Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold"

Transkript

1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden Oversikt 2: Ventetid fordelt mellom pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp... 2 Oversikt 3: Ventetid fordelt mellom pasienter med og uten rett pr sykehus... 3 Oversikt 4: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter... 4 Oversikt 5: Rettighetsvurdering andel, for 1.tertial Oversikt 6: Pasienter med lang ventetid pr juli Oversikt 7: Antall ventende og antall avviklede fristbrudd... 6 Oversikt 8. Andel fristbrudd avviklet Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Pasientsikkerhet... 9 a. Status bruk av Trygg kirurgi sjekkliste... 9 b. Status GTT (mulige pasientskader beregnet ved funn av triggere i Global Trigger Tool)... 9 c. Behandling av hjerneslag d. Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI) e. Samstemming av legemidler f. I Pasientens fotspor g. Reduksjon av CVK-relaterte infeksjoner h. Forebygging av trykksår Kvalitet a. Status kvalitetsindikatorene b. Status 12 nasjonale kvalitetsindikatorer som Helse Nord spesielt blir fulgt opp på c. Status pasientsaker d. Status avvikshåndtering e. Interne og eksterne revisjoner f. Dokumenter i Docmap Side 1 av 25

2 Aksetittel 1. Ventetider Etter DIPS sammenslåingen mai leverer ikke Helse Nords virksomhetsportal data for ventetider for Helgelandssykehuset. Det må gjøres en avstemningsjobb av dataene før de kan presenteres. Ventetidene presenteres således med NPR-data Disse data leveres 15.virkedag etter månedsskifte, og i rapporten er det ikke nye ventetider eller kommentarer ift rapporten for juli mnd.. Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden Gjennomsnittlig ventetid ord.avviklet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Helgelandssykehuset HF Oversikt 2: Ventetid fordelt mellom pasienter med og uten rett til prioritert helsehjelp 70 Gjennomsnittlig ventetid ord.avviklet Uten rett Med rett 10 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Side 2 av 25

3 Oversikt 3: Ventetid fordelt mellom pasienter med og uten rett pr sykehus 120 Gjennomsnittlig ventetid ord.avviklet Uten rett Med rett 20 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Helgelandssykehuset Mosjøen 120 Gjennomsnittlig ventetid ord.avviklet Uten rett Med rett 20 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Helgelandssykehuset Mo i rana Gjennomsnittlig ventetid ord.avviklet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Helgelandssykehuset Sandnessjøen Uten rett Med rett Det har vært en positiv utvikling i ventetidene ila sommeren. Reduksjonen i ventetiden skyldes at det er avvikles færre pasienter pga sommerferie. Trender de siste årene viser at ventetiden er lav for juni og juli mnd for så å øke igjen i august. Utviklingen vil således følges nøye når ventetider for august foreligger.. Side 3 av 25

4 Oversikt 4: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter; pr fagområde, periode:månedlig t.o.m. juli 2014 Side 4 av 25

5 Oversikt 5: Rettighetsvurdering andel, for 1.tertial 2014 sammenliknet med nasjonale nivå pr fagområde. Data er ikke oppdatert etter rapporten juni 2014 Andelen har økt innen reumatologi, fra 77% til 93% mens landsgjennomsnittet er gått litt ned, fra 60 % til 58% Andelen innen hudsykdommer gått litt ned, fra 78 % til 76 % men landsgjennomsnittet har også gått ned fra 58 % til 53% Andelen innen ØNH har gått litt ned, fra 95 % til 93 % men er fortsatt høy ift landsgjennomsnittet som er 84 % Andelen innen fordøyelsessykdommer er omtrent uforandret 69 % men fortsatt litt over landsgjennomsnittet på 63 % Andelen innen hjertesykdommer er økt noe fra 68 % til 74 % mens landsgjennomsnittet er omtrent uforandret 62 % Oversikt 6: Pasienter med lang ventetid pr august 2014 HSYK Mo i Rana HSYK Mosjøen HSYK Sandnessjøen Rett til prio.h.hjelp Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ventetid > 6mnd Ventetid> 12 mnd Langtidsventende fortsetter å øke i Mosjøen, omtrent uforandret i Sandnessjøen, og en liten nedgang i Mo i Rana.. At det er noern få pasienter med rett til prioritert helsehjelp som skal ha ventet > 6 mnd skyldes nok feil i ventelist i ventelisten. Det skal gjøres tiltak for å redusere antall langtidsventende uten rett. Side 5 av 25

6 Oversikt 7: Antall ventende og antall avviklede fristbrudd Antall fristbrudd er omtrent uforandret fra juli (53), men problemområdene er nå fordøyelse og ØNH i Sandnessjøen. Formidabel forbedring innen hudsykdommer som nå hadde bare 1 fristbrudd og ingen kommende fristbrudd, noe som er meget positivt. Fritt sykehusvalg har vært brukt aktivt for å gi tilbud til pasienter der behandlingsfristen ikke har kunnet innfris. De øvrige fristbruddene utover fordøyelse i Ssj og ØNH, er 1-3 pr fagområde og burde vært unngått ved tilfredsstillende rydding av ventelister. Implementering av ventelisteprosedyrer fra Helse Nord) er kjent gjennom eget kvalitetsprosjekt, og det er presisert viktigheten av at etterlevelse av prosedyrene blir fulgt opp på enhetene. Antall kommende fristbrudd er redusert fra 43 til 15 og dette er jo et godt utgangspunkt for å hindre nye fristbrudd. Side 6 av 25

7 Oversikt 8. Andel fristbrudd avviklet Andel fristbrudd avviklet definert som: antall avviklede fristbrudd / antall avviklede med rett til prioritert helsehjelp aktuell periode. Andel fristbrudd avviklede 2014 jan Feb Mar Apr Ma Jun Jul Aug Helgelandssykehuset Mo i Rana 8% 5% 4% 5% 9% 11% 3% 10% Helgelandssykehuset Mosjøen 17% 7% 17% 8% 6% 6% 5% 2% Helgelandssykehuset Sandnessjøen 1% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 4% Helgelandssykehuset HF (inkl psyk) 9 % 4% 8% 4,5% 6% 6% 3% 5% Kilde: Dips, D 8187 Brøken andel avviklete fristbrudd er høy særlig pga av at MiR har høy andel ifbm avvikling av fristbrudd fra forrige mnd, og dessverre må det påregnes at brøken blir for høy også nest mnd, når fristbruddene i Ssj slår inn. 2. Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Dette er nye kvalitetsindikatorer innført fra A. Indikator tid fra mottatt henvisning til vurdert fullført EPJ DIPS Prosedyre PR33539 Helseforetak/-institusjon G.sn. antall dager (forrige mnd) Andel vurdert innen 10 dager * Trend vurdert Innen 10 dager (forrige mnd) Helgelandssykehuset 4,2 (5,4) 2242/2479 = 90 % positiv (86%) Helgelandssykehuset 3,4 (5,2) 786/845 = 93 % positiv (85%) Mo i Rana Helgelandssykehuset Mosjøen 3,9 (3,8) 615/680 = 90 % negativ (93%) Helgelandssykehuset Sandnessjøen 5,4 (7,3) 841/954 = 88 % positiv (80%) *Ikke inkl rtg, vurdert<10d., Indikatoren skal bidra til å sikre at vurderingsgarantien på 30 dager innen mottatt henvisning blir oppfylt. Vurdering: HF-trend positiv med reduksjon i gjennomsnittlig antall dager for vurdering og økning i andel henvisninger vurdert innen 10 dager fra 86 til 90 %. B. Indikator antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager gamle EPJ DIPS Prosedyre PR Helseforetak/-institusjon Total antall åpne Antall normalt åpne* Samlet trend Helgelandssykehuset HF 7455 Positiv Mo i Rana 1300 Mosjøen 193 Sandnessjøen 5962 * Antall normalt åpne : Omtrentlig antall basert på skjønnsmessig vurdering. Det avventes avklaring fra Helse Nord RHF. Vurdering: Side 7 av 25

8 Indikatoren er oppdatert siden forrige rapport. Det er en reduksjon på HF-nivå fra > dokumenter til Fortsatt høyt antall åpne dokumenter i Sandnessjøen, og tiltak må settes inn ved avdelingene som fortsatt har et høy antall til tross for at gamle innkallingsbrev og sykepleiedokumenter er lukket av DIPS. C. Indikator antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt EPJ DIPS Prosedyre PR33540 Helseforetak/-institusjon Antall åpne henvisninger Trend (forrige mnd) Helgelandssykehuset 2409 negativ (1875) Helgelandssykehuset Mo i Rana 683 negativ (528) Helgelandssykehuset Mosjøen 632 negativ (538) Helgelandssykehuset Sandnessjøen 1094 negativ (809) Dette gjelder pasienter som har vært til utredning e. l., men som ikke har fått noen ny time for videre behandling/utredning. Vurdering: Ved alle 3 sykehusenhetene vil de henvisnings periodene som er registrert som åpentstående uten ny avtale bli ettergått for å sikre at ingen pasienter faller ut av systemet. En økning siste mnd. skyldes sannsynligvis sommeravvikling med økt andel vikarer, men dette tas opp med sykehusenhetene. Side 8 av 25

9 3. Pasientsikkerhet a. Status bruk av Trygg kirurgi sjekkliste Enhet/bruk Mai 13 Juni 13 Juli 13 Aug 13 Sept 13 Okt 13 Nov 13 Des 13 Jan 14 Feb 14 Mars 14 April 14 Mo 92% 93% 97% 92% 90% 95% 94% 100% 100% 95% 100% 99% Mosjøen 97% 93% 100% 97% 96% 98% 97% 100% 91% 88% 100% 97% Sandnessjøen 99% 94% 100% 94% 97% 95% 99% 95% 100% 98% 100% 95% Mai 14 Etter sammenslåing av DIPS-basene har det oppstått en feil med rapporten som gir Trygg Kirurgi- statistikken. Det blir derfor ikke heller levert tall denne måneden. Fra vil det bli registret Trygg Kirurgi data i DIPS- det er laget en ny regional prosedyre. b. Status GTT (mulige pasientskader beregnet ved funn av triggere i Global Trigger Tool) Resultater journalundersøkelse med GTT ved Helgelandssykehuset Vektet andel pas.opphold med en uønsket hendelse som gir forlenget sykehusinnleggelse Vektet andel pas.opphold med minst én uønsket hendelse % 5.1 % (landsgj.snitt 7.2 % (landsgj.snitt 8 %) 8 %)* 19 % 12.6 % (landsgj.snitt 14 %) 10 % (landsgj.snitt 13 %)** Nasjonale estimater: Analyse av nasjonale GTT data for 2013 anslår at det har oppstått minst én pasientskade i 13 % av de somatiske sykehusopphold i Norge (HSYK 10 %). Skadene medførte enten tiltak som forlenget sykehusoppholdet eller alvorlige konsekvenser. Det nasjonale nivået er lavere enn i 2012, da var det på 14 %, men forskjellen angis ikke å være signifikant. Nivået for både 2013 og 2012 er statistisk signifikant lavere enn for Ved 8 % (HSYK 7.2 %) av de undersøkte oppholdene i 2013 viser analysen at det oppstod en skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorlige konsekvenser. Nivået er det samme som for For 2011 og 2010 var estimatet 9 %. Forskjellen er ikke statistisk signifikant. Helgelandssykehuset har fin nedgang i antall pasientopphold med uønskede hendelser/pasientskader fra 2011 til 2013 fra 19 % til 10 %. Mens antall undersøkte pasientopphold der det har oppstått en skade/uønsket hendelse som førte til forlengelse av sykehusoppholdet eller alvorlige konsekvenser er gått litt opp fra 2012, men er fortsatt lavere enn 2011 og nasjonale tall. En årsak til denne utviklingen kan være at de lokale GTT-teamene har fått mer rutine og gjør en grundigere gransikning av journalene. En annen årsak kan være at samhandlingsreformen har medført at innlagte pasienter i sykehusene har et mer sammensatt sykdomsbilde enn tidligere, og dermed kan konsekvensen av for eksempel en sykehusinfeksjon bli mer alvorlig enn for friskere pasienter. Det er planlagt en samling for medlemmene av GTT-teamene i helseforetaket med veiledning fra regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Side 9 av 25

10 c. Behandling av hjerneslag Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som har fått trombolytisk behandling Data hentet fra Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Mo i Rana Helgelandssykehuset Sandnessjøen Tallene for hver sykehusenhet er små. I Helgelandssykehuset har 19 % av pasientene med hjerneslag fått trombolytisk behandling fra til det nasjonale måler er 20 %. Side 10 av 25

11 d. Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI) Pasienter med aktuell og relevant indikasjon for blærekateter. Indikasjon må være dokumentert. Med aktuell menes, at det på måletidspunktet fortsatt er indikasjon for blærekateter. UVI tiltakspakke er nå spredt ut til alle aktuelle avdelinger ved sykehusenhet Mo i Rana. Medisinsk avdeling har målt siden innføring av tiltakspakken. Intensivavdelingen startet opp med målinger Kirurgisk avd. startet opp og fødeavdelingen starter opp Målinger fra medisisnk avdeling i Mosjøen Sykehusenhetene i Sandnessjøen har ikke levert data i Extranet per e. Samstemming av legemidler Ved Helgelandssykehuset har arbeidet med samstemming av legemiddellister løpt i hele 2013, målinger startet opp i november. Mye av arbeidet har vært informasjonsbasert for å informere både internt og eksternt om tiltaket. Arbeidet har vært forankret i lokal arbeidsgruppe for samstemming. Det er utarbeidet prosedyrer for Helgelandssykehuset som omfatter samstemming. Prosedyren Opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemidler i bruk ved innleggelse ble godkjent januar I tillegg er prosedyren Legemiddelinformasjon ved utskrivelse på høring. Side 11 av 25

12 Målingene beskrevet i diagram viser antall samstemte legemiddellister ved innleggelse ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og Mosjøen målt hver andre uke siden november Tallene viser at antall samstemte kurver faller i januar/februar, en mulig forklaring på dette kan være at dette er tidspunkt for nye turnusleger ved sykehuset (før de har fått opplæring i samstemming). Målinger er startet opp også i Sandnessjøen, men det er ikke levert data til Extranet enda. f. I Pasientens fotspor Helgelandssykehuset var pilot og rapporten er publisert. por.2335.cms g. Reduksjon av CVK-relaterte infeksjoner (infeksjoner relatert til sentrale venekatetere): Ikke aktuelt med målinger. Personalet ved intensiv Rana og Sandnessjøen har hatt opplæring i tiltakspakken. Side 12 av 25

13 h. Forebygging av trykksår Trykksår: Andel pasienter som vurderes for trykksårsrisiko ved innleggelse Målingen forteller hvor stor andel pasienter som er vurdert for trykksårrisiko innen ett døgn etter innleggelse, summert per uke. Målingene er foreløpig bare foretatt på kirurgisk avdeling Mo i Rana, det er ikke levert inn nye dat i Extranett denne måneden. Side 13 av 25

14 4. Kvalitet a. Status kvalitetsindikatorene Indikatorer 2014 Mars April Mai Juni Juli Aug Nor* Operasjonsstrykninger, 5,3% 5,2% 6,1% 8,8% 6,2% 5,0% 5,9% sum HF (D-6946) - Mo i Rana 4,6% 7,0% 6,7% 8,7% 8,2% 6,9% - Mosjøen 5,6% 3,1% 4,1% 9,4% 3,4% 5,0% - Sandnessjøen 5,9% 5,7% 7,7% 8,1% 7,1% 3,2% Epikrisetid, somatikk, sum HF (D-4045) 82% 78% 81% 79% 82% 79% 85,6% - Mo i Rana 77% 67% 71% 77% 83% 76% - Mosjøen 86% 88% 89% 87% 84% 86% - Sandnessjøen 83% 80% 83% 75% 78% 75% Epikrisetid, psykisk helsevern sum HF (D-5927) 86% 85% 89% 93% 92% 92% 85,6% - Mo i Rana 60% 70% 74% 86% 80% 86% - Mosjøen 100% 97% 97% 98% 98% 97% - Sandnessjøen 98% 89% 96% 95% 98% 94% Epikrisetid, (somatikk og psykisk helsevern), sum HF 84% 82% 85% 86% 87% 86% 85,6% Korridorpasienter, sum HF (D-5952) antall pas Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Nor* = Gjennomsnittstall for hele landet pr. 2. tertial 2013 Side 14 av 25

15 Vurdering: - Operasjonsstrykningene:. Sykehusenhet Mo i Rana har en liten nedgang fra 8,2% til 6,9%, Mosjøen har en liten økning fra 3,4% til 5,0% mens Sandnessjøen har nedgang fra 7,1% til 3,2%. Resultat for helseforetaket er nå 5 % somer det nasjonale målet. Årsakene til operasjonsstrykningene denne måned: For eget forbedringsarbeid ved sykehusenhetene, er det også distribuert oversikt over alle operasjonsstrykninger med angivelse av NPR-ID, ikke bare de som inngår i indikatoren, (strykninger etter at operasjonsprogrammet for neste dag er lagt). Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk: En liten nedgang fra siste mnd på HF-nivå. Nedgang ved enhet Mo i Rana denne måneden til 76%, Mosjøen har en liten økning til 86% og enhet Sandnessjøen hadde en liten nedgang til 75%. Her nevnes at med. område Sandnessjøen oppnådde 83% og med. område Mosjøen oppnådde 90% denne måneden også, samt kir. område Mo i Rana oppnådde 77%. - Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helsevern: Samlet resultat denne måned også nå på 92% og tydelig over landsgjennomsnittet. Enheten i Mosjøen har stabilt høyt resultat med 97%, enhet Sandnessjøen på 94% og enhet Mo i Rana opp nå til 86% noe som er meget positivt.her nevnes at BUP Mo i Rana oppnådde 100% nå!.enhetene Mosjøen og Sandnessjøen holder fortsatt høye tall, noe som er svært positivt. - Korridorpasienter: Enhet Mo i Rana har 9 denne måned, Sandnessjøen hadde en liten nedgang denne måneden til 12 stk. og Mosjøen er stabil på 0. b. Status 12 nasjonale kvalitetsindikatorer som Helse Nord spesielt blir fulgt opp på Disse indikatorene oppdateres hvert tertial. Siste oppdatering er per 1. tertial 2014, og resultatene er oppdatertem siden rapporten forrige måned. Side 15 av 25

16 Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 14,7 %, Helse Nord RHF 8,6 %, HSYK 12 % Noe svinginger i resultater pga små tall, men positiv utvikling for Helgelandssykehuset. Dette er et innsatsområde i pasientsikkerhetsprpogrammet og følges opp ekstra. Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 76,9 %, Helse Nord RHF 75,9 %, HSYK 79,8 % Det vises til punkt 4 a Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 1,5 %, Helse Nord RHF 1,2 %, HSYK 1,0 % Det vises til punkt 4 a Side 16 av 25

17 Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 5,9 %, Helse Nord RHF 7,4 %, HSYK 5,3 % Det vises til punkt 4 a 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Sykehusinfeksjoner Hele landet - Helse Nord RHF - Helgelandsykehuset HF Prevalensundersøkelser i mai og november. Positiv trend i helseforesaket Foreløpig ikke oppdatert etter november 2013 Side 17 av 25

18 Rapporteres ikke fra helseforetaket, da behandlingen av pasienter med brystkreft foregår ved andre helseforetak, Nlsh og UNN. Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 38,0 %, Helse Nord RHF 52,7 %, HSYK 50 % Ikke faktiske tall fra helseforetaket pga små tall (< 5 ) pr tertial. I tråd med krav i Oppdragsdokumentet arbeides det med forløpspakke for å øke andelen som får behandling innen 20 dager for denne pasientgruppen. Helseforetaket deltar også i regionalt arbeid med forløp for lungekreft. Side 18 av 25

19 Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 58,6 %, Helse Nord 62,7 %, HSYK 77,8 % I tråd med krav i Oppdragsdokumentet arbeides det med forløpspakke for å øke andelen som får behandling innen 20 dager for denne pasientgruppen, og helseforetaket deltar i et regionalt arbeid med pasientforløp for trykktarmsskreft. Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 95,5 %%, Helse Nord RHF 94,2 %, HSYK 98,9 % Positivt resultat ift hele landet og regionen Side 19 av 25

20 Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 99 %, Helse Nord RHF 99 %, HSYK 100 % Positivt resultat på linje med hele landet og regionen Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 69,2 %, Helse Nord RHF 69,7 %, HSYK 75,0 % Se pkt 4 a Side 20 av 25

21 Resultater pr.1. tertial 2014: Hele landet: 74 %, Helse Nord RHF 67,9 %, HSYK 66,7 % Andel epikriser inne 7 dager økt betydelig og er omtrent på nivå med regionen forvrig. Side 21 av 25

22 c. Status pasientsaker Side 22 av 25

23 d. Status avvikshåndtering Ant. meldte avvik i forhold til ant. lukka avvik siste 6 mnd: Enhet Mo i Rana har en fin økning igjen, mens Mosjøen og Sandnessjøen har en nedgang i meldte avvik denne måneden. Alle enhetene lukker for få avvik innen samme måned fortsatt, selv om det var en liten økning fra forrige måned. Enhet Mo i Rana spesielt vil få et stort etterslep dersom de ikke følger opp og får lukket tidligere meldte avvik i år. Tiltak: Det er fortsatt viktig å få lukket avvikene innen samme periode i større grad, samt se på etterslepet på tidligere meldte avvik. Ant. åpne avvik (ikke lukka fra før ) pr. dato: Mo Msj Ssj Tiltak: - Enhet Mosjøen har nå kun 6 gamle åpne avvik, alle kan forklares og vil være lukket neste måned. - Enhet Mo i Rana bør benytte avviksoversikten som finnes og sette ansvaret pr. avdeling med kort frist med å få ryddet opp i de gamle avvikene, det har ikke skjedd noen særlig utvikling siden januar måned. - Enhet Sandnessjøen har nå 28 gamle åpne avvik igjen, og det er positivt. Side 23 av 25

24 Type avvik meldt tom august 2014 Det tomme feltet under Hendelsestyper viser antall avvik der saksbehandler/leder enda ikke har fyllt inn hendelsestype. Side 24 av 25

25 e. Interne og eksterne revisjoner f. Dokumenter i Docmap Resultatet er omtrent uendret fra forrige mnd. i forhold til antall dokumenter, men antall reviderte dokumenter som ikke er revidert innen fristen har gått kraftig ned, årsaken er nok pga. en e-post påminnelse fra Docmap. Side 25 av 25

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helgelandssykehuset HF Januar 2013 1. Ventelister Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter tatt til helsehjelp i perioden. Mål om gjennomsnittlig ventetid

Detaljer

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet

Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Styresak 37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr april

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet

Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Kvalitet Styresak 45/2012: Resultat og tiltaksrapport per 05/2012 - Kvalitet Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet

Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet Styresak 97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet Møtedato:12.-13.12..2013 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr november 2013. Fortsatt

Detaljer

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet

Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/ Kvalitet Styresak 22/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2012 - Kvalitet Møtedato: 28.03.12 Møtested: Brønnøysund I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr februar 2012. Den fokuserer

Detaljer

Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet

Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet Styresak 27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet Møtedato: 22.04.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica Hotell I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr mars 2013. Fortsatt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet

Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet Styresak 17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr februar 2013.

Detaljer

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet

Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Styresak 75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr september 2012.

Detaljer

Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet

Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet Styresak 89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet Møtedato: 17.-18.12.12 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr november

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - februar 2014 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Oppfølging av styresak 61/2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Oppfølging av styresak 61/2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 76/2012: Oppfølging av styresak 61/2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu Ved behandling av Resultat- og tiltaksrapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Statusrapport Samstemming av legemiddellister

Statusrapport Samstemming av legemiddellister Statusrapport Samstemming av legemiddellister Trine Aag Dato: 12.03.15 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelse... 3 Sammendrag... 4 1. Informasjon eksternt... 5 2. Opplæring... 5 3. Arbeidsgruppen...

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 47/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2013 Kvalitet

Styresak 47/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2013 Kvalitet Styresak 47/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2013 Kvalitet Møtedato: 18.06.13 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr april 2013.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Styresak 17/2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Dato: 17.03.2015 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Innhold (Punktene i innholsfortegnelsen følger punktene i oppdragsdokumentet) 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.3

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet

Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/ Kvalitet Styresak 37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2012 - Kvalitet Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr april 2012. Den fokuserer på noen

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.

Virksomhetsrappport. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1. Vedlegg til styresak 04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrappport Januar 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 74/2017: Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2017

Styresak 74/2017: Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2017 Styresak 74/2017: Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2017 Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Brønnøysund Formål: Konkretisere helseforetakets arbeid med kvalitetsforbedring

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer

DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 27.08.2017 SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer ARKIVSAK: 2017/02 STYRESAK:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 070 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET IENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan

Detaljer

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Bilde: Colourbox Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Renate Elenjord Sykehusapotek Nord avd Bodø Trine Aag Sykehusapotek Nord avd Helgeland Oversikt Hva er legemiddelsamstemming?

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer