SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MV."

Transkript

1 Side 1 av 13 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 80/15 Teknisk utvalg Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: L00 &13 Arkivsaksnr: 15/1026 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MV. Teknisk utvalgs vedtak av : Notodden kommune har følgende merknader til de foreslåtte endringer i plandelen av plan- og bygningsloven: 1. Hovedpunkt: Det anbefales at nåværende tolv-ukers frist beholdes for alle innkomne planer. 2. Andre merknader og spørsmål: a. Eventuell avvisning av et planinitiativ etter oppstartsmøte bør kunne skje innen en rimelig saksbehandlingstid fram til en politisk avgjørelse. Dette bør klargjøres nærmere slik at ikke evt. raskt innkommet planforslag avskjærer kommunens mulighet til å legge dette fram for politisk behandling. b. Det bør klargjøres hvorvidt planer som ikke er i tråd med kommuneplanen eller områderegulering kan avvises selv om de er kommet inn som forslag, eller om dette kun gjelder i tiden før forslag er kommet inn og etter at planen er lagt ut til høring. Det anbefales at slike planer skal kunne avvises hele tiden. c. Som følge av en til dels tvungen utleggelse av innkomne detaljreguleringer bør tidspunktet for når disse planene blir kommunale bli ved 2. gangs behandling av planen. d. Det bør klargjøres nærmere hva som ligger i alternative forslag til regulering av arealet, og herunder særlig hvor liten endring av forslaget som kommer inn under denne betegnelsen.

2 Side 2 av 13 e. Avvisning av planforslag som ikke er i tråd med områderegulering eller kommuneplan bør ikke kunne kreves forelagt for kommunestyret. f. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer skillet mellom hva som kan behandles som mindre endring av plan sett i forhold til hva om må behandles som en detaljregulering. g. Nåværende åpning for varige dispensasjoner bør strammes inn slik at flere saker behandles som planendringer, mens tidsavgrensede dispensasjoner eventuelt kan omfatte mer omfattende avvik. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer grensene for hvor omfattende tiltak som kan behandles som dispensasjon. h. Sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private planforslag bør ikke være frivillig. Det bør være en forutsetning for å kunne fremme private planforslag at virksomheten står i det sentrale registeret.

3 Side 3 av 13 Innstillinger / behandlinger: Rådmannens innstilling til teknisk utvalgs møte den : Notodden kommune har følgende merknader til de foreslåtte endringer i plandelen av plan- og bygningsloven: 1. Hovedpunkt: Seks ukers frist fra et forslag er kommet inn til kommunen til det er lagt ut på offentlig høring er en alt for kort frist for å kunne få gjort en seriøs saksbehandling og en god politisk involvering. Det anbefales at nåværende tolv-ukers frist beholdes for alle innkomne planer, eller helst at fristen utvides noe. 2. Andre merknader og spørsmål: a. Eventuell avvisning av et planinitiativ etter oppstartsmøte bør kunne skje innen en rimelig saksbehandlingstid fram til en politisk avgjørelse. Dette bør klargjøres nærmere slik at ikke evt. raskt innkommet planforslag avskjærer kommunens mulighet til å legge dette fram for politisk behandling. b. Det bør klargjøres hvorvidt planer som ikke er i tråd med kommuneplanen eller områderegulering kan avvises selv om de er kommet inn som forslag, eller om dette kun gjelder i tiden før forslag er kommet inn og etter at planen er lagt ut til høring. Det anbefales at slike planer skal kunne avvises hele tiden. c. Som følge av en til dels tvungen utleggelse av innkomne detaljreguleringer bør tidspunktet for når disse planene blir kommunale bli ved 2. gangs behandling av planen. d. Det bør klargjøres nærmere hva som ligger i alternative forslag til regulering av arealet, og herunder særlig hvor liten endring av forslaget som kommer inn under denne betegnelsen. e. Avvisning av planforslag som ikke er i tråd med områderegulering eller kommuneplan bør ikke kunne kreves forelagt for kommunestyret. f. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer skillet mellom hva som kan behandles som mindre endring av plan sett i forhold til hva om må behandles som en detaljregulering. g. Nåværende åpning for varige dispensasjoner bør strammes inn slik at flere saker behandles som planendringer, mens tidsavgrensede dispensasjoner eventuelt kan omfatte mer omfattende avvik. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer grensene for hvor omfattende tiltak som kan behandles som dispensasjon.

4 Side 4 av 13 h. Sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private planforslag bør ikke være frivillig. Det bør være en forutsetning for å kunne fremme private planforslag at virksomheten står i det sentrale registeret Teknisk utvalg i møte sak 80/15: Behandling: Forslag fra Torgeir Fossli (V): 1. Hovedpunkt: Det anbefales at nåværende tolv-ukers frist beholdes for alle innkomne planer. Votering: Torgeir Fossli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

5 Side 5 av 13 Saksframstilling: Utlagt i saken: 1a) Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert b) Vedlegg til dok. 1a: Høringsnotat forenkliger i plandelen av plan- og bygningsloven mv. datert Vedlegg: Dok. 1a) og dok 1b). 1. Sammendrag: Etter en gjennomgang av tilsendt forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven anbefaler rådmannen at kommunen bør komme med visse merknader til lovforslaget. 2. Bakgrunn for saken: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring et forslag til endringer av visse bestemmelser i plandelen av plan- og bygningsloven (dok.1). Frist for uttalelser er satt til KMD sin bakgrunn for endringsforslagene er gjort rede for i oversendelsesbrevet (dok. 1a) og i høringsnotatets innledende kapittel (dok. 1b). 3. Saksopplysninger: 3.1 Oversikt over endringsomfanget Overskriften for endringsforslagene er som følger (nummerering følger nummer i høringsnotatet (dok.1b)): KMD- pkt. 1: Forslag om mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av private planinitiativ. KMD- pkt. 2: Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. KMD- pkt. 3: Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan. KMD- pkt. 4: Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene. KMD- pkt. 5: Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering. KMD- pkt. 6: forslag om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier.

6 Side 6 av 13 KMD- pkt. 7: Forslag om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for regional plan. KMD- pkt. 8: Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrense. KMD- pkt. 9: Forslag om frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private planforslag. KMD- pkt.10: Forslag om å styrke tiltakshavers rettssikkerhet ved overskridelse av behandlingsfrister i byggesaker. KMD- pkt.11: Forslag om retting av feil lovhenvisninger i plan- og bygningsloven. 4. Vurdering: 4.1 Avgrensning For å avgrense denne sakens omfang finner rådmannen det riktig å avgrense uttalelsen til det som direkte angår den kommunale saksbehandlingen, og herunder kun gå nærmere inn på de punktene som det er grunn til å knytte merknader til Punkter som ikke angår kommunen direkte. Rådmannen ser det slik at følgende punkter ikke angår kommunen direkte: KMD- Pkt. 6 og 7. Slik rådmannen forstår det vil heller ikke KMD- pkt. 8 angå Notodden kommune, da vi ikke har strandlinje mot sjø. Oppretting av feil i henvisninger internt i lovteksten (KMD- pkt. 11) synes også unødvendig å kommentere. 4.2 Lovforslag som kommenteres. KMD- pkt.1: Forslag om mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av private planinitiativ. Utgangspunkt gjeldende lovtekst: 12-8, første ledd: Når planarbeid igangsettes skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen utarbeides. KMD forslag til endret lovtekst (ny lovtekst i kursiv): 12-8, første ledd: Når planarbeid igangsettes skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen utarbeides. Det skal skrives referat fra møtet.

7 Side 7 av , nytt andre ledd: Finner kommunen at planinitiativet ikke bør føre frem, må beslutning om dette tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og senest etter avholdt oppstartsmøte. Initiativtaker skal underrettes om avgjørelsen så snart som mulig. Er planinitiativet i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. Endringen i første ledd er i tråd med etablert praksis i kommunen, og rådmannen har ikke videre merknader til dette. Endringen i andre ledd bygger etter rådmannens syn på en god intensjon, men synes noe uklart ved uttrykket senest etter avholdt oppstartsmøte. En beslutning om å ikke behandle et planinitiativ vil etter praksis i vår kommune være en politisk sak. Det vil dermed erfaringsmessig måtte gå noe tid med saksforberedelse, interne og eksterne avklaringer og framlegg for politisk utvalg. Politisk lagt møtekalender gjør også gjerne at det vil gå noe tid til det passer med et oppsatt møte. Rådmannen ser det som viktig at senest etter avholdt oppstartsmøte gir rom for normal saksbehandling fram til politisk utvalgsmøte. Hvis så er tilfelle har rådmannen ikke merknader til dette, hvis dette ikke er tilfelle bør teksten endres slik at denne tolkningen ligger innenfor lovens ramme. Ved oppstartsmøte er enkelte utbyggere lite konkrete i hva som tenkes planlagt. Kommunen har i slike tilfeller et svært spinkelt grunnlag for å vurdere om planinitiativet bør avvises eller ikke. Det er gjerne først ved et konkret planforslag at planen viser hva som egentlig er tenkt fra utbyggers side. Rådmannen er derfor av den oppfatning at det vil være riktig å beholde den nåværende muligheten til å kunne avvise et planforslag også innen 12-ukers fristen etter at planforslag er kommet inn. Dette for å kunne gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for den politiske behandlingen. KMD pkt.2: Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Utgangspunkt gjeldende lovtekst: 12-11: Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12-9 og Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes med brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. KMD forslag til endret lovtekst (ny lovtekst i kursiv):

8 Side 8 av : Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen seks uker eller annen frist som er avtalt med forslagsstiller, sende forslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn og behandling etter reglene i 12-9 og Kommunen kan fremme alternative forslag til regulering av arealet. Fristen utvides i slike tilfeller til 12 uker hvis ikke annen frist er avtalt nytt annet ledd: Kommunen kan unnlate å fremme forslag som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, jf første ledd. Kommunen står fritt til å avgjøre om planen skal fremmes til videre behandling når høring og utlegging er avsluttet. Forslagsstiller kan kreve avslag forelagt kommunestyret. Hovedpunkt: Samfunnsmessige konsekvenser. Arealplanlegging er komplekse prosesser som trenger modning over tid for å finne fram til gode løsninger. Lovpålagt hastverk i tidlig planfase vil i stor grad hindre en god administrativ faglig drøfting av innkomne forslag og involvering av det politiske nivået (planutvalget) før planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Dette er etter rådmannens syn både et faglig og demokratisk problem. Den største faren er likevel at kommunen risikerer å bli sittende med lite gjennomtenkte planer av en lavere kvalitet enn ønskelig, og at kommunen deretter får dårlig planlagte bygde omgivelser med en lav kvalitet. Rådmannen ser det slik at det er svært viktig at det ikke innføres kortere behandlingsfrister enn hva tilfellet er i dag, og vil i den sammenheng også påpeke faktorer som heller tilsier at det bør innføres lengre behandlingsfrister enn de nåværende. Nedenfor går rådmannen nærmere inn på tekniske spørsmål omkring forslaget og nærmere argumentasjon som støtter opp under dette hovedpunktet. Plantekniske spørsmål og nærmere argumentasjon for hovedpunktet. Seks ukers frist fra et forslag til detaljregulering er kommet inn til kommunen og til det er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn er etter rådmannens syn alt for kort tid. Et innkommet planforslag er vanligvis beheftet med feil og uklarheter som betinger at kommunen må påpeke mangler og forbedringspunkter i planen. Dette tar tid da det krever en detaljert gjennomgang av planen. Vanlige eksempler er: - Uklare og uryddige reguleringsbestemmelser og planbeskrivelser. - Fagutredninger som er tynne og som ikke svarer på de egentlige spørmålene.

9 Side 9 av 13 - Veger som ikke er utarbeidet i tråd med vegnormaler og kommunens kravspesifikasjon, herunder særlig krav til universell utforming. I bratt terreng krever dette en nitid gjennomgang av alle lengdeprofiler for å sikre akseptable stigningsforhold både for biler og for UU-krav. Normalt er det også at det må til flere runder med tilbakemeldinger til planlegger før planen rent planteknisk er akseptabel. Fristen stopper da å løpe, men det må hver gang gjøres en full gjennomgang av planen for å se hva som er blitt endret og hva som står som det sto, og hvilke eventuelle nye mangler og svake løsninger som er oppstått ved opprettinger. Enda viktigere enn det plantekniske er selve innholdet og utformingen av planen. Her kommer kommunen i flere tilfeller ikke til enighet med forslagsstiller, og kommunen har da normalt enten foreslått å avvise planen, eller har fremmet et annet forslag enn det forslagsstiller til slutt står fast ved. Slik rådmannen forstår lovforslaget kan kommunen ikke avvise et planforslag etter at det er kommet inn uten at det er saksbehandlet helt fram til offentlig høring (hvis det er i tråd med kommuneplan / områderegulering). Slik rådmannen leser lovteksten vil nå også tida helt fram til forslaget er sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn (brev sendt ut og annonse i avisa) bli regnet inn i henholdsvis 6-ukers- og 12 ukersfristen. Hvis dette medfører riktighet vil tidsfristen i realiteten bli krympet ytterligere ved at alt etterarbeid etter vedtak vil bli regnet inn innenfor fristen. Arbeidet her tar gjerne 1-2 uker avhengig av hvor mye som må rettes opp i planen før offentlig høring. Dette tidstapet for kommunens behandling av innkomne planforslag vil i stor grad tvinge kommunen til å delegere 1. gangs behandlingen av planer til rådmannen. Dette er etter rådmannens syn uheldig for politikernes involvering i planarbeidet, da planutvalget med det ikke på samme måte blir gjort kjent med reguleringsplanforslag som under høringen blir gjenstand for debatt i lokalsamfunnet. Ved siste revisjon av planloven ble gyldighetstiden for detaljreguleringer forlenget fra 5 til 10 år. Dermed må en regne med at utbyggere vil fremme enda større detaljreguleringssaker enn den gangen gyldighetstiden var 5 år. Samtidig skal reguleringsplanprosessen løse stadig flere tunge samfunnsmessige problemstillinger (jfr. klimaendringer universell utforming fortetting o.s.v). Slik sett burde heller fristen nå vært forlenget slik at en kan få en forsvarlig gjennomgang og vurdering av potensielt større planer og tyngre problemstillinger før de tas opp til behandling. Det foreslås at kommunen kan unnlate å fremme forslag som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Dette synes å stå i motstrid med bestemmelsen om at innkomne planforslag skal legges fram til offentlig høring. Rådmannen ser ikke av kommentarene hvordan dette er tenkt. Vil ethvert planforslag kunne avvises på alle punkt i planprosessen dersom det ikke er i tråd med områderegulering eller kommuneplan ( siste ledd)? Eller er det slik at kommunens adgang til å avvise slike forslag begrenses til tiden før et planforslag er kommet inn og etter at planforslaget har vært lagt ut til offentlig høring ( første ledd)?

10 Side 10 av 13 Rådmannen mener første tolkning er å anbefale som løsning, men vil uansett be om at forholdet mellom disse bestemmelsene blir presisert nærmere i forskrift og veiledere slik at det er klart hva som gjelder. Ved at det nå foreslås at forslagsstillers planforslag skal legges ut på høring slik det er, bør også tidspunktet for når en slik plan er kommunal vurderes nærmere. Ved svært kort frist for utleggelse på høring vil det lett kunne glippe med nødvendige utredningsbehov som først blir oppdaget gjennom den offentlige høringen. I dag blir en plan kommunal ved vedtak om utleggelse til off. høring, og alle nødvendige utredninger etter dette tidspunktet er følgelig kommunens sak. Slike utredninger kan erfaringsmessig utgjøre betydelige kostnader for en kommune. Det er rådmannens syn at et privat planforslag ut fra dette ikke bør bli kommunalt før ved 2. gangs behandling. Rådmannen ser det også slik at det med forslaget dannes et nytt område for konflikt mellom kommune og utbygger omkring tolking av hva som er alternative forslag til regulering av arealet. Plangebyret blir redusert med 10% for hver uke kommunen oversitter den lovbestemte fristen. Det er slik sett et viktig økonomisk poeng både for utbygger og kommunen når lovbestemt frist utløper. Gjelder 6-ukers eller 12-ukers fristen? Sagt på en annen måte: - Hvor stor må endringen være for at det skal være et alternativt forslag? - Vil et forslag fra kommunen om å opprettholde gjeldende plan være et alternativt forslag? Ved uklarheter her ligger det et åpenbart grunnlag for konflikter (og mulige ressurskrevende rettssaker) all den tid ganske store gebyrkostnader vil være knyttet opp mot akkurat dette spørsmålet. Slik rådmannen leser forslaget vil en forslagsstiller kunne kreve ethvert innkommet planforsalg forelagt for kommunestyret da også de forslagene som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Dette er etter rådmannens syn ingen forenkling. Dette krever kun unødig saksbehandling helt fram til kommunestyret av saker som planutvalget allerede har avvist og som er i strid med kommuneplanen. Forslaget om at enhver innkommet reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn vil i tenkte tilfeller hvor utbygger er rask med innsending av plan etter at oppstartsmøte er avholdt i praksis kunne avskjære kommunen fra å gjøre vedtak om å ikke fremme planen (iflg KMD- pkt. 1) i de tilfeller hvor kommunen trenger tid på å få fremmet saken politisk (jfr. rådmannens merknader ovenfor). Rådmannen regner med at dette ikke er en tilsiktet konsekvens, og anbefaler derfor at forslaget rettes opp slik at slike tilfeller ikke inntreffer. KMD- pkt3: Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan. Nye foreslåtte regler for hva som er mindre endring av plan kan etter rådmannens syn være greit, men det vil være viktig og arbeidsbesparende for alle parter at det følger gode og mest

11 Side 11 av 13 mulig presise bestemmelser i forskrift og veiledere angående hva som er mindre endring og hva som må behandles som detaljreguleringsplan. Det er i dag så omfattende regler omkring oppheving av plan at kommunen i praksis blir sittende med utdaterte planer (en del gjeldende planer fra 1920) som burde vært opphevet, men som ikke blir opphevet på grunn av at det er for arbeidskrevende. Forenklinger av loven her er ønskelig. KMD- pkt.4: Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene. Nye foreslåtte regler for hva som kan behandles som dispensasjoner vil etter rådmannens syn åpne opp for mer omfattende dispensasjoner. Etter rådmannens syn bør varige dispensasjoner fra planer kun brukes på de minste og minst betydningsfulle avvikene fra planens bestemmelser, samt for tidsavgrensede dispensasjoner. Det vil være en stor fordel for den videre bruk og forvaltning av planene at varige avvik fra planer heller behandles som mindre eller små planendringer slik at planene kontinuerlig oppdateres i planbasen og med dette hele tiden moderniseres. Ikke minst for publikum vil det være en fordel at de møter en mest mulig klar og entydig planbase på nettvisningene som viser den reelle plansituasjon, uten at det er nødvendig å undersøke videre i dispensasjoner for å forstå situasjonen. Nåværende åpning for dispensasjoner bør heller strammes inn hva gjelder varige dispensasjoner, mens tidsavgrensede dispensasjoner eventuelt kan være mer omfattende. Uansett lovtekst vil det være viktig og arbeidsbesparende for alle parter at det følger gode og mest mulig presise bestemmelser i forskrift og veiledere angående hva som er en dispensasjon, og hva som må behandles som en planendring. KMD- pkt.5: Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering. Nye foreslåtte regler om utvidet anledning til å ta gebyr for behandling av reguleringsplaner og nå også områdereguleringer initiert av private, vil kunne gi kommunen inndekning for kostnaderved behandling av områderegulering. Rådmannen har ikke motforestillinger til dette. KMD- pkt.9: Forslag om frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private planforslag. Mangelfulle og faglig sett svake planforslag medfører et betydelig merarbeid for kommunen i behandlingen av disse sakene sett i forhold til de planene som er utarbeidet av firma med god kompetanse på planlegging. Lovens krav om at planer skal utarbeides av fagkyndige bør etter rådmannens syn følges opp med et sentralt register over godkjente firma. Registrering i dette registeret bør ikke være frivillig, men være en forutsetning for å kunne fremme reguleringsplaner. Rådmannen antar at det her kan ligge betydelige effektiviseringsgevinster både for kommunene og for utbyggerne som sikres faglig kompetente rådgivere. KMD- pkt.10: Forslag om å styrke tiltakshavers rettssikkerhet ved overskridelse av behandlingsfrister i byggesaker.

12 Side 12 av 13 Forslaget går ut på å tydeliggjøre frister som skal gjelde dersom kommunen vil nedlegge et midlertidig bygge- og deleforbud etter at en fullstendig byggesak er kommet inn til kommunen. Rådmannen mener presiseringen er klargjørende. 5. Oppsummering - konklusjon På bakgrunn av saksutredningen ovenfor vil rådmannen anbefale følgende uttalelse til det framlagte lovforslaget: 1. Hovedpunkt: Seks ukers frist fra et forslag er kommet inn til kommunen til det er lagt ut på offentlig høring er en alt for kort frist for å kunne få gjort en seriøs saksbehandling og en god politisk involvering. Det anbefales at nåværende tolv-ukers frist beholdes for alle innkomne planer, eller helst at fristen utvides noe. 2. Andre merknader og spørsmål: a. Eventuell avvisning av et planinitiativ etter oppstartsmøte bør kunne skje innen en rimelig saksbehandlingstid fram til en politisk avgjørelse. Dette bør klargjøres nærmere slik at ikke evt. raskt innkommet planforslag avskjærer kommunens mulighet til å legge dette fram for politisk behandling. b. Det bør klargjøres hvorvidt planer som ikke er i tråd med kommuneplanen eller områderegulering kan avvises selv om de er kommet inn som forslag, eller om dette kun gjelder i tiden før forslag er kommet inn og etter at planen er lagt ut til høring. Det anbefales at slike planer skal kunne avvises hele tiden. c. Som følge av en til dels tvungen utleggelse av innkomne detaljreguleringer bør tidspunktet for når disse planene blir kommunale bli ved 2. gangs behandling av planen. d. Det bør klargjøres nærmere hva som ligger i alternative forslag til regulering av arealet, og herunder særlig hvor liten endring av forslaget som kommer inn under denne betegnelsen. e. Avvisning av planforslag som ikke er i tråd med områderegulering eller kommuneplan bør ikke kunne kreves forelagt for kommunestyret. f. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer skillet mellom hva som kan behandles som mindre endring av plan sett i forhold til hva om må behandles som en detaljregulering. g. Nåværende åpning for varige dispensasjoner bør strammes inn slik at flere saker behandles som planendringer, mens tidsavgrensede dispensasjoner eventuelt kan omfatte mer omfattende avvik. Det bør utarbeides klargjørende forskrifter og veiledere som presiserer grensene for hvor omfattende tiltak som kan behandles som dispensasjon.

13 Side 13 av 13 h. Sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider private planforslag bør ikke være frivillig. Det bør være en forutsetning for å kunne fremme private planforslag at virksomheten står i det sentrale registeret.

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune 1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE PLANINITIATIV

Detaljer

Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF

Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2017 Suksess, plunder eller heft - for hvem? Om foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 31.

Detaljer

Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L ( )

Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L ( ) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Om forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 149 L (2015-2016) Fagdirektør Magnar Danielsen Plan- og bygningslovkonferansen, Fylkesmannen i Hedmark

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/ Formannskapet 075/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/ Formannskapet 075/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: FA - L00, TI - &13 15/8530/2 Ivar Vestervik Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 114/15 04.11.2015 Formannskapet 075/15 11.11.2015 Forslag til endringer

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningslovkonferansen 2016 Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen

Detaljer

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Forenklinger Høringsnotat 5. august 2015 Høringsfrist 15. november 2015 Mål: Effektivisere planprosessene i alle ledd

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Forslag til lovendringer i plandelen av pbl.

Forslag til lovendringer i plandelen av pbl. Forslag til lovendringer i plandelen av pbl. Fagdirektør Magnar Danielsen Landskonferansen i PBL. Bergen 9-11. sept. 2015 Bakgrunn Mer effektive og forutsigbare planprosesser Enklere saksbehandling (bl.a.

Detaljer

Lillesand, v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Lillesand, v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Lillesand, 9.6.17 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Endringer som trer i kraft 1.7.17 Effektivisering: Forpliktende oppstartsmøte Enklere å stanse urealistiske planinitiativ Frivillig godkjenningsordning

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 16.11.2015 Møtested Schweigaardsgt 4 - Ekstraordinært møte Møterom 211 Møtedato 16.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 220/15 Høring

Detaljer

Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen

Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Temamøte endringer i plan- og bygningsloven Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge? Arr. Bolig- og byplanforeningen i Bergen Fagdirektør

Detaljer

Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven

Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven Saknr. 15/6862-3 Saksbehandler: Elise Bringslid Magne Kvam Høring - forenklinger av plan- og bygningsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet har følgende merknader til forslaget til endringer i plan-

Detaljer

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fagkonferanse plan, byggesak og infrastruktur De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Fagdirektør

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2015/4946-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Behandling av planforespørsler i strid med kommuneplanens arealdel Rådmannens

Detaljer

Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Også sendt elektronisk Deres ref.: 15/296 Dato: 13. november 2015 Vår ref.: 209401 Høring - Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven

Detaljer

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Fagdirektør Magnar Danielsen Nettverkskonferanse 8-9. des. 2015, Oslo Tema Høringsforslag plandelen av loven Synspunkter fra høringsinstansene

Detaljer

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen?

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Fagdirektør Magnar Danielsen Planavdelingens nettverkskonferanse,

Detaljer

Endringer i plan-og bygningsloven

Endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Plan- og bygningsloven 1 Professor Eivind Smith skriver: Proposisjoner

Detaljer

Drangedal kommune. Offentlig høring - Detaljregulering: Bjønnåsen Langbråten hyttefelt

Drangedal kommune. Offentlig høring - Detaljregulering: Bjønnåsen Langbråten hyttefelt Drangedal kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01183-12 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Offentlig høring - Detaljregulering: Bjønnåsen Langbråten hyttefelt Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Forslag til endringer i plan- og bygningsloven Regelverket om konsekvensutredninger Bø hotell 14. desember 2015 Ina Rognerud Hva skal jeg si litt om? Forslag til endringer i pbl Bakgrunn (KU) Hvorfor nye

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget Hovedstyret

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget Hovedstyret Saksframlegg Dokumentnr.: 15/01086-2 Saksbehandler: Henning Berby Dato: 25.09.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 21.10.2015 Hovedstyret 02.11.2015 HØRING - FORENKLINGER I PLANDELEN AV

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO WØS-15/13308-2 94108/15 26.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 12.11.2015

Detaljer

Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2013

Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 15/2013 Saksbehandler: Tor Falck Arkiv: REGPL 201506 Arkivsaksnr.: 15/2013 PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - NY BEHANDLING I PLANUTVALGET Vedlegg: Særutskrift sak 125/16 i kommunestyret -

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Fagdirektør Magnar Danielsen Kommunal Geomatikkonferanse 1. des. 2015, Fornebu Tema Høringsforslag plandelen av loven Synspunkter fra høringsinstansene

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget /15 Kommunestyret /15 Formannskapet

Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget /15 Kommunestyret /15 Formannskapet Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 02.09.2015 Vår ref: 15/2220-2 - 15/23111 Arkivkode: Saksbeh.: Blikset, Daniel Saksnummer Utvalg Møtedato 094/15 Teknikk-, miljø- og planutvalget 22.09.2015

Detaljer

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/296 15/5863 - ÅST 11.11.2015 Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Vi viser

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Saksnr.: 201500990/277 Emnekode: ESARK-03 Til: Interne mottakere Kopi til: Fra: Ulf Sæterdal Dato: 01.10.2015

Detaljer

Samarbeidet mellom kommunen og private. Kurs i reguleringsplanlegging Bok & Blueshuset Notodden

Samarbeidet mellom kommunen og private. Kurs i reguleringsplanlegging Bok & Blueshuset Notodden Samarbeidet mellom kommunen og private Kurs i reguleringsplanlegging Bok & Blueshuset Notodden 02.09.2014 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: Områderegulering utarbeidet av kommunen selv Detaljregulering

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse

Statens vegvesen. Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - høringsuttalelse Statens vegvesen Kommunal - og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Tord Viggo Thorshov

Detaljer

-Endrede rutiner for regional planstrategi og regionale handlingsplaner -Endret oppstartsfase for reguleringsplan

-Endrede rutiner for regional planstrategi og regionale handlingsplaner -Endret oppstartsfase for reguleringsplan Saksutredning: ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN OG BYGNINGSLOVEN Trykte vedlegg: Høringsbrev 06.08.2015 - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven Høringsnotat 05.08.2015 forenklinger i

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Tilbakeblikk til planlovutvalget

Tilbakeblikk til planlovutvalget Frode Jørgensen 1 Tilbakeblikk til planlovutvalget Byggenæringens behov Rask og forutsigbar planlegging Operative planer og enklere gjennomføring Nærmere integrering av plan- og byggesak Større fleksibilitet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven. Linda Boldvik

Endringer i plan- og bygningsloven. Linda Boldvik Endringer i plan- og bygningsloven Linda Boldvik Oversikt over endringer i planog bygningsloven: Plandel: Mulighet til å stoppe planinitiativ tidligere Oppstartsmøte «mindre endring av reguleringsplan»

Detaljer

KURS I SAMFUNNSPLANLEGGING FOR RÅDMENN September 2017

KURS I SAMFUNNSPLANLEGGING FOR RÅDMENN September 2017 Arealplansystemet og kommunens arealpolitikk: Plantyper og virkemidler i arealplanleggingen Kommunens ansvar og roller Valg av plantype Samarbeid om planlegging - Del 2 KURS I SAMFUNNSPLANLEGGING FOR RÅDMENN

Detaljer

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref 17/3207-22 Dato 8. desember 2017 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter planog bygningsloven Det er i dag ved kongelig

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - HØRING Arkivsak-dok. 15/07523-2 Saksbehandler Diderik Cappelen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 28.10.2015 2015-2019 FORSLAG TIL ENDRINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.

Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Journalpost:15/42775 Saksnummer Utvalg/komite Dato 268/2015 Fylkesrådet 06.10.2015 141/2015 Fylkestinget 19.10.2015 Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. Sammendrag

Detaljer

Samarbeidet mellom kommunen og private. Seminar om Plan- og bygningsloven. Oktober 2014 Klækken hotell, Ringerike

Samarbeidet mellom kommunen og private. Seminar om Plan- og bygningsloven. Oktober 2014 Klækken hotell, Ringerike Samarbeidet mellom kommunen og private Seminar om Plan- og bygningsloven. Oktober 2014 Klækken hotell, Ringerike Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: Områderegulering utarbeidet av kommunen selv

Detaljer

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE 1 av 5 OPPSTARTSMØTEREFERAT DETALJREGULERING NOTODDEN KOMMUNE Kommunens formål med oppstartsmøtet (jfr. pbl 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANINITIATIV OM DETALJREGULERING FOR COOP SANDNES

PLANINITIATIV OM DETALJREGULERING FOR COOP SANDNES SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Den aktive kommunen muligheter i planlegginga

Den aktive kommunen muligheter i planlegginga Den aktive kommunen muligheter i planlegginga Om plansystemet og samarbeid om planlegging v/ Jan Martin Ståvi Molde, 27. november 2018 Arealplansystemet: flere veier fra visjon til virkelighet: Essens:

Detaljer

15/296 15/

15/296 15/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/296 15/2805-10.12.2015 Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. - Høring Samferdselsdepartementet

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen Plan- og byggesakskonferansen 2015 Enklere hverdag for folk flest Regjeringens ønsker å: Forenkle, fornye og

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rutiner for behandling av private planinitiativ Vedlegg: Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2010/451-1 Saksbehandler: Synne Rudsar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø 1/10 18.02.2010 Rutiner for behandling av private planinitiativ

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 81/18 Formannskapet /18 Kommunestyret

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 81/18 Formannskapet /18 Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 81/18 Formannskapet 26.11.2018 106/18 Kommunestyret 03.12.2018 Forslag til mindre

Detaljer

Reguleringsplan for naustområde på gnr.12 bnr.8 - offentleg ettersyn

Reguleringsplan for naustområde på gnr.12 bnr.8 - offentleg ettersyn Sandøy kommune Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dykkar ref.: Vår ref.: 15/857 Saksbehandlar, tlf. Dato: 02.02.2017 JournalpostID: 17/726 Kim-André Breivik, 71

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven UTVIKLINGSAVDELINGEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår dato: 01.12.2015 Vår referanse: 2008/564-108 Vår saksbehandler: Deres dato: 06.08.2015 Deres referanse: 15/296

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Forholdet til kommuneplanen, valg av plantype, plankrav, planbeskrivelse, samarbeid og medvirkning. Fagdag i reguleringsplanlegging Bergen

Forholdet til kommuneplanen, valg av plantype, plankrav, planbeskrivelse, samarbeid og medvirkning. Fagdag i reguleringsplanlegging Bergen Forholdet til kommuneplanen, valg av plantype, plankrav, planbeskrivelse, samarbeid og medvirkning Fagdag i reguleringsplanlegging Bergen 10.05.2016 Krav om reguleringsplan Kommuneplanens arealdel Men

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Fra forslag til vedtak -planprosess. Sivilarkitekt Ragna Fagerli, Trondheim Styremedlem NKF plan og miljø

Fra forslag til vedtak -planprosess. Sivilarkitekt Ragna Fagerli, Trondheim Styremedlem NKF plan og miljø Fra forslag til vedtak -planprosess Sivilarkitekt Ragna Fagerli, Trondheim Styremedlem NKF plan og miljø Hva er planlegging? Planlegging er å tenke systematisk før det handles: på hvilke goder som vi vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 BEHANDLING AV KLAGE - REGULERINGSPLAN SKUDNESET MARITIME NÆRINGSPARK Ordførers innstilling: Dønna kommune tar ikke klagen

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

Uttalelse. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter planog bygningsloven

Uttalelse. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter planog bygningsloven Saksnr.: 2014/6226 Løpenr.: 50673/2014 Klassering: L10 Saksbehandler: Kari Ottestad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 16.10.2014 Uttalelse. Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST Side 1 av 5 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/12 Teknisk utvalg 05.09.2012 / Teknisk utvalg Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 320 Arkivsaksnr: 12/781 MINDRE

Detaljer

HØRINGSNOTAT AV 5 AUGUST 2015 FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT AV 5 AUGUST 2015 FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Dato: 5.8.2015 P. Jæger 11. november 2015 HØRINGSNOTAT AV 5 AUGUST 2015 FORENKLINGER I PLANDELEN

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging - Hva er nytt og hvorfor? Maylinn Stomperud, Planavdelingen Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 2015, Elverum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger

Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger Endringer i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger Endringer i plan- og bygningsloven Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven i kraft fra 01. juli 2017 Rundskriv

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord Endringer i plan- og bygningsloven Stortingsvedtak 23.02.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Mer forutsigbar planprosess, men mindre medvirkning»; vil advokatene få mindre å gjøre?»

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune

Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Årssamling 2017 i regionalt planforum Hordaland Endringer i plan- og bygningsloven Arr. Hordaland fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen Bergen, 12. september

Detaljer

Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO

Miljøverndepartementet. Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Oslo 9. desember 2013 HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: FEMÅRSREGELEN FOR DETALJREGULERING BASERT PÅ PRIVATE PLANFORSLAG, PLAN-

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2011/68 Arkivkode: REG398 Saksbehandler: Jens Martin Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling 29.06.2017 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen)

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Rundskriv H-2/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Til: Departementene Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-2/15 14/3391 11.02.2015 Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Høringsuttalelse til Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven mv.

Høringsuttalelse til Forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven mv. Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement Deres ref: Sak 15/ 296 Vår ref: NKF plan og miljø 08.10.2015 Høringsuttalelse til Forenklinger i plandelen av plan og bygningsloven mv. Forslag til forenklinger

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - PEPPERSTAD SKOG FELT D, B17-B20 - DETALJREGULERING - FØRSTEGANGSBEHANDLING Vestby kommune Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Lars Grimsgaard Arkiv: // 0224 Arkivsaksnr.: 13/12616 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan og miljøutvalget PL24/13 24.06.2013 24/13 SAMLET

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv) trer i kraft 01.07.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Muligheter og begrensninger for utvikler/utbygger»

Detaljer

Notat LEINESFJORD,

Notat LEINESFJORD, Notat LEINESFJORD, 13.06.2019 Til: Fonn landskap, v/dina Fonn Sætre Kopi til: Torgeir Nilsen Fra: Gunnar Svalbjørg Sak: REFERAT FRA OPPSTARTMØTE REGULERINGSPLAN - KLEIVAN EIENDOMSPARK I LEINESFJORD Saksnr.

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og offentlig ettersyn endring av delegasjonsreglementet

Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og offentlig ettersyn endring av delegasjonsreglementet Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2018/7208-14 Saksbehandler: Even Buvarp Helsingen Saksframlegg Sjåenget steinuttak - kunngjøring av planprogram og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Vedtak om områdereguleringsplan Leinesodden Helgeland Maritime Servicebase Saksbehandler: Øyvind Toft Arkivsak: 17/89-19 Arkivkode: RNR 2015-01 Klageadgang: Ja

Detaljer

Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 11670/2016 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for: Granittlia - politisk behandling

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune OSLO KOMMUNE BYRÅDET Byrådsavdeling for byutvikling Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune Byrådet behandlet den 05.12.2013 vedlagte

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksbehandlingsreglene ble lagt fram for diskusjon med regionale statsetater med innsigelsesrett på møte

Saksbehandlingsreglene ble lagt fram for diskusjon med regionale statsetater med innsigelsesrett på møte FYLKESMANNENS SAMORDNING AV INNSIGELSER SAKSBEHANDLINGSREGLER 1. Innledning... 1 2. Oppstartsfasen... 1 3. Varselfasen... 2 4. Utarbeidingsfasen... 2 5. Høringsfasen... 3 6. Fasen etter høring Mekling...

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Temaer Ansvarsfordeling og delegering Plan- og bygningslovens formål Nasjonale forventninger Plansystemet og plantyper Planprosess

Detaljer

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11.

Plantyper. 5. (byggesak) Kommuneplan og kommunedelplan Utarbeides i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11. Plantyper Alle typer planer lages for å imøtekomme krav og råd fra myndighetene, slik som gode uteoppholdsarealer, god trafikksikkerhet, gode støyforhold ute og inne, næringsareal på strategiske steder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer