2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)"

Transkript

1 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til det største pattedyret blåhval. Studiet tar for seg oppbygging og virkemåte for organismer innen de systemene organismene danner, og prosessene og dynamikken som oppstår innen og mellom organismene. Mye av biologien grenser inn mot medisin, miljøvern og naturforvaltning. Mange biologistudenter inkluderer fra andre fagområder i utdanningen sin. For eksempel blir matematiske modeller et stadig viktigere redskap innen en rekke biologiske disipliner, som for eksempel fysiologi, medisin, toksikologi, epidemiologi, genetikk, etologi, økologi, evolusjonsteori, naturressursforvaltning og bevaringsbiologi. Biologistudiet er grunnlaget for videre studier i celle-og molekylærbiologi, evolusjonsbiologi, systematikk/taksonomi, fysiologi, naturressursforvaltning, miljøtoksikologi og forurensningskjemi, marinbiologi, marine ressurser/ akvakultur, kvantitativ biologi og biologi fagdidaktikk. De grønne plantene er grunnlaget for nesten alt liv på jorda. Kunnskapen om plantene spenner fra beskrivelsen av de enkelte planteartene (plantesystematikk), til plantenes betydning for samspillet og prosessene i naturen (økologi), og ikke minst prosessene i plantenes indre (plantefysiologi). Moderne genforskning har dessuten gitt oss helt nye perspektiver på viktigheten av å ta vare på det genetiske mangfoldet som plantene representerer. Dyr er sårbare. Påvirkning fra mennesker og menneskelig aktivitet har ført til at plante- og dyreartene dør ut i et økende og bekymringsfullt tempo. Derfor går forskning innen biologi og arbeid med vern av naturressursene hånd i hånd. Sentralt i undervisning og forskning i biologi ved NTNU er atferd, fysiologi og økologi. Med denne bakgrunn studeres menneskers, dyrs og planters samspill og konflikter i naturen. Det legges stor vekt på feltbasert undervisning og forskning, samt en evolusjonær tilnærming til biologiske problemstillinger LÆRINGSMÅL Læringsmål Bachelorstudiet i biologi omhandler læren om liv fra de systemene som danner organismene til prosessene og dynamikken som oppstår i samspill mellom organismer og miljøet. Bachelorgraden gir en solid grunnutdanning i biologi og gir grunnlag for masterstudier i biologi, samt muligheter for jobber i privat og offentlig virksomhet. Bachelorkandidaten skal etter fullført utdanning:

2 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Kunnskap Ha brede kunnskaper om levende organismer, fra molekylære prosesser i cellen til utvikling av mangfoldet av organismer, deres oppbygning, funksjon, slektskapsforhold og samspill med omgivelsene. Forstå evolusjonære prosesser fra molekylærbiologisk til økologisk nivå Ha gode basiskunnskaper i kjemi, matematikk, statistikk og molekylære metoder Ha kjennskap til forskning i faget, der vitenskapelig metodikk med hypotesetesting gjennom eksperimenter står sentralt Ferdigheter Kunne anvende vitenskapelige arbeidsmetoder i felt og på laboratoriet Benytte grunnleggende teoretiske metoder for analyse og tolkning av biologisk informasjon Kunne formidle fagstoff og resultater, gjennom skriftlige poster, rapportog journalskriving og muntlige presentasjoner Kunne vurdere kritisk, fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse ved bruk av vitenskapelig primærlitteratur Kunne arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre Ha innsikt i sentrale problemstillinger og nytenkning innen sin spesialisering Generell kompetanse Kunne kombinere innsikt fra flere fagfelt, spesielt i biologi og kjemi Forstå biologiens rolle i samfunnet og ha trening i å vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger Kunne skaffe seg, vurdere og bruke relevant ny faglig informasjon Ha kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer og biologisk materiale og forstå miljømessige konsekvenser av disse, med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk YRKESMULIGHETER Bachelorgraden danner først og fremst mulighet for opptak til en mastergradstudier i biologi, samt til de internasjonale masterprogrammene MSc. Marine Coastal Development, MSc. Natural Resources Management og MSc. Environmental Toxicology and Chemistry, men kan også gi mulighet for arbeid i undervisningssektoren med en ett-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tillegg.

3 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE STUDIEPROGRAMMETS STUDIERETNINGER Bachelorprogrammet i biologi har fire studieretninger: Celle- og molekylærbiologi Fysiologi Økologi, etologi og evolusjonsbiologi Marin biologi og akvakultur Alle studieretningene gir en hovedprofil i biologi. Forkurs Undervisningen i matematikk og kjemi det første semesteret i bachelorprogrammet i biologi bygger på KJE 1 og Matematikk R1 i den videregående skole. NTNU tilbyr oppfriskningskurs i kjemi før semesterstart for dem som har behov for det. Se Undervisningen i biologi bygger på det høyeste nivå i biologi (BIO1+2) fra allmennfaglig studieretning i den videregående skolen. Valg av studieretning De 3 første semesterene i studiet er felles for alle bachelorstudentene. Valg av studieretning betyr også valg mellom ulike emnepakker. Fra og med 4.semester må en ha valgt studieretning. Valget av studieretning foretas i 3 semester, før 1.desember i 3.høstsemester. Valg av studieretning og tilhørende vil ha betydning for hvilke masterstudium en senere kan søke på. Perspektivemne Perspektivemnet skal representere en annen studiekultur enn det det studieprogrammet studenten er tatt opp til. Oversikt over emnene som tilbys som perspektiv finnes i studiehåndbokens kap Normalt skal perspektivemnet tas i 4. semester, men emnet kan tas i et sener semester hvis det passer bedre. Blant de perspektivemnene som nevnes i kap vil Institutt for biologi anbefale at valget tas blant følgende : Vår: KULT2202 Perspektiv på kjønn HFEL0004 Retorikk SØK1101 Miljø og ressursøkonomi AFR1003 Sykdom og helse i Afrika PSY1015 Utviklingspsykologi I TIØ4258 Teknologiledelse Høst: TIØ4186 Arbeidsmiljø TIØ4258 Teknologiledelse TIØ4201 Risikohåndtering POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn FI1105 Etikk

4 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Følgende tillates ikke som perspektivemne i bachelorprogrammet i biologi: MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere MFEL1050 Innføring i idretssfysiologi, trening etc. MFEL3050 Medisin for realfag- og medisinerstudenter Anbefalte biologi for undervisning i skolen Biologi i videregående skole: De fire grunnemnene i BI1001, BI1002, BI1003 og BI1004 er en del av opptaksgrunnlaget for PPU del 1 hvis biologi skal være ett av undervisningsfagene i skolen. Naturfag, ungdomstrinnet og videregående skole: Kontakt studieveileder Emner i sannsynlighetsregning og statistikk Kombinasjonen av statistikkemnene ST0101 og ST0102 er likestilt med ST0103 og ST2304, samt ST1101 og ST1201, når det gjelder bruk i biologistudiet. Emner i matematikk MA1101 Grunnkurs i analyse I kan velges i stedet for MA0001 matematikk A. Tilsvarende kan MA1201 Grunnkurs i analyse II velges i stedet for MA0002 matematikk B der det er obligatorisk for opptak til videre masterstudier. Matematikkemnet utgjør ex.fac. for biologistudenter. Brukerkursene bygger på matematikk R1og analysekursene bygger på matematikk R1+R2. Institutt for biologi anbefaler brukerkursene for biologistudenter da disse vil gi nødvendig matematikkbakgrunn for biologiemnene. De studentene som ønsker å studere mer matematikk utover 15 studiepoeng, anbefales analysekursene OPPBYGGING AV BIOLOGISTUDIET, BBI GJELDER FOR STUDENTER TATT OPP TIL BBI HØSTEN 2010 ELLER SENERE STUDENTER TATT OPP TIL BBI HØSTEN 2009 ELLER TIDLIGERE: SE STUDIEHÅNDBOKA FRA 2011/ STUDENTER SOM ER TATT OPP TIL BBI H2010, H2011 OG H2012. Fra 4. semester velges en av fire følgende studieretninger: a) Økologi, Etologi og Evolusjonsbiologi, b) Fysiologi, c) Celle-og molekylærbiologi, d) Marin biologi og akvakultur. Alle studieretningene oppfyller kravet til fordypning (hovedprofil) på minst 80 sp.

5 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 33 Første semester (høstsemester): KJ1000 Generell kjemi (15 SP) BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi etc. (15 SP) Andre semester (vårsemester): BI1001 Celle-og molekylærbiologi (15 SP) BI1002 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer (15 SP) Tredje semester (høstsemester): BI1004 Fysiologi (15 SP) MA0001 matematikk A (7,5 SP) ST0103 statistikk (7,5 SP) Fjerde semester (vårsemester): Fra 4. semester velges en av fire følgende studieretninger: a) Økologi, Etologi og Evolusjonsbiologi, b) Fysiologi, c) Celle-og molekylærbiologi, d) Marinbiologi og akvakultur. Biologi på 2000-nivå eller fra andre fag eller en kombinasjon av fra andre fag og biologi kan/må velges. Se tabellene nedenfor. Enkelts spesielle krav til forkunnskaper er nevnt i emnebeskrivelsene. Tabellen som følger viser den generelle oppbygningen av bachelorstudiet i biologi. Emner som er obligatoriske for alle studieretninger er oppgitt i fet skrift, obligatoriske, studieretningsavhengige er skrevet med kursiv skrift, og valgbare i normal skrift.

6 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Bachelorstudiet i biologi (2010 og 2011); oppbygging År Semester 3 6 vår ST2304 Stat. modellering for biologer/ bioteknologer 5 høst Obligatorisk emne i studretn. Obligatorisk emne i studretn 2 4 vår Ex.phil Obligatorisk emne i studretn. Obligatorisk emne i studretn. Obligatorisk emne i studretn. 3 høst BI1004 Fysiologi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk 1 2 vår BI1001 Celle-og molekylærbiologi 1 høst BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi BI1002 Faunistikk og floristikk KJ1000 Generell kjemi Emnestørrelse: 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP Perspektivemne kan tas i 4, 5 eller 6 semester avhengig av hva som passer den enkelte student best Obligatoriske utover de som er felles for alle studieretningene (skrevet m/fet skrift i tabellen ovenfor) er: a) Økologi, Etologi og Evolusjonsbiologi BI2033 Populasjonsøkologi (7,5) - vår BI2044 Etologi(7,5) - vår BI2034 Samfunnsøkologi (7,5) - høst BI2017 Genetikk og evolusjon I (7,5) - vår MA0002 matematikk B (7,5) - vår b) Fysiologi BI2020 Zoofysiologi (15) - høst eller BI2021 Planteøkofysiologi (7,5)- høst 1 eller BI2022 Plantevekst og utvikling (7,5) - høst 1 samt minst ett biologiemne til (7,5), høst- eller vårsemester. 1. Emnene går hvert annet år. Studenter som sikter mot en master i studieretningen plantefysiologi tar BI2021 Planteøkofysiologi i bachelorgraden og BI2022 Plantevekst og utvikling i mastergraden eller motsatt.

7 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 35 c) Celle-og molekylærbiologi BI2012 Cellebiologi (7,5) - vår BI2014 Molekylærbiologi (7,5) - høst BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs (7,5) - høst d) Marinbiologi og akvakultur. BI2060 Marin økologi (7,5) - vår BI2036 Marin biodiversitet (7,5) - høst BI2061 Fysisk oseanografi og vannkjemi (7,5) - vår TBT4102 Biokjemi 1 (7,5) - høst samt minst et biologiemne til (7,5) - kan tas hvilket som helst semester. Emnene som er listet opp ovenfor som obligatoriske for spesifikke studieretninger er skrevet med fet skrift i tabellene nedenfor. De valgbare emnene er i utgangspunktet valgfrie, men for opptak til flere av mastergradene/- retningene vil det være ytterligere krav utover de som er obligatoriske i studieretningen. (se kapitel 3.2 for nærmere opplysninger) VALG AV STUDIERETNINGER (BBI 2010, OG -2012) Valg av studieretning betyr også valg mellom ulike emnepakker. De tre første semestrene i programmet er felles for alle studieretningen, slik det framgår ovenfor. Fom med 4.semester må en ha valgt studieretning. Valget av studieretning foretas i 3 semester. Valg av studieretning vil ha betydning for hvilke masterstudium en senere kan søke på. Se tabeller under det enkelte masterstudiums studieretning (kapittel 3.2). I det følgende er tabeller som viser emnesammensetningen for de fire studieretningene i bachelorprogrammet i biologi a) Økologi, Etologi og Evolusjonsbiologi, b) Fysiologi, c) Celle-og molekylærbiologi, d) Marinbiologi og akvakultur. Vær oppmerksom på at de følgende tabellene kun viser de som er obligatorisk for å oppnå en bachelorgrad med utgangspunkt i den angitte studieretning. Hvis bachelorgraden også skal brukes som grunnlag for å søke om opptak til masterstudiet i biologi kan det komme krav i tillegg. Se kapitel 3.2. for nærmere opplysninger.

8 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Studieretning Økologi, Etologi og Evolusjonsbiologi Læringsmål Kandidaten skal ha kunnskaper i hovedområdene økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk med en spesialisering i et eller flere av feltene. Det er i studiet lagt vekt på mikro- og makroevolusjonære og bevaringsbiologiske prinsipper og kunnskapsbasert formidling i et område av biologien som endrer seg raskt. Etter studiet skal kandidaten ha analytiske ferdigheter i forhold til problemstillinger innen hovedområdene med erfaringer fra felt- og laboratoriestudier. Bachelorkandidaten skal etter fullført utdanning: Kunnskap: Ha grunnleggende kunnskaper i disiplinene: økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. Ha grunnleggende kunnskap om hvordan biologi kan gi forståelse for og løse miljøutfordringer. Ha grunnleggende kunnskap om det biologiske mangfoldet på jorda og utfordringer når det gjelder bevaring av dette. Kunne anvende kunnskaper i biologi- og statistikk på teoretiske og/eller eksperimentelle områder valgt ut fra interesse. Ha en oppdatert og dyp forståelse for evolusjonære og økologiske prosesser og gode kunnskaper om dyrs atferd. Ha en oppdatert kunnskap om problemer som miljøendringer og tap av biologiske mangfold på genetisk, arts og naturtypenivå. Ferdigheter: Kunne analysere og løse biologiske problemer i økologi, atferd, evolusjon og biosystematikk. Ha grunnleggende ferdigheter i felteksperimenter samt erfaring i analyser og tolking av data. Kunne reflektere og videreutvikle sin faglige kompetanse.

9 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 37 BBI, obligatoriske i studieretn. økologi, etologi... År Semester 3 6 vår ST2304 Statistisk modellering for biologer/biotek BI2017 Genetikk og evolusjon I Valgbart emne Valgbart emne 5 høst BI2034 Samfunnsøkologi Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne 2 4 vår Exphil BI2044 Etologi BI2033 Populasjons økologi MA0002 matematikk B 3 høst BI1004 Fysiologi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk 1 2 vår BI1001 Celle-og molekylærbiologi 1 høst BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi BI1002 Faunistikk og floristikk KJ1000 Generell kjemi Emnestørrelse: 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP Perspektivemne kan tas i 4, 5 eller 6 semester avhengig av hva som passer den enkelte student best. Obligatoriske i studieretningen BI2033 Populasjonsøkologi (7,5) - vår (4.semester) 1 BI2044 Etologi(7,5) - vår (4.semester) 1 MA0002 matematikk B (7,5) - vår (4. semester) 2 BI2034 Samfunnsøkologi (7,5) - høst BI2017 Genetikk og evolusjon I (7,5) - vår (6.semester) 1 De valgbare emnene er i utgangspunktet valgfrie, men for opptak til flere av mastergradene/- retningene vil det være ytterligere krav utover de som er obligatoriske i studieretningen. 1. Emnene kan tas i både 4. og 6. semester, men tatt slik tabellen viser garanteres kollisjonsfrihet på time- og eksamensplanen. 2. MA0002 matematikk B er obligatorisk for å få en bachelorgrad for studenter som tar studieretningen økologi, etologi og evolusjonsbiologi med opptak til BBI fra og med høsten 2011.

10 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Obligatoriske for opptak til internasjonal MSc in Natural Resources Management BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I (7,5) - høst SFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiv på natur.etc. (7,5) -høst/vår og minst 2 av emnene: SØK1101 Miljø og energiressurser (7,5) - vår FY2290 Energiressurser (7,5) - vår AAR4220 Fysisk oversiktsplanlegging (7,5) - høst TGB4112 Norges geologi og georessurser (7,5) - vår Emner som kan være aktuelle som valgbare er også: ARK1120 Feltarkeologiske metoder (15) ARK1111 Introduksjon til arkeologi (7,5) NB! BI2050 Biologiske ressurser kan IKKE tas av studenter som har emnegruppe i biologi (mer enn 15 sp i biologi). Studieretning Fysiologi Læringsmål: Kandidaten har gode oppdaterte fysiologiske kunnskaper om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer og behersker sentrale fysiologiske mekanismer som inngår i utvalgte gruppers tilpasninger til ulike miljø. Spesialiseringen gir erfaring med metoder og trening i søking, lesing og oppsummering av vitenskapelig litteratur. Kandidaten velger en av to spesialiseringer: plante- eller zoofysiologi. Bachelorkandidaten skal etter fullført utdanning: Kunnskap Ha bred kunnskap om hvordan planter og dyr fungerer i sitt naturlige miljø. Innsikt i fysiologiske utfordringer som ligger i ulike miljøer, samt oppbygning og funksjonen av sentrale organsystem hos forskjellige plante- og dyregrupper som gjør dem i stand til å takle disse utfordringene. Ha grunnleggende forståelse for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor moderne fysiologi. Kunne oppdatere sin kunnskap i fysiologi Ferdigheter Ha grunnleggende ferdigheter i fysiologiske eksperimenter samt erfaring i analyser og tolkning av fysiologisk informasjon. Skal kunne behandle, tolke og presentere enkle resultater fra laboratorieforsøk. Kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen fysiologi.

11 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 BBI, obligatoriske i studieretningen Fysiologi År Semester 3 6 vår ST2304 Statistisk modellering for biol/biot 5 høst BI2020 Zoofysiologi / BI2021 Planteøkofys / BI2022 Plantevekst og utvikling vår Ex.phil 3 høst BI1004 Fysiologi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk 1 2 vår BI1001 Celle-og molekylærbiologi 1 høst BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi BI1002 Faunistikk og floristikk KJ1000 Generell kjemi Emnestørrelse: 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP Perspektivemne kan tas i 4, 5 eller 6 semester avhengig av hva som passer den enkelte student best De valgbare emnene er i utgangspunktet valgfrie, men for opptak til flere av mastergradene/- retningene vil det være ytterligere krav utover de som er obligatoriske i studieretningen. Se også kapitlene og 3.5. Obligatoriske for opptak til Master i Biologi studieretning fysiologi BI2020 Zoofysiologi (15 SP) - høst eller BI2021 Planteøkofysiologi (7,5)- høst 1 eller BI2022 Plantevekst og utvikling (7,5) - høst 1 samt minst et biologiemne til (7,5 SP) - kan tas fom 4.semester. 1. Emnene går hvert annet år. Studenter som sikter mot en master i studiretning plantefysiologi tar BI2021 Planteøkofysiologi i bachelorgraden og BI2022 Plantevekst og utvikling i mastergraden eller vice versa.

12 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Obligatoriske for opptak til MSc Environmental Toxicology and Chemistry (når Institutt for biologi er ansvarlig for masteroppgavene). BI2012 Cellebiologi (7,5) - vår (4.semester) 1 KJ1020 Organisk kjemi (15) -vår (4.semester) 1 BI2020 Zoofysiologi (15) - høst eller eller BI2021 Planteøkofysiologi (7,5)- høst BI2022 Plantevekst og utvikling (7,5) - høst BI2071 Forurensningsbiologi (15)-vår (6.semester) 1 KJ2071 Naturmiljøkjemi, introduksjonskurs (7,5) -vår (6.semester) 1 Studieretning Celle- og molekylærbiologi Læringsmål: Gjennom fordypningsemnene får kandidaten oppdaterte kunnskaper om celleorganellers og cellemembraners struktur og funksjon, samt grunnleggende kunnskaper om eukaryote cellers molekylærbiologi. Etter å ha fullført spesialiseringen skal kandidaten ha god kjennskap til laboratorieutstyr og til metoder brukt innen molekylærgenetikk, proteinseparering, proteinidentifisering og immunologi. Bachelorkandidaten skal etter fullført utdanning: Kunnskap Ha bred kunnskap om cellers og celleorganellers struktur, virkemåte og interaksjoner Ha grunnleggende forståelse av funksjonen til arv, DNA, RNA, proteiner, lipider og andre signalmolekyler i organismer. Kunne skaffe seg, vurdere og bruke relevant ny faglig informasjon i celle- og molekylærbiologi. Ferdigheter Ha grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid med celle- og molekylærbiologiske metoder. Skal kunne behandler, tolke og presentere enkle resultater fra laboratorieforsøk. Skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen celle- og molekylærbiologi. 1. BI2012 og KJ1020 må tas 4.semester og ST2304, BI2071 og KJ2071 i 6.semester. Denne sammensetningen garanteres kollisjonsfri på time- og eksamensplanen. Fra studieåret 2011/2012 vil bachelorgraden i biologi, studieretning fysiologi også kunne kvalifisere for opptak til 2 årig Master i Helse, Miljø og Sikkerhet, Spørsmål vedr dette

13 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 41 BBI, obligatoriske i st.retn. Celle-& molekylærbiologi År Semester 3 6 vår ST2304 Statistisk modellering for biol/biot 5 høst BI2014 Molekylærbiologi BI2015 Molekylærbiologi, lab 2 4 vår Ex.phil BI2012 Cellebiologi 3 høst BI1004 Fysiologi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk 1 2 vår BI1001 Celle-og molekylærbiologi 1 høst BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi BI1002 Faunistikk og floristikk KJ1000 Generell kjemi Emnestørrelse: 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP Perspektivemne kan tas i 4, 5 eller 6 semester avhengig av hva som passer den enkelte student best Obligatoriske i studieretningen BI2012 Cellebiologi (7,5) - vår (4.semester) 1 BI2014 Molekylærbiologi (7,5) - høst BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs (7,5) - høst De valgbare emnene er i utgangspunktet valgfrie, men for opptak til flere av mastergradene/- retningene vil det være ytterligere krav utover de som er obligatoriske i studieretningen. Se også kapitlene under masterstudiene i Biologi, og MSc Environmental Toxicology and Chemistry. Obligatoriske for opptak til Master i Biologi studieretning celle- og molekylærbiologi BI2012 Cellebiologi (7,5) - vår (4.semester) BI2014 Molekylærbiologi (7,5) - høst BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs (7,5) - høst 1. Emnet kan tas i både 4. og 6. semester, men BI2012 garanteres kollisjonsfrihet på time- og eksamensplanen med Ex.phil og KJ1020 Organisk kjemi.

14 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI). Obligatoriske for opptak til MSc in Environmental Toxicology and Chemistry. BI 2012 Cellebiologi (7,5) - vår (4.semester) BI 2014 Molekylærbiologi (7,5) - høst BI 2015 Molekylærbiologi, lab.kurs (7,5) - høst KJ 1020 Organisk kjemi (15) -vår (4.semester) BI 2071 Forurensningsbiologi (15)-vår (6.semester) KJ 2071 Naturmiljøkjemi, introduksjonskurs (7,5) -vår (6.semester) Fra studieåret 2011/2012 vil bachelorgraden i biologi, studieretning celle- og molekylærbiologi også kunne kvalifisere for opptak til 2 årig Master i Helse, Miljø og Sikkerhet, Spørsmål vedr dette Studieretning Marinbiologi og akvakultur Læringsmål: Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om naturlige kjemiske og fysiske prosesser i fjord- og kystområder og grunnlaget for produksjon av organismer og de prosesser som styrer biodiversiteten i marine systemer. Etter studiet skal kandidaten ha analytiske ferdigheter i forhold til problemstillinger i marin biologi og akvakultur med erfaring både fra felt- og laboratoriestudier. Bachelorkandidaten skal etter fullført utdanning: Kunnskap Ha grunnleggende kunnskaper og kunne analysere kjemiske og fysiske prosesser i hav, fjord- og kystområder og de sentrale fysiologiske og økologiske mekanismene. Ha bred forståelse for biologiske rammebetingelser for produksjon av akvatiske organismer. Ha grunnleggende kunnskap om interaksjoner mellom organismer, og mellom organismer og de abiotiske faktorer i marine næringsnett. Ha bred kunnskap om marin biodiversitet på alle nivå: celler, individer, arter, populasjoner og samfunn med bred erfaring fra felt- og laboratoriearbeid. Ha bred kompetanse innen marine grunndisipliner som hydrografi, biodiversitet og økologi. Ha grunnleggende biologisk kompetanse innen kultivering av marine organismer. Ferdigheter Kunne anvende grunnleggende metoder for analyse og tolkning av biologisk informasjon. Ha grunnleggende ferdigheter i felt- og laboratorieeksperimenter samt erfaring i analyser og tolking av marin informasjon. Kunne reflektere og videreutvikle sin faglige kompetanse innenfor det marine felt.

15 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 43 BBI, oblig. i st.retn. Marinbiologi og akvakultur År Semester 3 6 vår ST2304 Statistisk modellering for biologer/ bioteknologer BI2061 Fysisk oseanografi og vannkjemi a * BI2062 Havbasert akvakultur a BI2017 Genetikk og evolusjon MA0002 matematikk B/ *BI2063 Landbasert akvakultur 5 høst BI2036 Marin biodiversitet TBT4102 Biokjemi vår Ex.phil a KJ1020 Organisk kjemi BI2060 Marin økologi a 3 høst BI1004 Fysiologi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk 1 2 vår BI1001 Celle-og molekylærbiologi 1 høst BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi BI1002 Faunistikk og floristikk KJ1000 Generell kjemi Emnestørrelse: 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP a. Emnene kan tas i både 4. og 6. semester, men med denne sammensetningen garanteres kollisjonsfrihet på time- og eksamensplanen. Perspektivemne kan tas i 4, 5 eller 6 semester avhengig av hva som passer den enkelte student best Obligatoriske for opptak til MSc in Marine Coastal Development, studieretning Marine Biology and Biochemistry Bachelor i biologi studieretning marinbiologi og akvakultur Obligatoriske for opptak til MSc in Marine Coastal Development, studieretning Aquaculture Bachelor i biologi studieretning Marinbiologi og akvakultur *BI2062 Havbasert akvakultur - vår (6. semester) *BI2063 Landbasert akvakultur - vår (6.semester)

16 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) Anbefalte i 5. og 6. semester (for både Aquaculture og Marine Biology etc ): BI2014 Molekylærbiologi (7,5) - høst BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I (7,5)- høst BI2020 Zoofysiologi (15)- høst MA0002 matematikk (7,5) - vår (6.semester) BI2017 Genetikk og evolusjon I (7,5) - vår (6.semester) BI2033 Populasjonsøkologi (7,5) - vår (6.semester) KJ1020 Organisk kjemi (15) - vår MASTERSTUDIER Etter endt bachelorstudium kan en søke opptak til toårige masterstudier. Bachelorstudiet i biologi kan danne grunnlag for opptak til masterstudiene i biologi, samt de internasjonale programmene MSc Marine Coastal Development, MSc Environmental Toxicology and Chemistry, MSc Biotechnology og MSc Natural Resources Managment. Se studiehåndbokens kap og 3.5 samt nettstedene: og studiehåndboken for internasjonale studieprogram. Hvis du planlegger å ta et masterstudium etter bachelorgraden er det viktig at du studerer disse kildene allerede nå. Opptaket til som inneholder laboratorieøvinger, seminarer, feltkurs eller lignende, vil som regel være begrenset av ressursmessige grunner. Opptaket til andre kan også bli begrenset. For opptak til masterstudiene i biologi, samt de internasjonale programmene MSc Marine Coastal Development, MSc Environmental Toxicology and Chemistry, MSc Biotechnology og MSc Natural Resources Managment kreves det fra og med høsten 2015 minimum C i gjennomsnittskarakter for emnene som er det faglige grunnlag for opptak (hovedprofilen) jfr. 19 i NTNUs opptaksforskrift, utf.regler til Studieforskriften 14.1, samt vedtak av Fakultetet og de ulike masterstudieplaner. Formelle sider ved masterstudiet er beskrevet i kap. 1.5, 8.1 og 8.2. Vær oppmerksom på at for de fleste masterstudiers vedkommende så vil det kreves i tillegg til det som er minimumskravet for å oppnå en bachelorgrad. Dette fremgår av beskrivelsen av de opptaksgrunnlaget til de enkelte masterstudier og deres studieretninger, se kapitel 3 samt studiehåndbok for internasjonale studier.

17 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE OVERSIKT OVER BIOLOGIEMNER Liste over avanserte (3000-nivå til bruk i mastergraden) finnes i kap Emner primært opprettet til bruk i doktorgradsprogrammene (8000-nivå) finnes i PhD-studiehåndboken. Grunnleggende i bachelorgraden (1000 -nivå): BI1001 Celle- og Molekylærbiologi 15 SP - vår BI1002 Faunistikk og floristikk 15 SP - vår BI1003 Evolusjonsbiologi,økologi og etologi 15 SP - høst BI1004 Fysiologi 15 SP - høst Videregående i bachelorgraden (2000- nivå): BI2001 Biogeografi og biosystematikk 7,5 SP- vår BI2012 Cellebiologi 7,5 SP- vår BI2014 Molekylærbiologi 7,5 SP- høst BI2015 Molekylærbiologi, lab 7,5 SP- høst BI2017 Genetikk og evolusjonsbiologi I 7,5 SP- vår BI2020 Zoofysiologi 15 SP- høst BI2021 Planteøkofysiologi 1 7,5 SP - høst BI2022 Plantevekst og utvikling 1 7,5 SP - høst BI2023 Virveldyrenes anatomi og histologi 7,5 SP- høst BI2033 Populasjonsøkologi 7,5 SP- vår BI2034 Samfunnsøkologi 7,5 SP- høst BI2035 Ferskvannsøkologi 7,5 SP- høst BI2036 Marin biodiversitet 7,5 SP- høst BI2041 Human evolusjon og atferd 7,5 SP- høst BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I 7,5 SP- høst BI2044 Etologi 7,5 SP- vår BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd 7,5 SP- vår BI2060 Marin økologi 7,5 SP- vår BI2061 Fysisk oseanografi og vannkjemi 7,5 SP - vår BI2062 Havbasert akvakultur 7,5 SP - vår BI2063 Landbasert akvakultur 7,5 SP - vår BI2071 Forurensningsbiologi 15 SP- vår TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser 7,5 SP -vår Emner som tilbys til andre studier ved NTNU: BI0001 Celle- og Molekylærbiologi, lab.kurs 2 7,5 SP - vår BI2050 Biologiske ressurser 3 7,5 SP- høst TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser 7,5 SP -vår 1. Emnene går hvert annet år 2. Emnet kan kun tas av biomatematikkstudenter som har bestått MOL4010 Molekylærbiologi for teknologer 3. Emnet kan ikke tas av biologistudenter

18 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) GENERELLE OPPLYSNINGER Ekskursjoner I enkelte biologi inngår ekskursjon som en obligatorisk aktivitet. Dette gjelder først og fremst BI1002 Faunistikk og floristikk. Dette emnet (og eksursjonen) er obligatorisk for alle på bachelorprogrammet i biologi GRUNNLAG FOR OPPTAK TIL ULIKE MASTERSTUDIER Fra og med høsten 2015 vil det ved opptak til to-årige masterstudier på NTfakultetet bli krevd minimum en gjennomsnittskarakter C på visse som inngår i det bachelorstudiet som ligger til grunn for opptaket. Disse emnene skal minst omfatte bachelorprogrammets hovedprofil, men andre kan komme i tillegg. I tillegg kan det være krav om bestått eksamen i visse som ikke inngår i beregningsgrunnlaget. (Dette siste er en videreføring av dagens praksis). Nedenfor gir vi en oversikt over disse ulike kravene for masterstudier og masterstudieretninger (ved NT-fakultetet) hvor bachelorprogrammet i biologi (BBI) er eller kan være grunnlag for: Masterstudium i biologi (MBI) og alle andre to-årige masterstudier ved NT-fakultetet hvor bachelorstudiet i biologi (BBI) danner opptaksgrunnlaget. Alle masterstudier og masterstudieretninger ved MBI: I beregningsgrunnlaget: Obligatorisk i opptaksgrunnlaget og inngår i beregningsgrunnlaget for karakteren C, felles for alle studieretninger i BBI: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BI1002 Faunistikk og floristikk BI1003 Evolusjonsbiologi etc. BI1004 Fysiologi I tillegg, obligatorisk for opptak, men utenfor beregningsgrunnlaget: KJ1000 Generell kjemi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk ST2304 Statistisk modellering etc. Tillegg for de enkelte studieretninger Studieretning Økologi, etologi, evolusjon og biosystematikk I beregningsgrunnlaget: BI2033 Populasjonsøkologi BI2044 Etologi BI2034 Samfunnsøkologi BI2017 Genetikk og evolusjon

19 2.2 BACHELOR I BIOLOGI (BBI) SIDE 47 I tillegg, obligatorisk for opptak, men utenfor beregningsgrunnlaget MA0002 matematikk B BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2001 Biogeografi og biosystematikk Studieretning Fysiologi I beregningsgrunnlaget: Zoofysiologi: BI2020 Zoofysiologi Et valgfritt biologiemne på minst 7,5 sp Plantefysiologi: BI2021 Planteøkologi BI2022 Plantevekst og utvikling Et valgfritt biologiemne på minst 7,5 sp Studieretning Marin biologi og akvakultur I beregningsgrunnlaget: BI2060 Marin økologi BI2036 Marin biodiversitet BI2061 Fysisk oseanografi og vannkjemi Andre masterstudier ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Emnene nevnt er obligatoriske for opptak, men inngår ikke i beregningsgrunnlaget. MSc in Natural Resources Managment MA0002 matematikk B BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi SFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiv etc. Samt minst 2 av emnene: SØK1101 Miljø og ressursøkonomi FY2290 Energiressurser AAR4220 Fysisk oversiktsplanlegging TGB4112 Norges geologi og georessurser MSc Environmental Toxicology and Chemistry (BBI, Celle- og molekylærbiologi): BI2012 Cellebiologi KJ1020 Organisk kjemi BI2071 Forurensningsbiologi KJ2071 Naturmiljøkjemi, introduksjonskurs MSc Environmental Toxicology and Chemistry (BBI, Fysiologi): KJ1020 Organisk kjemi BI2071 Forurensningsbiologi KJ2071 Naturmiljøkjemi, introduksjonskurs

20 SIDE BACHELOR I BIOLOGI (BBI) MSc in Marine Coastal Development, Aquaculture TBT4102 Biokjemi Valgfritt biologiemne (7,5 sp) BI2062 Havbasert akvakultur BI2063 Landbasert akvakultur MSc in Marine Coastal Development, Marine Biology & Biochemistry TBT4102 Biokjemi Valgfritt biologiemne (7,5 sp) MSc in Biotechnology I beregningsgrunnlaget: BBI-studieretningen Celle og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi BI1002 Faunistikk og floristikk BI1003 Evolusjonsbiologi etc. BI1004 Fysiologi BI2012 Cellebiologi BI2014 Molekylærbiologi BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs I tillegg, obligatorisk for opptak, men utenfor beregningsgrunnlaget: KJ1000 Generell kjemi MA0001 matematikk A ST0103 statistikk ST2304 Statistisk modellering etc.

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Instituttstyret. har møte mandag 6. februar 2012, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 6. februar 2012, kl. 09.00 12.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Instituttstyret. har møte tirsdag 22. november 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget

Instituttstyret. har møte tirsdag 22. november 2011, kl Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte tirsdag 22. november 2011, kl. 09.00 12.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5)

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) SIDE 159 3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.4.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

3.2 MASTERPROGRAM I BIOLOGI

3.2 MASTERPROGRAM I BIOLOGI SDE 127 3.2 MASTERPROGRAM BOLOG 3.2.1 MASTERSTUDET BOLOG Arbeidet med masteroppgaven utføres normalt ved nstitutt for biologi med veiledere herfra. Samarbeid med andre institutter, med Vitenskapsmuséet,

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ)

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ) SIDE 87 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi 2.6.1 INNLEDNING Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne medisin, biologi, geologi, miljøvern

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 153 3.3 TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.3.1 INNLEDNING Ved NTNU er det to masterprogrammer

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2015-2016 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR

3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I MARINE RESSURSER/ AKVAKULTUR 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I 3.13 MASTERSGRADSPROGRAM I SIDE 205 3.13.1 INNLEDNING Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet

Detaljer

Matematikk og naturfag

Matematikk og naturfag MateMatikk og naturfag BachelorprograM Biologi 2014-2015 Matematikk og naturfag Bachelorprogram biologi Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Kjemi - bachelorstudium BKJ år

Kjemi - bachelorstudium BKJ år Kjemi - bachelorstudium BKJ - 2017 1. år HØST 1. år eller 6. semester, avhengig Matematikk 3 er valgbart. EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) KJ1000 O Generell kjemi (15)

Detaljer

Kjemi - bachelorstudium BKJ år

Kjemi - bachelorstudium BKJ år Kjemi - bachelorstudium BKJ - 2016 1. år HØST 1. år semester og to alternative fysikk-emner fjerde semester. Du vil også ha anledning til å velge matematikk 3 enten 3. eller 6. semester, avhengig av hva

Detaljer

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 155 3.3A TO- ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi

Detaljer

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER

2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER 2.4 FORURENSNINGSSTUDIER SIDE 83 Vedtatt av Fakultetsrådet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 17. desember 1995 og 25.juni 1996. Redaksjonelle endringer senest juni

Detaljer

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ)

2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ) SIDE 93 2.6 BACHELORPROGRAM I KJEMI (BKJ) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi 2.6.1 INNLEDNING Kjemi er vitenskapen om molekyler og deres vekselvirkninger med hverandre. Moderne

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

10. EKSAMENSDAGER 2001/02

10. EKSAMENSDAGER 2001/02 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 SIDE 311 10. EKSAMENSDAGER 2001/02 H -01 V-02 AKVAKULTUR MNK AK 101 Vannkjemi/oseanografi (emnet er utgått) 17.12 05.06 MNK AK 104 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi

Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Studieplan bachelor i miljøledelse og forurensningsbiologi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi 29.06.2015 Navn Bokmål: Miljøledelse og forurensningsbiologi

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG SIDE 119 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014

Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2014 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2014_15 B-BIOL_juli 2014 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Matematiske fag - bachelorstudium BMAT år. HØST 1. år Obligatoriske emner 1. studieår Obligatoriske emner 1. studieår

Matematiske fag - bachelorstudium BMAT år. HØST 1. år Obligatoriske emner 1. studieår Obligatoriske emner 1. studieår Matematiske fag - bachelorstudium BMAT - 2016 1. år HØST 1. år 1. studieår 1. studieår HMS0002 O HMS-kurs for 1. årsstudenter (0) MA1101 O Grunnkurs i analyse I (7,5) MA1201 O Lineær algebra og geometri

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap

Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013. UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2013 K:\Felles\0_IPM\Undervisning\Undervisning\Studieplaner\2012_2013\BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi

Detaljer

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS)

MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) MASTERPROGRAM I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (MHMS) Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse INNLEDNING Masterstudiet i HMS (MHMS) for realfagsstudenter

Detaljer

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5)

3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) 3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG SIDE 137 3.4 MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI 5-ÅRIG (MBIOT5) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi 3.4.1 INNLEDNING

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

2.4 BACHELORGRAD I GEOLOGI (BGEOL)

2.4 BACHELORGRAD I GEOLOGI (BGEOL) SIDE 75 2.4 BACHELORGRAD I GEOLOGI (BGEOL) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for geologi og bergteknikk 2.4.1 INNLEDNING Geologi er læren om jordas oppbygning og utvikling fra dannelsen

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD SIDE 35 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. april 1968 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 10. januar 1997 2.2.1 STUDIEGRUNNLAG Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende

Detaljer

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD SIDE 25 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. april 1968 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 16.desember 1998

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG SIDE 107 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid er et bemerkelsesverdig samspill mellom det

Detaljer

3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I BIOTEKNOLOGI

3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I BIOTEKNOLOGI 3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I BIOTEKNOLOGI SIDE 123 3.3 MASTERGRADSPROGRAMMER I BIOTEKNOLOGI Ved NTNU er det to mastergradsprogrammer i realfag innen bioteknologi, en femårig og ett toårig. Dette kapitlet

Detaljer

Geologi - bachelorstudium BGEOL år

Geologi - bachelorstudium BGEOL år Geologi - bachelorstudium BGEOL - 2016 1. år HØST 1. år Bachelor i geologi - 1. år Studenter som har full fordypning i matematikk fra vgs velger MA1101 og MA1102. Studenter som har full fordypning i fysikk

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) H:/Studieplaner/2009-2010/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør totalt 180 studiepoeng. 105 studiepoeng

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL

UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap. Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11. K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/ /B-BIOL UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Bachelor i Biologi (BIOL) Opptak 2010/11 K:felles/0_ipm/undervisning:/Studieplaner/2010-2011/B-BIOL Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden i biologi utgjør

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for plantevitenskap. Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for plantevitenskap Bachelor i Biologi (B-BIOL) Opptak 2016 Y://:/Undervisning\Studieplaner 2016_17 B-BIOL_juni 2016 Bachelor Biologi (B-BIOL) Bachelorgraden

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Geologi - bachelorstudium BGEOL år

Geologi - bachelorstudium BGEOL år Geologi - bachelorstudium BGEOL - 2017 1. år HØST 1. år Bachelor i geologi - 1. år Studenter som har full fordypning i matematikk fra vgs velger MA1101 og MA1102. Studenter som har full fordypning i fysikk

Detaljer

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG

2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7 BACHELOR I MATEMATISKE FAG (BMAT) SIDE 95 2.7 BACHELORGRADSPROGRAM I MATEMATISKE FAG 2.7.1. INNLEDNING Matematikk er verdens eldste vitenskap. Det som kjennetegner faget fra oldtid til nåtid er et

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i kjemi består av Kjemi 1 (30 studiepoeng) og Kjemi 2 (30 studiepoeng). Til sammen skal Kjemi

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

2.3 BACHELORPROGRAM I FYSIKK (BFY)

2.3 BACHELORPROGRAM I FYSIKK (BFY) SIDE 65. BACHELORPROGRAM I FYSIKK (BFY) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for fysikk.. INNLEDNING Faget fysikk Fysikk kommer fra det greske ordet "fysis" som betyr natur. Fysikk var derfor

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD SIDE 41 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. april 1968 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 21.mars2002.

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG

3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG SIDE 243 3.14 FEMÅRIG LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG 3.14.1 GENERELT Læreryrket er et spennende alternativ for de som ønsker å kombinere sin

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD

2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD 2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD SIDE 25 Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. april 1968 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for kjemi og biologi 12.desember 1997

Detaljer

282 Studiehåndboka for humanistiske fag

282 Studiehåndboka for humanistiske fag 282 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:53 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer