Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m."

Transkript

1 Dei vidaregåande skulane Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57101/2014/512 Iver Kåre Mjelve, Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Denne informasjonen gjeld lønnsforhandlingane etter kap. 4 B, 4 C, kap. 3 og kap. 5 i hovudtariffavtalen (HTA). Brevet med vedlegg klargjer føringane for dei lokale prosessane relatert til disponeringa av den enkelte skule si arbeidsramme. 1. Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 4 B og C Til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 er det avsett midlar tilsvarande 1 % av lønnsmassen. Den økonomiske ramma for 4.A.1-forhandlingane (1 % av lønnsmassen) er berekna til kr ,- Partane er samde om at forhandlingspotten i 4.A.1-forhandlingane skal delast mellom HTA 4 B og C med utgangspunkt i delkapitla sin del av den samla lønnsmassen i HTA kap. 4. Dette gir slik fordeling: HTA 4 B 23,05 % = kr ,- HTA 4 C 76,95 % = kr ,- Forhandlingane skal førast samla med verknadsdato I samband med hovudtariffoppgjeret er det tildelt sentrale tillegg med verknad frå Dei sentrale tillegg blir gitt oppå den årslønna den enkelte har per (eksklusiv funksjonstillegg). For dei 4 organisasjonane som har vore i konflikt/streik er verknadstidspunktet for sentrale tillegg den Dei lokale tillegga frå 4.A.1 forhandlingane (per ) vil kome i tillegg til dei sentrale tillegga / I samband med pottforhandlingane etter 4.A.1 vil det også bli ført særskilte kompetanselønnsforhandlingar etter pkt. 4.A.4. Eventuelle kompetansetillegg vil ikkje belaste potten og kjem i tillegg til sentrale tillegg og lokale tillegg etter 4.A.1. Minstelønnssystemet i kap. 4 blir vidareført fram til Frå blir dette erstatta av eit nytt lønnssystem. Minstelønnssystemet vil i hovudsak ha betydning som referanseramme ved nytilsetting i perioden fram til og ved ansiennitetsopprykk i same periode. Partane er samde om at ved ansiennitetsopprykk skal tidlegare tildelte kompetansetillegg (før årets oppgjer) og nye kompetansetillegg med verknad frå / bli vidareført oppå ny minstelønn saman med eventuelle lokale tillegg frå Medarbeidarar med full ansiennitet slepp no å forhalde seg til minstelønnssystemet i og med alle lokale og sentrale tillegg for desse heretter blir gitt oppå den faktiske grunnlønn den enkelte har. For meir informasjon om effektar av det sentrale oppgjeret viser vi elles til PP-presentasjon nytta på lønnspolitisk drøftingsmøte den som ligg tilgjengeleg på våre intranettsider: 1.1 Fordeling mellom fylkesramme og arbeidsramme Prinsippet for fordeling mellom ei fylkesramme og ei arbeidsramme, innført i samband med 4.A.1- forhandlingane i 2008 og nytta sia, blir også lagt til grunn i Fylkesramma er den delen av forhandlingsramma som partane på fylkesnivå disponerar uavhengig av innspel frå skolane. Dette vil handle om overgripande tiltak, i år avgrensa til funksjonstillegg til bestemte grupper uavhengig av tenestestad. Gjennom dette er at partane også samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg korkje av fylkesramma eller av arbeidsramma. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Telefon: Telefaks: e-post:

2 Side 2 Arbeidsramma er den delen av forhandlingsramma som den enkelte driftseining/skule gjer framlegg om basert på føringar/kriteriesett og individuelle vurderingar. Lønnsmessige tiltak som går inn i fylkesramma skal ikkje vidareførast som tiltak i arbeidsramma. I lønnspolitisk drøftingsmøte vart partane samde om att tidlegare utvikla kriteriesett for individuell lønnsvurdering og eige kriteriesett for undervisningspersonale skal leggast til grunn for disponering av arbeidsramma. Den delen av fylkesramma som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponeringa av arbeidsramma. Arbeidsramma for den enkelte skule går fram av reknearka (4 B og 4 C) som følgjer som vedlegg til dette brevet (sjå pkt ). Arbeidsramma som den enkelte skule får tildelt, er berekna relativt ut frå skulen sin lønnsmasse i kap. 4 B og C. 1.2 Gjennomgåande kriterium og føringar for 4 B og 4 C Rekrutteringsutfordringar Partane er samde om at lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Der det er behov for ekstraordinære lønnsmessige tiltak som vanskeleg kan finansierast innafor arbeidsramma for å rekruttere og behalde vil dette kunne løftast ut i særskilte forhandlingar etter HTA 4.A.3 på vanleg måte. Vurdering av kompetanseelementet Gjeldande føresetnader i høve til vurdering av kompetanselønnstillegg: Bruken av lønnsmidlar skal understøtte ein strategisk forankra kompetanseutvikling, jf. AGPff. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak som vil gi grunnlag for lønnsendring skal vere Kompetansegivande etter- og vidareutdanning med eit omfang på minimum 3 månader (tilsvarande 15 studiepoeng) Hospiteringsordningar, alternativ praksis, forskningsoppdrag etc som tilførar arbeidstakaren ny erfaringskompetanse Avtalt/planlagt mellom leiar og medarbeidar, og registrert i kompetansemodulen i Visma, jf. rettleiar for medarbeidar-/utviklingssamtale Relevant og blir nyttiggjort i jobben Det vil ikkje vere grunnlag for lønnsendring der kompetanseendringa: Har gitt uttelling gjennom stigane i kompetanse-/minstelønnssystemet Inngår som ein del av krava til grunnutdanning for stillinga Sentral forhandlingsbestemmelse i kap. 4 4.A.4. Kompetanseforhandlingar gjeld saman med lokalt kriteriesett(sjå ovanfor): 4.A.4 Kompetanse Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Merknad: I henhold til kapittel 3.2 legges den lokale lønnspolitikken til grunn for forhandlingene. Det kan i denne forbindelse også vurderes innplassering i annen stillingskode eller i avansementsstilling i henhold til kriterier fastsatt i den lokale lønnspolitikken. Det vises også til kapittel 3.3, der betydningen av kompetanseutvikling vektlegges, herunder etter- /videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og annen opplæring av betydning for stillingen, spisskompetanse, og utvikling av realkompetanse. Partane på fylkesnivå er samde om: 4.A.4 Kompetanseforhandlingar skjer ein gong per år. Forhandlingane vert samordna med 4.A.1 forhandlingane dei åra slike forhandlingar skjer. Dei lokale kompetansekriteria (sjå ovanfor), ligg til grunn ved dei lokale lønnsforhandlingane Organisasjonane vil og minne sine medlemmer om at CV n og kompetansemodulen i Visma må oppdaterast fortløpande. Vi og ber leiarane minne seg sjølv og alle tilsette om at CV n i Visma må vere ajourført. Ved årets lokale forhandlingar vil kompetanselønnstillegg bli vurdert etter innspel frå driftseiningane, i samsvar med kriteria ovanfor. Dette er avgrensa til å omfatte tilsette som etter tilsetting har fått ny kompetanse i perioden til Kompetanse tileigna før tilsetting i MRFK vil ikkje bli vurdert.

3 Side 3 Kompetanseelementet skal finansierast utanom potten. Felles referansebeløp er grunnlag for å vurdere storleiken på kompetansetillegg tilsvarande det som vart lagt til grunn ved lokale forhandlingar 2010 (indeks justert til 2014 nivå). Verknadstidspunkt for kompetansetillegget blir satt til eller 01.08, avhengig av når tilleggsutdanninga er gjennomført og dokumentert, jf HTA vedlegg 6. Eige skjema for vurdering og tilråding av kompetansetillegg skal følgje med dokumentasjonen som skal oversendast frå den enkelte skule. Dei tilsette må oppdatere CV n i kompetansemodulen i Visma fortløpande. Likelønn Likelønn er eit gjennomgåande kriterium for alle forhandlingskapitla. Likelønnsutfordringane omfattar lik lønn for likt arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og at det er mogeleg for lik lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Ut i frå eit likelønnsperspektiv bør arbeidstakarar i adopsjons-, fødsels- og andre lønna permisjonar ha tilnærma same lønnsutvikling som andre tilsette gjennom lokale forhandlingar. Nytilsette og vikarar Tilsette som har fått vurdert sin lønn etter verknadstidspunktet (01.07.) skal som hovudregel ikkje omfattast av andre individuelle tillegg. Det same vil gjelde for mellombels tilsette med kontraktar for 1 år eller kortare og fast tilsette som har vore i den nye stillinga i kortare tid enn 6 månader før 1.8. Vi legg til grunn at ein må vere tilsett på verknadstidspunktet for forhandlingane for å kunne bli omfatta av lokale tillegg. Dette betyr at tilsette etter ikkje er omfatta av dei lokale forhandlingane. Lønnsvurdering knytt til fast stilling Lønnsvurdering/lønnstillegg til tilsette i permisjon og konstituerte/vikarar i leiarstillingar skal vere knytt til den faste stillinga. I lønnsoversiktene som sendast ut i samband med førebuinga til forhandlingane er alle tilsette oppførte i lønnsoversiktane med den stillinga dei p.t. fungerar i. Anna Partane er samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg i 4 B og 4 C. Dette gjeld både frå fylkesramma og arbeidsramma Særlege kriterium og føringar for HTA 4 B Partane er samde om ei langsiktig målsetting om at konsulentane skal koplast til høgskulegruppa, dersom dei fyller lokalt definerte vilkår. I samband med tidlegare lokale forhandlingsrunder har ein stor del av potten vore nytta til å sikre konsulentane same lønnsutvikling som andre grupper. Dette fordi konsulentane som regel ligg vesentleg over minstelønna og då berre blir omfatta av det generelle tillegget ved justering av minstelønnssatsane. Denne situasjonen med «oppeting» av lønnsnivå i høve til minstelønn/garantilønn vil ikkje lengre oppstå med det nye lønnssystemet. Frå no vil lønnsutviklinga for denne gruppa bli bedre ivaretatt gjennom det nye lønnssystemet då sentrale og lokale tillegg blir gitt oppå den faktiske grunnlønna den enkelte har før forhandlingane. Ved nyrekruttering til konsulentstillingane blir no høgskulenivå ofte stilt som kompetansekrav eller ønska kompetanse. Mange av konsulentane med lang tenestetid har imidlertid ikkje høgare utdanning, men har fått omnormert stillingane frå sekretær grunna endra jobbinnhald til meir sjølvstendige saksbehandlingsoppgåver. Etter drøfting vart partane samde om følgjande føringar i kap 4 B: Fylkesramma i 4 B: 1. 21,19 % av 4 B-ramma går til FR, dvs. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Kopling av dei konsulentane som fyller lokalt definerte vilkår til minstelønn for høgskulegruppa. Til dette «konsulentløftet» er det avsett inntil kr ,- i FR Tilsette i st. kode 7003/7451/7453 får ei lønnsutvikling inntil 6 %, inklusive sentrale tillegg. Til dette er det avsett kr ,- innanfor FR Den delen av FR som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av AR 2. For å vurdere og prioritere kva for konsulentar utan høgskuleutdanning som skal koplast til høgskulegruppa legg vi desse vilkåra grunn (skal vurderast og grunngjevast av einingsleiarane): omfattande ansvar og arbeidsportefølje - sjølvstendige saksbehandlaransvar der ein ved nyrekruttering vil etterspørje høgare utdanning med realkompetanse som tilsvarar minimum ei årseining/grunnfag på høgskulenivå som er relevant og nyttiggjort Vi kan elles opplyse at st.kodene 6542/6543 og 7211/7213 frå vert kopla til minstelønn og seinare garantilønn for fagarbeidarnivået. Dette mefører at tilsette i desse st.kodane blir omfatta av sentrale tillegg per

4 Side og Kostnadane er finansiert av arbeidsgivar utanfor potten. Eventuelle lokale tillegg utover dette må finansierast innafor arbeidsramma. Arbeidsramma i 4 B: skal disponerast med utgangspunkt i kriteria nedfelt i lønnspolitisk plan, sist ajourført september Særleg om kriterium og føringar for HTA 4 C Partane er samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg ved desse lokale forhandlingane. Dette gjeld både innafor fylkesramma og arbeidsramma. Partane samde om følgjande føringar i kap 4 C: Lokale forhandlingar 2014 etter HTA kap 4, 4C skjer etter forutgåande skulevise drøftingsmøter slik dei er skissert i «Lønnspolitisk plan» Kriteriesettet, jf. eigen matrise, skal leggast til grunn for lønnsvurderingane av undervisningspersonale i 4 C relatert til arbeidsramma ved den enkelte skule. Matrisen/kriteriesettet koplar lønnstiltak ved den enkelte skule til arbeidet med utviklingsområde / satsingsområde i lokal kvalitetsplan. Både førre og nogjeldande kvalitetsplan skal nyttast som referanseramme Kriteria for undervisningspersonale tek også opp i seg dei 3 gjennomgåande kriteria i lønnspolitisk plan om marknad og rekruttering, likelønn og seniorpolitikk. Fylkesramma i 4 C: 17,07 % av 4 C-ramma går til FR, dvs. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Justering av funksjonstillegg (kontaktlærartillegg, rådgivartillegg, HVO/ATV tillegg) Kostnad kr. 3,53 % Tillegg Kr.tillegg % vekst Nytt nivå ATV ,00 HVO ,00 OT , RÅDGIVAR , KONTAKTLÆRAR , Sikre st. kode 7954 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR Den delen av FR som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av AR Arbeidsramma i 4 C: 82,93 % av 4 C-ramma går til AR på driftseiningsnivå, dvs. kr ,- Skal disponerast fullt ut i samsvar med kriterium for undervisningspersonale. Partane på skulenivå skal ikkje fremje forslag om ytterlegare lokale lønnsmessige tiltak på område som partane fylkesnivå har omfatta i sin dialog om bruk av fylkesramma, dette gjeld både justering/nye funksjonstillegg og generelle tillegg. 1.5 Dokumentasjon av drøftingane på skulenivå om disponeringa av arbeidsramma Ved skolane skal leiinga drøfte med dei arbeidsplasstillitsvalde (ATV) korleis dei tilrår at arbeidsramma skal disponerast. Resultatet av denne drøftinga skal dokumenterast skrifteleg gjennom: a) eit rekneark som viser fordeling av kroner ned på individnivå (sjå punkt 1.6 nedanfor)

5 Side 5 b) eit referat som - kort oppsummerar prosessen med milepelar lokalt på den enkelte skule - oppsummerar korleis kriteriesettet er nytta for å grunngi ulike tillegg - eventuelt beskriv kva partane ikkje blir samde om Dersom leiinga og ATVane ikkje blir samde om bruk av arbeidsramma skal det dokumenterast skriftleg kva dei lokale partane er samde om (jf. pkt. a over) og kva dei ikkje er samde om (jf. pkt. b over). Referat frå den endelege drøftinga om disponering av arbeidsramma skal vere signert av både lokal arbeidsgivar (rektor) og dei tillitsvalte. På skular der det ikkje er etablert eit lokalt ATV-nivå (fortrinnsvis 4 B) skal skuleleinga gi ei tilråding i forhold til heile arbeidsramma utan føregåande lokale drøftingar. Organisasjonane vil her fremje eigne krav til overordna arbeidsgivar gjennom hovudtillitsvalte. 1.6 Verktøy for leiarane i arbeidet med å førebu lønnsendringar (HTA kap. 4) Rekneark (informasjonen under må lesast nøye før talverdiar blir lagt inn i reknearka) Vedlagt dette brevet vil kvar skule få to rekneark med oversikt over tilsette i hhv. kap. 4 B og C på skulen per 01. september Lønnsoversikten er generert frå lønnssystemet og skal nyttast som grunnlag for prioriteringane inn mot forhandlingane. Dersom det gjennom dei lokale drøftingane kjem fram opplysningar om organisasjontilknytning som avvik frå det som går fram av reknearket, må dette meldast særskilt til innan fristen som er sett for tilbakemelding, 26. september. I reknearka framgår alle tilsette som var lønnsaktive per (fast tilsette, vikarar og andre utan fast tilsetjing) med den stillingskoden og det lønnsnivået dei hadde på dette tidspunktet. Dette betyr at tilsette som har permisjon frå ei fast stilling for å vikariere eller er konstituert i andre stillingar, berre står oppført med den stillinga dei p.t. fungerar i. Arbeidstakarar som er ute i permisjonar utan løn eller som er langtidssjukmeldte utover ordinær sjukelønnsperiode er ikkje omfatta av oversikten. Arbeidsgivar har i sin tenking lagt til grunn at personlege tillegg (basert på personvurdering) som hovudregel skal gis i forhold til arbeidstakarens faste stilling og ikkje i forhold til tidsavgrensa arbeidsforhold. Vi ber følgjeleg skuleleiinga om å kvalitetssikre lønnsoversikten, slik at alle tilsette som skal vere omfatta av event. lønnsendringar er tatt med. Eventuelle nye namn, som manglar i lønnsoversikten og som skal vere omfatta av lønnsendringar, skal leggast inn nedst i reknearket (rosa felt). Begge reknearka viser lønnsnivå som følgje av dei sentrale tillegga i tariffoppgjeret. Følgjande konsekvensar av føringane for bruken av fylkesramma for tilsette i kap. 4 B og C er også synleggjort i reknearket: Kompetansetillegg skal påførast som eit sjølvstendig tillegg (skal førast på kolonne T for 4 C og 4 B reknearka). Dette blir ikkje belasta potten (gjeld både 4 C og B). Vi har preutfylt for å sikre st. kode 7003/7451/7453 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR i 4 B. Vi har preutfylt for å sikre st. kode 7954 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR i 4 C. Skulen sitt forslag til lønnsendring for den enkelte tilsette skal registrerast i reknearka. Dvs. bruken av arbeidsramma og innspel på kompetanse (4.A.4 forhandlingane). Det siste vil omfatte ny kompetanse i perioden og kvalitetssikring/oppfølging i samsvar med kompetansekriteriesettet. For å kvalitetssikre slike kompetansetillegg skal den enkelte skule i tillegg til reknearket fylle ut eige skjema Lokale forhandlingar 2014 kompetansetillegg, som følgjer som vedlegg. Pga. av førehandsdefinerte verdiar og formlar, er reknearka beskytta, slik at berre enkelte celler er opne for registrering. Cellene (med rosa farge) som skal registrerast med verdiar ligg i kolonnene: P og Q eventuelle rettingar dersom reknearket ikkje viser rett stillingskode og/eller stillingsnemning. Her skal også leggast inn ny stilligskode og -nemning for tilsette som event. får endra stilling som ledd i forhandlingane (t.d. leiande reinhaldar/vaktmeister). T skulen sitt forslag til eventuelt kompetansetillegg, (nærare forklar i pkt. 1.2). Lønnsendringa registrerast som kronetillegg tilsvarande lønnstillegg i 100 % stilling. V skulen sitt forslag til kronetillegg som skal gå av arbeidsramma. Lønnsendringa registrerast som kronetillegg tilsvarande lønnstillegg i 100 % stilling. Reknearket gir også informasjon om fordeling av lønnsmassen på kjønn.

6 Side Støtteskjema og kravskjema, kap. 4 Kriteriesettet for undervisningspersonalet, jf. eigen matrise, skal leggast til grunn for lønnsvurderingane av undervisningspersonale i 4 C relatert til arbeidsramma ved den enkelte skule. Støtteskjema/kravskjema for tilsette i kap. 4 C er tenkt nytta som verktøy av partane på skulenivå i samband med dei lokale prosessane. For tilsette i kap. 4 B, 3 og 5 gjeld oppdaterte versjonar av krav-/støtteskjema tilsvarande dei som er nytta tidlegare. For desse gjeld lønnspolitiske vurderingskriterium slik dei går fram av lønnspolitisk plan (september 2014) samt det oppdaterte kriteriesettet. Utfylte støtteskjema/kravskjema, med unntak av skjema for avdelingsleiarar og ass. rektorar i kap. 3, skal ikkje oversendast fylkesnivået. 1.7 Framdrift og fristar Dokumentasjon på den lokale prosessen, jf. pkt. 1.5 over, skal oversendast elektronisk til fylkesnivået v/ innan utgangen av fredag 26. september. 2. Lønnsregulering for tilsette i HTA kap. 3 og 5 Tilsette i HTA kap. 3 og 5 er ikkje omfatta av sentrale tillegg, og lønnsregulering skjer utelukkande etter lokale forhandlingar på fylkesnivå for denne gruppa tilsette. Det skal ikkje gjennomførast skulevise drøftingar (tilsvarande kap. 4 C) som grunnlag for disponering av skulens økonomiske ramme i kap. 3 og Økonomisk ramme for forhandlingane i kap. 3 og 5 Lønnsreguleringa i kap. 3 og 5 er forhandlingar utan ein definert pott. Arbeidsgivars utgangspunkt har vore at forhandlingane skal ha ei økonomisk ramme som speglar årslønnsveksten i kap. 4. Det er tatt utgangspunkt i lønnsmassen per som grunnlag for berekning av ei økonomisk ramme for forhandlingane. Partane er samde om at den samla økonomiske ramma skal ligge på minimum 3,53 %. Skulane er med bakgrunn i dette tildelt ei økonomisk arbeidsramme på 3,1 %. 0,43 % av den økonomiske ramma vert nytta til prioriterte utfordringar, eventuelle restmidlar går til å auke arbeidsramma for desse einingane høvesvis. Den økonomiske ramma til den enkelte avdeling/eining blir utrekna og fordelt pro rata i høve til lønnsmasse. Partane er samde om at det skal ligge eit generelt tillegg i botn til alle som tilsvara 2 %. Dette gir 1,1 % til differensiering i den enkelte skule. Det generelle tillegget tek høgde for at ingen skal oppleve reallønnsnedgang. 2.2 Føringar for forhandlingane i kap. 3 og 5 Lønnspolitiske kriterium, jf. lønnspolitisk plan, ajourført september 2014, og operasjonalisering av kompetansekriteriet, skal ligge i botn for lønnsvurderinga. Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Lønnsmessige tiltak for å møte likelønnsutfordringar knytt til kjønn skal ha fokus. Likelønnsutfordringane omfattar lik lønn for likt arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og lik moglegheit for lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Skulen må kvalitetssikre at denne føringa blir følgt opp lokalt i samband med disponeringa av arbeidsramma. Arbeidstakarar i adopsjons-, fødsels- og andre lønna permisjonar skal ha lønnsutvikling som andre tilsette gjennom lokale forhandlingar. Når det gjeld nytilsette og vikarar m.m. skal, med mindre noko anna er avtalt, alle tilsette på forhandlingstidspunktet vere omfatta av det generelle tillegget. Tilsette som har fått vurdert sin lønn etter verknadstidspunktet (01.05.) skal som hovudregel ikkje omfattast av andre individuelle tillegg. Det same vil gjelde for mellombels tilsette med kontraktar for 1 år eller kortare og fast tilsette som har vore i den nye stillinga i kortare tid enn 6 månader før 1.5. Tilsette etter 1.5. skal ikkje omfattast av dei lokale 4.A.1 lønns-

7 Side 7 forhandingane Leiarlønn vil som før bli vurdert spesielt i forhold til resultatoppnåing personalleiing og økonomistyring likestilling; kvinner i leiarstillingar skal prioriterast utfordringar knytt til å behalde leiarar med ein særleg kompetanse som vil vere svært vanskeleg å erstatte ved rekruttering 2.3 Verktøy for leiarane i arbeidet med å førebu lønnsendringar Reknearket I eigen e-post som sendast ut i slutten av veke 37, vil kvar skule få to rekneark med oversikt over tilsette i kap. 3 og kap. 5 på skulen per Lønnsoversikten er generert frå lønnssystemet og skal nyttast som grunnlag for prioriteringane inn mot forhandlingane. Skulen sitt forslag til lønnsendring for den enkelte tilsette skal leggast inn i det same reknearket. Vi ber eininga om å kvalitetssikre lønnsoversikten, slik at alle tilsette som skal vere omfatta av event. lønnsendringar er tatt med. Lønnsvurdering/lønnstillegg til tilsette i permisjon og konstituerte/vikarar i leiarstillingar skal vere knytt til den faste stillinga. (I lønnsoversiktene som sendast ut i samband med førebuinga til forhandlingane er alle tilsette oppførte i lønnsoversiktane med den stillinga dei p.t. fungerar i.) Pga. av førehandsdefinerte verdiar og formlar, er reknearket beskytta, slik at berre enkelte celler er opne for registrering. Føringa på at alle tilsette i kap. 3 og 5 skal ha eit generelt tillegg på 2 % må synleggjerast i reknearket. Dette generelle tillegget er ikkje lagt inn på førehand i og med at det ikkje er automatikk i at t.d. nytilsette i kap. 5 skal ha eit lønnstillegg. Nærare instruksar om utfylling av reknearket og arbeidsramma i kap. 5 vil gå fram i nemnde e-postsending Støtteskjema og kravskjema For tilsette i kap. 4 B, 3 og 5 gjeld dei same krav-/støtteskjema. For desse gjeld lønnspolitiske vurderingskriterium i lønnspolitisk plan, samt det operasjonaliserte kompetansekriteriet. 2.4 Framdrift og fristar Utfylt rekneark, jf. pkt , skal oversendast elektronisk til fylkesnivået v/ innan utgangen av fredag 10. oktober (merk at anna frist gjeld for kap. 4). Spørsmål om den føreståande forhandlingsprosessen kan rettast til Iver Kåre Mjelve, tlf ( ) eller Dag Lervik, tlf Med helsing Dag Lervik personalsjef Iver Kåre Mjelve rådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur

8 Side 8

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingane i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: «REF» «REFDATO» 57307/2014/512

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Hovudtillitsvalde i Møre og Romsdal fylkeskommune (jf HA del B 2-3) Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57483/2014/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92

Detaljer

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingar i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52914/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Vidaregåande skolar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52906/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012 - Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Hovudtillitsvalde Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52898/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012 - Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap.

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 56755/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 09.09.14 KL 12:15-16:00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM 700, FYLKESHUSA - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 31.08.12 OG 4.9.12 KL 09.15-15.30 KL 14:30-16:00 MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 38635/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 17.06.14 KL 11.00-15.00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM KJØKKENET, ST.CAROLUS - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

Lønnspolitisk drøftingsmøte

Lønnspolitisk drøftingsmøte Lønnspolitisk drøftingsmøte 31.08.15 Agenda (tidsramme 1000 1400): 1. Referat frå lønnspolitisk drøftingsmøte 03.6.15 2. Orientering om hovudelementa i det sentrale lønnsoppgjeret i HTA kap. 4 3. Føringar

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 19.06.12 KL 09.15-15.15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Ronny Rishaug Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 31.05.12 KL 10.15-15.00 MØTEROM KJØKKENET, ST. CAROLUS, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver

Detaljer

Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i Oppfølging av protokolltilførsel vedk. kriterium for leiarlønnsvurdering

Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i Oppfølging av protokolltilførsel vedk. kriterium for leiarlønnsvurdering HOVUDTEMA Tariffoppgjeret per 01.05.2011 Presentasjon av tallmateriale for lønnsutvikling Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i 2010 Lunsj kl. 1200 Oppfølging av protokolltilførsel

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet

Detaljer

Lønnspolitisk dagsamling 7. september 2012

Lønnspolitisk dagsamling 7. september 2012 Lønnspolitisk dagsamling 7. september 2012 Kl. 0930 1030 Det sentrale hovudtariffoppgjeret Oppsummering av hovudelementa i meklingsløysinga (HTA kap. 4) Lønnsutvikling for alle forhandlingskapitla Kl.

Detaljer

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik Hovudtariffavtalen Kurs for nye tillitsvalde Ulvik 22.09.09 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Hovudavtalen Del A Del B Forhandlingsordningar Medråderett, rettar og plikter m.m.

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 22.05.12 KL 10.00-15.00 CAROLUS, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver Kåre Mjelve og Bjørn

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

Lønnspolitisk drøftingsmøte Tariff 2011

Lønnspolitisk drøftingsmøte Tariff 2011 Lønnspolitisk drøftingsmøte 30.8.2011 Tariff 2011 Agenda 1. Tilbakeblikk til drøftingsmøte den 09.05.2011 - Det sentrale oppgjeret - Tal for lønnsutvikling - Konklusjonar i høve revisjon/oppdatering av

Detaljer

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Aukra kommune. E-phorte: sak 2012/ Vedteke: K-sak 15/

Lønnspolitisk plan. Aukra kommune. E-phorte: sak 2012/ Vedteke: K-sak 15/ Aukra kommune Lønnspolitisk plan Aukra kommune 2016 2018 E-phorte: sak 2012/332-9 Vedteke: K-sak 15/16 08.03.2016 1 1. Innleiing Lønnspolitisk plan trekker opp viktige prinsipp som skal danne grunnlag

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 38635/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 21.05.14 KL 10.00-15.00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM 101, FYLKESHUSA - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Oddlaug Hovdenak Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe Helge Nøstdahl

Detaljer

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune

Lønnspolitisk plan Lenvik kommune 2013-2014 Lenvik kommune 1. INNLEDNING Det vises til lønnspolitisk plan for Lenvik kommune, vedtatt av partsammensatt utvalg 04.10.07. I h.h.t kommunens vedtatte planstrategi skal lønnspolitisk plan, strategisk

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben

ØRSTA KOMMUNE Personalstaben ØRSTA KOMMUNE Personalstaben Formannsskapet Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/1799 10326/2014 HOFSET 520 14.08.2014 LØNSPOLITIKK FOR ØRSTA KOMMUNE- TIL FORMANNSKAPET Ørsta kommune har i samsvar

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Lønnspolitiske retningslinjer RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 16/29 12.09.2016 Administrasjonsutvalet Arkivref: 2016/718-6 Saksbeh.: Terje Beruldsen, Leiar Eining: Rådmannens stab Dir.tlf.: 37 18 52 02 E-post:

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer

Hemne kommune. Lønnspolitiske retningslinjer 05/1531-2 Hemne kommune Vedtatt i Hemne kommunestyre som sak 53/06 den 29.08.06 2 Innhold 1. FORMÅL... 3 2. VIRKEOMRÅDE... 3 3. GRUNNLAG FOR VURDERING AV LOKAL LØNN... 3 3.1 GENERELLE FØRINGER... 3 3.1.1

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 5 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 5 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy og

Detaljer

2. utgåve, august 2004. Lønnspolitisk plan. Kommunalt avtaleverk

2. utgåve, august 2004. Lønnspolitisk plan. Kommunalt avtaleverk 2. utgåve, august 2004 Lønnspolitisk plan Kommunalt avtaleverk Innstilling frå partssamansett prosjektgruppe, 4. september 2002 Vedtatt av fylkesutvalet i møte 30. september 2002, sak U 107/02 Ajourført

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav II 17. april 2012 kl. 13.00 Unio viser til krav I, levert 29. mars kl. 0900, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønnspolitisk plan. 3. utgåve, september Møre og Romsdal fylkeskommune

Lønnspolitisk plan. 3. utgåve, september Møre og Romsdal fylkeskommune 3. utgåve, september 2014 Lønnspolitisk plan Møre og Romsdal fylkeskommune Innstilling frå partssamansett prosjektgruppe, 4. september 2002 Vedtatt av fylkesutvalet i møte 30. september 2002, sak U 107/02

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden kommune 2012-2014 side 1 av 9 Lønspolitisk plan 2012 2014 Masfjorden kommune Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Radøy kommune Personalsjef 2014 Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Kjetil Morken Post Kontakt www.radoy.kommune.no postmotak@radoy.kommune.no Telefon +47 56 34 90 00 Konto 3636 07 00776

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer

Lønnspolitiske retningslinjer RISSA KOMMUNE Lønnspolitiske retningslinjer Rissa kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 20.2.2012 1 Innhold 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 3.1 Lederstruktur... 3 3.2 Avgrensing... 3 4 Grunnlag for

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016-2018 Selje kommune Vedteke i administrasjonsutvalet 07.10.15 sak 006/15 Revidert i kommunestyret 15.09.16 sak 057/16 Revidert i kommunestyret 22.06.17 sak 046/17 Innhald: 1. INNLEIING

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015

-SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET. Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 -SPILLEREGLER -FOR -LOKALE FORHANDLINGER -I -KS-OMRÅDET Adv. Per Chr Rogdar, Holmen fjordhotell, 11. mars 2015 1 Oversikt over Hovedtariffavtalen Kap 0: Hovedavtalen del A Forhandlingsordningen Kap 1:

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016

BTV - tariffkonferansen. Hege Mygland, 9. juni 2016 BTV - tariffkonferansen Hege Mygland, 9. juni 2016 agenda PROGRAMMET Informasjon om årets sentrale tariffoppgjør. Tariffmessige føringer for praktisk gjennomføring av lokale forhandlinger, herunder også

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Ørstafjord Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument

Foto: istockphoto. Lønnspolitisk dokument Foto: istockphoto Lønnspolitisk dokument 2013-2016 Innhold Innledning... 1 1. Overordnet... 1 2. Lokale forhandlinger... 1 2.1 Generelle årlige forhandlinger... 2 2.2 Særskilte forhandlinger... 3 2.3 Forhandlinger

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014

Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 Lønnsfastsetting i Mandal kommune 2014 (Vedtatt av Rådmannen 05.05.2014) Innhold 1 Lønnsfastsettelse i Mandal kommune... 2 1.1 Innledning... 2 1.2. Forhandlingssystemet... 2 1.2.1 Avtalestrukturen... 2

Detaljer