Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider Tilbudsnummer: 2012 /039089

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider Tilbudsnummer: 2012 /039089"

Transkript

1 Statens vegvesen Region nord A0-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider Tilbudsnummer: 2012 /039089

2 Statens vegvesen Region nord A0-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-4 SHA-plan D2-5 Skjemaer E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema

3 Statens vegvesen Region nord A1-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-E Datafiler med mengder fra kap D Prosesskoden: Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode URL URL 4 Vegbygging, håndbok URL 5 Arbeid på og ved veg, håndbok URL 6 Rekkverk, håndbok URL 7 Avfallshåndtering, håndbok URL 8 NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 9 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 10 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 11 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 12 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 13 Fastsatte skjema som skal brukes: URL URL URL 2005 URL URL - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise 0 Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr. 16 URL URL URL URL URL URL 14 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 15 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 16 Tilpasset brukerveiledning ELRAPP (forenklet versjon), lastes ned fra URL

4 Statens vegvesen Region nord A2-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktsarbeid: Samlekontrakt tunnel og fjellsikringsarbeid Statens vegvesen Region nord ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudskonferanse vil finne sted med møtested Møterom kl «Kjerringøy» 4 etasje, Dreyfushammarn 11, Bodø Tilbudsfrist utløper kl Innlevering til: Statens vegvesen, Region nord med innleveringssted: Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Kontoradresse: Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Postadresse: Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø Tilbudsåpning vil finne sted: på Regionvegkontoret i Bodø, kl Møterom «Mosjøen» Adresse Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Edward Pegg, byggeleder Postadresse: Postboks 1403, 8002, Bodø Besøksadresse: Dreyfushammarn 11, 8002 Bodø Telefon: E-post: Statens vegvesen Region nord, Underskrift

5 Statens vegvesen Region nord A3-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold Trafikkavvikling... 4

6 Statens vegvesen Region nord A3-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Prosjektet omfatter ulike sikringsarbeider i tunneler samt rensk og sikring av skjæringer ute i dagen. Byggherren ønsker å registrere enhetspriser og timepriser på denne type arbeid, samt opplysninger om tiltransporterte entrepriser eller varer som entreprenøren skal overta. Riksveger: E6 i Sørfold, Mosjøen og Rana E10 i Vestvågøy Fylkesveger: Fv 17 i Rødøy Fv 76 i Brønnøy Fv 612 i Sørfold Fv 820 i Vesterålen Fv 815 i Vestvågøy Opsjoner: Byggherren ønsker opsjon på oppgaver av lignende karakter som måtte dukke opp i løpet av kontraktsperioden. Byggherren har ikke oversikt over alle oppdrag som kan komme i løpet av kontraktsperioden, og har heller ikke registrert mengder med tilstrekkelig nøyaktighet på prosjekter som kommer, eller er listet opp ovenfor. Derfor ønskes det priser på alle prosesser i kapittel D. Disse danner grunnlaget for bestillinger på oppdrag som måtte dukke opp i løpet av kontraktsperioden. Kontrakter vil bli utarbeidet med grunnlag i gitte mengder i prosjektene og opsjonsprisene. Byggherren avgjør om han vil benytte seg av opsjonene eller foreta separat utlysning av nye prosjekter. Mindre og naturlig sammenhørende oppgaver vil bli slått sammen i en bestilling. Det vil bli opprettet egen kontrakt hver gang opsjonen kommer til anvendelse. Volumet av opsjonene for 2013 anslås til ca 5 mill. kr. Kontrakten har varighet fra inngåelse til ut Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt med opsjoner.

7 Statens vegvesen Region nord A3-3 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse avtales for hvert enkelt prosjekt. Følgende delfrister gjelder: For oppdrag som tas inn under opsjonsavtalen skal det forhandles om oppstart og frist for ferdigstillelse. Dette tas inn i kontraktsdokumentet for det enkelte oppdrag. BH vil styre tidspunkt for gjennomføring og rekkefølge på prosjektene. 4 Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 6 Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. Byggherren vil være Avdelingsdirektøren i Nordland eller Midtre Hålogaland, eller den som den som han har delegert byggherreansvaret til. For alle arbeider vil Edward Pegg, tlf , Fylkesavdeling i Nordland, være rådgiver og oppdragskoordinator. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

8 Statens vegvesen Region nord A3-4 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Kontrakten omfatter oppdrag i følgende fylkesenheter. Nordland og Midtre Hålogaland. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider For hver tunnel og arbeid ved veg i dagen vil det være en driftsentreprenør som ivaretar drift av tunnelen eller tilstøtende veg. For de fleste tunneler vil det også kunne være en egen elektroentreprenør som ivaretar det elektrotekniske arbeid i tunnelen. Før arbeidene starter må disse entreprenørene orienteres og informeres. Byggherren har ansvar for at slik kontakt opprettes. Den løpende kontakt under utførelsen er entreprenørens ansvar. 10 Spesielle forhold 10.1 Trafikkavvikling Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved all arbeid i tunnel skal det ikke være fri trafikk forbi arbeidsstedet. Trafikken må avvikles ved hjelp av ledsagerbil, evt. Må tunnelen stenges for trafikk i perioder. Ved arbeid på tunnelveggene samt i grøfter, på oversiktlige strekninger kan det vurderes å innsnevre veien forbi arbeidsstedet og benytte en enkel mann til trafikkdirigering.

9 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 / Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.... 4

10 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

11 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

12 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget. For øvrig vises til kap. A3.

13 Statens vegvesen Region nord B2-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering Øvrige kvalifikasjonskrav... 4

14 Statens vegvesen Region nord B2-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder, jf. pkt nedenfor og kap. C2, pkt 9. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt

15 Statens vegvesen Region nord B2-3 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.2 HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Gjennomsnittet av H1-verdi for de siste tre år bør være lavere enn 15. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dersom H1-verdien er høyere enn dette, skal det redegjøres for utviklingstendensen for H1-verdien og eventuelt F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1- verdi. Videre skal det med tilbud følge redegjørelse for om det er iverksatt forbedringstiltak, og i så fall også dokumentasjon av effekten av disse. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.

16 Statens vegvesen Region nord B2-4 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Gjennomføringsevne Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Nøkkelpersoners kompetanse Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. Kompetanse og erfaring skal dokumenteres. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Organisering Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten. Viktige forhold her er blant annet at organisasjonen er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. 4.5 Øvrige kvalifikasjonskrav

17 Statens vegvesen Region nord B3-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Timesatser for mannskap og maskiner... 2

18 Statens vegvesen Region nord B3-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører. Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud Samlekontrakt for tunnel- og fjellsikringsarbeid , " 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Timesatser for mannskap og maskiner Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og

19 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Underentreprenør og underleverandør Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406, pkt 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Priser (se NS 8406, pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Identitetskort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr... 15

20 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kjemiske produkter Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 20

21 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør og underleverandør Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. C1, pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet: som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og som grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C1, pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft. 4.2 Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.

22 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 4.3 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten, inklusive at disse har tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering. Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister Alle avtaler om underentrepriser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under denne kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser som anvendt i denne kontrakten. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

23 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. C1, pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.

24 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Oppstartmøte og samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til anbudskonkurransen. 9 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes 2 ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøter skal drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.

25 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406, pkt 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik samt framdrifts- og kostnadskonsekvenser, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 13 Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 14 Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.

26 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Dokumentbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.

27 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Entreprenøren plikter å gi byggherren slik informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundsregisteret, autorisasjon for arbeider etc) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Byggherrens rett til godkjenning av underentreprenører gjelder underentreprenører i alle ledd. Entreprenøren skal sikre at alle aktuelle krav i denne kontrakten videreføres til aktuelle underentreprenører. Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å gjennomføre revisjoner. Entreprenøren plikter å medvirke til gjennomføring av revisjonene uten merkostnader for byggherren. 17 Priser (se NS 8406, pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer

28 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Merverdiavgift skal ikke spesifiseres på egen faktura, men tas med på hver enkelt faktura. Det kreves spesifiserte bilag til fakturaene slik at beregningene av merverdiavgift kan kontrolleres. Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som

29 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Spesielle regningsarbeider Arbeider innenfor annet fagområde enn det som er forutsatt i kontrakten og som derfor må utføres av spesielle underentreprenører, betales i henhold til faktura med 10 % tillegg for

30 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen administrasjon og fortjeneste. Påslaget kan bare beregnes en gang selv om arbeidet utføres av underentreprenører i flere ledd. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kap. C1, pkt Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 24 Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

31 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen Identitetskort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på prosjektet/arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører arbeid på prosjektet. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet. Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor prosjektets arbeidsområde, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

32 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko

33 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.

34 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 28 Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

35 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442, pkt 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70% (Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall.) Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor ved kalkulasjon av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. *For definisjoner se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.

36 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

37 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen (konsekvensklasse K5 og K4) elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Skriftlig 3) Nestenulykker Senest innen 14 dager Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Yrkessykdom/ yrkesskade Byggeleder Skriftlig 3) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsynet Byggeleder 2) Skriftlig 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade

38 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene Byggherrens sanksjonsrett Dersom entreprenøren eller underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten

39 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 2. Først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til entreprenørens sentrale ledelse, jf kap. C2, pkt. 9 om samarbeidsmøter, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i henhold til kap. C1, pkt. 29. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen i inntil ett år.

40 Statens vegvesen Region nord C3-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold/fjellforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Kontor og/eller laboratorium for byggherren Arbeidstegninger... 9

41 Statens vegvesen Region nord C3-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt 2 dager til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf kap. A1.

42 Statens vegvesen Region nord C3-3 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og som bygget målinger. Dokumentasjon på geometrisk kvalitet leveres byggherren undervegs på digitalt format etter nærmere avtale. Denne dokumentasjonen legges på eget filutvekslingsområde av entreprenøren, og vil legge grunnlaget for ferdigvegstegningene. 2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C Bruarbeider For bruarbeider gjelder dessuten at den del av organisasjonen som har ansvar for disse arbeidene, skal ha innført og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring Krav. Dette kvalitetssystemet skal også ivareta alle krav som er angitt i NA-Rundskriv 2007/11 "Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørers system for kvalitetsstyring. Bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2008 erstatter bestemmelsene i NS- EN ISO 9001:2000 der hvor det er henvist til disse i NA-Rundskriv 2007/11 med tilhørende vedlegg. Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for. I prosjektets samhandlingsfase før oppstart av arbeidene (jf. kap. C2 pkt. 8), skal kvalitetsplanene gjennomgås sammen med byggherren.

43 Statens vegvesen Region nord C3-4 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser I byggherrens vurdering av om kvalitetssystemet er tilfredsstillende innført, vil blant annet forhold angitt i NA-rundskriv 2007/11 inngå. 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Følgende tekst tas inn ved arbeider som innebærer boring i tunnel: Det er forbudt å oppholde seg framfor bomfestet på en bergborerigg for ort- og tunneldriving, som har boremaskiner i gang under salve- eller bolteboring. Det presiseres at forbudet om å oppholde seg foran boreriggen gjelder salve- og bolteboring, dvs. at forbudet ikke gjelder for injeksjons- og sonderboring. Med foran boreriggen menes området fra bomfeste og fram til stuff, også i høyden. Forbudet gjelder for eksempel samtidig boring og lading, der skadefrekvensen har vært høy pga boring i gammelt sprengstoff, blokkfall og ras, roterende borstål og bevegelige

44 Statens vegvesen Region nord C3-5 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser bommer, samt støy ol. Skift av borekroner, bergbolting o.a. må også samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø For maskiner som brukes under jord forutsettes brukt lavsvovel diesel med maks 50 mg svovel pr kg drivstoff. Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Ikke aktuelt for denne kontrakten

45 Statens vegvesen Region nord C3-6 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Entreprenørens sikkerhetsstillelse 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider UTGÅR 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 3000 pr hverdag. Delfrist og dagmulkt for skal avtales for hver enkelteprosjekt Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides. 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: der V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = kontraktssum

46 Statens vegvesen Region nord C3-7 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt. t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 10 Prisregulering Prisene ligger fast i 2012 For 2013 reguleres prisene en gang pr 1 januar 2013 og ligger fast resten av kontraktsperioden. Som grunnlag for pris regulering brukes: Statistikk for fjelltunnelarbeid: Verdi av T og T 0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel. 11 Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 12 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e). 13 Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold/fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid.

47 Statens vegvesen Region nord C3-8 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser For geologiske rapporter gjelder: Beskrivelsen / rapporten(e) består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen / rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: Prosjekt Lokasjon Rapport/Sveis Jamtlibakken EV006_hp12-km Lande - Stormålvikhammarn EFV76_hp02-km Kvantoland FV612_hp01 km / Horndalsflåget FV613_hp02 km Hagskaret FV815_hp01-km ingen rapport Skreda EV010_hp29-km ingen rapport Mosåstunnelen EV006_hp03-km Foreligger ikke Hårskoltentunnel FV830 hp01-km Foreligger ikke Kobbhammertunnel EV006_hp25-km Foreligger ikke 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten.

48 Statens vegvesen Region nord C3-9 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 16 Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag IA 16.2 Riggplass Byggherren har ikke riggplasser disponibel. For hvert oppdrag må evt. Riggplass innenfor vegvesenets eiendomsområde avtales spesielt Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Entreprenøren må selv sørge for nødvendig tilknytning ut fra egne behov Kontor og/eller laboratorium for byggherren IA 16.5 Arbeidstegninger

49 Statens vegvesen Region nord C4-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region nord som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr Korreksjon iflg. pkt. 8 kr Kontraktssum (ekskl. mva) kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx. 5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

50 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-1 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

51 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-2 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger a) c) x) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Det forutsettes en engangs opprigging og nedrigging pr prosjekt. Dersom entreprenøren velger å gjennomføre prosjektet i to eller flere omganger gir ikke dette rett til tillegg i riggposten. Når opsjonen benyttes skal det forhandles om størrelsen på riggposten. x) Kostnaden angis som rund sum pr. prosjekt. Ved avrop på avtalen i forbindelse med bruk av opsjon kan kostnaden avtales som kr. pr tidsenhet(måned, uke) 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) c) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

52 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-3 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Når det foregår arbeid i tunnelene skal den enkelte være stengt eller trafikken skal avvikles med ledsagerbil + 2 vakter. Dette gjelder på samtlige europa-, riks- og fylkesveger. Langvarigstengning (utover en time) kan bare påregnes tillatt om natta. x) Det bes om pris pr time for trafikkavviklig med ledsagerbil, inklusiv sjåfør og 2 vakter. kr/time, (Uansett natt eller dagtid)... time RIVING OG FJERNING a) b) x) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg nødvendiggjort av vegens fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste vegdekker, kantstein, rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** 15.6 Riving og fjerning av vann- og frostsikring *** Spesiell beskrivelse *** Riving og fjerning av vann- og frostsikring a) Prosessen omfatter riving og fjerning av eksisterende vannog frostsikring. Rivningsmatrialer tilfaller utførende som skal sørge for at dette blir avhendt eller deponert på forskriftsmessig måte. b) Det forutsettes usprøytet, ikke brannhemmende PE-skum, eventuelt stål eller aluminium platehvelv. Det er benyttet ulike monteringsmåter på samtlige typer. Det gis pris for PEskum og stål/aluminium uansett monteringsmetoden. Akkumulert Hovedprosess 1 :

53 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-4 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Enhet: m 2 Areal Inntil 500 m 2 Inntil 1000 m 2 Over 1000m 2 PE skum Kr/m 2 Kr/m 2 Kr/m 2 Platehvelv Kr/m 2 Kr/m 2 Kr/m 2 For mellomliggende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering Prisen gjelder for usprøytet PE-skum m Riving og fjerning av nett og fjellbånd *** Spesiell beskrivelse *** Riving og fjerning av nett og fjellbånd a) Prosessen omfatter riving og fjerning av gammelt nett og fjellbånd og evt. monteringsbolter. Rivningsmatrialer tilfaller utførende som skal sørge for at dette blir avhendt eller deponert på forskriftsmessig måte. b) Det forutsettes nett av flettverkstype eller tilsvarende. Rensk av bakenforligende flate kommer under prosess Monteringsbolter og andre fjellbolter kan stå igjen så fremt de ikke er til hinder for påfølgende arbeider. x) Enhet: m 2 Areal Inntil 500 m 2 Inntil 1000 m 2 Over 1000m 2 Nett og fjellbånd Kr/m 2 Kr/m 2 Kr/m 2 For mellomliggende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering m Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

54 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-5 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN a) Omfatter rensk og sikring i skjæringer, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig driftsrensk. Omfang av rensk og sikring, utover driftsrensk, er byggherrens ansvar. Metode(r) fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Opplasting og transport av nedrenskede masser er inkludert i de prosjekterte massene for opplasting og transport av selve sprengningsarbeidet Rensk av skjæringer i berg a) c) x) Omfatter alle arbeider med rensk av bergskjæringer utover forsvarlig driftsrensk, som er medtatt i prosess 22. Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett og håndmakt, fjernes. I den utstrekning det er forsvarlig bør en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved bolting. Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m² Maskinrensk a) c) Omfatter fjerning av løst berg ved bruk av maskin med pigghammer Det tilstrebes en rensk tilsvarende spettrensk. Hvis maskinrensken skal utføres med full effekt, må det klarlegges at dette kan skje uten økt rasfare og behov for sikring. x) Avregnes etter medgått tid for maskinfører og utstyr. Enhet: time time Spettrensk a) c) x) Prosessen omfatter rensk av bergskjæringssider med spett og håndmakt, samt bruk av hjullaster, mobilkran e.l.. Løst berg skal fjernes. Avregnes etter medgått tid for renskemannskap og utstyr. Enhet: time (per enhet) Spettrensk - mannskap time Spettrensk - hjullaster med korg time Spettrensk - kran med korg time Bolter a) b) Omfatter levering og arbeider med sikringsbolter i dagen, inkludert boring av hull, underlagsplate, halvkule, mutter, forankring eller innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt prøving og rapportering. Kun innstøpte eller polyesterforankrede bolter er godkjent til permanent sikring. Forbolting rundt tunnelpåhugg er tatt med i prosess Det benyttes 20 mm bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til kravene i NS Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoxy i henhold til pren For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes mørtel som støpemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspanderende tilsetning. Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate som gir stabilt anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere skal være korrosjonsbeskyttet på samme måte som bolten. Underlagsplatene skal ha diameter min. 150 mm og tykkelse min. 5 mm. Alle bolter trekkes godt til, eventuelt til angitt forspenningskraft. Akkumulert Hovedprosess 2 :

55 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-6 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) e) x) Sand som brukes i mørtel skal være jevnt gradert fra 0-2 mm. Der det er vannlekkasjer i borehullene, bør det nyttes hurtigbindende sement. Boltingen utføres som spredt eller systematisk bolting. Er forspenningskraften angitt, skal forspenningen utføres med redskap som gjør det mulig å måle forspenningskraftens størrelse. Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal differensen mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet av innstøpingsmasse. Bolter skal prøves i følgende omfang separat for hver boltetype som nyttes på anlegget: Det skal foretas prøving av minst 50 % av de første 100 boltene. Dersom mer enn 5 % av de prøvde boltene underkjennes, prøves 50 % av de neste 100 boltene. Slik skal det fortsettes inntil underkjennelses-prosenten er mindre enn 5 %. - Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriteriet som over. - Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd. Ved prøvetrekking trekkes det til 10 % over brukslast / dimensjonerende last. Mengden måles som utført antall bolter av hver type. Enhet: stk Fullt innstøpte bolter Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,00 m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,00 m stk Forankrede bolter Bolter, forankrede, lengde 3,00 m stk Bolter, forankrede, lengde 4,00 m stk Bolter, forankrede, lengde 5,00 m stk Sikring med bånd og nett a) b) Omfatter bånd og nett samt eventuelle ekstra festebolter. Sikringsbolter er satt inn som prosess Bånd, nett og bolter skal være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO Det skal benyttes 1,5-3,0 m lange stigebånd eller perforerte stålbånd. Båndene skal ha en minste bruddstyrke på 120 kn i minste tverrsnitt. - Det skal benyttes steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 3,0 mm eller flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm. - Boltene skal ha minste diameter 16 mm og være minst 0,6 m lange Bånd a) Omfatter bånd i dagen. c) Bånd festes med sikringsbolter eller kortere festebolter. x) Mengden måles som samlet lengde. Enhet: m m 50 Akkumulert Hovedprosess 2 :

56 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-7 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Sikringsnett a) c) x) Omfatter sikringsnett i dagen inkludert bolter og vaier for festing i toppen. Nettet skal festes i toppen ved bruk av egnede bolter og vaier. Nettet skal syes sammen med egnet ståltråd eller monteres med minst to ruters overlapp og festes til bolter langs sidene, skjøtene og i flaten med c/c ca 2 m. Nettet festes med tidligere innsatte sikringsbolter eller kortere festebolter. Mengden måles som brutto nettareal. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** ***Spsesiell beskrivelse*** m Sikringsnett for fjell *** Spesiell beskrivelse *** ***Spesiell beskrivelse*** Wirenett for sikring av ustabile partier i bergskjæring/fjellskråning generelt. Ulike type wirenett, galvanisert - Diagonal nett 200 mm x 200 mm, tykkelse ø10 mm. Standard panel 3x4 m Alternativt: - maskevidde 200 mm, tykkelse 8 mm. Standard panel 3x3 m el. 3x4 m - maskevidde 250 mm, tykkelse 8 mm. Standard panel 3x3 m el. 3x4 m Ubåtnett panel 9x16 m, kan vurderes. Wirenettet boltes fast med kamstålbolter ø20 mm som forankres med polyesterpatron. Der berget er oppsprukket anbefales fullt innstøpte bolter. Innfestes med 1-2 m lange bolter i rutemønster 2 x 2 m Alternativt der forholdene ligger til rette for det: 3 m lange bergbolter som inngår i bergsikringen. Fjellbånd kan brukes ved vanskelige bergforhold. Der berget er veldig oppsprukket er det viktig at nettet boltes fast slik at det følger bergoverflaten mest mulig for å unngå poser. Det må vurderes behov for innernett av steinsprangnett-typen (Gabion el.) Nettet syes sammen i skjøtene ved at en 10 mm wire trees gjennom løkkene. Det skal ligge inntil bergoverflaten og spennes opp. Oppå skjæringstoppen føres nettet 2 m inn. Wirenettet festes med bolter ø20 mm i toppen av nettet med avstand m. Akkumulert Hovedprosess 2 :

57 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-8 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Nettet festes i nedkant med bolter med bolteavstand på meter. I de tilfeller nettet føres helt ned, skal det avsluttes ca. 1.5 m over vegbane. Ekstra wire for festing av nettet kan være aktuelt langs sidekantene der det er vanskelig å finne godt berg for feste av nettet både ved langs over- og nedkanten. Da kan ø10 (ø20mm)-wire trekkes gjennom nettet og føres til forankringspunkt med ø20 bolter i godt berg. m Sikringsnett for is *** Spesiell beskrivelse *** ***Spesiell beskrivelse*** Isnett generelt: Type steinsprangnett (6 kantet gabion-nett), 80x100x3mm, varmgalvanisert, og plastbelagt. Farge på nett grå. Nettet boltes fast med kamstålbolter M20 i lengdene 800 mm til 1200 mm, varmgalvanisert og pulverlakkert. Forankres med polyesterpatron i rutemønster 3 x 3 m + en bolt i midten. Forankringsdybde i berg skal være minimum 0.5 m. Nettet festes cm ut fra fjellsiden/bergskjæringen med to flettverks-skiver og muttere, alt varmgalvanisert og pulverlakkert. Nettet skal henge mest mulig jevnt ut fra fjellsiden og ikke med overheng. Det kan da være behov for en del lengre festebolter på enkelte steder. På begge sidekanter skal det trekkes gjennom en ø10 mmwire. Nettet føres 1-2 m innpå skjæringstopp. Nettet festes på skjæringstopp med bolter med avstand 1.5 m. Nettet brettes rundt stigebånd mellom boltene og omfaret festes Nettet skal på skjæringstopp ligge helt inntil terreng-overflaten. Alternativt i de tilfeller man ikke finner fjellfester ved topp-avslutningen av nettet kan nett-omfaret legges i en ø10 mm-wire. Wiren festes med bolt M20x600 mm som forankres med polyesterpatron. Avstand mellom boltene skal være 1.5 m. Vertikale skjøter Vertikale skjøter skal festes. Ved høyder > 15 m skal stigebånd i hver nettskjøt benyttes. Da må ytterste flettverkskive erstattes med framskive (profilert tilpasset stigebåndet). Akkumulert Hovedprosess 2 :

58 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-9 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Horisontale skjøter i nettet skal i hovedsak unngås. Hvis så, skal skjøtene i nettet ha omfar på 1 m, og nederste del skal være nærmest fjelloverflaten. Skjøtene skal festes. Maksimal avstand mellom fjellveggen og nettet bør ikke overstige cm. Ved større avstand er det nødvendig å supplere med et "innernett". I nedkant av nettet brettes nettet tilbake, legges helst innover og festes rundt stigeband. Nettet festes i nedkant med bolter med avstand cm fra fjelloverflaten. Bolteavstand skal være 1.5 meter. Nedre kant av nettet skal være ca. 1.5 m over vegnivå. Ved minimal grøft, < 0.5 m plasseres nettet helt inntil fjelloverflaten langs nederste bolterekke. Fester av nett omtalt ovenfor: Omfar i toppen og langs nedkant, vertikale skjøter og horisontale skjøter: Nettet klipses eller fastsyes med dobbeltvikling i hver tredje maske. Det skal benyttes trådtykkelse minimum 3 mm, alternativt klips med tilsvarende styrke. Dimensjon på polyesterpatron omtalt ovenfor må tilpasses boltediameter og hullstørrelse m Sikring med sprøytebetong a) b-e) x) Omfatter utsprøytet betong på berg inkludert: - rengjøring av underlaget ved spyling samt fjerning av nedspylt masse - eventuell avfetting - levering og iblanding av fibere der dette er spesifisert samt ekstra kostnader ved sprøytingen som skyldes fiberarmeringen - påsprøyting av betong med spesialutstyr inklusiv fylling av groper bak armeringen - fjerning av prelletap - føring av sprøyteprotokoll - nødvendige herdetiltak - prøving og kontroll Som for prosess 33.4 b-e). Mengden sprøytebetong måles som utsprøytet volum uten fratrekk for prelletap hvis dette ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % fratrekkes prelletapet i sin helhet. Enhet: m³ Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Hovedprosess 2 :

59 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-10 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Energiabsorpsjonsklasse E700 Prosessen omfatter ikke transport av sprøytebetong fra verk til arbeidssted. m 3 50 Sum Hovedprosess 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

60 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-11 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 3 TUNNELER 32 SPRENGNING AV TUNNEL a) c) Omfatter sprengning av tunnel, bergrom, sjakter og nisjer, inkludert boring, lading, sprengning, driftsrensk med maskin, opplasting, transport, tipping, utlegging etc., samt tilhørende provisoriske installasjoner for vann inn og ut, kraft til borrigg, lys, trykkluft, ventilasjon og alt som ellers er nødvendig for driften. Driftsrensk omfatter den rensk som skal utføres etter at hver salve er sprengt. Driftsrensk med maskin skal som hovedregel alltid etterfølges av driftrensk med spett. Driftrensk med spett er medtatt i prosess Opplasting og transport til tipp av alle renskemasser skal inkluderes i enhetsprisene under prosess Prosessen omfatter også skånsom sprengning av kontur. Grøfter gjøres opp etter hovedprosess 4. Teoretisk sprengningsprofil skal være som angitt på tegning. Sprengningen skal utføres slik at en får jevnest mulig vegger og heng. Det benyttes hullavstand 0,7 m. Avstand til nest ytterste hullrad skal være 0,9 m. Sprengning med alternativ kontur er medtatt i prosess Av miljøhensyn skal det, hvis ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, benyttes emulsjonssprengstoff (slurry) ved sprengning av tunnnel. I konturen benyttes sprengstoff som gir redusert effekt, tilsvarende maks 22 mm rørladning. Nest ytterste hullrad skal ha redusert ladning tilpasset avstanden til kontur. Profilkontroll skal skje så nær stuff at innstikkende knøler kan fjernes sammen med tunnelsprengningen. Sprengningen skal utføres slik at sikkerheten ivaretas, skader unngås, omgivelsene sjeneres minst mulig, og slik at unødvendig svekkelse av den endelige bergkontur unngås. Senest når tunnelen er drevet 200 m, skal entreprenøren levere og montere utstyr for belysning i tunnel og eventuelle tverrslag. Minimum belysning skal tilsvare det lys man får fra 60 W lyspærer med avstand 10 m. Belysningen skal holdes intakt fram til det permanente belysningsanlegget settes i drift, jf prosess Vibrasjonskrav skal beregnes i henhold til NS Konturhull skal ansettes med en nøyaktighet på 100 mm og ikke innenfor prosjektert kontur (jf figur i Håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.7). Retningsavviket ved ansett skal ikke overstige 6 %. d) x) Sikringsarbeider som følge av at krav til nøyaktighet ikke overholdes er entreprenørens ansvar. For arbeider med etablering av planum vises til prosess 51. Berg som stikker innenfor teoretisk sprengningsprofil skal fjernes. Mengden måles som prosjektert fast volum mellom påhuggene og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. Enhet: m³ Sprengning av tunnel x) Mengden måles som prosjektert fast volum mellom påhuggene og det gis ikke tillegg for overberg / utfall. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter utvidelse av profilet i eksisterende tunnel for å oppnå ønsket frihøyde og/eller for å gi plass til vannog frostsikring. Utvidelse vil i hovedsak foregå opp i området rundt vederlaget i tunnelen. Arbeidet kan utføres ved boring og sprengning eller ved meisling. Akkumulert Hovedprosess 3 :

61 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-12 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Behovet for utvidelse er ikke registrert, men antas ikke å være omfattende. Frihøyden under ferdigmontert og brannsikret PE-skum skal væreminst 4,31m over kantstripa. c) Det må utvisesstor forsiktighet ved sprengning i tunnel av hensyn til instalasjoner så som belysning, ventilatorer, kabler, instrumentering, komunikasjoner og nødstasjoner. Entreprenøren er ansvarlig for en hver skade han måtte påføre, og må umiddelbar sørge for å reparere skadene for egen bekostning. Byggherren, VTS og det lokale brannvesen må varsles umiddelbart dersom slike skader oppstår. x) Prosessen gjøres opp som regningsarbeid. REG Sprengning av bergrom a) x) Omfatter sprengning av bergrom for tekniske anlegg, tverrforbindelser, pumpesump etc. Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. Enhet: m³ Opplasting og transport i tunnel a) x) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengstein fra sprengning eller boring under dagen til angitt fyllplass inklusiv nødvendig fyllplassarbeid, eksklusiv eventuelle leverings- og behandlingsgebyrer for slik sprengstein. Omfatter også opplasting, transport, tipping og utlegging av overberg/utfall og renskemasser. Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg/utfall. Enhet: m³. I spesielle soner med geologisk betinget utfall profileres massene utover 0,5 m fra teoretisk sprengningsprofil, og regnes med i massene for opplastning, se figur i Håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.6. Opplasting og transport av renskemasser måles ikke, men regnes som inkludert i de prosjekterte mengdene. REG 0 *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter evt. masser som blir utsprengt i forbidelse med pros 32.1, 32.3, samt renskemasser fra prosess 33.1 og evt oppgravd masser i forbindelse med nedføring av PE-skum. Entreprenøren må selv skaffe seg fyllplass for disse massene x) Prosessen gjøres opp som regningsarbeid. REG 0 33 STABILITETSSIKRING a) c) Omfatter all stabilitetssikring som må utføres utover driftsrensk med maskin for å kunne drive og levere ferdig tunnel med tilfredsstillende sikkerhet. Prosessen skal foruten selve sikringsarbeidene også inkludere tomgang, heft, maskinleie inkl. tomgangsleie, samt arbeidslønn også til arbeidskraft som helt eller delvis får dødtid som følge av den fremgangsmåte som anvendes, f.eks. verkstedpersonale, tippmannskap, reparatører etc. Prosessen omfatter i tillegg registrering og kartlegging av bergmassens kvalitet for å bestemme totalt sikringsbehov. All sikring skal utføres slik at den kan inngå i den permanente sikringen. Omfang av sikring ved stuff er entreprenørens ansvar. Akkumulert Hovedprosess 3 :

62 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-13 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Metoder for sikring ved stuff fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Metoder og omfang av sikring bak stuff fastlegges av byggherren. Enhetsprisene er faste selv om summen av de endelige mengder i kroner avviker fra summen av de oppgitte med inntil +100 %. Regelen gjelder hver for seg for følgende to grupper av prosesser. - prosess = beregningsgrunnlag - prosess = beregningsgrunnlag Ønsker byggherre eller entreprenøren nye enhetspriser skal det forhandles om dette. Det er kun for mengdeøkning utover ovennevnte grense at partene kan be om forhandling om ny pris. Det kan bare forhandles om nye enhetspriser innenfor et avvik på +20 % i forhold til kontraktens enhetspriser. Eventuell ny pris skal være basert på dokumenterte utgifter. Mengden måles som utført lengde av sikret tunnel. Enhet: m Rensk *** Spesiell beskrivelse *** Prosessen omfatter vedlikeholdsrensk. Både heng og vegger skal renskes. Rensken utføres manuelt med spett Pris oppgis som kr/m 2 rensket flate Areal 500 m m m m 2 Kr/m 2 For mellomliggende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering Alternativt oppgis pris pr. time for renskelag med tremann og nødvendig maskinutrustning. Opplasting og borttrasnsport av renskemassen er ikke inkludert i prisen. Renskelag med 3 mann og maskinutrustning: kr/time 33.2 Sikringsbolter a) b) Følgende maskinutrustning inngår: (oppgi maskinutrustning) Omfatter levering og arbeider med bolting av vegger og heng under dagen, også forbolting i tunnel og forbolting i forbindelse med etablering av påhugg, samt kontroll, rapportering og ev. etterstramming. Dette inkluderer levering av bolter med tilbehør, gysemasse og/eller lim, oppmerking, boring av boltehull, gysing av boltehull, innsetting,eventuell oppspenning og ettergysing. Det benyttes 20 mm bolter med stålkvalitet B500NC i henhold til kravene i NS Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461, og pulverlakkeres med epoxy i henhold til pren m Det kan enten benyttes fullt innstøpte bolter, hvor bolten er fullstendig omhyllet av innstøpingsmateriale i borhullet, eller forankrede bolter hvor bolten er festet ved hjelp av innstøpingsmateriale eller annen godkjent Akkumulert Hovedprosess 3 :

63 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-14 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris forankring innerst i borhullet, eller kombinasjonsbolter som endeforankres og senere innstøpes (ettergyses). For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes ekspanderende sementmørtel som støpemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspanderende tilsetning. Kombinasjonsbolter skal være forsynt med ettergysingssystem som sikrer full innstøping rundt bolten. Boltene skal ettergyses. Kombinasjonsbolter benyttes der bergforholdene er slik at endeforankring ikke er tilstrekkelig som permanent sikring. Boltene skal forspennes til 50 kn. Boltene skal være gjenget, og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate som gir stabilt anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere skal være korrosjonsbeskyttet på samme måte som bolten. Underlagsplaten skal ha diameter min. 150 mm og tykkelse min. 5 mm. c) Boltene utføres som spredt eller systematisk bolting. Med spredt bolting menes bolter som ikke er innsatt i et bestemt system, men hvor hver enkelt bolts plassering er nøye vurdert. Med systematisk bolting menes bolter som er innsatt i et rektangulært, kvadratisk eller diagonalt mønster. Er forspenningskraften angitt, skal forspenningen utføres med redskap som gjør det mulig å måle forspenningens størrelse. Borehullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. Innstøpte bolter skal være fullstendig innhyllet av innstøpingsmasse. e) x) Boltene skal monteres med utstikkende bolteende maks. 150 mm innenfor teoretisk sprengningsprofil. Når stuffen er tilstrekkelig langt unna, normalt min. 50 m, foretas nødvendig ettertrekking av plate/mutter og nødvendig etterstramming av forspente bolter til angitte grenser. Bolter skal prøves i følgende omfang separat for hver boltetype som nyttes på anlegget: - Det skal foretas prøving av minst 50 % av de første 100 boltene. Dersom mer enn 5 % av de prøvde boltene underkjennes, prøves 50 % av de neste 100 boltene. Slik skal det fortsettes inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. - Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriteriet som over. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd. Ved prøvetrekking trekkes det til 10 % over brukslast / dimensjonerende last. Underkjente bolter skal erstattes med nye bolter. Mengden måles som utført antall bolter av hver type. Enhet: stk. *** Spesiell beskrivelse *** b) Det skal brukes underlagsplater Ø 200mm, tykkelse min. 5mm Sikringsbolter bak stuff Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 2,4 m *** Spesiell beskrivelse *** Antall bolt 50 stk 250 stk 500 stk Kr/stk Akkumulert Hovedprosess 3 :

64 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-15 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris For mellomliggende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering stk Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m *** Spesiell beskrivelse *** Antall bolt 50 stk 250 stk 500 stk Kr/stk For mellomlligende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering stk Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 2,4 m *** Spesiell beskrivelse *** Antall bolt 50 stk 250 stk 500 stk Kr/stk For mellomlligende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 3,0 m *** Spesiell beskrivelse *** stk 300 Antall bolt 50 stk 250 stk 500 stk Kr/stk For mellomlligende mengder fastsettes prisen ved lineær interpolering Etterstramming av endeforankrede sikringsbolter a) c) x) Omfatter etterstramming av bolter som inngår i den permanente sikringen. Etterstrammingen skal foregå i så stor avstand fra salven at boltene ikke løsner. Mengden måles som antall etterstrammede bolter. Enhet: stk stk 300 *** Spesiell beskrivelse *** Det ønskes pris på følgende: Aktivering av gamle bolter: Aktivering skjer ved at det settes en rørhylse på bolten mellom halvkule/plate og mutter, hvoretter mutteren trekkes til. Rørhylsens lengde skal max være 20 cm og den skal ha et tverrsnitt som minst tilsvarer boltetverrsnittet. Pris pr aktivert bolt...kr/stk Tillegg for bruk av trekantplater ved forankrede bolter: Akkumulert Hovedprosess 3 :

65 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-16 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Det forutsettes brukt varmforsinkede plater 400x500x8 mm Tillegg pr bolt... kr/stk Prøvetrekking gamle bolter: Det ønskes pris på prøvetrekking av gamle bolter av ulik utførelse. Pris pr prøvetrukket bolt...kr/stk 33.3 Sikring med bånd og nett a) b) Omfatter levering og montering av bånd og nett i på forhånd innsatte bolter medtatt under prosess Alt nødvendig tilbehør som festebolter, plater etc. skal være inkludert i enhetsprisen. Dersom ikke annet er angitt, skal det til bånd benyttes 1,5-3,0 m lange stigebånd av typen Ø10 mm B500NC eller perforerte stålbånd. Som nett skal, hvis ikke annet er angitt, benyttes steinsprangnett, dimensjon 100 x 100 x 3,0 mm, 80 mm x 100 mm x 3,0 mm eller flettverksnett 50 mm x 50 mm x 2,7 mm. Boltene skal ha minste diameter 16 mm og være minst 0,6 m lange. Bånd, nett og festebolter skal være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO x) Mengden måles som utført areal sikret med bånd og nett. Enhet: m². m Sikring med sprøytebetong a) Omfatter utsprøytet betong på berg inklusiv nødvendige forarbeider og etterarbeider, herunder blant annet: b) - rengjøring av underlaget ved spyling samt fjerning av nedspylt masse - eventuell avfetting - levering og iblanding av fibere der dette er spesifisert samt ekstra kostnader ved sprøytingen som skyldes fiberarmeringen - påsprøyting av betong med spesialutstyr inkl. fylling av groper bak armeringen - fjerning av prelletap - føring av sprøyteprotokoll - nødvendige herdetiltak - prøving og kontroll Materialer og betongproduksjon skal tilfredsstille kravene i NS-3465 med tilleggskrav i Norsk Betongforenings Publikasjon nr 7 (NB7) kapittel For sprøytebetong til bergsikring benyttes, dersom ikke spesielle forhold tilsier annet, alkaliefri akselerator som muliggjør sprøyting av tykkere lag i ett påslag. Det benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. Ved undersjøiske tunneler benyttes B35 og M40. Sprøytebetong skal tilfredsstille kloridklasse Cl 0,10. Fibertype og -dosering skal tilfredsstille spesifisert Energiabsorpsjonsklasse E500, E700 eller E1000. Samsvar med spesifisert Energiabsorbsjonsklasse skal dokumenteres ved fiberleverandørens kvalitetsdeklarasjon. Dokumentasjonen skal være utført av et uavhengig laboratorium og med sprøytebetong av tilsvarende kvalitet og sammensetning som i prosjektet. Hvor det forventes store deformasjoner og/eller meget korrosivt miljø (for eksempel undersjøiske tunneler), benyttes syntetiske fiber av ikkekorrosivt materiale, for øvrig velger entreprenøren fritt mellom stålfiber og syntetiske fiber. For valgt blanderesept skal det dokumenteres ved prøveblanding og prøvesprøyting at de gitte krav til sluttprodukt er overholdt. Forslag til Akkumulert Hovedprosess 3 :

66 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-17 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) blanderesept og resultater fra forprøving skal forelegges byggherren. Der sprøytebetong kombineres med andre sikringsmidler, utføres sprøytebetongen på et tidspunkt som sikrer den totale bergsikringens funksjon og kvalitet. (Eksempelvis bolter før sprøytebetong i grovblokkig berg hvor boltene er primær sikring, sprøytebetong før bolter ved leirslepper.) Utførelsen skal tilfredsstille kravene i NB7 kapittel 1. Om ikke annet er angitt gjelder Kontrollklasse Normal kontroll. Sprøyteleder skal lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i prosessen. Sprøyteleder skal ha relevant kompetansebevis eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper i sprøytebetongarbeider, basert på kurs i betong og sprøyteteknologi, samt erfaring fra tilsvarende sikringsarbeider. Det daglige arbeidet skal utføres under ledelse av formann og bas med erfaring fra tilsvarende sikringsarbeider. Formann eller bas kan fungere som sprøyteleder om disse tilfredsstiller kompetansekravene til sprøyteleder for den aktuelle kontrollklassen. Det er av spesiell betydning for forsterkning av berg med sprøytebetong, at det oppnås god heft mellom berg og betong. Det stilles derfor krav til en omhyggelig rengjøring av bergoverflaten. Særlig viktig er det å fjerne eventuelt leirbelegg på sprekkeflater. Rengjøringen skal utføres med vannspyling og trykkluft. Om nødvendig skal avfettingsmiddel brukes. Dette er spesielt aktuelt hvis det har gått lang tid fra sprengning til sikring utføres. Ved eventuelt opphold mellom de enkelte lag av sprøytebetong, må den gamle sprøytebetongen fuktes ved vanning før et nytt lag sprøytes på. Sprøyting skal ikke foretas på flater med lavere temperatur enn + 2 C. Ved lufttemperatur under 5 C skal temperaturen i overflaten det sprøytes mot måles og dokumenteres. Sprøytebetong skal beskyttes mot frost inntil en min. fasthet på 5 MPa er nådd. Sprøytebetong skal holdes fuktig eller være beskyttet mot uttørking i herdefasen. Spesielt skal det sørges for at betong i en tidlig herdefase sikres mot uttørking når kald og tørr luft blåses rett på stuff. d) e) Størkningsakselererende stoffer tilsettes med løpende kontroll av doseringen. Mengden skal ikke overskride den som er benyttet ved forprøvingen. Midlere utført tykkelse skal, om ikke annet er spesifisert eller avtalt, være minst lik 8 cm. Målt minimumstykkelse skal være minst 50 % av midlere utført tykkelse. Kontroll av delmaterialer, prøvetaking og kontroll av sprøytebetongen skal generelt tilfredsstille kravene i NB7 kap 1. Kontrollklasse skal være normal kontroll hvis ikke annet er angitt. Testmetoder er angitt i NB7 kapitel 3. Kontrollomfang og kontrollfrekvens skal være som følger (normal kontroll): Produksjonskontroll Kontrollfrekvens: Hvert skift Omfatter: - Delmaterialer og utmåling - Fukt i tilslag - Temperatur i fersk betong. Temperaturen skal være min. 15 C - Konsistens Materialkontroll før sprøyting Kontrollfrekvens: Per påbegynte 100 m³ Omfatter: - Betongtemperatur (min 15 C og maks 35 C) - Akseleratortemperatur - Synkmål - Utstøping av 4 stk terninger. Måling av trykkfasthet og densitet ved 7 dg og 28 dg for normert herdede terninger. Halvparten av prøvene tas på Akkumulert Hovedprosess 3 :

67 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-18 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) sprøytestedet. Sprøyteutførelseskontroll Kontrollfrekvens: Per påbegynte 100 m³. For de første 100 m³ som sprøytes, skal kontrollfrekvens være per påbegynte 25 m³. Omfatter: - Akseleratorforbruk - Masseforhold - Eventuelt herdemembran forbruk - Tykkelse. Midlere påsprøytet tykkelse skal være minst lik bestilt tykkelse. Tykkelsen kontrolleres ved gjennomboring av herdnet betong etter et avtalt system, f.eks. rutenett 2 x 2 m. Antall kontrollpunkter for hver kontroll skal være minimum 10 for hver påbegynt 250 m³. Produktkontroll av utsprøytet betong Omfatter: - Trykkfasthet og densitetskontroll av utborede kjerner. Kontrollfrekvens: Per påbegynte 250 m³. Utføres på utborede prøver av betong sprøytet på tunnelvegg/-heng. Hver prøve skal bestå av min. 3 prøvestykker som bores ut med en innbyrdes avstand på maks. 0,5 m. Kjernediameter skal være 60 mm. Prøvene skal etter kapping ha et H/D forhold på min. 1,0. Kjernene skal bores ut når betongen har tilstrekkelig fasthet, men ikke tidligere enn 3 døgn etter sprøyting. Prøvene vannlagres frem til prøving ved 28 døgn. - Heftfasthet. Kontrollfrekvens: Kontrollen utføres på all sprøytebetongsikring. Heften skal kontrolleres stikkprøvemessig ved banking. Kontrollen skal dokumenteres ved skriftlig rapport, og den skal utføres ved anslagsvis ett slag pr. 5 m², fortrinnsvis med spett. Steder med bom skal tydelig merkes i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen. Ved kontrollen bør sprøytebetongen fortrinnsvis ha en alder på 7-28 døgn. Dersom heft ikke er oppnådd, skal årsak til bom og behov for tilleggs-sikring vurderes. - Fiberinnhold etter sprøyting. Kontrollfrekvens: En gang per 50 m³ for de første 150 m³, deretter per påbegynt 750 m³, dersom ikke tidligere prøveresultater er tilfredsstillende og det benyttes samme fibertype og - dosering. Utføres ved knusing av borkjerner eller utvasking av nysprøytet betong. Det betales ikke for sprøyting lavere enn 4 m over ferdig vegbane uten at dette er bestilt eller avtalt med byggherren. Entreprenøren skal måle prelletapet ved start sprøyting i tunnelen. Byggherren kan fritt forlange ny måling av prelletap når dette synes nødvendig. Mengden måles som utført sprøytet volum betong uten fratrekk for prelletap hvis dette ikke overstiger 10 %. Ved prelletap over 10 % trekkes prelletapet i sin helhet. Enhet: m³ Sprøytebetong bak stuff Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber, B35 M45 E700 *** Spesiell beskrivelse *** Prosessen omfatter ikke transport av sprøytebetong fra verk til tunnel. Dette honoreres etter regning m 3 70 Akkumulert Hovedprosess 3 :

68 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-19 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 34 VANN- OG FROSTSIKRING a) b) c) x) Omfatter levering og alle arbeider med vann- og frostsikring av heng og vegger i tunnel. Metode for vann- og frostsikring velges ut fra tunnelklasse, frostmengde og drifts- og vedlikeholdshensyn. Det skal benyttes hvelvtype som er godkjent av Vegdirektoratet. Utsetting av festebolter og påfølgende montering må utføres særlig nøyaktig og ikke i noe tilfelle slik at ferdig konstruksjon kommer innenfor normalprofilet med gitte toleranser. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Hvelv av sprøytebetong a) b) c) d) e) x) Omfatter etablering av komplett hvelv av armert sprøytebetong med membran eller vanntett / vanntettet isolasjon samt festebolter, opphengsdetaljer, brannseksjonering, dilatasjonsfuger og endeavslutninger i samsvar med Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler. Sprøytebetong for stålfiberarmert utførelse skal ha fasthetsklasse B35, bestandighetsklasse M45, og energiabsorbsjonsklasse E700 for tunnelklasse A-B, E1000 for tunnelklasse C-F. Sprøytebetong for nettarmert utførelse skal ha fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45. For å oppnå god innsprøyting av armering og kråkeføtter etc. skal det, dersom ikke spesielle forhold tilsier annet, brukes alkaliefri akselerator. Der sprøytebetong blir brukt som brannbeskyttelse av brennbart isolasjonsmateriale skal den tilsettes 2 kg/m³ monofilament polypropylenfiber med tykkelse ca 18 mikrometer og lengde ca 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være overflatebehandlet for bedre dispergering og redusert vannbehov. Tilsetting av PP-fiber kommer i tillegg til fiberarmert / armert sprøytebetong. Hvis stålfiberarmert sprøytebetong benyttes, skal siste påslag med tykkelse1,5-2 cm være uten stålfiber. Krav til bolter og festedetaljer framgår av Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler. Bolter skal være i samsvar med NS Kamstenger B500NC og sveiste armeringsnett skal være i samsvar med NS Armeringsnett. Nettdimensjon og eventuelle krav til stålklasse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Membran eller vanntett/vanntettet isolasjon monteres tilnærmet etter teoretisk sprengningsprofil. Ved skjøting av armeringsnett skal overlapp være minimum 200 mm i begge retninger. Bolter lengre enn 1 m avstives med vinkeljern og wireklemmer. Dilatasjonsfuger etableres for hver 40 m. Disse skal fylles med brannsikker fugemasse. Konstruksjonen skal endeavsluttes ved at membran eller isolasjonsmateriale føres inn mot bergoverflate avjevnet med sprøytebetong. Fiberduk legges ved behov mellom membran og sprøytebetong som beskyttelse av membranen. Endeavslutningen skal ha samme overdekning med sprøytebetong som konstruksjonen forøvrig. Seksjoner med brannsikret brennbart materialer skal ikke ha lengde over 250 m. Sprøytebetongens tykkelse skal være 60 mm for stålfiberarmert utførelse, og 80 mm for nettarmert. Hull for tykkelseskontroll skal tettes med sementbasert materiale. Utførelse av endetetting, plateskjøter, brannsperrer og brannseksjonering som angitt i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler. Toleranse for sprøytebetongtykkelse er for enkeltpunkt + 30 mm / - 10 mm. Det bør benyttes spioner for å sikre at riktig tykkelse oppnås. Prøvetaking og kontroll som prosess 33.4 e). Kontroll av tykkelse utføres som minimum 10 stk gjennomboringer per 250 m². Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m². Akkumulert Hovedprosess 3 :

69 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-20 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong a) b) x) Omfatter etablering av hvelv av armert sprøytebetong og vanntett / vanntettet isolasjonsmateriale. Vanntett/vanntettet isolasjonsmateriale skal tilfredsstille spesifikasjonene i Håndbok 163 Vann- og frostsikring i tunneler. Mengden måles som prosjektert areal regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** VANNTETT ISOLASJONSMATERIALE a) Prosessen omfatter komplett levering og montering av 50 mm PE-skumplater til vann- og frostsikring i tunnelen inklusive utvidelser for nisjer samt endetetting av de enkelte felt. Platene skal føres minst 30 cm under ferdig veg. All ekstra graving og tilbakefylling, kapping av bolter m.m. skal være inkludert i enhetsprisen. Alt PE-skum skal brannsikres med sprøytebetong. Prosessen omfatter også endeavslutning i grøft. Oppgravde masser fra nedføring av PE-skum i banketten skal fjernes og det skal tilbakefylles med en åpen pukkfraksjon 8-22 mm. Bakenforliggende fjellflate skal renskes og evt boltes eller sikres med sprøytebetong før PE-skum monteres, se pros 33 med underprosesser. b) Materialer og utførelse skal være i samsvar med kravene i hb. 163 fra Statens vegvesen. PE-skum plater skal bestå av PE-skum som er kryssbundet (cross-linked). Det skal benyttes PE-skumplater med varmekonduktivitet maks = 0,043W/mK i tørr tilstand, basert på målinger utført minst 90 dager etter produksjonsdato. Varmekonduktivitet skal måles etter ISO 8301 ved temperatur -5 o C. Hver måling skal bestå av 3 parallelle enkeltmålinger. Det skal benyttes PE-skumplater med tykkelse 50 mm. Platene leveres med rubbet overflate på siden som påsprøytes betong, for å sikre vedheft for brannsikringen. PE-skumplatene skal leveres i en kvalitet som har 25 % oksygenindeks, for å høyne sikkerheten for arbeid i tunnelen før brannsikringen er påført. Alt stålmateriell skal være varmforsinket, minimum beleggtykkelse 65 µm og pulverlakkert med epoxy. Boltene (gjelder også avstivningsbolter) skal være av kvalitet B 500 C, Ø = 16 mm med lengde tilpasset tverrsnittet. Boltehullene bores min. 500 mm inn i fast fjell. Det benyttes polyesterforankrede eller innstøpte bolter. Boltenes forankring til fjell skal testes ved prøvebelastning av boltene til 70 % av flytegrensen. Hvor mange bolter som skal prøvebelastes avgjøres av byggherren på stedet. Akkumulert Hovedprosess 3 :

70 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-21 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris For bolter som støpes inn med sementmørtel, må det treffes tiltak for å hindre reaksjon mellom mørtel og varmforsinkingsbelegg. Stigebånd skal være av kvalitet K 500 TE, Ø = 10 mm, lengde tilpasset tverrsnittet. c) PE-skumplatene skal monteres på fjellknøler, "knølmontering". Entreprenøren må velge en montasjelinje som sikrer at ferdig konstruksjon inklusive brannsikring ikke kommer innenfor normalprofilet. Bak- og framskiver skal ha dimensjon: t = 3 mm, Ø = 140 mm, tilpasset boltetypen. Bakskiven skal ha tetningspropp av plast av et elastisk og bestandig materiale eller lignende for å hindre vannlekkasje langs bolten. Det skal også benyttes bakskive og pakning/tetningspropp på boltene for oppheng av lysarmaturar, kabelbruer og vifter for å unngå lekkasje langs bolten. Ved gjennomføring i PE-skum kan det benyttes skjøtehylse for boltene for oppheng av av kabelbru, lysarmatur, skilt og SOS-skap. Hylsa må være i samme materiale og ha samme korrosjonsvern som bolten. Ved bruk av skjøtehylse skal det benyttes 20 mm bolt bak PE-skummet. Bakre mutter skal justeres til rett plassering før bakskiven blir montert. Ved eventuell etterjustering av baksive skal tetningsproppen skiftes ut. Det skal benyttes profilert framskive med spor for stigeband slik at hele ytterkant av skiven blir presset mot PE-skumplata. Platene skal overlappe hverandre i fallretning av tunnelen etter taktekkingsprinsippet. Overlapp mellom flak skal være minimum 300 mm. Ved vertikal skjøting av platene skal det skjæres 20 x 20 mm spor i platene som sikring mot vannlekkasjer der platene overlapper hverandre. Alle platekanter mot tunnelrommet skal skråskjæres i 45 grader vinkel. Det skal merkes nøyaktig for boltene før boring. Boltene skal monteres vinkelrett på tunnelprofilet. I skjøtene skal boltene monteres midt på overlappen mellom flakene. Horisontale band monteres ved langsgående skjøter. Det skal utføres og kontrolleres slik at det ikke kan renne vann langs trekkerør/bolter og inn i tunnelrommet. Alle boltegjennomføringer tettes spesielt. Før brannsikring påføres skal entreprenøren nøye kontrollere at det ikke forekommer vannlekkasjer. Eventuelle lekkasjer tettes med silikon e.l. d) Bolter for innfesting av PE-skum skal kontrolleres i samsvar med håndbok 215 etter avtale med byggherren. Akkumulert Hovedprosess 3 :

71 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-22 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) Ferdig konstruksjon inkl. brannsikring skal monteres innenfor en toleranse på +/- 50 mm i forhold til den valgte montasjelinjen. HVELV AV SPRØYTEBETONG a) Prosessen omfatter alle leveranser og arbeider med påføring av sprøytebetong på PE-skum, inklusive levering og montering av armeringskryss (blekksprut) med festemidler og rissanviser. Inkludert i prosessen skal også være tildekking av vegbane og andre konstruksjoner i tunnelen forøvrig, før sprøyting. Likeså stopptid, riggarbeider samt opprydding/fjerning av prelltap etter sprøyting. Prosessen omfatter også rengjøring av fjell med vann og trykkluft ved endeavslutninger for PE-skum, der det sprøytes på fjell. Endetetting skal skrås ut mot fjellflaten med en endetettingskil som skrår ut til null over en lengde på 500 mm. b) Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M45 Kontrollklasse: Normal kontroll Energiabsorpsjonsklasse: E700 Tykkelse: min 80 mm Sprøytebetongen skal framstilles, utføres, kontrolleres og oppfylle de produktkrav som er angitt i kapitel 1 av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7, 2003-utgaven. Det vises spesielt til kap 1.7 Spesielle forhold ved brannsikring av polyetylenskum (PE-skum) - For valgt blanderesept skal det dokumenteres ved prøveblanding og prøvesprøyting at de gitte krav til sluttprodukt er overholdt. Forslag til blanderesept og resultater fra forprøving skal forelegges byggherren. - Betong til brannsikring skal tilsettes 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber med tykkelse ca 18 mikrometer og med lengde ca. 6 mm. Fibrene skal ved produksjon være overflatebehandlet for bedre dispergering og redusert vannbehov. Type DUOMIX M6-16, eller tilsvarende. Tilsetning av PP-fiber kommer i tillegg til armert/nettarmert betong. Armering av sprøytebetongen til brannsikring skal utføres med armeringskryss i stålkvalitet B 500 A. Stålet skal være varmforsinket og pulverlakkert med epoxy. c) Sprøyteentreprenøren skal spesifisere sin bestilling til betongleverandør i henhold til overnevnte publikasjon, ref. til pkt Akkumulert Hovedprosess 3 :

72 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-23 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Brannsikringen utføres med 80 mm (stål)fiberarmert sprøytebetong, som påføres med utstyr godkjent av byggherren. Sprøytebetongen skal legges på i tre sjikt. Første laget skal ikke være tykkere enn 20 mm og øvrige lag tilsammen minst 60 mm. Siste påslag, tykkelse1,5-2 cm, skal ikke tilsettes stålfiber. Ved sprøyting av første lag skal det etableres et fundament på nivå for avslutning av hvelvet i vegfundamentet. Der bygges det opp et fundament for sprøytebetongen på minst 15 cm på komprimert underlag. Det skal benyttes kamstålkryss(blekksprut) for å sikre god forbindelse mellom sprøytebetong og bolt Armeringskrysset skal festes til monteringsboltene for PEskummet i rutenett 1200 x 1200 mm, med mutter og evt. avstandshylse og tilpasset skive. Krysset monteres min. 20 mm fra PE-skummet.. Det er svært viktig at det oppnås god heft mellom PEskumplatene og sprøytebetongen. Rengjøring skal utføres med vannspyling og trykkluft og om nødvendig skal avfettingsmiddel benyttes. Sprøyting skal skje før platene er helt tørre. For lange sammenhengende felter skal det legges inn rissanvisere med 40 meters mellomrom. Type rissanviser som benyttes skal forelegges byggherren for godkjenning. Rissene skal fylles med brannsikker fugemasse når risset har nådd maksimal størrelse. Det skal legges stor vekt på pen utførelse av sprøytebetongarbeidene. Plateskjøtene skal være så lite synlig som mulig, og alt av bolter og plater samt endeavslutninger skal være sprøytet inn. d) Kvalitetsdokumentasjon utarbeides i henhold til overnevnte publikasjon, ref til pkt x) Mengde utført isolert og brannsikret hvelv av sprøytebetong måles som prosjektert utført areal langs tunnelens profil og til overkant bankett. Ved avslutning mot fjell skal det sprøytes 0,5 m forbi avslutningen av PEskummet. Det bes også om pris på vann-frostsikring uten brannsikring med sprøytebetong. Denne kommer i hovedsak til anvendelse på mindre arealer i forbindelse med reparasjon og flikking på eksisterende ubeskyttet PE-skum. Det forutsettes brukt 50 mm PE-skumplater. enhetspris... Akkumulert Hovedprosess 3 :

73 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-24 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Gjelder ferdig brannsikret isolert hvelv av sprøytebetong Prosessen omfatter ikke transport av sprøytebetong fra verk til tunnel. Dette honoreres etter regning Enhet: m 2 m Fuger, endeavslutninger mm Endeavslutning x) Mengden måles som prosjektert lengde regnet etter teoretisk sprengningsprofil. Enhet: m 37 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD *** Spesiell beskrivelse *** 37.2 Bolter, fjellbånd og nett m a) Prosessen omfatter kontroll og alle arbeider med bolter, fjellbånd og nett og alle andre oppgaver som har direkte tilknytning til dette arbeid. d) Boltene bør kontrolleres ved å ta stikkprøver. Nedfall av stein på nett som kan føre til skade eller overbelastning skal fjernes. f) Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også kontroll og tømming av nett for løs stein og reparasjon av nett som er åpnet i forbindelse med tømming. (Montering av nye bolter, nett og fjellbånd kommer på pros 33.3) f) Kostnadene angis som kr/m 2 for kontrollert, reparert og tømt nett. Antall m 2 10 m m m 2 kr/m 2 m TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD *** Spesiell beskrivelse *** 38.7 Renhold a) Prosessen omfatter renhold av vegbane og tunnelvegger i tunnelløpet og tilliggende areal. Unntatt spesielle rom som renholdes av renholdspersonale, og andre etaters spesialrom. Inkludert i prosessen er : Akkumulert Hovedprosess 3 :

74 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-25 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 3: TUNNELER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris - vasking/spyling av vegger og tak - spyling av kjørebane når denne tas i forbindels med øvrig tunnelrenhold - deponering av slam b) Krav til de vaskemidler og spyletrykk som benyttes må avklares i forhold til gjeldende forskrifter og evt. spesielle regler for de berørte installasjoner. d) Inspeksjon og kontroll av avløpsvann utføres etter fastlagte rutiner og i samråd med forurensningsmyndighetene f) Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter vask av hele tunnelprofilet. Alt etter størrelse og arbeidenes karakter skal tunnelene vaskes før arbeider starter. x) Det oppgis pris for vask av m tunnel. m Sum Hovedprosess 3, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

75 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-26 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR 44 KABLER OG LEDNINGER a) x) Omfatter alle arbeider med anlegg av kabler. Utførelse og kontroll av arbeidene skal være som angitt i planene eller i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum Kabelgrøfter a) b) c) x) Omfatter graving og eventuell sprengning av grøfter for kabler, trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling, beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Videre omfatter prosessen borttransport, tipping og utlegging av overskuddsmasser. For trekkerør gjelder: Til fundament benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm, med lagtykkelse min 150 mm og normal komprimering. Til sidefylling og beskyttelseslag benyttes masser med kornstørrelse inntil 16 mm for velgraderte materialer og maks 8 mm for ensgraderte materialer, til minimum 150 mm over topp rør, normal komprimering. Til gjenfylling over ledningssonen benyttes friksjonsmasser. Massene skal ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret, eller 2/3 av lagtykkelsen, maksimalt 200 mm. Dersom leverandør av rør har andre krav til materialer, gjelder disse. For kabler gjelder: Det benyttes 10 cm sand under, ved siden av og over kabler. De øverste 50 mm av fundamentet bør løsgjøres før legging av rør. For sidefylling og beskyttelseslag benyttes normal komprimering. Største masse for komprimeringsutstyr bør være 60 kg. Kabler for lavspenningsanlegg skal ha minimum overdekning 0,5 m fra topp ferdig rør til ferdig veg eller terreng. Høyspenningskabler legges i overensstemmelse med Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F) (min 0,5 m dyp grøft). For rør som krysser veg, bør overdekning være minst 1,0 m. Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** 0 m Trekkerør a) b) Omfatter levering og legging av trekkerør for kabler med nødvendige muffer, skjøter, bend, og festemateriell, også trekkerør som innstøpes. Alle kummene i sideareal/skulder skal leveres med fast ramme, dempe-/ slitering og kjøresterkt lokk av seigjern. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er medtatt i prosess 44.1 For støpte rørkryss se prosess I tunnelrommet og bak ikke brannsikret kledning, skal det brukes halogenfrie trekkerør. Trekkerør med glatt rørvegg skal tilfredsstille krav i NS Trekkerør med konstruert rørvegg skal tilfredsstille krav i NS c) Trekkerør skal legges etter fastsatt fargekode. Ved utlegging skal enden av rørene tettes ved avbrudd. Ved gjennomføringer av vann- og frostsikring i tunnel skal det benyttes løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Trekkerør som avsluttes inne i tunnelrommet skal kappes maks 50 mm fra ferdig overflate. Trekkerør skal fortrinnsvis legges gjennomgående gjennom kummer. Trekkerør skal ha trekketråd hvor kabler skal trekkes, men kan unnlates i subrør hvor kabler skal blåses/fløtes. Rørene skal omfylles med min. 100 mm på alle sider. x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m. m 100 Sum Hovedprosess 4, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

76 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-27 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK 73.8 RASFANGGJERDE *** Spesiell beskrivelse *** a) Omfang Det skal leveres og monteres 1 stk fleksibelt fanggjerde omtrentlig plassert som vist på vedlagte skisse. Lengde : 150 m Gjerdehøyde minimum : 5 m, målt normalt på terrengoverflaten. Kapasitet lik : kj. Fundamentering både for gjerdestolper og forankringswirere /bolter vil være på varierende grunn mellom bart fjell/berg og løsmasser. Antatt 20% løsmasseforankring. Løsmasse inntil 6 m bores gjennom for forankring av fundamentene i berg. Forankring settes minimum 1.5 m inn i godt berg og gyses. For løsmassemektigheter som medfører mer enn 6 m boringer gjennom løsmassene skal det forankres i løsmasse. I posten forutsettes forankring til berg med m med løsmasseoverdekning. Prosessen omfatter også rydding av vegetasjon for plassering av fanggjerdet. Fanggjerdene skal om nødvendig suppleres med seksjoner som gjør at det overalt når ned til terrengoverflaten, dette avregnes i egen prosess.(73.82) Fanggjerdene skal suppleres med et innernett med maksimal maskevidde 50 x 50 mm (flettverksnett). Det skal legges ved dokumentasjon på hvordan gjerdene kan reetableres etter eventuelle treff. Senest ved overlevering skal overnevnte dokumentasjon foreligge på norsk, alternativt på engelsk, som ikke allerede er blitt overlevert før oppstart av arbeidet. Hvis denne mangler holdes igjen Kr inntil denne foreligger. Løsmasseforankring avregnes i egen prosess. (73.83) Enhetspris skal gjelde komplett rasfanggjerde inkludert alt arbeid og materiell. b) Materialer Dokumentasjon som viser at fanggjerdene er i stand til å ta opp Akkumulert Hovedprosess 7 :

77 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-28 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris treffenergi skal foreligge på norsk alternativt på engelsk før leverandør velges. Gjerdene skal tilfredsstille europeisk retningslinjer EOTA (European Organisation for Technical Approvals), ETAG 27 Guidline for european technical approval of FALLING ROCK PROTECTION KITS Edition Alternativt: Swiss Guidlines for rockfall net approvals. Richtlinie über die Typenprüfung von Schutznetzen gegen Steinschlag. Ergänzungen (Gerber 2001; Gerber 2006) Generell beskrivelse av materiell, (som ståltype, wiretype, sjakler og wireklemmer, forankringslengder/typer, bolter, mørtler), korrosjonsbeskyttelse, samt nødvendig vedlikehold skal også vedlegges. Alt materiell leveres i henhold til prosesskode unntatt pulverlakkering og Systemet skal være motstandsdyktig mot korrosjon, UV bestråling og termisk nedbryting. Rasfanggjerdet skal korrosjonsbeskyttes i henhold til NS 3472 korrosjonsklasse 3 dog minimum tilsvarende en varmforsinkning på minimum mm. c) Utførelser Rasfanggjerdene skal monteres etter anvisning fra leverandør, og anbyderen skal legge ved arbeidsprosedyre for etablering av fanggjerder. Arbeidsprosedyren og leverandørtegninger skal fremlegges byggherren for godkjenning før arbeidene starter. Rasfanggjerdet skal forankres på nedsiden av gjerdet med ø 10 mm wire for hver 3-5 stolpe. Disse forankringer skal ikke komme i konflikt med funksjonen av rasfanggjerdet under treff. Anbyder skal dokumentere at han har montert tilsvarende fanggjerder og har erfaring med slike fanggjerder. d) Toleranser Krav til resthøyde etter treff : > 50% av normal høyde Maksimal utvidelse av gjerdet ved treff : Skal ikke overstige 10 m. Maksimal utvidelse av gjerdet ved treff skal oppgis: m. e) Prøving, kontroll For forankringer i berg skal minimum 15% av alle forankringer prøvetrekkes i strekk (belastnings)-retning. Dersom et av innfestingspunktene ikke tilfredsstiller kravene skal samtlige testes. For forankringer i løsmasse skal samtlige Akkumulert Hovedprosess 7 :

78 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-29 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris forankringer prøvetrekkes. Utførelse i henhold til leverandørens spesifikasjon. Dersom forankringsbolter benyttes skal disse være montert for strekk-påkjenning. Det skal leveres logg for boringer/forankringer inkludert prøvetrekkingsresultater. Dokumentasjon på utførte tester skal overleveres til byggherren Rasfanggjerde *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Mengden måles som prosjektert lengde fanggjerde, m Tetting med nett under fanggjerdet. *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for medgått nett- areal. m Fundamentering/forankring gjennom eller i løsmasser *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for forankring i berg, dersom det skulle være mer enn 0.5m overdekning. stk Inntil 3 m løsmasse til berg *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for forankring i berg, dersom det skulle være mer enn 0.5m overdekning. stk. Akkumulert Hovedprosess 7 :

79 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) D1-30 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 7: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Inntil 4 m løsmasse til berg *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for forankring i berg, dersom det skulle være mer enn 0.5m overdekning.stk Inntil 6 m løsmasse til berg *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for forankring i berg, dersom det skulle være mer enn 0.5m overdekning. stk Tillegg for løsmasseforankring *** Spesiell beskrivelse *** x) Mengderegler Tillegg for forankring i berg, dersom det skulle være mer enn 0.5m overdekning. Sum Hovedprosess 7, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

80 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) Side I-1 d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING RENSK OG SIKRING I DAGEN TUNNELER SPRENGNING AV TUNNEL STABILITETSSIKRING VANN- OG FROSTSIKRING TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD GRØFTER, KUMMER OG RØR KABLER OG LEDNINGER VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

81 Statens vegvesen Regionnord (Fil - Prosjektoppsett - Opplysninger - Oppdragsgiver) d1samlekontrakt rev1 Samlekontrakt D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING 15 RIVING OG FJERNING 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 32 SPRENGNING AV TUNNEL 33 STABILITETSSIKRING 34 VANN- OG FROSTSIKRING 37 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 38 TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 TUNNELER 44 KABLER OG LEDNINGER 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR

82 Prosjekt Lokasjon Rapport/Sveis Jamtlibakken EV006_hp12 km Lande Stormålvikhammarn EFV76_hp02 km Kvantoland FV612_hp01 km / Horndalsflåget FV613_hp02 km Hagskaret FV815_hp01 km ingen rapport Skreda EV010_hp29 km ingen rapport Mosåstunnelen EV006_hp03 km Foreligger ikke Hårskoltentunnel FV830 hp01 km Foreligger ikke Kobbhammertunnel EV006_hp25 km Foreligger ikke

83 E6 Mosåstunnelen MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Riving og fjerning av vann og frostsikring m² Rensk timer Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 2,4m (til oppheng av lysarmatur) stk Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 3,0m stk Sprøytebetong bak stuff med tilsetting avfiber, B35M45 E700 * m² Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong m² 1550 trekkrør for el.kabler i tunnel veggen 120m inkl. montering REG SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5 * 2800 m² Sprøyting på eksisterende PE skum, 300 m² på fjell

84 E6 Jamtlibakken MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Sikringsnett (Isnett) m² 2500 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

85 FV76 Lande Stormålvikhammarn MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,0m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 4,0m Ø25 stk Fjellbånd m Sikringsnett (steinsprangnett) m² 70 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

86 Fv 612, Kvantoland MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 5,0m stk Fjellbånd m Sikringsnett (isnett) m² Rasfanggjerde m bakketetting m² løsmasseforankring inntil 3m til berg stk løsmasseforankring inntil 3m til berg stk løsmasseforankring inntil 3m til berg stk 1 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

87 Fv 613, Horndalsfloget MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Bolter, fullt innstøpt, lengde 6,0m stk Sikringsnett (isnett) m² 6000 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

88 Fv 815, Hagskaret syd MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Sikringsnett (steinsprangnett) m² 600 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

89 E10, Skreda MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Spettrensk mannskaper timer Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,0m stk Sikringsnett (steinsprangnett) m² 4500 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5

90 Fv 830 Hårskolten MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Riving og fjerning av nett og fjellbånd m² Rensk timer Sikringsbolter bak stuff, forankrede, lengde 3,0m stk Sprøytebetong bak stuff med tilsetting avfiber, B35M45 E700 * m² 80 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5 * 2800 m² Sprøyting på eksisterende PE skum, 300 m² på fjell

91 E6 Kobbhammertunnel MENGDEOPPGAVE Prosess Tekst enhet mengder Pris/ enhetspris 12.1 Rigg og midlertidig bygg RS 1 14 Midlertidig trafikkavvikling RS Sprøytebetong bak stuff med tilsetting avfiber, B35M45 E700 * m² Endeavslutninger m² 40 SUM Tilbudssum ex. Mva. overføres tilbudsskjema E5 * 2800 m² Sprøyting på eksisterende PE skum, 300 m² på fjell

92 Statens vegvesen Region nord E1-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2 Beskrivelse med utfylte priser, E3 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 Tilbudsskjema, E5 Datalagringsmedium som inneholder datafil med priser fra kap. D1/E3 Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud

93 Statens vegvesen Region nord E2-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering Øvrige kvalifikasjonskrav...feil! Bokmerke er ikke definert.

94 Statens vegvesen Region nord E2-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS-egenerklæring HMS-egenerklæring utarbeides i henhold til standard skjema, jf vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. 2 Skatteattester Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt utstedt av hhv skattefogd og kemner. 3 Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Her vedlegges erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.

95 Statens vegvesen Region nord E2-3 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Oversikt over de 3-5 siste og mest relevante tilsvarende oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise Antall skader eller fraværsdøgn Herav egne arbeidstakere Herav hos underentreprenør Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm)

96 Statens vegvesen Region nord E2-4 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Oversikt over 3-5 oppdrag, eventuelt av annen type, som tilbyder har utført eller under utførelse, utover de som er nevnt i pkt over. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise Antall skader eller fraværsdøgn Herav egne arbeidstakere Herav hos underentreprenør Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm)

97 Statens vegvesen Region nord E2-5 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene. H1-verdien er definert som antall arbeidsulykker med fravær i forhold til utførte timeverk multiplisert med Datagrunnlaget er det samme som inngår i rapportskjema som den enkelte virksomhet er pålagt å oppbevare i virksomheten og fremvise på oppfordring. Skjema E År H1-verdi 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Egenkapital og totalkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital og totalkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Skjema E Egenkapital Totalkapital År: År: Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.

98 Statens vegvesen Region nord E2-6 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. Dette skjema skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap ved tilbudet. Skjema E År Tilbyders totale omsetning Omsetning i forbindelse med relevante arbeider Nøkkelpersoners kompetanse Det skal gis en oversikt over nøkkelpersoner og personer med relevant teknisk kompetanse som disponeres for oppdraget. Det kreves CV eller annen tilsvarende dokumentasjon. Skjema E Navn Planlagt rolle Vedlegg Organisering Det skal gis en redegjørelse for organisering av gjennomføringen av kontrakten.

99 Statens vegvesen E3-1 Byggekontrakt E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser Her prises kap D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format, jf kap. B3, pkt 6.

100 Statens vegvesen Region nord E4-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Prising av timepriser for mannskap og maskiner i tilbudet skal skje i henhold til krav i kap. B3 pkt 7 og kap. C2 pkt. 20. I kap. C3 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. Timepriser mannskap Spesifikasjon Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) Stikningslag med komplett utstyr Timepris Kr/time Timer 800 Sum pris Trafikkavviklingslag i tunnel 200 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører Tillegg Kr/time Timer a) for vanlig overtidsarbeid 200 Sum pris b) hverdager kl c) søn- og helligdager (hele døgnet) 100 Timepriser samhandlingsfase Sum overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Timepriser knyttet til samhandlings- og Timepris Timer utviklingsfasen Kr/time Prosjektleder (entreprenør) 15 Sum pris Anleggsleder 15 Øvrige deltakere 15 Sum samhandlingsfase: (overføres til Sum mannskap og maskiner)

101 Statens vegvesen Region nord E4-2 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Timepriser maskiner Ønsket maskintype (byggherrens behov) Maskiner inklusiv fører: Hjullaster med renskeplattform Vekt Løftekapasitet mv Tilbudt maskin Årsmodell Årstall Timepris Kr/time Timer Gravemaskin <10 tonn 100 Lastebil Sum pris Maskiner eksklusiv fører: Ledsagerbil for 200 trafikkavvikling Borvogn/borerigg for 100 boring av fjellgrøfter Borerigg/bolterigg 100 Sum maskiner: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum mannskap og maskiner Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg Sum overtidstillegg Sum samhandlingsfase Sum maskiner Sum mannskap og maskiner Overføres til kap. E5

102 Statens vegvesen Region nord E5-1 Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting kr Hovedprosess 3 Tunneler kr Hovedprosess 4 Grøfter, kummer og rør kr Delsum Hovedprosess 1-4 kr Tilbudssum E6 Mosåstunnelen kr E6 Jamtlibakken Fv 76 Lande - Stormålvikhammarn Fv 612 Kvantoland Fv 613 Horndalsfloget Fv 815 Hagskardet syd E10 Skreda Fv 830 Hårskoltentunnel E 6 Kobbhammertunnel kr kr kr kr kr kr kr kr Sum i henhold til kap. E3 Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet., den stempel, underskrift Organisasjonsnummer: Fullstendig firmanavn: Fullstendig adresse: Postnummer og sted: Telefonnummer og kontaktperson:

103 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, 0.Postmottak vest, 0.Postmottak midt, 0.Postmottak nord Veg- og transportavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Ole Molstad Vår dato: Vår referanse: 2010/ NA-rundskriv 2010/8 Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Dette rundskrivet gjelder for konkurranser iht håndbok 066 Konkurransegrunnlag, og erstatter NA-rundskriv 2010/2. Målsetting Kvalifikasjonsvurderinger etter dette rundskriv er den formelle vurdering av kvalifikasjoner, jf forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 8-4 og Kvalifikasjonsvurderingen skal sikre at tilbydere som ønsker å inngå kontrakt med Statens vegvesen har det tekniske, finansielle og økonomiske grunnlag som er nødvendig for å utføre og ferdigstille arbeidene i overensstemmelse med kontraktens forutsetninger. Generelt om krav til kvalifikasjoner Generelt gjelder at det kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Veiledning for utforming av kravene ligger i egen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Dette rundskriv omhandler hvordan tilbydernes kvalifikasjoner skal vurderes på grunnlag av opplysninger og dokumentasjon fra tilbyder. Rundskrivet er ikke ment å være detaljerte og fullstendige saksbehandlingsregler, men skal være et hjelpemiddel i skjønnsutøvelsen. Dokumentasjon I kapittel E er det gitt skjemaer for dokumentasjon av opplysninger som kreves for kvalifikasjonsvurderingene. En kan generelt be om at framlagt dokumentasjon suppleres eller utdypes, jf foa 12-4 og Med referanse til forhandlingsforbudet i foa 12-1 og 21-1 vil vi minne om at andre tilleggsopplysninger som regel ikke skal innhentes hos tilbyderen selv, men hos referanser Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

104 2 som er oppgitt, og eventuelt hos offentlige og private registre, som f.eks. Brønnøysundregistrene, kredittopplysningsfirma etc. Eventuelle evalueringsskjema fra avsluttede kontrakter vil også være med i grunnlaget for vurderingene. Det er viktig at en bare tar hensyn til skriftlig dokumentasjon. Dersom dokumentasjon mangler, eller den ikke er tilfredsstillende, kan tilbyder avvises, jf foa (2)g, evt (2)g. Arbeidsfellesskap Arbeidsfellesskap kan rammes av konkurranselovgivningen. Det er først og fremst et ansvar som påhviler deltakerne i et slikt arbeidsfellesskap. Men Statens vegvesen skal også forsikre seg om at tilbudet er lovlig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskapet vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital skal hver enkelt deltaker i arbeidsfellesskapet tilfredsstille de krav som er stilt. Erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann skal følge tilbudet. Praktisering av kvalifikasjonsvurdering Det er meget viktig at Statens vegvesen praktiserer kvalifikasjonsvurderingen enhetlig. Det skal etterstrebes at etaten har lik oppfølging av entreprenører for all virksomhet hvor den er byggherre. Også her gjelder de alminnelige og uskrevne regler for skjønnsutøvelse, som forbyr vilkårlig skjønn, skjønn som beror på usaklig forskjellsbehandling eller er grovt urimelig. Ordningen skal praktiseres slik at den er med på å stimulere etablering, mangfold og konkurranse i markedet, og utvikle firmaer som ønsker å inngå kontrakter med Statens vegvesen. Hensikten er å forhindre at vi inngår kontrakt med firmaer som ikke har de nødvendige forutsetninger for å gjennomføre kontraktsarbeidene, ikke å skille mellom tilbydere som er gode nok. Det skilles ikke mellom mer eller mindre kvalifisert, bare mellom kvalifisert og ikke kvalifisert. Enten tilfredsstiller tilbyder kravene og er kvalifisert, eller så gjør han det ikke, og er følgelig ikke kvalifisert, og skal avvises. Dette gjelder for hvert enkelt kriterium. I det følgende er det angitt hvordan vurderingene av det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag skal gjøres på grunnlag av opplysningene i tilbudet og eventuelle tilleggsopplysninger. Kvalifikasjonsvurderingene skal gjøres i forhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Vurderingene skal ikke være strengere enn nødvendig. Tilbakemelding på firmakvalifiseringen Tilbyderen har rett til å få kjennskap til om det er forhold som Statens vegvesen ikke finner tilfredsstillende, og som fører til at tilbyderen blir vurdert å ikke være kvalifisert, jf forskrift om offentlige anskaffelser og

105 3 Vurdering av de enkelte kriterier Nedenfor gis veiledning for kvalifikasjonsvurdering av tilbyder basert på opplysninger i tilbudet og andre innhentede opplysninger. Oppdragsgivers skjønn knytter seg bare til vurdering av om det enkelte krav er oppfylt, og ikke til om tilbyder skal avvises eller ikke når kravet ikke er oppfylt. For hvert enkelt kriterium gjelder at dersom en vurderer kravet så dårlig oppfylt at dette anses uakseptabelt, skal tilbyder avvises som ikke kvalifisert, jf foa (1)a, evt (1)a. 1. HMS-egenerklæring Ifølge anskaffelsesforskriftene er det et obligatorisk krav at HMS-egenerklæring skal følge tilbud. Dersom slik ikke følger tilbud kan tilbyder få en kort frist til å ettersende den, jf foa 12-3 og Statens vegvesen skal praktisere dette slik at tilbyder skal få en kort tilleggsfrist til å ettersende HMS-egenerklæring. Dersom HMS-egenerklæring likevel ikke foreligger, skal tilbyder avvises, jf foa (1)c, evt (1)c. HMS-egenerklæringen er et dokument som gir byggherren alle de opplysninger, erklæringer og tillatelser til inspeksjon, ettersyn og dokumentasjon som er nødvendig. 2. Skatteattester Framleggelse av skatteattester for merverdiavgift og skatt fra hhv skattefogd og kemner er obligatorisk. Dersom slike ikke følger tilbud kan tilbyder få en kort frist til å ettersende dem, jf foa 12-3 og Statens vegvesen skal praktisere dette slik at tilbyder skal få en kort tilleggsfrist til å ettersende skatteattest. Dersom skatteattester fra skattefogd og kemner likevel ikke foreligger, skal tilbyder avvises, jf foa (1)b, evt (1)b. Det er viktig å huske at det ikke nødvendigvis er noe galt om tilbyder skylder skatter eller avgifter. Dersom attestene viser dette, skal det tas hensyn til årsaker (det kan f. eks. være omtvistet krav), og om det eventuelt foreligger en avtalt betalingsplan. Skyldig merverdiavgift eller skatt er alene ikke grunn til avvisning. 3. Erklæring om solidaransvar for arbeidsfellesskap Dersom slik erklæring ikke følger tilbudet, må en vurdere øvrig dokumentasjon. En må se på formuleringene i tilbudsbrevet, og om alle deltakerne har undertegnet. Dette kan gi anledning til å be om utdypende eller supplerende opplysninger. Tilbyder som er arbeidsfellesskap og som ikke har dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort gjensidig forpliktelse, skal avvises.

106 4 4. Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaringer Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår. Innhenting av tilleggsopplysninger kan være aktuelt. Ved tvil om oppfyllelsen av krav skal en særskilt vurdere om nøkkelpersoner som tilbyder disponerer for oppdraget har nødvendig kompetanse og erfaring som er krevd Erfaring fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Jf skjema E Her vektlegges erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Grunnlaget for bedømmelsen er de arbeider tilbyder selv har hatt ansvaret for utførelsen av. Her skal en vurdere om tilbyder tilfredsstiller det generelle kvalifikasjonskravet: Generelt kreves at tilbydere er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Tilbyder som ikke kan dokumentere å ha utført relevante tilsvarende arbeider, eller at han disponerer over nøkkelpersoner som har slik kompetanse og erfaring som er krevd, skal avvises Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Jf skjema E Grunnlaget for bedømmelsen er referanser fra byggherrer for tidligere arbeider som tilbyder har hatt ansvaret for gjennomføringen av. Forhold det kan legges vekt på kan være knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Eventuelle evalueringsskjema for tidligere utførte entrepriser for Statens vegvesen kan være med som grunnlag for vurderingen. Det skal bare tas hensyn til forhold som er skriftlig dokumentert. Derfor skal det eventuelt innhentes skriftlig dokumentasjon fra referanser. Punktene som er nevnt ovenfor er eksempler på hva en kan innhente dokumentasjon på. For vurdering av det systematiske HMS-arbeidet kan en be om slike dokumenter som etter arbeidsmiljøloven skal utarbeides.

107 5 Det er viktig at en her vurderer gjennomgående trekk hos tilbyder. Enkelttilfeller kan bare legges til grunn dersom de har vært av særlig stor alvorlighetsgrad. Når Statens vegvesen eller andre byggherrer har svært dårlig erfaring med tilbyder, kan tilbyder avvises. Når tilbyder ikke kan vise til relevante kontrakter som er gjennomført på tilfredsstillende måte, skal tilbyder avvises HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Jf skjema E H1-verdi uttrykker ulykkesfrekvensen og angis som årlig verdi for antall arbeidsulykker med fravær i forhold til antall utførte timeverk multiplisert med Dersom gjennomsnittsverdien for de siste tre år er høyere enn kravet, skal en også vurdere utviklingstendensen for H1-verdien, og ta hensyn til denne. Videre skal en før eventuell avvisning også vurdere F-verdien, som vil uttrykke alvorligheten i eventuell høy H1-verdi, eventuell redegjørelse for iverksatte forbedringstiltak, og eventuell dokumentasjon av effekten av disse. Tilbyder som ikke kan dokumentere tilfredsstillende resultater for ulykkesfrekvens, og eventuelt ikke kan redegjøre for iverksatte forbedringstiltak, skal avvises. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Jf skjema E Generelt skal tilbyder avvises dersom egenkapitalen er negativ. Det gjelder alle konkurranser. Forøvrig vurderes tilbyders egenkapital i forhold til de krav som er satt i konkurransegrunnlaget. Ved vurderingen skal det tas hensyn til dokumenterte opplysninger om eventuelle vesentlige endringer i firmaets egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap. Dersom egenkapitalen er lavere enn kravet, skal det gjøres en helhetlig vurdering av tilbyders økonomiske situasjon. Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende egenkapital, skal tilbyder avvises. 4.4 Gjennomføringsevne Her vurderes tilbyders teoretisk og praktisk kompetanse og eventuell organisering og bemanningssituasjon. Det gjelder særlig at de er kompetente, har erfaring og kan vise til referanser - både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt.

108 6 For tilbyder som er nyetablert firma vil vurdering av gjennomføringsevne være gjort i forbindelse med vurderingene under punkt 4.1. Før tilbyder avvises på grunn av forhold i kriteriene 4.4.1, eller skal det gjøres en samlet vurdering av tilbyders gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Jf skjema E Her vurderes tilbyders omsetning som et uttrykk for tilbyders virksomhetsstørrelse, og dermed evne til å handtere kontrakten administrativt og økonomisk. Ved vurdering av om omsetningen er tilfredsstillende skal det også tas hensyn til utviklingen i tilbyders omsetning. Videre skal det tas hensyn til om kontrakten inneholder større andel innkjøpte materialer, sesongbetonte arbeider som f.eks. asfalt, grøntanlegg osv. I slike tilfelle korrigeres kontraktens årsomsetning tilsvarende. Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende omsetning, eller hvis utviklingen i firmaets omsetning vurderes å være så dårlig at det er stor grunn til å anta at tilbyder ikke kan klare å utføre arbeidene, skal det gjøres en samlet vurdering av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne Nøkkelpersoners kompetanse Jf skjema E Her vurderes teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersonell som disponeres for oppdraget i relevante posisjoner i organisasjonen. Grunnlaget for bedømmelsen er de arbeider tilbyder selv har hatt ansvaret for utførelsen av. Kompetanse og erfaring dokumenteres med f. eks. CV. Særlig vil CV til entreprenørens representant bli bedømt ut fra erfaring med ledelse av arbeid av tilsvarende art og vanskelighetsgrad. Dersom ingen av de som i tilbudet er oppført som nøkkelpersoner har relevant erfaring, eller dersom det i tilbudet ikke er angitt hvor nødvendig kompetanse hentes, eller det ikke er sannsynliggjort at tilbyder kan skaffe slik kompetanse, skal det gjøres en samlet vurdering av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne Organisering Her vurderes tilbyders organisering mot krav i konkurransegrunnlaget. Viktige forhold her er blant annet at organisasjonen er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. Opplysningene må være gitt på en slik måte at en er i stand til å vurdere om organiseringen er tilfredsstillende.

109 Dersom tilbyder ikke kan dokumentere tilfredsstillende organisering for kontraktsarbeidene, skal det gjøres en samlet vurdering, sammen med punktene og 4.4.2, av om tilbyder skal avvises på grunn av manglende gjennomføringsevne. 7 Veg- og transportavdelingen med hilsen Lars Erik Hauer direktør Eirik Øvstedal

110 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Samlekontrakt tunnel- og fjellsikringsarbeider / Versjon SHA-plan: Samlekontrakt Tunnel- og fjellsikringsarbeider / Side 2 av 30

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2015-12-01 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km. 11.125 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-28-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar Statens vegvesen Region vest A0-1 Tunneltiltak 2012 Fylkesvegar A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-04-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar Oppdragsgjevar:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200 Statens vegvesen Region nord A0-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-20 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-05-04 Konkurransegrunnlag Prosjekt:, Tilbudsnummer: 2012045320 Statens vegvesen Region Sør A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt... 2 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring...

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01,

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01, Statens vegvesen Region øst A0-1 Fv.361 Bjørgekrysset Nermo A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 2 Kløfta - Kongsvinger Parsell Hedmark grense - Slomarka A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-14 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 2 Kløfta - Kongsvinger

Detaljer

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt...2 1 HMS-egenerklæring...2 2 Skatteattester, attest fra foretaksregisteret...2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring...2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784 Statens vegvesen Region vest A0-1 Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen - Varden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. E39 Hp 34. Liabøen Miljøtiltak

KONKURRANSEGRUNNLAG. E39 Hp 34. Liabøen Miljøtiltak KONKURRANSEGRUNNLAG E39 Hp 34 Liabøen Miljøtiltak Region midt 2013/017174 Januar 2013 Statens vegvesen Region midt A0-1 E39 Liabøen miljøtiltak A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-22

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Mindre arbeider i forbindelse med E18- utbygginga. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Mindre arbeider i forbindelse med E18- utbygginga. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 E18 Ørje - Vinterbro Mindre arbeider i forbindelse med E18 utbygginga A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Mindre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934. Tilbudsnummer: 2012/002614

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934. Tilbudsnummer: 2012/002614 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934 Tilbudsnummer: 2012/002614 Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og

Detaljer

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Rollag kommune B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens besvarelse... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og g/s-veg A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-06-20 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vegutbedring Parsell: Tilbudsnummer: 2011 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vegutbedring Parsell: Tilbudsnummer: 2011 / Statens vegvesen Region Nord A0-1 Prosjektnavn:Vegutbedring Rustefjelbma - Smalfjord Parsell: Hp 6 km 1500-5500 A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 2011-07-12 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland OPPLAND Fv. 257 Heidal skole. TS-tiltak. Google

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland OPPLAND Fv. 257 Heidal skole. TS-tiltak. Google Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland 2013-05-24 OPPLAND-24-2013 Fv. 257 Heidal skole Google Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-05-24 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Samlekontrakt brudekker Sporfylling, fugevedlikehold

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Samlekontrakt brudekker Sporfylling, fugevedlikehold Statens vegvesen Region vest Vegavdeling Sogn og Fjordane A0-1 Samlekontrakt brudekker 2012-2013 Sporfylling, fugevedlikehold A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-07-19 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E134 Hokksund - Kongsberg. Parsell: Midtdeler Darbu - Damåsen

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E134 Hokksund - Kongsberg. Parsell: Midtdeler Darbu - Damåsen Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: E134 Hokksund - Kongsberg Parsell: Darbu - Damåsen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-11-22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E134 Hokksund

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane Sveisnr:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane Sveisnr: Statens vegvesen Region vest A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-11 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sveisnr: 2011057662 Statens vegvesen Region vest A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv303 Kuliavegen Parseller: - Augland gml. Vegstasjon - Rypelia

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04. Tilbudsnummer: 2011/002595

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04. Tilbudsnummer: 2011/002595 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Prosjektnavn: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-04 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Trybakken, midtrekkverk Parsell: HP05 Try. Tilbudsnummer: 2011 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Trybakken, midtrekkverk Parsell: HP05 Try. Tilbudsnummer: 2011 / Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-12 Konkurransegrunnlag Prosjekt:, midtrekkverk Parsell: HP05 Try Tilbudsnummer: 2011 / 107036 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Brennåsen Rosseland - breddeutvidelse Parsell: HP02 km 6,550 HP03 km 0,320. Tilbudsnummer: 2013/012082

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Brennåsen Rosseland - breddeutvidelse Parsell: HP02 km 6,550 HP03 km 0,320. Tilbudsnummer: 2013/012082 Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Brennåsen Rosseland - breddeutvidelse Parsell: HP02 km 6,550 HP03 km 0,320

Detaljer

Konkurransegrunnlg. Prosjekt: Fv.983 Solheim bru Sirdal kommune. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv.

Konkurransegrunnlg. Prosjekt: Fv.983 Solheim bru Sirdal kommune. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv. Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-02-15 Konkurransegrunnlg Prosjekt: Sirdal kommune Tilbudsnummer: 2013009966 Statens vegvesen Region Sør A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Statens vegvesen Region midt A0-1 Fv.861 Holdeplasser Bergheim. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region midt A0-1 Fv.861 Holdeplasser Bergheim. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region midt A - 1 Fv.861 Holdeplasser Bergheim A Prosjektinformasjon A Forside og innholdsliste 212-6-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.861 Holdeplasser Bergheim Tilbudsnummer: 212 /

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal Parsell: Myrbakken Nes kirke A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-28 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Region nord Ressursavdelingen Bru og elektro Konkuransegrunnlag. Rehabilitering gangbaner- Tromsøbrua

Region nord Ressursavdelingen Bru og elektro Konkuransegrunnlag. Rehabilitering gangbaner- Tromsøbrua Region nord Ressursavdelingen Bru og elektro 2013-03-18 Konkuransegrunnlag Rehabilitering gangbaner- Tromsøbrua Statens vegvesen Region nord A0-1 Tromsøbrua, gangbaner Fv 862 HP 01 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Breddeutvidelse, Fogner og Skogstad kulvert Parsell: E134 Skjøl Darbu. Tilbudsnummer: 2013 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Breddeutvidelse, Fogner og Skogstad kulvert Parsell: E134 Skjøl Darbu. Tilbudsnummer: 2013 / Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjekt: Forlengelse av kulverter Parsell: E134 Skjøl- Darbu A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-03-04 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Breddeutvidelse,

Detaljer

Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien

Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien Konkurransegrunnlag av 08.08.2012 Tilbudsnummer: 2012/081062 Statens vegvesen Region Midt A0-1 Støytiltak Jarveien E6 Sentervegen - Tonstad

Detaljer

Statens vegvesen Region Vest A0-1 E134 Førresbotn Lokale støytiltak A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag

Statens vegvesen Region Vest A0-1 E134 Førresbotn Lokale støytiltak A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 E134 Førresbotn Lokale støytiltak A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-10-26 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E134 Førresbotn Lokale støytiltak Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. E134 Div. vinter- og kollektivtiltak. Parsell: Hp03 Liamyrane Hp06 Vassvik. Sveisnummer:

Konkurransegrunnlag. E134 Div. vinter- og kollektivtiltak. Parsell: Hp03 Liamyrane Hp06 Vassvik. Sveisnummer: Konkurransegrunnlag Parsell: Hp03 Liamyrane Hp06 Vassvik Sveisnummer: 2012059800 Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv7 Dokkensvingen breddeutvidelse for midtrekkverk. Parsell: Hp11 km 0,200-0,600. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv7 Dokkensvingen breddeutvidelse for midtrekkverk. Parsell: Hp11 km 0,200-0,600. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rv7 Dokkensvingen, breddeutvidelse for midtrekkverk Hp11 km 0,200-0,600 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-08-08 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv7 Dokkensvingen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv. 61 Gang- og sykkelveg Rise - Varleite

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Fv. 61 Gang- og sykkelveg Rise - Varleite KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Fv. 61 Gang- og sykkelveg Rise - Varleite Region midt Ålesund kontorsted Dato: 25.10.2012 Statens vegvesen Region midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 260 Herefoss kleiver Parsell: Skibakken - Landstvittjenna. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 260 Herefoss kleiver Parsell: Skibakken - Landstvittjenna. Tilbudsnummer: Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Skibakken - Landstvittjenna Tilbudsnummer: 2011014196 Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-8-23 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Statens vegvesen Region vest A0-1. Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region vest A0-1. Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region vest A0-1 Prosjekt: Fv 542 Hollundsdalen Lokale støytiltak Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-02-24 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru med tilstøtende veg. Prosjektnr: Sveisnr:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru med tilstøtende veg. Prosjektnr: Sveisnr: Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-12-06 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru

Detaljer

Statens vegvesen Region midt A0-1 Bygging og utbedring av støyskjermer A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region midt A0-1 Bygging og utbedring av støyskjermer A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region midt A0-1 Bygging og utbedring av støyskjermer A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-09-02 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Bygging og utbedring av støyskjermer i

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Øst A0-1 Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-28 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ring 3 Utbedring støyskjerm Ullern Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E 39 Gangbru Ime skole. Parsell: HP06 fra ca til ca Tilbudsnummer: 2012/141958

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E 39 Gangbru Ime skole. Parsell: HP06 fra ca til ca Tilbudsnummer: 2012/141958 Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-12-18 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: HP06 fra ca 11400 til ca 11700 Tilbudsnummer: 2012/141958 Statens vegvesen

Detaljer

Oppland Fv.311 Veglys og rivning av hus

Oppland Fv.311 Veglys og rivning av hus Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland Oppland-01-2013 Fv.311 Veglys og rivning av hus Statens vegvesen Region øst A0-1 Fv.311 Veglys og rivning av hus A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak Fv 160 Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak Fv 160 Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke Tilbudsnummer: 2011099259 Statens vegvesen

Detaljer

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland. Flomtiltak Fv. 255 og Fv.383

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland. Flomtiltak Fv. 255 og Fv.383 Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland Flomtiltak Fv. 255 og Fv.383 Statens vegvesen Region øst A0-1 Fv.255 Flomtiltak Gudbrandsstuen-Storodden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Detaljer

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Staten s vegvesen Konkuransegrunnlag Prosjekt: Fv 40 Stenge elsrud Øygard, forsterkning Parsell: Hp06 Prosjekt nr. : 204999 Sveis nr.: 2011098534 November 2011 KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 420 Svennevig bomstasjon, tilbakeføring Parsell: Fv 420 Hp 10. Prosjektnummer: Sveisnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 420 Svennevig bomstasjon, tilbakeføring Parsell: Fv 420 Hp 10. Prosjektnummer: Sveisnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv 420 Svennevig bomstasjon, tilbakeføring Fv 420 Hp 10 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv 420 Svennevig bomstasjon,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv 41 Steane Kilen Parsell: Hp 03 profil Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv 41 Steane Kilen Parsell: Hp 03 profil Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 RV 41 Steane - Kilen Hp 03 profil 26350-34150 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-08-31 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 41 Steane Kilen Parsell: Hp

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Sentrumstiltak Ulvsvåg Parsell: Hp 30 km Hp 31 km 80. Prosjektnummer: / Sveisnr:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Sentrumstiltak Ulvsvåg Parsell: Hp 30 km Hp 31 km 80. Prosjektnummer: / Sveisnr: Statens vegvesen Region nord A0-1 E6 Sentrumstiltak Ulvsvåg Hp 30 km 14.470 Hp 31 km 80 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-10-09 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E6 Sentrumstiltak Ulvsvåg

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Rundkjøring Vabakkjen Parsell: E39 og Fv 544, Stord. Tilbudsnummer: 2012/032459

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Rundkjøring Vabakkjen Parsell: E39 og Fv 544, Stord. Tilbudsnummer: 2012/032459 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Rundkjøring Vabakkjen E39 og Fv 544, Stord A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Rundkjøring Vabakkjen Parsell: E39 og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: 2012/ Fv. 877 og fv. 32, gang- og sykkelveg Haslestad - Kleppan. Tilbudsnummer: 2012/119212

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: 2012/ Fv. 877 og fv. 32, gang- og sykkelveg Haslestad - Kleppan. Tilbudsnummer: 2012/119212 Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv. 877 og fv. 32, gang- og sykkelveg Haslestad - Kleppan A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-03-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: 2012/119212 Fv. 877

Detaljer

Statens vegvesen Region vest A0-1 E 39 Stord Støytiltak Entreprise del 1 Børtveit A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region vest A0-1 E 39 Stord Støytiltak Entreprise del 1 Børtveit A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region vest A0-1 E 39 Stord Støytiltak Entreprise del 1 Børtveit A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-18 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E 39 Stord støytiltak Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Rødhyllabrua. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Rødhyllabrua. Tilbudsnummer: 5 = I H " % & $ $ 5 J= JA I L A C L A I A 7 4 4 ) 5 - / 4 7 ) / 2 H I A J - $ 0 F K * HC = : % " 2 = HI A - $ 4 @ D O = > HK = * A I HEL A I A 4 A C E E@ J 5 JA E A H J HI JA @, = J K E Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 652 Lauvstad ferjekai. Tilbudsnummer: 2012/071878

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 652 Lauvstad ferjekai. Tilbudsnummer: 2012/071878 Statens vegvesen Region midt Lauvstad ferjekai A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lauvstad ferjekai Tilbudsnummer: 2012/071878 Statens vegvesen Region

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Prosjekt: Etablering av registreringspunkter

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Prosjekt: Etablering av registreringspunkter Statens vegvesen Region øst A0-1 Etablering av registreringspunkter A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-01-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Etablering av registreringspunkter For Automatisk

Detaljer

E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON

E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON Statens vegvesen Region vest - Akselerasjonsfelt 2011 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A0-1 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON Parsell: AKSELERASJONSFELT 2011 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Opphøga gangfelt Bygdahaugen, E39 Halbrend, Førde. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Opphøga gangfelt Bygdahaugen, E39 Halbrend, Førde. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region vest A0-1 Opphøga gangfelt Bygdahaugen, E39 Halbrend, Førde A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-05-03 Konkurransegrunnlag Opphøga gangfelt Bygdahaugen, E39 Halbrend,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Kontraktsnummer:

Konkurransegrunnlag. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Kontraktsnummer: Statens vegvesen Region vest A0-1 Tunnelventilatorar, Sogn og Fjordane A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-05-07 Konkurransegrunnlag Tunnelventilatorar, Sogn og Fjordane Oppdragsgiver:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Utbedring av fylkesveg 465 v/træland Parsell: Hp 06 Træland. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Utbedring av fylkesveg 465 v/træland Parsell: Hp 06 Træland. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Hp 06 Træland Tilbudsnummer: 2011177995 Statens vegvesen Region sør

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: Kvaløyhamn FK Selvær FK

KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: Kvaløyhamn FK Selvær FK Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: 18 2568 18 2221 Kvaløyhamn FK Selvær FK Sveisnr: 2012005512 Region nord Ressursavdelingen Bru og Elektro Dato: 2012 01 02 Statens vegvesen Region

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.967 Eidem - Flønes Parsell: km 0,000 km 2,180. Tilbudsnummer: 2011/040689

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.967 Eidem - Flønes Parsell: km 0,000 km 2,180. Tilbudsnummer: 2011/040689 Statens vegvesen Region midt A0-1 Fv.967 Eidem Flønes, forsterkning km 0,000 km 2,180 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.967 Eidem - Flønes Parsell:

Detaljer

Samleprosjekt vegavdelingen M&R, kollektivtiltak og gangsikring på riks- og fylkesveg Sør for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal

Samleprosjekt vegavdelingen M&R, kollektivtiltak og gangsikring på riks- og fylkesveg Sør for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal KONKURRANSEGRUNNLAG Samleprosjekt vegavdelingen M&R, kollektivtiltak og gangsikring på riks- og fylkesveg Sør for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal Region midt Ålesund kontorsted Dato: 26.4.2013 Statens

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-09 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Samlekontrakt Nærøy 2011 Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Intensivbelysning gangfelt E39 Førde sentrum. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Intensivbelysning gangfelt E39 Førde sentrum. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region vest A0-1 Intensivbelysning gangfelt E39 Førde sentrum A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-12 Konkurransegrunnlag Intensivbelysning gangfelt E39 Førde sentrum

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

E39 Kurve Tverrelva (Hauasvingen) Prosjektnr.: Sveisnr.: 2012 /

E39 Kurve Tverrelva (Hauasvingen) Prosjektnr.: Sveisnr.: 2012 / KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: E39 Kurve Tverrelva (Hauasvingen) Prosjektnr.: 404161 Sveisnr.: 2012 / 128810 Volda kommune Region midt Ålesund kontorsted Dato: 22.10.2012 Statens vegvesen Region midt A0-1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Parkeringsplass Senjatrollet. Parsell: Fv 86 Hp 13, km 2,572. Tilbudsnummer: 2011/174902

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Parkeringsplass Senjatrollet. Parsell: Fv 86 Hp 13, km 2,572. Tilbudsnummer: 2011/174902 Berg kommune og Statens vegvesen, Nasjonal turistveg A0-1 Parkeringsplass Senjatrollet Fv 86 Hp 13, km 2,572 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-02-22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parkeringsplass

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vegmerking. Region øst. Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka vegoppmerking i Hedmark/Oppland

Konkurransegrunnlag. Vegmerking. Region øst. Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka vegoppmerking i Hedmark/Oppland Statens vegvesen Region øst A0-1 Vegoppmerking fresing A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-11 Konkurransegrunnlag Vegmerking Region øst Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Djupåselv bru Parsell: Fv. 737 Ballangen. Tilbudsnummer: 2013 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Djupåselv bru Parsell: Fv. 737 Ballangen. Tilbudsnummer: 2013 / Statens vegvesen Region nord, avdeling Midtre Hålogaland A0-1 Djupåselv bru Fv. 737 Djupåselv bru, Ballangen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014.03.01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Djupåselv

Detaljer

E39 Eikefettunnelen, Trodalstunnelen og Sandviktunnelen Oppgradering belysning

E39 Eikefettunnelen, Trodalstunnelen og Sandviktunnelen Oppgradering belysning Statens vegvesen Region vest E39 Eikefettunnelen, Trodalstunnelen og Sandviktunnelen Oppgradering belysning A0-1 2013.04.10 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1. akselerasjonsfelt ved Mohagen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region øst A0-1. akselerasjonsfelt ved Mohagen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Nytt kryss Lygna og retardasjonsog A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-05-14 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Nytt kryss Lygna og retardasjonsog Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490. Tilbudsnummer: Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490 Tilbudsnummer: 2011090379 Statens vegvesen Region nord A0-2 Rehabilitering av fv 26 Tverrelvdalen Parsell

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv 9 Rassikring Urdviki 2012 Bygland kommune. Prosjektnummer: SVEIS-nummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv 9 Rassikring Urdviki 2012 Bygland kommune. Prosjektnummer: SVEIS-nummer: Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 9. Rassikring Urdviki 2012 Bygland kommune A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-10 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 9 Rassikring Urdviki 2012 Bygland

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Utne ferjekai- Ombygging. Tilbudsnummer: 2013/ Statens vegvesen Region vest A0-1 Utne ferjekai- Ombygging

Konkurransegrunnlag. Utne ferjekai- Ombygging. Tilbudsnummer: 2013/ Statens vegvesen Region vest A0-1 Utne ferjekai- Ombygging Statens vegvesen Region vest A0-1 Utne ferjekai- Ombygging A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 28.05.2013 Konkurransegrunnlag Utne ferjekai- Ombygging Tilbudsnummer: 2013/054272 Statens vegvesen

Detaljer

A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:

A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: Statens vegvesen Region øst A1-1 Samlekontrakt Kollektivtiltak Romerike 2011 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste 2011-07-13 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen

Detaljer

Bru nr: Sundklakkstraumen bru Betongrehabilitering katodisk beskyttelse Ev 10 HP10 KM8500

Bru nr: Sundklakkstraumen bru Betongrehabilitering katodisk beskyttelse Ev 10 HP10 KM8500 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Parsell: Bru nr: 18-1681 Sundklakkstraumen bru Betongrehabilitering katodisk beskyttelse Ev 10 HP10 KM8500 Vågan og Vestvågøy kommune Region nord Midtre Hålogaland Desember

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region vest A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-06-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Toalett bygg med venterom ferjekai Fv.126 Varaldsøy Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 130 Mur Norheimsund Parsell: Norheimsund. Tilbudsnummer: 2013 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 130 Mur Norheimsund Parsell: Norheimsund. Tilbudsnummer: 2013 / Statens vegvesen Region vest A0-1 303818 Fv 130 Mur Norheimsund A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: 303818 Fv 130 Mur Norheimsund Parsell: Norheimsund

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv13 Rundkjøring i kryss Rådhusgata og Hellandsveien, Jørpeland. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rv13 Rundkjøring i kryss Rådhusgata og Hellandsveien, Jørpeland. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region vest A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-10-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv13 Rundkjøring i kryss Rådhusgata og Hellandsveien, Jørpeland Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise vegbelysning 2012 Parsell: E39 Helleland - Skurve. Tilbudsnummer: 2011/143701

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise vegbelysning 2012 Parsell: E39 Helleland - Skurve. Tilbudsnummer: 2011/143701 Statens vegvesen Region vest A0-1 Parsell: E39 Helleland - Skurve A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-01-16 Konkurransegrunnlag Parsell: E39 Helleland - Skurve Tilbudsnummer: 2011/143701

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Samlekontrakt trafikksikkerhet og kollektivtiltak. Flekkefjord - Lindesnes. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Samlekontrakt trafikksikkerhet og kollektivtiltak. Flekkefjord - Lindesnes. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Samlekontrakt Trafikksikkerhet og kollektivtiltak Flekkefjord-Lindesnes 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-13 Konkurransegrunnlag Samlekontrakt

Detaljer

Statens vegvesen Region vest A0-1 Fv.55 Busshaldeplass Kvam Hp 04 Sogndal kommune A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region vest A0-1 Fv.55 Busshaldeplass Kvam Hp 04 Sogndal kommune A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region vest A0-1 Fv.55 Busshaldeplass Kvam Hp 04 Sogndal kommune A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-05-31 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.55 Busshaldeplass Kvam Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: FV35 Styggedalen Hønefoss Gang sykkelveg, TS og Kollektiv Parsell: Hp 07 km

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: FV35 Styggedalen Hønefoss Gang sykkelveg, TS og Kollektiv Parsell: Hp 07 km Statens vegvesen Region Sør A0-1 FV35 Styggedalen - Hønefoss Gang- og sykkelveg, TS og Kollektiv A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: FV35 Styggedalen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Fv 43 Hunneset-Vatne

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Fv 43 Hunneset-Vatne KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Fv 43 Hunneset-Vatne Hp01 Hunneset x Fv651- Ørsta gr. Hp02 Ørsta gr.- Vatne Ørsta og Volda kommune Region midt Ålesund kontorsted Februar 2013 Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Forsterket vegoppmerking Region midt. Kontrakt: Fresing for forsterket vegoppmerking Saksnr.

Konkurransegrunnlag. Forsterket vegoppmerking Region midt. Kontrakt: Fresing for forsterket vegoppmerking Saksnr. Statens vegvesen Region midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-02-05 Konkurransegrunnlag 2013 Region midt Kontrakt: Fresing for forsterket vegoppmerking 2013 Saksnr. 2013/015368

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Automatisk bomstasjon på Måna, Rv 23. Parsell: Bomstasjon Måna. Tilbudsnummer: 2014/040339

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Automatisk bomstasjon på Måna, Rv 23. Parsell: Bomstasjon Måna. Tilbudsnummer: 2014/040339 Statens vegvesen Region øst A0-1 Automatisk bomstasjon på Måna, Rv 23 Parsell Bomstasjon Måna A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-04-04 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Automatisk bomstasjon

Detaljer