KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert)

2 INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 23 Resultatrekneskap morbank 24 Balanse morbank 25 Resultatrekneskap konsern i % av GFK 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner 27 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK 28 Opplysningar om selskapet 2 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

3 Hovudtal KONSERN TAL I MILL. KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd og anleggmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital NØKKELTAL Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,74 % 1,69 % 1,74 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,21 % 0,12 % 0,17 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,30 % 0,34 % 0,33 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,83 % 0,87 % 0,89 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,41 % 1,28 % 1,35 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,34 % 1,17 % 1,24 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,95 % 0,86 % 0,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 40,95 % 42,71 % 42,90 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 37,14 % 40,33 % 39,63 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,06 % 0,09 % 0,12 % Eigenkapitalavkastning før skatt 18,21 % 16,48 % 17,55 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 12,93 % 12,09 % 12,81 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 15,21% 14,36 % 14,59 % Kjernekapitalprosent 13,82% 13,40 % 13,97 % Rein kjernekapitalprosent 12,54% 11,95 % 12,56 % Eigenkapitalprosent 7,68 % 7,58 % 7,63 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 10,69 % 5,95 % 6,57 % Vekst i utlån til kundar (12 mnd.) 7,85 % 6,19 % 6,62 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 13,69 % 8,75 % 8,27 % Innskot i % av brutto utlån konsern 61,57 % 58,41 % 59,19 % Innskot i % av brutto utlån morbank 82,09 % 77,31 % 78,90 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 3

4 Kvartalsrapport Alle tal som er kommentert gjeld for konsernet om ikkje anna er oppgitt. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor. HOVUDLINJER PR. 3. KVARTAL 2014 Totalresultat 293 mill. kr (246 mill. kr) Resultat før nedskriving på utlån og ekskl. resultat frå finansielle instrument 372 mill. kr (331 mill. kr) Kostnadsprosent på 37,1 (40,3) Nedskriving på utlån 24 mill. kr (31 mill. kr) Netto resultat frå realisering av aksjar i Nets er inkludert i rekneskapen med 34 mill. kr Eigenkapitalavkastning 12,9% p.a. (12,1% p.a.) RESULTAT PR. 3. KVARTAL 2014 Resultatet før skatt pr. 3. kvartal 2014 er på 413 mill. kr og er 78 mill. kr eller 23,3% høgre enn for same periode i fjor. Dette skuldast ein auke i rentenettoen med 55 mill. kr eller 11,4%, auka resultat frå finansielle instrument med 30 mill. kr og 7 mill. kr i lågare nedskriving på utlån. Driftskostnadene er samtidig auka med 11 mill. kr. eller 4,4%. Resultat før nedskriving på utlån og eksklusiv resultat frå finansielle instrument er på 372 mill. kr og er 12,4% høgre enn for same periode i fjor. Totalresultatet er på 293 mill. kr mot 246 mill. kr for same periode i fjor. Totalresultat RESULTAT FOR 3. KVARTAL ISOLERT Totalresultatet for 3. kvartal isolert er på 87 mill. kr og gir ein EK avkastning på 11,5% mot 100 mill. kr for 3. kvartal i fjor. Reduksjonen skuldast primært lågare resultat frå finansielle instrument, høgre driftskostnader og auka nedskriving på utlån. Rentenettoen Pr. 3. kv Pr. 3. kv Pr. 3. kv viser samtidig ein auke på 10 mill. kr (+5,7%). NETTO RENTEINNTEKTER Netto renteinntekter er på 536 mill. kr og er 55 mill. kr eller 11,4% høgre enn pr. 3. kvartal i fjor. Bakgrunnen for auken er god vekst i innskot og utlån, lågare fundingkostnader og ein mindre auke i kundemarginen. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital pr. 3. kvartal er på 1,74% mot 1,69% for same periode i fjor. For 3. kvartal isolert er rentenettoen på 1,73%. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto andre driftsinntekter er på 158 mill. kr mot 131 mill. kr for same periode i fjor. Auken skuldast primært at det i år er eit resultat på 65 mill. kr frå finansielle instrument medan det var på 34 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Av resultatet i år kjem 55 mill. kr frå realisering av aksjar i Nets. Dette må sjåast i samanheng med reversering av tidlegare års oppskriving av aksjar i Nets under «Andre innrekna inntekter og kostnader» med 21 mill. kr, slik at netto resultat frå realiseringa er på 34 mill. kr. For nærare forklaring sjå note 3. Provisjonsinntektene er på 77 mill. kr og er redusert med 4,5% frå i fjor. Det skuldast lågare inntekter frå forsikring og betalingsformidling. Lågare inntekter frå forsikring skuldast skifte av forsikringsleverandør, der banken no har starta å bygge opp ny portefølje i Frende Forsikring. Andre inntekter er på 26 mill. kr og er uendra i forhold til same periode i fjor. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnadene er på 258 mill. kr og har auka med 11 mill. kr eller 4,4%. Auken skuldast i hovudsak høgre personal- og IT kostnader. Driftskostnadene utgjer 0,83% av gjennomsnittleg forvaltningskapital mot 0,87% for same periode i fjor. Kostnadsprosenten er på 37,1 mot 40,3 pr. 3. kvartal i fjor. Eksklusiv resultat frå finansielle instrument er kostnadsprosenten 41,0 mot 42,7 pr. 3. kvartal i fjor. NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Konsernet har kostnadsført netto 24 mill. kr i nedskriving på utlån og garantiar mot 31 mill. kr for same periode i fjor. Samla nedskriving på utlån og garantiar i balansen pr er på 180 mill. kr mot 214 mill. kr pr Av dei balanseførte nedskrivingane pr gjeld 86 mill. kr nedskriving på individuelle utlån og garantiar og 94 mill. kr gruppe- 4 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

5 nedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimert og er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen. ANDRE INNREKNA INNTEKTER OG KOSTNADER Det er pr. 3. kvartal 2014 utgiftsført 20 mill. kr i andre innrekna inntekter og kostnader mot ei inntektsføring på 5 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Resultatet for i år skuldast primært reversering av tidlegare års oppskriving av aksjar i Nets, kategorisert som finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal. Aksjane er realisert i 3. kvartal 2014 og netto resultat frå realiseringa er på 34 mill. kr, der 55 mill. kr er inntektsført under «Netto vinst frå finansielle instrument» og 21 mill. kr er utgiftsført under «Andre innrekna inntekter og kostnader». Innskot frå kundar 25 22,6 19, Sum innskot 12,0 PM 13,0 3. kv kv ,6 8,0 BM/Off./Fin BALANSEN Konsernet har ein forvaltningskapital på 42,6 mrd. kr pr Forvaltningskapitalen auka med 3,0 mrd. kr eller 10,7% dei siste 12 mnd. Auken i forvaltningskapitalen skuldast vekst i utlån til kundar og auka likviditetsreserve. UTLÅN TIL KUNDAR Brutto utlån til kundar er på 36,8 mrd. kr. Veksten det siste året er på 2,7 mrd. kr eller 7,9%. Hittil i år er det ein utlånsvekst på 1,9 mrd. kr eller 5,5%. Dei siste 12 månadane har utlån til privatmarknaden (PM) auka med 9,2% og utlån til bedriftsmarknaden (BM) (inkl. utlån til offentleg og finansiell sektor) med 4,6%. Utlån til kundar ,1 36,8 Brutto utlån 24,0 3. kv kv BM/Off./Fin INNSKOT Innskot frå kundar er på 22,6 mrd. kr. Veksten dei siste 12 månadane er på 2,7 mrd. kr eller 13,7%. Hittil i år er det ein innskotsvekst på 9,8%. PM 26,3 10,0 10,5 Dei siste 12 månadane har innskot frå PM auka med 8,9% og innskot frå BM (inkl. offentleg og finansiell sektor) med 20,8%. Innskotsdekninga for konsernet er auka det siste året og er no på 61,6% mot 58,4% pr KREDITTRISIKO Brutto misleghaldne lån over 90 dagar er på 429 mill. kr og er auka med 45 mill. kr samanlikna med tal pr Andel utlån til bedriftsmarknaden av samla utlån er redusert og utgjer 28,6% pr mot 29,5% eitt år tidlegare. Andelen høgrisikoengasjement til bedriftsmarknaden pr er litt auka i forhold til tal pr Banken har stor fokus på dette og tett oppfølging av engasjementa. Andel høgrisikoengasjement til personmarknaden er samtidig lågare pr samanlikna med Behovet for ansvarleg kapital knytt til kredittrisiko er på mill. kr og er auka med 15 mill. kr eller 0,9% frå LIKVIDITET OG FINANSIERING Banken har fokus på innskotsdekning, likviditetsreserve og forfallsstruktur på funding i styring av likviditeten. Konsernet har pr. 3. kvartal 2014 ein likviditetsreserve på 5,2 mrd. kr plassert i kortsiktige innskot i Norges Bank og andre bankar, og i fritt omsettelege obligasjonar og sertifikat. Banken nyttar bustadlån til å legge ut obligasjonar med førerett (OMF) gjennom det heileigde dotterselskapet Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS. Bustadkredittselskapet har pr lagt ut OMF pålydande 7,7 mrd. kr. Bustadkredittselskapet har Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 5

6 ein samla sikringsmasse på 9,6 mrd. kr. Det er pr ei overdekning av sikringsmasse i selskapet på 1,9 mrd. kr og selskapet er i posisjon til å legge ut nye OMF for deler av denne overdekninga. DOTTERSELSKAP Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Selskapet har pr samla utlån på 9,2 mrd. kr og ein eigenkapital på 761 mill. kr. Aktiviteten i selskapet er utvida det siste året og selskapet har eit resultat før skatt pr. 3. kvartal på 117 mill. kr mot 95 mill. kr i for same periode i fjor. Bankeigedom Sogn og Fjordane AS Bankeigedom Sogn og Fjordane AS er eit 100% eigd dotterselskap og eig dei største bankbygga i konsernet. Resultat før skatt er på 4,9 mill. kr mot 5,1 mill. kr for same periode i fjor. Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS er 100% eigd av banken. Inntektene i selskapet pr. 3. kvartal i år er på 17,6 mill. kr og er auka med 6,9% i forhold same periode i fjor. Resultat før skatt pr. 3. kvartal 2014 er på 4,4 mill. kr mot 3,6 mill. kr pr. 3. kvartal i fjor. Fjellvegen Eigedom AS Banken har i 2014 etablert eit selskap som har overtatt eit eigedomsengasjement. Bokførte eigedelar i selskapet er på 7,4 mill. kr og selskapet har eit resultat på minus 0,2 mill. kr pr. 3. kvartal. SOLIDITET OG AVKASTNING Eigenkapitalen til konsernet pr er på 3,3 mrd. kr og er auka med 354 mill. kr eller 12,1% samanlikna med tal pr Eigenkapitalen er auka med resultatet for perioden med frådrag av utbytte og gåver. Konsernet har ein kapitaldekning (ekskl. resultat for perioden) pr på 15,2 % mot 14,4% pr Rein kjernekapitaldekning er på 12,5% mot 12,0% pr Om vi inkluderer resultatet for perioden, med frådrag av forventa utdelt utbytte og gåver for 2014, er rein kjernekapitaldekning pr estimert til 13,8%. Totalresultatet etter skatt pr på 293 mill. kr gir ein eigenkapitalsavkastning på 12,9% p.a. mot 12,1% p.a. pr RATING Moody s har tildelt Sparebanken Sogn og Fjordane langsiktig rating A3 med Negative outlook. OMFprogrammet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane har langsiktig rating Aaa. OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER Totalresultatet pr. 3. kvartal 2014 er godt og 19% betre enn for same periode i fjor. Det skuldast god utvikling i netto renteinntekter, realisering av aksjar i Nets og lågare nedskriving på utlån. Kostnadsveksten er vesentleg lågare enn veksten i inntektene og kostnadsprosenten pr. 3. kvartal er på 37,1% mot 40,3% eitt år tidlegare. Banken skifta leverandør av forsikringsprodukt frå 1. juli 2014 frå Gjensidige til Frende. Banken har også kjøpt 10% av aksjane i Frende. Vi reknar med at dette på sikt skal vere med å auke andre inntekter. Innskot og utlån viser fin utvikling, både til privatmarknaden og bedriftsmarknaden. Banken reknar med framhaldande god vekst også framover. Kapitaldekningsprosenten er på eit tilfredsstillande nivå med 15,2% pr Både totalresultatet og underliggande bankdrift viser god utvikling pr. 3. kvartal Konsernet har tilfredsstillande kapitaldekning, stabil kundemargin og låge kostnader. Styret er nøgd med resultatet og meinar at konsernet har eit godt grunnlag for vidare vekst og utvikling. Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Trude Høgseth Felde Sindre Kvalheim Eirik Rostad Ness Arvid Andenæs Adm. dir. 6 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

7 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 7 Økonomikurset «Bank på Tanken» samla mange lærevillege studentar i Sogndal

8 Resultatrekneskap KONSERN 3.kvartal 3.kvartal Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto vinst på finansielle instrument Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar Sum driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat verksemd og anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat for perioden TOTALRESULTAT Resultat for perioden Andre innrekna inntekter og kostnader Andre resultatelement som kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal Andre resultatelement som ikkje kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Estimatavvik pensjon Andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt Totalresultat Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

9 Balanse KONSERN EIGEDELAR Note Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Utlån til kundar Sertifikat og obligasjonar Aksjar Finansielle derivat Investering i tilknytta selskap Immaterielle eigedelar og goodwill Varige driftsmidlar Andre eigedelar Sum eigedelar GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Finansielle derivat Verdipapirgjeld Betalbar skatt Utsett skatt Anna gjeld Avsetningar Ansvarleg lånekapital/fondsobligasjonar Sum gjeld Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital Grunnfond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett til utbytte, gåver og konsernbidrag Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Førde, Hallgeir Kleppe Styreleiar Randi Engen Nestleiar Heidi Grande Røys Jan Petter Vadheim Trude Høgseth Felde Sindre Kvalheim Eirik Rostad Ness Arvid Andenæs Adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 9

10 Kontantstraumoppstilling KONSERN Resultat før skatt Av- og nedskriving Nedskriving på utlån og garantiar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar Justering for andre postar A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i aksjar og andelar i andre foretak Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar Investering i varige driftsmidlar, immaterielle eigedelar og goodwill B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i innskot frå og gjeld til kundar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i ansvarleg lånekapital Utbytte og gåveutbetalingar C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Kontantar og krav på sentralbankar Innskot i andre finansinstitusjonar Sum Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

11 Eigenkapitaloppstilling KONSERN EIGARANDELSKAPITAL Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett utbytte, gåver og konsernbidrag Sum Balanse (omarbeidd) Vedteken utdeling gåver, utbytte og konsernbidrag Resultat for rekneskapsperioden Totalresultat - tilgjengeleg for sal og estimatavvik Balanse Balanse (omarbeidd) Vedteken utdeling gåver, utbytte og konsernbidrag Andre EK korreksjonar Resultat for rekneskapsperioden Andre innrekna inntekter og kostnader Balanse Balanse Vedteken utdeling gåver, utbytte og konsernbidrag Resultat for rekneskapsperioden Andre innrekna inntekter og kostnader Balanse Merknad Tala for 2012 er omarbeidd p.g.a. implementering av IAS 19R (justering for estimatavvik på pensjonsansvar) Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 11

12 Notar til rekneskapen NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSESTIMAT Grunnlag for presentasjon Morbank- og konsernrekneskapen for Sparebanken Sogn og Fjordane er utarbeidd i samsvar med internasjonale rekneskapsstandarar (IFRS). Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Alle tal er oppgitt i mill. kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. Generelt For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og informasjon om rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2013 for Sparebanken Sogn og Fjordane på banken sine nettsider: NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING Geografiske segment Alle segment opererer i Norge. Allmenn informasjon om segment Inndeling i ulike segment gjenspeglar måten føretaket er organisert på. Bedriftsmarknad/offentleg/finans tilbyr eit breitt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til små og mellomstore bedrifter, offentleg sektor og finansiell sektor Privatmarknad inkl. Bustadkreditt tilbyr eit breitt spekter av finansielle produkt og tenester, som ulike typar finansiering, innskot, plasseringar, forsikring, valuta og renteprodukt til privatkundar Finans har ansvar for finansiering og likviditetsstyring Andre består av leveransar av tenester til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og forvaltning av enkelte eigedomar Eigedomsmekling tilbyr meklingstenester ved kjøp og sal av eigedomar Bankeigedom forvaltar dei største eigedomane til konsernet 12 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

13 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING, framhald Sum inkl. Bedriftsmarknad/ Privatmarknad Bustad- Eige- doms- Bank- Fjellvegen Eigedom Eliminerte postar eige- RESULTAT konsern Finans Off./Fin. kreditt Andre mekling dom AS Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigedelar Sum eigedelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital (inkl. resultat for perioden) Sum gjeld og eigenkapital RESULTAT Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum konsern 482 Finans -6 Bedriftsmarknad/ Off./Fin. 201 Privatmarknad inkl. Bustadkreditt 288 Andre -1 Eigedomsmekling 0 Bankeigedom 0 Eliminerte postar 0 Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigedelar Sum eigedelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital (inkl. resultat for perioden) Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 13

14 NOTE 2 SEGMENTRAPPORTERING, framhald Sum inkl. Bedriftsmarknad/ Privatmarknad Bustad- Eige- doms- BALANSE Netto utlån til og krav på kundar Andre eigedelar Sum eigedelar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Eigenkapital (inkl. resultat for perioden) Sum gjeld og eigenkapital Bank- eige- RESULTAT konsern Finans Off./Fin. kreditt Andre mekling dom postar Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån Netto vinst på varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Eliminerte 14 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

15 NOTE 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER NETTO PROVISJONSINNTEKTER Betalingsformidling Verdipapiromsetnad Garantiprovisjon Valutaforretningar og utanlandsbetaling Forsikringstenester Andre provisjonsinntekter Sum gebyr og provisjonsinntekter Interbankprovisjon Betalingsformidling Sum provisjonkostnader Netto provisjonsinntekter NETTO VINST/TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT Netto vinst på valuta Netto vinst på finansielle derivat Netto vinst på finansielle instrument, handelsportefølje Netto vinst på utlån til verkeleg verdi Netto vinst på innskot til verkeleg verdi Netto vinst på sertifikat og obligasjonar Netto vinst på aksjar Netto vinst på finansiell gjeld Netto vinst på finansielle instrument, bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Netto vinst på finansielle instrument til verkeleg verdi ANDRE INNTEKTER Eigedomsinntekter Eigedomsmekling Andre driftsinntekter Sum andre inntekter SUM NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 15

16 NOTE 4 RESULTAT AV NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekt av tidlegare nedskriving Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuelle nedskrivingar Inngang på tidlegare års konstaterte tap = Resultat av nedskriving for perioden NOTE 5 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuell nedskriving ved starten av perioden Auke i individuell nedskriving på engasjement der det tidlegare er føreteke nedskriving Tilbakeføring av individuell nedskriving frå tidlegare periodar Nedskriving på engasjement der det tidlegare ikkje er føreteke individuell nedskriving Konstaterte tap i perioden der det tidlegare er føreteke individuell nedskriving Endring av balanseført amortiseringseffekt Individuell nedskriving ved slutten av perioden Gruppenedskriving ved starten av perioden Periodens endring i gruppenedskriving Gruppenedskriving ved slutten av perioden Total nedskriving i slutten av perioden NOTE 6 MISLEGHALDNE OG TAPSUTSETTE UTLÅN Misleghaldne utlån Brutto misleghald over 90 dagar individuell nedskriving Netto misleghaldne utlån Avsetningsgrad 13 % 22 % 21 % Andre tapsutsette utlån Tapsutsette utlån (ikkje misleghaldne) Individuelle nedskrivingar Netto andre tapsutsette engasjement Avsetningsgrad 37 % 56 % 58 % 16 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

17 NOTE 7 UTLÅN TIL KUNDAR FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Lønstakarar, pensjonistar Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske /fangst Havbruk/oppdrett/klekkeri Industri/bergverk Kraft Bygg/anlegg Varehandel Transport Hotel/reiseliv Tenesteyting Eigedomsdrift Andre Sum Herav: Personmarknad Bedriftsmarknad Offentlig forvaltning/andre Brutto utlån til kundar NOTE 8 INNSKOT FRÅ KUNDAR FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Lønstakarar, pensjonistar Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske /fangst Havbruk/oppdrett/klekkeri Industri/bergverk Kraft Bygg/anlegg Varehandel Transport Hotel/reiseliv Tenesteyting Eigedomsdrift Andre Sum Herav: Personmarknad Bedriftsmarknad Offentlig forvaltning/andre Innskot frå kundar Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 17

18 NOTE 9 VERDIPAPIRGJELD PÅLYDANDE VERDI BOKFØRT VERDI Obligasjonsgjeld eigne ikkje amortiserte obligasjonar Verdipapirgjeld vurdert til amortisert kost Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld eigne ikkje amortiserte obligasjonar Verdipapirgjeld bestemt rekneskapsført til verkeleg verdi Sum verdipapirgjeld FORFALL VERDIPAPIRGJELD (PÅLYDANDE VERDI) Sum verdipapirgjeld (pålydande verdi) Nye lån i Tilbakebetalingar i NOTE 10 KAPITALDEKNING ANSVARLEG KAPITAL Eigarandelskapital Sparebankens fond/grunnfond Utjamningsfond Avsett utbytte/ konsernbidrag Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Andel delårsresultat Eigenkapital Annan kjernekapital Hybridkapital Frådrag Utsett skattefordel Øvrige immaterielle eigedelar Andre frådrag Eigardel i andre finansinstitusjonar/urealisert vinst aksjar tilgjengeleg for sal Netto kjernekapital Rein kjernekapital Tilleggskapital Urealisert vinst på aksjar, andelar og grunn fondsbevis klassifisert som tilgjengeleg for sal Ansvarleg lånekapital Eigardel i andre finansinstitusjonar Netto tilleggskapital Netto ansvarleg kapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

19 NOTE 10 KAPITALDEKNING, framhald BEREKNINGSGRUNNLAG Kredittrisiko Lokale og regionale myndigheiter Institusjonar Føretak Massemarknadsengasjement Engasjement med pant i bustad Forfalne engasjement Høgrisiko engasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andre engasjement Sum berekningsgrunnlag kredittrisiko Valutarisiko Operasjonell risiko Andre frådrag Samla berekningsgrunnlag Overskot ansvarleg kapital KAPITALDEKNING Kapitaldekningsprosent 15,21 % 14,36 % 14,59 % Kjernekapitaldekning 13,82 % 13,40 % 13,97 % Rein kjernekapitaldekning 12,54 % 11,95 % 12,56 % NOTE 11 TRANSAKSJONAR MED NÆRSTÅANDE PARTAR Avtalar og transaksjonar mellom partane er inngått på ordinære marknadsmessige vilkår, som om dei var gjennomførte mellom uavhengige partar. I konsernrekneskapen er transaksjonar mellom mor- og dotterselskap eliminerte. Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 19

20 NOTE 12 EIGENKAPITALBEVIS TAL I 1000 KR Eigarandelskapitalen pr består av eigenkapitalbevis pålydande kr 100 pr. stk. Eigarandelsbrøk (morbank) Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital (A) Grunnfondskapital (B) Fond for urealisert vinst Avsett utbytte, gåver og konsernbidrag Annan eigenkapital Sum eigenkapital (morbank) Eigarandelsbrøk A / (A+B) 87,83 % 87,83 % 87,83 % Utbytte Avsett utbytte pr. eigenkapitalbevis (tal i heile kr) 0 0 1,85403 Samla utbytte Eigarar av eigenkapitalbevisa Antal EK bevis % andel % andel % andel Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ,12 % 94,12 % 94,12 % Sparebankstiftinga Fjaler ,88 % 5,88 % 5,88 % Sum ,00 % 100,00 % 100,00 % NOTE 13 VERKELEG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT VERKELEG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT TIL AMORTISERT KOST Konsern Balanseført Verkeleg Balanseført Verkeleg verdi verdi verdi verdi Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Utlån til kundar Sum finansielle eigedelar Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå kundar Verdipapirgjeld Sum finansiell gjeld KLASSIFISERING ETTER NIVÅ Eigedelar og gjeld bokført til verkeleg verdi, anten som følgje av at dei er haldne som handelsportefølje, bestemt bokført til verkeleg verdi ved første gongs innrekning eller haldne som tilgjengeleg for sal, skal klassifiserast etter kor sikkert estimatet for verkeleg verdi er. Klassifiseringa har 3 nivå: - Nivå 1: Kvoterte prisar i aktive marknader - Nivå 2: Verdi utleda frå observerbare prisar for liknande aktiva direkte eller indirekte - Nivå 3: Verdi som ikkje er basert på observerbare prisar, t.d. ved verdsetting basert på eigen verdsettingsmodell. 20 Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

21 NOTE 13 VERKELEG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENT, framhald Konsern Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Eigedelar pr Utlån til og fordringer på kundar, bestemt bokført til verkeleg verdi Renteberande verdipapir, bestemt bokført til verkeleg verdi Aksjar, bestemt bokført til verkeleg verdi Aksjar, tilgjengeleg for sal Derivat, handelsportefølje Gjeld pr Innskot frå og gjeld til kundar, vurdert til verkeleg verdi Gjeld stifta ved utskriving av verdipapir, vurdert til verkeleg verdi Derivat, handelsportefølje Spesifikasjon av verkeleg verdi, nivå 3 Konsern Finansielle eigedelar Finansiell gjeld Pr Utlån til kundar Aksjar Innskot frå kundar Nominell verdi/kostpris Verkeleg verdi justering Sum verkeleg verdi, eksklusive periodiserte renter Spesifikasjon av endringar i Finansielle instrument til verkeleg verdi, nivå 3 Finansielle eigedelar Finansiell gjeld Konsern Utlån til kundar Aksjar Innskot frå kundar Balanseført verdi pr Netto vinst på finansielle instrument over resultat Netto vinst på finansielle instrument i utvida resultatrekneskap Tilgang/kjøp i perioden Sal/innfriing i perioden Overført frå nivå 1 eller Overført til nivå 1 eller Anna Balanseført verdi pr Det har ikkje vore forflytningar mellom nivå 1, 2 og 3 i tredje kvartal Utlån til kundar og innskot frå kundar vurdert til verkeleg verdi er fastrenteutlån og -innskot. For desse er det netto endring eksklusive endringar i marknadsverdi som kjem fram som kjøp og sal/innfriing i perioden. Verdivurderinga av fastrenteinnskot og fastrenteutlån er basert på neddiskontering av kontantstraum. Neddiskonteringsrenta som vi nyttar skal representere rente på eit tilsvarande nytt produkt med oppstart på rapporteringstidspunktet, altså med lik løpetid og kontantstraum. For å finne denne renta nyttar vi vår eiga kalkyle for slike produkt, noko som ikkje er observerbare faktorar for utanforståande. Sensitivitetsanalyse, nivå 3 For fastrenteinnskota er gjenverande løpetid ca. 0,5 år. Ei enkel tilnærming tilseier då at 1 % rentenedgang vil redusere verdien på fastrenteinnskota med ca. 1,2 mill. kr. For fastrenteutlån er vekta gjenverande løpetid ca. 3,3 år. Neddiskonteringsrenta er avhengig av gjenværande løpetid på lånet. Pr er neddiskonteringsrenta for lån med 3 års gjenverande løpetid 2,07%. Ei enkel tilnærming tilseier at 1 % auke i diskonteringsrenta vil redusere verdien på fastrentelåna med ca. 117,7 mill. kr. Aksjar verdivurdert i nivå 3 er unoterte aksjar utan kjent omsetning og der banken ikkje har naturlege observerbare aktiva som kan brukast for prising av aksjane. Vi nyttar då eigen verdivurdering basert på neddiskontert kontantstraum eller nøkkeltalsanalysar som t.d. pris/bok. Selskap vurdert til pris/bok er vurdert til pris/bok mellom 0,75-1,0. For selskap vurdert etter kontantstraummodell er det brukt eit avkastningskrav på 8,75%, som tilsvarar 7% over risikofri rente. Dersom vi til dømes justerer ned pris/bok-forholdet med 10 % og aukar kapitalavkastningskravet med 1 prosentpoeng, så vil det gi ein verdireduksjon på ca. 12,5 mill. kr. Metode for utrekning av verkeleg verdi på finansielle instrument For meir informasjon om utrekning av verkeleg verdi på finansielle instrument sjå årsrapporten for Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 21

22 NOTE 14 POSTAR UTANOM BALANSEN Garantiar Betalingsgarantiar Kontraktsgarantiar Anna garantiansvar Kommiterte beløp vedr. aksjeinvesteringar Sum i NOK Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

23 Resultatrekneskap MORBANK Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto vinst på finansielle instrument Andre inntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar Sum driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skattekostnad Resultat for perioden TOTALRESULTAT Resultat for perioden Andre innrekna inntekter og kostnader Andre resultatelement som kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal Andre resultatelement som ikkje kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Estimatavvik pensjon Sum andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt Totalresultat Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 23

24 Balanse MORBANK EIGEDELAR Kontantar og krav på sentralbankar Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Utlån til kundar Sertifikat og obligasjonar Aksjar Finansielle derivat Investering i tilknytta selskap Investering i dotterselskap Immatrielle eigedelar og goodwill Utsett skattefordel Varige driftsmidlar Andre eigedelar Sum eigedelar GJELD OG EIGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Finansielle derivat Verdipapirgjeld Betalbar skatt Utsett skatt Anna gjeld Avsetningar Ansvarleg lånekapital/fondsobligasjonar Sum gjeld Eigenkapitalbevis Utjamningsfond Sum eigarandelskapital Grunnfond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte vinstar Annan eigenkapital Avsett til utbytte, gåver og konsernbidrag Sum eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

25 Resultatrekneskap KONSERN I % av GSN forvaltningskapital Renteinntekter 4,18 % 4,30 % 4,31 % Rentekostnader 2,44 % 2,61 % 2,57 % Netto renteinntekter 1,74 % 1,69 % 1,74 % Provisjonsinntekter 0,25 % 0,28 % 0,28 % Provisjonskostnader 0,03 % 0,04 % 0,04 % Netto vinst på finansielle instrument 0,21 % 0,12 % 0,17 % Andre inntekter 0,09 % 0,09 % 0,09 % Netto andre driftsinntekter 0,51 % 0,46 % 0,50 % Sum inntekter 2,25 % 2,15 % 2,24 % Lønn og andre personalkostnader 0,45 % 0,46 % 0,47 % Andre kostnader 0,33 % 0,35 % 0,36 % Av- og nedskriving på varige driftsmidlar og immaterielle eigedelar 0,06 % 0,06 % 0,06 % Sum driftskostnader 0,83 % 0,87 % 0,89 % Resultat før nedskriving på utlån og netto vinst driftsmidlar 1,41 % 1,28 % 1,35 % Netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar 0,00 % 0,00 % 0,00 % Nedskriving på utlån og garantiar 0,08 % 0,11 % 0,11 % Resultat før skatt 1,34 % 1,17 % 1,24 % Skattekostnad 0,32 % 0,33 % 0,35 % Resultat for perioden 1,01 % 0,84 % 0,89 % TOTALRESULTAT Resultat for perioden 1,01 % 0,84 % 0,89 % Andre innrekna inntekter og kostnader Andre resultatelement som kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal -0,06 % 0,02 % 0,03 % Andre resultatelement som ikkje kan bli reklassifisert til resultat, etter skatt Estimatavvik pensjon 0,00 % 0,00 % -0,02 % Sum andre innrekna inntekter og kostnader for perioden, etter skatt -0,06 % 0,02 % 0,01 % Totalresultat 0,95 % 0,86 % 0,90 % GJENNOMSNITTLEG FORVALTNINGSKAPITAL Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 25

26 Kvartalvis resultatutvikling KONSERN 3.kv.14 2.kv.14 1.kv.14 4.kv.13 3.kv.13 2.kv.13 1.kv.13 4.kv.12 3.kv.12 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Utbytte og verdiendring finansielle instrument Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar Resultat før skatt Skatt Resultat verksemd /anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt Resultat etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt Estimatavvik pensjon TOTALRESULTAT Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

27 Kvartalvis resultatutvikling KONSERN I % av GSN forvaltningskapital 3.kv.14 2.kv.14 1.kv.14 4.kv.13 3.kv.13 2.kv.13 1.kv.13 4.kv.12 3.kv.12 Netto renteinntekter 1,73 % 1,70 % 1,79 % 1,88 % 1,81 % 1,69 % 1,58 % 1,74 % 1,77 % Andre driftsinntekter 0,31 % 0,30 % 0,29 % 0,31 % 0,37 % 0,34 % 0,31 % 0,36 % 0,37 % Utbytte og verdiendring finansielle instrument 0,55 % 0,07 % 0,00 % 0,32 % 0,00 % 0,27 % 0,09 % 0,22 % 0,27 % Netto andre driftsinntekter 0,86 % 0,37 % 0,29 % 0,63 % 0,37 % 0,61 % 0,40 % 0,57 % 0,64 % Sum inntekter 2,60 % 2,06 % 2,05 % 2,50 % 2,18 % 2,30 % 1,98 % 2,33 % 2,43 % Driftskostnader 0,79 % 0,81 % 0,91 % 0,95 % 0,81 % 0,85 % 0,93 % 1,04 % 0,81 % Resultat før nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 1,82 % 1,25 % 1,14 % 1,56 % 1,39 % 1,44 % 1,02 % 1,29 % 1,60 % Nedskriving på utlån og garantiar og vinst driftsmidlar 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,12 % 0,04 % 0,07 % 0,21 % 0,28 % 0,23 % Resultat før skatt 1,73 % 1,17 % 1,08 % 1,44 % 1,34 % 1,36 % 0,81 % 1,00 % 1,37 % Skatt 0,38 % 0,31 % 0,28 % 0,40 % 0,38 % 0,38 % 0,23 % 0,19 % 0,38 % Resultat verksemd /anleggsmidlar haldne for sal, etter skatt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Resultat etter skatt 1,36 % 0,86 % 0,79 % 1,04 % 0,96 % 0,98 % 0,58 % 0,81 % 0,99 % Resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal, etter skatt -0,54 % 0,05 % 0,33 % 0,09 % 0,07 % -0,03 % 0,01 % 0,01 % -0,04 % Estimatavvik pensjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,10 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % TOTALRESULTAT 0,82 % 0,91 % 1,12 % 1,04 % 1,04 % 0,95 % 0,59 % 0,83 % 0,95 % Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert) 27

28 OPPLYSNINGAR OM SELSKAPET Sparebanken Sogn og Fjordane Besøksadresse: Langebruvegen 12 Postadresse: Postboks Førde Telefon: Heimeside: E-post adresse: Føretaksnummer: Kontaktpersonar: Arvid Andenæs Adm. direktør Tlf Frank-Rune Ås Banksjef finans Tlf Frode Vasseth Dir. økonomi og finans Tlf Sparebanken Sogn og Fjordane KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

INNHALD. 3 Hovudtal konsern. 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap konsern. 9 Balanse konsern. 10 Kontantstraumoppstilling konsern

INNHALD. 3 Hovudtal konsern. 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap konsern. 9 Balanse konsern. 10 Kontantstraumoppstilling konsern INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 26 Resultatrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2014 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2016 7 Resultatrekneskap konsern 8 Balanse konsern 9 Kontantstraumoppstilling konsern 10 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

KVartalsrapport 1. KVartal 2012

KVartalsrapport 1. KVartal 2012 KVartalsrapport 1. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

INNHALD. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2013 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVartalsrapport 4. KVartal 2012

KVartalsrapport 4. KVartal 2012 KVartalsrapport 4. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 30.09.10 30.09.11 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 380 387 Netto renteinntekter 403 390 526 56 46-21 Utbytte og verdiendring

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,72% 0,98% 0,80% Resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2016 (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2016 (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT ÅRSMELDING 2013 4. kvartal 2013 (urevidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2013 7 Resultatrekneskap 8 Balanse 9 Kvartalsvis resultatutvikling konsern 10 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.06.11 30.06.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66% 0,87% 0,80% Resultat etter

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Voss, 19. april 2016 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66 % 0,82 % 0,80 % Resultat

Detaljer

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer