Justisdepartementet 14. September 2011 Lovavdelingen. Høringsuttalelse styrking av lovgivningen om håndhevingen av industriell rettigheter m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Justisdepartementet 14. September 2011 Lovavdelingen. Høringsuttalelse styrking av lovgivningen om håndhevingen av industriell rettigheter m.m."

Transkript

1 STOP Nordic Content Protection Snarøyveien 30 M N-1331 Fornebu Norway ådek ST.P Justisdepartementet 14. September 2011 Lovavdelingen Høringsuttalelse styrking av lovgivningen om håndhevingen av industriell rettigheter m.m. Viser til høringsbrev og notat fra Justisdepartementet datert 13. april 2011 vedørende lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter. Forslagene i høringsnotatet innebærer at rammevilkårene for håndhevingen av industrielle rettigheter i Norge vil bli minst like gode som det som gjelder innen EU. STOP ser svært positivt på forslagene, men er dog forundret over at ikke betaltv bransjens vern ikke er tatt med i høringsnotatet. STOP har på vegne av sine medlemmer ved en rekke anledninger tatt til orde for endringer av deres industrielle rettsvern i straffeloven, for politisk ledelse både i Justis- og Kulturdepartement. STOP ser det derfor naturlig å kommentere dette høringsnotatet, og samtidig be om at lovendringsforslag i fremtiden også bør gjelde for straffelovens 262, som er sentralt i betal TV bransjens rettsvern. STOP legger også ved høringsnotat innsendt i forbindelse med Metodekontrollutvalget NOU 2009:15, som bør ha en relevans til denne høringsprosessen. STOP, Nordic Content Protection, er tv-bransjens antipiratorganisasjon. Det er STOP's oppgave å bekjempe pirateri på betal-tv tjenester i Norden, herunder også ulovlig streaming til internett av TV innhold. STOP er en del av Canal Digital AS, og har en rådgivende funksjon for alle Canal Digital selskap i Norden, herunder også Canal Digital Kabel AS i Telenor Norge, RiksTv, og Boxer og ComHem i Sverige. I tillegg har STOP samarbeidsavtale med en rekke programselskap og rettighetshavere i Norden, og i Norge blant annet TV2, TV Norge, Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund. Hacking og piratering mot betal-tv bransjen har i mange år vært et stort problem og en stor økonomisk utfordring for det enkelte betal TV selskap. I 2001 ble også straffelovens 262 endret, slik at bransjen fikk en teknisk nøytral paragraf til beskyttelse mot piratering. I dag er situasjonen slik at den tidligere distribusjonsformen av piratkort og kortdeling på betal TV har nådd Internett, og bransjen står overfor en trussel hvor nær sagt alle kan få tilgang til eventuelle omkringgåelser av tilgangssystemene på svært kort tid. Dagens piratering mot betal TV bransjene i hele Europa er godt organsiert, kriminaliteten er grenseoverskridenede og økonomisk motivert, og bakmennene har meget stort økonomisk utbytte. Side 1

2 De siste 5-6 årene har STOP hatt særlig fokus på ulovlig og kommersiell card sharing / kontrollord deling, se illustrasjon og forklaring på side 4, som er den største pirateringsutfordringen til betal TV bransjen for tiden. STOP har bragt i erfaring at disse nettverkene både blir større (flere brukere) og mer kommersielle (bakmennene /servereiere har stort utbytte). I tillegg finnes det flere "gratis" card sharing nettverk blant venner og kjente, og gratisservere på Internett. Betal TV bransjen taper årlig store beløp til denne virksomheten, da ellers betalende kunder går over til de ulovlige kommersielle og ikke kommersielle nettverkene, og i fleste tilfeller betaler et mindre beløp til bakmennene og servereiere av tjenesten enn man ellers skulle ha gjort til en lovlig distributør. I den senere tid har det dukket opp reklame for ulovlig card sharingsnettverk på Internett, hvor kunder kan kjøpe seg ulovlig adgang til betal TV fra hele Europa. Disse "reklamene" florerer på egne hjemmesider og i sosiale medier viser til eksempler på dette i vedlegg på side 5-7. Det fremkommer av høringsnotat side 11, at omfanget av inngrep i industrielle rettigheter har økt betydelig de seneste årene, og at det er grunn til å vurdere regelendringer som styrker rettighetshavers stilling. Videre nevnes det at Norge som en del av EØS-markedet bør ha regler om håndheving av industrielle rettigheter som minst oppfyller minstekrav i Europa. STOP har i ovennevnte anledning påpekt tidligere at det ikke er en harmonisering mellom norsk lov (straffelovens 262) og EU-lovgivning på dette området. Ser man til Danmark for den beslektede straffeb-estemm-else 'cil norsk s'eraffelovs 262, øk-te de nylig strafferamn-len år (danske straffelovens 299 b) hva gjelder storspredning av piratert materiale via Internett, som med tydelighet illustrerer hvilken alvorlighetsgrad vårt naboland vurderer denne type kriminalitet å utgjøre. I departementetets høringsnotat side 21 fremkommer det at dagens regler for rettighetshavere ikke har tilstrekkelig preventiv effekt. Dette er STOP svært enig i, og tar derfor til orde for å øke strafferammen i straffelovens 262, til nivå som foreslås i høringsnotatet. Det er i denne sammenheng også naturlig at straffebestemmelsen undergis offentlig påtale, som foreslått for liknende bestemmelser i høringsnotatet. Som nevnt tidligere utsettes betal TV bransjen for grenseoverskridende, organisert og økonomisk kriminalitet. Strafferammen på ett års ubetinget fengsel anses som lite preventiv, sett i forhold til den økonomiske belastningen for rettighetshaver og i forhold til muligheter for ulovlig økonomisk vinning for den kriminelle. Denne organiserte og grenseoverskridende kriminaliteten bør etter STOP's oppfatning, naturlig omfattes av straffelovens 60a. STOP ønsker i denne anledning å vise til to eksempler fra straffesaker anmeldt til politiet: Anmeldelse anmeldt til Kripos for brudd på strl. 262, for å ha spredt programvare til internett via åpne "piratforums" for nedlastning av fri TV fra Canal Digital i Norden. Spredningen av programvare, som stammet fra et hack/dataangrep mot chip i programkortene til Canal Digital (CD), resulterte i en utskiftning av ca programkort hos kunder av CD, og som gav CD en direkte kostnad på 15,5 millioner kroner. Saken ble behandlet ved Eidsvoll tingrett i den 29. august i år, og aktoratet la ned en påstand på 90 dager betinget fengsel kroner i bøter. Dom har ikke falt i saken. STOP anser dette som et eksempel på rettsvern med ikke tilstrekkelig preventiv effekt, for et forhold med så stor grad av økonomisk belastning for rettighetshaver. Side 2

3 Anmeldelse , sak etterforsket ved Oslo polifidistrikt, seksjon for organisert kriminalitet. En person ble dømt i tingretten i 05101, for å ha spredt ulovlig TV til ca 5000 kunder, herav via IP tv og / eller card sharing, over en periode på flere år. Tingretten idømte mannen til en inndragning av vinning på ca 15 millioner kroner, og ble idømt ett års ubetinget fengsel for dette forholdet (dommen ble totalt på 6 år for også andre straffbare forhold). Dommen er anket og således ikke rettskraftig. Sitat fra dommens straffutmåling: Strafferammen straffeloven 262 er fengsel i inntil 1 år. Retten er også her enig med aktor at man vanskelig kan komme utenom maksimumsstraffen på grunn av det kolossale omfang av forbrytelsen. STOP anser dette som et eksempel på potensialet for ulovlig gevinst i slike saker. Det er også viktig å påpeke at retten i dette tilfellet har gitt maksimum straff i denne saken. STOP har kjennskap til forhold som er av både samme karakter eller mer alvorlig. Ved å øke rettsvernet for andre industrielle rettigheter i Norge, men samtidig utelate det for betal TV bransjen, vil det være naturlig å tenke at denne type kriminalitet vil få økt fokus fra kriminelle, da strafferammen er lav, oppdagelsesrisiko liten og inntekspotensialet meget stort. Dagens teknologi og "kreativ"bruk av Internett vanskeliggjør etterforskning av straffesaker gjeldende straffelovens 262. STOP har gjennom en årrekke holdt kurs for Politihøgskolen og Politiet, for å øke dens etterforskningskompetanse innen dette fagfeltet. De kriminelle utnytter Internetts egenskaper, og er kreative i arbeidet for å skjule spor og identitet. Det er svært utbredt at card sharing servere mv plasseres fysisk eller fiktivt (via proxy servere) i utlandet, da særlig i Russland eller Kina, noe som vanskeliggjør etterforskning betydelig. Dette er også, etter STOP's oppfatning, et tungtveiende argument for at departementet bør vurdere regelendringer både i straffeloven og straffeprosessloven, som blant annet foreslått i vårt høringssvar til Metodekontrollutvalget (vedlagt), slik at bransjen, og den/de anmeldte i slike saker, får et tilstrekkelig rettsvern som også er i takt med den teknologiske utviklingen. STOP vil også på vegne av sine medlemmer komme med et høringssvar på endringer i åndsverksloven (tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett). I dette høringsnotatet fra Kulturdepartementet, foreslås det en forenkling i prosessen vedrørende utlevering av abonnementsopplysninger knyttet til IP-adresse i straffbare forhold i brudd på Åndsverkloven. Etter som Åndsverkslovens bestemmelser er nært beslektet med straffelovens 262, vil det etter STOP's oppfatning være naturlig å gi denne bestemmelsen samme mulighet. Pr i dag har ikke straffbare handlinger begått på Internett noen naturlig tilhørende Politikrets, før eier av involverte IP-adresse er identifisert. Erfaringsmessig gir dette lang saksbehandlingtid hos Politiet, og i noen tilfeller så lang saksbehandlingstid at eierinformasjon på IP adresse er slettet hos Internett leverandøren. 1 Dom MED-OTIR/07 Side 3

4 STOP mener at også rettsvernet til betal TV bransjen, gjennom endring i straffelovens bestemmelser bør gjøres gjeldende, som foreslått i høringsnotat om håndhevingen av industrielle rettigheter. Det bes også om at departementet går gjennom straffeprosessens bestemmelser sett i forhold til vårt høringssvar til Metodekontrollutvalget. STOP gir gjerne ytterligere og mer detaljert informasjon om piratering mot betal Tv bransjen til Departementet ved behov. David Wiirgler Jack Fischer Eriksen Director Security manager STOP Nordic STOP Norge Side 4

5 Hva er card sharing / kontrollord deling? 7/2 ECM Encrypt,elf DCW Cleartext DCW I I CW Clear text Encrypted Legalt Kort A \4 Card sharing er en teknisk løsning som gir uautorisert tilgang til kryptert betal tv tjenester. Ved hjelp av en serverløsning og et legalt betal-tv-abonnement sendes det dekrypterte kontrollordet (DCW) via internet til konfigurerte klienter. Både server- og klientprogrammet finnes nedlastbart via hjemmesider og forum som er spesialisert på card sharing. Programvaren er gratis. Card Sharing er dagens svar tidligere piratkortløsninger, og spres i større og større omfang i hele Europa. Det bygges opp forskjellig "communities", hvor servereier oftest er hovedmann og den som har økonomisk vinning. Det finnes i dag to kommersielle varianter av CS. Den ene der serverens kapasitet er ca 15 klienter, og den andre mer sofistikerte varianten håndterer ca 100 klienter pr legale kort. Med hjelp av den siste teknikken kan man i prinsippet med hjelp av ca 113 originale abonnement / kort dele ut DWC til "alle og enhver". På STOP's hjemmeside finnes flere artikler om slike straffesaker nordic.com Side 5

6 D EU on VVeloorne! Logga in or Register Affikate Program Sh0poto g Cml 0 iternm Vaivter SwediGh 1321=1 KATEGORIER LIVE SUPPORT 69kr 1man 1:11 eambox ink kanaler lphonetillbelbar Dreamhox Sat SkyBOX HD Sat Receiver eambox Comhem Tillbehor VIASAT Canat Digitat Canat DIgitat Alla kanaler från 119kr per månad MSN Aka modukter STORSLJARE Dm (Alps M NYA PRODUKTER FR JULI Tuner) , EK E4I 24 TiMmar test ink alla kanaler Dremnbox 5005 Set *_} SEK K alffilt sparu 12% rabatt DrecanBox FKarkontroll tiar SEK DreemBox flarrkontroll Dm600c v76 /.80POOSEK HDTV rnecria-spelare ad kort och usb SEK DVG- 02 Turrero SEK SEK \-4 1, USB -1AIFI Brklge Adapter fåt SEK _ SCART til YPbPr 49.00SEK I Molimdem kubel In.00SEK SAMSUNIO SPOSEK htt : Dette er et eksempel på annonsering på nettet for card sharing, som gir ulovlig tilgang til programpakker fra Canal Digital og Viasat. I dette tilfellet selges programpakker fra Viasat og Canal Digital for 119 kroner pr mnd, noe som er en brøkdel av prisen for varen kjøpt legalt. I tillegg til at "piratene" selger varen langt under markedspris, selges det programpakker fra hele Europa, noe som lovlige distributører ikke kan tilby i et legalt marked. Det er naturlig at lovlige aktører i markedet, umulig kan konkurrere mot slike ulovlige programtilbud. Side 6

7 flaae, Csrdshale Cecan Waild Psskare Cal dshae tecam 3 lasaths Wald Pasksge 3MONTHS co:ugu mip4age Cardshare CCcam 3 Months Worid Package CCfÆ,...M3 Pike:f1001)0 Add to wisht e Qusatay: cpy.5ty *scuts: QUANT IIV PRICE E50.33 E75.00LEIJZ Price in points, 5C(D»ts Demiplion tofriendreviesis Tags Pri,y}e, rdt, e;t ptages en Satelte 71r2,:a Sty Haia with al extia channds HD 41i *14(14) 14. libak CH,141M1.:1P,ItiDti5 \YI I frpl" 13W. IJoaiztEfs htt : cccamsharin.com i,er,-4e, pa't:f gat cf ccwi?: cce crf fre re. cup4a-u:o Erf kr, P8 Ti r fr.c1m co'e t.re arccaai y l'212 5 Sx(ts we4 8Xtla14C?..15-,3 Epyt; diare's - rwi-q P.4y, 9,7 wr t;e:5,3tq,:2y "Sg EP,gwe-s ;T her:-.,s;my rpatcr 507 ' Weak wes e.r1. T'rt. N'.'s yr +:. Dette er et annet eksempel på nettsted som selger card sharing med "verdenspakke". Det legges opp til å kjøpe flere tilganger for videre salg til "eget nettverk". Side 7

8 { Free Card Skanse Ccam Server Latest Keyw } { Last card sharing and ccam share, tv card In free-cardsharingservers.blogspot.com. Welcome cal d sharing site.) Vip server pownload tc-server vrroesro,00rrdt,osoroor Fastest Runtime for Spring Apps! Free Trial and Free dev tools. Dedikert Server wroo ooreerobee no Topp kvalitet servere til knall priser. fra 790,- mnd Nxusan baby nstkvanbabo.nof Dokumentert milde hud- og hårpleleprodukter for de minste, Fi in ~.ShpreFilo.corn Upload, Send & Share Large Files - Up to 10 Gigabytes (Free Trial) E AciChoices El Ads by Goople Ceeern Prerraum Server CcCE. Slyrinct Card Sharina Server NAME : wwwfreecardserver.corn HOST sat4nite.sytes.net PROTOKOL : Neweamd5.25 DESKEY : PORT : > CAID : 0604 ARTI/Nova PORT : > CAID : 0100 Orbit (26E) PORT : > CAID : 0500 ARTI/JSC Sports/ /RED HOT Sex//SCT (13E) PORT : > CAID : 0900 Yes PORT : > CAID ; 1803 Potsat HO (13E) PORT : > CAID 0919 SKY Italia (13E) PORT 1906 CAID : 0627 JSC Sports (71N) PORT : > CAID 093E SKY Itatia (13E) PORT : > CAID Nagravision PORT : % CAID : ODO8 AlMajd (30E/26E) PORT : 1910 CAID : 0500 CSAT (19E) PORT : > CAID 05(0 BISS TV PORT : > CA10 : 0100 Cyfra. (13E) PORT > CAID : 0500 Canal. Marghreb(26E) PORT > CAID : Cryptoworks PORT : > CAID 0963 SKY LIK (28E) H li r...,.farobookcorn/binordio, Lik SoftLens på Facebook og du får prøve linser gratis i 1 måned! Pr I V voevertnouincoroputino Intel Xeon 5600 Processor High Performance Computing Servers Cecam Server Card Sharin Max Performance High Speed Server Full UK + EU Channels AdChoices i> Server Newcard Ads bpgeorile Dect:cated Server Hostiou Private Server Host Rackspace Clouri Server Menaperl Virlual Server a_elp_i Server Colocation Ads btr Geoule Server Deta Centers Rackspece Cloud Server Manacied Linux Server Server Password Recover Cheas Server Coboation Latest Post NEW! Fiee Cal 4 UPC Direct Clyptoworks SKY Fiee (aidoibit 0 fra SKYItMia ART -110VA - JSC SPORTS JSKSports (13[17W126D Cccani Full Seiver ART - I IOVA - JSC SPORTS - SKY ITALIA - CYFRA-, JSC Sports (1 3E17W126E) JSC Spouts (13E/7W/260) vip seivei HTB-, (36E1 Full n137j;rger -Subsc ribe to Posts [Alopi] htt : Dette er et grovt eksempel på "free card sharing servere". STOP kjenner til mange hundre nettsteder som lenker til gratis card sharing servere, hvor hensikten er å dele programkort fra forskjellige land. Enkelte i slike nettverk utnytter "kapasiteten" av kort i slike nettverk, og selger dette videre i eget marked. Side 8

9 Justisdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Att.: knut.hustad d.de.no 28 april 2010 Re.: Metodekontrollutval et NOU Som advokat for Scandinavian Tv Organisations Against Piracy Denmark (herefter STOP Denmark) og Scandinavian Tv Organisations Against Piracy Nordic (herefter STOP Nordic) tillader jeg mig hermed at bidrage til høringen omkring straffeprosesloven, dog alene for så vidt angår 216b. STOP Denmark er et samarbejde mellem YouSee og Canal Digital Danmark til bekæmpelse af pirateri på betalings-tv. STOP Nordic er samarbejdet og koordinationen mellem de lokale STOP afdelinger. STOP Nordic repræsenterer YouSee, Canal Digital (Danmark, Norge, Sverige og Finland), ComHem, RiksTv, PlusTV og Boxer (Danmark og Sverige). Det overskyggende pirateri problem for betalings-tv branchen i dag er såkaldt card sharing. Card sharing er enkelt fortalt deling af originale smart cards funktionalitet mellem flere brugere via Internet. Dette medfører en besparelse for brugerne idet man kan være flere der på den måde deler et originalt abonnement. For at bekæmpe pirateri er det nødvendigt at lovværket er opdateret og følger med udviklingen. I Danmark har man gennem mange år løbende justeret lovgivningen på dette område. Den danske pendant til den norske straffelov 262 er Radio- og fjernsynslovens 91 og 94 samt straffelovens 299b, nr. 6. Som udgangspunkt ligner de norske og danske regler hinanden, idet det er de samme handlinger som forbydes. Forskellen i lovværket bliver dog tydeligere når man ser på dels straffeniveau og procesregler/procesmuligheder. Straffeniveauet i Danmark er væsentligt højere end i Norge. I Danmark er det muligt at straffe med op til 6 års fængsel for overtrædelse af Radio og fjernsynslovens 91. I forhold til procesregler er det i Danmark bl.a. muligt qua Retsplejelovens 653, stk. 2, nr. 4, at foretage en bevissikring hos en mistænkt efter anmodning fra f.eks. STOP. Det er ligeledes muligt gennem editionsreglerne i retsplejelovens 299 ved henvisning til et IP nummer, for STOP at få udleveret bl.a. navn og adresse på en mistænkt. Den væsentligste forskel er dog,

10 at det høje straffeniveau gør det muligt for politiet, som et led i en efterforskning, at foretage rum- og telefonaflytninger, og herunder også overvågning af datatrafik. Det er særligt den sidste mulighed som STOP Denmark og STOP Nordic anser, kan, er og vil være relevant i forhold til bekæmpelse af f.eks. card sharing. Dette skyldes at det bidrager til retssikkerheden at man kan få et mere fuldstændigt billede at hvad der er foregået. Det er til gavn for både mistænkte, rettighedshavere og politiet. Det er derfor STOP Denmark og STOP Nordic's klare overbevisning at den norske straffeprosesslovs 216b bør udvides til også at omfatte overtrædelser af 262. Det vil bringe den norske lovgivning på linje med den danske og det vil hjælpe til at modvirke en flytning af problemer med f.eks. card sharing fra Danmark til Norge. Så fremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller der er behov for yderligere gennemgang af det her nævnte, står jeg naturligvis til rådighed. Med venlig hilsen David Wilrgler

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke

Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2014/20 Dato: 1.8.2014 Forbud mot private gen- og slektskapstester uten samtykke Denne uttalelsen tar opp spørsmål om samtykke når privatpersoner

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet Delutredning II Utredning fra Datakrimutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL?

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? Om de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276a-c Kandidatnr: 258 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17585 ord Dato: 25. november 2004

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd

Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Til: Hovedstyret Fra: Teknas Etiske råd v. Sissel B. Eggen Dato: 25.02.10 Sak: Høring datalagringsdirektivet Vurderinger fra Etisk råd Innspill til Hovedstyrets behandling Etisk råd er gjort kjent med

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer