Månedsrapport for juli 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for juli 2017"

Transkript

1 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn ventet både for eurolandene og USA, men inflasjonen faller noe mer enn ønsket. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, ,5 10 års rente i % Norge Europa USA Japan USA Den 26. i holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret i området 1,00-1,25 prosent. Sentralbanken bekrefter at økonomien og arbeidskedet går bra, men inflasjonen har avtatt og holder seg under 2 prosent. FED signaliserte at de vil starte forholdsvis snart med å redusere balansen til sentralbanken, ved å trappe ned obligasjonsbeholdningen. Markedet forventer at dette skjer i tember. I i var inflasjonen 1,6 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen var uendret på 1,7 prosent. Sentralbankens foretrukne mål for prisvekst er kjernedeflatoren for privat forbruk. Denne har falt de siste månedene og er nå 1,4 prosent, noe under FEDs mål på 2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,7 prosent det siste året. Veksten har ligget på dette nivået de siste to årene. 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2, Nyhetsstrøm makroindikatorer Norge Eurosonen USA Arbeidskedet var bedre enn ventet i i. Sysselsettingen steg med personer, mens de foregående månedene ble opprevidert med Timelønnen ligger flatt og årsveksten er nå 2,5 prosent. Markedene hadde håpet at lønnsveksten skulle tatt seg noe mer opp. Arbeidsløsheten falt til 4,3 prosent, noe som skyl sterk tilstrømning til arbeidskedet. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling. Sentralbanken indikerer ytterligere en renteøkning i 2017, mens kedene venter 2016

2 kun 0,5 renteøkninger i samme periode. Vi tror det kommer en renteøkning i ember om økonomien utvikler seg som ventet. Europa Den 20. i holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. I pressemeldingen sa sentralbanken at det fortsatt er behov for en svært ekspansiv pengepolitikk. ECB er fornøyd med utviklingen i realøkonomien, men presiserte at inflasjonen er for lav. Det var ingen diskusjon om nedtrapping av de finansielle stimulansene, noe kedene hadde spekulert i at det kunne komme signaler om. 2,0 1,5 1,0 0, ,5 3 mnd rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 9,1 prosent i i. Ledigheten ligger på 3,8 prosent i Tyskland og 9,6 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 17,1 og 11,1 prosent. Dette er den laveste arbeidsledigheten siden Veksten i pengemengden i euroområdet økte i til en årlig rate på 5,0 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 2,6 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 2,4 prosent. Prisveksten i i viste en uendret årsvekst på 1,3 prosent. Fortsatt ligger inflasjonen godt under målområdet til ECB. Kjerneinflasjonen er 1,2 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Det var lite nytt fra ECB denne gangen så vi tror fortsatt at sentralbanken holder renten på dagens nivå lenge, men at de begynner å redusere kjøpene av obligasjoner i løpet av Norge I i har det kun vært mindre bevegelser i rentene, men kredittspreadene har beveget seg ginalt iner. Boligprisfallet fortsatte i i, men det er i hovedsak Oslo og østlandsområdet som viser nedgang i prisene. Veksten i konsumprisindeksen var i i på 1,9 prosent på årsbasis, ned fra 2,1 prosent i. Kjerneinflasjonen var uendret på 1,6 prosent, noe over Norges Banks anslag på 1,3 prosent. I i styrket kronen seg fra 9,58 til 9,32 mot euro og fra 115,18 til 111,50 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 850 millioner kroner pr. dag i ust. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,7 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt til 4,3 prosent. Nok en gang nærmer målingene seg igjen, etter å ha sprikt litt de siste månedene. Sentralbanken vektlegger NAV sine tall. Kredittveksten økte til 5,4 prosent i. Husholdningenes kredittvekst økte til en årsvekst på 6,7 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 3,0 prosent. Veksten i detaljhandelen falt med 0,6 prosent i i. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en utvikling rundt det Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten 2,9 prosent. Norges Banks rentebane signaliserer ikke lenger noen sannsynlighet for rentekutt, men signaliserer heller ingen renteøkning før i Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret i en lengre periode, men utviklingen i kronen kan bli en joker fremover.

3 Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene har beveget seg oppover både internasjonalt og i Norge, siden kedene har sett mulighet for at de kvantitative lettelsene kan bli redusert. FED har lagt frem en plan, mens andre sentralbanker har begynt å hentyde i den retningen. De korte fondene leverte normalavkastning, mens de lengre fondene ga en svak eller negativ avkastning grunnet renteøkningen. Nesten alle fondene gjorde det bedre enn sine respektive referanseindekser. 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 Kredittpremie CDX USA Europa Kreditt I i sank kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 0,07 prosentpoeng og måneden endte på 1,02 prosent. Indeksens avkastning (valutasikret og i NOK) var positiv med 0.64 prosent for måneden, drevet mest av reduserte spreader og litt fallende statsrenter. Reduksjonen i kredittpåslaget kom bredt og skjedde i alle valuta, men den prosentvis største nedgangen kom for eurodenominerte obligasjoner. Ratingklassene AAA og BBB var de med størst nedgang i spreader. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) steg med 1,4 prosent i i. Hittil i år er MSCI World opp 9,8 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen steg med 1,9 prosent i i. Europa (STOXX 600) falt med 0,4 prosent. På bransjenivå gjorde materialer og telekommunikasjon det best med oppgang på henholdsvis 4,6 og 4,3 prosent. Stabilt konsum og helse var svakest med bare ginal oppgang. Informasjonsteknologi er en klar vinner hittil i år med en oppgang på 21,8 prosent. 135,0 125,0 115,0 105,0 95,0 85,0 75,0 Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Oppturen i aksjekedene fortsatte også i i, og 2017 tegner til å bli nok et år med høy avkastning. Selskapsresultatene for 2. kvartal var stort sett gode. Nesten alle regioner har brukbar økonomisk vekst. Særlig i Europa ser det bedre ut enn på lenge. Inflasjonen er lav og stabil de fleste steder. Faren for deflasjon er over. Rentene er lave og ser ut til å forbli lave. Det makroøkonomiske bildet er med andre ord stabilt positivt, og inntjeningen i de børsnoterte selskapene er god. Dette er et svært positivt klima for aksjekedene og forklarer hvorfor oppturen fortsetter. Aktiviteten i kedet for nyutstedelser tok seg litt opp i slutten av måneden, og vi venter at aktiviteten normaliserer seg i slutten av ust når ferieperioden er over for de fleste.

4 Norden De nordiske børsene falt med 3,0 prosent i i målt i norske kroner. Hittil i år er det nordiske kedet opp 12,0 prosent målt i norske kroner. Oslo Børs var sterkest i i og steg med 4,9 prosent. Sverige var svakest med et fall på 3,4 prosent målt i lokal valuta. Norske kroner styrket seg mot både svenske kroner og euro i i. Dette forklarer mye av den negative avkastningen i KLP AksjeNorden Indeks. 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 Norge og Norden rapporteringen. Noe av dette skyl at kronen har styrket seg mot USD, hvilket slår negativt ut for store deler av energisektoren som rapporterer i dollar. Samtidig har reduserte oljeprisforventninger for de neste årene og boligprisfall gitt økt usikkerhet rundt norsk økonomi for 2018 og KLP AksjeNorge hadde en avkastning på 4,9 prosent i i. Dette er 0,9 prosent bedre enn fondsindeksen som var opp 4,0 prosent. De største positive bidragene fikk vi fra våre overvekter i oljeselskapet Aker BP og Teknologiselskapet Nordic Semiconductor, samt vår undervekt i Orkla. På den andre siden var det vår overvekt i flyselskapet Norwegian og vår undervekt i Telenor som bidro mest negativt. Aktiv andel i fondet var 35 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter / 2). 90,0 85,0 80,0 Norden VINX Norge OSEFX Norge Oslo Børs leverte sin beste måned så langt i år. Hovedindeksen endte opp hele 5,1 prosent i i måned, hvilket gjorde den til en av de beste i verden. Årsaken er børsen sin relativt store vekt til energi- og telekomsektoren. Tungvektere som Telenor, DNB og Statoil var de som bidro mest til oppgangen. Orkla og Norwegian Air Shuttle dro mest i negativ retning. Blant vinnerne i måneden finner vi Aker BP og DNO som begge var opp ca. 20 prosent i i. Forklaringen er 10 prosent stigning i oljeprisen i i. Rapportering av selskapenes andre kvartal er godt i gang. Blant de som har rapportert er resultatveksten siden samme periode i fjor på hele 16 prosent. Dette er likevel 5 prosent bak analytikernes forventninger. Flere selskaper enn normalt fikk dermed en negativ aksjekursutvikling på rapporteringsdagen. Sterke resultater fra Telenor, DNB og Statoil kompenserte imidlertid mye for den negative reaksjonen. Analytikernes selskapsestimater for 2018 og 2019 har kommet ned med 2-3 prosent etter

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/bok ROE Est utbytte MSCI World 21,1 17,6 2,36 11,1 % 2,5 % S&P 500 Index 21,3 19,0 3,16 14,0 % 2,0 % MSCI Europa 21,6 15,8 1,75 8,5 % 3,5 % DAX Index (Frankfurt) 19,2 13,5 1,79 8,3 % 3,0 % FTSE 100 Index (London) 28,6 15,3 1,87 7,3 % 4,1 % CAC 40 Index (Paris) 18,1 15,2 1,53 9,4 % 3,3 % MSCI Japan 16,0 14,5 1,37 9,4 % 2,1 % MSCI AC Asia Pacific 16,3 14,6 1,60 10,4 % 2,5 % Oslo Børs Hovedindeks 23,8 16,5 1,62 8,0 % 4,0 % Oslo Børs Fondindeks 22,0 17,2 1,62 9,2 % 3,9 % VINX 30 Index (Norden) 18,6 17,1 2,46 18,3 % 3,6 % Stockholm 30 Index 15,2 16,6 2,29 21,7 % 3,8 % Copenhagen 20 Index 21,9 18,4 3,60 16,9 % 2,4 % Helsinki 25 Index 20,3 17,6 2,26 11,0 % 4,0 % MSCI Emerging Markets 16,2 13,6 1,75 11,8 % 2,5 % MSCI Brazil 18,7 13,0 1,71 8,9 % 3,2 % MSCI Russia 6,9 6,6 0,76 11,3 % 5,7 % MSCI India 22,6 19,4 3,09 14,2 % 1,5 % MSCI China 17,0 14,6 1,98 12,2 % 1,9 %

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff RENTEFOND KLP Pengeked 0,13% 0,03% 0,10% 0,96% 0,31% 0,65% 0,16% ST1X KLP FRN 0,23% 0,07% 0,17% 1,75% 0,61% 1,13% 0,49% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0,20% 0,04% 0,16% 1,45% 0,41% 1,04% 0,34% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0,20% 0,05% 0,15% 1,76% 0,86% 0,91% 0,69% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0,17% 0,02% 0,15% 2,01% 1,27% 0,73% 0,95% ST5X KLP Kort Stat 0,02% 0,03% 0,00% 0,29% 0,31% -0,02% 0,04% ST1X KLP Statsobligasjon 0,03% 0,00% 0,03% 1,17% 1,21% -0,04% 0,13% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0,19% -0,01% 0,20% 2,03% 1,05% 0,97% 0,53% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 0,60% 0,60% 0,00% 2,95% 3,12% -0,17% 0,12% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0,59% 0,60% -0,01% 2,90% 3,12% -0,22% 0,12% Barclays Global Agg. Corp. SR AKSJEFOND KLP AksjeNorge 4,92% 3,97% 0,95% 6,28% 5,95% 0,32% 2,29% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -2,98% -2,96% -0,02% 12,11% 12,09% 0,02% 0,14% VINXBNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I -3,79% -3,44% -0,35% 2,15% 3,79% -1,64% 2,21% KLP World***** KLP AksjeGlobal LavBeta II 0,58% 1,29% -0,71% 7,03% 9,45% -2,43% 2,31% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks I -3,40% -3,44% 0,04% 3,89% 3,79% 0,10% 0,08% KLP World***** KLP AksjeGlobal Indeks II 1,34% 1,29% 0,05% 9,58% 9,45% 0,13% 0,10% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks III 1,33% 1,29% 0,04% 9,50% 9,45% 0,05% 0,10% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,32% 1,29% 0,03% 9,47% 9,45% 0,02% 0,10% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks V -3,41% -3,44% 0,03% 3,83% 3,79% 0,04% KLP World***** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -0,09% -0,03% -0,07% 15,45% 15,71% -0,25% 0,14% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -0,10% -0,03% -0,08% 15,36% 15,71% -0,35% 0,14% KLP Emerging Markets***** KLP AksjeVerden Indeks -3,04% -3,05% 0,01% 5,00% 5,06% -0,06% 0,07% KLP All Country World***** KLP AksjeNorge Indeks 4,86% 4,86% 0,00% 7,11% 7,11% -0,01% 0,10% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 4,84% 4,86% -0,01% 7,04% 7,11% -0,07% 0,10% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -2,69% -2,71% 0,02% 9,56% 9,22% 0,33% 0,20% KLP Europe***** KLP AksjeEuropa Indeks II 0,87% 0,84% 0,03% 9,92% 9,57% 0,35% 0,21% KLP Europe valutasikret***** KLP AksjeEuropa Indeks III -2,70% -2,71% 0,02% 9,49% 9,22% 0,27% 0,20% KLP Europe***** KLP AksjeEuropa Indeks IV 0,86% 0,84% 0,02% 9,86% 9,57% 0,29% 0,22% KLP Europe valutasikret***** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 1,83% 1,83% 0,00% 10,67% 10,66% 0,01% 0,06% KLP USA***** KLP AksjeUSA Indeks II 1,68% 1,64% 0,03% 10,24% 10,18% 0,06% 0,08% KLP USA valutasikret***** KLP AksjeUSA Indeks III -3,95% -3,94% -0,01% 1,53% 1,58% -0,05% KLP USA***** KLP AksjeUSA Indeks IV 1,67% 1,64% 0,02% 10,17% 10,18% -0,01% KLP USA valutasikret***** KLP AksjeAsia Indeks I -2,97% -3,00% 0,03% 4,62% 4,88% -0,26% 0,19% KLP Pacific***** KLP AksjeAsia Indeks II 0,90% 0,86% 0,04% 7,90% 8,15% -0,25% 0,15% KLP Pacific valutasikret***** KLP AksjeAsia Indeks III -2,98% -3,00% 0,02% 4,56% 4,88% -0,32% 0,19% KLP Pacific***** KLP AksjeAsia Indeks IV 0,89% 0,86% 0,03% 7,83% 8,15% -0,32% 0,15% KLP Pacific valutasikret***** FONDSPAKKER KLP Nåtid 0,28% 0,18% 0,11% 1,84% 1,26% 0,58% Kombinasjonsindeks KLP Kort Horisont**** 0,24% 0,18% 0,06% 1,50% 1,25% 0,25% Kombinasjonsindeks KLP Lang Horisont**** 0,11% 0,18% -0,07% 3,48% 3,97% -0,49% 0,36% Kombinasjonsindeks KLP Framtid 0,07% 0,17% -0,10% 7,48% 7,91% -0,43% Kombinasjonsindeks SPESIALFOND KLP Alfa Global Energi 1,42% 0,06% 1,36% 9,18% 0,43% 8,75% 5,96% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1,72% 0,06% 1,66% 5,72% 0,43% 5,29% 2,21% 1 uke Nibor

7 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene MV-vektet effektiv rente* Lokal MV-vektet effektiv rente* Lokal dur.vektet effektiv rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. RENTEFOND KLP Pengeked 0,92 0,92 1,07 0,23 0,70 KLP FRN 1,32 1,32 1,38 0,12 2,99 KLP Obligasjon 1 år 1,14 1,14 1,18 0,92 1,68 KLP Obligasjon 3 år 1,33 1,33 1,45 2,38 2,77 KLP Obligasjon 5 år 1,66 1,66 1,79 4,28 4,25 KLP Kort Stat 0,26 0,26 0,26 0,55 0,55 KLP Statsobligasjon 0,98 0,98 1,16 4,68 4,68 KLP Kredittobligasjon 1,57 1,57 1,75 2,54 3,35 KLP Obligasjon Global I 1,89 2,22 2,78 6,20 6,20 KLP Obligasjon Global II 1,81 2,14 2,70 6,20 6,20 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. **** Avkastning for KLP Kort Horisont er fra oppstart KLP Lang Horisont het tidligere KLP Kombinasjon. Mandatet ble noe endret fra ***** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with

8 Opplysninger om KLP-fondene Fondets navn Kurser pr Volum pr Forv. honorar Standard gebyr; inn/ut Minsteinnskudd Millioner NOK Prosent Prosent Kroner KLP Pengeked ,10 0,00/0, KLP FRN ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks V ,23 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,20/0,30 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,20/0,30* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks III ,20 0,05/0,05* KLP AksjeUSA Indeks IV ,23 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III ,20 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks IV ,23 0,05/0,05* Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,80** 0,20/0,20 5 mill KLP Nåtid ,22 0,10/0,10* KLP Kort Horisont ,22 0,07/0,06* KLP Lang Horisont /0.10* KLP Framtid ,22 0,12/0,07* Totalvolum * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi

9 Fondenes regler for innskudd og uttak INNSKUDD Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I, II, III og IV og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». UTTAK Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I, II, III og IV og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. GENERELT Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). BEMERK Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Det er ngen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer