Deres ref. Vår ref. Dato 13/ /55 EP TOF/AMSL/JOOR/bj Spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter «rullerende» festeavtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Dato 13/ /55 EP TOF/AMSL/JOOR/bj Spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter «rullerende» festeavtaler"

Transkript

1 Norges Bondelag Saksnr.: / _ DETI KONGELI_GE ZUJUN 2017 ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT SINN! I / L \\O/C li Lovavdelingen 'Afklli Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 13/ /55 EP TOF/AMSL/JOOR/bj Spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter «rullerende» festeavtaler 1. INNLEDNING Vi viser til brev fra Norges Bondelag 15. februar Vi forstår brevet slik at det for det første stilles spørsmål om tomtefesteloven 33 omfatter det som i brevet omtales som «rullerende» festeavtaler. For det andre er det stilt spørsmål om slike festeavtaler omfattes av overgangsregelen i endringslov 19. juni 2015 nr. 63 del 11 nr. 2. Det som omtales som «rullerende» festeavtaler, er beskrevet slik i brevet: «Det ble i de tidligere standardkontrakter avtalt en første festetid på eksempelvis 40 år, med rett for fester til å kreve festeforholdet forlenget med eksempelvis 10 år av gangen. Bortfester kunne kreve revisjon av festeavgiften ved forlengelse etter utløpet av den første festetid og ved hver senere forlengelse. Festeavgiften var gjenstand for indeks-regulering eksempelvis hvert femte år gjennom den første festetid og gjennom de etterfølgende forlengelsesperioder.» Vi forstår beskrivelsen slik at det dreier seg om feste på åremål med avtalt forlengelsesrett for festeren. Festerens rett til forlengelse etter avtalen inntrer etter en bestemt minstetid og deretter etter gitte tidsintervaller. Avtalen gir bortfesteren rett til å regulere festeavgiften henholdsvis innenfor tidsintervallene og ved forlengelse. Innenfor tidsintervallene kan bortfesteren regulere festeavgiften eksempelvis hvert femte år i samsvar med indeks (konsumprisindeks eller annen verdimåler). Det er ikke opplyst hva bortfesteren etter avtalen kan regulere festeavgiften til når festeren forlenger festet. Vi antar at det i en del tilfeller vil kunne dreie seg om regulering på bakgrunn av råtomtverdien, jf. eksempelvis festeavtalene omhandlet i Rt side 421. Vi forstår det også slik at det ikke er avtalt noen øvre grense for hvor mange ganger festeren kan kreve festet forlenget, slik at avtalen i prinsippet kan ta høyde for en Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Lovavdelingen Saksbehandler Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A Jo Ørjasæter 0030Oslo 0484 Oslo Orgnr.:

2 tidsubegrenset kontraktsperiode. Som Norges Bondelag bruker vi for enkelthets skyld betegnelsen «rullerende» festeavtaler om slike avtaler i det følgende. 2. spørsmålet OM «RULLERENDE» FESTEAVTALER OMFATFESAV 'DOMTEFESTELOVEN 33 JF. 15 FJERDE LEDD 2.1 T omtefesteloven 33 lyder slik: «Når festetida er ute for festetomt til bustadhus eller fritidshus, og tomta ikkje blir innløyst etter 32, lauper festet vidare på same vilkår som før, likevel slik at bortfestaren kan krevje regulering etter 15 fjerde ledd. For feste som er lenga etter fyrste punktum, gjeld 7 fyrste ledd om festetid.» Spørsmålet er dermed om en skal se det slik at «festetida er ute» etter 33 på det tidspunktet et feste etter en «rullerende» festekontrakt kan forlenges. På bakgrunn av opplysningene i brevet fra Norges Bondelag synes problemstillingen å oppstå fordi festeavtaler med klausuler om rullerende forlengelse kan tolkes på ulike måter. En tolkning kan være at forlengelsen forutsetter at «festetida er ute», slik at 33 får anvendelse. Et annet alternativ kan være å se det slik at festetiden ikke er ute så lenge festeren har rett til å forlenge avtalen. Problemstillingen er foreløpig primært aktuell for festeavtaler inngått før For slike avtaler gjelder det som er fastsatt i avtalen om festetid, jf. tomtefesteloven 7 tredje ledd. Problemstillingen er foreløpig mindre aktuell for festeavtaler inngått i tidsrommet etter 1975 og frem til tomtefesteloven 1996 tok til å gjelde, jf. 7 annet ledd. For slike avtaler er festetiden 80 år dersom det ikke er avtalt lengre tid eller feste uten tídsbegrensníng, eller avtalt at festet faller bort ved oppsigelse eller innløsning fra festerens side. Problemstillingen oppstår ikke for nye festeavtaler, jf. 7 første ledd jf. 2 første ledd annet punktum. 2.2 Uttrykket «når festetida er ute» er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 28 ( ) side 67 venstre spalte i tilknytning til den likelydende formuleringen i tomtefesteloven 32 første ledd. Det uttales her: «For det andre kan festaren krevje innløysing når festetida er ute. For åremålsfeste vil det seie når den i avtala fastsette tida for utgangen av festet har kome. For feste på oppseiing (oppseiingsrett for bortfestaren) vil det seie når bortfestaren seier opp avtala» Denne uttalelsen antas å være dekkende som et utgangspunkt også for formuleringen i tomtefesteloven 33, jf. Rt side 836 avsnitt 41. Ordlyden i 33 omfatter etter dette i første rekke feste på åremål og festeavtaler med avtalt oppsigelsesrett for bortfesteren. Bestemmelsen får derimot ikke anvendelse på tidsubegrensede festeavtaler uten oppsigelsesrett for bortfesteren, jf. her også Prop. 73 L ( ) side 57 venstre spalte. 2/8

3 Om et festeforhold må anses som et feste på åremål eller med avtalt oppsigelsesrett, eller som et tidsubegrenset feste uten oppsigelsesrett for bortfesteren, må vurderes konkret. Selv om «rullerende» festeavtaler etter det opplyste bygger på en standardavtale, antar vi at avtalene vil kunne inneholde varierende formuleringer, bygge på partsspesifikke forutsetninger, være inngått til ulik tid og under forskjellige lovregimer. Slike forhold kan være av betydning for den konkrete vurderingen av om et festeforhold omfattes av tomtefesteloven 33, og spørsmålet lar seg derfor ikke besvare generelt. I det følgende nøyer vi oss med å peke på noen generelle utgangspunkter. 2.3 At festeavtaler hvor det er avtalt en rett for festeren til å forlenge avtalen, kan være omfattet av 33, synes klart. Dette fremgår forutsetningsvis av 15fjerde ledd syvende punktum sammenholdt med første punktum. F estetiden for slike avtaler må etter vårt syn i utgangspunktet anses å «være ute» på det tidspunktet avtalen angir at festet kan forlenges. En alternativ innfallsvinkel kunne være å se det slik at festetiden etter en avtale som gir festeren rett til forlengelse, ikke er ute så lenge festeren har rett til å forlenge avtalen. Har festeren etter en «rullerende» avtale rett til et ubegrenset antall forlengelser, slik at avtalen i realiteten tar høyde for en tidsubegrenset kontraktsperiode, kan det hevdes at avtalen i relasjon til 33 må vurderes som tidsubegrenset. Vi kan imidlertid ikke se at det er holdepunkter for en slik forståelse. Ordlyden i 33 tilsier i seg selv at festetiden er ute på forlengelsestidspunktet. En avtaleklausul om forlengelse synes nettopp å forutsette at «festetida er ute». Hvis ikke, er det ikke noen festetíd å forlenge. Tolkningen synes også forutsatt i 15 fjerde ledd syvende punktum. Vi viser videre til Prop. 73 L ( ) side 56 venstre spalte hvor det er uttalt: «I forlengelsen av dette foreslår departementet at det ikke legges opp til et tosporet system der avtalen forlenges enten i kraft av loven eller i kraft av avtalen, slik det er foreslått av utvalget. Som utvalget peker på, kan det oppstå tvil om forlengelsen har grunnlag i avtalen eller loven. Departementet foreslår at forlengelsen uansett skal skje i kraft av loven. F esteavtalen bør imidlertid kunne få betydning for hvilke vilkår som skal gjelde etter forlengelsen. Har avtalen gunstigere vilkår enn de som følger av loven, bør festeren i utgangspunktet kunne påberope seg disse.» Tomtefesteloven bygger også ellers på det synet at når man har å gjøre med en avtalt forlengelsesrett, er festetiden «ute» på forlengelsestidspunktet. Uttrykket «når festetida er ute» finnes også i tomtefesteloven 10 annet ledd, 32 første ledd og 36 tredje ledd. Sammenhengen mellom 10 første ledd annet punktum om automatisk forlengelse på oppsigelse av åremålsfeste «der det er avtalt rett til fornying», og 10 annet ledd om hva som gjelder der partene forhandler om nye vilkår «jamvel etter at festetida er ute», synes å forutsette at «festetida er ute» straks festeren etter avtalen er i posisjon til å forlenge festet. Bestemmelsen i 10 første ledd ble endret til kun å omfatte feste til annet enn bolighus og fritidshus ved endringslov 19. juni 2015 nr. 63, uten at det har betydning for tolkningsspørsmålet her. I samme retning trekker enkelte uttalelser i forarbeidene til 32 femte ledd annet punktum slik bestemmelsen lød ved 3/8

4 vedtakelsen av tomtefesteloven femte ledd første punktum ga festeren rett til forlengelse på samme vilkår som før for det tilfellet at manglende offentlig samtykke til deling av eiendommen sperret for innløsning. Ved slik forlengelse fastsatte 32 femte ledd annet punktum at bortfesteren «når festetida er ute» på nærmere vilkår kunne kreve regulering av festeavgiften dersom festeavtalen var inngått før Departementet uttalte i den forbindelse følgende om festeavtalen før og etter at den er forlenget, jf. Ot.prp. nr. 28 ( ) side 67 høyre spalte: «Er det i festeavtala teke inn klausular som gjev festaren rett til lenging eller fomying, vil festaren ha rett til lenging (fomying) med grunnlag i avtala. I den mon det er sagt noko i den festeavtala som går ut om festevilkåra i den nye festeavtala, må desse nye vilkåra leggjast til grunn» Her synes det forutsatt at bruk av avtaleklausuler om forlengelse innebærer at «festetida er ute», og at partene er i en «ny» avtalesituasjon etter forlengelsen. For ordens skyld nevnes at det fremgår av den videre drøftelsen i Ot.prp. nr. 28 ( ) side 67 til 68at henvisningen til «den nye festeavtala» i sitatet ikke skal forveksles med nye festeavtaler som nevnt i tomtefesteloven 2 første ledd annet punktum. Også tomtefesteloven 1975 synes å ha forutsatt at avtaleklausuler om forlengelse innebærer at festetiden er ute. Bestemmelsen i 6 første ledd første punktum fastsatte en minste festetid på 80 år. Etter 6 første ledd annet punktum kunne kortere tid avtales dersom «festaren, når tida er ute, har rett til fornying» på samme vilkår som før, slik at festetiden sammenlagt ble 80 år. Videre bestemte 10 første ledd at feste til bolighus og fritidshus tidligst kunne innløses når det var gått 50 år av festetiden, og senest «når festetida er ute». Det fremgår av forarbeidene at formålet med minstetiden før innløsning var å forhindre at festere med avtalt rett til forlengelse skulle kunne gjøre gjeldende at festetiden var ute før det var gått femti år, jf. Ot.prp. nr. 2 ( ) side 71 høyre spalte: «Når det i lovutkastet er sagt at festaren kan krevje innløysing tidlegast når det er gått 50 år av festetida og seinast når festetida er ute, er det m.a. med tanke på tilfelle der det er avtalt kortare festetid t.d. 20 år men med rett for festaren til fornying ( 6 første stykket andre punktum). Her kunne festaren elles hevde at festetida er ute etter 20 år, slik at han då har rett til å krevje innløysing. Det synest ikkje rimeleg at ei slik avtale skal gje festaren rett til å løyse inn tomta tidlegare enn elles. Heller ikkje bør avtale om oppseiingsrett for festaren ha slik verknad.» 2.4 Som det fremgår, antar vi at det klare utgangspunktet for avtaler med forlengelsesklausuler må være at festetiden «er ute» etter 33 når man kommer til forlengelsestidspunktet. I dette ligger implisitt at det avgjørende for anvendelsen av 33 er hvilken festetid som opprinnelig er avtalt mellom partene - uavhengig av om avtalen også tar høyde for en lengre eller tidsubegrenset festetid hvis avtalen forlenges. Vi vil ikke utelukke muligheten for at det i et festeforhold kan foreligge særlige omstendigheter som tilsier at avtalen etter en konkret tolkning må anses som tidsubegrenseti relasjon til 33. Her må man imidlertid ta i betraktning 4/8

5 forutsetningene som kommer til uttrykk i loven og forarbeidene om hva slags forlengelsesklausuler som kan være omfattet av fjerde ledd syvende punktum bygger på en forutsetning om at 33 kan få anvendelse på festeavtaler med forlengelsesvilkår som innebærer at bortfesteren ikke har rett til regulering av festeavgiften utover det som følger av endringer i pengeverdien. I Prop. 73 L ( ) er det forutsatt at 33 i prinsippet kan få anvendelse også der forlengelsesklausulen går ut på at festeavgiften skal stå uendret, se side 56 høyre spalte. Dette må bety at det for å vurdere avtalen som tidsubegrenset neppe er tilstrekkelig at festeren ved rulleringene kan forlenge festeavtalen med tilnærmet lik festeavgift som før. Hva slags omstendigheter som da ellers eventuelt skulle kunne tilsi at en avtale med forlengelsesklausul kan anses som tidsubegrenset, går vi ikke nærmere inn på. 2.5 Vi kan ikke se at det i forarbeidene til tomtefesteloven finnes uttalelser som uttrykkelig omtaler det tilfellet at festet etter avtalen kan forlenges flere ganger etter gitte intervaller. Vi kan heller ikke se at det finnes høyesterettspraksis som kaster lys over problemstillingen. Dommen inntatt i Rt side 421 bør neppe tillegges avgjørende betydning i denne forbindelse. Saken gjelder forståelsen av tidligere 15 andre ledd nr. 2 i tomtefesteloven (nå endringslov 19. juni 2015 nr. 63 del II nr. 5). Det fremstår som uklart om forholdet til 33 er vurdert, og dommen er avsagt før ikrafttredelsen av endringslov 19. juni 2015nr. 63. Vi er kjent med at det fra tiden før endringsloven finnes enkelte underrettsdommer som behandler problemstillingen mer direkte, jf. blant annet LB (tomtefesteloven 33 ansett som anvendelig på en rullerende festeavtale) og LA (rullerende festeavtale med indeksregulering ansett som tidsubegrenset i relasjon til tomtefesteloven 37). Disse dommene synes nokså konkret begrunnet og illustrerer kanskje primært nettopp det at spørsmålet om «festetida er ute», beror på en tolkning av festeavtalen. 3. SPØRSMÅLET OM «RULLERENDE» FESTEAVTALER OMFA'ITES AV OVERGANGSREGELEN I ENDRINGSLOV 19. JUNI 2015 NR. 63 DEL II NR Endringslov 19. juni 2015nr. 63 trådte i kraft 1. juli 2015, jf. lovvedtaket del II nr. 1. Vi forstår brevet fra Norges Bondelag slik at det reises spørsmål om forlengelser som har funnet sted i medhold av en «rullerende» avtale før 1. juli 2015, omfattes av overgangsregelen i lowedtaket del II nr. 2. Overgangsregelen i nr. 2 lyder slik: «For festeavtaler som er forlenget på samme vilkår som før i medhold av tomtefesteloven 33 slik bestemmelsen lyder før ikrafttredelsen av denne loven, eller i medhold av midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 1, kan bortfesteren kreve regulering av festeavgiften etter reglene i 15 fjerde ledd frem til 1. januar 2018.» Som det fremgår, gjelder overgangsregelen festeavtaler som er forlenget «i medhold av» tomtefesteloven 33 slik bestemmelsen lød før lovendringen, eller «i medhold av» den midlertidige loven. For festeavtaler med forlengelsesklausuler oppstår spørsmålet 5/8

6 om tidligere forlengelser har skjedd i medhold av loven eller i medhold av festeavtalen, og om dette har betydning for om overgangsregelen får anvendelse. 3.2 Et første spørsmål i den forbindelse er om det før lovendringen i 2015 overhodet var mulig å forlenge festet i medhold av avtalen, eller sagt annerledes: utelukket tomtefesteloven 33 (jf. 4) eller den midlertidige loven avtalebasert forlengelse, eller var det mulig å forlenge festet i medhold av avtalen, likevel med de begrensningene som gjaldt for regulering av festeavgiften etter tomtefesteloven 15? Tomtefesteloven 33, slik bestemmelsen lød før lovendringen i 2015, ga festere av bolighus og fritidshus rett til å «krevje lenging av festet på same vilkår som før». Ordlyden i 33 var ikke til hinder for å forlenge festet i medhold av festeavtalen. Vikan heller ikke se at det er uttalelser i forarbeidene som tilsier at 33 tok sikte på å sperre for bruk av avtaleklausuler om forlengelse. Rent prinsipielt synes det derfor ikke å ha vært noe iveien for at festeren forlenget festet i medhold av avtalen. Dette er også forutsatt i Rt side 1706 som nettopp gjaldt «rullerende» festeavtaler, jf. særlig dommens avsnitt 31: «De begrensninger som 15 fastsetter for regulering av festeavgiften, gjelder ikke bare ved regulering innenfor den avtalte festeperiode, men også når en festekontrakt med hjemmel i 33 blir forlenget utover den festetid som måtte være avtalt. Det samme må gjelde når et festeforhold - slik tilfellet er her - med hjemmel i kontrakten blir forlenget utover den opprinnelig avtalte festetid.» Vi legger etter dette til grunn at tomtefesteloven 33, slik bestemmelsen lød før lovendringen i 2015, ikke var til hinder for å forlenge festet i medhold av avtalen. Samtidig fulgte det av tomtefesteloven 4 at avtaleklausuler om forlengelse heller ikke forhindret festere fra å kreve forlengelse i medhold av 33. Fra retten til forlengelse på samme vilkår som før kom inn i tomtefesteloven 33 ved endringslov 2. juli 2004 nr. 63, og frem til bestemmelsen ble endret 1. juli 2015, har derfor enkelte festere i avtaleforhold med forlengelsesklausuler i prinsippet kunnet velge mellom forlengelse i medhold av avtalen og forlengelse i medhold av loven. 3.3 Spørsmålet blir deretter om festerens valg av rettsgrunnlag for sitt krav om forlengelse av festeavtalen får betydning for bortfesterens rettigheter etter overgangsregelen i endringslov 19. juni 2015 nr. 63 del II nr. 2. Som drøftelsen foran i punkt 2 viser, vil vi ikke utelukke at man kan stå overfor «rullerende» festeavtaler som må anses som tidsubegrensede. I så fall oppstår ikke spørsmålet om slike avtaler omfattes av overgangsregelen. Problemstillingen synes heller ikke å få nevneverdig betydning hvor festet er forlenget i medhold av avtalen, og det følger av avtalen at bortfesteren ikke har rett til å regulere festeavgiften utover endringer i pengeverdien. Slike avtaler vil falle inn under unntaksregelen i 15fjerde ledd syvende punktum, og det vil da ha begrenset betydning om forlengelsen anses omfattet av overgangsregelen eller ikke. For «rullerende» avtaler antas spørsmålet om 6/ 8

7 anvendelsen av overgangsregelen derfor primært å melde seg der tomtefesteloven 15 første ledd har begrenset bortfesterens rett etter avtalen til å oppregulere festeavgiften ved avtalt forlengelse, slik at festet på grunn av loven reelt sett er forlenget på samme vilkår som før. 3.4 Etter sin ordlyd omfatter overgangsregelen festeavtaler som er forlenget på samme vilkår som før «i medhold av» 33 slik bestemmelsen lød før 1. juli 2015, eventuelt «i medhold av» den midlertidige loven. Ordlyden kan tale for at festeavtaler som må anses forlenget med hjemmel i festeavtalen, faller utenfor overgangsregelen. Utfordringen med å legge avgjørende vekt på ordlyden er at tidligere avtalebaserte forlengelser har vært underlagt begrensningene for regulering av festeavgiften i tomtefesteloven 15. I tilfeller hvor bortfesteren ikke har foretatt et «engangsløft» etter 15annet ledd slik bestemmelsen lød før ikrafttredelsen av endringslov 19. juni 2015 nr. 63, har reguleringen av festeavgiften ved avtalebasert forlengelse vært begrenset til regulering i samsvar med endringer i pengeverdien etter 15 første ledd. Den umiddelbare økonomiske virkningen for partene blir dermed sammenlignbar med festeavtaler som er forlenget i medhold av tomtefesteloven 33 eller den midlertidige loven. Dette gir grunn til å spørre om overgangsregelen kan tolkes utvidende til å omfatte forlengelser som har skjedd i medhold av festeavtalen innenfor det tidsrommet overgangsregelen dekker. Hensynet til likebehandling og konsekvente regler taler for en slik tolkning av overgangsregelen. 3.5 I forarbeidene til endringsloven sies det ikke noe direkte om overgangsregelen og forholdet til avtalebaserte forlengelser. I punkt på side 58-59i Prop. 73 L ( ) drøfter departementet om de nye reglene om regulering av festeavgift ved forlengelse av festet bør elde også for festeavtaler som allerede er forlenget. Det gis ingen holdepunkter der for at man har ment å holde avtalebaserte forlengelser utenfor overgangsregelens virkeområde. Det samme gjelder merknaden til bestemmelsen på side 81i proposisjonen. Vi kan heller ikke se at det andre steder i proposisjonen gis uttrykk for at avtalebaserte forlengelser i forhold til overgangsbestemmelsen bør stå i en annen stilling enn forlengelser som har grunnlag i lov. Ut fra forarbeidene synes det derimot å ha vært et formål med overgangsregelen at avtaler som var forlenget før ikrafttredelsen av endringsloven, skulle behandles likt med avtaler som forlenges etter ikrafttredelsen. Med en tolkning strengt etter ordlyden vil man ikke oppnå en slik likebehandling. Derimot ville det for identiske avtaler kunne bero på tilfeldigheter om bortfesteren har rett til å kreve regulering av festeavgiften eller ikke. For det første ville det for bortfesterens reguleringsrett kunne være avgjørende om forlengelsestidspunktet inntrer før eller etter endringslovens ikrafttredelse. For avtaler der forlengelsestidspunktet inntrådte før ikrafttredelsen, ville det dessuten være utslagsgivende om festeren har valgt å vise til avtalen eller loven som 7/8

8 grunnlag for kravet om forlengelse. I den forbindelse må det tas i betraktning at rettstilstanden før endringslov 19. juni 2015 nr. 63 innebar at det for partene i en festeavtale hadde begrenset praktisk betydning om festet ble forlenget i medhold av avtalen eller i medhold av loven. Det vil dermed kunne være tilfeldig om festeren har vist til avtalen eller loven som grunnlag for forlengelsen. 3.6 Etter vårt syn taler disse hensynene for en utvidende tolkning av overgangsregelen i endringsloven del II nr. 2. Vi har vanskelig for â se noen grunn til å anta at lovgiver skulle ha ønsket å holde avtalebaserte forlengelser utenfor overgangsregelens virkeområde. Begrunnelsen for overgangsregelen tilsier tvert imot det motsatte - at bortfesteren har rett til å oppregulere festeavgiften én gang selv om festeavtalen allerede var forlenget ved lovens ikrafttredelse, uavhengig av hva som var det formelle grunnlaget for forlengelsen. Etter vårt syn er det mest nærliggende å anta at når lovgiver har brukt formuleringen «i medhold av tomtefesteloven 33», er det ikke for å presisere at det rettslige grunnlaget for forlengelsen måtte være nettopp dette - og da som en motsetning til forlengelse i medhold av avtalen. Vi forstår det slik at man med denne ordlyden derimot har ment å peke på at avtalen kunne være forlenget enten i medhold av tomtefesteloven selv eller i medhold av den midlertidige loven. Samtidig var det også behov for å angi at forlengelser som hadde funnet sted før lovendringen som i 33 innførte en rett for festeren til å forlenge festet på samme vilkår som før, ikke var omfattet av overgangsregelen. At tomtefesteloven 33 og den midlertidige loven ga mulighet for at festet kunne være forlenget også i medhold av avtalen, tar ordlyden i overgangsregelen ikke direkte høyde for, men etter det vi kan forstå, skyldes ikke det at man ønsket å utelukke avtalebaserte forlengelser. 3.7 Etter en samlet vurdering og under noe tvil er vi kommet til at overgangsregelen i endringslov 19. juni 2015 nr. 63 del II nr. 2 omfatter forlengelser som har grunnlag i avtalen, herunder forlengelser etter «rullerende» avtaler. Dette innebærer at for festeavtaler som var forlenget før ikrafttredelsen av loven, kan bortfesteren innenfor det tidsrommet som følger av bestemmelsen, kreve regulering av festeavgiften etter tomtefesteloven 15 fjerde ledd, og da uavhengig av om forlengelsen hadde grunnlag i tomtefesteloven 33, den midlertidige loven eller festeavtalen. For avtalebaserte forlengelser må det likevel tas det forbeholdet at avtalen må være av en slik art at den kunne ha vært forlenget etter 33. Med vennlig hilsen 7 fl/bb OWJ Z å Tone Ofstad e.f. ÆWM i avdelingsdirektør Anne Marie Slettebø fung. lovrådgiver 8/8

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland

Tomtefesteloven etter Lindheimdommen. Førstelektor Børge Aadland Tomtefesteloven etter Lindheimdommen Førstelektor Børge Aadland Innledning Rettstilstanden før Lindheimdommen Rett til forlenging 33 I staden for å krevje innløysing av festetomt til bustadhus eller fritidshus

Detaljer

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift

Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Faktaark Tomtefestelovens regler om regulering av festeavgift Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede

Detaljer

Tomtefesteloven enkelte emner

Tomtefesteloven enkelte emner Tomtefesteloven enkelte emner Advokat Anders Evjenth (ae@bullco.no) - Advokat Jørgen Burdal (jb@bullco.no) Program 1. Innledning 2. Inngåelse av festekontrakt 3. Festerens faktiske og juridiske disposisjonsrett

Detaljer

Eiendomsskatt på festetomter

Eiendomsskatt på festetomter 1 Eiendomsskatt på festetomter KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01124-A, (sak nr. 2009/2097), sivil sak, anke over dom, Tormod Johansen Anita Johansen (advokat Kristian Korsrud til prøve) mot Bjørn

Detaljer

Veileder om eiendomsskatt på festetomter

Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 1 av 9 April 2012 Veileder om eiendomsskatt på festetomter Side 2 av 9 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/ advokat Tove Lene Mannes desember 2007 Oppdatert i april 2012 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Vilkår ved innløsning av festetomter

Vilkår ved innløsning av festetomter Vilkår ved innløsning av festetomter Adv. Mari Helen Gulsvik Adv. flm. Ingvild Bråthen Fra foredrag i Norsk forening for landbruksrett 11. oktober 2010 Tema for foredraget - utgangspunkter Skjønnsrettens

Detaljer

Innst. O. nr. 70 ( )

Innst. O. nr. 70 ( ) Innst. O. nr. 70 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste Ot.prp. nr. 29 (1999-2000) Til Odelstinget SAMMENDRAG Innledning Proposisjonen

Detaljer

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410

Framlagt på møte 28.nov. 2013 Styresak 66/2013 Saknr. 13/01705 Arknr. 410 Praksis vedrørende salg av festetomter 1. Innledning FeFo sin praksis i dag innebærer at fester kan få kjøpe boligtomta med en gang den er bebygd. Det normale for en grunneier er å følge tomtefestelovens

Detaljer

Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland

Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland Hva er tomtefeste? Førstelektor Børge Aadland Innledning Oversikt særlige tinglige rettigheter 1)Bruksrettigheter Totale: Tomtefeste og husleie Partielle: Positive servitutter og negative servitutter 2)

Detaljer

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang I. Grunnlovens betydning for tomtefeste Tomtefeste og tomtefesterett Festerens rett til innløsning og Grunnloven 105 Festerens rett til forlengelse

Detaljer

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg. Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Festeformålets betydning forholdet til bolig/ fritidsbolig Advokat Jarle W. Holstrøm j.holstrom@haavind.no Problemstilling Grunneier og bortfester arealer eierskapet

Detaljer

Innst. 349 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 73 L (2014 2015)

Innst. 349 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 73 L (2014 2015) Innst. 349 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 73 L (2014 2015) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Til Stortinget

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning. Landbruksunntaket for innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Landbruksunntaket for innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01771-A, (sak nr. 2012/138), sivil sak, anke over overskjønn, Foretakseiendom AS (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT

REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT Fremlagt på møte 30.11.2016 Styresak Klikk her for å skrive inn tekst. Saknr 16/2166 REGULERING AV FESTEAVGIFT OG INNLØSNING AV FESTETOMT Saken er delt i to deler, hvor del A gjelder regulering av festeavgift

Detaljer

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning

Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring. Festeavgift regulering. Forlengelse av festeforhold. Innløsning Tomtefeste Dagens temaer: Hva er tomtefeste? en kort innføring Festeavgift regulering Forlengelse av festeforhold Innløsning Hva er tomtefeste? en kort innføring Leie av grunn til hus: En ordning der en

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT ~..., STATSBYGG 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: l\.fette Bahr Bugge, 22 95 44 58 07.01.201 4 201302385-2

Detaljer

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling

Kommunal geomatikkonferanse 2017 Forholdet mellom det offentlig- og det privatrettslige ved plan og byggesaksbehandling Kongsberg Planbeskrivelse 5 Konsekvensutredninger Eksisterende hytter De fleste eksisterende hytter i planområdet har en klausul som sier at det "ved utparsellering av tomter i nabolaget skal sikres

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT

HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 9. januar 2014/TH/GS/PB/GE/TR HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES HANDELSHØYSKOLE NOU 2013:11 FESTEKONTRAKTER OG FOLKERETT 1. Innledning I NOU 2013:11 foreslår et utvalg med professor Kåre Lilleholt som leder

Detaljer

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013

BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 BEHANDLING AV KRAV OM INNLØSING AV FESTETOMTER 2013 pr. 01.01.2013. BEHANDLING. Fremgangsmåte og beskrivelse av gebyrer i det følgende er ikke uttømmende eller bindende for kommunen. Utgangspunktet er

Detaljer

Prop. 73 L. Prop. 73 L

Prop. 73 L. Prop. 73 L Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 73 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Grensen mellom "tomt til bustadhus og fritidshus" og "tomt til anna enn bustadhus og fritidshus" i tomtefesteloven

Grensen mellom tomt til bustadhus og fritidshus og tomt til anna enn bustadhus og fritidshus i tomtefesteloven Det juridiske fakultet Grensen mellom "tomt til bustadhus og fritidshus" og "tomt til anna enn bustadhus og fritidshus" i tomtefesteloven Markus Arentsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Horten kommune Vår ref. 10/38048 10/972-15 / EIEN-2/534 Saksbehandler: Erling Eri Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2010

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Informasjon fra Nannestad kommune

Informasjon fra Nannestad kommune Informasjon fra Nannestad kommune Nannestad tomtefesterforening 16. oktober 2014 Historikk knyttet til etablering av festeområdene på Preståsen Kommunens festeavgifter fra grunneier Opplysningsvesenets

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2011/6758-4 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Utvalg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2011/1324-0 Arkiv: 32/2/26 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 03.06.2015 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr. 26

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

NR. 3/2006. (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold:

NR. 3/2006. (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold: B O R T F E S T E N Y T T (redaksjonen avsluttet 30.11. 2006. Ø.T.) Innhold: NR. 3/2006 Forlengelse av festekontrakter, dramatiske konsekvenser... 3 En festekontrakt som går ut skal fortsette på samme

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/3078-1 17/4217 - HAA 03.10.2017 Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Detaljer

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven

Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/296 15/5863 - ÅST 11.11.2015 Høring forslag til endringer i plandelen av plan og bygningsloven Vi viser

Detaljer

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang

Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold v11 Endre Stavang Disposisjon I. Naborett og Grl. 110b II. Tomtefeste og Grl. 97/105 III. Servitutter, reguleringsplan og alminnelige rettsgrunnsetninger IV.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.06.2016 Arkivsaksnr: 2014/5651 Klassering: 611 Saksbehandler: Kari Elisabeth Nordgård FASTSETTELSE AV PRINSIPPER FOR JUSTERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS.

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 2817/16 Arkivsaksnr.: 16/597-1 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen INNLØSNING AV FESTEFORHOLD, FASTSETTING AV TOMTEPRIS. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang Konstitusjonell tingsrett Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang 8.1 Hva er Konstitusjonell Grunnloven 19, 97, 105, og 110b Grunnlovens betydning trinnhøyere regler Tolkningsmoment

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1619-2 Arkiv: 16/997 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 05.09.2016 Søknad om innløsning av kommunal festetomt Sted: Sjursundholmen, Vardøya 50, parsell

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00996-A, (sak nr. 2014/135), sivil sak, anke over overskjønn, AS Bærums-Hus (advokat Ingrid N. Leipsland til prøve) mot Kristiania Hjemmelselskap

Detaljer

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 6. april 2016 med vedlegg.

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 6. april 2016 med vedlegg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 161559-2 16/2458 - TJU 3.10.2016 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov Vi viser til

Detaljer

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn

Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr 77/1- Innløsing av festet hyttetomt ved Trolltjønn Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2014/2705-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Klage - Dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde på gbnr

Detaljer

LITT OM TOMTEFESTE MED VEKT PÅ FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN

LITT OM TOMTEFESTE MED VEKT PÅ FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN LITT OM TOMTEFESTE MED VEKT PÅ FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold h10 Endre Stavang Felt for signatur(enhet, navn og tittel) Tomtefestebegrep og tomtefesterettslige

Detaljer

Tomtefeste Advokat Jarran Dolve

Tomtefeste Advokat Jarran Dolve Tomtefeste 2016 Advokat Jarran Dolve Tomtefeste En teoretisk tilnærming til rettsutviklingen de siste 20 årene herunder endringslov av 19.6.2015, nr. 63 Tomtefeste Spørsmål som kan oppstå ved kjøp og salg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01844-A, (sak nr. 2011/267), sivil sak, anke over overskjønn, Finn Halvorsen Torgeir Christiansen Ellen Margrethe Christiansen Erik

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato RT Fondet Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond Deres ref Vår ref Dato 14/1631-100 05.02.2016 Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond høringsbrev om omdannelse av vedtektene Vi viser til e-post

Detaljer

NR. 4/2006. (redaksjonen avsluttet 2006.12.15. Ø.T.) Innhold:

NR. 4/2006. (redaksjonen avsluttet 2006.12.15. Ø.T.) Innhold: B O R T F E S T E N Y T T (redaksjonen avsluttet 2006.12.15. Ø.T.) Innhold: NR. 4/2006 Frostating Lagmannsrett, Overskjønn 16. juni 2004... 3 Agder Lagmannsrett... 6 Hvaler saken... 10 Norges Høyesterett

Detaljer

toril kjøllesdal, thomas andersen og harald o. sletner tomtefesteloven med kommentarer

toril kjøllesdal, thomas andersen og harald o. sletner tomtefesteloven med kommentarer toril kjøllesdal, thomas andersen og harald o. sletner tomtefesteloven med kommentarer Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Type-it AS,

Detaljer

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg

Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Estate konferanse: Tomtefeste næringsbygg Utløp av festeforhold i næring avvikling av festeforhold (næringsfeste) Advokat Jarle W. Holstrøm j.holstrom@haavind.no Avvikling av festekontrakter Årsaker til

Detaljer

Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift Regulering av festeavgift I løpende kontraktsforhold og ved forlengelse av festeavtaler Kandidatnummer: 542 Leveringsfrist: 25 april 2016 Antall ord: 16 561 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

NOU 201 3:-1 1 Festekontrakter og folkerett. Høring.

NOU 201 3:-1 1 Festekontrakter og folkerett. Høring. l av Il NOR GES BO N DELAG Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 dep 0030 Oslo Vår saksbehandler Ole Jacob Heimen +47 95 83 24 33 Deres dato V år referanse Deres referanse NOU

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hallvard G. Johnsen. Saken gjelder: Krav om erstatning etter krenkelse av EMK P 1-1.

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Hallvard G. Johnsen. Saken gjelder: Krav om erstatning etter krenkelse av EMK P 1-1. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.03.2016 i Oslo tingrett, 13-174303TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Hallvard G. Johnsen Saken gjelder: Krav om erstatning etter krenkelse av EMK P 1-1. Morten Bøvre

Detaljer

Fastsettelse og regulering av festeavgift. Advokat Carl E. Roberts

Fastsettelse og regulering av festeavgift. Advokat Carl E. Roberts Fastsettelse og regulering av festeavgift Advokat Carl E. Roberts Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Innledning 00 Innledning! Hva festeavgift er.! Tomtefesteloven kapittel III

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

Tema: Høyesterettssaken

Tema: Høyesterettssaken B O R T F E S T E N Y T T NR. 3/2007 side 2 Den frie siden side 4 Høyesterett sine rettssaker som startet 15.8. 2007 med dom 21.9.2007 side 6 Sak 2007/237 Er Tomtefestelovens 33 i strid med Grunnloven

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( )

Ot.prp. nr. 23 ( ) Ot.prp. nr. 23 (1999-2000) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m. Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 17. desember 1999, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 23 2 1

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen Høringsinstansene, jf. vedlagt liste Deres ref. Vår ref. Dato 201201237 - /KBH 14.08.2012 Høring Forslag til endringer i utlendingsforskriften Adgang til å ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00 16.

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00 16. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 21.05.2013 Tid: 08:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Asplan Viak Stian Rugtvedt

Asplan Viak Stian Rugtvedt Asplan Viak Stian Rugtvedt Deres ref Vår ref Dato 16/4651-3 13.11.2017 Departementet besvarer spørsmål om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner Vi viser til din e-post datert 7. november 2016, hvor

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 14/4942-39 8.04.2015 Spørsmål om å flytte kommunestyrevalget fra 2019 til 2018 Vi viser til e-post fra Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Endringer i tomtefesteloven som følge av Lindheim dommen. Thomas Andersen

Endringer i tomtefesteloven som følge av Lindheim dommen. Thomas Andersen Endringer i tomtefesteloven som følge av Lindheim dommen Thomas Andersen Tema for foredraget: 1. Bakgrunnen for endringene 2. Forlengelse 3. Innløsning 4. Overgangsregler 5. Mine vurderinger Lindheim-dommen

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Rådhuset Verdal Dato: 14.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017.

MOTTATT - 1FLB2017. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer 77805/2017. DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MOTTATT - 1FLB2017 Kartverket Roi Deres ref.: Vår ref.: : Sakidok.: 10968382/77805 30.01.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Thor Bertil Granum Linda Olsen AP-KRF Johannes Overmo Ann-Maj Hovdahl Holmli H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etg., Verdal Rådhus Dato: 12.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

NR. 1/2007. UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 E-post: oystein.toverud@havass.skog.

NR. 1/2007. UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 E-post: oystein.toverud@havass.skog. B O R T F E S T E N Y T T NR. 1/2007 side 2 Den frie siden side 3 Tomtefesteloven i strid med Grunnloven v/fagsjef Ole J. Helmen, Norges Bondelag Side 5 Beskrivelse av sakene som skal opp i Høyesterett

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

[ inansdep41jtementet

[ inansdep41jtementet NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE Postadresse PostolAddress Adresse Address Org.nr. Org.no Postboks 5250 Majorstuen Essendrops gate 9 NO 955 600 436 MVA NO-0303 Oslo

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland justis- og forvaltningsavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN 4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

NOU 2013:11 Festekontralder og folkerett - tomtefesteloven 33- høringssvar fra Opplysningsvesenets fond

NOU 2013:11 Festekontralder og folkerett - tomtefesteloven 33- høringssvar fra Opplysningsvesenets fond Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO sendes bare på e-post til lovavdelingen@jd.dep.no Vår dato: 10.01.201 4 Deres dato: 23.10.201 3 Vår ref. 13/1604-3 OAR Deres ref: 13/6685

Detaljer

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde

Eks7. Pics. Adressater i henhold til liste. Helseforskningslovens virkeområde Eks7 Pics DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 201001748 27.08.2010 Helseforskningslovens virkeområde Helse- og omsorgsdepartementet har ved

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

INNLØSNING AV FESTET GRUNN SÆRLIG OM PROBLEMSTILLINGENE VED UTLØP AV FESTEKONTRAKTER

INNLØSNING AV FESTET GRUNN SÆRLIG OM PROBLEMSTILLINGENE VED UTLØP AV FESTEKONTRAKTER INNLØSNING AV FESTET GRUNN SÆRLIG OM PROBLEMSTILLINGENE VED UTLØP AV FESTEKONTRAKTER Innlevering: V-03 Kandidatnummer: 206 Antall ord: 6890 Veileders navn: Geir Stenseth Dato: 19. april Årstall: 2003 1

Detaljer

Skattedirektoratet Oslo

Skattedirektoratet Oslo Skattedirektoratet firmapost@skatteetaten.no Oslo 13.03.17 Høringssvar til forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering - punktet hvem som skal regnes for å være bosatt i Norge, skattedirektoratets

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer