ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE. Ting og personforsikringer BEHOVSSPESIFIKASJON"

Transkript

1 Side 1 av 34 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE Ting og personforsikringer DEL 2 BEHOVSSPESIFIKASJON

2 Side 2 av 34 1 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS/OPPDRAGETS OMFANG BEHOV OG KRAV FORER PÅ TING...2 SKADESTATISTIKK TING BEHOV OG KRAV - PERSONFORER...32 SKADESTATISTIKK - PERSON KONTRAKTSBESTEMMELSER Beskrivelse av anskaffelsens/oppdragets omfang Hole kommune skal inngå avtaler på ting og personforsikringer som spesifisert nedenfor. Avtale inngås med 2 års varighet med opsjon på 1+1 års forlengelse. 2 Behov og krav forsikringer på ting 2.1 Forsikringsomfang - ting DEKNINGSBESKRIVELSE DEKN. Samtlige bygninger tilhørende Hole kommune: Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner og varer i bygning skal være forsikret 100% av bygningens premieberegningsgrunnlag, 1. risiko eller fast sum. Fullverdi eller se egen oversikt for risiko der det ikke er anført 1. risiko, gjelder fullverdiforsikring. Kommunens leide og egne lokaler: 1. risiko Maskiner, inventar, løsøre, edb-maskiner, og varer i kommunens egne og leide lokaler pr. forsikringsted FORSSUM 1. risiko smessig innredning i leide lokaler Ekstrakostnader til fortsatt kommunal drift etter følge av erstatningsmessig skade i inntil 12 måneder - inkl. utgifter til nødvendig omplassering av pensjonærerer/pasienter i institusjoner etter en erstatningsmessig skade. 1. risiko Rekonstruksjon av arkiver 1. risiko Penger, bankbøker og verdipapirer 1. risiko Giftig og miljøfarlig avfall 1. risiko Påbud fra offentlig myndighet 1. risiko Prisstigning etter skade 1. risiko Pensjonærers eiendeler 1. risiko Skade på leide rom 1. risiko Ryddingsutgifter 1. risiko Ansattes klær og effekter 1. risiko Husleietap 24 måneder for egne boliger basert på markedspris, for leide lokaler basert på leieinntekt Uteglemte ting, investeringer, påbygg, nybygg 1. risiko/ se egen oversikt

3 Side 3 av 34 fullverdi 2.2 Egenandeler Dekningsområde Eiendomsforsikring ( Bygg med innhold ) Naturskade Ansvarsforsikring ( lovstridig vedtak, faglig feilaktig råd, fosterbarn og byggherreansvar ) Underslagsforsikring Kjøretøy/arbeidsmaskiner Verdigjenstander ( spesielt dyrt utstyr med egen forsikring ) Ran/innbrudd ( væpnet ran, gjenstand må være innlåst i godkjent safe ) Båt Reise Transport 2.3 Egenandel Eiendom Betegnelse Bruk GAMLEVN. 2 B 190/105 4 LEILIGHETER HVPU GAMLEVN. 2 B 190/105 GARASJE 19 OMSORGSLEILIGHETER i eget og leid bygg VIKSTUNET GNR.192/84 SUNDJORDET BOFELLESSKAP Gamleveien 2 12 LEILIGHETER (BETJENT) RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN STK. OMSORGSLEIL. RUDSØGARDSVN.22 HOLE SYKEHJEM SOLLIHØGDA BARNEHAGE GNR.238/0039 BARNEHAGE LØKEN SKOLE, BARNEHAGE GNR.200/12 Betegnelse BARNEHAGE Bruk LØKEN SKOLE, BARNEHAGE UTHUS - 1.RISIKO SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 BARNEHAGE SUNDVOLLEN BARNEHAGE 231/12 SVENDSRUD NATURBARNEHAGE 205/39 SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER 231/288 SKUR - 1.RISIKO BARNEHAGE SKOLE/SFO Forsikringssum Forsikringssum TILBYGG I 2009 HOLE UNGDOMSSKOLE GNR.192/57 SKOLE RØYSE SKOLE 202/49 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 SKOLE/SFO VIK SKOLE 192/46 TILBYGG GAMLEVEIEN 3 195/48 KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN 5 195/48 GAMLEVEIEN 7 GNR.195/48 KOMMUNAL BOLIG

4 Side 4 av 34 Forsikringssum 2008 Betegnelse GAMLEVEIEN 9 195/48 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /48 GAMLEVEIEN / KOMMUNAL BOLIG KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /49 KOMMUNAL BOLIG GAMLEVEIEN /50 KOMMUNAL BOLIG BØNSNES GNR.212/51 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.190/7 - FESTE 6 INNTAKSHUS GJESVOLDÅSEN GNR.194/15 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 HØYDEBASSENG Betegnelse Forsikringssum 2008 LEINEÅSEN GNR.217/72 HØYDEBASSENG RØYSETOPPEN GNR.221/6 HØYDEBASSENG SOLLIHØGDA GNR.238/81 HØYDEBASSENG SUNDVOLLEN GNR.231/127 HØYDEBASSENG STEINSÅSEN GNR.188/231 VANN OG VIK GNR.192/ KROKSUND GNR.190/ KROKSUND BOLIGFELT GNR.195/ STENBY GNR.188/ SUNDVOLLEN GNR.231/ Betegnelse Forsikringssum 2008 STEIN GNR.188/ HELGELANDSMOEN GNR.180/ STRANDVEIEN GNR.188/ HOLE, GNR.225/63, HELGELANDSMOEN KLOAKKRENSEANLEGG SOLLIGHØGDA GNR.238/82 KLOAKKRENSEANLEGG FLEBU, BRÅTEN SANDBY, HELGELANDSMOEN LANGPLØYA, GOMNES GOMNES NØSTERET Betegnelse Forsikringssum 2008 SVENDSRUD TRONRUD ENGINEERING, KJELLERBERGET TANGEN I KROKSUND SNADDEN STORØYA ELSTANGEN SUNDVOLDEN GRENDEHUS GNR.231/2 GRENDEHUS KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN. 1A OG B 231/194 BLYBERGSVN. 3A OG B 231/194 KOMMUNALE BOLIGER BLYBERGSVN /194 KOMMUNAL BOLIG

5 Side 5 av 34 Betegnelse BLYBERGSVN.7 231/194 Forsikringssum 2008 KOMMUNAL BOLIG TVILLINGØYENE GNR.56/5 HYTTE TVILLINGØYENE GNR.235/5 UTHUS - 1.RISIKO BROBEKKVN. 3 A,B OG C 3 BYGG - 16 LEILIGHETER BROBEKKVN. 3 A,B OG C BODER/SKUR - 1.RISIKO HOLEVEIEN 2111 KOMMUNAL BOLIG SOLENGVN. 55 KOMMUNAL BOLIG SANDBYVN. 2 KOMMUNAL BOLIG SVENDSRUD GNR.205/39 KLUBBHUS/IDRETTSANLEGG HOLE HERREDSHUS,VIK GNR.192/38 HERREDSHUSET Betegnelse Forsikringssum 2008 TRØGSLE, SUNDVOLLEN SEKSJON AV BYGG 48 HELGELANDSMOEN VERKSTED/LAGER ELSTANGEN TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) HURUM TRYKKØKNINGSSTASJON (VANN) SELTEV. I SELTEV. II

6 2.4 Side 6 av 34 Teknisk beskrivelse/bilder for noen av bygningene. FORSTAKER: HOLE KOMMUNE Ansvarlig: Svein Ivar Riiser Adresse: Kommune: Dato for inspeksjon: Ajourført 28. mars 2006 Herredshuset; Viksveien 30, 3530 Røyse (ligger i Vik) 0612 Hole Kort beskrivelse av virksomheten: Kommune. Nedenstående oplysninger er det som er tilgjengelig pr GENERELLE OPPLYSNINGER Off. br.vesen Bedr. Brannvern Tanker med ildsf. væske Vaktordning Området inngjerdet Utvendig belysning Klasse: B Klasse: Type: Internkontroll gjennomført Avstand: 11 km Antall pers. Mengde: Røkeinstruks Instruks for varme arbeider Brennbare matr. Lagret inntil bygg Ringerike Br/Red.etat Hønefoss Anm: Anm: ja nei Andre skadeforebyggende tiltak: Ringerike Brann- og redningsetat er aktive overfor kommunen og det enkelte brannobjekt. Herunder oppfølging overfor brannvernledere på det enkelte sted. Brannvernlederen er en i lederfunksjon og har derfor myndighet/ansvar. Rapporter og oppfølging ad skadeforebyggende / anmerkninger følges systematisk opp fra kommunens ansatte. Under min inspeksjon virket det aller meste meget veldrevet, rutiner på viktige områder som orden, renhold, låsing etc.

7 Side 7 av 34 HERREDSHUSET Hole Herredshus Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , til brannvesen, til varslingssentralen (brann- redn. Sentral) Meget god U Første bygg har uetg., 1. etg og 2 etg. Og er i hovedsak viet administrasjon. Andre bygg har 1. etg. og uinnredet loft med ett kontor. I 1. etg. er det kontorer og samfunnssal Tredje bygg har 1. etg. og uinnredet loft. I 1. etg. er det kontorer og helsestasjon.

8 Side 8 av 34 VIKSTUNET Vikstunet Hole kommune eier kun ½ bygn., den til venstre for brannvegg Vikstunet Ca 10 meter Stål Tre Anslått kvm. pris Eldre bygg, bygget om i g 1995, til brannvesen Meget god Se under U Beskrivelse/virksomhet: en brukes i helhet av Hole kommune. Eier ½, leier andre ½. Har således forsikringsansvar kun for sin del, men har M.I.L. i hele bygning. Inneholder frivillighetssentral i U. Etg. I 1. Etg. er det Bibliotek samt i 2. Etg er det omsorgsboliger. Arealer: Kommunens egner bygning er bta 942 m², Leiet del er bta m²

9 Side 9 av 34 HOLE UNGDOMSSKOLE Hole ungdomsskole Påbygget/ombygget 2004 Stål Tre Anslått kvm. pris 1973, påbygg og ombygging 2004, tilknyttet varslingssentralen Kun lokal God Inkl. gymsal på 1040

10 Side 10 av 34 VIK SKOLE Midtbygg med gymsal og adm. Foran tilv. leskur. Bak til venstre 1.skoletrinn. Midt på hovedbygg. Foran t. h. SFO Midtbygg Vik skole Stål Tre Anslått kvm. Pris 1962 (hovedb) 1991(1.skolet) 1997(SFO), lokal, lokal God Inkl. gymsal på h.b. Beskrivelse/virksomhet: m² er samlet bta. Hvorav 314 m² som er gymsal i hovedbygg. Hovedbygg med div. klasserom også i U. Etg. sbeskrivelsen over er for hovedbygg. Leskur i tre/stål Skoletrinn er ren trekonstruksjon i en etg. SFO er utført i brannfast og tre, en etg.

11 Side 11 av 34 RØYSE SKOLE Sett fra vei, inngangsparti. Midtdel samt venstre fløy vist på bilde under. Midtfølyen er til venstre på bilde. Venstre fløy nevnt ovenfor er til høyre. Røyse skole Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. pris , på deler av skolen, til brannvesen, lokal God Total bta er m². Av dette utgjør svømmehall/gymsal 740 m². Svømmehall er i venstre fløy (til høyre på nederste bilde) i U. Etg. og med gymsal over. Sentralfyr med olje samt el.kjele. U. Etg. + 2 etg. Skoletrinn 1-7.

12 Side 12 av 34

13 Side 13 av 34 SUNDJORDET BOKOLLEKTIV - GAMLEVEIEN 2 Sundjordet bokollektiv Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris 1997, til brannvesen Meget god 934 Beskrivelse/virksomhet: Arealet bta er 934 m². Hjem for senil demente. 24 timers betjent.

14 Side 14 av 34 SOLLIHØGDA BARNEHAGE Sollihøgda barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris Anslått kvm. Pris 1988, lokal, lokal God SUNDVOLLEN BARNEHAGE Sundvollen barnehage Over 15 M Stål Tre 375 1, lokal God

15 Side 15 av 34 LØKEN BARNEHAGE Løken barnehage Over 15 M Stål Tre Anslått kvm. Pris , lokal God

16 Side 16 av 34 KLOAKKRENSEANLEGG - HELGELANDSMOEN Kloakkrenseanlegg Stål Tre Hele området er inngjerdet, låst. Anslått kvm. Pris Nyere dato. Oppgradert Meget god SENTRALIDRETTSANLEGG - SVENDSRUDMOEN Sentralidrettsanlegg Stål I u. Etg. garderober og dusjanlegg mm Tre Anslått kvm. Pris

17 Side 17 av 34 VANNINNTAK, HOLE KOMMUNE VED TYRIFJORDEN Vanninntak Stål Tre 1 Anslått kvm. Pris

18 Side 18 av 34 BLYBERGVEI 1A-B, 3A-B, 5 OG 7 Blybergvei 1,3,5 og 7 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1981

19 Side 19 av 34 BROBEKKVEIEN 3 A- B- C ( UNGBO ) Stål Tre Anslått kvm. Pris 1989, i 3A og 3C i løpet av 2008 i løpet av 2008, koblet til brannvesenet 2 16 leiligheter i alt. 6 leiligheter i 3A og 3C, 4 leiligheter i 3B som var ferdig gjennoppbygget en til høyre på bildet viser 3B før gjenoppbyggingen.

20 Side 20 av 34 Hole sykehjem Hovedbygg Hovedbygg Hus A Hus B Sykehjem Ca 10 meter til hus B Stål Tre Anslått kvm. Pris 2002, direkte til brannvesen. 24 tinmers betjent. Meget god I tillegg hus A=457 m² og hus B= 427 m² K Hus A har 5 omsorgsboliger og div. Personakontorer. Hus B det samme. I hvoedbygg er det 5 avdelinger; Hjemmetjenesten Rekonvalesent 3 Boligavdelinger, hver for 8 beboere. Eget fyrrom i kjeller med olje- og el.kjele samt nødstrømsaggregat (diesel). Vannbåren varme på hele anlegget. Ventilasjonsanlegg også her samt garderober etc. I forbindelse med kjøkken er 3 kjølerom og 1 fryserom. Serviceavtaler på alarmer, kjeler mm. God fremdrift på brannforebyggende opplæring og rutiner. (Kjeller 360 m²)

21 Side 21 av 34 PU BOLIGER GAMLEVEIEN 2B PU Boliger 364 Stål Tre Anslått kvm. Pris 1991

22 Side 22 av 34 SENTRALVERKSTED/LAGER PÅ HELGELANDSMOEN Nytt uthus i stål, 2005 Sentralverksted/lager Seksjon med brannskille Stål Tre x x 1 Anslått kvm. Pris uthus 2005 Meget god (nytt uthus i stål 2005 )

23 Side 23 av 34 NATURBARNEHAGEN PÅ SVENDSRUD Svendsrud Naturbarnehage Stål Tre x x x Anslått kvm. Pris God 491

24 Side 24 av 34

25 2.5 Side 25 av 34 Underslag Forsikring Underslag 2008 Underslag: Ansvar Forsikring Ansvar 2008 Forsikringssum Drift og Produktansvar: Formueansvar: Dekning pr. skade: mill. 2 mill. Innbrudd/ran Innbrudd/ran 2008 Betegnelse: Forsikringssum: 2.8 RAN I EGET LOKALE OG UNDER TRANSPORT Transport Forsikring Transport 2008 Transportmiddel: Tur/retur: Forsikringssum: 2.9 EGEN BIL/EGNE VARER Rekostruksjon Forsikring Eiendom 2008 Betegnelse REKONSTRUKSJON Forsikringssum

26 Side 26 av Kommunebil 2008 Registreringsnr JU60846 JU71720 KF83876 AY3001 UREG1 UREG2 UREG3 CF6467 Merke/modell Mercedes 602/60 Scania 93 Mercedes Minibu Mercedes MB-Tra Caterpillar Murray Gresskli Stiga minitrakt Massey Ferguson CE83442 Renault Kangoo 1998 JU82895 Peugeot Boxer 2001 Registreringsnr UREG5 BR11276 Nissan Kubistar 2005 JZ3211 JU70097 JU94185 JU94186 JU85983 JU94502 JU95828 JU95808 Fendt Farmer/Fa Toyota Hi Class Opel Combo Opel Combo Toyota Hi Ace Opel Combo Opel Combo Opel Combo Dekning ansvar, kasko, ulykke trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, brann, tyveri, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Merke/modell Opel Combo Opel Combo Suzuki Ignis Dekning trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke trafikk, kasko, leasing, ulykke Registreringsnr JU95826 JU96519 JU98593 Merke/modell Toyota Truck Dekning trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke trafikk, kasko, ulykke ansvar, kasko, ulykke ansvar, kasko ansvar, brann, tyveri trafikk, brann, tyveri trafikk, kasko, leiebil 500 kr/10dg, ulykke trafikk, kasko, ulykke BÅT Registreringsnr F8465 FAJ 114 PIONER MULTI, MOTOR HONDA 50LRTD FAP 106 PIONER MAI 12 FOT M. 10HK. MERCURY Merke/modell ASKELADDEN ' M/25HK YAMAHA 03MOD ASKELADDEN ' M/YAMAHA MOTOR 05MOD ARBEIDSSENTERET V/SVEN OTTA SUNDBY HARDING 20 FOT, 1981 MODELL, MOTOR SAB DIESEL, 14HK MOTOR OG BÅT ER 2002 MODELL Forsikring

27 3 Skadestatistikk ting og person Side 27 av 34

28 Side 28 av 34

29 Side 29 av 34

30 4 Side 30 av 34 Behov og krav - personforsikringer 4.1 Gruppelivsforsikring 1.1 Forsikringsdekning i henhold til 10 i kommunal hovedtariffavtale 1.2 Antall stillinger lærere: Antall stillinger andre medarbeidere: 422 (en person kan ha flere stillinger) 1.4 Antall personer andre stillinger: 392 Yrkesskade/yrkessykdom/ulykkesforsikring 1.5 Dekninger utover lov og avtaleverk må spesifiseres spesielt. 1.6 Forsikringen skal omfatte alle kommunale medarbeidere i henhold til 11 og lov om yrkesskadeforsikring. 1.7 Forsikringen skal også omfatte personer som deltar på arbeidstrenings/- sysselsettingstiltak, vikar, ekstrahjelp, støttekontakter, kommunalt betalte ombudsmenn og andre som er i lønnet arbeid i Hole kommune. 1.8 Antall stillinger lærere: 1.9 Antall stillinger andre medarbeidere: Antall årsverk lærere: 62, Antall årsverk andre medarbeider: 259,9 Frivillig ulykkesforsikring på fritiden 1.12 Samme dekning som i pkt Skal omfatte alle medarbeidere i Hole kommune Omfang: 18 medarbeidere Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn, SFO, barnehagebarn (private og offentlig familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen 1.15 Forsikringen må dekke ulykkesskader for barn i skolene, SFO, barnehagene (private og offentlige familiebarnehager) og andre fritidsaktiviteter i kommunal regi, herunder aktiviteter i kulturskolen Forsikringen må dekke aktiviteter under skolens/sfo/barnehagens ledelse når barnet deltar i lek, undervisning og ekskursjoner og lignende, samt på direkte vei til og fra skolen /SFO/barnehage/kulturskole etc.. Forsikringen må også dekke utplassering av i arbeidslivet for skoleelever. 1.17

31 Side 31 av Dekning dødsrisiko: 1G 1.20 Dekning invaliditetsrisiko: 1.21 Omfang skole: 714 barn 1.22 Omfang barnehage: 339 barn 10 G Frivillige hjelpere i frivillighetssentralen 1.23 Forsikringen skal omfatte alle våre frivillige hjelpere som er underlagt frivillighetssentralen 1.24 Dekning dødsrisiko: 1.25 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 23 hjelperedekning som i pkt kr ,- Bruker i fosterhjem 1.27 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som i fosterhjem 1.28 Dekning dødrisiko: 1G 1.29 Dekning invalidiet: 10 G 1.30 Omfang: 13 brukere Bruker i besøkshjem 1.31 Forsikringen må omfatte alle våre bruker som er tilknyttet besøkshjem 1.32 Dekning dødrisiko: 1G 1.33 Dekning invalidiet: 10 G 1.34 Omfang: 22 brukere Funksjonshemmede i kommunale boliger 1.35 Forsikringen skal omfatte brukere som bor i kommunale boliger 1.36 Dekning dødsrisiko: 1.37 Dekning invaliditetsrisiko: kr , Omfang: 14 funksjonshemmede kr ,- Tjenestereiseforsikring 1.39 Forsikringen må omfatte alle medarbeidere i Hole kommune som utfører tjenestereiser under utøvelse av arbeid i Hole kommune Reisegods, reisesyke, reiseansvar, krigsrisiko, og atomkjernereaksjoner. Forsikring Reise, 2008 Type reise: TJENESTEREISE, 2OO REISEDØGN

32 Varighet: Reisegods: Reiseansvar: Reisesyke: Invaliditet: Død: Inkl. familie: Antall reisedøgn: Deklarert dato: 5 Side 32 av 34 Inntil 36 døgn kr NOK NOK Ikke valgt Ikke valgt 200 Skadestatistikk person 5.1 Gruppelivsforsikring 1.41 Gruppelivsforsikringene har løpt i KLP fom og det har vært følgende utbetalinger: 1.42 Pr Kommuneansatte, sum utbetalinger pr år: Undervisningspersonell, sum utbetaliger pr år: Pr Yrkesskade/yrkesskade og ulykkesforsikring 1.43 Se pkt. 4 del Ikke i KLP 2003 Ikke i KLP

33 6 Side 33 av 34 Kontraktsbestemmelser Følgende vilkår skal legges til grunn for anbudet og gjelde for avtalen som inngås med valgt leverandør i konkurransen. 6.1 Avtalens varighet Avtalen skal gjelde i 2 år fra siste dato for signering av kontrakt. Hole kommune skal ha ensidig opsjon på forlengelse 1+1 år. 6.2 Hovedforfall 1 januar hvert år. 6.3 Service, informasjon og kundeoppfølging Angivelse og hvilke vurderinger som ligger til grunn for anmeldt beløp/utbetalt beløp/fremtidige utbetalinger av skader i selskapet når det gjelder skader som innmeldt fra Hole kommune. (skadestatistikk) Det forutsettes at denne angivelse og vurderinger foretas sammen med Hole kommune innen hvert år. Opplæringsstrategi/informasjonsstratergi for kontaktperson i Hole kommune. Tilbudet må omfatte kostnadsfri opplæringstiltak/informasjon og beskrivelse av omfanget av kontakt mellom selskapets kontaktperson og Hole kommunes kontaktperson med samling minst en gang i året. Omfanget av opplæringstiltaket må nærmere spesifiseres i tilbudet. Forsikringsdekningene som avtales, skal fremgå av brosjyremateriell fremstilt enkelt til samtlige medarbeidere kostnadsfritt/evt være tilgjengelig via internett. Skademeldingsskjemaer og annet informasjonsmateriell bør være tilgjengelig via internett. Ved skadebehandling skal norsk benyttes som språk av avtalepartenes representanter Premie Årspremien personforsikring fastsettes på grunnlag av antalls- og årsverksoppgave pr hvert år. Dvs. året før hovedforfall. Hole kommune gir melding til selskapet innen 20.1 om endring av antall og årsverk pr hvert år Endres forsikringsytelser eller lov og tariffavtalebestemmelsene seg i avtaleperioden skal eventuell premieendring gjøres til gjenstand for forhandling mellom Hole kommune og selskapet. For øvrig holdes premiene utforandret i avtaleperioden. Selskapet forplikter seg til å gi fornyelsesinformasjon/melding om premieendring senest 5 måneder før hovedforfall. Dvs. innen 1.7. hvert år. Ved misslighold av dette fra selskapets side prolongeres gjeldende avtaler med gjeldende premier. Velger Hole kommune å anbudsutsette forsikringene på nytt gis Hole kommune rett til å prolongere avtalen i minimum 4 måneder utover avtaleperioden på samme vilkår som denne kontrakt. Prolongeringen må minimum være av en slik varighet at kommunen kan oppfylle EØS-regleverket for offentlige anbud samt norske regler for anbudsutsettelse. Poliser/levering Polisene skal utstedes iht spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget. Polisene skal være kontrollert og riktige før de sendes Hole kommune.det skal således ikke begynne å påløpe renter og purregebyrer før den siste polisen er levert.

34 6.6 Side 34 av 34 Betalingsbetingelser 1.44 Betalingsfrist er fri leveringsmåned + 30 dager etter mottak av riktig polise Fakturaadresse: Hole kommune (ved kontaktperson iht avtalen) Viksveien Røyse 6.7 Oppsigelse som følge av nedgradering av forsikringsgivers finansielle sikkerhetsvurdering Dersom forsikringsgiver eller en avdeltagende forsikringsgiveres finansielle sikkerhetsvurdering blir nedgradert under BBB av Standard & Poor s og/eller B+ av A.M. Best i løpet av denne polises løpetid, har sikrede opsjon til å si opp den nedgraderte forsikringsgivers andel av den polise. Oppsigelsen trer i kraft fra den dagen varsel om oppsigelse blir gitt den nedgraderte forsikringsgiveren, og sikrede skal motta en pro-rata ristornopremie for forsikringsperioden som er oppsagt. 6.8 Tillegg/endringer Tillegg/endringer som avtales til denne kontrakten skal være skriftlige og signert av begge parter. 6.9 Verneting Verneting skal oppnevnes i Norge.

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen.

Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. Tilbud Verdal Båtforening ØVRE BRANNANVEG 39 7650 VERDAL Hei! Sender som avtalt tilbud på forsikringen. Tilbudet er basert på opplysningene og ønskene som kom fram under samtalen. På de neste sidene finner

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387

Side...: 0001 Utstedt dato..: 08.07.2010 Kundenr...: 642739 Person-/org.nr.: 25114649387 Side...: 0001 Jonn Egil Mero Din forsikringskontakt: Gjerstad Sparebank Gamle Barnehagen, Fiane 4993 SUNDEBRU 4993 SUNDEBRU Tlf. 37 11 99 00 ************ * F O R S I K R I N G S B E V I S * ************

Detaljer

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013

Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 Vilkår innbo (INNBO02) Gjelder fra april 2013 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Innbo og løsøre i hjem eller hytte Gjelder fra april 2013 Innhold: A innboforsikring B super C ansvarsforsikring D rettshjelpforsikring

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397709

Endring i forsikringsavtale SP397709 20. januar 2015 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397709 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Mortensvingen 8-14 v/willis AS Boks 344 Skøyen 0213 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer