A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter"

Transkript

1 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om begrensning av forurensning av (forurensningsforskriften) kapittel 12 og gjeldende lokal forskrift for din kommune. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett. Informasjon: Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig, jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 og lokal forskrift behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 og lokal forskrift behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven skal sendes direkte til kommunen og ikke til Tilsynet. 1. Ansvarlig (søker)*: Navn: Magne Davanger Sandboe Adresse: Askerveien 22 E-post: Telefon (dagtid): Postnr, poststed: 1384, Asker Enkeltperson Selskap/lag /sameie. Oppgi organisasjonsnr: * Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og byggesaker), skal dette angis. 2. Søknaden gjelder: Nytt utslipp Vesentlig økning av utslipp Rehabilitering av eksisterende utslipp Helårsbolig, antall: Fritidsbolig, antall: 1 Annen bygning, antall: Spesifiser: Installeres /er det vannklosett? ja nei 3. Eiendom /byggested: Gnr: Bnr: Adresse: Kommune: 8 49 Grimsrudveien 41, 3490 Klokkarstua Hurum Planstatus: Er tiltaket i samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven: ja nei (Må avklares med kommunens plan-/byggesaksavdeling.) Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: ja, dato: Side 1

2 Gnr. 8, bnr 49 Hurum kommune 4. Utslippssted (resipient): Type: Innsjø Bekk/Elv Elvemunning Sjø Stedegne løsmasser Annet: Navn på lokalitet (bekk/elv, innsjø, sjøområde, landområde): Drammensfjorden Koordinater på utslippssted: Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet): Euref UTM-sone 32: N Ø (Ca.) Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m ja nei, spesifiser: m ikke relevant Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe 5. Rensegrad: Utslippet skal oppfylle følgende krav til utløpskonsentrasjoner, jf. lokal forskrift 5 (erstatter 12-8 og 12-9 i forurensingsforskriften): Parameter: Utløpskonsentrasjon: Tot-P < 1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %) BOF 5 < 25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %) TKB < stk./100 ml Det søkes unntak fra lokal forskrift 5, jf. lokal forskrift 9. Det søkes unntak fra forurensningsforskriften 12-7, 12-10, 12-11, eller første og tredje ledd. Begrunnelsen for søknad om unntak skal spesifiseres i eget vedlegg B (se punkt 6). Type renseanlegg: Urenset, direkte utslipp Slamavskiller Infiltrasjonsanlegg Filterbed/Konstruert våtmark Biologisk minirenseanlegg Kjemisk minirenseanlegg Kjemisk/biologisk minirenseanlegg Sandfilteranlegg Tett tank* for svartvann og gråvannsfilter Biologisk toalett og gråvannsfilter Tett tank* (for alt avløpsvann) Tett tank* for svartvann Biologisk toalett Annen løsning, spesifiser: Tillegg for minirenseanlegg: Tilfredsstiller minirenseanlegget NS-EN : A1: NA:2009?: ja nei Type hygienisering/etterpolering for rensing av TKB: Benytter leverandørens etterpoleringsløsning. Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe * Enkelte kommuner tillater ikke, eller er særlig restriktive til tett tank. Side 2

3

4

5 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr. 8, bnr. 49, i Hurum kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen. Resultater av grunnundersøkelse: Dato for befaring: Gjennomført av: Grunnundersøkelse gjennomført ved: Kort beskrivelse av grunnforhold: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Overflatekartlegging: Inspeksjonsbor: Skovelbor: Sjakting med gravemaskin: Prøve tatt ut til kornfordelingsanalyse: Infiltrasjonstest: Annet: Foto Beskrivelse av jordprofil: Tomta har ikke masser som er egna for infiltrasjon. Kartutsnitt fra den undersøkte eiendommen, med lokalisering av prøvelokaliteter er vedlagt: Ja: Nei Ikke tatt prøver. Se foto over. Lokalitet Dybde Beskrivelse av jordmasser Fasthet/ pakningsgrad Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 1 av 8

6 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Generell kommentar: Uttak av prøve(r) til kornfordelingsanalyse: Det er ikke tatt ut prøve til kornfordeling: Det er tatt ut prøver til kornfordelingsanalyse. Prøven(e) er tatt ut fra følgende lokaliteter og dyp i jordprofilet: Lokalitet: Dybde i jordprofilet: cm Lokalitet: Dybde i jordprofilet: cm Resultater av kornfordelingsanalyse: Kornfordelingskurve(r) er vedlagt: Ja: Nei: Prøve 1: Lokalitet og prøvedyp Sorteringsgrad, So: Middelkornstørrelse, Md: mm Felt i infiltrasjonsdiagram: Felt 1: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 2: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 3: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 4: Vannledningsevne: meter/døgn Prøve 2: Lokalitet og prøvedyp Sorteringsgrad, So: Middelkornstørrelse, Md: mm Felt i infiltrasjonsdiagram: Felt 1: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 2: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 3: Vannledningsevne: meter/døgn Felt 4: Vannledningsevne: meter/døgn Resultat av infiltrasjonstest: (Dersom prøve i felt 1) Det er ikke utført infiltrasjonstest Resultat av infiltrasjonstest(er) er vedlagt: Ja: Nei: Prøve 1: Lokalitet og prøvedyp Målt vannledningsevne: meter/døgn Prøve 2: Lokalitet og prøvedyp Målt vannledningsevne: meter/døgn Vurdering av grunnforhold på best egnet lokalitet: Terrengets helningsretning og fall i %: Mektighet av egnede løsmasser, m: Løsmassenes vannledningsevne, m/døgn: Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 2 av 8

7 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Løsmassenes hydrauliske kapasitet, m 3 /døgn: Infiltrasjonskapasitet for avløpsvann, liter per m 2 og døgn: xx m 3 per døgn. Se punkt 1) på side 6 xx liter per m 2 og døgn. Se punkt 2) på side 6 Beskrivelse av løsmassenes egenskap som rensemedium: Kan det oppstå konflikter i forhold til lokale drikkevannskilder eller bebyggelse i nærheten? Muligheter for å etablere renseanlegg med infiltrasjon i stedegne løsmasser? Ja: Nei: Kommentar: Beskrivelse/dokumentasjon av anlegg: Anbefalt anleggstype: (sett kryss) Infiltrasjonsanlegg: Minirenseanlegg: Clan 1 Filterbedanlegg: Biologisk gråvannsfilter: Sammen med separat totalettløsning Sandfilteranlegg: Annet: Type bebyggelse: Bolig: Hytte: Forsamlingslokale: Turistvirksomhet: Annet: Dimensjonerende pe: Dimensjonerende vannmengde: Dimensjoneringsgrunnlag/ dokumentasjon: 5 pe 1000 liter/døgn VA/Miljø-Blad 48, Slamavskiller: NS-EN :2000+A1, Harmonisert standard for prefabrikkerte slamavskillere opptil 50 pe NS-EN , Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg og/eller montert på stedet, for opptil 50 pe VA/Miljø-Blad 49, Våtmarksfiltre VA/Miljø-Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg VA/Miljø-Blad 60, Biologiske filtre for gråvann Kapittel 7 i forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg, fastsatt av MD i 1992 (gjelder sandfilteranlegg) NS 9426, Bestemmelse av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for avløpsvann Andre standarder: Andre normer/retningslinjer: Kort beskrivelse av anlegg: (type, størrelse, komponenter etc.) Clean 1 minirenseanlegg med hygieniseringstrinn. Slamavskiller er integrert i renseenheten. Utslipp til Drammensfjorden. Det kreves utlegging av sjøledning ca. 100 m fra land for å få utslipp på 2 m dyp. Samletank: Volum: m 3 Kommentar: Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 3 av 8

8 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Alarm for høyt vannivå: Ja: Nei: Annet: Slamavskiller: Volum: m 3 Kommentar: Antall kammer: Renseanlegget er godkjent med slamavskiller som integrert del av renseanlegget. Volumberegning etter VAmiljøblad 48 er derfor ikke aktuelt her. Annet: Pumpekum: Utløpskum. Volum: Ca 0,5 m 3 Kommentar: Pumpekapasitet: 1,5 l/sek Støtvolum: 150 liter Alarm for høyt vannivå Ja: Nei: x Pumpeledning, Ø 40 mm, vurderes av pumpeleverandør. Pumpekummen skal utstyres med nivåfølere som starter og stopper pumpa. Avstanden mellom startnivå og stoppnivå i pumpesumpen skal utgjøre 150 l. Stoppnivå må være høyt nok til at pumpa ikke suger inn luft. Det skal være lyd- og lysalarm for høyt nivå i pumpesumpen. Dette er et nivå høyere enn startnivået. Varslet kan også være en smsalarm til eiernes mobiltelefon. Biofilter: Filterareal: m 2 Kommentar: Høyde filtermateriale: m Annet: Type filtermateriale: Type spredesystem: Fordelingskum: Type fordeling: Kommentar: Infiltrasjonsfilter: Filterareal: m 2 Kommentar: Lengde/bredde: m Antall grøfter: Infiltrasjonsdyp: cm Fordelingslag: Manifoldrør: Infiltrasjonsrør: Hull i infiltrasjonsrør: Overdekning: Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 4 av 8

9 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Annet: Frostisolering: Filtebasseng: Størrelse: m 2 Kommentar: Lengde/bredde: m Bunntetting: Type filtermateriale: Dybde filter: m Overdekning: Frostisolering: Annet: Minirenseanlegg: Type anlegg: Kommentar: Biologisk/kjemisk: Clean 1 Biologisk: Kjemisk: Krav til utslippsledning, sjøledning Etterpolering/ hygienisering: Ja: Beskrivelse etterpolering: Nei: Hygieniseringstrinn for fjerning av bakterier. Hos denne leverandøren er dette normalt en våtmarkstank. I denne kan det også tas prøver av det rensa vannet. 1. Etter at avløpsvannet er rensa, skal det ledes ut i sjøen på dypt vann. Forurensningsforskriften ( 12-11) krever at det skal lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. En grov vurdering på foreliggende kartgrunnlag tilsier en utløpsledning på ca. 100 lengde. 2. Det rensede avløpsvannet må pumpes gjennom sjøledningen for å få nødvendig fart på vannet. Nødvendig for å unngå sedimentering i ledningen og oppsamling av luft/gasser som kan redusere kapasiteten. Regner med at det kan benyttes en PE-ledning, Ø40 mm. Den må belastes med lodd og spyles/graves ned i sjøbunnen iallfall et stykke utover. Vurderes på stedet av leverandør ved detaljprosjektering. Leverandørene kan beregne nødvendig belastning. Se eksempelvis: e-1 3. Se også VA-miljøblad 46, Utløp under vann. Sandfilter: Filterareal: m 2 Kommentar: Lengde/bredde: Antall sprederør: Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 5 av 8

10 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune Type filtermateriale: Fordelingslag: Infiltrasjonsrør: Hull i infiltrasjonsrør: Overdekning: Frostisolering: Inspeksjons-/ prøvetakingskum: Etterpolerings-/ utslippsfilter: Volum: m 3 Kommentar: Filterareal: m 2 Kommentar: Lengde/bredde: m Det skal settes ned egen prøvetakingskum på utløpsledningen hvis ikke prøvetakingsmulighet er integrert del av renseanlegget. Antall grøfter: Infiltrasjonsdyp: cm Fordelingslag: Infiltrasjonsrør: Hull i infiltrasjonsrør: Overdekning: Annet: Frostisolering: Generell kommentar vedrørende frostisolering av anlegget: Anlegget må frostsikres i henhold til leverandørens beskrivelser. Utslippsted: Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av utslippssted. For ytterligere beskrivelse av utslippssted, se vedlegg F, Oversikt over berørte interesser Utslippssted er Drammensfjorden. Det er langgrunt i dette området og vurdert ut fra tilgjengelig kart antas det å måtte legges ut en utslippsledning på ca. 100 m lengde. Dette må prosjekteres i detalj av entreprenøren. Behov for service/vedlikehold: Alle typer separate avløpsanlegg trenger et minimum av tilsyn og kontroll for å fungere som forutsatt. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av behov for service og vedlikehold av den omsøkte løsningen. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 6 av 8

11 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune For minirenseanlegg skal anleggseier ha skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. Disse punktene skal være regulert i avtalen: a) den fagkyndiges servicebesøk: antall besøk pr. år (minst ett besøk) og oppgaver som skal utføres ved service, som kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet og av alarm. Krav til prøvetaking framgår av lokal forskrift 7. b) Den fagkyndiges beredskapsordning for å sikre eieren rask assistanse ved behov, f.eks. ved funksjonssvikt på anlegget c) Plikt for den fagkyndige til å bidra til årsrapport til kommunen, jfr. lokal forskrift 8. Anleggseier skal innen 1.3. sende inn årsrapport for foregående kalenderår til kommunen. Rapporten skal inneholde: 1. Beskrivelse av tilstanden for anlegget. 2. Omtale av driftsforhold av forurensingsmessig betydning 3. Resultat av foretatte analyser. 4. levering av deler 5. eventuelle andre forhold av forurensingsmessig betydning for anlegget Kopi av avtalen sendes kommunen. 1) Beregning av hydraulisk kapasitet (m 3 /døgn): Hydraulisk kapasitet er et mål for mengden vann som kan strømme gjennom en gitt løsmasseavsetning over en tidsperiode. Dersom den hydrauliske kapasiteten overskrides, vil grunnvannsstanden stige som en følge av at jordmassene ikke greier å ta unna tilførte vannmengder. Der det kreves sikre tall for hydraulisk kapasitet, må det gjennomføres prøveinfiltrasjon. Alternativet er beregninger basert på data innsamlet gjennom grunnundersøkelser. For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyttes: Q = K M B I hvor Q K M B I = Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m 3 per døgn) = Jordmassenes vannledningsevne (meter per døgn) = Jordmassenes nyttbare tykkelse til transport av infiltrert avløpsvann (meter) = Bredden på området som benyttes til transport av infiltrert avløpsvann (meter) = Gradienten på jordmasser med lav vanngjennomtrengelighet For beregning av den hydrauliske kapasiteten, er følgende verdier benyttet: K = xx m/døgn M = xx m B = xx m I = x % Jordmassenes hydrauliske kapasitet er etter disse tallene beregnet til xxx m 3 per døgn. 2) Infiltrasjonskapasitet (liter /m 2 og døgn) for avløpsvann: Infiltrasjonskapasitet er jordas kapasitet til å motta slamavskilt avløpsvann. Verdien bestemmes ut fra jordmassenes kornfordeling og vanngjennomtrengelighet. Infiltrasjonskapasiteten er dermed et mål på mengden avløpsvann som kan infiltreres i en gitt løsmasseavsetning. Basert på kornfordeling og sortering, deles jordmassene i fire dimensjo- Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 7 av 8

12 Gnr. 8, bnr.49 i Hurum kommune neringsklasser. Infiltrasjonskapasiteten til sand (klasse 2) og grusig sand (klasse 3) er oppgitt i VA/Miljø-blad nr. 59. Infiltrasjonskapasiteten i finkornige masser (klasse 1) bestemmes på grunnlag av infiltrasjonstester utført i felt. Ut fra målt vannledningsevne bestemmes infiltrasjonskapasiteten etter VA/Miljø-blad nr. 59. For grove masser (klasse 4) må det legges inn et lag med filtersand. Jordmassene havner i felt x i infiltrasjonsdiagrammet og har i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 59 en infiltrasjonskapasitet på xx liter per m 2 og døgn. Dimensjonerende vannmengde er xxxx liter per døgn. Basert på disse grunnlagstallene, skal infiltrasjonsfilteret ha en filterflate på xxx m 2. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 8 av 8

13 1: Norkart AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

14 Gnr. 8, bnr. 49, i Hurum kommune Vedlegg: F Oversikt over berørte interesser Ved anbefaling av renseløsning og utslippssted, er det gjort vurderinger i forhold til brukerinteresser i tilknytning til utslippsstedet. Nedenfor følger en vurdering av brukerinteresser som kan bli berørt av det planlagte utslippet. Utslippsstedets plassering i forhold til brukerinteresser er vurdert og det er gitt en beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter, samt gitt en generell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø. Utslippssted: (sett kryss) Innsjø: Navn: Utslippsdyp: meter Sjø: Navn: Drammensfjorden Utslippsdyp: 2 meter Elv: Navn: Helårs vannføring: Ja: Nei: Bekk: Navn: Helårs vannføring: Ja: Nei: Elvemunning: Stedegne løsmasser: Annet: Navn: Beskrivelse: Beskrivelse: Merknad: Berørte brukerinteresser: Det er gjort en vurdering av følgende brukerinteresser i forhold til det omsøkte utslippet: Drikkevannsforsyning: Lokale brønner: Borebrønner: Gravde brønner: Kommunal vannforsyning: Kan lokal drikkevannskilde bli forurenset av utslippet: Utslippsstedets plassering i fht. lokal drikkevannskilde: Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikt med drikkevann: Badeplass: Ja: Nei: Berøres badeplass av det omsøkte utslippet: Utslippsstedets plassering i forhold til badeplass: Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikt med badeplass: Fiskeplass: Berøres fiskeplass av det omsøkte utslippet: Utslippsstedets plassering i forhold til fiskeplass: Ja: Nei: Utslippet blir ca 100 m fra land og vil være uskadelig for de badende på stranda ved hyttene Utslipp på minst 2 m dyp 100 m fra land Ja: Nei: Hele Drammensfjorden kan jo anses som mulig fiskeplass. Dette stedet skiller seg ikke spesielt ut. Det er dessuten svært grunt lang land her. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 1 av 2

15 Gnr. 8, bnr. 49, i Hurum kommune Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikt med fiskeplass: Rekreasjon (eks. lekeområder, turområder etc.) og estetiske forhold (eks. terreng- eller vegetasjonsendringer i fht. Annen bebyggelse): Utslippet kan ikke anses å skape konflikt. Hele Drammensfjorden er rekreasjonsområde. Berøres rekreasjonsområder og/eller estetiske forhold av det omsøkte utslippet: Berøres nærområde til annen bebyggelse: Utslippsstedets plassering i fht. rekreasjonsområder/annen bebyggelse: Tiltak for å motvirke konflikt med rekreasjonsområder/ annen bebyggelse: Næringsvirksomhet (eks. vanningsvann grønnsaksdyrking, beiteområder etc.): Berøres næringsvirksomhet av det omsøkte utslippet: Utslippsstedets plassering i forhold til næringsvirksomhet: Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikt med næringsvirksomhet: Ja: Nei: Ja: Nei: Mer enn 100 m fra land og bebyggelse. Avstand fra land og dyp Ja: Andre brukerinteresser: Nei: Beskrivelse: Berøres andre brukerinteresser av det omsøkte utslippet: Utslippsstedets plassering i forhold til andre brukerinteresser: Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikt med andre brukerinteresser: Ja: Nei: Generell beskrivelse av tiltak for å ivareta helse og miljø: Generell merknad vedrørende brukerinteresser: Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen februar 2011 Side 2 av 2

16

17

18

19

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget

Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget November 2008 Utarbeidet av: Erik Johannessen, Siv.ing, MSCE, COWI AS Lillian Ovell, Ing., MBA, COWI AS Arild Schanke Eikum, Ph.D,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer