(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, Bildstockstrasse, 7248 Albstadt, DE- Tyskland (72) Oppfinner Zintgraf, Stefan, Mauren 1, 71 Gammertingen, DE-Tyskland Bothur, Gerald, Schillerstraße 116, 7248 Albstadt, DE-Tyskland Hirscoff, Oliver, Freithofstraße 1, Meßstetten, DE-Tyskland Rotenhagen, Ulrich, Mühlesteigstraße 76, 7248 Albstadt, DE-Tyskland (4) Benevnelse Dørovervåkingsenhet (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A DE-U DE-U DE-U

2 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår en dørvokter for overvåkning av en nødutgangsdør med et dørblad og en frigjørbar låseinnretning, karakterisert ved at nødutgangsdøren kan åpnes via et manuelt svingbart betjeningselement rundt en betjeningselementsvingeakse, omfattende et hus anordnet på dørbladet, en sensorinnretning, som er innrettet til deteksjon av dreistillingen til betjeningselementet i et angitt svingområde og en styringsenhet, som er innrettet på det vis at den veksler dørvokteren mellom en overvåkningstilstand, en pre-alarm- og en alarmtilstand avhengig av den fra sensor-innretningen detektert dreistilling til betjeningselementet. Oppfinnelsen angår ytterligere en nødutgangsdør med et dørblad, en betjeningsinnretning og en dørvokter. [0002] Under fellesbetegnelsen dørvokter forstås generelle innretninger for overvåkning av nødutgangsdører, som er formet på det vis at de bestemmer aktivering av en nødutgangsdør, åpningsforsøket til brukeren vises eksempelvis ved optiske og/eller akustiske midler og ved en åpning av nødutgangsdøren utløses en alarm. Generiske dørvoktere er ofte spesielt anordnet som en dørklinke eller en panikkstang nedenfor det svingbare betjeningselementet til nødutgangsdøren, umiddelbart på dørbladet til nødutgangsdøren. Dermed adskilles prinsipielt to driftsprinsipper til den kjente dørvokteren. Således angir eksempelvis DE U1 en innretning for sikring av nødutganger, i hvilket et vertikalt forskyvbart hus er anordnet nedenfor det på dørklinken dannede betjeningselementet. Ved betjening av dørklinken blir huset forskjøvet nedover av dørklinken som slår mot huset. Avhengig av den horisontale svingningen til betjeningselementet endrer følgelig forskyvningsgraden til huset seg, med hvilken, i avhengighet av forskyvningsgraden til huset, utløses først en pre-alarm og deretter, ved fortsettelse av forskyvningsprosessen, en hovedalarm. Blir aktivering til betjeningselementet imidlertid avbrutt før utløsningen av hovedalarmen, vender dørklinken og dørvokteren automatisk tilbake igjen til deres utgangstilstand. Alternativt er det kjent fra DE U1 at dørvokteren danner blokkeringsinnretning i forhold til betjeningselementet til nødutgangsdøren. Ved denne utførelsesformen blokkerer huset til dørvokteren den horisontale svingingen til betjeningselementet, konkret dørklinken, ved et åpningsforsøk med betjeningselementet. For å åpne nødutgangsdøren er det, ved denne utførelsesformen, således først nødvendig med en sideveis bortsvinging av huset til dørvokteren fra svingveien til betjeningselementet. Først da kan nødutgangsdøren åpnes. Til slutt beskriver også DE U1 en dørvokter med et hus som blokker svingveien til dørklinken, hvor begge de ovenfor driftsprinsipper er forbundet med hverandre. Huset til dørvokteren i DE U1 fremviser i kontaktområdet til betjeningselementet til nødutgangsdøren en glidende skråkant, som betjeningselementet slår mot ved betjening. Hvis aktivering til betjeningselementet fortsetter, glir betjeningselementet langs den glidende skråkanten, hvor den glidende skråkanten er formet på det vis at den omdanner en bevegelse av betjeningselementet i åpningsretning til en

3 horisontal svingning av dørvokteren ut av svingveien til betjeningselementet. Også denne dørvokteren må følgelig få svingt sitt hus bort fra svingveien til betjeningselementet, for å muliggjøre en åpning av nødutgangsdøren. [0003] Generiske dørvokter baserer seg følgelig på den grunnleggende idé, å motvirke en misbrukende åpning av en nødutgangsdør og samtidig garantere evnen til å åpne nødutgangsdøren i en nødssituasjon. Til dette formål er generisk dørvokter vanligvis forsynt med de tre driftstilstandene overvåkningstilstand, pre-alarmtilstand og alarmtilstand. I overvåkningstilstand er nødutgangsdøren lukket og dørvokteren overvåker om et åpningsforsøk av nødutgangsdøren foretas. Blir huset til dørvokteren flyttet ut fra denne overvåkningsposisjonen (etter ett av de ovenfor omtalte driftsprinsipper kjente hos dørvokter), bytter denne, i avhengighet av utstrekningen av den horisontale svingingen til dørvokteren, først til en pre-alarmtilstand. Pre-alarmtilstanden er kjenne-tegnet ved at nødutgangsdøren fortsatt er lukket og en sensorisk merkbar pre-alarm blir aktivert eksempelvis akustisk og/eller optisk. Med pre-alarmen signaliseres til brukeren om at det handler om en nødutgangsdør, som ikke er beregnet for den rutinemessige gjennomgangstrafikken. Slik skal særlig en misbrukende eller utilsiktet åpning av nødutgangsdøren forhindres. Avbryter brukeren åpningsforsøket i pre-alarmtilstand, returnerer dørvokteren igjen tilbake til overvåkningstilstanden. Fortsetter den horisontale svingingen til dørvokteren imidlertid bort fra pre-alarmtilstanden, bytter dørvokteren fra pre-alarm- til alarmtilstanden. Nødutgangsdøren er nå faktisk åpningsbar og dermed gangbar. Imidlertid er en opphevning av alarmtilstanden nå ikke lenger uten videre mulig og krever snarere spesielle tiltak, slik som eksempelvis opphevingen av alarmen ved autorisert personell, eksempelvis ved å betjene en nøkkelbryter, legge inn en kode, osv. [0004] All disse kjente dørvoktere har imidlertid den ulempen, at de på grunn av deres massive utseende av estetiske årsaker ofte blir oppfattet som forstyrrende. Videre er betjeningen av dørvokteren delvis omstendelig og det fører til at brukeren overveldes ved håndtering av dørvokteren spesielt i panikktilfelle. I tillegg stiller kravet om forskyvbart- henholdsvis svingbart hus forhøyede fordringer til konstruksjonen, eksempelvis med hensyn til en massiv festing av dørvokteren på dørbladet, den belastende dannelsen av hele huset osv., som seg tilslutt ender i en sammenligningsvis kostintensiv dannelse av dørvokteren. Og til slutt er installasjonen av en slik døråpner ofte komplisert og langvarig, fordi en svært nøyaktig omjustering av det svingbare/skyvbare hus i forhold til betjeningselementet er nødvendig. [000] Med utgangspunkt i den ovenfor beskrevne dørvokteren er det således oppgaven til oppfinnelsen, å tilveiebringe en dørvokter som er estetisk tiltalende og funksjonelt driftstikker, som muliggjør en enkel betjening av nødutgangsdøren i en nødsituasjon og samtidig er kostnadsvennlig og er enkel å montere.

4 [0006] Løsningen på oppgaven oppnås med en dørvokter og med en nødutgangsdør ifølge de uavhengige kravene. Foretrukne utførelsesformer er angitt i de avhengige kravene. [0007] Den vesentlige idéen med oppfinnelsen ligger i dette å utforme dørvokteren på det vis at en horisontal svingning av hele dørvokterhuset for deteksjon av betjening av betjeningselementet kan unnlates. Betjeningselementet er anordnet svingbart på nødutgangsdøren og har for manuell betjening vanligvis et håndtak. Med betjeningselement handler det ifølge oppfinnelsen spesielt om en dørvrider eller en panikkstang. Med huset til dørvokteren skal man eventuelt forstå også oppbygget i multiple deler og fortrinnsvis dannet av dekkelignende komponenter, de vesentligste bestanddelene til dørvokteren, som eksempelvis en styringselektronikk, en akustisk alarminnretning osv., avvisningset fra utsiden. I motsetning til den kjente dørvokteren foreslår oppfinnelsen her en ganske annen tilnærming og foreslår som løsning av oppgaven et, relativ til dørbladet til nødutgangsdøren, stasjonært hus (og ikke bare relativ til dørbladets bevegelige hus). Sensorinnretningen ifølge oppfinnelsen omfatter en over huset fremspringende og rundt en dreiespakakse svingbar opplagret svinghendel, som er utformet på dette vis, at den i installert tilstand av dørvokteren står i funksjonskontakt med betjeningselementet på dette vis, at i et fastlagt svingområde med en horisontal svinging av betjeningselementet også en horisontal svinging av dreiespaken finner sted. Ifølge oppfinnelsen er på dette vis tilveiebrakt en dreiespak, som på siden av dørvokteren, særlig ved eller i huset av dørvokteren, er opplagret svingbar, stikker frem over huset til registrering av en betjeningselementbevegelse i det fastlagte svingområde til betjeningselementet henholdsvis i opplagret tilstand i det minste med et delområde som strekker seg inn i svingveien av betjeningselementet. [0008] Den svingbare opplagringen av dreiespaken ved det faststående hus skal forstås her i den betydning, at dreiespaken ikke umiddelbart må være fysisk sammenkoblet med huset i seg selv. Dreiespaken er derimot opplagret på dette vis ved dørvokteren, at den i det minste delvis stikker frem over den ytre overflaten av huset og er svingbar relativ til huset. Til dette kan dreiespaken eksempelvis være sammenkoblet umiddelbart med huset, være opplagret inne i huset og være ført ut av huset eller også være opplagret separat og være sammenkoblet med passende midler med huset. [0009] Avgjørende for løsningen ifølge oppfinnelsen er videre, at huset til dørvokteren står fast relativ til dørbladet til nødutgangsdøren. En svingbar opplagring av huset i seg selv er derfor ikke lenger nødvendig. Gjennom dette er særlig monteringen av dørvokteren ifølge oppfinnelsen vesentlig forenklet. [00] For å kunne registrere en bevegelse av betjeningselementet, står dreiespaken videre i det minste i et fastlagt område av svingveien av betjeningselementet i funksjonskontakt med betjeningselementet henholdsvis dreiespaken er på det vis utformet, at den i installert tilstand kan registrere svingebevegelsen av betjenings-

5 elementet i det minste delvis. Med en funksjonskontakt forstås konkret en funksjonell forbindelse mellom betjeningselementet og dreiespaken, som er utformet på dette vis, at den omformer en utsvinging av betjeningselementet til en svinging av dreiespaken, som igjen brukes til deteksjon av en bevegelse av betjeningselementet gjennom dørvokteren. Blir betjeningselementet i det minste i det fastlagte område beveget henholdsvis svinget, beveger seg henholdsvis svinger seg på dette vis også dreiespaken. Til dette kan dreiespaken og betjeningselementet eksempelvis stå permanent med hverandre i funksjonell forbindelse, som det blant annet over et tilsvarende ledd eller ytterlige festeelementer er mulig. Alternativt kan funksjonskontakten mellom betjeningselementet og dreiespaken imidlertid også være utformet på det vis, at den kun består gjennom en bestemt del av svingebevegelsen til betjeningselementet. Avgjørende er at funksjonskontakten mellom betjeningselementet og dreiespaken ved en betjening av betjeningselementet er opprettet i tide før en opplåsing av nødutgangsdøren, for i tide å vise en pre-alarm og å gjøre brukeren før en døropplåsing oppmerksom på nødutgangsdøren. [0011] Av plasshensyn og til konstruktiv forenkling av dørvokteren har det vist seg som særlig fordelaktig at dreiespaken i det minste i det fastlagte svingområde står i funksjonskontakt med håndtaket av betjeningselementet. På dette vis er eksempelvis ingen ytterlige komponenter for betjeningselementet nødvendige og en spesiell tilpasning av betjeningselementet er ikke nødvendig. Dørvokteren ifølge oppfinnelsen er tilsvarende mangesidig anvendelig. [0012] Optimalt er dreiespaken videre opplagret på dette vis ved sensorinnretningen, at den er svingbar mot dørbladet. Prinsipielt er en rekke ulike opplagringsmuligheter med ulike svingebevegelser av dreiespaken omfattet av oppfinnelsen. Dette angår særlig opplagringer, hvor dreiespaken eksempelvis kan beveges parallell med dørbladet henholdsvis svingeplanet av dreiespaken løper parallell med dørblad-overflaten. Ytterlige opplagringsalternativer er eksempelvis anordninger, hvor dreiespaken er opplagret på dette vis, at den beveger seg ved betjeningen gjennom betjeningselementet parallell eller motgående til svingebevegelsen av betjeningselementet, særlig av dørvrideren. Også mellomposisjoner mellom en parallell eller motgående forløpende og en mot dørbladet svingbar opplagring er mulig. Det har imidlertid vist seg at en svingbarhet av dreiespaken mot dørbladet er spesielt fordelaktig. Svingeplanet av dreiespaken løper ved denne utførelsesformen dermed hoved-sakelig ortogonalt til dørbladoverflaten. Dette anordningen er spesielt fordelaktig ut fra plassmessige hensyn, fordi ved en betjening av betjeningselementet og en med denne medfølgende utsvinging av dreiespaken i en nødsituasjon denne svinger mot dørbladet og på dette vis liksom "ut av veien". Utover dette egner seg en slik anordning særlig bra, for å detektere svingingen av et som dørvrider og helt spesielt av et som panikkstang utformet betjeningselement. Ytterlige foretrukket er alternativt anordningen av dreiespaken på dette vis, at sin svingplan løper parallell med dørbladoverflaten. Denne utførelsesformen egner seg helt spesielt i

6 1 2 3 kombinasjon med en dørvrider henholdsvis en dørvrider som betjeningselement, slik at svingeplanet av betjeningselementet og svingeplanet av dreiespaken er like eller i det minste parallelle. Ved denne utførelsesformen kan dørvokteren på dette vis eksempelvis anordnes ved siden av dørvrideren, slik at dreiespaken og dørvrideren ved betjening svinger i ulike retninger. For brukeren gir dette da fordelen, at dørvrideren kan gripes nesten uten hindring henholdsvis dreiespaken av dørvokteren ikke oppfattes som hindrende element. [0013] I en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen ligger svingeplanet til betjeningselementet og svingeplanet til dreiespaken følgelig i en vinkel og særlig ortogonalt mot hverandre. Svingeplanet betegner her det respektive plan, hvor svingebevegelsen av betjeningselementet henholdsvis av dreiespaken går. I en rett vinkel i forhold til tilsvarende svingplan går videre svingaksen av betjeningselementet henholdsvis av dreiespaken, som angir den aksen, rundt hvilken svingebevegelsen finner sted. Betjeningselementsvingaksen er dermed eksempelvis den svingaksen, rundt hvilken betjeningselementet ved en manuell betjeningen svinges. Fortrinnsvis er dreiespaken til dørvokteren og betjeningselementet til nødutgangsdøren på dette vis anordnet mot hverandre, at betjeningselementsvingaksen og dreiespakaksen er anordnet skeivt mot hverandre, det vil si de skjærer ikke hverandre og de løper heller ikke parallelt med hverandre. Dette anordningen egner seg helt spesielt, dersom betjeningselementet er utformet som dørvrider. Alternativt er betjeningselementsvingaksen og dreiespakaksen (henholdsvis de to svingplan) anordnet parallelt med hverandre. Denne utførelsesformen egner seg særlig ved bruk av en panikkstang som betjeningselement. Det er også foretrukket, at dreiespaken er anordnet parallelt til betjeningselementet og særlig til den langsgående forlengelsen av håndtaket og parallell med denne eller, avhengig av den konkrete anordningen av dørvokteren til betjeningselementet, er svingbar i motsatt retning av denne. Fordelene med denne utførelsesformen viser seg særlig når håndtaket er del av en dørvrider. Dreiespak og dørvrider (og særlig vrideren) er tilsvarende svingbar i nesten det samme svingplan. Dørvokteren blir da optimalt anordnet på nedsiden av dørvrideren i området til dørvriderrosetten og slår nedenfra på langs av håndtaket. Gjennom en betjening av håndtaket svinger dreiespaken så nesten parallelt med håndtaket med nedover. Denne utførelsesformen er av sikkerhetshensyn en fordel, fordi dreiespaken ikke lenger ligger i inngrepsområdet mellom dørbladet og håndtaket, henholdsvis svinger inn i dette område. Å klemme en finger mellom dørvrider og dreiespak eksempelvis utelukkes i praksis. Alternativt kan dørvokteren også anordnes ved siden av dørvrideren, det vil si på den motliggende siden av dørvriderrosetten. Som ovenfor allerede nevnt, svinger i dette tilfelle dørvrideren og dreiespaken fra hverandre (altså eksempelvis begge nedover, dreiespaken imidlertid mot urviseren og dørvrideren med urviseren). Også dette anordningen oppfattes av brukeren som særlig uten hindring.

7 [0014] Riktignok er det prinsipielt mulig, å opprettholde funksjonskontakten mellom dreiespak og betjeningselementet over eksempelvis ledd- eller hengselaktige forbindelsesmekanismer, som allerede nevnt ovenfor. Særlig enkelt lykkes fremstillingen og opprettholdelse av en funksjonskontakt imidlertid med et fjærbelastning av dreiespaken, som virker på dette viset på dreiespaken, at den slår mot betjeningselementet og særlig mot håndtaket. For å oppnå den konkrete fjærbelastningen kan de i teknikkens stand kjente anordninger benyttes, eksempelvis med ved passende sted på dreiespaken innvirkende trekk- eller trykkfjær osv. Fjærbelastningen er ifølge oppfinnelsen her utformet på det vis, at den i det minste i overvåknings- og pre-alarmtilstanden presser dreiespaken mot betjeningselementet, slik at denne slår mot betjeningselementet. [001] Spesielt fordelaktig er det, dersom dreiespaken slår nedenfra mot betjeningselementet. Fjærbelastningen er ved dette utførelseseksempel utformet på det vis, at den presser dreiespaken bort fra dørbladet nedenfra mot betjeningselementet. Ved en betjening av betjeningselementet, eksempelvis gjennom nedpressing av dørvrideren, svinges dreiespaken ved denne utførelsesformen av fjærbelastningen mot dørbladet. [0016] I tillegg til den konkrete anordningen av dreiespaken i forhold til betjeningselementet og utformingen av fjærbelastningen kan også avstemningen av kraften av den på dreiespaken innvirkende fjærbelastning være et vesentlig konstruktivt kriterium. Kraften angir her generelt den kraften, som utøves av det respektive fjærbelastningen på et element, her særlig på dreiespaken og betjeningselementet. Vanligvis er også betjeningselementet fjærbelastet, for å garantere etter en betjening en tilbakesvingning av betjeningselementet til utgangsposisjonen. Fortrinnsvis velges kraften av fjærbelastningen på dreiespaken relativ til fjærbelastningen på en slik måte, at den er lavere enn fjærbelastningen av betjeningselementet, særlig med en faktor 0. og helt spesielt med en faktor 0.1. På dette vis påvirkes betjeningskomforten av betjeningselementet gjennom dørvokteren ifølge oppfinnelsen særlig lite, fordi den til betjeningen av det med en dørvokter ifølge oppfinnelsen utstyrte betjeningselementet ytterlige av brukeren krevde kraft til samtidig omjustering av dreiespaken er forholdsvis lav. Utover dette er på denne måten sørget for, at dreiespaken "løper etter" betjeningselementet, noe som er for en pålitelig sensering av posisjonen av betjeningselementet spesielt fordelaktig. [0017] Dreiespaken er i tillegg fortrinnsvis utformet på det viset, at den ved en forhåndsbestemt maksimal innstillingsvinkel igjen presses tilbake til overvåkningstilstanden av for eksempel fjærbelastningen og ved en overskridelse av denne maksimale innstillingsvinkel til huset henholdsvis fjærbelastningen frakobles aktiveres imidlertid automatisk alarmtilstand. Omjusteringsvinklen er her den eneste vinkel som dannes mellom den aktuelle stillingen til dreiespaken i forhold til hvor dreiespaken befinner seg, i overvåkningstilstand. Omjusteringsvinklen angir følgelig med utgangspunkt i "utgangstilstanden" henholdsvis overvåkningstilstanden til dreiespaken, hvor mange grader dreiespaken svinges rundt sin dreiespakeakse. Har dreiespaken eksempelvis en

8 fjærbelastning som presser dreiespaken tilbake til sin overvåkningstilstand, blir dreiespaken av denne fjærbelastningen ved overskridelse av den maksimale omjusteringsvinkel (= Utløsningsvinkel) frakoblet henholdsvis frigjort og svinger drevet av tyngdekraften og/eller ved hjelp av eksempelvis en ytterligere fjærbelastning til alarmtilstanden og/eller mot huset til dørvokteren. Den maksimale omjusteringsvinklen, før dreiespaken frakobles av fjærbelastningen, ligger fortrinnsvis mellom og 6, spesielt mellom og og helt spesielt mellom 3 og 4. Blir den maksimale omjusteringsvinklen således overskredet en gang, utløses alarmtilstanden og dreiespaken må, avhengig av utførelsesform, frigjøres for opphevning av alarmen og/eller tilbakesvigning av dreiespaken av en autorisert bruker. Dette skjer fortrinnsvis ved betjening av en eksisterende og til det utformet nøkkelbryter. [0018] Selvfølgelig er det også mulig å tilveiebringe ingen frakobling av dreiespaken ved fjærbelastningen. Også ved denne utførelsesformen styrer dørvokteren vekslingen fra overvåknings- til den pre-alarm- og til alarmtilstanden alene i avhengighet av den fra sensorinnretningen bestemte innstillingsvinkel, hvor styringsenheten her er formet på det viset, at ved en enkel overskridelse av den maksimale innstillingsvinkel en veksling i alarmtilstanden finner sted, som deretter opprettholdes, også hvis dreiespaken ved sin fjærbelastning igjen tilbakesvinges til utgangstilstanden. Den maksimale omjusteringsvinklen for frakobling av fjærbelastningen ligger fortrinnsvis i det området som allerede ble angitt for forrige utførelsesform. [0019] I en ytterligere foretrukket utførelsesform er dørvokteren ytterligere utformet på det viset, at den har en justeringsinnretning, med hvilken den maksimale omjusteringsvinklen henholdsvis utløsningsvinklen (vinkelen, ved dennes overskridelse utløses alarmtilstanden) er justerbar. Det samme kan selvfølgelig også være alternativt eller i tillegg i det tilfelle innstillingsvinkelen utløses fra pre-alarmtilstanden. Justeringsinnretningene er med andre ord utformet på det viset at de tillater en tilpasning av svingbevegelsen til dreiespaken til den respektive monteringssituasjonen. Tilsvarende justeringsinnretningen kan eksempelvis omfatte en justeringsskrue, med hvilken det tilsvarende koblingspunktet kan innstilles. Dessuten er en elektronisk justering ved hjelp av styreenheten mulig. Endelig er det også mulig å tilveiebringe en løsbar lås for justering av dreiespaken, eksempelvis med en egnet kobling, osv.. For justering er låsen løsbar formet og så fort den ønskede stillingen oppnås, kan låsen, gjenopprettes eksempelvis via en innkobling til dreiespaken i en egnet overføringsmekanisme. For å høyne motstanden mot manipulering, er det videre å foretrekke, hvis justeringsinnretningene i tillegg er sikkert utformet, å muliggjøre en justering av dreiespaken bare for autoriserte personer. Til det formål kan justeringsinnretningene eksempelvis være formet på det viset, at de med en nøkkelbryter eller en tilsvarende innretning som autorisasjonsbevis er aktiverbar henholdsvis frigjørbar og deaktiverbar henholdsvis låsbar.

9 [00] Dreiespaken kan også ytterligere varieres i sin konkrete utførelse. Fortrinnsvis er den eksempelvis toarmet utformet, hvor en arm er kontaktarmen mellom lagerakse og betjeningselementet, og den andre armen, sensorarmen, med hvilken sensorinnretningen registrerer den horisontale svingningen til betjeningselementet. Denne sensorarmen rager inn i det indre av huset og er funksjonelt forbundet med tilsvarende registreringsanordning. Fortrinnsvis står sensorarmen og kontaktarmen i en vinkel fra 90 til 180 og spesielt fra 90 til 13 på hverandre. Ytterligere anordningsvarianter mellom dreiespaken og huset gir seg eksempelvis også derved at dreiespaken kan opplagres i ulike posisjoner i huset. Således kan eksempelvis flere støttepunkter tilveiebringes, hvor dreiespaken er opphengbar avhengig av behov. Brukeren kan følgelig bestemme på stedet om dreiespaken skal stikke ut fra huset til dørvokteren eksempelvis forover, mot venstre eller mot høyre. Et enda bredere spekter av variasjoner kan i denne sammenheng oppnås med en dreiehodevariant. I denne utførelsesformen er dreiespaken opplagret på husets side i et dreiehode, som er svingbart i forhold til hoveddelen av dørvokterhuset, optimalt i et plan loddrett for svingplanet til dreiespaken. Ved hjelp av dreiehode kan dreiespaken således i den ønskede retningen relativ til huset, i det den stikker ut fra huset henholdsvis helheten av dreiehode og hoveddelen til huset, henholdsvis bringes til betjeningselementet, slik at stillingen til dreiespaken kan tilpasses til den installerte dørvokteren på betjeningselementet. Sett samlet er således særlig installasjonen vesentlig lettere ved denne utførelsesformen, da dørvokteren først er relativ grovt anordenbar på dørbladet i sin posisjon relativ til betjeningselement og deretter er en finjustering av dreiespaken med dreiehodet og, hvis tilgjengelig, med den ovenfor anførte justeringsinnretning for dreiespaken mulig. En nøyaktig justering av huset ved montering av dørvokteren på dørbladet er følgelig ikke lenger nødvendig. Dreieaksen av dreiehodet går i installert tilstand av en dørvokter ifølge oppfinnelsen fortrinnsvis i vertikalretning. Prinsipielt er det faktisk mulig å lage dreiehodet svingbar i 360. Det har seg imidlertid vist seg av produksjonstekniske hensyn å være fordelaktig, å begrense svingbarheten av dreiehodet i et område fra 90 til 240 og spesielt fra 170 til 2. I tillegg er dreiehodet fortrinnsvis svingbart via en omjusteringssperre i forhold til huset, med hvilken fortrinnsvis sperreskritt ligger på til og spesielt på. Innstillbarheten av dreiehodet er fortrinnsvis ytterligere sikret via en innretning til autorisasjonsbevis (= sikkerhetsanordning), eksempelvis en nøkkelbryter. Det er ideelt hvis nøkkelbryteren samtidig frigir flere av de eventuelt eksisterende justeringsinnretningene (eksempelvis for dreieposisjonen til dreiehodet og for dreieposisjonen til dreiespaken i overvåkningstilstand), og sperrer eksempelvis justeringsinnretningene for dreiespaken og/eller ytterligere justeringsinnretninger, eksempelvis for alarmtoner, osv.. [0021] For å bli gjenkjent av potensielle brukere i tide, er huset til dørvokteren vanligvis tydelig merket med farging med signalfarger. Dette har imidlertid den ulempen at merkingen ikke lenger kan oppfattes i mørket, eksempelvis ved et strømavbrudd, osv..

10 Oppfinnelsen omgår dette problemet ved at dreiespaken og/eller huset i det minste delvis fremstilles fra en fluorescerende plast henholdsvis huset og/eller dreiespaken i det minste delvis er forsynt med et fluorescerende belegg, spesielt plastbelegg. Slik plast henholdsvis belegg "lader" seg selvstendig ved eksponering for lys og emitterer i mørket synlig lys. Dette gjør det mulig, på tross av mørket, eksempelvis på grunn av et strømavbrudd, sikkert og enkelt å lokalisere dørvokteren ifølge oppfinnelsen Samtidig avhenger ikke de lysemitterende egenskapene til dørvokteren av en intakt ekstern eller intern strømforsyning. En slik dørvokter forbedrer dermed vesentlig den oppnåelige sikkerhetsstandard ved installeringen av en dørvokter ifølge oppfinnelsen. Fluorescerende plast er vanligvis termoplast, i hvilke spesielle lysende pigmenter er innarbeidet. Typisk termoplast er eksempelvis polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP), polykarbonat (PC), osv. Et typisk lysende pigment er eksempelvis kopper-dopet sinksulfid, et sjeldent jordmetall, spesielt europium-dopet strontiumaluminat osv. [0022] Ofte viser dørvokter ytterligere intrikat utformede og komplisert å produsere og å styre visningselementer henholdsvis visning, som optisk fornembar angir, i hvilken driftstilstand dørvokteren allerede befinner seg, som eksempelvis overvåkningstilstanden eller alarmtilstanden henholdsvis å gjøre den potensielle bruker oppmerksom på funksjonen til dørvokteren. Disse visningselementene er vanligvis anordnet på huset og viser eksempelvis ved forskjellig fargede lamper, displays osv. driftstilstanden. Tilsvarende krever slike visningselementer eksempelvis en elektrisk strømforsyning, frie områder i huset for tilsvarende lyspærer osv., forskjellig fargede lyspærer og en styringsenhet for å styre lyspærene, osv.. Oppfinnelsen foreslår i denne sammenheng en helt ny måte og muliggjør integrasjonen av et visningselement i en dørvokter på et spesielt enkelt og kostnadsvennlige vis. Til det blir ifølge oppfinnelsen foreslått, å anordne på dreiespaken et visningselement, som er utformet på det viset, at det endrer visningsinnholdet i avhengighet av innstillingsvinkelen til dreiespaken henholdsvis i avhengighet av betraktningsvinkelen til visningselementene for brukeren. I dette tilfellet har anvendelsen av et vippebilde som visningselement vist seg som spesielt egnet. Slike vippebilder blir generelle betegnet blant annet også som "linseformet" eller, i mer intrikat utførelse, som "linseformet visnings". Karakteristisk for slike vippebilder er at de i avhengighet av betraktningsvinkelen fremstiller i det minste to ulike bilder for en betrakter. Vippebilder oppviser derfor eksempelvis flere bilder, som er oppdelt i strimler, hvor strimlene av bildene hver er anordnet vekselvis på en visningsoverflate. Ved anvendelse av spesielle linser (linseformet visnings), anordningen av strimlene i ulike vinkler, hvor strimlene av et bilde hver er anordnet nedover i den samme vinkel på visningsoverflaten, eller videre for vippebilder kjente anordningsprinsipper, kan det oppnås at betrakteren i avhengighet av betraktningsvinkler fornemmer de forskjellige bildene. Betraktningsvinkelen er her den eneste vinkel, som dannes nedover mot betrakteren mellom betrakteren henholdsvis betraktningsretningen og visningsoverflaten.

11 1 2 3 Fortrinnsvis er vippebildet utformet på det viset, at den for betraktning av et bilde nødvendige betraktningsvinkel og den for betraktning av andre bilder nødvendige betraktningsvinkel oppviser en forskjell mellom 60 til 1, spesielt mellom 80 til 0 og helt spesielt fra 90. [0023] Vippebildet er fortrinnsvis anordnet på den fra utsiden synlige ytterside av dreiespaken og viser, avhengig av stilling til dreiespaken eksempelvis, om dørvokteren er i overvåkningstilstand eller i alarmtilstand. Med vippebilder kan prinsipielt også fler enn to bilder fremstilles i et vippebilde avhengig av betraktningsvinklen. Det er følgelig også mulig, eksempelvis i den mellomliggende pre-alarmtilstand ved å integrere et ytterligere bilde i vippebildet. Visningselementet er slik uavhengig av en elektrisk strømforsyning eller tilsvarende energikilde og egner seg således ganske spesielt for anvendelsen av dørvokter ifølge oppfinnelsen. [0024] Eksempler på informasjonsinnhold som typisk fremstilles med visningselementet, er "nødutgang" eller "sperret dør" under synsvinkelen til betrakteren når dreiespaken befinner seg i overvåkningstilstand og "dør frigjort" eller "alarm" under syns vinkelen til betrakteren når dreiespaken befinner seg i alarmtilstand. Alternativt eller samtidig kan i avhengighet av synsvinkel skiftende symboler fremstilles på vippebildet, eksempelvis et stopptegn og et gjennomgangstegn osv. hvis mer enn to bilder kan anvises avhengig av betraktningsvinklen til vippebildet, kan det eksempelvis også tilveiebringes et mellomliggende bilde for pre-alarmtilstanden. Dette kan eksempelvis være utformet på det vis at teksten "advarsel" eller "en fortsettelse av åpningen utløser en vedvarende alarm" indikeres. Vippebildet er i denne utførelsesformen optimalt så utformet, at det mellomliggende bildet for pre-alarmtilstanden til innstillingsvinkelen er synlig for betrakteren til dreiespaken frakobles sin fjærbelastning og svinger inn i sin alarmstilling henholdsvis den maksimale omjusteringsvinklen overskrides. [002] Det har videre vist seg fordelaktig å danne huset gradert, hvor et avflatet område tilveiebringes, som på det vis er formet at betjeningselementet at betjeningselementet i det minste over en del av dette avflatede området kan svinges bort. Dette avflatede området ligger følgelig fortrinnsvis mellom svingområdet av betjeningselementet og spesielt håndtaket, som eksempelvis en dørvrider eller en panikkstang, og dørbladoverflaten. På dette vis er det mulig med en spesielt smal og estetisk elegante utforming av huset, fordi tilgjengelige større komponenter er inne i huset, slik som eksempelvis ofte en innretning for utsendelse av akustiske signaler, en nøkkelbryter, osv., kan flyttes fra det avflatede område og ut i det øvrige og i forhold til den avflatede delen bulende delen av huset. I det avflatede område opplagres derimot særlig spesielt dreiespaken og svinges til huset, forutsatt at betjeningselementet betjenes. [0026] Fortrinnsvis har dørvokteren ytterligere en fastsettingsanordning, som er formet for festing av dreiespaken, spesielt i sin fortrinnsvis til huset innsvingende

12 alarmposisjon. Med denne fastsettingsanordning kan en såkalt "kontinuerlig åpen funksjon " henholdsvis en dørfrigivning uten døralarm oppnås spesielt bra. Til det blir dreiespaken holdt henholdsvis bestemt av fastsettingsanordningen spesielt i en svingbar stilling mot huset. Slik angis virkningen av en eksisterende fjærbelastning eksempelvis ytre kraft og en tilbakestilling av dreiespaken i overvåkningsposisjonen er ikke mulig uten en tidligere tilbakestilling av den utløste fastsettingsanordningen. Samtidig er fastsettingsanordningen fortrinnsvis utformet på det viset, at alarminnretning til dørvokteren er deaktivert i aktivert tilstand (dvs. i den tilstand hvor dreiespaken påvises), slik at på tross av den horisontale svingningen til dreiespaken i alarmstillingen intet alarmsignal avgis fra dørvokteren. Dette tillater overgangsvis en sikrete dør å anvendes som gjennomgangsdør ved hjelp av en dørvokter ifølge oppfinnelsen gjennom å bestemme dreiespaken. I praksis kan denne for eksempel på det viset realiseres, at styringsenheten i videste forstand er formet på det viset, at den ved aktivert fastsettingsanordning sjalter ut alarmtilstanden henholdsvis forstummer alarmen. Konkret kan fastsettingsanordningen utføres eksempelvis slik, at den i aktivert tilstand (og slik dreiespaken bestemmer den) samtidig driver en bryterkontakt til styreenheten, som deaktiverer alarmfunksjonen. [0027] En spesielt driftstikker fastsettingsanordning omfatter et fra huset forlengbart deksel, som er formet for å låse dreiespaken. Dette dekslet kan således skyves over den mot huset svingende dreiespake slik at dreiespaken ligger mellom huset og dekslet. Dekslet forhindrer på dette vis at dreiespaken returnerer tilbake til sin overvåkningsposisjon. Fortrinnsvis drives ved forlengelsen av dekslet samtidig en kontaktbryter, via hvilken en utkobling av alarmfunksjonen til dørvokteren oppnås. En hylseaktige utforming av dekslet har vist seg som spesielt gunstig, dreiespaken kan omfattes fra alle sider og en manipulerende tilgang på den identifiserte dreiespake blir på dette vis betydelig vanskeligere. [0028] For å høyne manipulasjonbeskyttelsen til dørvokteren, er dørvokteren fortrinnsvis spesielt sikret og oppviser eksempelvise midler, som bare en begrenset gruppe personer har muligheten til å gripe inn i styringsfunksjonen til dørvokteren (= sikkerhetsanordning). Her kan det eksempelvis, som ovenfor allerede nevnt, handle om en på egnet vis anordnet på huset nøkkelbryter henholdsvis låsesylinder. Via nøkkelbryteren eller alternativet eller ekstra eksisterende midler til betjenende funksjoner er særlig tilbakestillingen av den i alarmtilstand befinnende dreiespake og/eller opphevingen av alarmen og/eller aktiveringen av fastsettingsanordningen (eksempelvis forlengelsen av dekslet) og/eller deaktiveringen av fastsettingsanordning og/eller inn- og utkoblingen av dørvokteren og/eller frigjøring og festing av justeringsinnretningen for dreiehodet og/eller frigjøring og festing av justeringsinnretningen for dreiespaken. Via en betjening av av nøkkelbryteren henholdsvis av nøkkelsylinderen kan derfor så vel elektrisk komponenter bli koblet som også mekanisk virkende beskyttelsesinnretniger bli

13 12 1 styrt, spesielt frigjort og/eller sperret. Således kan eksempelvis konkret en stiftlåse for sikringen av dreiestillingen til dreiehodet og/eller svingestillingen til dreiespaken i overvåkningstilstand løsnes henholdsvis bestemmes. Slik kan det forebygges at uvedkommende benytter eksempelvis fastsettingsanordningen for låsing av dreiespaken og derved hemmer alarmfunksjonen og/eller svinger dreiespaken ved (uautorisert) benyttelse av den respektive justeringsinnretningen fra svingveien til betjeningselementet. [0029] Nødstilfelleinnretninger, spesielt også som dørvokter, må ytterligere være av slik beskaffenhet, at deres funksjonsevne ved nødssituasjoner ikke blir kompromittert. Av denne årsak oppviser dørvokteren ifølge oppfinnelsens fortrinnsvis et batteri for elektrisk strømforsyning. På dette vis er også monteringen av dørvokteren betydelig forenklet, fordi et ledningsnett for elektrisk strømforsyning ved denne utførelsesformen kan unnværes. Slik er dørvokteren ifølge oppfinnelsens spesielt godt egnet for ettermontering. For å sjekke ladetilstanden til batteriet, noe som særlig ved nødstilfelleinnretninger med batteriforsyning av sikkerhetshensyn må gjennomføres regelmessig, kan dreiespaken henholdsvis betjeningselementet kan betjenes opp til prealarmfasen. Dermed er det optisk og/eller akustisk gjenkjennbart, om ladetilstanden fremdeles er tilstrekkelig. I tillegg kan styringsenheten være utformet på det viset, at den hvis den underskrider en angitt minimumsgrense verdi av ladetilstand utløses et signal, eksempelvis av pre-alarmen, for på påvise den lave ladetilstanden til batteriet. [00] Løsningen på oppgaven oppnås ytterligere med en nødutgangsdør med et dørblad, en betjeningsinnretning og en ifølge oppfinnelsen dørvokter. [0031] I det etterfølgende blir oppfinnelsen forklart på grunnlag av de i figurene viste utførelseseksempler. Det er vist skjematisk: 2 3 Fig. 1 en ifølge oppfinnelsen dørvokter i overvåkningsposisjon; Fig. 2 dørvokteren ifølge Fig. 1 i pre-alarmstilling; Fig. 3 dørvokteren ifølge Figurene 1 og 2 i hovedalarmstilling; Fig. 4 dørvokteren ifølge Figurene 1 til 3 i den permanente utløserstilling; Fig. a til c anordningen og funksjonsmåten til vippebildet på dreiespaken; Fig. 6 en visning av en nødutgangsdør med en dørvokter; Fig. 7 en forstørret detalj av området på nødutgangsdøren som viser låseinnretning i Figur 6; Fig. 8 en tobladet dør med Dørvokteren; Fig. 9 en alternativ anordning til dørvokteren i forhold til en dørvrider; Fig. en dørvokter med flere opplagringspunkter for dreiespaken; Fig. 11 alternativt til anordning fra Fig. 9 en dørvokter anordnet lateralt til dørvrideren; og Fig. 12 en dørvokter med dreiehodelagring til dreiespaken.

14 [0032] I de etterfølgende viste utførelsesformer er strukturelt identiske komponenter og identiske virkende komponenter gitt samme referansetall. Av oversiktsgrunner er ikke hver repeterende komponent i hver Figur merket på nytt i hver figur. [0033] Ifølge Fig. 1 er vesentlige elementer til dørvokteren 1 huset 9, som omgir sensorinnretningen, styringsenheten 11 og alarminnretningen 12, hvor dette elementet i Fig. 1 utelukkende er fremstilt med stiplede linjer. I en ytterligere illustrasjon av disse elementene ble de i de etterfølgende figurene utelukkende av oversiktsgrunner utelatt. Videre kan en sikkerhetsanordning 31 tilveiebringes, som angis nærmer i figurene og 12. Via styringsenheten 11 er i foreliggende utførelseseksempel også en innstilling av utløsningsvinkelen for pre-alarmtilstanden og alarmtilstanden mulig. Ved siden av det utstående oppsvulmede nedre område av huset 9 oppviser dørvokteren 1 ytterligere et avflatet område, som slutter seg oven ifra til det utstående område til dørvokteren 1. Mot toppen bøyes det avflatede området av huset 9 mot det foranstående hengselområdet 23, hvor en Dreiespake 13 er sammenleggbart opplagret. Dreiespaken 13 er del av sensorinnretningen og kan, som det er fremstilt i figurene 1 til 3, svinges til det avflatede område av huset 9. Dreiespaken 13 oppviser en L-formet profil, hvor det korteste benet til L en viser i bretteretningen og det lengre benet er hengslet til det foranstående hengselområde 23. På hus 9 er ytterligere en nøkkelbryter 2 tilgjengelig (i stukket nøkkel 26). Enda til å bli beskrevet funksjoner til dørvokteren 1 kan styres via nøkkelbryteren 2 [0034] Den i figurene 1 til 4 viste dørvokter 1 kan være anordnet på en nødutgangsdør på ulike måter og vis. Eksempler på forskjellige anordningsalternativer er angitt i figurene 6 og 8. Figur 6 vedrører her en anordning av dørvokteren på en enkeltvinget nødutgangsdør 2, hvor betjeningselementet 8 er formet som dørvrider. Fig. 7 gir her igjen det område for dørvokteren 1 og betjeningselementet 8 i område av den stiplede boksen i Fig. 6 i forstørret form. Fra figurene 6 og 7 går spesielt også deler av låsinnretning 4 ut herifra, som eksempelvis et dørbeslag 6, en felle 7 og det for styring av fellen 7 tjenende betjeningselement 8. Låsinnretningen 4 er i sin helhet eksempelvis en dørlås med et rammeside anordnet døråpner (ikke vist). Henvisningstallet av låsinnretning 4 kjennetegner i Fig. 6 den omtrentlige plasseringen av dørlåsen i dørblad 3. [003] Svingaksen (betjeningselementsvingaksen) til betjeningselementet 8 (dørvrideren) stikker ut loddrett fra bildeplanet til figur 7, som det er antydet med det med merkede punkt (snitt gjennom aksen) i figur 7 tilsvarende. Svingeplanet av betjeningselementet 8 i henhold til utførelseseksempelet av figurene 6 og 7 ligger dermed i planet av dørbladet 3 (YZ-plan). Den med en stiplet linje merkede svingaksen 14 (svingarmdreiespak) angir derimot svingaksen av dreiespaken 13. Ifølge figur 7 forløper svingaksen 14 av dreiespaken 13 dermed parallelt med svingplanet av betjenings-

15 elementet 8 og skeiv i forhold til svingaksen av betjeningselementet 8. Svingeplanet av dreiespaken 13 ligger i XZ-planet, slik at svingeplanet av dreiespaken 13 går ortogonal til svingplanet av betjeningselementet 8. Dørvokteren 1 er nå anordnet på denne måten på nedsiden av betjeningselementet 8, at den slår med sin dreiespak 13 nedenfra mot betjeningselementet 8. Til dette er dreiespaken i motsetningen til den i figur 7 med pilen A oppgitte svingretning med en tilsvarende fjærkraft belastet. Opereres betjeningselementet 8 med nedtrykking, svinges det i pilretning B. Gjennom den svingbare opplagringen av dreiespaken 13 ved huset 9 av dørvokteren 1 og av anlegget av dreiespaken 13 på undersiden av betjeningselementet 8 forårsaker svingebevegelsen av betjeningselementet 8 i pilretning B en svinging av vippearmen 13 i pilretning A mot huset 9. Mellom betjeningselementet 8 og dreiespaken 13 foreligger på denne måten en funksjonskontakt, fordi en utsvinging av betjeningselementet 8 i pilretning B bevirker en utsvinging av dreiespaken 13 i pilretning A. Ved at dreiespaken 13 slår mot betjeningselementet 8, kan umiddelbart den til omjusteringen av dreiespaken 13 nødvendige kraft overføres fra betjeningselement 8 på dreiespaken 13. Dørvokteren 1 registrerer som resultat på denne måten en operering av betjeningselementet 8 over medsvingningen av dreiespaken 13. [0036] En alternativ anordning av dørvokteren 1 er angitt i figur 8. Den der liggende to-fløyede nødutgangsdøren 2 omfatter to dørblader 3, hvor det på hver dørblad 3 er anordnet et som panikkstang utformet betjeningselement 8. Den prinsipelle utformingen, anordningen og funksjonsmåte av en panikkstang er kjent fra teknikkens stand. Slike panikkstenger presses mot dørbladet 3, for å åpne nødutgangsdøren 2. Svingaksen av panikkstangen 8 forløper tilsvarende parallelt med svingaksen 14 av dreiespaken 13 til dørvokteren 1. På samme måte ligger også svingplanene av betjeningselementene 8 og dreiespaken 13 i XZ-planet henholdsvis forløper parallelt med hverandre. Anordningen av dørvokteren 1 i relasjon til panikkstangen 8 kan videre også variere. Til dette er det oppgitt i figur 8 som eksempel to anordningsalternativer. På det i figur 8 venstre dørblad 3 er dørvokteren 1 anordnet eksentrisk i forhold til betjeningselementet 8 (her panikkstangen) og befinner seg ved den venstre på siden liggende ende. Dørvokteren 1 på det høyre dørblad 3 i figur 8 er derimot anordnet i midten i relasjon til panikkstangen 8 på overflaten av dørbladet 3. For den prinsipielle funksjonsmåten av dørvokteren 1 har disse ulike anordninger imidlertid ingen betydning. [0037] Funksjonsmåten og de ulike driftstilstander til dørvokteren 1 er angitt nærmere i figurene 1 til 4 og gjelder for begge i figurene 6 til 8 fremviste utførelsesformer. Figur 1 viser dørvokteren 1 fra figur. 6 fra den med i figur 6 merkede synsretningen. Dørvokteren 1 i figur 1 befinner seg i overvåkningstilstand. Fjærpåtrykket på dreiespaken 13 virker mot innsvingingsretning ifølge pil A, slik at dreiespaken 13 i figur 1 presses mot undersiden av betjeningselementet 8 (dørvrideren) og i området til hånteringselementet slår mot dette med sitt anslagsområde 24 nedenfra. Konsekvensene

16 av en betjening av dørvrideren henholdsvis av betjeningselementet 8 er angitt nærmere i figurene 2 og 3. [0038] Figur 2 viser dørvokteren 1 til dette i prealarmtilstanden. Frem til den i figur 2 angitte utsvingtilstand henholdsvis innstillingsvinkel, noe som sammenliknet med figur 1 tilsvarer en innstillingsvinkel β på ca., fører den gjennom dreiespaken 13 sensierte betjeningen av dørvrideren 8 til, at det utmates over alarmanordningen 12 et akustisk og/eller optisk alarmsignal. Innstillingsvinkelen β angir svingvinkelen av dreiespaken 13 i forhold til sin utgangsposisjon i overvåkningstilstand (figur 1) ved ubrukt betjeningselement 8 (denne referanseposisjon av betjeningselementet 8 er i figur 2 angitt gjennom den stiplede linjen). Sålenge imidlertid dørvokteren 1 befinner seg i prealarmtilstanden, kommer dørvokteren tilbake, drevet av fjærpåtrykket, til overvåkningstilstanden ifølge figur 1, så snart det (fra teknikkens stand som kjent også fjærpåtrykket) betjeningselement 8 slippes igjen og svinger tilbake inn i den i figur 1 angitte stillingen. Svinger betjeningselementet 8 igjen i sin utgangsposisjon ifølge figur 1, går dreiespaken 13 igjen tilbake til sin overvåkningstilstand og utmatingen av alarmsignalet gjennom alarmanordningen 12 slutter. Denne tilstanden blir derfor også betegnet som prealarmtilstand, fordi nødutgangsdøren 3 ikke ble åpnet og alarmtilstanden igjen slås av seg selv uten betjeningen av nøkkelbryteren 26 ved å slippe betjeningselementet. [0039] Fortsetter derimot betjeningen av betjeningselementet 8 med utgangspunkt i figur 1 over figur 2 helt frem til figur 3, det vil si overskrides en såkalt "maksimal innstillingsvinkel" (i foreliggende utførelseseksempel på 40 ) av betjeningselementet 8, veksler dørvokteren 1 fra pre-alarmtilstanden til slutt til alarmtilstanden ifølge figur 3. Dreiespaken 13 henholdsvis mekanikken av dreiespaken 13 på siden av dørvokteren er utformet nå på denne måten, at den ved en overskridelse av den maksimale vinkelen på 40 kobles fra sitt fjærpåtrykk og svinger gravitasjonsdrevet automatisk fullstendig inn mot huset 9 av dørvokteren 1, som det vises i figur 3. Den optiske og/eller akustiske alarmen sendes i alarmtilstanden nå permanent av dørvokteren, også når betjeningselementet 8 ved å slippe det igjen svinger tilbake i sin utgangsposisjon. På denne måten er nødutgangsdøren 2 riktignok gangbar, imidlertid viser den i alarmtilstand værende dørvokter denne gangbarheten tydelig gjenkjennbar gjennom de akustisk og/eller optiske alarmsignaler. For å avslutte alarmtilstanden, kreves en betjeningen av nøkkelbryteren 2 med en tilsvarende nøkkel 26. En manuell resetting av dreiespaken henholdsvis en avslutning av alarmtilstanden uten en betjeningen av nøkkelbryteren 2 er derimot ikke mulig. De tilsvarende styringsprosessene styres av den i figur. 1 antydet styreenhet 11. Kun for fullstendighetens skyld skal det her videre klarkjøres, at eksistensen av nøkkelen i nøkkelbryteren til utløsning av prosessen ifølge figurene 1 til 3 ikke er nødvendig. Snarere tvert imot sitter nøkkelen i normal driftssituasjon selvfølgelig ikke i nøkkelbryteren for å forebygge en manipulasjon ved dørvokteren 1.

17 [0040] Ofte opptrer imidlertid også tilfeller, hvor nødutgangsdøren 3 i det minste overgangsvis skal være gangbar, uten at det hver gang kommer til en utløsning av en alarm i henhold til forløpsskjemaet av figurene 1 til 3. Dørvokteren 1 oppviser til dette en fastsettingsanordning 21, som omfatter et langs pilen C forskyvbar i huset 9 opplagret deksel 22. I normaltilfellet er dekselet 22 forsenket inne i huset 9. Skal imidlertid nødutgangsdøren 2 overgangsvis være gangbar uten alarmutløsning, kan, også gjennom en betjening av nøkkelbryteren 2, dekselet 22 som del av fastsettingsanordningen 21 bli kjørt ut av huset 9. Dekselet 22 er til dette utformet hylseaktig henholdsvis foreligger i form av en overdekkingshylse og kan gjennom den innsvingede dreiespaken 13 kjøres ut av huset 9 frem til den i figur 4 viste posisjonen. Så snart dekselet 22 er kjørt ut over den innsvingede dreiespaken 13, hindres dette på en tilbakesvingning i overvåkningstilstanden ifølge figur 1 av dekselet 22. Fastsettingsanordningen 21 er videre på denne måten utformet, at ved utkjørt deksel 22 en i figur 4 ikke nærmere fremvist bryter av styreenheten opereres, som forårsaker en utkobling av alarmfunksjonen. Så lenge dekselet 22 er kjørt ut og fastholder dreiespaken 13 i den innsvingede posisjonen, er dørvokteren på denne måten svitsjet "taus" og verken sender optiske eller akustiske alarmsignaler. Nødutgangsdøren 2 kan da åpnes og lukkes etter ønske, uten at en alarm utløses av dørvokteren 1. En innkjøring av dekselet henholdsvis en løsning av fastsettingen av dreiespaken 13 med fastsettingsanordningen 21 er også kun mulig gjennom en betjening av nøkkelbryteren 2. [0041] For å motvirke en ufrivillig utløsning av dørvokteren 1, oppviser denne i et ytterlige utførelseseksempel i tillegg til utførelseseksempelet i figurene 1 til 4 ifølge figurene a til c et visningselement 16. Visningselementet 16 er anordnet på ytterhenholdsvis oversiden av dreiespaken 13 og ligger dermed i driftstilstand mellom hånteringselementet av betjeningselementet 8 og overflaten av dørbladet 3. Ved den i figur. a viste posisjon betrakter den potensielle brukeren dermed visningselementet 16 fra den med pilen D antydet retning. I utførelseseksempelet av figurene a til c er visningselementet 16 utformet som vippebilde 17. Visningselementet 16 endrer tilsvarende for betrakteren sin fremviste innhold i avhengighet av betraktningsvinkelen α. Betraktningsvinkelen α er da vinkelen mellom den mot betrakteren rettet overflaten av dreiespaken 13 (i figur c angitt med den parallell til denne overflaten forløpende stiplede linjen) og synsvinkelen D av betrakteren. De to i vippebilde 17 befinnende innhold er benevnt med henvisningstegnene 18 og 19 i figur c, hvor kun fire mot venstre skråstilte flater er eksplisitt merket med henvisningstegn 18 og kun fire av de mot høyre skråstilte flater med 19. Totalen av de enkelte flater 18 eller 19 leverer hver et bilde med tilsvarende innhold. I overvåkningstilstand ifølge figur a er betraktningsvinkelen α mellom pilen Da fra synsvinkel D og den med den parallelt forskjøvne stiplede linjen (som forløper parallelt med mot betrakteren rettet overflaten av dreiespaken 13) 4. Blir dørvokteren 1 operert henholdsvis vipper dreiespaken 13 mot huset 9, endrer

18 synsvinkelen D seg på vippebildet 17 fra Da til Db (omtrent 13 ) i figur c. Istedenfor det av de enkelte visningssegmentene 19 dannet bilde ser betrakteren i innsvinget tilstand av dreiespaken 13 nå det av visningssegmentene 18 fremviste bilde. [0042] Fig. 9 angår en ytterligere alternativ anordning av dørvokter en i forhold til betjeningselementet 8, som i dette tilfelle er utformet som en vrider. Den viktigste forskjellen på denne oppstilling til de foregående oppstillinger ligger i at huset 9 dørvokteren 1 er anordnet med en sideveis mot dreiespaken 13 liggende side på dørbladoverflaten (ikke vist), sammenliknet med oppstillingen i figur 7 dermed er dreiet med 90. Dørvokteren 1 er anordnet på nedsiden av betjeningselementet 8 på høyden med dørvriderrosetten 21. Ved den i figur. 9 fremvist overvåkningsposisjon går lengdeaksen A1 av dreiespaken 13 dermed parallelt med lengdeakse A2 (= langsutstrekningen) av betjeningselementet 8 henholdsvis av hånteringselementet av dørvrideren. Den nedenfra mot betjeningselementet 8 slående dreiespaken 13 svinges ved en betjening av betjeningselementet 8 i pilretning B (det vil si utsvinging rundt betjeningselementsvingaksen ) i pilretning A (det vil si utsvinging rundt dreiespaksvingaksen 14), hvor begge svingebevegelser skjer i samme svingplan (yz-plan) og i området til felles svingebevegelse forløper nesten parallelt med hverandre. Dreiespaken slår videre i området til betjeningselementsvingeaksen mot betjeningselementet 8 og særlig hånteringselementet (alternativt er også en anordning av dørvokteren 1 på den fra betjeningselementsvingeaksen av betjeningselementet 8 bortvendte siden henholdsvis i retning av en dørhengsel mulig, hvor dette alternativet ofte oppfattes som en ulempe ut fra estetiske grunner). Dreiespaken 13 svinger ved denne anordningen dermed ikke mot dørbladet, men parallell med dørbladoverflaten. Håndgripeområdet ved betjeningselementet 8 begrenses på denne måten av dreiespaken 13 ikke vesentlig, slik at denne utførelsesformen er særlig trygg. [0043] Dørene kan prinsipielt fås i en rekke forskjelliger utførelsesformer. Dette angår eksempelvis døren med dørvrider eller panikkstang, en- eller tobladede dører, til venstre eller til høyre dreiende dører osv. For ikke å måtte holde på lager en separat dørvokter for hver enkeltvis utførelses- henholdsvis installasjonsform av en dør 1, er det i et ytterligere aspekt av oppfinnelsen å tilveiebringe en dørvokter 1, som har en Dreiespakestøtteinnretning 22, som gjør det mulig å anordne dreiespaken 13 i forskjellige stillinger på dørvokteren. I den i Fig. viste utførelsesformen av dørvokteren 1 har plasseringsrinnretning 22 til tre støttepunkter 23a, 23b og 23c, på hvilken dreiespaken 13 valgfritt i forbindelse med huset kan bli svingbar opplagret. Dørvokteren 1 er med sin bakside opplagret på overflaten av en dør (ikke vist i Fig. ). I Fig. er dreiespaken 13 på venstre støttepunkt 23a (heltrukken linje) anordnet og er følgelig bort svingbar i pilretning Aa til dørvokteren 1. Denne anordningen egner seg eksempelvis spesielt for DINvenstre-dører. Alternativt kan den bli anordnet mot høyre pekende dreiespaken 13 på dørvokteren 1 på støttepunktet 23c (stiplet linje, pekende mot høyre) slik at den bort

19 svinger i pilretning Ac til dørvokter 1. Denne anordningen er spesielt tilveiebragt for DINhøyre-døren. Et ytterligere alternative sørger monteringen til dreiespaken 13 på midten av støttepunkt 23b for (også stiplet linje), for at dreiespaken 13 rager ut fra bildeplanet i Fig.. Ved denne utførelsesformen er dreiespaken 13 i pilretning Ab bort svingbar til monteringsoverflaten. Denne varianten egner seg særlig for anvendelsen av en panikkstang. Den konkrete dannelsen av støtteinnredningen 22 kan varieres videre. Det vesentligste er at det tilveiebringes forskjellige lagringsstillingene for dreiespaken 13 på dørvokteren. Det forekommer ytterligere en sikkerhetsanordning 31, som tjener til å forhindrer manipulative inngrep. For å tilordne dreiespaken 13 fra en lagerposisjon til en annen lagerposisjon er det således først nødvendig å bevise en rettighet. Konkret skjer dette via nøkkelbryteren 26. Ved betjening av nøkkelbryteren 26 med en egnet nøkkel blir sikkerhetsanordningen 31 deaktivert henholdsvis frigjort, slik at en overføring til dreiespaken 13 er mulig. Blir sikkerhetsanordningen 31 derimot igjen aktivert henholdsvis sperret, detekteres plasseringen til dreiespaken 13 og alarmen utløses når dreiespaken 31 trekkes fra sin tilsvarende lagring. Alternativt kan også en stanseinnretning styres via sikkerhetsanordningen 31, som dreiespaken 13 ved aktivert sikkerhetsanordning 31 stoppes i den tilsvarende lagring. [0044] I stedet for de faste støttepunktene 23a, 23b og 23c er det i en ytterligere alternativ utførelsesform ifølge Fig. 12 også mulig å understøtte dreiespaken 13 i et dreiehode 27, som er anordnet over et tapplager 28 med dreieaksen 29 anordnet på hus 9. Dreieaksen 29 går vertikalt, slik at dreiehodet 27 er justerbar i et horisontalt svingplan. Vesentlig for denne utførelsesformen er at separate støttepunkter på hus 9 ikke lenger må være tilstede og plasseringen til dreiespaken i forhold til huset ikke mer alene er fastlagt ved plasseringspunktet. Dreiehodet 27 har utelukkende et støttepunkt henholdsvis en støtte 23, hvilken ved dreining av dreiehodet 27 for dreieaksen 29 i xyplanet i dreieretning prinsipielt i det vesentlige er fritt svingbar og kan dermed bringes i en stiplet linje fra venstre posisjon i begge av de to spesifiserte posisjonene. Den vesentlige fordel med denne utførelsesformen ligger følgelig deri, at svingplanet til dreiespaken 13 henholdsvis posisjonen til dreiespaken 13 ved en dreining av dreiehodet 27 i forhold til huset 9 kan bli individuell innstill. Innstillingen kan faktisk prinsipielt utføres kontinuerlig, i hvilken en sperreinnstilling, tilstede i o -trinn, er imidlertid foretrukket. Også de foreliggende utførelsesformene har en sikringsinnretning 31, med hvilken sikringsinnretningen 31 denne gange er formet på det vis at den i aktivert tilstand stanser dreiehodet i sin dreieposisjon, eksempelvis slik at en uautorisert person ikke enkelt kan håndtere dørvokteren ved å dreie ut dreiespaken 13 fra svingveien til det tilsvarende betjeningselementet. Blir sikkerhetsanordningen 31 derimot deaktivert, kan dreiehodet 27 for dreieaksen 29 i svingplanet bli dreid, eksempelvis til omjusteringsformål. Sammenlignet med utførelsesformen til dørvokteren 1 fra Fig. er

20 dreiespaken 13 således fast anordnet på den ene siden dreiehodet 27, men kan samtidig bli dreid i forskjellige posisjoner. [004] Et ytterligere vesentlig trekk ved den foreliggende utførelsesformen av en dørvokter ligger ytterligere deri, at også vinkelstillingen til dreiespaken 13 relativ til det respektive betjeningselement 8 (in Fig. 2 vinkel ) er justerbar, med hvilken også denne ikke nærmere angitte justeringsinnretning fra sikkerhetsanordningen 31 er aktiverbar henholdsvis frigjørbar og deaktiverbar henholdsvis låsbar. Dette gjelder også for utførelsesformene i de øvrige Figurene. I sammendrag kan følgelig stilling til låsearmen 13 så vel som i xy-planet henholdsvis i horisontalplanet som også i vertikalretning henholdsvis i planet vinkelrett på xy-planet liggende svingplan blir tilpasset dreiespaken 13 relativ til hus 9 på plasseringen til det respektive betjeningselement. Dette må tas hensyn til ved installasjonen av dørvokteren 1 plasseringen til dørvokteren 1 til betjeningselement sammenligningsvis først bare være grovt fastlagt. Finjusteringen vedrørende vinkelstillingen til dreiespaken i den enkelt driftstilstanden "overvåkning", "pre-alarm" og "alarm" føler deretter ved hjelp av justeringsinnretningen, med denne blir vinkelstillingen tilpasset til dreiespaken 13 på det inneværende betjeningselement. For å forebygge misbrukbar innstilling av dreiespaken 13, er justeringsinnretningen ytterligere sikret over sikringsinnretningen 31, som bare en begrenset gruppe personer med rett til å deaktiver sikkerhetsanordningen 31 og slik tillater en "alarmfri" innstilling henholdsvis omjustering av dreiespaken 13. [0046] Til slutt angår Fig. 11 alternative relative anordninger mellom dørvrideren utformet som et betjeningselement 8 og dørvokteren 1 med sin dreiespake 13 i forhold til anordning fra Fig. 9. Med hensyn til konstruksjonen og funksjonsmåten vises det til de foregående figurene, spesielt til Fig. 9. Viktig for anordningen i Fig. 11 er den sideveis anordning av dørvokteren 1 i forhold til betjeningselementet 8. Dørvokteren er følgelig i flyttet til overflaten av og ligger på dørvriderrosetten 21 på motsatte side. Dreiespaken 13 kommer i kontakt med betjeningselementet 8 således også med dørvriderrosetten 21 på motsatte område til betjeningselementet. Presser en bruker betjeningselementet i betjeningsretning B ned (in Fig. 11 svinger betjeningselementet med urviseren mot venstre), bevirker dette at dørbladoverflate i vesentlige svinger parallelt (hvorved også en for dørbladoverflate skjev dreining av dørvokter 1 er mulig avhengig av utførelsesform til dørvokteren 1) til dreiespaken 13 i motsatte rotasjonsretning (dvs. mot høyre henholdsvis mot urviseren). Dreiespaken 13 og betjeningselementet 8 svinger følgelig ikke som i Fig. 9, i samme retning, men fra hverandre. For brukeren har denne anordningen den fordel at betjeningselementet 8 lett over hele sin lengdeutstrekning kan omsluttes og kan av brukeren følgelig spesielt uten hindring bli grepet.

21 P a t e n t k r a v 1 1. Dørvokter (1) for overvåkning en nødutgangsdør (2) med et dørblad (3) og en frigjørbar låseinnretning (4), med hvilken nødutgangsdøren (2) er åpningsbar via et manuelt svingbart betjeningselement (8) rundt en betjeningselementsvingeakse (), omfattende et på dørbladet (3) anordnet hus (9), en sensorinnretning (), som er formet for å detektere dreistillingen til betjeningselementet (8) i et angitt svingområde, og en styringsenhet (11), som er formet på det vis at den i avhengighet av den fra sensorinnretningen () detektert dreistillingen til betjeningselementet (8) veksler dørvokteren (1) mellom en overvåkningstilstand, en pre-alarm- og en alarmtilstand, karakterisert ved at sensorinnretningen () over huset (9) ovenfor og for en dreiespakeakse (14) sammenleggbar opplagret dreiespake (13) aufweist, som står i funksjonskontakt med betjeningselementet (8) på det vis, at det i det angitte svingområde ved en horisontal svingning av betjeningselementet (8) også finner sted en horisontal svingning av dreiespaken (13). 2. Dørvokter (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at betjeningselementet (8) har et håndtak (1) og dreiespaken (13) står i funksjonskontakt med håndtaket (1) Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at dreiespaken (13) er monter på sensorinnretningen () på det vis at den er svingbart mot dørbladet (3). 4. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at svingplanet av betjeningselementet (8) og svingplanet til dreiespaken (13) ligger i en vinkel og spesielt ortogonalt til hverandre.. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at betjeningselementsvingeaksen () og dreiespakeaksen (14) ligger skjeft til hverandre Dørvokter (1) ifølge et av kravene 1 til 3, karakterisert ved at dreiespaken (13) er anordnet parallelt til betjeningselement (8) og spesielt til den langsgående forlengelsen av håndtaket (1) og er svingbar parallelt med denne.

22 21 7. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav karakterisert ved at dreiespaken (13) er fjærbelastet og i overvåkningstilstand slår mot betjeningselementet (8) og spesielt mot håndtaket (1). 8. Dørvokter (1) ifølge krav 7, karakterisert ved at dreiespaken (13) slår nedenifra mot betjeningselementet (8). 9. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at dreiespaken (13) er toarmet.. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at dreiespaken (13) og eller huset (9) omfatter en fluorescerende plast Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at utløsningsvinklen er justerbar. 12. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at på dreiespaken (13) er anordnet et visningselement (16), som er formet på det vis at det endrer visningsinnholdet i avhengighet av betraktningsvinklen. 13. Dørvokter (1) ifølge krav 12, karakterisert ved at visningselementet (16) er et vippebilde (17) Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav, karakterisert ved at huset (8) er gradert formet, hvorved et avflatet område () er tilveiebragt, som er formet på det vis at betjeningselementet (8) kan svinges i det minste over en del av dette avflatede området (). 1. Dørvokter (1) ifølge et av de foregående krav karakterisert ved at en festeanordning (21) er tilveiebragt, som er formet for å feste dreiespaken (13) i en stilling svingt inn mot huset. 16. Dørvokter (1) ifølge krav 1, karakterisert ved at festeanordningen (21) omfatter et fra huset (9) forlengbart deksel (22), som er formet for å låse dreiespaken Dørvokter (1) ifølge krav 16 karakterisert ved at dekslet (22) er hylseaktig formet.

23 Dørvokter (1) ifølge et av kravene 1 til 17, karakterisert ved at festeanordningen (21) er formet på det vis at den i aktivert tilstand (21) sjalter ut alarmtilstanden. 19. Nødutgangsdør (2) med et dørblad (3), en manuell frigjørbar låseinnretning (4) og en dørvokter (1) ifølge et av kravene 1 til 18.

24 23 NO/EP29082

25 24 NO/EP29082

26 2 NO/EP29082

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27191 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 17/22 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 13/00 (06.01) E0B 63/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29086 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/46 (06.01) E0D 3/14 (06.01) E0F 1/ (06.01) E0F 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2260261 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F42C 19/06 (06.01) F42B 14/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2434898 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 11/58 (2006.01) A21B 1/48 (2006.01) A21B 7/00 (2006.01) G07F 11/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01R 13/717 (06.01) H01R 13/6 (06.01) H01R 13/66 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer