Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m."

Transkript

1 Dei vidaregåande skulane Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57101/2014/512 Iver Kåre Mjelve, Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Denne informasjonen gjeld lønnsforhandlingane etter kap. 4 B, 4 C, kap. 3 og kap. 5 i hovudtariffavtalen (HTA). Brevet med vedlegg klargjer føringane for dei lokale prosessane relatert til disponeringa av den enkelte skule si arbeidsramme. 1. Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 4 B og C Til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 er det avsett midlar tilsvarande 1 % av lønnsmassen. Den økonomiske ramma for 4.A.1-forhandlingane (1 % av lønnsmassen) er berekna til kr ,- Partane er samde om at forhandlingspotten i 4.A.1-forhandlingane skal delast mellom HTA 4 B og C med utgangspunkt i delkapitla sin del av den samla lønnsmassen i HTA kap. 4. Dette gir slik fordeling: HTA 4 B 23,05 % = kr ,- HTA 4 C 76,95 % = kr ,- Forhandlingane skal førast samla med verknadsdato I samband med hovudtariffoppgjeret er det tildelt sentrale tillegg med verknad frå Dei sentrale tillegg blir gitt oppå den årslønna den enkelte har per (eksklusiv funksjonstillegg). For dei 4 organisasjonane som har vore i konflikt/streik er verknadstidspunktet for sentrale tillegg den Dei lokale tillegga frå 4.A.1 forhandlingane (per ) vil kome i tillegg til dei sentrale tillegga / I samband med pottforhandlingane etter 4.A.1 vil det også bli ført særskilte kompetanselønnsforhandlingar etter pkt. 4.A.4. Eventuelle kompetansetillegg vil ikkje belaste potten og kjem i tillegg til sentrale tillegg og lokale tillegg etter 4.A.1. Minstelønnssystemet i kap. 4 blir vidareført fram til Frå blir dette erstatta av eit nytt lønnssystem. Minstelønnssystemet vil i hovudsak ha betydning som referanseramme ved nytilsetting i perioden fram til og ved ansiennitetsopprykk i same periode. Partane er samde om at ved ansiennitetsopprykk skal tidlegare tildelte kompetansetillegg (før årets oppgjer) og nye kompetansetillegg med verknad frå / bli vidareført oppå ny minstelønn saman med eventuelle lokale tillegg frå Medarbeidarar med full ansiennitet slepp no å forhalde seg til minstelønnssystemet i og med alle lokale og sentrale tillegg for desse heretter blir gitt oppå den faktiske grunnlønn den enkelte har. For meir informasjon om effektar av det sentrale oppgjeret viser vi elles til PP-presentasjon nytta på lønnspolitisk drøftingsmøte den som ligg tilgjengeleg på våre intranettsider: Fordeling mellom fylkesramme og arbeidsramme Prinsippet for fordeling mellom ei fylkesramme og ei arbeidsramme, innført i samband med 4.A.1- forhandlingane i 2008 og nytta sia, blir også lagt til grunn i Fylkesramma er den delen av forhandlingsramma som partane på fylkesnivå disponerar uavhengig av innspel frå skolane. Dette vil handle om overgripande tiltak, i år avgrensa til funksjonstillegg til bestemte grupper uavhengig av tenestestad. Gjennom dette er at partane også samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg korkje av fylkesramma eller av arbeidsramma. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Telefon: Telefaks: e-post:

2 Side 2 Arbeidsramma er den delen av forhandlingsramma som den enkelte driftseining/skule gjer framlegg om basert på føringar/kriteriesett og individuelle vurderingar. Lønnsmessige tiltak som går inn i fylkesramma skal ikkje vidareførast som tiltak i arbeidsramma. I lønnspolitisk drøftingsmøte vart partane samde om att tidlegare utvikla kriteriesett for individuell lønnsvurdering og eige kriteriesett for undervisningspersonale skal leggast til grunn for disponering av arbeidsramma. Den delen av fylkesramma som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponeringa av arbeidsramma. Arbeidsramma for den enkelte skule går fram av reknearka (4 B og 4 C) som følgjer som vedlegg til dette brevet (sjå pkt ). Arbeidsramma som den enkelte skule får tildelt, er berekna relativt ut frå skulen sin lønnsmasse i kap. 4 B og C. 1.2 Gjennomgåande kriterium og føringar for 4 B og 4 C Rekrutteringsutfordringar Partane er samde om at lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Der det er behov for ekstraordinære lønnsmessige tiltak som vanskeleg kan finansierast innafor arbeidsramma for å rekruttere og behalde vil dette kunne løftast ut i særskilte forhandlingar etter HTA 4.A.3 på vanleg måte. Vurdering av kompetanseelementet Gjeldande føresetnader i høve til vurdering av kompetanselønnstillegg: Bruken av lønnsmidlar skal understøtte ein strategisk forankra kompetanseutvikling, jf. AGPff. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak som vil gi grunnlag for lønnsendring skal vere Kompetansegivande etter- og vidareutdanning med eit omfang på minimum 3 månader (tilsvarande 15 studiepoeng) Hospiteringsordningar, alternativ praksis, forskningsoppdrag etc som tilførar arbeidstakaren ny erfaringskompetanse Avtalt/planlagt mellom leiar og medarbeidar, og registrert i kompetansemodulen i Visma, jf. rettleiar for medarbeidar-/utviklingssamtale Relevant og blir nyttiggjort i jobben Det vil ikkje vere grunnlag for lønnsendring der kompetanseendringa: Har gitt uttelling gjennom stigane i kompetanse-/minstelønnssystemet Inngår som ein del av krava til grunnutdanning for stillinga Sentral forhandlingsbestemmelse i kap. 4 4.A.4. Kompetanseforhandlingar gjeld saman med lokalt kriteriesett(sjå ovanfor): 4.A.4 Kompetanse Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Merknad: I henhold til kapittel 3.2 legges den lokale lønnspolitikken til grunn for forhandlingene. Det kan i denne forbindelse også vurderes innplassering i annen stillingskode eller i avansementsstilling i henhold til kriterier fastsatt i den lokale lønnspolitikken. Det vises også til kapittel 3.3, der betydningen av kompetanseutvikling vektlegges, herunder etter- /videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og annen opplæring av betydning for stillingen, spisskompetanse, og utvikling av realkompetanse. Partane på fylkesnivå er samde om: 4.A.4 Kompetanseforhandlingar skjer ein gong per år. Forhandlingane vert samordna med 4.A.1 forhandlingane dei åra slike forhandlingar skjer. Dei lokale kompetansekriteria (sjå ovanfor), ligg til grunn ved dei lokale lønnsforhandlingane Organisasjonane vil og minne sine medlemmer om at CV n og kompetansemodulen i Visma må oppdaterast fortløpande. Vi og ber leiarane minne seg sjølv og alle tilsette om at CV n i Visma må vere ajourført. Ved årets lokale forhandlingar vil kompetanselønnstillegg bli vurdert etter innspel frå driftseiningane, i samsvar med kriteria ovanfor. Dette er avgrensa til å omfatte tilsette som etter tilsetting har fått ny kompetanse i perioden til Kompetanse tileigna før tilsetting i MRFK vil ikkje bli vurdert.

3 Side 3 Kompetanseelementet skal finansierast utanom potten. Felles referansebeløp er grunnlag for å vurdere storleiken på kompetansetillegg tilsvarande det som vart lagt til grunn ved lokale forhandlingar 2010 (indeks justert til 2014 nivå). Verknadstidspunkt for kompetansetillegget blir satt til eller 01.08, avhengig av når tilleggsutdanninga er gjennomført og dokumentert, jf HTA vedlegg 6. Eige skjema for vurdering og tilråding av kompetansetillegg skal følgje med dokumentasjonen som skal oversendast frå den enkelte skule. Dei tilsette må oppdatere CV n i kompetansemodulen i Visma fortløpande. Likelønn Likelønn er eit gjennomgåande kriterium for alle forhandlingskapitla. Likelønnsutfordringane omfattar lik lønn for likt arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og at det er mogeleg for lik lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Ut i frå eit likelønnsperspektiv bør arbeidstakarar i adopsjons-, fødsels- og andre lønna permisjonar ha tilnærma same lønnsutvikling som andre tilsette gjennom lokale forhandlingar. Nytilsette og vikarar Tilsette som har fått vurdert sin lønn etter verknadstidspunktet (01.07.) skal som hovudregel ikkje omfattast av andre individuelle tillegg. Det same vil gjelde for mellombels tilsette med kontraktar for 1 år eller kortare og fast tilsette som har vore i den nye stillinga i kortare tid enn 6 månader før 1.8. Vi legg til grunn at ein må vere tilsett på verknadstidspunktet for forhandlingane for å kunne bli omfatta av lokale tillegg. Dette betyr at tilsette etter ikkje er omfatta av dei lokale forhandlingane. Lønnsvurdering knytt til fast stilling Lønnsvurdering/lønnstillegg til tilsette i permisjon og konstituerte/vikarar i leiarstillingar skal vere knytt til den faste stillinga. I lønnsoversiktene som sendast ut i samband med førebuinga til forhandlingane er alle tilsette oppførte i lønnsoversiktane med den stillinga dei p.t. fungerar i. Anna Partane er samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg i 4 B og 4 C. Dette gjeld både frå fylkesramma og arbeidsramma Særlege kriterium og føringar for HTA 4 B Partane er samde om ei langsiktig målsetting om at konsulentane skal koplast til høgskulegruppa, dersom dei fyller lokalt definerte vilkår. I samband med tidlegare lokale forhandlingsrunder har ein stor del av potten vore nytta til å sikre konsulentane same lønnsutvikling som andre grupper. Dette fordi konsulentane som regel ligg vesentleg over minstelønna og då berre blir omfatta av det generelle tillegget ved justering av minstelønnssatsane. Denne situasjonen med «oppeting» av lønnsnivå i høve til minstelønn/garantilønn vil ikkje lengre oppstå med det nye lønnssystemet. Frå no vil lønnsutviklinga for denne gruppa bli bedre ivaretatt gjennom det nye lønnssystemet då sentrale og lokale tillegg blir gitt oppå den faktiske grunnlønna den enkelte har før forhandlingane. Ved nyrekruttering til konsulentstillingane blir no høgskulenivå ofte stilt som kompetansekrav eller ønska kompetanse. Mange av konsulentane med lang tenestetid har imidlertid ikkje høgare utdanning, men har fått omnormert stillingane frå sekretær grunna endra jobbinnhald til meir sjølvstendige saksbehandlingsoppgåver. Etter drøfting vart partane samde om følgjande føringar i kap 4 B: Fylkesramma i 4 B: 1. 21,19 % av 4 B-ramma går til FR, dvs. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Kopling av dei konsulentane som fyller lokalt definerte vilkår til minstelønn for høgskulegruppa. Til dette «konsulentløftet» er det avsett inntil kr ,- i FR Tilsette i st. kode 7003/7451/7453 får ei lønnsutvikling inntil 6 %, inklusive sentrale tillegg. Til dette er det avsett kr ,- innanfor FR Den delen av FR som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av AR 2. For å vurdere og prioritere kva for konsulentar utan høgskuleutdanning som skal koplast til høgskulegruppa legg vi desse vilkåra grunn (skal vurderast og grunngjevast av einingsleiarane): omfattande ansvar og arbeidsportefølje - sjølvstendige saksbehandlaransvar der ein ved nyrekruttering vil etterspørje høgare utdanning med realkompetanse som tilsvarar minimum ei årseining/grunnfag på høgskulenivå som er relevant og nyttiggjort Vi kan elles opplyse at st.kodene 6542/6543 og 7211/7213 frå vert kopla til minstelønn og seinare garantilønn for fagarbeidarnivået. Dette mefører at tilsette i desse st.kodane blir omfatta av sentrale tillegg per

4 Side og Kostnadane er finansiert av arbeidsgivar utanfor potten. Eventuelle lokale tillegg utover dette må finansierast innafor arbeidsramma. Arbeidsramma i 4 B: skal disponerast med utgangspunkt i kriteria nedfelt i lønnspolitisk plan, sist ajourført september Særleg om kriterium og føringar for HTA 4 C Partane er samde om at det ikkje skal gis generelle tillegg ved desse lokale forhandlingane. Dette gjeld både innafor fylkesramma og arbeidsramma. Partane samde om følgjande føringar i kap 4 C: Lokale forhandlingar 2014 etter HTA kap 4, 4C skjer etter forutgåande skulevise drøftingsmøter slik dei er skissert i «Lønnspolitisk plan» Kriteriesettet, jf. eigen matrise, skal leggast til grunn for lønnsvurderingane av undervisningspersonale i 4 C relatert til arbeidsramma ved den enkelte skule. Matrisen/kriteriesettet koplar lønnstiltak ved den enkelte skule til arbeidet med utviklingsområde / satsingsområde i lokal kvalitetsplan. Både førre og nogjeldande kvalitetsplan skal nyttast som referanseramme Kriteria for undervisningspersonale tek også opp i seg dei 3 gjennomgåande kriteria i lønnspolitisk plan om marknad og rekruttering, likelønn og seniorpolitikk. Fylkesramma i 4 C: 17,07 % av 4 C-ramma går til FR, dvs. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Justering av funksjonstillegg (kontaktlærartillegg, rådgivartillegg, HVO/ATV tillegg) Kostnad kr. 3,53 % Tillegg Kr.tillegg % vekst Nytt nivå ATV ,00 HVO ,00 OT , RÅDGIVAR , KONTAKTLÆRAR , Sikre st. kode 7954 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR Den delen av FR som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av AR Arbeidsramma i 4 C: 82,93 % av 4 C-ramma går til AR på driftseiningsnivå, dvs. kr ,- Skal disponerast fullt ut i samsvar med kriterium for undervisningspersonale. Partane på skulenivå skal ikkje fremje forslag om ytterlegare lokale lønnsmessige tiltak på område som partane fylkesnivå har omfatta i sin dialog om bruk av fylkesramma, dette gjeld både justering/nye funksjonstillegg og generelle tillegg. 1.5 Dokumentasjon av drøftingane på skulenivå om disponeringa av arbeidsramma Ved skolane skal leiinga drøfte med dei arbeidsplasstillitsvalde (ATV) korleis dei tilrår at arbeidsramma skal disponerast. Resultatet av denne drøftinga skal dokumenterast skrifteleg gjennom: a) eit rekneark som viser fordeling av kroner ned på individnivå (sjå punkt 1.6 nedanfor)

5 Side 5 b) eit referat som - kort oppsummerar prosessen med milepelar lokalt på den enkelte skule - oppsummerar korleis kriteriesettet er nytta for å grunngi ulike tillegg - eventuelt beskriv kva partane ikkje blir samde om Dersom leiinga og ATVane ikkje blir samde om bruk av arbeidsramma skal det dokumenterast skriftleg kva dei lokale partane er samde om (jf. pkt. a over) og kva dei ikkje er samde om (jf. pkt. b over). Referat frå den endelege drøftinga om disponering av arbeidsramma skal vere signert av både lokal arbeidsgivar (rektor) og dei tillitsvalte. På skular der det ikkje er etablert eit lokalt ATV-nivå (fortrinnsvis 4 B) skal skuleleinga gi ei tilråding i forhold til heile arbeidsramma utan føregåande lokale drøftingar. Organisasjonane vil her fremje eigne krav til overordna arbeidsgivar gjennom hovudtillitsvalte. 1.6 Verktøy for leiarane i arbeidet med å førebu lønnsendringar (HTA kap. 4) Rekneark (informasjonen under må lesast nøye før talverdiar blir lagt inn i reknearka) Vedlagt dette brevet vil kvar skule få to rekneark med oversikt over tilsette i hhv. kap. 4 B og C på skulen per 01. september Lønnsoversikten er generert frå lønnssystemet og skal nyttast som grunnlag for prioriteringane inn mot forhandlingane. Dersom det gjennom dei lokale drøftingane kjem fram opplysningar om organisasjontilknytning som avvik frå det som går fram av reknearket, må dette meldast særskilt til innan fristen som er sett for tilbakemelding, 26. september. I reknearka framgår alle tilsette som var lønnsaktive per (fast tilsette, vikarar og andre utan fast tilsetjing) med den stillingskoden og det lønnsnivået dei hadde på dette tidspunktet. Dette betyr at tilsette som har permisjon frå ei fast stilling for å vikariere eller er konstituert i andre stillingar, berre står oppført med den stillinga dei p.t. fungerar i. Arbeidstakarar som er ute i permisjonar utan løn eller som er langtidssjukmeldte utover ordinær sjukelønnsperiode er ikkje omfatta av oversikten. Arbeidsgivar har i sin tenking lagt til grunn at personlege tillegg (basert på personvurdering) som hovudregel skal gis i forhold til arbeidstakarens faste stilling og ikkje i forhold til tidsavgrensa arbeidsforhold. Vi ber følgjeleg skuleleiinga om å kvalitetssikre lønnsoversikten, slik at alle tilsette som skal vere omfatta av event. lønnsendringar er tatt med. Eventuelle nye namn, som manglar i lønnsoversikten og som skal vere omfatta av lønnsendringar, skal leggast inn nedst i reknearket (rosa felt). Begge reknearka viser lønnsnivå som følgje av dei sentrale tillegga i tariffoppgjeret. Følgjande konsekvensar av føringane for bruken av fylkesramma for tilsette i kap. 4 B og C er også synleggjort i reknearket: Kompetansetillegg skal påførast som eit sjølvstendig tillegg (skal førast på kolonne T for 4 C og 4 B reknearka). Dette blir ikkje belasta potten (gjeld både 4 C og B). Vi har preutfylt for å sikre st. kode 7003/7451/7453 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR i 4 B. Vi har preutfylt for å sikre st. kode 7954 ei lønnsutvikling inntil 6 % inklusive sentrale tillegg med ei kostnadsramme på kr ,- innanfor FR i 4 C. Skulen sitt forslag til lønnsendring for den enkelte tilsette skal registrerast i reknearka. Dvs. bruken av arbeidsramma og innspel på kompetanse (4.A.4 forhandlingane). Det siste vil omfatte ny kompetanse i perioden og kvalitetssikring/oppfølging i samsvar med kompetansekriteriesettet. For å kvalitetssikre slike kompetansetillegg skal den enkelte skule i tillegg til reknearket fylle ut eige skjema Lokale forhandlingar 2014 kompetansetillegg, som følgjer som vedlegg. Pga. av førehandsdefinerte verdiar og formlar, er reknearka beskytta, slik at berre enkelte celler er opne for registrering. Cellene (med rosa farge) som skal registrerast med verdiar ligg i kolonnene: P og Q eventuelle rettingar dersom reknearket ikkje viser rett stillingskode og/eller stillingsnemning. Her skal også leggast inn ny stilligskode og -nemning for tilsette som event. får endra stilling som ledd i forhandlingane (t.d. leiande reinhaldar/vaktmeister). T skulen sitt forslag til eventuelt kompetansetillegg, (nærare forklar i pkt. 1.2). Lønnsendringa registrerast som kronetillegg tilsvarande lønnstillegg i 100 % stilling. V skulen sitt forslag til kronetillegg som skal gå av arbeidsramma. Lønnsendringa registrerast som kronetillegg tilsvarande lønnstillegg i 100 % stilling. Reknearket gir også informasjon om fordeling av lønnsmassen på kjønn.

6 Side Støtteskjema og kravskjema, kap. 4 Kriteriesettet for undervisningspersonalet, jf. eigen matrise, skal leggast til grunn for lønnsvurderingane av undervisningspersonale i 4 C relatert til arbeidsramma ved den enkelte skule. Støtteskjema/kravskjema for tilsette i kap. 4 C er tenkt nytta som verktøy av partane på skulenivå i samband med dei lokale prosessane. For tilsette i kap. 4 B, 3 og 5 gjeld oppdaterte versjonar av krav-/støtteskjema tilsvarande dei som er nytta tidlegare. For desse gjeld lønnspolitiske vurderingskriterium slik dei går fram av lønnspolitisk plan (september 2014) samt det oppdaterte kriteriesettet. Utfylte støtteskjema/kravskjema, med unntak av skjema for avdelingsleiarar og ass. rektorar i kap. 3, skal ikkje oversendast fylkesnivået. 1.7 Framdrift og fristar Dokumentasjon på den lokale prosessen, jf. pkt. 1.5 over, skal oversendast elektronisk til fylkesnivået v/ innan utgangen av fredag 26. september. 2. Lønnsregulering for tilsette i HTA kap. 3 og 5 Tilsette i HTA kap. 3 og 5 er ikkje omfatta av sentrale tillegg, og lønnsregulering skjer utelukkande etter lokale forhandlingar på fylkesnivå for denne gruppa tilsette. Det skal ikkje gjennomførast skulevise drøftingar (tilsvarande kap. 4 C) som grunnlag for disponering av skulens økonomiske ramme i kap. 3 og Økonomisk ramme for forhandlingane i kap. 3 og 5 Lønnsreguleringa i kap. 3 og 5 er forhandlingar utan ein definert pott. Arbeidsgivars utgangspunkt har vore at forhandlingane skal ha ei økonomisk ramme som speglar årslønnsveksten i kap. 4. Det er tatt utgangspunkt i lønnsmassen per som grunnlag for berekning av ei økonomisk ramme for forhandlingane. Partane er samde om at den samla økonomiske ramma skal ligge på minimum 3,53 %. Skulane er med bakgrunn i dette tildelt ei økonomisk arbeidsramme på 3,1 %. 0,43 % av den økonomiske ramma vert nytta til prioriterte utfordringar, eventuelle restmidlar går til å auke arbeidsramma for desse einingane høvesvis. Den økonomiske ramma til den enkelte avdeling/eining blir utrekna og fordelt pro rata i høve til lønnsmasse. Partane er samde om at det skal ligge eit generelt tillegg i botn til alle som tilsvara 2 %. Dette gir 1,1 % til differensiering i den enkelte skule. Det generelle tillegget tek høgde for at ingen skal oppleve reallønnsnedgang. 2.2 Føringar for forhandlingane i kap. 3 og 5 Lønnspolitiske kriterium, jf. lønnspolitisk plan, ajourført september 2014, og operasjonalisering av kompetansekriteriet, skal ligge i botn for lønnsvurderinga. Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Lønnsmessige tiltak for å møte likelønnsutfordringar knytt til kjønn skal ha fokus. Likelønnsutfordringane omfattar lik lønn for likt arbeid av same kvalitet, innsats og resultat og lik moglegheit for lønnsutvikling uavhengig av kjønn. Skulen må kvalitetssikre at denne føringa blir følgt opp lokalt i samband med disponeringa av arbeidsramma. Arbeidstakarar i adopsjons-, fødsels- og andre lønna permisjonar skal ha lønnsutvikling som andre tilsette gjennom lokale forhandlingar. Når det gjeld nytilsette og vikarar m.m. skal, med mindre noko anna er avtalt, alle tilsette på forhandlingstidspunktet vere omfatta av det generelle tillegget. Tilsette som har fått vurdert sin lønn etter verknadstidspunktet (01.05.) skal som hovudregel ikkje omfattast av andre individuelle tillegg. Det same vil gjelde for mellombels tilsette med kontraktar for 1 år eller kortare og fast tilsette som har vore i den nye stillinga i kortare tid enn 6 månader før 1.5. Tilsette etter 1.5. skal ikkje omfattast av dei lokale 4.A.1 lønns-

7 Side 7 forhandingane Leiarlønn vil som før bli vurdert spesielt i forhold til resultatoppnåing personalleiing og økonomistyring likestilling; kvinner i leiarstillingar skal prioriterast utfordringar knytt til å behalde leiarar med ein særleg kompetanse som vil vere svært vanskeleg å erstatte ved rekruttering 2.3 Verktøy for leiarane i arbeidet med å førebu lønnsendringar Reknearket I eigen e-post som sendast ut i slutten av veke 37, vil kvar skule få to rekneark med oversikt over tilsette i kap. 3 og kap. 5 på skulen per Lønnsoversikten er generert frå lønnssystemet og skal nyttast som grunnlag for prioriteringane inn mot forhandlingane. Skulen sitt forslag til lønnsendring for den enkelte tilsette skal leggast inn i det same reknearket. Vi ber eininga om å kvalitetssikre lønnsoversikten, slik at alle tilsette som skal vere omfatta av event. lønnsendringar er tatt med. Lønnsvurdering/lønnstillegg til tilsette i permisjon og konstituerte/vikarar i leiarstillingar skal vere knytt til den faste stillinga. (I lønnsoversiktene som sendast ut i samband med førebuinga til forhandlingane er alle tilsette oppførte i lønnsoversiktane med den stillinga dei p.t. fungerar i.) Pga. av førehandsdefinerte verdiar og formlar, er reknearket beskytta, slik at berre enkelte celler er opne for registrering. Føringa på at alle tilsette i kap. 3 og 5 skal ha eit generelt tillegg på 2 % må synleggjerast i reknearket. Dette generelle tillegget er ikkje lagt inn på førehand i og med at det ikkje er automatikk i at t.d. nytilsette i kap. 5 skal ha eit lønnstillegg. Nærare instruksar om utfylling av reknearket og arbeidsramma i kap. 5 vil gå fram i nemnde e-postsending Støtteskjema og kravskjema For tilsette i kap. 4 B, 3 og 5 gjeld dei same krav-/støtteskjema. For desse gjeld lønnspolitiske vurderingskriterium i lønnspolitisk plan, samt det operasjonaliserte kompetansekriteriet. 2.4 Framdrift og fristar Utfylt rekneark, jf. pkt , skal oversendast elektronisk til fylkesnivået v/ innan utgangen av fredag 10. oktober (merk at anna frist gjeld for kap. 4). Spørsmål om den føreståande forhandlingsprosessen kan rettast til Iver Kåre Mjelve, tlf ( ) eller Dag Lervik, tlf Med helsing Dag Lervik personalsjef Iver Kåre Mjelve rådgivar Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur

8 Side 8

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingar i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52914/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 56755/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 09.09.14 KL 12:15-16:00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM 700, FYLKESHUSA - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 19.06.12 KL 09.15-15.15 MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Ronny Rishaug Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Oddlaug Hovdenak Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe Helge Nøstdahl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Side 1 av 11 Vadsø kommune LØNNSPOLITISK PLAN VADSØ KOMMUNE Vedtatt av Vadsø bystyre 22.04.2008 RÅDMANNEN Side 2 av 11 INNHOLD 1. Innledning 2. Mål for lønnspolitikken 3. Stillinger og lønn 3.1

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

2. utgåve, august 2004. Lønnspolitisk plan. Kommunalt avtaleverk

2. utgåve, august 2004. Lønnspolitisk plan. Kommunalt avtaleverk 2. utgåve, august 2004 Lønnspolitisk plan Kommunalt avtaleverk Innstilling frå partssamansett prosjektgruppe, 4. september 2002 Vedtatt av fylkesutvalet i møte 30. september 2002, sak U 107/02 Ajourført

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget

Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Trøgstad kommune Lønnspolitikk i Trøgstad kommune Forhandlingsutvalget Oppdatert pr. 18.09.14 Innhold 1. Formål 2. Fastsetting av lønn 3. Kriterier ved lokale forhandlinger 4. Gjennomføring av lokale forhandlinger

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Lønnspolitisk plan. Gran kommune

Lønnspolitisk plan. Gran kommune Lønnspolitisk plan Gran kommune INNHOLD 1. Lokal lønnspolitikk innledning... 3 2. Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse... 4 2.1 Større frihet for lokal lønnsdannelse... 4 2.2

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Ørstafjord Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Rettet utkast til revidert utgave august 2010 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta

Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger. Arbeidslivsavdelingen i Delta Hovedtariffoppgjøret KS 2014 Lokale forhandlinger Arbeidslivsavdelingen i Delta Resultat økonomi Generelt tillegg til alle på 2,15 % Minimum kr. 8.500 Virkningsdato: 1.5.2014 Endringer i minstelønnstabellen

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger og prioriteringer som framkommer av saksframlegget vedr. lokale forhandlinger 2014. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3841-1 Arkiv: 515 Sakbeh.: Linda Pedersen Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER 2014 Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL LØNNS- OG SENIORPOLITISK PLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner

HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner HVA ER LOKAL LØNNSPOLITIKK? Noen konkrete eksempler fra forskjellige kommuner APRIL 2014 Lokal lønnspolitikk Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter at partene utarbeider en lokal lønnspolitikk,

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK

PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK PLAN FOR LOKAL LØNSPOLITIKK VED HØGSKULEN I VOLDA Drøftingsmøte 20.03.96, 13.11.96, 29.10.97, 26.10.98, 01.10.99, 30.10.2000, 15.10.01, 07.10.02, 07.09.04, 25.08.06 INNHALD: 1. Mål 2. Generelt 3. Prosedyrer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna n Innhald 1. ARBEIDSGIVARPOLITIKK

Detaljer

Sørum kommunes lønnspolitikk

Sørum kommunes lønnspolitikk Sørum kommunes lønnspolitikk Vedtatt av Administrasjonsutvalget 15.08.01, sist revidert; ØA 09.06.2010 1 2 Innholdsfortegnelse: Innledning Sørum kommunes lønnspolitikk.... 4 DEL I.... 4 1. Mål... 4 2.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016

LØNNSPOLITISK PLAN 1. mai 2014-30. april 2016 Vågan kommune Personal- og lønnsavdeling Dato: Vår ref: Arkivkode: 14.10.2014 14/15529 FE- Deres ref: Saksbehandler: Lill-Tove Halden, tlf:, e-post: lill.tove.halden@vagan.kommune.no LØNNSPOLITISK PLAN

Detaljer

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011

Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Permisjonsreglement Gjeldande frå 15. juni 2011 Sak 2009/106 1 Overordna prinsipp Arbeidstakarane får fri når viktige behov tilseier det. Ved vurdering av søknader om permisjon, skal ein ta omsyn til både

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

Leka kommune Personalkontoret

Leka kommune Personalkontoret (Først i samme møte innkalles ADU inkl. samtlige tillitsvalgte til diskusjonsmøte med tema: ansettelser, status lederstillinger, politisk/administrativ tilsetting mv) INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KOMMUNESTYRESALEN

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar i Førde kommune. 3. september 2014

Lokale lønsforhandlingar i Førde kommune. 3. september 2014 Lokale lønsforhandlingar i Førde kommune 3. september 2014 Tema Korleis FK gjennomfører lønsforhandlingar innafor respektive kapitla Kap 4A1 lokale forhandlingar Kap 5.2 årlege lønsforhandlingar Kap 4A4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune

Vedlegg: Administrativt organisasjonskart for Leirfjord kommune 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 AVTALEVERKET OG GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGENE 2.1Forhandlingsbestemmelser 2.2Seniorpolitiske tiltak 2.3Forhandlingsutvalg 2.4Forhandlingsstruktur

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Lønnspolitisk plan revidering

Lønnspolitisk plan revidering Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2012 14079/2012 2011/1150 515 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/9 Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/14 Bystyret 24.05.2012

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Hovudtariffavtalen Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Hovudavtalen Del A Del B Forhandlingsordningar Medråderett, rettar og plikter m.m. Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova

Detaljer

Lønspolitisk plan 2012-2016. Kvinnherad kommune April 2012

Lønspolitisk plan 2012-2016. Kvinnherad kommune April 2012 Lønspolitisk plan 2012-2016 April 2012 Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2011/2824-2 Dato: 02.11.2011 Lønspolitisk plan 2012-2016 1)Kva er ein lønspolitisk plan? 2)Arbeidsgjevarpolitikk 3)Lønspolitikk

Detaljer

LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFOMRÅDE KS

LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFOMRÅDE KS LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFOMRÅDE KS AUGUST 2014 Forord Det skal i år føres lokale pott-forhandlinger. Dette er en utfordring for tillitsvalgtapparatet. For å gjøre våre tillitsvalgte bedre i stand til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer