Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2"

Transkript

1

2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen side 3 2. Kostnadsberegning for adm... side 3 3. Notat om organisering side 4 b) Programrådet side 4 c) «Øvrige forhold» side 4 d) Andre premissleverandører side 5 III. Organisering side 5 a) Programrådets oppgaver side 5 b) Nettverksmøter side 6 c) Interne arbeidsoppgaver - stillingsfordeling side 6 d) Eksterne funksjoner side 8 e) Ksys side 9 IV. Økonomi side 10 a) Rammer i kontrakt side 10 b) Administrasjon side 10 c) Turné side 10 d) Regnskap side 10 V. Andre viktige faktorer som ikke er omtalt i avtalen side 11 a) Behov for et produksjonsapparat side 11 b) Kulturtorg side 12 c) 1. Kompetanseheving av lærere side Kurs i kunstformidling side 13 d) Utviklingsgruppe for DKS side 13 e) Film og kulturarv side 14 VI. Oppsummering side 14

3 2 Evaluering av Kulturskatten og Avtale om organisering og gjennomføring av Kulturskatten Innledning: Kulturskatten er Telemarks turnéorganisasjon for de profesjonelle kunsttilbudene i grunnskolen i Telemark. Elevene i Telemark får 5 kunstbesøk i året inkl. skolekonserter. (Avtalen om Kulturskatten omfatter ikke skolekonsertene økonomisk.) Sitat fra avtalen, pkt. «Periode»: «Evaluering med sikte på forlenging og justering vert gjort innan ». Både Telemark fylkeskommune, Telemarkkonsertar og kommunene gir tilbakemelding om at man er fornøyd med arbeidet i Kulturskatten fram til nå, noe som er hovedgrunnen for å utvide avtalen med permanent karakter og med gjensidig oppsigelsesfrist. Det registreres at arbeidspresset er svært hardt, og er blitt vanskeliggjort gjennom en til dels uoversiktlig organisering fra statlig nivå til kommunalt nivå, og at det er behov for opprydding av ansvarsoppgaver. Det er enighet om at det er et sterkt behov for å øke antallet av produksjoner produsert i Telemark, og at det må på plass en bedre struktur rundt et evt. produksjonsapparat. Det bemerkes også at det kan være et behov for å involvere skoleverket i produksjonsprosessene. Det er behov for at Telemark fylkeskommune gjennom tildelingsbrev og partnerskap i større grad konkretiserer kunstinstitusjonenes eget ansvar for produksjon og tilrettelegging for turneorganisasjonen. Partene er enige om at det ville være naturlig å legge et større ansvar for utviklingsarbeid hos Kulturskatten. Dette er både økonomiske og prinsipielle spørsmål som må tas opp ved inngåelse av ny avtale. I. Avtalen om Kulturskatten. a) «Avtale om organisering og gjennomføring av turnéorganisasjonen Kulturskatten» ble inngått 17. august 2004 og undertegnet av fagsjef kultur i Telemark fylkeskommune, Geir Berge Nordtveit og konsertsjef i Telemarkkonsertar AS (TK), Trond Villa. Gjennom denne avtalen blir ansvaret for organisering og gjennomføring av skoleforestillingsturnéene i Kulturskatten overført fra Telemark fylkeskommune til Telemarkkonsertar AS. Kontrakten var ment å speile arbeidsoppgaver, organisering, ansvarsforhold og økonomi. Perioden for avtalens varighet er f.o.m. 1. august 2004 t.o.m. 31. juli 2007 og en evaluering skal gjennomføres innen 1. juni b) Den praktiske gjennomføring av avtalen er en naturlig videreføring av forsøksprosjektet som var blitt gjennomført av Telemark fylkeskommune fra 2000 til Skalaen på dette forsøksprosjektet var mindre enn det fulle

4 3 omfang vi ser nå, og ansvarlige for forsøksprosjektet var Inger H. Brugård fra Telemark fylkeskommune og Billy Lätt fra TK. I og med at TK var tungt inne i prosjektet på et så tidlig tidspunkt var det naturlig å be dette fylkeseide aksjeselskapet om å ta over driften da det ble aktuelt med fullt omfang. En annen, og vel så viktig grunn var at selskapet allerede hadde lang erfaring i produksjon og distribusjon av konserter til alle fylkets grunnskoler gjennom skolekonsertordningen. Dessuten besitter TK en solid kompetanse innen praktisk produksjonsarbeid og har et velfungerende nettverk for distribusjon. Kommentar: Det er ønskelig fra begge parter med en forlenging av avtalen. En ny avtale vil også ta hensyn til innspill som kommer fram gjennom den nasjonale evalueringen av Den kulturelle skolesekken (DKS), både når det gjelder arbeids- og oppgavefordeling og andre relevante aspekter. Selve gjennomføringen av Kulturskatten er svært vellykket tross den store arbeidsmengden. Grunnen til denne arbeidsmengden er, som vil bli belyst senere, at oppgavene de ansatte må ta på seg er betydelig flere og større enn opprinnelig antatt. Volumet på forestillinger som i perioden fra høsten 2004 t.o.m. våren 2006 er vist gjennom Kulturskatten (inkl. musikk) er ca II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalen mellom fylket og TK: a) 1. «Samarbeidsavtale om Kulturskatten» mellom kommunene og Telemark fylkeskommune. Avtalen beskriver samarbeidet mellom fylket og kommunene om Den kulturelle skolesekken, der Kulturskatten utgjør opplevelsesdimensjonen som bringer den profesjonelle kunsten ut til skolene. Denne avtalen har betydning både for TK og Kulturskatten, da den nevner både den regionale årlige møteplassen for Den kulturelle skolesekken og Kulturtorget, og forankrer programrådet som et verktøy for produksjonsutvelgelse. Dessuten er finansieringen av ordningen synliggjort i denne avtalen, bl.a. ved å vise hvor mye kommunene og fylkeskommunen setter av til administrasjon av Kulturskatten (1,380 mill. kr. pr. år.) Perioden for avtalen er Kommentar: Ved inngåelse av ny avtale mellom Telemark Fylkeskommune og Telemarkkonsertar, er det viktig at innholdet i avtalen er avpasset med innholdet i avtalen mellom fylkeskommunen og kommunene. 2. «Kostnadsberekning for administrasjon av Kulturskatten», I dette dokumentet stipulerte TK utgiftene til administrasjon ut fra den kunnskapen vi satt inne med da. Det har vist seg at behovene har forandret seg underveis: Turnékoordinators stilling måtte økes. (Dette tok man av fri adm. ressurs og konsertsjefen sin stillingsdel som var definert med 25% i den opprinnelige beregningen.) De ansattes lønn har blitt justert i tråd med den alminnelige lønnsutvikling i samfunnet. Administrasjon og R/D/O for Kulturskattsmedarbeiderne er blitt større enn antatt.

5 4 Kommentar: Kostnadene til administrasjon skal ligge innenfor de rammene som defineres av tilskuddet fra fylkeskommunen og egenandelene kommunene betaler (for elevenes forestillinger). Samtidig må ressursbruken kunne gjenspeile administrasjonens ambisjoner om å levere tjenester av høy kvalitet. Naturlige lønnsjusteringer og oppgradering av utstyr gjøres innen de ovennevnte rammene i tråd med statlige føringer. 3. «Notat om organisering av Kulturskatten i Telemarkkonsertar», Her ble det i tillegg til å opprette en skoleseksjon foreslått to organisasjonsalternativer for Kulturskatten: en som var basert på «Hedmarksmodellen» med egne produsenter innen alle kunstsjangere og en basert på «Møremodellen» med kun musikkprodusent knyttet til administrasjonen. Hedmarksmodellen med eget produksjonsapparat knyttet til turnéorganisasjonen viste seg mer kostbar enn Møremodellen. Møremodellen ble derfor valgt. Kommentar: Utvikling og praksis innen Kulturskatten de siste år har vist at det er behov for produksjoner i året av høy kvalitet. Det er viktig for Telemark at Kulturskatten kan presentere kvalitetsforestillinger produsert i eget fylke. Når ny avtale skal inngås bør det synliggjøres en ressurs til produksjon og relaterte funksjoner og tjenester. Fylkeskommunens tilskudd til kunstnere som satser på egen næringsvirksomhet er også en viktig faktor i denne sammenhengen. Fylkeskommunen bør se på muligheten for å øke dette tilskuddet. b) Programrådet: Programrådet er et rådgivende organ for produksjonstilbudet i Kulturskatten og består av fagpersoner fra kunst- og kulturinstitusjonene, en kommunerepresentant fra skole og kultur, seksjonsleder og turnekoordinator i Kulturskatten. Seksjonsleder i Kulturskatten leder Programrådet og turnékoordinator er referent. Følgende kunst- og kulturinstitusjoner er representert: Telemark fylkesbibliotek, litteratur Telemarkkonsertar, musikk Telemark kunstnersenter, visuell kunst, kunsthåndverk Telemark museum, kulturarv Teater Ibsen, scenekunst Kommentar: Programrådet har endret navn fra «Programutvalget», som det opprinnelig het i utredningspapirene for Kulturskatten. De institusjoner som er representert har en rådgivende rolle, mer enn et direkte ansvar for produksjonene. (For mer inngående drøfting av Programrådet, se avsnitt III a) «Programrådets oppgaver».) c) «Øvrige forhold»: Sitat siste pkt. i kontrakten: «Kvar av partane skal oppnemne ein kontaktperson for den løpande dialogen rundt Kulturskatten. Ved avtala...»

6 5 Kommentar: Ved inngåelse av ny avtale bør det sikres en løpende mellom partene. d) Andre premissleverandører for gjennomføringen av Kulturskatten: ABM-avtalen. Her fins det ingen konkret avtale, men det vises til et sett retningslinjer fra Kulturdept. datert : «Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skoleåret 2006/2007.» Avtale mellom fylket og Nasjonalmuséet. Avtale mellom fylket og Norsk Scenekunstbruk. Avtale mellom fylket og Rikskonsertene (om skolekonserter og barnehagekonserter). Avtale mellom fylket og Norsk Forfattersentrum. Avtale mellom fylket og Orgdot om bruk av KSYS. Kommentar: Flere av disse har avgjørende innflytelse på økonomien i Kulturskatten. Avtalene er offentlig tilgjengelige, og TK blir holdt oppdatert av Telemark fylkeskommune om evt. innholdsendringer. III. Organisering: a) Programrådets oppgaver: Kvalitetssikre de produksjonene som skal på turne for Kulturskatten ut fra kunstneriske og formidlingsmessige kriterier. Sørge for å finne 2-4 produksjonsforslag pr. skoleår til småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinnet innen hver kunstsjanger. Produksjonsforslagene presenteres på programrådsmøter som finner sted fra september til februar hvert år. Noen av institusjonene produserer forestillinger og utstillinger som legges fram for Programrådet: Teater Ibsen og Telemark fylkeskommune har en avtale om at teateret skal produsere èn forestilling innen sitt budsjett til Kulturskatten der Kulturskatten står for turnékostnadene. Telemark kunstnersenter(tks) har samme avtale med fylkeskommunen. Telemarkkonsertar er ansvarlig produsent for 6 skolekonsert-turnéer pr. skoleår, dvs. 50% av volumet. Programplaner for hele volumet samordnes og utformes av produsenten i samarbeid med Rikskonsertene. Programrådet har 4 møter i året. Kommentar: Programrådet har ikke fungert helt etter intensjonene. Det har vist seg vanskelig for noen av institusjonene å innhente de produksjonene Kulturskatten har behov for. Før inngåelse av ny avtale må programrådets oppgaver defineres på nytt og en vitalisering av rådet må finne sted. Dette gjøres av partene i fellesskap og en ser også for seg muligheten av å bringe inn andre grupper i rådet, som f.eks. foreldre og elever, jfr. den statlige evalueringen av DKS.

7 6 b) Nettverksmøter: Det blir holdt to nettverksmøter i året for kommunenes koordinatorer, et av møtene er felles med kulturkontaktene fra skolen. I skoleåret ble nettverksmøtet for vårsemesteret lagt under Kulturtorget, der det ble fokusert på kompetanseheving. Nettverksmøtene har en svært viktig funksjon når det gjelder kontakten med brukerne. På nettverksmøtene evalueres vårens og høstens turneer, man drøfter skolenes mottagerapparat og det blir gitt informasjon fra begge parter. Koordinatorene er med på å forme Kulturskatten slik at vi kan yte det beste for skolene. Kommentar: Nettverksmøtene er sentrale i utformingen av Kulturskattens tilbud. Med en brukerstyring av denne typen blir tilbakemeldingene fra brukerne retningsgivende for programplanleggingen. c) Interne arbeidsoppgaver - stillingsfordeling innen Kulturskatten pr : En stor mengde ulike arbeidsoppgaver blir utført av få personer. Flere av oppgavene går i hverandre. Struktureringen av arbeidsoppgaver og fordeling av ansvarsområder er derfor viktig for best utnyttelse av riktig kompetanse til riktige oppgaver. Vi har derfor startet et grundig arbeid med å lage instrukser og planer som skal avklare arbeidsområder. Oversikt over stillingene/personene som arbeider med Kulturskatten pr. d.d.: Billy Lätt Seksjonsleder skole 100% K-skatten Anne Hermansen Turnekoordinator 75% K-skatten Heidi Vege Økonomi/regnskap 15% K-skatten Trond Villa Adm. leder, økonomiansvarlig 5% K-skatten Totalt gir dette 195% administrativ stilling fordelt på arbeidsoppgavene ledelse, programarbeid, økonomi og turnelogistikk finansiert gjennom Kulturskattavtalen. I tillegg kommer totalt 75% stilling knyttet til arbeid med skolekonserter og barnehagekonserter, hovedsaklig finansiert gjennom Rikskonsertene, dernest Telemarkkonsertar, fylkesmannen og Telemark fylkeskommune: Jon Rørmark Skolekonsertprodusent 50% RK (skol-/bhg.kons.) Anne Hermansen Turnekoordinator 25% RK (skol-/bhg.kons.)

8 7 Stillingenes innhold: Seksjonsleder skole Ansvar for det totale turnevolumet i Kulturskatten, utenom musikk, i dialog med programrådet og faginstanser forøvrig. Dette innebærer også økonomistyring og budsjettering. Ansvar for forsikring av utstillinger. Kontraktering av utøvere og produsenter, og andre avtaler knyttet til gjennomføringen. Stimulere til et fungerende mottakerapparat på skolene. Organisere og gjennomføre nettverksmøter med kommunene. Leder av programrådet. Kontakt mot de ulike produksjonsmiljøene. Dokumentasjon av produksjonene. Delta i nasjonale og regionale Dks-relevante råd og utvalg. Ha Dks-relatert kontakt med fylkeskommunen. Turnekoordinator Logistiske arbeidsoppgaver: turneplaner, reiseruter, bestillinger av hotell/bil/transport Oppfølgingsansvar: kontaktperson for utøvere, kulturkontakter i skolenettverket og kulturkoordinatorer i kommunene. Informasjonsarbeid: Redaktør for startside/ KSYS databasearbeid / fotodokumentasjon Annet: Organisering/arrangøransvar for lærerkurs/ Opplæring KSYS og utarbeidelse av diverse infomateriell Deltakelse i nasjonale og regionale råd og utvalg. Økonomi/regnskap Har ansvar for føring av regnskap, utbetalinger, avdelings- og prosjektregnskap. (i prosjekt + admin) Lønnskjøring med innrapportering/årsoppgaver, og avstemming/kontroll mot bank, og hovedregnskap/reskontro. I tillegg kommer rapportering pr. prosjekt/semester, og fordeling admin/turnevirksomheten samlet, fakturahåndtering og all formell og praktisk kontakt med revisor. Adm. leder/økonomiansvarlig Arbeidet består av budsjett/regnskapsarbeid, adm. ledelse og kommunikasjon med relevante nivåer. All formell oppfølging og ansvar for avtaler, og saksbehandling av relevans for Kulturskatten. Skolekonsertprodusent Ansvar for å utvikling av nye produksjonene, administrativt og kunstnerisk. Ansvar for programmeringen, planleggingen og gjennomføring av 50% av skolekonserttilbudet i fylket. Budsjettere og detaljstyre økonomien i hvert prosjekt, og administrere alle involverte. Ansvar for utforming av informasjons- og pedagogisk matriell og produksjon av dette. Bidra faglig i fora som er relevant på regionalt og nasjonalt plan. Utforming og adm. av prosjekter som faglig knytter seg til funksjonen. Daglig oppfølging av hver enkelt produksjon på veien, og kontraktering og avtaler med alle involverte. Dokumentasjon av alle nye produksjoner.

9 8 Kommentar: At man utfører et betydelig arbeid i forhold til stillingsressursene er et faktum. Andre fylker man kan sammenligne seg med leverer samme eller mindre resultater til en høyere kostnad og med større stab. En viss økning av adm. ressursene vil bedre og kvalitetssikre arbeidet med Kulturskatten i framtida. Kommentar: Kulturskattens tilbud og Rikskonsertenes skolekonserttilbud er hovedsak samkjørt utad gjennom felles turneleggerfunksjon. Overføringer fra Utdanningsdirektøren finansierer ikke ikke fullt ut 25% av full stilling knyttet til turnékoordinator. Den resterende delen finansieres av Telemark fylkeskommune og deler av rammeoverføringene til Telemarkkonsertar. Produsenten for skolekonserter i Telemark deltar også i programrådsmøter. Skolekonsertordningen og Kulturskatten er fremdeles ulikt finansiert, midlene kommer henholdsvis fra Rikskonsertene og ABM-utvikling via Telemark fylkeskommune. Dette medfører at øvrige administrative og økonomiske funksjoner fremdeles er delt i ansvar og håndteres hver for seg. Regnskap føres derfor også hver for seg, jmf. kravet om eget ført regnskap for Kulturskatten i avtalen, med de komplikasjoner for regnskapsførsel dette fører med seg. d) Eksterne funksjoner: DKS er et prosjekt i utvikling både på nasjonalt og regionalt plan, og på ulike nivåer og i ulike faglige sektorer jobbes det med utviklings- og oppfølgingsarbeid relatert til dette. Fra statlig og regionalt hold tas det stadig initiativer for å legge til rette for at systemene utvikles til beste for ordningene i det ganske land, og at man holder et fokus på det faglige innholdet i Dks. Det etableres råd og utvalg med spesielt ansvar innenfor DKS-paraplyen og det innkalles til nasjonale samlinger og konferanser der hvert enkelt fylke er forventet å delta og bidra. Engasjement i nasjonale faglige fora gir mulighet til påvirkning der systemer og fag diskuteres, og man har sjansen til å bidra faglig på en måte som er nyttig for utviklingen av DKS nasjonalt og lokalt. Det må også ses på som en mulighet for kompetanseheving og gjensidig faglig utveksling, der nasjonale og regionale faglige nettverk og samarbeid styrkes til det beste for ordninga. Staben i TK som jobber med Kulturskatten har skaffet seg en betydelig kompetanse de siste årene, og personalets deltakelse er ønsket i nasjonale råd og utvalg i forb. med Den kulturelle skolesekken. Til nå kan nevnes at det har vært/er deltakelse i bl.a.: Honorargruppa for DKS, Litteraturkonferansen i Sandefjord, organisering av turnelogistikk i Riksutstillinger, arbeidsutvalg for Littnett oppbygging av et nasjonalt produksjonsapparat for litteraturformidling, Skolenes lokaler som kulturarena (leder for en nasjonal utviklingsgruppe), nasjonalt brukerforum og arbeidsutvalg for utviklingen av Ksys, Elever som arrangører RK initsiert samarbeid om utvikl. av kurs for mottakerapparatet, Nasjonalt programråd RK, Samarbeids prosjekt med HiT, TK og RK, pluss en rekke andre faglige samarbeid og deltagelse i utviklingsarbeid initsiert fra nasjonalt hold.

10 9 Kommentar: At medlemmer i TKs stab tar del i og tildels leder slike fora gir Telemark en ypperlig påvirkningsmulighet i sammenhenger som definerer utvikling og faglig kvalitet innen mange aspekter ved DKS-arbeidet. Her foregår viktige meningsbrytninger, her utveksler man erfaringer og kompetanse og her bygger man og styrker nettverk, regionalt og nasjonalt. At vi kan være med på å utvikle DKS er en berikelse for Telemark, men også en nødvendighet: DKS er et nasjonalt prosjekt der alle fylker forventes å delta. Når kapasitet og ressurser i staben er begrenset, vil engasjement knyttet til eksterne råd og utvalg gå på bekostning av primæroppgavene. Deltakelse i slike fora må være begrunnet strategisk og økonomisk for stillingene knyttet til Kulturskattens administrasjon, og det bør tas høyde for dette i disponeringen av adm. ressurser i framtiden. e) Ksys: I følge avtalen skal Ksys benyttes av Kulturskatten som informasjons- og turnéleggingsverktøy i kommunikasjonen med skolene. Turneverktøyet er under stadig utvikling med nye funksjoner, noe som igjen krever en større brukerdeltagelse og et større oppfølgingsansvar. For at turnéverktøyet skal fungere optimalt må systemet stadig oppdateres og vedlikeholdes, for tiden både av turnekoordinator og de lokale brukerne, som er kulturkoordinatorer i kommunene og kulturkontakter på skolene. Et større opplæringsprogram er satt i gang for på sikt å få med alle grunnskolene som brukere av Ksys. Siden turneverktøyet ble kjøpt inn høsten 2004, har det vært brukt mye av Turnekoordinators arbeidsressurs på opprettelse av fullstendig database i Ksys. Turnekoordinator har også fått ansvar for informasjonsarbeidet med hjemmesiden for Kulturskatten, hvor man har gått fra en statisk informasjonside til en dynamisk hjemmeside med oppdatert, generell informasjon til bruk for skolene. Kommentar: Turnékoordinator sitter for tiden i et nasjonalt brukerforum og arbeidsutvalg for utviklingen av Ksys. Dette gir Kulturskatten mulighet til å være med å forme det framtidige turneleggings og kommunikasjonsverktøyet. At Ksys fungerer optimalt både for skolene og Kulturskattens administrasjon har vist seg livsviktig for en vellykket drift av Kulturskatten.

11 10 IV. Økonomi: a) Rammer i kontrakt De årlige overføringene til Kulturskatten er på ca. 4.9 mill. kr. pr. år. Dette utgjør ca. 42% av TKs omsetning på ca. 11,5 mill. kr pr. år. Overføringene er i hovedsak statlige, ca. 3.5 mill. kr. pr år fra ABM-utvikling, men til administrasjon av Kulturskatten overføres kr ,- fra kommunene og kr ,- fra fylket (jfr. kontrakt mellom Telemark fylkeskommune og kommunene). Tilsammen kr ,- pr.år. Kommentar: Sitat fra avtalen: «I dei tre første driftsåra er tilskottet til Kulturskatten på kr ,- pr. år. Tilskottet er ikkje inflasjonsjustert.» Passusen om inflasjonsjustering er i utgangspunktet overflødig, men er tatt inn da formuleringen er brukt i fylkets avtale med kommunene. Når man har en avtale om overføring av et visst beløp, gjelder dette. TK styrer disponeringene innenfor de rammene som er gitt i henhold til avtalen. Ang. overføringstidspkt.: Sitat fra avtalen: «Den delen av rammebudsjettet som er øyremerkt til turnéverksemd overførast til Telemarkkonsertar AS i form av to halvårige akontobeløp den og 15.06». b) Administrasjon: Som nevnt over, blir administrasjonen finansiert med tilsammen kr ,- pr. år. Se kommentaren i pkt. II a) 2). c) Turné: Til den rene turnévirksomheten er det iflg. avtalen mellom fylket og kommunene, satt av kr ,- pr.år. Disse føres på separat rentebærende konto, og eventuelt overskudd/underskudd føres videre til neste år. d) Regnskap: Med en omsetning for TK på 11,5 mill. kr. pr. år, mer enn 2000 forestillinger i året og arbeidsgiveransvar for ca. 400 personer følger et stort og komplisert regnskap. Staten og fylket krever en klar deling mellom regnskapene for Kulturskatten og resten av TKs virksomhet, som består av både skole- og barnehagekonserter pluss offentlige konserter/institusjons-konserter og konserter for videreg. skole. Kommentar: For å oppfylle fylkets krav om separat regnskap for både seksjonen og driften kreves en svært omfattende regnskapsføring. Dette er et stort arbeid for regnskapsfører, og revisors synes ikke det er urimelig at regnskapsførers stillingsdel økes til minst 20% for arbeidet med Kulturskatten. Dette vil det bli forhandlet om ved fornying av avtalen.

12 11 V. Andre viktige faktorer som ikke er omtalt i avtalen: a) Behov for et produksjonsapparat: I utredningen av Kulturskatten og under oppbygningen av DKS ble det pekt på fra flere hold at det da, og på sikt, ville bli en stor utfordring å få produsert mange nok produksjoner med den nødvendige kvaliteten for å dekke det store behovet som oppsto. Dette har i ettertid vist seg å være en relevant og riktig påstand. De siste årene har kampen om de gode produksjonene vært stor, og mangelen på slike har blitt et problem for Kulturskatten i Telemark, så vel som andre fylkers tilsvarende ordninger, der man ikke har eget produksjonsapparat knyttet direkte til ordninga. Flere fylkers DKS-turneordninger satser nå i større grad på egenproduksjon innen alle kunstsjangere, ikke bare musikk, og dette gir dem en større frihet i styringen av tilbudet, samt at det sikrer høyere kvalitet på produksjonene. Dessuten kan man lese i tildelingsbrevet fra ABM-utvikling, pkt. 3: «Om bruken av midlene»: «Nyskaping og nyutvikling av tilbud skal prioriteres.» Dette må tolkes som ganske klare retningslinjer fra instansen som finansierer ordningen. Situasjonen slik den har blitt, har gjort det stadig mer aktuelt for Kulturskatten å gå inn både faglig og økonomisk i samproduksjon, og som produsent, for ulike typer produksjoner ment for turnevirksomhet i Telemark. Kunstnere i fylket trenger et apparat for å realisere produksjoner de helt eller delvis har utarbeidet, og som er aktuelt for visning i skoler i Telemark. For å realisere potensialet som finnes blant kunstnere som interesserer seg for og er kapable til formidling i skolen, trengs det et uavhengig produksjonsapparat. Og for å skaffe nok gode produksjoner til turnevirksomhet i Kulturskatten, er det nødvendig at det i framtiden egenproduseres en stor del av volumet. Til nå har Kulturskatten vært inne som medprodusent og produsent i flere forestillinger som har turnert, turnerer eller skal turnere innen ordninga. Det er likevel i liten skala i forhold til hva som er behovet. Produsentfunksjonen i denne sammenheng innbefatter en rekke områder jmf. hva skolekonsertprodusenten har som hovedoppgaver. Foruten å stå for den kunstneriske utformingen av produksjoner i samarbeid med de utøvende kunstnere og lede prøver og utvikle de ulike konsept, står produsenten ansvarlig for programmeringen og planleggingen av det totale tilbudet innen sitt kunstfelt. I tillegg ligger det til funksjonen å budsjettere og detaljstyre økonomien i et prosjekt, og å administrere alle involverte i prosessen. Utforming av informasjon og produksjon av materiell knyttet til hver enkelt produksjon er også produsentens oppgave, i tillegg til å bidra faglig i fora som er relevant på regionalt og nasjonalt plan. Utforming og administrasjon av prosjekter som faglig knytter seg til funksjonen er også aktuelt, slik som kurs og seminarer for mottakerapparat, kunstnere eller medprodusenter. Dette kommer i tillegg til daglig oppfølging av hver enkelt produksjon på veien, med ansvar for utforming av kontrakter og avtaler med alle involverte, og å sørge for at turnekoordinator til enhver tid har tilgjengelig all relevant informasjon om perioder og praktisk informasjon om produksjonen.

13 12 Kommentar: Det kan vise seg nødvendig å opprette et produksjonsapparat for å håndtere de faglige utfordringene virksomheten fordrer. Kvalitet på tilbudet blir stadig viktigere for mottakerapparatet og brukerne trenger et enhetlig system som er lett å forholde seg til. Et samlet, uavhengig og kostnadseffektivt produksjonsapparat vil kunne være garantist for dette. For Kulturskatten som turnéorganisasjon er det viktig å ha tilgang på gode produksjoner, men oppbyggingen av et slikt produksjonssystem må diskuteres konkret med de involverte parter. Det kan vise seg å være et viktig kulturpolitisk spørsmål, som dermed også bør drøftes i politisk relevante råd og utvalg. b) Kulturtorg: Kulturtorget er ikke nevnt i avtalen som her evalueres, men er nevnt flere steder i avtalen mellom fylket og kommunene. Det er uklart i kommuneavtalen om man setter likhetstegn mellom Kulturtorget og Den regionale årlige møteplassen for Den kulturelle skolesekken. Kulturtorget er den årlige møteplassen for kultur og kunst i Telemark fylke. Kulturtorget har i de senere år fungert som vert og visningsarena/møteplass også for DKS Telemark. Dette samarbeidet må helt klart ses som en styrke både for Kulturtorget og DKS Telemark. For TKs personale som jobber direkte med den regionale møteplassen innebærer dette et merarbeid som ikke er definert i avtalen og tar tid fra andre viktige oppgaver. Kommentar: TK er utfører og ansvarlig for Kulturtorget. Selskapet blir også ansvarliggjort for Kulturtorget gjennom avtalen mellom kommunene og fylkeskommunen. Ved fornyelse av avtalen vil man kun forholde seg til den regionale møteplassen for DKS, ikke Kulturtorget som sådan. Det vil bli inngått en separat avtale som omhandler forholdet mellom Telemarkkonsertar og den regionale møteplassen for DKS. c) 1. Kompetanseheving av lærere og skoleledere Kompetanseheving av lærere og skoleledere er en av de tre grunnleggende dimensjonene i Dks-satsningen. Innholdet i kompetanseheving skal bl.a gjøre skolene bedre egnet til å ta imot kunstproduksjoner og gi kunstnerer best mulig vilkår for å skape en god kunstopplevelse for elevene. Lærerne må også høyne kompetansen slik at man kan legge forholdene tilrette for egenarbeid rundt kunstnerbesøkene og utvikle den lokale delen av Dks. Det er utdanningsavdelningen ved Fylkesmannen som har fått kompetanseheving i Dks som sitt ansvarsområde. I Telemark er denne oppgaven delegert til lærerutdanningen ved HiT Notodden. Det er ikke presentert noe kompetansehevingsprogram fra HiT-Notodden og denne delen er helt fraværende i Dks-Telemark. Behovet for kompetanseheving blant skoleledere og kulturkontakter er imidlertid stort. Med bakgrunn i dette har Kulturskatten begynt å lage et eget kompetanseprogram for skolenes kulturkontakter. Det første kurset ble holdt under Kulturtorget 2006 og hadde scenekunst som tema.

14 13 Det er ikke Kulturskattens ansvar å drive utdanningsprogrammer for lærere og skoleledere. Dette er tidskrevende arbeidsoppgaver, som også er en økonomisk belastning det ikke er tatt høyde for. Kommentar: Fylkeskommunen har det overbyggende ansvaret for Dks i Telemark. Dersom Utdanningsavdelningen ved Fylkesmannen ikke tar sterkere ansvar for området knyttet til kompetanseheving innen DKS, må fylket vurdere på hvilke premisser dette kan gjennomføres. Det bør opprettes en faggruppe i fylket som har ansvar for et kompetansehevingsprogram for lærere og skoleledere. TK og TFK støtter den nasjonale evalueringen som sier at DKS ordningen ikke er godt nok forankret i skoleverket. Dette gir et sterkt behov for kompetanseheving. 2. Kunstformidlere og lærerkurs i kunstformidling I Kulturskatten er det to ulike turnetilbud innen visuell kunst: utstillinger med kunstformidler, og vandreutstillinger der det organiseres lærerkurs. Lærerne formidler siden utstillingene til elevene. Dette er kostnadseffektivt og gir lærerne en økt kompetanse innen kunstområdet, kursene blir godt tatt imot av skolene. Å knytte til seg kompetente kunstformidlere som kan dra på turne i Kulturskatten er en sentral oppgave. I dag har Kulturskatten fem kunstformidlere i fylket som i perioder er på turne. Kunstformidlerne trenger faglig påfyll ved å delta på fagsamlinger for kunstformidlere som Nasjonalmuseet arrangerer. Til nå har Kulturskatten organisert og betalt slike fagsamlinger. Det er ikke definert noe sted at Kulturskatten skal ha dette ansvaret. Om man fra Kulturskattens side ikke hadde tatt dette ansvaret, ville det ikke vært tilgjenngelige kunstformidlere for turnevirksomheten for visuell kunst. Kommentar: Telemark Kunstnersenter(Tks) bør organisere og ha ansvaret for faglig oppdatering/inspirasjon av kunstformidlerne i Telemark. Dette bør gjelde fra skoleåret Seksjonsleder er i kontakt med daglig leder på Tks ang. dette. d) Utviklingsgruppe for DKS: Kulturskatten forlot prosjektstadiet sommeren 2004 og gikk over i en fast ordning fra 1 august. Det nære samarbeidet med fylkeskommunen og den lokale DKS-virksomheten i kommunene forsvant med denne ordningen. Det oppleves som om Kulturskattens turneer lever et eget og til dels isolert liv i forhold til annen DKS-relatert virksomhet i fylket. Fylker som Vestfold og Møre& Romsdal har organisert Dks-virksomheten som en enhet der helhetstenkning og utviklingsarbeid står sentralt. I Telemark arbeider Kulturskattens programråd bare med turnevirksomheten, strategigruppen for DKS har en overbyggende myndighet, men noen tegn på utvikling av helheten i DKS har til nå ikke vært synlig. (HiT på Notodden hadde i en periode noe som het Utviklingsgruppa for Dks, denne gruppen er nå oppløst. Det ble heller ikke noe direkte resultat i Dks av denne gruppens arbeide.)

15 14 Kommentar: Det savnes en møteplass der helhetstenkning i forhold til DKS er grunnsteinen. e) Film og kulturarv på Kulturskattens programmeny Kulturarv og film er Dks relaterte sjangere som er nevnt i Stortingsmelding 38 og 39. En utstilling med kulturarv som tema, Reis med deg styggen ble sendt på turne til ungdomsskolene høstsemesteret Telemark museum i Skien sto for denne produksjonen. Det er viktig at Telemark museum starter arbeid med produksjoner innen sitt felt. Til nå har det ikke blitt levert nok i denne sjangeren. Telemark har ikke satset på film til nå. Grunnen til dette er at det ikke er noen i programrådet som har ansvar for denne sjangeren, og at flere kommuner har film i sin Dks-sekk på det lokale nivået. Film blir derfor kun ivaretatt av noen kommuner, for enkelte trinn. Det er på tide å få en oversikt over hvilke kommuner som har film på den lokale Dks- menyen, hva den består av og hvordan oppleggene er bygget rundt visningen. Kommentar: : Det bør tas initiativ til å realisere et tilbud om film fra sept Dette bør være en del av samarbeidsavtalen med TFK og kommunene. VI. Oppsummering Evalueringen av avtalen mellom Telemark fylkeskommune og Telemarkkonsertar, og av Kulturskattens virksomhet de to første årene av avtaleperioden, har hatt som utgangspunkt å synliggjøre behov for endringer i kontraktens innhold og utforming, og behov for utvikling og endring av Kulturskattens virksomhet i framtiden. Gjennomgangen av driften disse to årene av avtaleperioden har gitt oss kunnskap om hva som kreves for en ansvarlig drift, og hva som kreves av tilpassing og utvikling. Arbeidsmengden knyttet til administrasjon og turnévolum kan man konkludere er for stor i forhold til stillingsressursene slik de er i dag. Nye og viktige oppgaver som kommer i tillegg vil trenge ressurser for å kunne håndteres forsvarlig. Dette er oppgaver som kursvirksomhet, programarbeid, produksjonsansvar, dataverktøysutvikling, prosjektarbeid etc. Eksterne oppgaver bør også tas høyde for. Alle disse vurderingene gir et insitament for å tenke nytt på disponering av eksisterende økonomi og ressurstilgang knyttet til administrasjon og produksjon innen Kulturskatten. Utvikling av tilbudet i Kulturskatten er også et viktig felt. Dette går både på kvalitet og på utvidelse av tilbudet til kommunene. Tilbudet er ennå ikke komplett i forhold til ambisjonene innen DKS.

16 15 Etter to års drift og prosjektperiode i forkant, er det tydelig at Kulturskatten representerer en modell i endring. Fra i hovedsak å være begrenset til distribusjon, er det et stadig større behov for aktiv produksjon for å klare å håndtere det store volumet i Telemark. I tillegg er det et behov for at systemet har et helhetlig ansvar for det som tilbys skolene. At man i framtiden satser på å utvide funksjoner knyttet til Kulturskattens administrasjon, som betjener de samme områdene produsenten for skolekonsertene gjør i dag, vil være en styrke for hele ordninga. Dette vil gi fylket et fortrinn i utviklingen av DKS, med tanke på produksjon og distribusjon for en større region, og det vil være med å styrke den faglige utvikling i hele DKS-systemet og kunstmiljøene i regionen forøvrig. Kulturskatten ønsker å være en utviklingsaktør i oppbyggingen av DKS i Telemark. Gjennom arbeidet med Kulturskatten har man opparbeidet kompetanse som bør bringes med videre i utviklingen av ordningen. Det er viktig at det trekkes veksler på den faglige kompetanse Kulturskatten besitter i de sammenhenger der DKS er tema. Når man går i gang med utformingen av en ny avtale mellom Telemark fylkeskommune og Telemarkkonsertar, er det viktig at det gjøres i en prosess der de ulike sider av driften vurderes og tas stilling til. Det bør være en prosess der man vurderer utforming, struktur og innhold basert på de ulike funksjonene i Kulturskattsystemet og i DKS-systemet i Telemark. Når Kulturskatten nå har to års erfaring med regulær drift, har man mulighet til å tydeliggjøre og definere det enkelte punkt i avtalen på en klarere måte. Det er viktig at avtalens innhold avspeiler de andre kontraktsforhold som gjelder i DKS-systemet i Telemark. Dette gjelder for eks. Telemark fylkeskommunes avtale med kommunene. Det er viktig at man oppnår å utforme en kontrakt med den åpning for fleksibilitet som gjør Kulturskatten til en dynamisk ordning, der brukerene opplever ordningen som tilpasset deres behov og ønsker. Dette gjelder såvel økonomiske disponeringer som konkretisering av arbeidsoppgaver. Telemarkkonsertar ønsker at prosessen med utforming og forhandling av ny avtale med Telemark fylkeskommune om utføring av Kulturskatten skal starte høsten 2006, og være avsluttet i god tid før den eksisterende avtales slutt 31. juli Dette vil gi tid til den nødvendige trygghet i forhold til planlegging av de kommende skoleårs produksjoner og turnevirksomhet.

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3 KSP sko 25.06.2008 OPPI-AND F-Nq-KESKOMMUNE _.. _._._. Ark. Max år DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Eks. U.O. Beh. Kopi Oppland fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 2008/00914 KU/KU3

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007

DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1. Den kulturelle skolesekken: Melding om fordeling av spillemidler for skoleåret 2006/2007 DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT r Osifold ~i~k~n~1 Østfold fylkeskommune jl_~ entr~adrnan~strasjone~~,j Postboks 220 1702 SARPSBORG Saksnr, 2i~?Th/ ~ i): :::b9~~ ~/ ~ Deresref Vår ref Dato 2006/04736

Detaljer

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011

For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 For utøvere i Den kulturelle skolesekken - Grunnskolen 2010/2011 Les mer om: Hvilke kategorier/typer tilbud vi har i sekken og hvordan de tildeles skolene Utøveres turnéplaner ABC-huskeliste ved gjennomføring

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner.

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner. Litteraturbruket 2009 Litteraturbruket ble igangsatt som et treårig prosjekt, og er nå inne i sitt siste år. Aktiviteten i 2009 har vært betydelig, noe omfanget av denne årsrapporten bekrefter. Vi er på

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN MÅSØY KOMMUNE: Plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Med tiltak for skoleåret 2006/2007. Den kulturelle skolesekken i Måsøy kommune. PLANGRUPPE. Ved utarbeiding av de 3 siste års planer, har arbeidsgruppen

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonshefte for utøvere 2013/14 Utøverhefte 2013/14 inneholder informasjon om: Side 2 Slik tildeles de forskjellige kategoriene til skolene Side 3 Turnéplaner/tidsoppsett på nett Side 4 Kontaktinformasjon

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune

Lokal plan for Fet kommune Lokal plan for Fet kommune Gjelder for skoleårene 2012 / 2013 2015 / 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Fet 18.06.2012 1 Lokal organisering - Nettverk Det lokale nettverket skal sikre informasjonsflyten mellom

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold

STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016. Innhold STRATEGIPLAN 2013-2016 Innhold STRATEGIPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD 2013-2016 5 Innledning 5 Overordnede mål 6 Nasjonal, regional og lokal forankring 9 Rolle- og ansvarsfordeling 10 Forpliktelser

Detaljer

Prosjektbeskrivelse ForUNDRINGSpakken Prosjekt nummer 113P003/114P003/115P003

Prosjektbeskrivelse ForUNDRINGSpakken Prosjekt nummer 113P003/114P003/115P003 Prosjektbeskrivelse ForUNDRINGSpakken Prosjekt nummer 113P003/114P003/115P003 Oppdragsgiver: Prosjekteier: Prosjekttype: Formål: Direktør Turid Birkeland Konsertsjef Scott Rogers Hovedprosjekt Prosjektet

Detaljer

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT?

HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Side 2 av 8 HVORDAN JOBBE MED EKSTERN SKOLEVURDERING LOKALT? Dette notatet er en veiledning om organisering og gjennomføring av ekstern skolevurdering lokalt. Her beskrives hvordan kommuner kan samarbeide

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for

Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN. Ei håndbok. DKS i Hedmark på oppdrag for Skyggearbeid Jannicke Lie / bono 2015 KULTUR- KONTAKTEN Ei håndbok DKS i Hedmark på oppdrag for Kjære kulturkontakt! Vi vet at tilbudene fra Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) skal passe inn i en hektisk

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2006 2007 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2006-2007 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

VELKOMMEN TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN VELKOMMEN TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Takk for at du har sagt ja til å delta i programmet til Den kulturelle skolesekken i Telemark, og at du velger å bruke din kompetanse og tid på å møte barn og ungdom

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten:

2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten: Litteraturbruket 2008 2008 var Litteraturbrukets første fulle driftsår, og vi kan se tilbake på betydelig virksomhet. Og vi begynner med slutten: ORDTAK 08 (24. og 25. november) var det konkrete resultatet

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune

BERLEVÅG. Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Plan for Den kulturelle skolesekken i Berlevåg kommune Planperiode 2007 2008 1 Den kulturelle skolesekken Berlevåg kommune Skoleåret 2007-2008 1. INNLEDNING 1.1 Overordnede mål Målsettingen for den kulturelle

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG

UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG UTVIKLINGSPLAN 2008-2011 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SØR-TRØNDELAG Politisk behandling: Kjære alle sammen som bidrar i den kulturelle skolesekken. Sak 7/2008 Den kulturelle skolesekken - rullering av plan

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015.

Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Den Kulturelle Skolesekken i Østre Toten kommune Rammeplan for grunnskolen 2013-2015. Hva er Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer