INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING til ÅRSMØTE 2015"

Transkript

1 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen 2. Valg av møtedirigent 3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner 4. Vedta dagsorden 5. Behandle styrets årsberetning for Behandle revidert regnskap for Behandle innkomne forslag - ingen saker innkommet 8. Drøfte handlingsplan for kommende periode 9. Behandle budsjett for kommende periode 10. Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer 11. Valg av revisor 12. Valg av valgkomite Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus hjemmeside senest en uke før årsmøtet, klikk her for tilgang. Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F. Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet. Med vennlig hilsen Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus Erik Mørch, fylkeslagsleder

2 OSLO AKERSHUS Årsberetning 2014 Foreningens formål Foreningen 2 Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. Vi mener dette best oppnås ved å sikre at barna får beholde begge foreldre som ressurser og kan motta livslangt foreldreskap fra begge foreldre, også om mor og far ikke er kjærester lenger. Barns rett til et familieliv med begge foreldre er nedfelt i så vel FNs barnekonvensjon som i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Foreningen jobber for at begge biologiske foreldre gis felles foreldreansvar og felles omsorg og ansvar for felles barn, og for likestilling og likeverd på det familiepolitiske området. Det vises for øvrig til Foreningen 2 Foreldres vedtekter. Styret Styret har i siste arbeidsår bestått av følgende personer: Styreleder: Erik Mørch Nestleder: Sølvi Leander Kasserer: Rune Harald Rækken Styremedlem: Bjørnar Strøm Styremedlem: Per Vidar Bredesen Varamedlem1: Peter Meidell Varamedlem 2: Jens Sunde Varamedlem 3: Jon Stenslet Varamedlem 4: Kristin Holm Styret konstituerte seg med nestleder og kasserer på første styremøte etter årsmøtet. Styret avtalte under konstitueringen spesielle interesser og hjertesaker i forhold til ansvarsområder også for denne perioden med følgende arbeidsfordeling: Rune: Media,, politikk, strategi Erik: Media, foredrag Bjørnar: Allround og veiledningstelefonen Jens: Advokatvalg, samvær opp til halve tiden Peter: Rettshjelp Sølvi: Referent styremøter, veiledningstelefonen, administrasjon av web, bistand andre administrative oppgaver Øvrige oppgaver har blitt fordelt fortløpende Styrets møter Styret har i denne årsmøteperioden hatt 10 styremøter, og fylkeslaget har assistert hovedstyret i forberedelse og gjennomføring av utdelingen av F2F Hederspris 2013 som ble avholdt Medlemsmøter/temamøter Temamøtene er lagt til umiddelbart etter alle styremøtene i perioden. Tirsdager har vist seg som en dag som tar hensyn til eventuelle midtukesamvær for medlemmene og antall frammøtte har variert mellom 15 og rundt 50 personer. Side 1/4

3 OSLO AKERSHUS Foredrag i perioden 2014: 07. januar Advokat Erik Mørch: "Rettssaker om barn. Hvordan unngå dem og hvordan få medhold i dem?" 04. februar Overrekkelse av F2Fs hederspris til Tore Strømøy (i samarbeid med hovedstyret). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne delte ut prisen på vegne av F2F. 11. mars Sølvi W. Foss: "Lappeteppefamilien" (forfatter av bok med samme navn). 1. april Hilde Rakvaag, seniorrådgiver hos Barneombudet: "Barn og samlivsbrudd". 6. mai Advokat Erik Mørch - "Hvorfor er det så vanskelig å endre seg?" 3. juni Advokat Erik Mørch: " Hvordan sikre at alle barn blir godt ivaretatt av begge foreldre etter samlivsbrudd? Hvordan unngå langvarig konfliktfylt foreldreskap". 16. september Advokat Erik Mørch: " Ønsker du å få medhold i rettssaken om barnet ditt?" 21. oktober Tone Bråten, nestleder barnevernet i Kongsberg: "Barneverntjenestens rolle og muligheter til å hjelpe etter samlivsbrudd". 18. november Advokat Renathe Danielsen: "Hvordan løse familiesaker?" 16. desember Terje Torgersen, overlege i psykiatri: " Foreldrefiendtliggjøring/ ( Parental alienation/parental alienation syndrome)". De videoene som vi har fått lov av foredragsholder å dele i det offentlige rom ligger på Foreningen 2 Foreldres kanal på Youtube: https://www.youtube.com/user/foreningen2foreldre/videos Egil Halleland fra Modum Bad vil snakke om kurset fortsatt foreldre etter årsmøtet 2015, den 27. januar. Terje Torgersen vil snakke om del to av foreldrefiendtliggjøring på temamøtet i mars. Vi har også andre prospekter for foredrag våren Fylkeslagets representasjon i F2Fs hovedstyre Hovedstyrets leder, organisatoriske nestleder, kasserer, og it-ansvarlige kommer alle fra F2F Oslo og Akershus. F2F seminar høsten 2014 F2F Oslo Akershus var representert med fem deltakere på F2F-seminar på Gardermoen november Media og internett Oslo Akershus har representert F2F gjennom media og levert saker for bruk i medlemsbladet. Rune Harald Rækken og Peter Meidell inngår i redaksjonen for medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre. Diskusjonsforumet på Facebook har økende aktivitet og er med på å øke tilgjengelighet på sosiale medier. Diskusjonsforumet administreres av hovedstyret. Økonomi F2F Oslo Akershus gikk i 2014 med et overskudd på kroner 8743,85. F2F Oslo og Akershus mottok kroner i driftsstøtte fra Oslo Kommune i 2014, og kroner i driftsstøtte fra F2Fs hovedstyre. Side 2/4

4 OSLO AKERSHUS Egenkapitalen per var kr 18474,82. Medlemsoversikt Fylkeslaget hadde per : 211 medlemmer. Tilsvarende per : 212 medlemmer. Organisasjonsutvikling Organisasjonsutviklingen som skal styrke foreningen og motivere alle fylkeslag til økt samarbeid og synlighet, og fasiliteres av organisatorisk leder i hovedstyret. Kontakt med medlemmene og rådgivning Alle medlemmene i Oslo Akershus og omkringliggende fylkeslag har mottatt invitasjon til temamøtene i perioden. Jurist Peter Meidell tilbyr gratis rettshjelp til F2Fs medlemmer. Bjørnar Strøm og Sølvi Leander har delt på å besvare telefonveiledningstjenesten tirsdager kl Øvrige tillitsvalgte mottar også henvendelser fra medlemmene. Alle skal ha stor takk! Møter med barne-, likestillings, og inkluderingsminister Solveig Horne I februar delte barne-, likestillings- og inkluderingsminisiter Solveig Horne delte ut F2Fs hederspris på vegne av F2F. I mars var Erik Mørch og Rune H. Rækken i møte med Horne og hennes rådgivere, og det ble også gjennomført et intervju med Horne til medlemsbladet "Foreningen 2 Foreldre". I oktober var Rune H. Rækken i innspillsmøte med Solveig Horne og hennes rådgiver i forbindelse med den varslede familiemeldingen, sammen med representanter fra en håndfull andre organisasjoner innen familieområdet. Rune H. Rækken representerte også F2F på et mer åpent innspillsmøte med Solveig Horne og hennes rådgivere relatert til den varslede familiemeldingen. Høringssvar til foreslåtte lovendringer Rune H. Rækken har hatt hovedansvaret for foreningens høringssvar til foreslåtte lovendringer som berører F2Fs virkeområde fra ulike departementer. Hans Tau Hatlestad fra F2F Hordaland har også gitt mange gode bidrag, i tillegg har det kommet innspill fra flere av hovedstyrets øvrige medlemmer. F2Fs høringssvar kan lastes ned fra hjemmesiden Egenevaluering Handlingsplan 2014 versus hva som er utført? En gjennomgang viser at vi har dekket bra de oppgavene som er faste eller er prioritert i handlingsplanen. Hva har vært bra? God og konstruktiv dialog med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne Et godt arbeidende styre med engasjerte medlemmer. Side 3/4

5 foreningen 2 f oreldre OSLO AKERSHUS o Gode faglige møter, bra oppslutning og diskusjoner. o Stadig øktende aktivitet i diskusjonsforumet Foreningen 2 Foreldre på Facebook o F2F-bladet som utkommer i papirutgave har kommet i 4 utgaver i 201,4, og tilgangen til stoff har vært brukbar. Hva er vi mindre fornøyd med? o Vanskelighetene med å skape en samfunnsdebatt rundt barneloven og dens betydning for barn og foreldre.. o Websiden fungerer ikke godt nok, er for statisk, noe som skyldes få innspill om saker Oppsummering Fylkesstyret er fortsatt bevisst sin rolle som støttefunksjon for hovedstyret og er fortsatt representert med flere medlemmer i hovedstyret. De viktigste aktivitetene i denne perioden har etter styrets syn vært møter og dialog med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, samt de månedlige temamøtene som har generert stor interesse både fra medlemmer og andre, samt løpende bistand til hovedstyret. Oslo, 20. januar 2015 Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus Erik Mørch Leder Side 4/4

6 Regnskap for 2014 F2F, Oslo og Akershus Fylkeslag Drift Oslo og Akershus fylkeslag Budsjettpost Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter Seminarer (inngangspenger) Grunnstøtte fra Oslo Kommune 40000, , , Prosjektstøtte Oslo Kommune Grunnstøtte hovedstyret 10000, , ,00 Prosjektstøtte hovedstyret Sponsing annonse Diverse Salg Renter 32,85 20,41 12,42 Sum Inntekter , , , ,42 Kostnader Bøker/litteratur Oppdatering WEB sider F2F Stand materiell/stand arr Stand arrangement Styremøter/styreaktiviteter 155, , Årsmøtekostnader *) 0, , ,00 **) Landsmøte/fagseminar mellomliggende år **) Kontingenter/deltakelse kurs Gaver/blomster til foredragsholdere 970, , Reklamemateriell i hht avtalte m Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter 8700, ,00 Medlemsmøter **) 31380, , , Seminarer rådgivning, vår og høst Bankomkostninger Reklame/annonse Div. Utlegg (porto mm) 84, ,00 Sum, kostnader , , , Resultat 8 743,85 0, , ,42 Balanse pr År 2014 År 2013 År 2012 Ar 2011 Eiendeler og omløpsmidler Bankinnskudd 18474, , , Sum eiendeler og omløpsmidler 18474, , , Egenkapital og gjeld Egenkapital , , , Tilført i form av driftsresultat 8 743, , , Sum egenkapital og gjeld 18474, , ,

7

8 OSLO AKERSHUS Handlingsplan F2F Oslo og Akershus Periode: 2015 Faste aktiviteter - Rådgivningstjeneste/telefonveiledning tirsdager kl Gratis juridisk veiledning for medlemmer - Arrangere månedlige faglig orienterte medlemsmøter Prioriterte aktiviteter - Styrke og tilrettelegge for aktivitet som genererer medlemskap i F2F og som styrker økonomien - Jobbing mot politiske miljøer i samarbeid med hovedstyret - Arbeid mot media og saker til medlemsbladet - Bruke sosiale media i større grad Følges opp - Organisasjonsutvikling i samarbeid med hovedstyret og andre fylkeslag Oslo, 20. januar 2015 Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus Styret

9 Budsjett 2015 Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2013 Inntekter Grunnstøtte Oslo kommune Grunnstøtte fra hovedstyret Prosjektstøtte fra hovedstyret Prosjektstøtte fra Oslo kommune Sum inntekter Kostnader Styremøter Årsmøtekostnader Faglig seminar/landsmøte Kontingenter/deltakelse kurs Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter Medlemsmøter (faglige møter) Sum ordinær drift Prosjekt mediekampanje, erfaringskartlegging barneloven Møterom/møteutgifter Honorar eksterne foredragsholdere Annonser Kontorkostnader/telefon/porto etc 5000 Veiledningshefte Sum prosjektkostnader Resultat 0 0 0

10 OSLO AKERSHUS Valgkomiteens innstilling Styret F2F Oslo Akershus for Styreleder Erik Mørch Styremedlemmer Sølvi Leander Rune Harald Rækken Varamedlemmer 1. Peter Meidell 2. Bjørnar Strøm 3. Valgkomiteens innstilling Revisor F2F Oslo Akershus for Hans Christian Færgestad Bjørn Rudaa (sign.) Valgkomite, leder Styrets forslag Valgkomité F2F Oslo Akershus for Bjørn Rudaa NN Styret F2F Oslo Akershus

11 Vedtekter for Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus fylkeslag. Vedtatt på ordinært årsmøte Navn, formål og virkeområde 1.1. Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus, er et fylkeslag av Foreningen 2 Foreldre (F2F). Fylkeslaget omfatter F2F-medlemmer i Oslo og Akershus fylke Fylkeslaget skal arbeide i samsvar med hovedorganisasjonens formålsparagraf og øvrige vedtekter. Oppstår det motstrid mellom fylkeslagets og hovedorganisasjonens vedtekter, skal hovedorganisasjonens bestemmelser gå foran. Fylkeslaget skal fremme F2Fs målsetninger og virksomhet innen sitt geografiske virkeområde. Fylkeslaget skal i tillegg til lokaldrift ha en støttefunksjon til hovedstyret Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 2 Årsmøtet 2.1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet, der alle medlemmene har møte-, tale-, forslagsrett og stemmerett Ordinært årsmøte skal holdes innen utløpet av januar hvert år. Styret plikter å varsle om årsmøtet direkte til medlemmene minst 4 uker før møtet avholdes. Varselet skal angi tid og sted for møtet. Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig 2 uker før årsmøtet. Innkalling med sakliste skal sendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet, med kopi til hovedstyret. Saksdokumenter skal på forespørsel sendes medlemmene. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

12 2.3. Årsmøtet skal holdes i den kommune som fylkeslaget har sitt hovedkontor. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten i innkallingen. Ingen har mer en én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det skal føres protokoll fra årsmøtet Ordinært årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, 2 referenter og 2 møtevitner til å underskrive protokollen. 2. Godkjenne innkalling og sakliste. 3. Behandle styrets årsmelding for foregående år. 4. Behandle fylkeslagets reviderte regnskap for foregående år. 5. Vedta ansvarsfrihet for styret 6. Behandle innkomne saker og saker fremmet av fylkeslagets styre eller av hovedstyret. 7. Behandle handlingsplan for kommende år. 8. Foreta valg av: a) styreleder (fylkesleder). b) 4 styremedlemmer. c) minimum 2 nummererte varamedlemmer. d) revisor. e) valgkomité med minst 2 medlemmer. Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig dersom noen krever det. Ved skriftlig avstemming kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater enn det som velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. 3 Ekstraordinært årsmøte 3.1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel dersom fylkeslagets styre finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes skriftlig krav om det av hovedstyret eller av minst 1/4 av fylkeslagets medlemmer.

13 Innkallingen skal skje etter de samme reglene som for ordinært årsmøte. 4 Styret 4.1. Styret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og er fylkeslagets utøvende organ. Forvaltningen av fylkeslaget hører under styret. Styret skal sørge for at fylkeslagets formål ivaretas, og at aktiviteter foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal holde seg orientert om fylkeslagets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Styret konstituerer seg selv og velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og evt. sekretær. Styrets leder kan ikke være kasserer Styret skal: 1. Sørge for at fylkeslagets godkjente årsmeldinger, årsregnskaper, protokoll fra årsmøter og styremøter, handlingsplan og budsjett sendes til hovedstyret innen den frist hovedorganisasjonens vedtekter oppstiller. Fylkeslagen årsregnskaper skal godkjennes av hovedstyret. 2. Følge opp pålegg fra årsmøtet eller hovedstyret. 3. Ta opp til behandling og arbeide med andre saker som fremmer fylkeslagets og F2Fs formål Styremøter holdes etter styreleders innkalling, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det. Observatører kan innkalles etter behov. Styreleder, eventuelt nestleder, leder styremøter, og har ansvaret for at det føres protokollreferat. Vedtak er gyldig når minst 3 styremedlemmer er til stede og når leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme Fylkeslaget forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura. 5 Medlemskap 5.1. Medlemsrettigheter og plikter følger til enhver tid vedtektene til hovedorganisasjonen.

14 6 Økonomi, regnskap og revisjon 6.1. Kasserer er ansvarlig for fylkeslagets midler og den daglige regnskapsførsel Kasserer avslutter og gjør opp regnskapet hvert år pr. 31.desember. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet Fylkeslagets årsmeldinger og regnskaper skal avgis av styret og underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom noen har innvendinger mot årsregnskapet eller årsmeldingen skal vedkommende underskrive med forbehold, og gi en nærmere redegjørelse for sine innvendinger i merknad til årsmeldingen eller regnskapet. 7 Hovedorganisasjonens landsmøte 7.1. Fylkeslagets styre har ansvaret for å forberede og behandle innkomne saker til hovedorganisasjonens landsmøte, samt velge delegat(er) med stemmerett til dette landsmøte. Minst en av delegatene skal være valgt styrerepresentant. 8. Oppløsning 8.1. Oppløsning av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus fylkeslag kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Dersom mindretallet består av flere enn 15 medlemmer, kan de bringe vedtaket om oppløsning inn for hovedstyret. Hovedstyret kan da forlange ny behandling. Dersom minst 3/4 av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus på ekstraordinært årsmøte opprettholder vedtaket, er fylkeslaget oppløst Ved Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus oppløsning tilfaller fylkeslagets midler og utstyret F2F's hovedorganisasjon. 9 Vedtektsendringer 9.1. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring av fylkeslagets vedtekter skal godkjennes av hovedstyret.

15 10 Ikrafttredelse Vedtektene gjelder for Foreningen 2 Foreldre, Oslo-Akershus fylkeslag av Foreningen 2 Foreldre og gjøres gjeldende fra den

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer