Utdanningsforbundet Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet Troms"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP

2 SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene fra Utdanningsforbundet Troms godkjennes Bakgrunn for innstillingen: Generell kommentar: Det er restriksjoner på størrelsen på egenkapitalen. Den kan utgjøre maksimalt 45 % av kontingentinntektene Eventuelle overskytende beløp blir inndratt. Denne bestemmelsen gjør at eventuelle ekstraordinære inntekter ikke kan brukes i en langsiktig plan, men må brukes i løpet av året. Fylkeslaget skal ikke akkumulere midler over tid,men sørge for å bruke ressurser i tråd med de politiske prioriteringene fylkesårsmøtet og fylkesstyret gjør. Videre om de avlagte regnskapene: Regnskapet for Utdanningsforbundet Troms er et uttrykk for de veivalg fylkesstyret har tatt i perioden, og den aktiviteten som har vært. Det er kort og godt de økonomiske konsekvensene av styrets vedtak som her kommer til syne. Regnskapet er styrets økonomiske historie på godt og vondt. I denne fylkesstyreperioden har regnskapstallene vært tatt opp på hvert styremøte. Det har medført at styrets medlemmer har vært godt informert om hvilke utgifter og inntekter fylkeslaget til enhever tid har hatt. Dagens system med svært rammepregede budsjett, og tett oppfølging og rapportering fra AU/fylkesleder til styret er arbeidskrevende, men styret har gitt uttrykk for at hyppige orienteringer om den økonomiske situasjonen i fylkeslaget har vært viktig for å ha godt grunnlag å fatte vedtak med økonomiske implikasjoner på. Derfor har denne rapporteringen også vært prioritert fra ledelsen hele perioden. 1

3 Hyppig rapportering til tross, det er ikke slik at bruken av fylkeslagets økonomiske ressurser følger en rett linje, eller har en jevn syklus. Det viser de økonomiske resultatene med all tydelighet. Vi har svingninger i aktiviteten, vi har variasjoner i hva de ulike aktivitetene koster og hva som er mulig å gjøre til ulike tidspunkt. Det har hele tiden vært et sentralt poeng for fylkeslaget at man ikke skal bruke mer enn det som er nødvendig for å få gjort det man skal. Driften har hele perioden vært svært nøktern, både med hensyn til reiser, beverting, overnattinger og innkjøp. Dette har imidlertid ikke medført et fylkeslag på sparebluss. Vi har prioritert politisk arbeid, tillitsvalgtopplæring og medlemsservice og styrt de økonomiske ressursene i den retning. Det kan rettes kritikk mot en for nøktern drift også. Fylkeslaget har imidlertid ikke holdt igjen på noe av den lokale aktiveten i perioden. At vi muligens er det fylkeslaget i Utdanningsforbundet som reiser minst, er uproblematisk. I stiuasjoner hvor styret har behov for faglig påfyll, f.eks gjennom en studietur eller lignende, har det hele perioden vært rom for det. Fylkeslaget har i hele perioden hatt solid økonomi, og på den måten hatt mulighet til å gjøre grep som ellers ikke ville latt seg gjøre. To eksempler på det er økonomisk tilskudd til solidaritetsprosjekter på Haiti og i Sør-Etiopia, og økonomisk støtte til Tromsø internasjonale filmfestival(2014). I perioden har fylkeslaget investert i nytt telefonssystem og en del nytt kontormøblement i tillegg til PCer, mobiltelefoner og nettbrett. Pendlerleiligheter, kontorlokaler, kopimaskin og vanndispenser leier vi. Kort om hvert regnskapsår: 2012 Fylkesårsmøtet og landsmøtet krevde mye arbeid fra fylkeslaget. Vi havnet på et overskudd på kr Det er ikke ideelt, men vi hadde investeringsbehovet for 2013 i tankene, og fylkesstyret visste at overskuddet ville komme godt med Som en konsekvens av det forannevnte investeringsbehovet, svært høy aktivitet på kontoret med både kurs/møter og politisk aktivitet nærmet vi oss det budsjetterte underskuddet. Sluttresultatet ble et underskudd på kr

4 2014 God økonomisk kontroll til tross, vi fikk oss en overraskelse da overskuddet viste seg å bli kr Det kommer som en konsekvens av tilbakeførte midler fra SPK for våre tillitsvalgte. Vi fikk to års refusjon tilbakebetalt i desember Dette utgjorde kr ,- og medførte en kraftig vekst på det som i utgangspunktet lå an til å bli et moderat overskudd. OU i perioden 2012: Tildelt brutto kr Totalt dette året brukte vi kr : Tildelt brutto kr Totalt dette året brukte vi kr : Tildelt brutto kr Totalt dette året brukte vi kr Merk: I denne oversikten er også administrasjonskostnader tatt med, noe som gir økte utgifter sammenlignet med de kurskostnadene som er ført opp på kursoversikten side 4-6. På neste side starter oversikt over alle kurs Utdanningsforbundet Troms har arrangert i denne perioden. Oversikten for våren 2012 er ikke tatt med, siden det hører til forrige årsmøteperiode. Tallene for våren 2015 er ikke eksakte, da ikke alle kurs er gjennomført før årsmøtets start. Kursregnskapene her kan heller ikke avsluttes endelig før alle regninger og reiseregninger er mottatt. Årsregnskap og revisors beretning. Regnskap er lagt ved sammen med revisors beretning for hvert enkelt år. Stipendfondet Vedlagt følger regnskap for stipendfondet for 2012, 2013 og Det har ikke vært foretatt utbetalinger i 2012 og 2014, så disse årene er det ikke laget revisjonsberetning for. Her har det kun vært bevegelse på kontoen i form av renter. 3

5 Høst 2012 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad September Grunnkurs Scandic Hotell, LOK ,10 forhandlingskompetanse Tromsø Kurs ATV-VGO St. Elisabeth LOK , Økonomikurs lokallag St. Elisabeth LOK , Kurs for nye LLL Fylkeskontoret LOK ,00 Oktober FiNoTro m/lm delegasj. Radisson Blu LOK ,40 5. Kurs arkivering 360 Radisson Blu LOK , Modul 2 + Modul 2 PBLA Radisson Blu LOK , Kurs for LLL/HTV Saga LOK , Modul 4-kurs Scandic LOK ,80 Desember Kurs for LLL/HTV Grand LOK ,83 Vår 2013 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad Februar Kurs for LLL/HTV Clarion Bryggen LOK , Modul 3 Scandic LOK , Kurs for ATV-VGO Grand LOK ,00 Mars Regionskurs 1 Scandic LOK ,11 April Regionskurs 2 Radisson Blu LOK , Regionskurs 3 Radisson Blu LOK ,09 Mai 6. Lederkonferanse Framsenteret LOK , Kurs for LLL/HTV LOK , Kurs for ATV-VGO Saga LOK ,50 Juni FST-møte 4/Studietur København LOK ,70 4

6 Høst 2013 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad Sept. 4. Kurs for nye LLL/HTV Fylkeskontoret LOK ,00 5. Kurs for LLL/HTV Grand LOK ,13 5. Kurs for ATV-VGO Grand LOK , Medlemsmøte Tariff region Nord Sørkjosen (Reisafjord hotell) LOK ,91 Okt. 2. Medlemsmøte Tariff Finnsnes LOK ,60 region Midt 2. Medlemsmøte Tariff Harstad LOK ,30 region Sør 3. Medlemsmøte Tariff Tromsø LOK ,70 region Polar Modul 2 Radisson Blu LOK , Modul 2 PBL-A St. Elisabeth LOK , Medlemsmøte Tariff Longyearbyen Spitsbergen hotell LOK ,00 Nov ATV-VGO Ikke bestemt LOK , Modul 4 Grand LOK ,65 Des LLL/HTV Oslo LOK ,55 Vår 2014 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad Januar 28. ATV-VGO Grand LOK ,60 Februar FiNoTro FAS Bodø LOK , Modul 3 Grand LOK , LLL/HTV Rica LOK ,65 Ishavshotell Mars Utgår LOK ATV-VGO Grand LOK ,05 April 25. VGO-kurs Rica Grand LOK , Lederkonferanse FRAM-senteret LOK ,64 Mai Fylkessamling Radisson Blu LOK ,79 5

7 Høst 2014 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad Sept Grunnkurs Aurora LOK ,65 forhandlingskomp. 16. Kurs for nye LLL/HTV Fylkeskontoret LOK Kurs for LLL/HTV The Edge LOK , Kurs for ATV-VGO Grand LOK , Kurs pensjonistkont. i LL Grand LOK ,70 Okt Modul 2 Rica LOK ,48 Ishavshotell 9. Kurs for Fylkeskontoret LOK ,24 valgkomiteen+vara Modul 2 PBL The Edge LOK ,15 Nov Modul 4 Grand LOK , Førpensjonistseminar Grand LOK , Fylkessamling Radisson LOK ,18 Des LLL/HTV The Edge LOK ,80 4. Kveldskurs ATV-VGO Scandic LOK ,00 Vår 2015 Tid Tittel Sted Kursnr Antall Kostnad Januar Modul 3 Radisson Blu LOK , ATV-VGO med lederforum 27. Grand LOK ,90 Februar LLL/HTV Aurora (Tidl. LOK ,54 Bryggen) 17. Fylkessamling The Edge LOK ,29 Mars FiNoTro FAS/UH Radisson Blu LOK April 15. ATV-VGO Scandic LOK 406 Ishavshotellet Mai 20. Etikk-kafe Harstad Thon LLL/HTV Radisson Blu LOK 407 6

8 Utdanningsforbundet Troms Resultatregnskap for 2012 DRIFTSINNTEKTER 2012 Budsjett 2011 Kontingentinntekter Tilskudd OU midler Tilskudd OU midler Andre driftsinntekter Regnskapsføring lokallag Refusjon SPK midler DRIFTSKOSTNADER Lønn, Sosiale utgifter Frikjøp tillitsvalgte Avskrivninger Leie kontor, leiligheter Andre driftskostnader Møte og kurskostnader Kostnader OU FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Leverandørrenter Bankgebyr Smådifferanser Ordinært resultat før skattekostnader Årets avsetning ÅRSRESULTAT Overskudd

9 BALANSE PR EIENDELER Inventar Avskrivning inventar Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Fordringer sentral org Til gode OU midler Fordringer SPK Kasse Dritskonto Driftskonto Driftskonto Skattetrekk Sum eiendeler Periodens resultat Fri egenkapital Årets resultat Periodisering av kostnader Egenkapital Leverandørgjeld Pensj trekk fylkene Skyldig arb.g.avg Arb.g.avg av feriepenger Gjeld 45% ordningen Periodisk gjeld Skyldig frikjøpsordninger Observasjonskonto Differanse -38 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 9

11 10

12 Utdanningsforbundet Troms Resultatregnskap for 2013 DRIFTSINNTEKTER 2013 Budsjett 2012 Kontingentinntekter Tildskudd OU Andre driftsinntekter Regnskapsføring lokallag Refusjon SPK midler Sum inntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn, sosiale utgifter Frikjøp tillitsvalgte Avskrivninger Leie kontor, leiligheter Andre driftskostnader Møte og kurskostnader Kostnader OU Avsetning periodiske kostnader Sum kostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Leverandørrenter Bankgebyr Inkassogebyr Smådifferanser Disp årsres fri egenkap Gamle poster

13 BALANSE PR EIENDELER Inventar Kundefordringer Andre fordringer Fordringer sentr org Til gode OU midler Kasse Driftskonto Driftskonto Driftskonto Skattetrekk Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Årets resultat Fri egenkapital Periodisering kostnader Leverandørgjeld Pensjonstrekk fylkene Skyldig arb.g.avg Arb.g.avg feriepenger Gjeld 45% ordningen Avsetning forpliktelser Periodisk gjeld Skylding frikjøpsordning Observasjonskonto Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

14 13

15 14

16 Utdanningsforbundet Troms Resultatregnskap pr Note Kontigentinntekter Tilskudd OU-midler Andre driftsinntekter Refusjon SPK Sum driftsinntekter Lønn, sosiale utgifter Frikjøp av tillitsvalgte Avskrivninger Leie kontor, leiligheter Møte og kurskostnader Kostnader OU Gebyrer Andre driftskostnader Korrigering Gamle poster Avsetning for periodiske kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Årsresultat Overføring til annen Egenkapital

17 Utdanningsforbundet Troms Balanse pr EIENDELER Note Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Fordringer mot sentralorganisasjon Tilgodehavende OU-midler Sum fordringer Kasse Driftskonto Driftskonto Driftskonto Skattetrekk Sum Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

18 Utdanningsforbundet Troms Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Leverandørgjeld 0 0 Pensjonstrekk fylkeslag Gjeld 45% ordningen Avsetning for forpliktelse Skyldig frikjøpsordning Observasjonskonto Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer