Forskernytt ved SUS Juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskernytt ved SUS Juni 2012"

Transkript

1 Vinner av Forskningsprisen 2012 Tekst og foto Linn Herredsvela Årets vinner av Forskningsprisen ved Helse Stavanger HF er Ingelin Testad. Hun er et fremragende eksempel på hvordan forskning og klinisk arbeid kan gå hånd i hånd, og bringe tjenestetilbudet og faget videre, heter det i vurderingskomiteens innstilling. Dette er helt utrolig stort og fantastisk! Ord blir fattige, sa en lykkelig prisvinner under utdelingen som var en del av direktørens fredagsmøte 25. mai. Senterlederen ved Regionalt senter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Ingelin Testad, er årets vinner av forskningsprisen ved Helse Stavanger HF. Vurderingskomiteen peker på hennes store internasjonale kontaktflate og hennes banebrytende innsats innen kombinasjonen av forskning og undervisning. Det er liten tvil om at Testad har gjort en formidabel innsats, og at hun fortjener denne prisen. Vinneren vil imidlertid ikke ta all ære selv. Jeg deler denne prisen med gode kolleger og andre som jobber innenfor eldremedisin, sa hun. Fra venstre: Inger Økland, leder i Forskningsutvalget ved SUS, prisvinner Ingelin Testad, og administrerende direktør, Bård Lilleeng. Internasjonal anerkjennelse Testad avla sin doktorgrad i 2010, og har siden vært aktiv forsker. Hennes fagutvikling og forskning innenfor alderspsykiatri og eldremedisin har høstet stor anerkjennelse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sitt utviklings- og forskningsarbeid har hun bidratt til at helseforetaket har blitt tilført forskningsmidler som også har kommet andre faggrupper i sykehuset til gode. Ildsjel innen forskning 2011 var et godt år når det gjelder forskning. Vi fikk svært god rating i Forskningsrådets evaluering og vi er blitt godkjent som universitetssykehus. Vi har stor bredde i forskningen vår, og det er jeg veldig glad for. Årets prisvinner har vært en ildsjel i forskningsarbeidet ved Helse Stavanger, sa administrerende direktør, Bård Lilleeng under utdelingen.

2 Sikring av forskningsbiobanker ved SUS. SUS må sikre oppbevaringen av biologisk materiale til forskningsformål i samsvar med lover og forskrifter. Man har lenge forsøkt å finne egnede lokaler og det er nå endelig bestemt at en del av det gamle journalarkivet skal ombygges til sentralt lager for biobanker. Ombyggingen skal starte i august og etter planen være ferdig i oktober / november Rommet skal forsynes med brannvarsling og slukkeanlegg, sikker strømforsyning, alarm for varsling av driftsavvik for hver enkelt fryser, og adgangskontroll. Alle ultrafrysere som står spredt i sykehuset skal overføres til de nye lokalene mot slutten av året Det vil bli gjort en vurdering i samråd med de aktuelle forskermiljøene og Forskningsdirektøren om og på hvilke kriterier enkelte frysere skal tillates plassert utenfor det sentrale biobanklageret. Alt innhold i fryserne skal registreres ved overflyttingen, og koples til et definert forskningsprosjekt i SUS forskningsregister i samsvar med gjeldende forskrifter. Hvis der er materiale som ikke lar seg identifisere eller kople til et godkjent prosjekt, vil dette bli destruert. Forskningsdirektøren er tillagt overordnet ansvar for alle forskningsaktiviteter ved SUS, og har gitt Torbjørn Aarsland ved Forskningsavdelingen i oppdrag å lede etableringen av det sentrale biobanklageret. Siste disputaser ved SUS. Foto: Elite Foto og Kristofer Ryde Siden forrige presentasjon har to ansatte disputert for ph.d graden. Her er en minioversikt som viser hvem de 2 siste er, og over hvilket tema de har disputert: Satu Oltedal fra avdeling for blod og kreftsykdommeri disputerte 6. juni for ph.d.-graden ved Universitet i Stavanger med en avhandling som studerte at spredning av kreft til nærliggende lymfeknuter gir viktig informasjon om sykdommen hos pasienter med tykktarmskreft. Avhandlingen hadde tittelen: Micrometastasis detection in sentinel lymph nodes from colon cancer patients Dag Tveitnes, ved barneklinikken disputerte 8.juni for graden ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: Neuroborreliosis in children, epidemiological and clinical aspects. Avhandlingen handler om at flåttbitt er hovedårsak til hjernehinnebetennelse hos barn. Statistikkurs for forskere ved SUS. Kurset DOF600 Statistiske metoder i medisinsk forskning 1 vil bli arrangert ved SUS til høsten, med oppstart 11.september. Kurset gir en innføring i grunnleggende statistiske metoder for bruk i medisinsk forskning. Generell informasjon om kurset finnes på Universitetet i Stavanger sine nettsider: Fristen for oppmelding ved UiS er 1. august. Det vil bli sendt ut egen info om kurset på epost, men de som har spm. vedrørende kurset kan sende en e-post til

3 Tildeling av forskningsmidler på SUS 2012 Forskningsutvalget tildelte i mai-møtet forskningsmidler til prosjekter ved Stavanger Universitetssjukehus. Midlene deles ut en gang i året og FU tildeler i 2012 kr Totalt var det søkt om kr. fordelt på 29 søknader, og 23 av disse søknadene ble tildelt forskningsmidler som kan brukes i 2012/2013. Følgende forksere og prosjekter fikk tildelt midler: Søkere 1 Dag Aarsland, SESAM, Psykiatrisk divisjon Can cerebrospinal fluid and blood biomarkers predict neuropsychiatric symptoms in mild dementia? 2 Andreas Reite, Kirurgisk avdeling, Kirurgisk divisjon Ruptured abdominal aortic aneurysms: A population-based analysis of incidence, mortality, scoring validity and long-term outcomes 3 Anders Torp, ØNH-avd, Kirurgisk divisjon Provokasjonstest ved hypersensitivitet overfor Acetylsalisylsyre 4 Torbjørn Moe Eggebø, Kvinneklinikken, Kvinne- barnedivisjonen Prediction of mode of delivery with transperineal ultrasound in women with prolonged first stage of labour. A multicentre study 5 Kjersti Tjensvoll, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, Medisinsk divisjon Single-cell transcript profiling of circulating tumor cells from pancreatic cancer patients fatigue. 6 Sigurbjørg Stefansdottir, Nevrofysiologisk seksjon, Kirurgisk divisjon Å stille diagnosen hypersomni ved Parkinsons sykdom 7 Sheila A.M. Fevang, Hudavdelingen, Kirurgisk divisjon Porphyria cutanea tarda, sporelementer og plasmaporfyriner 8 Astrid Rygh, Kvinneklinikken, Kvinne- barnedivisjonen Obstetric anal sphincter rupture a population based study of improvement of care. 9 Peter Scott Munk, Hjerteavdelingen, Medisinsk divisjon EX-MET STUDY: EXERCISE IN PREVENTION OF METABOLIC SYNDROME 10 Paul Naaber, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Medisinsk servicedivisjon Molecular epidemiology of ESBLs in Rogalnd and their genetic similarity to ESBLs in Baltic Sea region 11 Katrine Brække Norheim, Seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk divisjon Betydningen av DNA metylering for kronisk fatigue ved primært Sjøgren`s syndrom 12 Marita Hanasand, Seksjon for klinisk immunologi, Medisinsk divisjon. Protein carbonyl i plasma. Etablering og anvendelse av metode. 13 Odd Larsen, Anestesiavdelingen, Medisinsk servicedivisjon Traditional versus goal directed perioperative fluid therapy in high risk patients. A randomized, assessor-blinded study 14 Elin Johanne Katle, ØNH-avd, Kirurgisk divisjon Sammenheng mellom kronsisk rhinosinusitt og gastroesophageal reflux 15 Grete Jonsson, Avdeling for medisinsk biokjemi, Medisinsk servicedivisjon Spesifikk deteksjon av proteinoksidering i plasma ved hjelp av GC-MS. Tildelte midler

4 16 Jan Olav Johannessen, Regionalt nettverk for klinsisk psykoseforskning, Psykiatrisk divisjon PRIMARY PREVENTION OF PSYCHOSIS THROUGH INTERVENTIONS IN THE SYMPTOMATIC PRODROMAL PHASE. 17 Kjetil Isaksen, Hjerteavdelingen, Medisinsk divisjon The Hepatitis C Registry Study, (HEC-RS)- a retrospective analysis of treatment outcomes, genetic predispositions and demographics 18 Lars Aabakken, Gastroseksjonen, Medisinsk divisjon Stavanger Universitetssykehus IBD Studie SUSI. Management of Inflammatory Bowel Disease in the Stavanger area a prospective evaluation of outcomes with a standardized treatment protocol. 19 Jostein Førsvoll, Barneavdelingen, Kvinne- barnedivisjonen Periodisk febersyndrom hos barn 20 Signe Egenberg, Kvinneklinikken, Kvinne- barnedivisjonen Blødningsstudie ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus 21 Flora Balieva, Hudavdelingen, Kirurgisk divisjon En norsk studie om depresjon, suicidalitet og livskvalitet hos voksne pasienter med hudsykdommer 22 Ane Cecilie Munk, Kvinneklinikken, Kvinne- barnedivisjonen Regression Probability Prediction in Patients with High Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN2-3) 23 Guido Alves, NKB, Forskningsavdeling Polyneropati ved parkinsons sykdom Saker til Forskernytt på SUS Har du eller din forskergruppe en interessant forskningssak til vårt nyhetsbrev for forskning, så ta kontakt på epost med redaktør for nyhetsbrevet, Fredrik Feyling: Nyhetsbrevet vil bli distribuert en gang i måneden til forskere og ledere ved Stavanger Universitetssjukehus, samt til våre samarbeidspartnere.

5 Månedens forskningsprosjekt på SUS Velferdsteknologi» Av: Hilde Alvseike Dahle, Prosjektsykepleier ved Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsessykdommer (NKB). Stavanger Universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Randaberg kommune og Lyse Altibox samarbeider om et prosjekt, Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi der man tar i bruk velferdsteknologiske løsninger rettet mot eldre. Velferdsteknologi er foreslått som en av flere løsninger relatert til behovet for en effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene innen helse- og omsorgssektoren for å kunne imøtekomme den såkalte eldrebølgen i samfunnet. I prosjektet tilbys et sett av tjenester via fibernettet til Lyse Altibox som bl.a smarthusteknologi (styring av lys, varme osv.), alarmer, sikkerhetsteknologi og kommunikasjonsmidler. Målet med prosjektet er å utvikle og introdusere velferdsteknologiske løsninger for å synliggjøre mulighetene for at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem gjennom denne formen for innovasjon. Stavangerområdet har en velutviklet infrastruktur som gjør området egnet for utprøving av denne type teknologi. Velferdsteknologi kan defineres som teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og som understøtter brukeren, gjerne i varierende grad, i samspill mellom kommunehelsetjenesten og pårørende. Teknologien skal intensjonelt bl.a. understøtte og forsterke trygghetsfølelse, sikkerhet, forenkle daglige gjøremål og trygge mobilitet i og utenfor hjemmet. Dette kan være teknologi som styring av husfunksjoner som lys, varme og gardiner ved hjelp av ipad, videotelefoni, brann- og innbruddsalarmer, automatiske døråpnere osv. Hilde Alvseike Dahle Studien Feasibility of ipad as a hub for smart house technology in the elderly; effects of cognition, self-efficacy and technology experience er en delstudie knyttet til hovedprosjektet og er utgangspunktet for min masteroppgave i helsevitenskap ved UiS. Studien undersøker spesielt betydningen av kognisjon, mestringstro og teknologierfaring i forhold til evnen til å oppfatte og bruke smarthusteknologi. I prosjektet er nettbrettet Apple ipad sentral for bruken av smarthusteknologi da husfunksjoner skal kunne styres ved hjelp av denne. Vi valgte derfor å konsentrere oss kun om dette aspektet ved prosjektet og da spesielt på lysstyringsfunksjon via ipad da alle deltakerne mottok denne tjenesten. Dette er interessant da ipad i dag er blitt allemannseie og introduseres nå som verktøy også for bruk innen eldreomsorgen. Vi antok at dette sannsynligvis ville representere en ny og radikal utfordring for deltakerne og dette er en problemstilling som ikke er direkte utforsket i tidligere internasjonal eller nasjonal forskning for eldre brukere. Deltakerne i prosjektet, i alt 28, ble rekruttert via hjemmetjenestene i de involverte kommunene og via seniorklubben Skipper Worse i Stavanger. I utgangspunktet ønsket en å teste teknologien på friske eldre, eldre med kognitive svekkelser og eldre med fysiske begrensninger, men pga tildels uklare inklusjon- og eksklusjonskriterier ble deltakerne sett på som en hel, heterogen gruppe eldre i denne studien.

6 Kognisjon ble vurdert med MMSE og brukt som et mål på en generell kognitiv prestasjonsevne. En kartla brukernes teknologierfaring ved å undersøke PC-bruk og bruk av mobiltelefon og testet også deltakerne i praktisk bruk av ipad. Videre ble deltakerne spurt om troen på egne evner og mulighet til teknologibruk for å vurdere mestringtro ift dette. En antok at kognisjon og teknologierfaring ville påvirke persepsjon og bruk av smarthusteknologi. Videre antok en at mestringstro ville påvirke evnen til å bruke smarthusteknologien og i tillegg ønsket en å se på om høy alder hadde betydning for evnen til perspsjon og bruk av teknologien. Konklusjonen av denne studien er at en bør være forsiktig når en introduserer ny teknologi til eldre med kognitive svekkelser, spesielt dersom teknologien krever ny læring i møtet mellom bruker og teknologi. Kognisjon er å anse som en relativt stabil funksjon, men som kan forverres med økende alder. Dette vanskeliggjør opplæringen av denne gruppen eldre som skal ta i bruk ny teknologi. Vi fant en cut-off på 25 poeng på MMSE (maks skåre er 30) som en optimal kognitiv grenseverdi, men videre forskning må ta sikte på å replikere dette. Til denne gruppen eldre bør en kanskje heller vurdere usynlige tjenester og teknologi av mer automatisk karakter som ikke krever interaksjon mellom bruker og teknologi. Vi så også at mestringstroen var lavere hos dem som ikke klarte bruke ipad en til lysstyring enn hos dem som klarte dette. Likevel gir dette et optimistisk bilde for teknologiimplementering hos eldre da mestringstro lar seg påvirke og kan styrkes ved f.eks bruk av rollemodeller og støttegrupper som en del av opplæringsstrategiene. Et positivt funn var også den manglende effekten av alder på de ulike variablene. Dette kan bety at høy alder i seg selv ikke nødvendigvis er et hinder for å introdusere smarthusteknologi, men at alder i dette tilfellet har effekt gjennom de kognitive endringene høy alder er assosiert med. Pga. lite utvalg og lav statistisk styrke vil det likevel være nødvendig med videre forskning på dette. Til slutt fant vi at teknologierfaring hadde betydning for evnen til persepsjon, men ikke på evnen til bruk. Lav statistisk styrke kan være årsaken til at vi på evnen til bruk relatert til tidligere teknologierfaring ikke kunne identifisere en forskjell. Samarbeidsprosjektet Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi vil fortsette ut 2012 og det vil komme en større evalueringsrapport fra prosjektet mot slutten av året. Erfaringene fra prosjektet kan ha betydning for videre implementering og gi implikasjoner og verdifull informasjon også for velferdsprosjekter på SUS.

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer