EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013 FORSLAG TIL PLAN FOR ARBEIDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013 FORSLAG TIL PLAN FOR ARBEIDET"

Transkript

1 Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 33/17 Sak nr.: 2017/1458 Møte: EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013 FORSLAG TIL PLAN FOR ARBEIDET Grunnlagsdokumenter i saken - Fakultetsstyresak 73/12: Framlegg til ny organisasjon for Det medisinsk-odontologiske fakultet Framtidens fakultet 1.pdf. - Fakultetsstyresak 7/17: Evaluering av ny fakultetsstruktur fra Brev om evalueringen til instituttene (vedlegg) - Notat fra Styringsgruppen til fakultetsstyret, 21.mars 2017 (vedlegg) Hva saken gjelder Fakultetsstyret vedtok i sist møte følgende: 1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget. 2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe. 3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen fremlegges i møte 29.mars Prosjektorganisasjonen Prosjektorganiseringen er nå trådt i kraft og oversikt over medlemmer i de ulike gruppene følger av vedlagte brev. Studentene er også tilbudt plass i prosjektorganisasjonen, men i samråd med leder av Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det avtalt at studentene involveres ved at saken tas opp i felles møter med MOSU. Mandat Evalueringen planlegges gjennomført i løpet av 2017 med følgende mandat: - vurdering av om ny instituttstruktur er tilpasset forsknings-, formidlings- og utdanningsvirksomheten - vurdering av optimal organisering internt ved instituttene - vurdering av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. Gjennomgang av organisering av tekniske tjenester var en del av omorganiseringsprosjektet, men ble utført etter en innfasingsperiode av ny instituttstruktur ved fakultetet. Denne evalueringen skal også dekke organisering av tekniske tjenester. 1

2 Plan for arbeidet og milepælsplan Hovedinndeling av arbeidet Styringsgruppen foreslår at evalueringen gjennomføres i 2017 med datainnsamling våren 2017, og at arbeid med analyse og evalueringsrapport gjennomføres høsten Forslaget er begrunnet ut fra at det fra høsten vil være et nytt fakultetsstyre og ett nytt dekanat som da vil være med i evalueringsprosessen og deretter må vurdere hvilke tiltak som skal settes i verk. I tillegg tiltrer to nye instituttledere fra høsten, en administrasjonssjef er under tilsetting og det skal velges nye instituttråd fra høsten Det er naturlig rent arbeids- og ressursmessig også å dele inn arbeidet i to bolker fordelt på vår- og høstsemesteret. Forslag til milepælsplan er satt opp med fakultetsstyret som øverste beslutningsorgan for evalueringen, med sluttbehandling av evalueringen i styremøte 13. desember 2017; se notat fra Styringsgruppen for detaljert milepælsplan. Vårsemester datainnsamling I vårsemesteret foreslås en avlevering fra sittende fakultetsstyre og dekanat i styremøte 14. juni basert på datainnsamling og en anbefalt plan for videre prosess for høsten Det settes av egne møter i kommunikasjonsplanen for å ivareta kommunikasjonsbehovet underveis i evalueringsprosjektet. Datainnsamlingen foreslås slik: Grunnlagsdata. Hvordan er instituttene organisert sjølmelding fra instituttene. Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt mot ressursbruk før. Spørreundersøkelse til alle ansatte. Sammenligninger mot andre fakultet. Kommunikasjonsplan Det er avgjørende for et godt evalueringsresultat at evalueringsprosessen er transparent og godt kjent blant alle fakultetets ansatte og studenter. I kommunikasjonsplanen vil det tas særlig hensyn til at evalueringsprosjektet skal være godt kjent blant våre ansatte og studenter. Det etableres egne nettsider under fakultetets nettsider for prosjektet og egne internsaker legges ut når det er viktige kommunikasjonsbudskap. Instituttenes infobrev vil få tilsendt tilrettelagt informasjon om framdriften til evalueringsprosjektet. Studentene holdes informert ved de faste møtene fakultetet har med Medisinskodontologisk Studentutvalg (MOSU) og i de fora som studentene er representert som fakultetsstyret. I vårsemesteret er det to viktige kommunikasjonsbudskap: Evalueringen er startet. Spørreundersøkelsen gjennomføres. 2

3 Det vurderes 2-3 allmøter i evalueringsperioden. I høstsemesteret vil det være viktig at evalueringsprosjektet er åpent for innspill og meningsytringer underveis i prosessen. Forslag til vedtak 1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen som presentert i dette saksforelegget. 2. Dekanen får fullmakt til å foreta justeringer i mandat, opplegg og tidsplan i tråd med diskusjonene i møtet. 3. Fakultetsstyret ber om en orientering av status for evalueringen i neste møte. Inger Hjeldnes Senneseth Fakultetsdirektør Ørjan Hauge Assisterende fakultetsdirektør Vedlegg: - Brev til instituttene om prosjektorganisasjonen for evalueringen. - Notat fra Styringsgruppen til fakultetsstyret, datert 21. mars INSE, ØRH 3

4 UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Institutt for global helse og samfunnsmedisin Institutt for klinisk odontologi Klinisk institutt 1 Klinisk institutt 2 Institutt for biomedisin Referanse Dato 2017/1458-INSE Evaluering av ny fakultetsstruktur fra prosjektorganisasjon Det vises til fakultetsstyresak 7/17, , med vedtak om oppstart av evaluering av fakultetets organisasjon fra Ny organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble vedtatt i Universitetsstyret 27. september 2012 (sak 51/12), med organisering til fem institutter, jfr. uhl. 9-2 (4) fra Organisasjonsendringen var forankret i fakultetets strategiplan og i Handlingsplan for hovedvirkemidler ble det lagt opp til planlegging og gjennomføring av en omorganisasjonsprosess i , med plan om ny organisasjonsstruktur med iverksetting fra Mål for organisasjonsendringen Strategiplanen la vekt på at målet var en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings-, og utdanningsvirksomheten og fleksibel i forhold til faglig struktur. I styresak 103/11 vedtok fakultetsstyret fem overordnede hovedmomenter for rammene for en omorganisering av fakultetet: 1. Forenkling av organisasjons- og styringsstruktur og tydeliggjøring av strategisk ledelse. 2. Synliggjøring av tversgående strukturer. 3. Styrke funksjoner som understøtter forskning og forskerutdanning. 4. Styrke undervisningsorganisering. 5. Forenkle administrative funksjoner. I henhold til Omstillingsavtalen ved UiB skal alle organisasjonsendringer gjennomgå en evaluering etter en viss tid. Evaluering av «Framtidens fakultet» er videre fastsatt i Handlingsplan for hovedvirkemidler med en gjennomgang av organisasjonsstrukturen i «Framtidens fakultet» ut fra å vurdere: - om organisasjonsstrukturen er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- og utdanningsvirksomheten, - optimal organisering internt ved instituttene, - eventuelle justeringer av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Det medisinsk-odontologiske fakultet Telefon Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Jonas Lies vei 79 Bergen Saksbehandler Inger Hjeldnes Senneseth side 1 av 3

5 side 2 av 3 Informasjon om prosess og dokumenter som dannet grunnlag for omorganiseringen finnes på web: med bl. a. Rapport fra AG1 Anbefaling ny Instituttstruktur og Rapport fra AG 2 Forslag til organisering av tekniske og administrative støttefunksjoner. Fakultetsstyrevedtak i omorganiseringsprosessen er tatt inn som grunnlagsdokumenter i styresak 7/17. Mandat, rammer og framdrift for evalueringen Evalueringen planlegges gjennomført i løpet av 2017 og omfatter: - vurdering av om ny instituttstruktur er tilpasset forsknings-, formidlings- og utdanningsvirksomheten - vurdering av optimal organisering internt ved instituttene - vurdering av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. Gjennomgang av organisering av tekniske tjenester var en del av omorganiseringsprosjektet, men ble utført etter en innfasingsperiode av ny instituttstruktur ved fakultetet. Evaluering av organisering av tekniske tjenester gjennomføres som en egen prosess. I henhold til fakultetsstyrevedtak, sak 7/17, skal det etableres en prosjektorganisasjon for planlegging og gjennomføring av evalueringen, med en styringsgruppe, en planleggingsgruppe og et prosjektsekretariat. Styringsgruppen skal på bakgrunn av innspill fra planleggingsgruppen gjennomgå og gi råd om opplegg og plan for gjennomføring av evalueringen til Fakultetsstyret. Det fremmes forslag til evalueringsopplegg med milepælsplan for evalueringen for fakultetsstyret i møte 29. mars. Dekan oppnevner styringsgruppen og planleggingsgruppe: Styringsgruppens sammensetning Nina Langeland, dekan, leder Eyvind Rødahl, prodekan Inger Hjeldnes Senneseth, fakultetsdirektør Per Bakke, instituttleder Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør Representant fagforeninger June Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud Ørjan Hauge, underdirektør, sekretær for styringsgruppen Planleggingsgruppens sammensetning: Inge Fristad, visedekan, leder Guri Rørtveit, instituttleder Nils Erik Gilhus, instituttleder Jan Haavik, professor Julie Stavnes, administrasjonssjef Karl Erik Muller, stipendiat Representant fagforeninger June-Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud Prosjektsekretariatet

6 side 3 av 3 Prosjektsekretariat: Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingen Tone Bergan, seniorrådgiver HR-avdelingen Ørjan Hauge, underdirektør Ingrid Hagerup, seniorkonsulent Opplegg for evaluering ble vedtatt i styremøte med følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget. 2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe. 3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen fremlegges i møte 29.mars Mandat/leveranser for planleggingsgruppen: - Komme med forslag til opplegg og plan for gjennomføring av evalueringen, inkludert milepælsplan til styringsgruppen innen 15.mars. - Følge opp fakultetsstyrets vedtak og styringsgruppens plan for evalueringen underveis i arbeidet - Komme med innspill til gjennomføringen av evalueringen underveis i evalueringsperioden, herunder kommunikasjonsplan og evalueringsmetoder, Vi ber planleggingsgruppen gjennomgå mandat, og utarbeide forslag til opplegg og tidsplan (milepælsplan) for evalueringen innen 15. mars. Dette legges fram for styringsgruppen før det fremmes for fakultetsstyret i møte Vennlig hilsen Nina Langeland dekan Inger Hjeldnes Senneseth fakultetsdirektør Vedlegg: Fakultetsstyresak 7/17, Kopi: Styringsgruppen Planleggingsgruppen Prosjektsekretariatet Medisinsk-odontologisk studentutvalg, v/leder

7 Sak Vedlegg 2 Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Styringsgruppen FORSLAG TIL PLAN FOR GJENNOMFØRING AV EVALUERINGEN, INKLUDERT MILEPÆLSPLAN Styringsgruppen foreslår følgende opplegg for evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013: Vår 2017 datainnsamling. Høst 2017 evaluering og eventuelle forslag til tiltak. Iverksetting av tiltak er neste skritt etter at evalueringen er fullført i FIGUR 1 - EVALUERINGSPROSESSEN 3 TRINN Datainnsamling Evaluering Vurdering av tiltak Drøfting av mandat Styringsgruppen har drøftet representasjonen i evalueringsprosjektet: - Ber om å inkludere også tekniske tjenester i evalueringen og dermed teknisk ansatt i Planleggingsgruppen for å ivareta representasjon fra denne stillingsgruppen. - Ber om representasjon også fra administrativt tilsatte i Planleggingsgruppen. - Ber om utvidet representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene i Styringsgruppen med totalt to medlemmer med varamedlem deltar. Styringsgruppen har drøftet mandatet: - Avgrensninger: o Dette er ikke en medarbeiderundersøkelse eller trivselsundersøkelse. UiBs opplegg for medarbeiderundersøkelse, ARK-undersøkelsen gjennomføres høst 2017 utenfor evalueringsprosjektet. ARK vil gjennomføres årlig. o Forhold som vedrører studieplanendringer, særlig for ny studieplan medisin og studieplanendring i odontologi holdes utenfor evalueringsprosjektet. o Evalueringen bør prøve å skille ut effekten av en kraftig budsjettinnstramming for fakultetet fra 2012 fra effekten av tiltak i ny fakultetsstruktur fra o I tolkningen av om ny instituttstruktur er tilpasset virksomheten legges til grunn at det kan finnes positive endringer sammenlignet med tilstand før ny fakultetsstruktur. I tolkningen av "vurdering av optimal organisering internt ved instituttene" legges til grunn hensikt og virkemidler fra rapportene i omorganiseringen og en analyse av om dette er 1

8 Milepælsplan gjennomført. Det vil si at optimal organisering allerede ble vurdert i 2012-rapportene og at evalueringen ser om dagens institutter er organisert slik. Hovedinndeling av arbeidet Styringsgruppen foreslår at evalueringen gjennomføres i 2017 i to faser med datainnsamling vår 2017 og evalueringsrapport høst Da vil nytt fakultetsstyre og dekanat delta i sluttføringen av evalueringsprosessen og deretter vurdere eventuelle tiltak. Forslaget er også begrunnet med tiltredelse for to nye instituttledere fra høsten, en administrasjonssjef er under tilsetting, og det skal velges nye instituttråd fra høsten Forslag til milepælsplan er satt opp med fakultetsstyret som øverste beslutningsorgan for evalueringen, med sluttbehandling av evalueringen i styremøte den 13. desember TABELL 1 MILEPÆLSPLAN FORSLAG Tidpunkt Deltakere, møtearena Agenda Forhandlingsutvalget Orientert om oppstart av evalueringen Fakultetsstyret Godkjenning oppstart evaluering Styringsgruppen Første møte. Plan for gjennomføring, inkl milepælsplan Fakultetsstyret Mandat, opplegg og tidsplan. Forhandlingsutvalget Statusorientering Fakultetsstyret Avrapportering og orientering om status Styringsgruppen Fellesmøte med planleggingsgruppen Prosjektsekretariatet Sjølmelding og spørreundersøkelse sendes ut Prosjektsekretariatet Frist for svar på sjølmelding og spørreundersøkelse Styringsgruppen Behandling av grunnlagsdokumentasjon, inkl. survey Forhandlingsutvalget Statusorientering Fakultetsstyret Avlevering av grunnlagsdokumentasjon, inkl survey Styringsgruppen Konstituerende møte for ny styringsgruppe Fakultetsstyret Styresak Forhandlingsutvalget Statusorientering Styringsgruppen Møte Fakultetsstyret Styresak Fakultetsstyret Styresak Styringsgruppen Frist for endelig evalueringsrapport Forhandlingsutvalget Statusorientering Fakultetsstyret Evalueringen fullføres Vårsemester datainnsamling I vårsemesteret foreslås en avlevering fra sittende fakultetsstyre og styringsgruppe i styremøte 14. juni basert på datainnsamling og en anbefalt plan for videre prosess for høsten Opplegg med møter og foreslåtte oppgaver for vårsemesteret er kommunisert mellom styringsgruppen, planleggingsgruppen og prosjektsekretariatet og skal være gjennomførbart. Det er særlig tidsaspektet for spørreundersøkelsen som er kritisk og vil bli fulgt særlig opp. Det settes av egne møter i kommunikasjonsplanen for å ivareta kommunikasjonsbehovet underveis i evalueringsprosjektet. Datainnsamling: 1. Grunnlagsdata om vår virksomhet fra Database for høgre utdanning (DBH) for forsknings- og utdanningsresultater og antall ansatte med bruk av årene og Innspill også 2

9 fra Arbeidsgruppe 1 sin rapport i omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet». Det må vurderes om evalueringen også skal ta inn utviklingen i svar på Studentbarometeret og studentevalueringer. 2. Hvordan er instituttene organisert sjølmelding fra instituttene etter utsendt mal. 3. Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt mot ressursbruk før iverksetting av ny fakultetsstruktur fra 2013, herunder vurdere bruk av a. Ressursbruk pr stillingsgruppe. b. Forholdstall administrativt/vitenskapelig ansatte. c. Tid brukt på tilsettingsprosesser, bruk av målinger ved rekrutteringsseksjonen. d. Økt ressursbruk forskningsrådgivning målt mot økt ekstern finansiering. e. Økt ressursbruk på kommunikasjon målt mot økning i antall mediesaker. 4. Spørreundersøkelse til alle ansatte for å dekke mandat: a. vurderinger om ny organisering er tilpasset forsknings- formidlings- og utdanningsvirksomheten b. optimal organisering internt ved instituttene c. administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. Styringsgruppen ønsker også å åpne for at instituttspesifikke spørsmål kan tas inn i undersøkelsen. 5. Bruk av sammenligninger mot andre fakultet for å kunne kontrollere mot endringer i fakultetets rammebetingelser. Det er særlig ønskelig å måle vårt fakultet opp mot MN-fakultetet ved UiB og tidligere «Det medisinske fakultet» ved NTNU. 1. Grunnlagsdata Arbeidsgruppe 1 sin rapport i omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet» inneholder en rekke suksesskriterier som gir gode innspill til grunnlagstall. Prosjektsekretariatet vil strukturere informasjon fra hovedsakelig DBH, men også vurdere andre datakilder som UiBs økonomisystem for å få ut økonomidata. I tillegg kan Studentbarometeret og studentevalueringer gi en indikasjon på utviklingen for studentene våre over tid. Planleggingsgruppen vil deretter foreslå en samling grunnlagsdata som gir viktig bakgrunnsinformasjon for utviklingen ved fakultetet i evaluerings-perioden fra før omorganiseringen i 2013 fram til nå. Funksjonsplanen for fakultetsadministrasjonen målt opp mot den faktiske bemanningen vil inngå i datagrunnlaget for administrativ organisering. Bakgrunnsdata er også viktig for tolkning av data fra spørreundersøkelsen. 2. Instituttorganisering Planleggingsgruppen vil komme med forslag til en sjølmelding som sendes våre 5 institutter for å få svar på den interne organiseringen ved instituttene. Den administrative organiseringen ved hvert institutt vil også være naturlig å spørre om. 3. Ressursbruk før og etter omorganiseringen Planleggingsgruppen vil foreslå måter å måle ressursbruk før og etter ny fakultetsstruktur slik at også denne dimensjonen i omorganiseringen blir best mulig belyst. Ressurssituasjonen ved fakultetet endret seg mye i perioden og påvirket i stor grad både handlingsrom og muligheter for å iverksette tiltak i tråd med oppfølgingen av planer for ny fakultetsstruktur. 4. Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse er valgt for å kunne fange opp meninger blant alle ansatte og for få innspill fra alle ansatte ved fakultetet. Spørreundersøkelsen er en kritisk suksessfaktor for evalueringen. Det er avgjørende at det metodiske opplegget for spørreundersøkelsen er gjennomarbeidet både for å få flest mulig svar og for å gi alle ved fakultetet en mulighet til å gi tilbakemelding i evalueringen. Planleggingsgruppen støttet av prosjektsekretariatet er allerede i gang med arbeidet for å lage en skisse til spørsmål. Planleggingsgruppen har delt seg inn i undergrupper for å komme med forslag til de ulike 3

10 hovedtemaene forskning, undervisning og administrativ kapasitet. HR-avdelingen og fakultetet har erfaring med spørreundersøkelser fra andre evalueringer som kan brukes inn i utformingen. Det vil også undersøkes om andre ressurser kan knyttes til arbeidet for å få en best mulig undersøkelse for vårt formål. I etterkant av gjennomført spørreundersøkelse vil det vurderes om det er behov for å gjennomføre dybdeintervjuer med utvalgte, randomiserte personer for å belyse forhold som er av betydning for evalueringen ytterligere. 5. Sammmenligninger mot andre fakultet For å kontrollere mot utviklingen i fakultetets rammebetingelser og for å måle oss opp mot våre nærmeste samarbeidspartnere og konkurrenter er det ønskelig å sammenligne utviklingstrekk med andre fakultet. Særlig gjelder dette MN-fakultetet ved UiB og tidligere Det medisinske fakultet ved NTNU. Høstsemester 2017 vurdering og evaluering Nytt fakultetsstyre har sitt første møte 6. september og vil da starte behandlingen av fase II i evalueringen. Det er nytt fakultetsstyre, ledelse og ny styringsgruppe som avgjør i hvilke form evalueringen vil foregå høsten Planleggingsgruppen har satt opp et forslag til milepæler, datoer og framdriftsplan som er tentative, men sammenhengende med en overordnet tilnærming for en todelt prosess. Endelig evalueringsrapport er foreslått lagt fram for fakultetsstyret den 13. desember Kommunikasjonsplan Planleggingsgruppen arbeider også med et utkast til kommunikasjonsplan og hovedtrekkene så langt refereres under. Det etableres egne nettsider for prosjektet. Det vurderes å lage egne internsaker når det er viktige kommunikasjonsbudskap. Instituttenes infobrev vil få tilsendt tilrettelagt informasjon etter hvert som evalueringsprosjektet går framover. Studentene er også tilbudt plass i prosjektorganisasjonen, men i samråd med leder av Medisinskodontologisk Studentutvalg (MOSU) er det avtalt at studentene involveres ved at saken tas opp i felles møter med MOSU. I kommunikasjonsplanen vil det tas særlig hensyn til at evalueringsprosjektet skal være godt kjent blant alle våre ansatte og våre studenter. I vårsemesteret er det to viktige kommunikasjonsbudskap: - Evalueringen er startet. - Spørreundersøkelsen gjennomføres. Planleggingsgruppen vil anbefale et allmøte i forkant av utsendelsen av spørreundersøkelsen i mai. I høstsemesteret vil det være viktig at evalueringsprosjektet skal være åpent for innspill og meningsytringer underveis i prosessen. Planleggingsgruppen anbefaler to allmøter til høsten som legges i forkant til de mest kritisk beslutningspunktene i evalueringsprosessen. Planleggingsgruppen ser det som avgjørende at evalueringsprosessen er transparent og godt kjent blant alle fakultetets ansatte og studenter. 21. mars 2017, Inger Hjeldnes Senneseth og Ørjan Hauge 4

SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN!

SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN! U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet SVAR PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN! EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013 (Framtidens fakultet) Allmøte 23. mai 2017 for alle

Detaljer

Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 142/11 Sak nr.: 10/13430 Møte: 16.11.11 Framtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet 1. Innledning Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER

Sak nr.:2013/6256 Møte: FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 49/13 Sak nr.:2013/6256 Møte: 12.6.2013 FRAMTIDENS FAKULTET ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER Det vises til fakultetsstyre-sak 105/2012,

Detaljer

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan

Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 105/2012 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 7.11.2012 Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 1. Innledning Det vises til fakultetsstyresaker

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens

Detaljer

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 11/13 Sak nr. 2010/13430 Møte: 14.02.13 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Bakgrunn I møte 27.9.2012 (sak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. Onsdag 17. oktober 2012 kl

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE. Onsdag 17. oktober 2012 kl UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 17. oktober 2012 kl. 14.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 64 Saksnr.: 12/9921 Møte: 13. september 2012 ERFARINGER MED FAKULTETSSTYRET OG INSTITUTTRÅDENES ROLLE OG

Detaljer

Sak nr.: 2010/ Evaluering av fakultetorganisasjonen og fremtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet

Sak nr.: 2010/ Evaluering av fakultetorganisasjonen og fremtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Sak nr.: 2010/13430 Styre-sak: 104/11 Møte: 14. september 2011 Evaluering av fakultetorganisasjonen og fremtidig organisering av Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. desember 2011 kl. 13:15 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. september 2013 kl. 09.00 møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad *****************************************************************************

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Milepælsplan «Framtidens fakultet»

Milepælsplan «Framtidens fakultet» Vedlegg til fakultetsstyresak 73/12 om framtidens fakultet, 22.06.12 Milepælsplan «Framtidens fakultet» Oppdatert pr. 14.06.12 Dato, tidspunkt og sted Deltakere, møtearena Agenda 2011 Høsten 2011 Fakultetsledelsen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 26. oktober 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen

Oppfølging av den administrative bemanningsplanen UNIVERSITETET I BERGEN Oppfølging av den administrative bemanningsplanen Allmøte 20. november 2013 Fakultetsdirektør Trine Moe Assisterende fakultetsdirektør Kim Ove Hommen Dagsorden Bakgrunn Prosjektgruppens

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 25. mars 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 5. mars 2014 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 11. april 2012 kl. 09:30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe A

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

Arkivkode: Fak.sak: 34/09 Sak nr.: Møte: 21 januar 2009 STRATEGIPROSESS FOR STRATEGIPLAN DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET

Arkivkode: Fak.sak: 34/09 Sak nr.: Møte: 21 januar 2009 STRATEGIPROSESS FOR STRATEGIPLAN DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Arkivkode: Fak.sak: 34/09 Sak nr.: Møte: 21 januar 2009 STRATEGIPROSESS FOR STRATEGIPLAN DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010-1. Bakgrunn:

Detaljer

Onsdag 10. april 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Onsdag 10. april 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 10. april 2013 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 12. juni 2013 kl. 14.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 29. mars 2017 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan

ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet. Ny kunnskap for bedre helse. ALLMØTE 12. NOVEMBER 2012 Bemanningsplan. 1 Dette møtet handler om Framtidens fakultet-prosjektet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 25 Saksnr.: 2016/2748 Møte: 28. april 2016 SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 22. februar 2012 kl. 13:15 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Innkalling til møte i styringsgruppen Tirsdag 6. september kl. 12.00 15.00, Møterom 2, Muséplassen 1 Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 37 Saksnr.: 08/2768/MN Møte: 28. mai 2008 EVALUERING AV LEDELSES- OG STYRINGSMODELLEN VED FAKULTETET OPPNEVNING

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Styresak: 95/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte:

Styresak: 95/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 95/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 17.10.2012 Framtidens fakultet: Status og framdrift. Intern organisering, styrings- og ledelsesstruktur

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 58/13 09.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/12284-TRM Oppfølging av administrativ

Detaljer

Oppstartmøte 19. desember 2011 Oxford-Research rapporten - og videre om bakteppe og formål med prosjektet fakultetsdirektør Nina Mevold

Oppstartmøte 19. desember 2011 Oxford-Research rapporten - og videre om bakteppe og formål med prosjektet fakultetsdirektør Nina Mevold Oppstartmøte 19. desember 2011 Oxford-Research rapporten - og videre om bakteppe og formål med prosjektet fakultetsdirektør Nina Mevold Organisasjon Vi skal ha en organisasjonsstruktur som er best mulig

Detaljer

Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011

Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011 Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011 FORHANDLINGER OM OVERFØRING AV DRIFTEN VED ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK VEDTAK OM Å AVSLUTTE

Detaljer

Fakultetsstyret 16. juni 2016 ved dekan Helge K. Dahle

Fakultetsstyret 16. juni 2016 ved dekan Helge K. Dahle SCENARIO 2030 FOR ET STYRKET FAKULTET Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Fakultetsstyret 16. juni 2016 ved dekan Helge K. Dahle SCENARIO 2030 TRE HOVEDFASER I ARBEIDET Fase 1 (utredning) april-desember 2016

Detaljer

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D FAKULTETSSTYRET SOM VALGFORSAMLING UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 48 Saksnr.: 2015/3487 Møte: 11. juni 2015 VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B OG D 2015 2016 FAKULTETSSTYRET

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 62 Saksnr.: 2014/4537 Møte: 2. oktober 2014 RAMMER FOR ARBEID MED ADMINISTRATIV KVALITETSUTVIKLING FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 24.11.2014 Saksnr..: 2013/3092 EIRIHAAK Dekanvedtak - JF - godkjenning av vedtekter for Norsk senter for menneskerettigheter med virkning fra 01.01.15

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET

1(L UNIVERSITETET I TROMSØ UIT. Sak SREVMED O72O1 2. Sak S-REVMED Prosessdokument. DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I TROMSØ UIT DET HELSEVfENSKAPELIGE FAKULTET Sak SREVMED O72O1 2 Til: Styringsgruppen for implementering av fly medisinsk studieplan Møtedato: 27. mars 2012 Arkivref.: 2011/5096-28 ENIOO1/333

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Arkivkode: Fak.sak: 130/09 Sak nr.: Møte:

Arkivkode: Fak.sak: 130/09 Sak nr.: Møte: Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Arkivkode: Fak.sak: 130/09 Sak nr.: Møte: 16.06 2009 STRATEGIPROSESS FOR STRATEGIPLAN DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010-2014 Rapportering

Detaljer

fakultetsadministrasjonen ved HF

fakultetsadministrasjonen ved HF Forslag Omorganisering til oppfølging av av den fakultetsadministrasjonen ved HF administrativ bemanningsplan ved HF Presentasjon av rapport fra prosjektgruppe. Allmøte 30.04.14 Agenda 1) Bakgrunn 2) Prosjektgruppens

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 22.1.2017 Dato: 16.02.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 28. oktober 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning

UNIVERSITETET I OSLO. Innledende saksopplysning UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 5/2010 Fra: Fakultetsdirektøren Møtedato: 16.4.2010 Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr.: Notat: 9.4.2010, Inger-Johanne Ullern

Detaljer

*****************************************************************************

***************************************************************************** UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 7. november 2012 kl. 13.15 møte ble holdt i nye odontologibygget *****************************************************************************

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 20. november 2013 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Arkivkode: Fak.sak: 40/09 Sak nr.: Møte: 11.mars 2009

Arkivkode: Fak.sak: 40/09 Sak nr.: Møte: 11.mars 2009 Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Arkivkode: Fak.sak: 40/09 Sak nr.: Møte: 11.mars 2009 STRATEGIPROSESS FOR STRATEGIPLAN DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010-2014 OPPNEVNING

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte 24 09 14 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet Bakgrunn Universitetsstyret vedtok mål og rammer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON I VEDTAKSSAK Sak 76/15 Utlysning Senterleder (professor/førsteamanuensis

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Bakgrunn Instituttstrukturen ved SVT fakultetet har stort sett vært uendret de siste 10 15 åra, og det er i dag en heterogen instituttstruktur

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 4/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Til saken Det vises til brev sendt fra KMD til insituttene 28.2.

Detaljer

REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene

REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene Det medisinsk-odontologiske fakultet Informasjons- og drøftingsutvalg, IDU REFERAT FRA IDU MØTE 20. februar 2012 KL. 13:30 15:00 STED: Rom 107 i Brakkene Tilstede: Elin Theodorsen, (hovedverneombud), Mona

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 US 40/2017 Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Heidi Blom og Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00966-29 Vedlegg: 1. Notat fra styreleder

Detaljer

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S 32-12 Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016

#ORG2022. Styringsgruppemøte 31. mai 2016 #ORG2022 Styringsgruppemøte 31. mai 2016 Agenda for dagens møte 1. Statusgjennomgang hva har skjedd siden sist vi møttes 2. Styringsdokument for prosjektet mål og milepæler, organisering 3. Prosjektplan

Detaljer

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015

Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Milepælsplanen frem mot fakultetsstyremøtet 26. mars 2015 Administrativt utviklingsprosjekt Julemøtet 17.desember 2014

Detaljer