål I u. Etg. garderober og dusjanlegg mm Tre Anslått kvm. Pris

17 Side 17 av 34 VANNINNTAK, HOLE KOMMUNE VED TYRIFJORDEN Vanninntak Stål Tre 1 Anslått kvm. Pris

18 Side 18 av 34 BLYBERGVEI 1A-B, 3A-B, 5 OG 7 Blybergvei 1,3,5 og 7 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1981

19 Side 19 av 34 BROBEKKVEIEN 3 A- B- C ( UNGBO ) Stål Tre Anslått kvm. Pris 1989, i 3A og 3C i løpet av 2008 i løpet av 2008, koblet til brannvesenet 2 16 leiligheter i alt. 6 leiligheter i 3A og 3C, 4 leiligheter i 3B som var ferdig gjennoppbygget en til høyre på bildet viser 3B før gjenoppbyggingen.

20 Side 20 av 34 Hole sykehjem Hovedbygg Hovedbygg Hus A Hus B Sykehjem Ca 10 meter til hus B Stål Tre Anslått kvm. Pris 2002, direkte til brannvesen. 24 tinmers betjent. Meget god I tillegg hus A=457 m² og hus B= 427 m² K Hus A har 5 omsorgsboliger og div. Personakontorer. Hus B det samme. I hvoedbygg er det 5 avdelinger; Hjemmetjenesten Rekonvalesent 3 Boligavdelinger, hver for 8 beboere. Eget fyrrom i kjeller med olje- og el.kjele samt nødstrømsaggregat (diesel). Vannbåren varme på hele anlegget. Ventilasjonsanlegg også her samt garderober etc. I forbindelse med kjøkken er 3 kjølerom og 1 fryserom. Serviceavtaler på alarmer, kjeler mm. God fremdrift på brannforebyggende opplæring og rutiner. (Kjeller 360 m²)

21 Side 21 av 34 PU BOLIGER GAMLEVEIEN 2B PU Boliger 364 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1991

22 Side 22 av 34 SENTRALVERKSTED/LAGER PÅ HELGELANDSMOEN Nytt uthus i stål, 2005 Sentralverksted/lager Seksjon med brannskille Stål Tre x x 1 Anslått kvm. Pris uthus 2005 Meget god (nytt uthus i stål 2005 )

23 Side 23 av 34 NATURBARNEHAGEN PÅ SVENDSRUD Svendsrud Naturbarnehage Stål Tre x x x Anslått kvm. Pris God 491

24 Side 24 av 34

25 2.5 Side 25 av 34 Underslag Forsikring Underslag 2008 Underslag: Ansvar Forsikring Ansvar 2008 Forsikringssum Drift og Produktansvar: Formueansvar: Dekning pr. skade: mill. 2 mill. Innbrudd/ran Innbrudd/ran 2008 Betegnelse: Forsikringssum: 2.8 RAN I EGET LOKALE OG UNDER TRANSPORT Transport Forsikring Transport 2008 Transportmiddel: Tur/retur: Forsikringssum: 2.9 EGEN BIL/EGNE VARER Rekostruksjon Forsikring Eiendom 2008 Betegnelse REKONSTRUKSJON Forsikringssum

26 Side 26 av Kommunebil 2008 Registreringsnr JU60846 JU71720 KF83876 AY3001 UREG1 UREG2 UREG3 CF6467 Merke/modell Mercedes 602/60 Scania 93 Mercedes Minibu Mercedes MB-Tra Caterpillar Murray Gresskli Stiga minitrakt Massey Ferguson CE83442 Renault Kangoo 1998 JU82895 Peugeot Boxer 2001 Registreringsnr UREG5 BR11276 Nissan Kubistar 2005 JZ3211 JU70097 JU94185 JU94186 JU85983 JU94502 JU95828 JU95808 Fendt Farmer/Fa Toyota Hi Class Opel Combo Opel Combo Toyota Hi Ace Opel Combo Opel Combo Opel Combo Dekning ansvar, kasko, ulykke trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Merke/modell Opel Combo Opel Combo Suzuki Ignis Dekning trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Registreringsnr JU95826 JU96519 JU98593 Merke/modell Toyota Truck Dekning trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke ansvar, kasko, ulykke ansvar, kasko ansvar, brann, tyveri trafikk, brann, tyveri trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke BÅT Registreringsnr F8465 FAJ 114 PIONER MULTI, MOTOR HONDA 50LRTD FAP 106 PIONER MAI 12 FOT M. 10HK. MERCURY Merke/modell ASKELADDEN ' M/25HK YAMAHA 03MOD ASKELADDEN ' M/YAMAHA MOTOR 05MOD ARBEIDSSENTERET V/SVEN OTTA SUNDBY HARDING 20 FOT, 1981 MODELL, MOTOR SAB DIESEL, 14HK MOTOR OG BÅT ER 2002 MODELL Forsikring

27 3 Skadestatistikk ting og person Side 27 av 34

28 Side 28 av 34

29 Side 29 av 34

30 4 Side 30 av 34 Behov og krav - personforsikringer 4.1 Gruppelivsforsikring 1.1 Forsikringsdekning i henhold til 10 i kommunal hovedtariffavtale 1.2 Antall stillinger lærere: Antall stillinger andre medarbeidere: 422 (en person kan ha flere stillinger) 1.4 Antall personer andre stillinger: 392 Yrkesskade/yrkessykdom/ulykkesforsikring 1.5 Dekninger utover lov og avtaleverk må spesifiseres spesielt. 1.6 Forsikringen skal omfatte alle kommunale medarbeidere i henhold til 11 og lov om yrkesskadeforsikring. 1.7 Forsikringen skal også omfatte personer som deltar på arbeidstrenings/- sysselsettingstiltak, vikar, ekstrahjelp, støttekontakter, kommunalt betalte ombudsmenn og andre som er i lønnet arbeid i Hole kommune. 1.8 Antall stillinger lærere: 1.9 Antall stillinger andre medarbeidere: Antall årsverk lærere: 62, Antall årsverk andre medarbeider: 259,9 Frivillig ulykkesforsikring på fritiden 1.12 Samme dekning som i pkt Skal omfatte alle medarbeidere i Hole kommune Omfang: 18 medarbeidere Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn, SFO, barnehagebarn (private og offentlig familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen 1.15 Forsikringen må dekke ulykkesskader for barn i skolene, SFO, barnehagene (private og offentlige familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen Forsikringen må dekke aktiviteter under skolens/sfo/barnehagens ledelse når barnet deltar i lek, undervisning og ekskursjoner og lignende, samt på direkte vei til og fra skolen /SFO/barnehage/kulturskole etc.. Forsikringen må også dekke utplassering av i arbeidslivet for skoleelever. 1.17

31 Side 31 av Dekning dødsrisiko: 1G 1.20 Dekning invaliditetsrisiko: 1.21 Omfang skole: 714 barn 1.22 Omfang barnehage: 339 barn 10 G Frivillige hjelpere i frivillighetssentralen 1.23 Forsikringen skal omfatte alle våre frivillige hjelpere som er underlagt frivillighetssentralen 1.24 Dekning dødsrisiko: 1.25 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 23 hjelperedekning som i pkt kr ,- Bruker i fosterhjem 1.27 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som i fosterhjem 1.28 Dekning dødrisiko: 1G 1.29 Dekning invalidiet: 10 G 1.30 Omfang: 13 brukere Bruker i besøkshjem 1.31 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som er tilknyttet besøkshjem 1.32 Dekning dødrisiko: 1G 1.33 Dekning invalidiet: 10 G 1.34 Omfang: 22 brukere Funksjonshemmede i kommunale boliger 1.35 Forsikringen skal omfatte brukere som bor i kommunale boliger 1.36 Dekning dødsrisiko: 1.37 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 14 funksjonshemmede kr ,- Tjenestereiseforsikring 1.39 Forsikringen må omfatte alle medarbeidere i Hole kommune som utfører tjenestereiser under utøvelse av arbeid i Hole kommune Reisegods, reisesyke, reiseansvar, krigsrisiko, og atomkjernereaksjoner. Forsikring Reise, 2008 Type reise: TJENESTEREISE, 2OO REISEDØGN

32 Varighet: Reisegods: Reiseansvar: Reisesyke: Invaliditet: Død: Inkl. familie: Antall reisedøgn: Deklarert dato: 5 Side 32 av 34 Inntil 36 døgn kr NOK NOK Ikke valgt Ikke valgt 200 Skadestatistikk person 5.1 Gruppelivsforsikring 1.41 Gruppelivsforsikringene har løpt i KLP fom og det har vært følgende utbetalinger: 1.42 Pr Kommuneansatte, sum utbetalinger pr år: Undervisningspersonell, sum utbetaliger pr år: Pr Yrkesskade/yrkesskade og ulykkesforsikring 1.43 Se pkt. 4 del Ikke i KLP 2003 Ikke i KLP

33 6 Side 33 av 34 Kontraktsbestemmelser Følgende vilkår skal legges til grunn for anbudet og gjelde for avtalen som inngås med valgt leverandør i konkurransen. 6.1 Avtalens varighet Avtalen skal gjelde i 2 år fra siste dato for signering av kontrakt. Hole kommune skal ha ensidig opsjon på forlengelse 1+1 år. 6.2 Hovedforfall 1 januar hvert år. 6.3 Service, informasjon og kundeoppfølging Angivelse og hvilke vurderinger som ligger til grunn for anmeldt beløp/utbetalt beløp/fremtidige utbetalinger av skader i selskapet når det gjelder skader som innmeldt fra Hole kommune. (skadestatistikk) Det forutsettes at denne angivelse og vurderinger foretas sammen med Hole kommune innen hvert år. Opplæringsstrategi/informasjonsstratergi for kontaktperson i Hole kommune. Tilbudet må omfatte kostnadsfri opplæringstiltak/informasjon og beskrivelse av omfanget av kontakt mellom selskapets kontaktperson og Hole kommunes kontaktperson med samling minst en gang i året. Omfanget av opplæringstiltaket må nærmere spesifiseres i tilbudet. Forsikringsdekningene som avtales, skal fremgå av brosjyremateriell fremstilt enkelt til samtlige medarbeidere kostnadsfritt/evt være tilgjengelig via internett. Skademeldingsskjemaer og annet informasjonsmateriell bør være tilgjengelig via internett. Ved skadebehandling skal norsk benyttes som språk av avtalepartenes representanter Premie Årspremien personforsikring fastsettes på grunnlag av antalls- og årsverksoppgave pr hvert år. Dvs. året før hovedforfall. Hole kommune gir melding til selskapet innen 20.1 om endring av antall og årsverk pr hvert år Endres forsikringsytelser eller lov og tariffavtalebestemmelsene seg i avtaleperioden skal eventuell premieendring gjøres til gjenstand for forhandling mellom Hole kommune og selskapet. For øvrig holdes premiene utforandret i avtaleperioden. Selskapet forplikter seg til å gi fornyelsesinformasjon/melding om premieendring senest 5 måneder før hovedforfall. Dvs. innen 1.7. hvert år. Ved misslighold av dette fra selskapets side prolongeres gjeldende avtaler med gjeldende premier. Velger Hole kommune å anbudsutsette forsikringene på nytt gis Hole kommune rett til å prolongere avtalen i minimum 4 måneder utover avtaleperioden på samme vilkår som denne kontrakt. Prolongeringen må minimum være av en slik varighet at kommunen kan oppfylle EØS-regleverket for offentlige anbud samt norske regler for anbudsutsettelse. Poliser/levering Polisene skal utstedes iht spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget. Polisene skal være kontrollert og riktige før de sendes Hole kommune.det skal således ikke begynne å påløpe renter og purregebyrer før den siste polisen er levert.

34 6.6 Side 34 av 34 Betalingsbetingelser 1.44 Betalingsfrist er fri leveringsmåned + 30 dager etter mottak av riktig polise Fakturaadresse: Hole kommune (ved kontaktperson iht avtalen) Viksveien Røyse 6.7 Oppsigelse som følge av nedgradering av forsikringsgivers finansielle sikkerhetsvurdering Dersom forsikringsgiver eller en avdeltagende forsikringsgiveres finansielle sikkerhetsvurdering blir nedgradert under BBB av Standard & Poor s og/eller B+ av A.M. Best i løpet av denne polises løpetid, har sikrede opsjon til å si opp den nedgraderte forsikringsgivers andel av den polise. Oppsigelsen trer i kraft fra den dagen varsel om oppsigelse blir gitt den nedgraderte forsikringsgiveren, og sikrede skal motta en pro-rata ristornopremie for forsikringsperioden som er oppsagt. 6.8 Tillegg/endringer Tillegg/endringer som avtales til denne kontrakten skal være skriftlige og signert av begge parter. 6.9 Verneting Verneting skal oppnevnes i Norge.

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON DEL 2: BEHOVSSPESIFIKASJON Side 1 av 34 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON DEL 2: BEHOVSSPESIFIKASJON Side 2 av 34 1 BESKRIVELSE

Detaljer

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 5 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon. Vedlegg 5 Kravspesifikasjon Vedlegg 5 Kravspesifikasjon 1. Kravspesifikasjon Tingskade forsikringer Tilbyder bekrefter at kravspesifikasjon - Tingskade (vedlegg 5 og 6) aksepteres, og at tilbudet er basert på denne. 1.1 Eiendom Kombinert

Detaljer

Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer

Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer Vedlegg 6 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer 1.1 Eiendom Kombinert forsikring. 1.1.1 Spesielle løsningskrav a) Forsikring av maskiner og inventar dekkes uspesifisert med inntil 100% av adressens

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Tingskadeforsikring

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Tingskadeforsikring Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Tingskadeforsikring 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. EIENDOM... 3 2.1. SPESIELLE KRAV... 3 2.2. DEKNINGSOMFANG... 3 2.3. INTERESSER, FORSIKRINGSSUMMER OG EGENANDELER... 4 2.4.

Detaljer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer

Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Returkraft AS Vedlegg B: Kravspesifikasjon Forsikringer Anskaffelse: 2015/30 Tilbudsfrist: 23.10.2015, kl. 12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av oppdraget... 3 2 Alternative dekninger...

Detaljer

Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer

Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer Vedlegg 5 Kravspesifikasjon - tingskadeforsikringer 1.1 Eiendom 1.1.1 Spesielle løsningskrav a) Forsikring av maskiner og inventar dekkes uspesifisert med inntil 100% av adressens forsikringssum for bygninger.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - FORSIKRINGSTJENESTER

KRAVSPESIFIKASJON - FORSIKRINGSTJENESTER KRAVSPESIFIKASJON - FORSIKRINGSTJENESTER BILAG 1 TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 21.10 2014 endret 25.11.2014 Side 1 av 5 1 Innledning Oppdragsgiver ber leverandør om å gi tilbud på forsikringstjenester som beskrevet

Detaljer

Spørsmål og svar. Omfatter denne tilbudsforespørselen forsikringer av kirker, etc. som ligger under Randaberg kirkelig fellesråd?

Spørsmål og svar. Omfatter denne tilbudsforespørselen forsikringer av kirker, etc. som ligger under Randaberg kirkelig fellesråd? Spørsmål og svar Omfatter denne tilbudsforespørselen forsikringer av kirker, etc. som ligger under Randaberg kirkelig fellesråd? Randaberg Kirkelige fellesråd har egne forsikringer. Viser til anbudsgrunnlaget

Detaljer

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter.

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter. Bilag 1 Kravspesifikasjon 1 Bakgrunn 1.1 Skadeforsikring Ski kommune 1. Driftsutgifter budsjett 2016: Brutto 2,1 mrd. norske kroner. ca 375 millioner norske kroner. 3. Gjeldende fullverdigrunnlag for kommunens

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE

FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE FOKSO ( FORSIKRINGSORDNINGEN FOR KOMMUNENE I SØR-OPPLAND) HÅNDBOK ANSVAR-ROLLER FORSIKRINGSPOLICY FORSIKRINGENE 1. Innledning...3 2. Forsikringsordningen...3 3. Ansvar og oppgaver...3 4. Forsikringspolicy...4

Detaljer

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26

Bygning. Gjensidige. Forsikringsbevis. g Fornyelse gjelder fra 01.01.2004. 59883038 ~jr~tedt 01.12.2003 Side 3av 26 5988338 ~jr~tedt 1.12.23 Side 3av 26 o o :: ~ i ii Cd g Fornyelse gjelder fra 1.1.24 Forsikringsbevis Bygning Forsikrings. Vilkå sum Forslkrlngssted Gnr 83 Bnr 3 HAUGERGRENDA HUSEJERFORENING l3ænun Fluseierforening-!sammenslutning

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

Oversikt forsikringer Averøy kommune 2015

Oversikt forsikringer Averøy kommune 2015 Oversikt forsikringer Averøy kommune 2015 Astri Istad, astri.istad@averoy.kommune.no tlf: 97531412/71513522 Driftsbudsjett 2014: 382 574 000,- Personalforsikringer: Kommunalt ansatte - 333 ansatte Pedagogisk

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE 1 2 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 5 Konfidensialitet og offentlighet 6 Krav til tilbudet

Detaljer

Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer. Vedlegg 1: HMS-egenerklæring Kvalifiseringsgrunnlag - Forsikringer Vedlegg 1: HMS-egenerklæring INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER 3 2 SPESIFIKASJON AV ANSKAFFELSEN 3 2.1 EIENDELER, BYGG OG ANSVAR 3 2.1.1

Detaljer

Anbudsdokument (Nl.ref ) Person- og skadeforsikringer for Sør-Trøndelag fylkeskommune

Anbudsdokument (Nl.ref ) Person- og skadeforsikringer for Sør-Trøndelag fylkeskommune Anbudsdokument (Nl.ref 158205) Person- og skadeforsikringer for Sør-Trøndelag fylkeskommune ÅELSE ØRSMÅL TIL ÅPNING INNHOLDSFORTEGNELSE. ANMODNING OM FORSIKRINGSTILBUD... 3... 3... 3... 3... 3. ANBUDSREGLER...

Detaljer

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: Avtaleperiode: Kundenummer: Avtalenummer:

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: Avtaleperiode: Kundenummer: Avtalenummer: BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn Dato: 10.08.15 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161187 Avtalenummer: 5797322 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24

Detaljer

1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle.

1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle. 1. Kravspesifikasjon 1.1 Innledning Fylkeskommunen er et selvstendig forvaltningsnivå mellom stat og kommune, og har en samordnende og regionalpolitisk rolle. Troms fylkeskommune er styrt av direkte folkevalgte

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

4658 KRISTIANSAND S Tlf: Fax: Din kontaktperson: Kundenummer: Jarle Tørå

4658 KRISTIANSAND S Tlf: Fax: Din kontaktperson: Kundenummer: Jarle Tørå Kontaktopplysninger: Postboks 451 Strandveien 50, Godthaab Brattvoll platå 26 1327 Lysaker 4658 KRISTIANSAND S Tlf: 67 21 10 87 Fax: +47 67 21 10 01 E-mail: jarle.toeraa@winterbergh.no Din kontaktperson:

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

yhr- let-edd-hitco. 91Z & ck5: o : x/ or- ci Lfr 3Lett t 1-Tuc4ti-&71-) 70-v t;t6- Forsikringsoversikt Skadeforsikring

yhr- let-edd-hitco. 91Z & ck5: o : x/ or- ci Lfr 3Lett t 1-Tuc4ti-&71-) 70-v t;t6- Forsikringsoversikt Skadeforsikring Skadeforsikring Forsikringsoversikt Forsikringstaker: Ørland Kommune Kundenummer: 161152 Avtalen gjelder fra: 5.2.1 Båt Total pris Forsikringsnummer 5122175 Årspris (kr) 116.412 3.66 12.72 Betalingsmåte:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer

HALDEN KOMMUNE. Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer HALDEN KOMMUNE Rutinehåndbok og skademanual - Personforsikringer 2012-2013 Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene 3 2. Tariffbestemt gruppeliv 4 3. Yrkesskade- og ulykke 5 4. Fritidsulykke

Detaljer

Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, "oppdraget"

Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, oppdraget Personforsikring Sak 13-2018 Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 1 av 8 Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, "oppdraget" Rana kommune Personforsikring 13/2018 Personforsikring

Detaljer

Statens standardavtale SSA-R

Statens standardavtale SSA-R Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R Side 1 av 16 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: Skadeforsikring ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP Skadeforsikring AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 97 896 896 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo Tlf.:

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud kunde 2406983

Forsikringstilbud kunde 2406983 Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 2406983 Sidenr.: 1 av 5 BADEHUSETS VENNER Kjørestad Terrasse 15 4550 Farsund Forsikringstilbud kunde 2406983 Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Foto: Øyvind Haug. Medlemsfordel veldig gode betingelser på forsikring PERSONFORSIKRING NHO Handel har sammen med NHO og 12 andre landsforeninger etablert NHO Forsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

RAMMEAVTALE OM ANSA STUDENTFORSIKRING

RAMMEAVTALE OM ANSA STUDENTFORSIKRING RAMMEAVTALE OM ANSA STUDENTFORSIKRING Mellom Association of Norwegian Students Abroad (heretter benevnt ANSA ) Organisasjonsnummer: 970 168 907 Adresse: Storgata 19, 0184 Oslo Telefon: 22 47 76 00 og [Navn

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter.

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte dokumenter. Boligsameiet Tomterhagan Tomterhagen 11-19 2080 Eidsvoll FORSIKRINGSAVTALE Avtalenr.: 2964406 Kundenr.: 4469321 Avtaleår start: 12.12.16 Avtaleår slutt: 11.12.17 Bevis gjelder fra og med: 12.12.16 Bevis

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

R Berkley. Oppdatering av avtale gjeldende fra OBLIGATORISK KOLLEKTIV ANSVARFORSIKRING

R Berkley. Oppdatering av avtale gjeldende fra OBLIGATORISK KOLLEKTIV ANSVARFORSIKRING R Berkley Norges Luftsportforbund Modellflyseksjonen M øllergt. 39 0179 Oslo 1 OBLIGATORISK KOLLEKTIV ANSVARFORSIKRING 2. FRIVILLIG KASKOFORSIKRING AV MODELLFLY MED M/TILBEHØR UNDER TRANSPORT ELLER UNDER

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller det er noe du ønsker å diskutere nærmere. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Furumo Sameie Jessheim OLE REISTADS VEG 5 1-13 gnr 135/418 2067 JESSHEIM Endring i forsikringsavtale SP742629 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015

Oslo kommune Byrådet. Rundskriv 5/2015 Oslo kommune Byrådet Rundskriv 5/2015 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201405382-6 kommunale foretak Arkivkode: 160 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 19.01.2015 Saksbeh.:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 22 00 95 81 E:teknologiforsikring@mmc.com NORSK TEKNOLOGI Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringen omfatter Valuta Periodepremie Proforsikring for boligselskaper NOK Totalt å betale NOK

Forsikringen omfatter Valuta Periodepremie Proforsikring for boligselskaper NOK Totalt å betale NOK Premievarsel Karihaugen Borettslag v/obos Postboks 6666 St. Olavs Plass 0129 OSLO FORSIKRINGER 2014 Termin 1 / 1 Kundenr 100353 Fakturanr 64078 Forsikringsnr 101027.13 Fra dato 31.12.2014 Til dato 30.12.2015

Detaljer

FORSIKRING PR. 01.01.2016

FORSIKRING PR. 01.01.2016 FORSIKRING PR. 01.01.2016 Hvorfor velge Nelfo Forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen, i samarbeid med Pareto Forsikringsmegling AS, sikrer kvaliteten. PRIS OG VILKÅR: Foreningen representerer et

Detaljer

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Forsikringsavtale. Skadeforsikring. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr.: 97896 856 Foretaksregisteret Dronning Eufemias gate so, Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo Tlf.:22 3 2 oo Faks: 22 3 39 41 www.klp.no

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV VARER RAMMEAVTALE mellom Vann - og avløpsetaten (heretter kalt Kjøperen) og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp av gassmålere og serviceavtale

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE

Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE 1 2 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 6 Konfidensialitet og offentlighet 7 Krav til tilbudet 7 Tilbudslevering

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Sivil status: Annet: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Gårder Født: 24.02.1965 Nasjonalitet: Norsk Sivil status: Gift Barn: 2 stk Bosatt: Jevnaker Annet: Hovedoppgaver: 1992-1996 Formann 1996-1998 Prosjektleder ass.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Endringer i sikkerhetsforskrifter. Gjelder fra KLP Skadeforsikring AS

Endringer i sikkerhetsforskrifter. Gjelder fra KLP Skadeforsikring AS Endringer i sikkerhetsforskrifter og vilkår Gjelder fra 01.01.2014 KLP Skadeforsikring AS Innhold Hva er nytt? 3 Indeksregulering 3 Endringer i sikkerhetsforskrifter 3 Eiendomsforsikringer 3 Næringsdrift

Detaljer

Renholdstjenester for Flytoget AS

Renholdstjenester for Flytoget AS Renholdstjenester for Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43879126.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dager (kontant) Dato for offentliggjørelse

Detaljer

Klp. Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato:

Klp. Forsikringsavtale. ØRLAND KOMMUNE Postboks Brekstad. Dato: Klp ØRLAND KOMMUNE Postboks 41 41 7129 Brekstad KLP Skadeforsikring AS Et selskap i KLP-konsernet Org.nr: 97 896 856 Foretaksregisteret Dronning Eutemias gate Pb. 4 Sentrum, 13 Oslo TIL: 22 3 2 oo Faks:

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

I I Forsikringsavtale

I I Forsikringsavtale I I Forsikringsavtale S24028 E2107 1 (8) Barset Felleskommunale Vannverk Organisasjonsnummer 976663454 Avtaleperiode f.o.m. 1. februar 2015 t.o.m. 31. januar 2016 Informasjon om eventuelle avvik i avtaleperioder

Detaljer