BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside;

2 Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom Trondheim AS 3 2. Generelt om vaktmestertjenesten 3 3. Bruk av leiligheten/hybelen 3 4. Brann Brannvern Ordensregler og instrukser 5 5. Bruk av fellesarealer innvendig 7 6. Dører og garasjeport 7 7. Bruk av fellesareal utvendig 7 8. Søppel 8 9. Husdyr Ansvarsforhold Generelt Øyeblikkelig hjelp 8 KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 2 av 8

3 BRUKERVEILEDING LEILIGHETER/HYBLER 1. KORT OM KLP EIENDOM KLP Eiendom Trondheim AS Selskapet ble etablert i 1988 og er i dag et ledende eiendomsselskap i Trondheim, med lang erfaring og solide referanser innenfor utvikling, forvaltning og utleie av næringseiendommer i Trondheim. I tillegg til å forvalte næringseiendom på ca kvm eiendom forvalter vi også 43 boenheter. Selskapet er et heleid datterselskap av KLP Eiendom AS som er et av Norges største eiendomsselskap. Samlet eiendomsmasse i konsernet har en verdi på ca 24 mrd. kr. - Telefon: Telefaks: E.mail: - Besøkadresse: Brøsetveien 168,Postadresse: Brøsetveien 168, 7048 Trondheim 2. VAKTMESTERTJENESTE Vaktmestertjenesten på eiendommen omfatter følgende punkter og ivaretas av vår driftstekniker: - Periodisk tilsyn med eiendommen - Kontroll og drift av felles tekniske anlegg - Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer - Brøyting og snørydding - Stell av grøntanlegg - Rydding og renhold utendørs Ansvarlig driftstekniker for den enkelte eiendom finnes i ansatteoversikten på vår Internett hjemmeside under fanen "Kontakt oss". Vår driftstekniker vil bære klær merket KLP Eiendom. 3. BRUK AV LEILIGHETEN/HYBELEN 3.1 Generelt Leiligheten/hybelen skal brukes til beboelse og må ikke brukes slik at andre påføres sjenanse eller ulempe. Beboeren plikter å behandle boenheten og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. 3.2 Støy Volumet på radio, TV eller musikkanlegg må ikke være så høyt at det sjenerer naboene. Bruk av musikkinstrumenter eller annen høylydt underholdning er ikke tillatt før kl. 08:00 og ikke etter kl. 22:00. Skal høyttalere brukes før eller etter disse klokkeslett må de dempes slik at de overhodet ikke sjenerer naboleilighetene. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen, fellesrommene og i eiendommen forøvrig. Musikkøving tillates ikke før kl. 08:00 eller etter kl. 20:00. Vaskemaskiner kan, dersom ikke annet bestemmes, kun brukes i tiden kl. 08:00-22:00. Borring, banking og annen støy er ikke tillatt mellom kl. 22:00 og 08: Innvendig renhold m.v. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen leilighet/hybel. Leietaker har også ansvar for renhold i fellesareal og trapperom der hvor ikke det er inkludert i leien. KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 3 av 8

4 Det er ikke tillatt å lage hull i veggene på badet. Bildeopphenging o.l. på leilighetens/hybelens øvrige vegger må skje på en måte som gjør det mulig for leietakeren å utbedre skade etter slike hull ved fraflytting. Huller i vegger oppfattes ikke som slit og elde. 3.4 Vasker, sluk og kraner Fett, kaffegrut eller annet som kan forårsake tilstopping må ikke tømmes i vask eller sluk. Til WC må bare brukes toalettpapir, og uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Sluk på bad må fra tid til annen rengjøres for hårrester etc. 3.5 Frostskader Alle rom må til enhver tid holdes såpass oppvarmet at vann ikke fryser. Skader på rør og sanitæranlegg som skyldes dårlig oppvarming e.l. er leietakeren ansvarlig for. Der hvor det helt åpenbart er utleiers ansvar at vannet fryser tilfaller ansvaret utleier. 3.6 Lekkasjer og stoppekraner Hvis rør springer og stoppekran ikke straks kan bli stengt, må skadene begrenses ved å surre et håndkle e.l. rundt lekkasjestedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller vask som kan samle opp vannet. Alle leietakere, og dens husstand, plikter å gjøre seg kjent med hvor stoppekranen til vannet til leiligheten/hybelkollektivet er. 3.7 Elektrisk anlegg. Hold elektriske ledninger og apparater i god stand. Husk at dårlig vedlikehold av slikt materiell lett kan forårsake brann. 3.8 Lufting Lufting av leiligheten/hybelen må bare skje gjennom vinduer eller egne utgangsdører til det fri. Det er forbudt å lufte gjennom døren til korridoren. 3.9 Ventilasjonsanlegget der hvor det forefinnes. Bygning med ventilasjonsanlegg må ikke forstyrres ved at utsugingsventilene tettes igjen, at kjøkkenventilator kobles direkte til ventiler eller kanaler, eller på noen annen måte endres. Slike forstyrrelser kan gi matlukt i naboleiligheter eller forstyrre ventilasjonen Røkvarsler og brannslukkingsutstyr Leietaker er selv ansvarlig for å skifte batteri i leilighetens/hybelsens røkvarsler og ellers påse at den er i forskriftsmessig stand. Brannslange der det forefinnes må ikke frakobles. I de fleste av våre utleiebygg er det etablert brannvarsling direktekoblet brannvesnet Røyking er IKKE tillatt inne i våre leiligheter, hybler, fellesareal eller trapperom Grilling Det er ikke tillatt å benytte grill på balkong eller takterrasse der hvor det forefinnes. KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 4 av 8

5 4. BRANN Leietaker skal sette seg inn i gjeldene brannsintrukser og orientere seg om alle rømningsveier før innflytting. Det er utleiers plikt å foreta en slik orientering, men leietakers ansvar å ta dette på alvor og hele tiden være bevist rømningsveier. Det er hengt opp brannsinstruks og rømningsplaner i alle trapperom og vi oppfordrer til at man leser disse. 4.1 Brannvern Organisering Ansvarlig Brannvernkleder hos KLP Eiendom Trondheim AS er Teknisk sjef. Stedlig brannvernleder pr eiendom er driftstekniker. (se "Ordensregler og instrukser pkt 4.2"). Øvelser KLPE arrangerer brannøvelser hvert år, dette kan være evalueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte beboer. Brannalarmanlegg De aller fleste av våre bygg er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann. Slokkemidler KLPE har utstyrt bygget med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker samt at NOHA AS har service en gang per år. Branninstruks Instruksen er oppslått flere steder, det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Branninstruksen finnes under "Ordensregler og instrukser pkt 4.2". Rømningsplaner KLPE har satt opp rømningsplaner i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene. 4.2 Ordensregler og instrukser Branninstruksen er slått opp på alle våre eiendommer. Husordensregler Bruker av eiendommen skal utøve vanlig aktsomhet og hensynta de andre beboere og naboer slik at disse ikke sjeneres og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/ dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 5 av 8

6 Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m.. Vaktmester/ forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på beboers/beboers bekostning. Legger beboer/beboer merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter. Det tas forbehold om endring av husordensreglene. Ordensregler for brann Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos KLP Eiendom skal godkjenne plassering. Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene. Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger ikke tillatt Branninstruks Du skal gjøre deg kjent med følgende: - Plassering av nærmeste telefon - Brannalarmanlegg - Rømningsveier - Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange Hvis brann oppstår i din boenhet: - Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare. - Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder - Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet - Steng døra til brannrommet - Forlat bygningen og gå ut på gata - Heiser skal ikke benyttes ved brann/ brannalarm - Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse. Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper. Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet 5. BRUK AV FELLESAREALER INNVENDIG 5.1 Trappeoppgang og korridorer. Sykler, ski, kjelker, sparkstøttinger, sko, søppel, møbler o.l. må ikke settes på uvedkommende KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 6 av 8

7 steder, som f.eks. i trappeoppgangen eller i korridorene. 5.2 Kjellerganger m.v. Kjellerganger skal ikke brukes til lagring, heller ikke fellesrom som ikke er disponert til lagringsformål. 5.3 Bruk av åpen flamme. Bruk av åpen flamme som rensing av ski i våre bygg er ikke tillatt på grunn av brannfare. 5.4 Avfall, tilsmussing. Det er hverken tillatt eller trivelig for bomiløet om papir, sigarettstumper, tomflasker e.l. kastes på fellesarealer. 5.5 Rengjøring. Ved tilsmussing i korridorer, trapperom og kjeller ut over det som skyldes normal bruk, skal den enkelte gjøre rent etter seg. Det er ikke tillatt å riste eller banke klær, tepper og annet tøy ut av vinduet eller balkong. 5.6 Rengjøring av inngangsdører. Rengjøring av egen inngangsdør (også på utsiden) med dørkarm mot korridor er den enkelte leietakers oppgave. 5.7 Nødutgangsdører og korridorer - Vinduer i trappeoppgang. Nødutgangsdører i korridorer skal holdes lukket av brannsikkerhets- og innbruddsikkerhetssyn. Vinduer i trappeoppgang skal holdes lukket. 5.8 Skilt ved hovedinngangsdør, på postkasser. Ved innflytting skal skilt med leietakers navn settes opp ved dørklokke hovedinngangsdør og postkasse. Dette kan utleier være behjelpelig med å få satt opp. 6. DØRER OG GARASJEPORT 6.1 Låsing av dører Hovedinngangsdører, dører til hybler i bokollektiv og alle nødutganger skal holdes låst til enhver tid. Leietakere må ikke slippe uvedkommende inn i bygningene. 6.2 Melding om defekte låser m.v. Dersom dører ikke går i lås må beskjed gis til utleier ved driftstekniker. 7. BRUK AV FELLESAREAL UTVENDIG. 7.1 Terrasse der hvor det forefinnes. Terrasser kan kun benyttes fra kl. 09:00 til 22:00. Det er ikke tillatt å bråke eller bruke musikkinstrumenter, radioer, kassettspillere eller lignende på terrasser, slik at det er til sjenanse for leilighetene i huset. 7.2 Bilkjøring/parkering/sykler Parkering på oppstillingsplasser i bakgårder er ikke tillatt. Varetransport ved flytting e.l. skal avtales og KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 7 av 8

8 godkjennes av driftstekniker. Sykler plasseres på anvist plass av utleier. 8. SØPPEL. 8.1 Søppelkasser Kun ordinært husholdningsavfall må henlegges i søppelkassene merket for husholdningsavtall, og det må påses at dette er godt innpakket. Alt søppel som skal kastes må være sammenpresset til et minimumsvolum. 8.2 Papp- og papiravfall. Det er etablert en papirinnsamlingsordning. Papp- og papiravfall skal henlegges i søppelkassene merket for slikt avfall. Pappesker som skal kastes må være sammenpresset til et minimumsvolum. I søppelrom Brattørgt/Olav Tryggvasons gt. og Krambugt er det etablert papp-presse. Vi ber om at disse benyttes ved kasting av papp. 8.3 Annet søppel. Avfall som ikke kan eller bør plasseres i søppelkassene eller ikke er papp/papir må leietakeren selv sørge for å få borttransportert. 9. HUSDYRHOLD Det er ikke tillatt å holde noen husdyrarter i leilighetene/hybler. 10. ANSVARSFORHOLD Leietakeren er ansvarlig for eventuelle skader på utleiers eiendom forårsaket ved uforsiktighet av ham selv eller den/de han har gitt adgang til eiendommen. 11. GENERELT Henvendelser, klager m.v. vedrørende leieforhold, husordensregler og andre forhold kan rettes muntlig/pr. telefon/mail til driftstekniker eller skriftlig til utleier om ytterligere oppfølging ønskes. Utleier har rett til å inspisere leilighetene. Slik inspeksjon skal være varslet på forhånd. I ekstraordinære tilfeller kan imidlertid inspeksjon foretas uten varsel. Leietakeren må gi utleier adgang til leiligheten for nødvendige reparasjoner og utbedringer. 12. ØYEBLIKKELIG HJELP Ønsker du service eller øyeblikkelig hjelp? - Nødsituasjoner: - I kontortid 8 16 tlf Utenom kontortid tlf KLP Eiendom AS Brukerveiledning bolig/hybel Side 8 av 8

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning

Fors ikrings overs ikt Forsikring for boligsammenslutning Org.nr. NO-938 741 700 Åsenenga Borettslag v/usbl Boks 4764 Sofienberg 0506 Oslo Fornyelse Forsikringsnumm er 78458706 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterm iner 01.01 Side 1 av 34 Fors

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo. Side Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Sameiet Parkhuset v/obos Boks 6666 St.Olavs plass 0129 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR

BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR BYGNINGSEIERS OFFENTLIGRETTSLIGE ANSVAR - en rapport om bygningseiers ansvar for krav rettet mot leietager i medhold av lov og forskrift Januar 2014 FØYEN Advokatfirma DA FORORD FØYEN Advokatfirma DA (FØYEN)

Detaljer

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015. Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Mot nye høyder Versjon 18.05.15 1. Velkommen!. Det er en glede

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer