Air condition Varmepumpe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no"

Transkript

1 Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

2

3 Informasjon om anlegget Produktinformasjon MHI Hydrolution er et komplett, moderne varmepumpesystem som tilbyr effektive tekniske muligheter for energibesparelse og reduserte kulldioksidutslipp. Med integrert varmtvannsbereder, el-kassett, sirkulasjonspumpe og styresystem i innemodulen oppnås en driftssikker og økonomisk klimakontroll. Varmeopptaket skjer fra uteluften gjennom en utemodul (FDC VNX) der kuldemediet, som sirkulerer i et sluttet system, overfører varmen fra varmekilden (uteluften) til innemodulen (HM). Dette medfører at det ikke er behov for verken borehull eller slynger i bakken. Egenskapene til MHI Hydrolution Optimal årsvarmefaktor takket være den inverterstyrte kompressoren. ႑ Utedel med kompakte mål. Turtallsstyrt sirkulasjonspumpe som utstyrer varmepumpen med en volumstrøm tilpasset driftsmodusen. Optimerte driftskostnader. Kompressorens turtall tilpasses etter gjeldende behov. Integrert slyngevarmtvannsbereder i HM. Innebygd klokke for programmering av ekstra varmtvann og senkning/økning av turledningstemperaturen. Klargjort for styring av to varmesystemer. Innebygd aktiv kjølefunksjon. Mulighet for å kople til ytre varmekilder. 1. Kuldemediet i FDC VNX tar opp varme fra uteluften og blir deretter komprimert, slik at temperaturen stiger ytterligere. 2. Det varme kuldemediet (nå i gassform) føres inn i ACVM 3. Kuldemediet gir fra seg varmen for videre distribusjon i systemet. 4. Kuldemediet (nå i væskeform) føres tilbake til FDC VNX og prosedyren gjentas. Ved å snu på hele prosessen og la kuldemediet i FDC VNX tar opp varmen fra vannet og slippe den ut i uteluften, kan varmepumpen i stedet produsering kjøling ved behov. HM bestemmer, ved hjelp av innhentede data fra temperaturføler, når FDCVNX skal arbeide og ikke. Ved ekstra varmebehov kan HM kople til tilleggsvarme i form av den interne el-patronen, eller eventuelt tilkoplet ekstern tilleggsvarme. Funksjonsprinsipp MHI Hydrolution MHI A2W

4 Til huseieren Frontpanel, innemodul Frontpanel, innemodul Tilskuddssymboler Hvis el-tilskudd er tilkoplet "I" El-trinn 1 "II" El-trinn 2 "IIl" El-trinn 3 Flere el-trinn kan være tilkoplet samtidig. Varmtvannssymbol Varmepumpen varmer opp varmtvann. "A" Midlertidig temperaturøkning pågår. "B" Tidsbestemt temperaturøkning pågår, f.eks. periodisk. Kompressorsymboler Sirkulasjonspumpesymbol - Behov for varme eller kjøling Sirkulasjonspumpe er i drift. "A" Varmedrift Ved to sirkulasjonspumper (krever "B" Kjøledrift ekstrautstyret ESV 22) indikeres det Driftsstilling også hvilken av pumpene som er i drift. Ved trykking på knappen (det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknapp). Klimasystemsymbol -Aktuell driftsstilling vises i displayet. A I II III A B I II Oppvarming/kjøling pågår. -Ytterligere trykking på knappen endrer 50.0 C driftsstilling. Varmtvannstemperatur Hvis du trykker på enterknappen, Beskrivelse av aktuell gjenopptas normal visningsmodus. visningsparameter Hvis du vil ha informasjon om de ulike Informasjonssymboler driftsstillingene, se avsnittene om komfortinnstilling. 1.0 Menynummer Knapplås aktivert Ekstra varmtvann (XVV) Det er ikke nødvendig å bekrefte endringen med enterknappen. Plussknapp - Bla framover i menysystemet. - Øk verdien for valgt parameter Meny 1.0 Ved trykking på knappen kommer du Se avsnittet Styring - Generelt direkte til meny 1.0. Minusknapp - Bla bakover i menysystemet. Forskyvning varmekurve - Reduser verdien for valgt parameter - Vridning med klokken (+) øker romtemperaturen (hvis ikke romstyring benyttes). Se avsnittet Styring - Generelt Ved rattvridning vises meny 2.0 i displayet, og verdien for beregnet Enterknapp turledningstemperatur endres. - Velg lavere meny i menysystemet. - Parameterendring aktiveres - Parameterendring bekreftes Strømbryter 1 Normalstilling Se avsnittet Styring - Generelt Samtlige styrefunksjoner er tilkoplet Statuslampe 0 Avslått Ved normal drift lyser statuslampen grønt. Reservestilling Ved alarm lyser den rødt. Bare sirkulasjonspumpe og el-tilskudd (el-trinn 2) er i drift. 5

5 Til huseieren Komfortinnstilling varme Generelt Temperaturen inne er avhengig av flere ulike faktorer. For å holde huset varmt i den varmere årstiden er det som regel nok med solvarmen og varmeavgivningen fra mennesker og apparater. Når det blir kaldere ute, er det tid for å starte varmesystemet. Jo kaldere det blir, jo varmere må radiatorene/gulvslyngene osv. være. Styring av varmeproduksjonen Vanligvis varmer varmepumpen vannet (varmebæreren) til den temperaturen som er nødvendig ved en viss utetemperatur. Dette skjer automatisk ved hjelp av innhentede temperaturverdier fra uteføleren og føleren som er plassert på ledningen til varmesystemet (turledningsføler). Tilleggsutstyr, for eksempel en romføler, kan også påvirke temperaturen. Varmepumpen må først få riktig grunninnstilling, se avsnittet "Grunninnstilling". Den temperatur-informasjonen som uteføleren (montert på husets yttervegg) sender til varmepumpens styringsdatamaskin, registrerer tidlig variasjoner i utetemperaturen. Det trenger altså ikke å bli kaldt inne i huset før styringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen synker ute, øker automatisk temperaturen på vannet til varmesystemet (turledningstemperaturen) inne i huset. Varmepumpens turledningstemperatur (meny 2.0) kommer til å svinge rundt den teoretisk ønskede verdien, som vises i parentes i displayet. Temperatur på varmesystemet Temperaturen som varmesystemet skal ha i forhold til utetemperaturen, bestemmer du selv ved valg av varmekurve og ved hjelp av rattet "Forskyvning varmekurve" på varmepumpens frontpanel. Driftsstilling Med knappen "Driftsstilling" defineres ønsket driftsstilling angående tillatelse/blokkering av sirkulasjonspumpe, henholdsvis tilleggsenergi. Det er ikke nødvendig å bekrefte valget med enterknappen. Ved knappetrykking vises aktuell driftsstilling i frontpanelets display, og ved ytterligere trykking endres stillingen. Når du trykker på enterknappen, gjenopptas normal visningsmodus i displayet. For alle driftsstillinger gjelder det at tilleggsvarmen benyttes til frostbeskyttelse bare hvis den er deaktivert i menysystemet. De ulike driftsstillingene er: 1. Auto HM 270V velger automatisk driftsstilling, avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Aktuell driftsstilling vises i parentes. Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 2. AutoK * HM 270V velger automatisk driftsstilling (kan nå også velge kjøling), avhengig av utetemperaturen. Det innebærer at driftsstillingen veksler mellom "Varme" og "Varmtvann". Sirkulasjonspumpen tillates å være i drift når det er behov. 3. "Varme" / "Tilleggsvarme" Bare varme og varmtvann produseres. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Tilleggsvarme" vises, tillates tilleggsvarmen å være i drift ved behov. 4. "Kjøling"* / "Superkjøling" Hvis tilleggsvarme er tillatt, vises "Superkjøling". Kompressoren går da bare i kjøledrift. Driften veksler ellers mellom å produsere kjøling eller varmtvann. Sirkulasjonspumpen er i drift hele tiden. 5. "Varmtvann" Bare varmtvann produseres. Bare kompressor i drift. 6. "Bare till.varme" Kompressor blokkeres. Du aktiverer funksjonen ved å trykke inn driftsstillingsknappen i 7 sekunder. * For å kunne benytte kjølefunksjonene må systemet være bygd for å tåle lave temperaturer, og kjøling må være aktivert i meny Manuell endring av romtemperaturen Hvis du vil sette innetemperaturen opp eller ned, enten midlertidig eller permanent, vrir du rattet "Forskyvning varmekurve" mot klokken, henholdsvis med klokken. Ett trinn tilsvarer ca. 1 grads endring av romtemperaturen. En økning av romtemperaturen kan "bremses" av termostatene til radiatorene eller gulvvarmen, og i så fall må disse vris opp.

6 Til huseieren Komfortinnstilling varme Grunninnstilling For grunninnstilling benyttes meny og rattet Forskyvning, varmekurve. Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. Hvis du ikke vet hvilke verdier som skal stilles inn, kan utgangsverdiene for varmeautomatikken hentes fra følgende diagrammer. 9 Heating curve Meny Heating curve OBS! Forskyvning varmekurve Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperatu Innstilling med diagram I diagrammet tas det utgangspunkt i stedets dimensjonerende utetemperatur og varmesystemets dimensjonerte turledningstemperatur. Der disse to verdiene "møtes", kan varmeautomatikkens kurvehelling leses av. Dette stilles inn på meny Kurvehelling. Styresystemets tillatte min.- og maks. verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammene. TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA C rene rekker å stabilisere seg. VÄRMEKURVA (-2) FORSKYVNING VARMEKURVE -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (0) 0 TURLEDNINGSTEMPERATUR VARMEKURVE VÄRMEKURVA C FRAMLEDNINGSTEMPERATUR C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR FORSKYVNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA (+2) +2 Etterjustering av grunninnstillingen Hvis ønsket romtemperatur ikke oppnås, kan etterjustering være nødvendig. 8

7 Til huseieren Komfortinnstilling kjøling Komfortinnstilling kjøling Generelt Forutsetningen for at kjøling skal kunne aktiveres, er at "På" er valgt i meny Cooling system. OBS! Klimasystemet må tåle kjøledrift. Innstillingen skal gjøres av installatøren ved igangkjøring av systemet. Hvis romføler er tilkoplet, er det den som starter og stopper kjøledrift, avhengig av utetemperaturen. Den laveste beregnede turledningstemperaturen stilles inn i meny Styring av kjøledrift fra uteføleren i driftsstilling AutoK Hvis kjølesystemet er satt til "På" i meny og utetemperaturen er høyere eller lik innstilt starttemperatur for kjøling i meny 8.2.4, settes kjøling i gang. Når utetemperaturen har sunket under innstilt verdi minus innstilt verdi i meny 8.2.5, stanser kjøledriften. Den beregnede turledningstemperaturen fastsettes ut fra valgt kjølekurve i meny og forskyvningen for kjølekurve, meny Styresystemets tillatte min.verdier skaper visse begrensninger som ikke framgår av diagrammet. Beregnet turledningstemp. C k= k=2 k=3 Utetemp C Styring av kjøledrift på grunnlag av romføleren. Hvis RG 10 finnes, er forutsetningen for kjøledrift at romtemperaturen har oversteget innstilt romtemperatur (meny 6.3) med innstilt verdi i meny samt at utetemperaturen er lik eller overstiger innstilt utetemperaturverdi (meny 8.2.4). Når romtemperaturen har sunket under innstilt romtemperatur i meny 6.3 med innstilt verdi i meny 8.2.5, eller når utetemperaturen kommer under innstilt verdi i meny med innstilt verdi i meny slås kjøling av. 10

8 Til huseieren Komfortinnstilling varmtvann Komfortinnstilling varmtvann Den innebygde varmtvannsberederen er av slyngemodell og varmes opp av det sirkulerende vannet som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbruk er det nok å kjøre varmepumpens kompressor for å holde de forskjellige kranene i huset med varmtvann. Temperaturen på varmtvannet i varmtvannsberederen varierer da mellom innstilte verdier. Under avsnittet 1.0 [N] Hot water temp. på side 43 finnes en komplett beskrivelse av menyinnstillinger for varmtvannstemperatur. Tilgjengelig volum Tappevarmtvannsvolum ved ulike tappemengder, 40 C (liter) Komfort Høy l/min Ekstra varmtvann I samtlige funksjoner for "Ekstra varmtvann" økes varmtvannstemperaturen midlertidig. Temperaturen økes først til et innstillbart nivå med kompressoren i varmepumpen (meny 1.5), og deretter øker el-tilskuddet til stopptemperaturen er oppnådd (meny 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvann" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjelp av definerte innstillinger i styringsdatamaskinen. Når en: ႑ A vises over -ikonet, er midlertidig ekstra varmtvann aktivt. ႑ B vises over -ikonet, er tidsbestemt ekstra varmtvann aktivt l/min 16 l/min OBS! "Ekstra varmtvann" medfører vanligvis at el-tilskuddet aktiveres, og dermed øker strømforbruket. 100 Normal Prioritering 0 Høy Besparelse Normal Hvis vannet i berederen må varmes opp, prioriterer varmepumpen dette og går over i varmtvannsstilling med hele varmepumpeeffekten. I denne stillingen skjer det ingen produksjon av varme eller kjøling. Hvilken måte denne prioriteringen skal skje på, kan du til en viss grad påvirke via innstilling på frontpanelet. Se "1.0 [N] Hot water temp." på side 43. "Ekstra varmtvann" kan aktiveres på tre forskjellige måter: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvann ႑ Intervall mellom økninger velges i meny 1.7. I meny 1.8 kan du se når neste økning skal skje. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes i en time ved hjelp av el-tilskuddet. 2. Programmert tidsbestemt ekstra varmtvann ႑ I undermenyene til meny defineres start- og stopptid for den ukedagen økningen ønskes for. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes i valgt periode ved hjelp av el-tilskuddet. 3. Midlertidig ekstra varmtvann ႑ Ved knappetrykking vises aktuell stilling for ekstra varmtvann i displayet (A), og med ytterligere trykking veksles det mellom 3 timer og frakoplet posisjon. ႑ Den økte temperaturen opprettholdes til periodetiden har gått ut, ved hjelp av el-tilskuddet. 11

9 Vedlikehold og FDCVNX krever minimalt vedlikehold etter igangkjøringen. MHI Hydrolution inneholder mange komponenter og har derfor innebygde overvåkingsfunksjoner som hjelper deg. Hvis det skjer noe unormalt, varsles driftsforstyrrelsen i form av ulike "alarm"-tekster i displayet. Kontroll av sikkerhetsventiler i HM100V H er av installatøren utstyrt med en sikkerhetsventil for varmtvannsberederen samt en sikkerhetsventil for klimasystemet. Klimasystemets sikkerhetsventil Tømming av kar Kontakt installatøren hvis karet i HV har behov for tømming. Stell av FDCVNX FDC71VNX har innebygd styring og overvåkingsutstyr, men det må likevel utføres et visst ytre vedlikehold. Kontroller regelmessig gjennom hele året at inntaksgitteret ikke er blokkert av løv, snø eller andre ting. Videre må man i den kalde delen av året passe på at det ikke bygger seg opp for mye rim eller is under FDC VNX. Sterk vind i forbindelse med stort snøfall kan medføre at inntaks-og avtrekksgitteret tetter seg. Pass på at gitteret er fritt for snø. Kontroller også at kondensvannavløpet under FDC VNX ikke er tiltettet. Klimasystemets sikkerhetsventil (FL2) skal være helt tett. Kontroller skal skje regelmessig i samsvar med følgende: Åpne ventilen. Kontroller at det strømmer vann inn gjennom ventilen. I motsatt fall må sikkerhetsventilen byttes ut. Lukk ventilen igjen. Varmesystemet kan trenge etterfylling etter kontroll av sikkerhetsventilen, se avsnittet "Påfylling av varmesystemet". Varmtvannsberederens sikkerhetsventil Varmtvannsberederens sikkerhetsventil slipper noen ganger ut vann etter en varmtvannstapping. Utslippet skyldes at kaldtvannet som tas inn i berederen, ekspanderer ved oppvarming, slik at trykket øker og sikkerhetsventilen åpner. Varmtvannsberederens sikkerhetsventil skal også kontrolleres regelmessig. Sikkerhetsventilens utseende og plassering varierer mellom ulike installasjoner. Kontakt installatøren for informasjon. Trykkmåler i HMV Varmesystemets arbeidsområde er normalt 0,5 1,5 bar ved sluttet system. Kontroller dette på trykkmåleren (BP5). Tømming av varmtvannsberederen Varmtvannsberederen er av slyngemodell og tømmes gjennom hevertprinsippet. Dette kan skje enten ved hjelp av en avtappingsventil som monteres på innkommende kaldtvannsledning, eller ved hjelp av en slange som monteres til kaldtvannstilkoplingen Ved behov kan ytterdekselet rengjøres med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Unngå å skylle med vann inn i gitteret eller på sidene, slik at det kan trenge vann inn i FDC 7VNX. Unngå at FDVNX kommer i kontakt med alkaliske rengjøringsmidler. Sparetips Roterende vifte i FDC VNX. Installasjonen av MHI A2W skal gi varme og varmtvann etter dine ønsker. Det kommer den også til å forsøke å oppfylle med alle tilgjengelige "midler", ut fra de styreinnstillingene som gjøres. Innetemperaturen påvirker naturligvis energiforbruket. Du må derfor være nøye med å ikke stille inn høyere temperatur enn du trenger. Andre velkjente faktorer som påvirker energiforbruket, er f.eks. varmtvannsforbruk, hvor godt isolert huset er, samt den komforten du ønsker. Husk også på at: Åpne termostatventilene helt (med unntak av ventilene i rom som av ulike årsaker ønskes kjøligere, f.eks. sove rom). Termostatventiler i radiatorer og gulvslynger kan ha negativ innvirkning på energiforbruket. De bremser opp volumstrømmen i varmesystemet, noe varmepumpen kompenserer for med økt temperatur. Den jobber da mer og forbruker dermed også mer elenergi.

10 Til huseieren Tiltak ved komfortforstyrrelser Tiltak ved komfortforstyrrelser Bruk listen nedenfor som en hjelp til selv å finne og rette opp problemer hvis det virker som om noe er feil med varmen eller varmtvannet. Problem Årsak Lav temperatur på varmtvannet, eller uteblitt Utløst gruppe- eller hovedsikring. varmtvann. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Lav romtemperatur. Høy romtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet virker ikke. Eventuell jordfeilbryter utløst. Strømbryter (SF1) satt i stillingen 0. Stort varmtvannsbehov. For lav starttemperaturinnstilling for styresystemet. Eventuell jordfeilbryter utløst. Varmepumpe og el-kassett varmer ikke. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyvning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Tiltak Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Sett strømbryteren i stillingen 1. Vent i noen timer og kontroller om varmtvannstemperaturen stiger. Juster starttemperaturinnstillingen i meny 1.2. Tilbakestill jordfeilbryter. Tilkall el-installatør hvis jordfeilbryteren utløses gjentatte ganger. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Juster innstillingen. Utløst gruppe- eller hovedsikring. Kontroller og bytt ut sikringer med feil. Varmepumpen i feil driftsstilling "Varmtvann" eller "Kjøling". Endre driftsstilling til "Auto" eller "AutoK". Effektvakten har begrenset effekten fordi det Slå av en/noen av de strømtrekkende enhetene. er for mange strømtrekkende enheter på i huset. Feil innstilling av "Kurvehelling", "Forskyv- Juster innstillingen. ning varmekurve" og/eller "Forskyvning kjølekurve". Varmepumpen er i feil driftsmodus. Endre driftsstilling til "AutoK". Feil innstillinger for kjøling. Juster innstillingene. Kontroller meny 2.2.1, og Minste tid mellom kompressorstarter, eventuelt tid etter spenningsøkning, er ikke nådd. soren starter. Vent i 30 minutter og kontroller om kompres Alarm utløst. Se avsnittet Alarm. Alarmer som ikke kan tilbakestilles. Aktiver driftsstillingen "Bare tilleggsvarme". Kontroller og bytt eventuelle ødelagte gruppe- og hovedsikringer. Kontroller at hovedbryteren til innedelen ikke er frakoplet. Kontroller at strømbryteren (SF1) står i normalstilling (1). 13

11 Driftsstilling "Bare tilleggsvarme" Ved driftsforstyrrelser som fører til lav innetemperatur, kan du oftest aktivere stillingen "Bare tilleggsvarme" i HM 270V, som betyr at oppvarmingen skjer bare ved hjelp av elpatronen. Aktiver stillingen ved å holde driftsstillingsknappen inne i 7 sekunder. Vær oppmerksom på at dette bare er en midlertidig løsning, i og med at oppvarming med el-patron ikke gir noen besparelse. Reservestilling Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren settes i stilling ". Den skal benyttes når styresystemet, og dermed driftsstillingen "Bare tilleggsvarme", ikke fungerer som det skal. Reservestilling aktiveres ved at strømbryteren (SF1) settes i stilling " I reservestilling gjelder følgende: Frontpanelet er slokt og styringsdatamaskinen i HMV er frakoplet. FDCVNX er slått av og bare sirkulasjonspumpen og elpatronen i HV er aktive. Ett el-trinn på 4 kw er tilkoplet. El-patronen styres av en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, slik at håndshunting kreves. Tilkall installatør.

12 Alarmindikeringer Det er mange overvåkingsfunksjoner innebygd i MHI A2W. For å gjøre deg oppmerksom på eventuelle forstyrrelser kommer styringsdatamaskinen til å sende alarmsignaler som kan avleses på frontpaneldisplayet. Hva skjer ved alarm? Bakgrunnsbelysningen i displayet begynner å blinke og statuslampen lyser rødt. Kompressoralarm og utefølerfeil endrer driftsstillingen til "Frostbeskyttelse" og senker turledningstemperaturen til laveste tillatte for å gjøre deg oppmerksom på at noe er feil. Ulike typer alarm Alarm med automatisk tilbakestilling (krever ingen kvittering, men forsvinner når årsaken til alarmen er borte). Vedvarende alarm som krever et tiltak av deg eller installatør. En komplett alarmliste finnes på side 57. Anbefalte tiltak 1. I displayet til varmepumpen kan du lese hvilken alarm som har oppstått. 2. Noen alarmer kan du som kunde selv rette opp. Se tabellen nedenfor for informasjon om eventuelle tiltak. Hvis alarmen ikke rettes opp eller ikke er med i tabellen, bør du kontakte installatøren. HP-ALARM Utløst høytrykkspressostat. Kontroller at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukket. Hvis kjøledrift pågår: Kontroller at luftstrømmen til FDC 100VNX ikke er hindret. Displayet virker ikke. Kontroller og bytt eventuelle ødelagte grup pe-og hovedsikringer. Kvittering av alarm Det er ikke farlig å kvittere for en alarm. Hvis årsaken til alarmen vedvarer, kommer alarmen tilbake. Når det oppstår en alarm, kvitterer du for denne ved å slå av og på spenningen til HM 270V med strømbryteren (SF1). Husk at det ved en spenningsøkning er en forsinkelse på 30 minutter før varmepumpen settes i gang igjen. For å unngå forsinkelsen kan alarmen i stedet kvitteres for i meny 9.7 (servicemeny). Hvis alarmen ikke kan tilbakestilles med strømbryteren (SF1), kan driftsstillingen "Bare tilleggsvarme" aktiveres for å oppnå normalt temperaturnivå i huset igjen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ved å holde knappen Driftsstilling inne i 7 sekunder. Tilbakevendende alarm tyder på at det er en feil i installasjonen. Kontakt installatøren!

13 TEKNISKE DATA Mitsubishi Hydrolution 3 x 230V Arbeidsområde ved oppvarming med kompressor (omgivelsestemperatur) C Arbeidsområde ved kjøling (omgivelsestemperatur) C Maks. temperatur turledning 65 o C Maks. temperatur turledning, med kompressor varme 58 o C Maks. temperatur returledning 65 o C Min. temperatur turledning med kompressor varme kontinuerligdrift 25 o C Min. temperatur turledning ved kjøledrift. 7 o C Maks. temperatur turledning ved kjøling kontinuerligdrift 25 o C Maks. strømtrekk (A) 30 A Anbefalt sikringskurs (A) 32 A Startstrøm (A) 5 A Avvik i strømforsyning -15 / +10% FDCW71VNX FDCW100VNX Kuldemedie (R410A) 2,55 kg 2,95 kg Maks. rørlengde 15 meter (30) 12 meter Rør diminsjon Gassrør: 5/8" (15,88) Væskerør: 3/8" (9,52) Rørtilkopling Flare HMA100VM1 Innedel FDCW71VNX FDCW100VNX El-patron 9 kw Trinn 4 (2, 4, 6, 9 kw) Sirkulasjonspumpe, variabel hastighet 9 80W Sirkulasjonspumpe, maks. tilgjengelig trykk 57 kpa (eksternt) Sirkulasjonspumpe, maks. volumstrøm 0,57 l/s Sirkulasjonspumpe, volumstrøm ved 20kPa eksternt trykkfall 0,45 l/s Min./maks. volumstrøm,varmedrift 0,12/0,38 l/s 0,15/0,57 l/s Min./maks.volumstrøm,kjøledrift 0,15/0,38 l/s 0,20/0,57 l/s Min. sirkulasjon, klimasystem 100% pumpehastighet (avriming) 0,19 l/s 0,29 l/s Reservestillings termostat C (fabrikkinnstilling35 C) Temperaturbegrenser 98( 8) C Sikkerhetsventil, klimasystem 0,25 Mpa (2,5 bar) Kapslingsgrad IP 21 Vannvolum, totalt 270 liter ±5% Volum varmtvannskoil 14 liter Materiale, varmtvannskoil Rustfritt (AISI316L/AISI316 DIN /1.4401) Maks. trykk, kar 0,25 Mpa (2,5 bar) Maks. trykk, varmtvannskoil 1,0 Mpa (10bar) Maks. kjølesystem trykk 4,5 MPa Vannkvalitet, forbruksvann og klimasystem EU direktiv nr. 98/83/EF Maks. driftstemperatur, vannvolum 65 o C Omgivelsestemperatur, innemodul 5 35 C, maks. relativfuktighet 95% Tilkobling, kaldtvann, tappevarmtvann Klemring 22 mm Tilkobling, klimasystem Klemring 22 mm Tilkopling ISO 228/1 G1 intern Høyde 1760mm (+25 50mm) Min. takhøyde 2050mm Bredde 600 mm Dybde 660 mm Vekt 140 kg Strømforsyning 230V 3 fas. 50Hz Utedel FDCW71VNX FDCW100VNX Kompressor Twin Rotary Kompressor hastighet, varme Hz (rps) Hz (rps) Kompressor hastighet, kjøling Hz (rps) Hz (rps) Maks. luftstrømm nominell drift 3000 m 3 /h 4800 m 3 /h Vifteeffekt ved nominell drift 86 W Avriming Reversibel Varmekabel Monteres Bryteverdi høytrykk 4,15 Mpa (41,5bar) Bryteverdi lavtrykk 0,079 Mpa (0,79bar) Høyde 750 mm 845 mm Bredde 780 mm + 67 mm 970 mm Dybde (+ fotskinne) 340 mm +(110mm) 370mm +(80mm) Vekt 60 kg 74 kg Strømforsyning og kommunikasjon fra utedel 5 leder 2,5 mm 2 Kuldemedie (R410A) 2,55 kg 2,60 kg Maks. rørlengde 15 meter *(30) 12 meter Maks. høydeforskjell 7 meter *Ved rørlengde over 15 meter må det etterfylles med 60 g pr. meter væskerør.

14 Ytelse HMA100VM1/FDCW71VNX Varme Utetemperatur/Tur- Min. Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 7/35 C (gulv) 1,75/0,50/3,50 8,16/1,98/4,13 Avgitt/tilført effekt/cop 2/35 C(gulv) 1,49/0,48/3,12 6,74/2,17/3,11-7/35 C(gulv) 1,04/0,45/2,31 5,53/2,06/2,69-15/35 C(gulv) 1,25/0,59/2,10 4,22/1,85/2,28 7/45 C 2,64/0,81/3,27 7,81/2,47/3,16 2/45 C 2,14/0,79/2,71 6,64/2,54/2,61-7/45 C 1,46/0,75/1,95 5,17/2,35/2,20-15/45 C 0,92/0,69/1,33 3,83/2,08/1,84 7/55 o C 3,08/1,26/2,45 7,36/2,73/2,70-7/55 C 1,88/1,14/1,65 4,64/2,66/1,74 Kjøling Utetemperatur/Tur Min. Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 27/7 o C 2,06/0,38/5,38 7,52/2,37/3,17 Avgitt/tilført effekt/eer 27/18 C 2,71/0,34/7,88 11,20/3,20/3,50 35/7 o C 2,10/0,55/3,82 7,10/2,65/2,68 35/18 C 2,67/0,71/3,76 10,7/3,19/3,35 Ytelse HMA100VM1/FDCW100VNX Varme Utetemperatur/Tur Min. Nominell Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 7/35 C (gulv) 3,54/0,86/4,14 9,27/2,12/4,40 11,21/2,80/4,01 Avgitt/tilført effekt/cop 2/35 C(gulv) 3,11/0,82/3,83 7,21/1,99/3,66 8,25/2,47/3,35 7/35 C(gulv) 3,29/1,07/3,09 6,24/2,07/3,05 7,46/2,58/2,90 15/35 C(gulv) 3,23/1,32/2,47 4,51/1,89/2,42 6,62/2,69/2,46 7/45 C 3,45/0,96/3,61 9,08/2,58/3,55 11,13/3,38/3,29 2/45 C 3,11/1,03/3,04 7,05/2,43/2,93 8,73/3,20/2,73 7/45 C 3,14/1,40/2,25 5,84/2,42/2,44 7,22/3,26/2,21 15/45 C 3,19/1,72/1,86 4,24/2,19/1,96 5,95/3,35/1,78 7/55 o C 4,45/1,64/2,72 8,41/3,08/2,75 8,97/3,49/2,57 7/55 C 3,50/1,99/1,77 4,93/2,80/1,78 5,64/3,52/1,60 Kjøling Utetemperatur/Tur Min. Nominell Maks. ledningstemp. EN14511 ΔT5K 27/7 o C 2,06/0,63/3,28 8,75/1,86/4,72 9,87/3,16/3,13 Avgitt/tilført effekt/eer 27/18 C 3,41/0,55/6,17 10,82/2,21/4,91 11,7/3,32/3,52 35/7 o C 1,81/0,70/2,59 6,98/2,54/2,75 9,45/3,41/2,77 35/18 C 3,10/0,69/4,48 9,37/2,64/3,56 11,2/3,58/3,12

15

16 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.:

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2

INNHOLD. 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 INNHOLD 1 2 3 INNLEDNING 1.1 Håndbokens bruksområde 2 1.2 DEFA AS 2 DEFA WarmUp 2.1 Generelt 3 2.2 Miljø 4 2.3 Sikkerhet 8 2.4 Økonomi 8 2.5 Komfort 8 2.7 Styringsenhet - SmartStart /Futura 9 2.8 Motorvarmer

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG

Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG www.smk.as Produktveiledning SRK/SRC 20-40 HG Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

KAC - luftkjølte aggregat

KAC - luftkjølte aggregat KAC - luftkjølte aggregat Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer