VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Agder og Rogaland krets er tilsluttet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund som underavdeling og erkjenner forbundets til enhver tid gjeldende vedtekter. Kretsens virkeområde bestemmes til enhver tid av Landsstyret. 3 FORMÅL Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer innen kretsens geografiske virkeområde til aktivt arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin formålsparagraf. 1. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, med representanter for medlemmene i virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens område. 2. Kretsene har ansvaret for det faglig-politiske arbeidet lokalt. De skal være bindeleddet mellom medlemmer og forbundsstyret, samt representere medlemmene i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. 3. Kretsen skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 4 Medlemskap Som medlemmer av kretsen opptas alle arbeidstakere innen kretsens virkeområde, som er nevnt i forbundets vedtekter 2 og 3. Utmelding skal skje skriftlig. 5 Kontingent lokal tilleggskontingent 1) Landsmøtet i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund fastsetter kontingenten slik paragraf 17 del A og B i forbundets vedtekter slår fast. 2) Lokal tilleggskontingent kan vedtas av landsstyret etter forslag fra kretsens årsmøte.

2 6 Kretsens organisering: 1) Agder og Rogaland krets av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: a) Årsmøtet b) Representantskapet c) Medlems møter på tvers av alle divisjoner d) Kretsstyret e) Plasstillitsvalgt i tillitsvalgtområdet f) I tillegg kommer de utvalg og grupper under kretsstyret som årsmøtet velger eller som oppnevnes av kretsstyret. 7 Årsmøtet Årsmøtet er representativt i kretsen. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. 1) Årsmøte består av følgende delegater med tale og stemmerett: a) Representantskapets medlemmer. b) Kretsstyret med vara medlemmer. c) Plasstillitsvalgte. d) 1- en representant fra hvert Tillitsvalgtområde/ Team/Enhet, samt 1 representant for hvert 35. medlem. Innen tillitsvalgtområde / Team/Enhet kan Ikke stille med mer en 3-tre representanter. e) Plasstillitsvalgt i Representantskapets og Kretsstyret er å regne som 1- en delegat fra tillitsvalgtområde/team/enhet. f) Representantene fra plasstillitsvalgtområdene velges blant og av medlemmene i Tillitsvalgtområde / Team/Enhet. 2) Leder av valgkomiteen og leder av kontrollkomiteen deltar på kretsens årsmøte med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 3) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Alle valgte delegater i kretsen har stemmerett, med unntak av at kretsstyrets medlemmer ikke kan delta i avstemningen over styrets årsrapport og regnskap. 5) Vedtak fattes med alminnelig flertall, med følgende unntak: a) For vedtektsendringer i del A kreves 2/3 dels flertall blant de frammøtte (endringene skal også godkjennes av forbundsstyret). b) Ved valg kreves det alminnelig flertall. Hvis det er mer enn to kandidater strykes den som har fått færrest stemmer og det blir ny avstemning til en av kandidatene har fått alminnelig flertall. 6) Avstemninger foretas ved håndsopprekning hvis ikke årsmøtet har vedtatt noe annet. Det skal holdes skriftlig avstemning hvis en delegat krever det. 7) Kretsstyret fastsetter tid og sted for årsmøtet som vanligvis skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Melding om tid/sted og forslag frister for årsmøtet sendes medlemmene senest 8 uker før årsmøtet. 8) Forslag som skal behandles på årsmøtet må være kommet til kretsstyret senest 4 uker før møtet holdes. Alle medlemmer og de ulike organer i kretsen kan fremme forslag. 9) Kretsstyret foreslår dagsorden for årsmøtet som alltid skal behandle de saker som er pålagt etter forbundets sentrale vedtekter 12 del A pkt. 3. Kretsstyret sender ut innstillinger på innsendte saker senest 2 uker før årsmøtet.

3 10) Årsrapport, budsjett, forslag til vedtektsendringer og forslag til andre vedtak og bevilgninger som er mottatt innen fristen, sendes ut sammen med kretsstyret innstilling til alle plasstillitsvalgte/delegater før fristen for påmelding til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, samt regnskapsrapport kan også sendes ut i forkant dersom den er klar tidsnok, ellers framlegges den direkte på årsmøtet. 11) Kretsens tillitsvalgte og delegater vil i god tid før påmeldingsfristen motta årsmøtedokumentene elektronisk på e-post. Melding om tid/sted og forslag frister samt hvor medlemmene kan få tak i årsmøtedokumentene kunngjøres til medlemmene i henhold til fristene i punkt 7,8 og 9. 8 Årsmøtets myndighet og oppgaver 1) Årsmøtet fastsetter mål for kretsen i henhold til forbundets sentrale prinsipprogram og arbeidsprogram, og har overordnet ansvar for gjennomføring. Årsmøtet vedtar kretsens interne organisering innenfor de rammer som er satt i forbundets sentrale vedtekter. 2) Årsmøtet skal alltid behandle: a) Årsrapport for kretsens virksomhet/drift, som fremlegges for forbundsstyret b) Kretsens regnskapsrapport og budsjett, som fremlegges for forbundsstyret c) Endringsforslag til kretsens vedtekter del A. Vedtak fremlegges for forbundsstyret til endelig godkjenning d) Årlige handlingsplaner for kretsens virksomhet e) Mottatte forslag til vedtak, bevilgninger og uttalelser f) Valg av tillitsvalgte til organisatoriske verv 3) Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som framgår av sakslista og de på forhånd utsendte forslag. 4) Etter forslag fra kontrollkomiteen fastsetter årsmøtet honorar til: a) Kretsstyrets medlemmer inkl. 1og 2. vara b) Kasserer c) Studie ansvarlig d) Kretsnytt ansvarlig e) Protokoll ansvarlig Medlemmer av kretsstyret kan kun motta en type honorar. Honorarer utbetales etterskuddsvis pr. halvår. 5) Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet om kandidater til de valgene som skal foretas på årsmøtet. 9 Ekstraordinært årsmøte 1) Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av kretsstyret eller må avholdes når minst 50 % av medlemmene har krevd det. 2) Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst 10 dagers varsel og kan bare fatte vedtak om de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes ut fra samme regler som gjelder for årsmøtet.

4 10 Medlemsmøtet 1) Kretsstyret kaller i perioden inn til minst 1 - ett medlemsmøte. Saksliste gjøres kjent med innkallingen. Hvis slikt medlemsmøte holdes geografisk oppdelt er det kun samme sak(er) som forplikter hele kretsen. 2) Når medlemsmøter holdes for deler av medlemmene innen grupper, arbeidsområder, selskaper, tillitsvalgtområder, divisjoner eller geografiske områder kan møtet ikke fatte vedtak som forplikter hele kretsen. Vedtak om saker fra slike medlemsmøter skal alltid fremmes gjennom kretsstyret etterpå. 3) Styret må planlegge avvikling av medlemsmøter slik at det tas hensyn til den geografiske spredningen av medlemsmassen. 4) Vedtak på medlemsmøter blir gjort med alminnelig flertall. 11 Representantskapet Representantskapet er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 1) Representantskapet består av 31 stemmeberettigede medlemmer. a) 9 Kretsstyremedlemmer. b) 6 vara medlemmer til kretsstyret. c) 16 årsmøte valgte delegater med vara liste fra alle arbeidsområder. 2) Representantskapet skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. Minst 2 av representantskapets medlemmer skal være under 35 år for å sikre rekruttering. 3) Kontrollkomiteens leder innkalles til representantskapsmøtene med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 5) Kretsstyret kaller inn til minimum 1 møter i representantskapet i hver årsmøte periode. Kretsleder er leder av representantskapet. 6) Representantskapsmøte skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager. 12 Representantskapets myndighet og oppgaver 1) Representantskapet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker: a) Endringer av kretsens vedtekter Del B. b) Suppleringsvalg i perioden ved behov for endringer i kretsstyret og andre årsmøtevalgte tillitsverv. 2) I tillegg kan representantskapet behandle andre saker foreslått av kretsstyret. 3) Representantskapet kan etter forslag fra tillitsvalgte eller kretsstyret vedta områdetillitsvalgte. 4) Representantskapet vedtar sin egen dagsorden etter forslag fra kretsstyret, og kan fatte vedtak i disse sakene. 5) Representantskapet er rådgivende for kretsstyret i saker som tas opp utenom saklista. 6) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 7) Valg av representanter til forbundets Landsmøte. 8) Lage uttalelser på vegne av kretsen når feriehjem som kretsen har ansvar for, forslås solgt fra sentral feriehjemsenhet.

5 13 Tillitsvalgtkonferanser 1) Kretsstyret kaller minst 3 tre ganger i hver periode inn til tillitsvalgtkonferanser. 2) Tillitsvalgtkonferanser skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager og er ikke vedtaksføre, men rådgivende for kretsstyret. 3) Kretsstyret setter opp saksliste til konferansene, med mulighet for øvrige tillitsvalgte til å fremme forslag om aktuelle saker/tema. 4) Kretsstyrets medlemmer, 1og 2 vara medlem til kretsstyret, samt plasstillitsvalgte kalles inn til konferansene. Andre tillitsvalgte kan kalles inn etter behov. 5) Tillitsvalgtkonferanser som kretsen kaller inn til skal behandle organisatoriske saker og de saker som går på tvers av virksomheter/selskaper/divisjoner. 14 Kretsstyret 1) Kretsens arbeid ledes av kretsstyret som er direkte valgt på årsmøtet og består av: a) Leder b) Første nestleder c) Andre nestleder d) 5 styremedlemmer i nummerert rekkefølge e) En ungdomsrepresentant under 35 år f) Medlemmer av kretsstyret med vara velges blant medlemmene. g) I tillegg møter 1. og 2.varamedlem fast på styremøtene med tale- og forlagsrett, men får stemmerett ved forfall. Øvrige vara medlemmer kalles kun inn ved behov p.g.a. større forfall. h) Ved valg av kretsstyre skal alle kretsens virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens områder være representert. 2) Leder for utvalg/komiteer og andre tillitsvalgte kan kalles inn til styremøter etter behov med taleog forslagsrett. 3) Kretsstyret er vedtaksfør når det er minst 7 styremedlemmer med stemmerett til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. 4) Kretsstyret skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. 5) Valgte representanter i kretsstyret med vara fratrer vervet ved opphør av arbeidsforholdet i bedriften. 15 Kretsstyrets myndighet og oppgaver Kretsstyret skal: 1. Lede kretsens virksomhet i tråd med Forbundets vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, samt kretsens vedtekter og handlingsplan. 2. Fatte nødvendige vedtak og organisere kretsens aktive arbeid slik at vedtatte mål kan oppnås. 3. Forvalte kretsens midler og eiendommer/eiendeler innenfor de fullmakter som er gitt av årsmøtet. 4. Det er også kretsens oppgave å bidra til enighet ved interessemotsetninger mellom tillitsvalgte fra forskjellige divisjoner eller selskap. 5. Være bindeledd mellom medlemmene, de lokale tillitsvalgte og Forbundsstyret. 6. Formidle ankesaker i henhold til hovedavtalen m.m. til Forbundsstyret.

6 7. Ha ansvar for at høringssaker blir behandlet. 8. Ha informasjonsansvar overfor medlemmene. 9. Vedta og gjennomføre studieplaner for kretsen. 10. Bidra til organisering og valgordning for tillitsvalgte innen for kretsens organisasjonsområde. 11. Innkalle til årsmøte minst 1 gang pr. år og fremme forslag til forretningsorden, saksliste og innstillinger til mottatte forslag for årsmøtet 12. Forberede øvrige saker som skal behandles i årsmøtet: a) Utarbeide årsrapport og regnskap til årsmøtet. b) Utarbeide forslag til årsmøtet om nødvendige vedtektsendringer, handlingsplan og budsjett for kretsen. 13. Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av to hundre tusen kroner kroner. 14. Innkalle til minimum 1 medlemsmøte pr år, og ellers etter behov. 15. Oppnevne representanter/vararepresentanter til samarbeidende organisasjoner 16. Sørge for at det skrives protokoll fra kretsstyremøtene, som skal godkjennes og underskrives av Kretsleder og en av møtedeltakerne 17. Kretsstyremøtene bør fortrinnsvis avholdes over 2 dager. Det avholdes minimum 6 kretsstyremøter i året. 18. Kretsleder skal: a) Være kretsens fremste representant i forhold til medlemmene, arbeidsgiver, media og samfunnet for øvrig i de saker som går på kretsens organisatoriske forhold. b) Være daglig leder av kretsen og ha ansvaret for den interne organisasjonsutvikling. c) Ha ansvar for den økonomiske virksomheten og at eventuell forretningsvirksomhet blir utført i samsvar med vedtektene. d) Lede kretsstyrets arbeid og fordele arbeidsoppgaver. e) Være bindeledd mellom de tillitsvalgte samt skape en felles arena for de tillitsvalgte innen kretsen 19. Kretsstyret konstituerer seg selv etter årsmøte, og fordeler fullmakter opp imot arbeidsgiver. I tillegg lages det et arbeidsreglement opp mot arbeidsoppgavene som blir fordelt mellom kretsstyrets medlemmer. Dette oppnevnes for 1 år av gangen: (inkl. fast møtende 1. og 2. vara): a) Studieansvarlig b) Kretsnytt ansvarlig c) Protokollansvarlig d) Kasserer e) Ungdomsansvarlig 20. Representant til sentral feriehjemsenhet spilles inn til forbundsstyret annet hvert år. (Forbundet oppnevner representant til sentral feriehjemsenhet for 2 år av gangen i partalls år) 16 Arbeidsutvalget 1) Arbeidsutvalget består av kretsens leder, 1. og 2. nestleder. AU forbereder/innstiller saker før styremøter. AU er vedtaksført når alle medlemmer er til stede. 2) Andre tillitsvalgte kan kalles inn ved behov. 3) Arbeidsutvalget skal bistå kretsleder i den daglige ledelse av kretsens virksomhet.

7 17 Tillitsvalgtområder / Team/Enhet - og plasstillitsvalgte 1) Kretsstyret bidrar til å dele kretsen inn i tillitsvalgtområder, der medlemmene skal velge lokale plasstillitsvalgte. Et tillitsvalgtområde utgjøres normalt av et team eller en driftsenhet, men der det er flere team eller driftsenheter på samme plass bør det velges en plass tillitsvalgt med vara, for teamene og driftsenhetene. Representantskapet kan ved behov endre inndelingen i tillitsvalgtområder. 2) Valg av lokale tillitsvalgte foretas på lokalt medlemsmøte. Lokalt medlemsmøte hvor det skal velges tillitsvalgt innkalles av team-/plasstillitsvalgt og avholdes normalt innen utgangen av januar. 3) I hvert tillitsvalgtområde skal det velges en plasstillitsvalgt med vara. Dersom den tillitsvalgte skal representere flere arbeidsområder innen den virksomhet/selskap/divisjonen han/hun er ansatt i, bør tillitsvalgt og vara komme fra hvert sitt område. 4) Melding om valg av plasstillitsvalgt rapporteres skriftlig til kretsstyret med kopi til arbeidsgivers lokal(e) leder(e) med en gang etter medlemsmøtet. 5) Valgperioden for lokale tillitsvalgte er 2 år. 6) Hvis det ikke er mulig å få valgt lokal tillitsvalgt skal kretsstyret søke å få oppnevnt lokal kontaktperson i teamet eller på plassen. Del B 1) Innenfor tillitsvalgtområdet kan det i tillegg velges gruppe-/teamkontakt(er) som skal hjelpe og støtte plasstillitsvalgt og utgjøre et nettverk i forhold til medlemmene i team/skiftgruppe(r). Gruppe-/teamkontakt(er) kan under ledelse av den plasstillitsvalgte danne et lokalt tillitsutvalg. Gruppe-/teamkontakt(er) har ikke fullmakt til å forplikte kretsen i forhold til ledelsen. Antall gruppe-/teamkontakt(er) kan til enhver tid tilpasses lokale behov. Melding om valg av gruppe- /teamkontakt(er) og danning av lokalt tillitsutvalg skal rapporteres skriftlig til kretsen med en gang. 2) Kretsen er delt inn i følgende tillitsvalgtområder: Divisjon Post: Distribusjon: Akeland distribusjonsenhet Arendal enhet 1 distribusjonsenhet Arendal enhet 2 og 3 distribusjonsenhet Evje distribusjonsenhet Kr.sand 1 distribusjonsenhet Kr.sand 2 distribusjonsenhet Kr.sand 3 distribusjonsenhet Kr.sand 4 distribusjonsenhet Mandal distribusjonsenhet Farsund & Lyngdal, Byremo distribusjonsenhet Flekkefjord distribusjonsenhet Egersund distribusjonsenhet Jæren distribusjonsenhet Sandnes distribusjonsenhet Ålgård distribusjonsenhet Sola distribusjonsenhet Stavanger distribusjonsenhet Randaberg distribusjonsenhet

8 Ryfylke distribusjonsenhet Haugesund 3 distribusjonsenhet Haugesund 2 og 4 distribusjonsenhet Ølen distribusjonsenhet Produksjon: Stavanger terminal enhet 1-2 Stavanger terminal enhet 3,4,5 og 7 Stavanger terminal enhet 8 Teknisk Teknisk Stavanger Postkontor: Arendal postkontor Kristiansand postkontor Sandnes postkontor Forus bedriftssenter Stavanger sentrum postkontor Haugesund postkontor Kundeservice: Kristiansand kundeservice, 4 team Haugesund kundeservice, 3 team Divisjon logistikk: Logistikk: Kristiansand Transport 1 enhet Kristiansand Transport 2 enhet Kristiansand Pakker, 1-2 enhet Stavanger Transport 1-2 enhet Stavanger pakke 1-2 enhet Haugesund pakke/gods Logistikk 18 Feriehjemsvirksomhet 1) Alle kretsens feriehjem er lagt inn i Postkoms sentrale medlemssenter. 2) Årsmøtet velger feriehjemsstyrere for 2 år av gangen og avgjør om feriehjemsstyreren skal ha ansvar for et eller flere feriehjem. 3) Kretsstyret skal ha ansvar for driften av feriehjemmene, mens feriehjemsstyrerne har ansvar for vedlikehold, dugnad etc. Driften av kretsens feriehjem bør baseres på dugnadsarbeid. Feriehjemmene skal drives økonomisk og driftsmessig forsvarlig. Del B 1) Kretsen driver følgende feriehjem: a. Klaua på Gjervoldsøy ved Arendal b. Flekken, Oksøy og Grønningen på Flekkerøy ved Kristiansand c. Onkel Tom s hytte på Solheimsmoen ved Hovden i Setesdal d. Varnes 1A, Varnes 1B, Varnes 2, Varnes 3 og Varnes 4 på Fogn i Finnøy e. Sinnes panorama B10, Sinnes panorama B11, Sinnes panorama B14 og

9 Fidjeland i Sirdal f. Kråko på Stord g. Solfonn på Seljestad. h. Torrevieja, Zeniamar i Spania 2) Prioritering ved utleie: a. De årsmøtevalgte feriehjemsstyrerne på Klaua, Kråko, Solfonn, Varnes, Fidjeland, Sirdal og Flekken disponerer egen hytte vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) b. Hyttestyrer på Onkel Toms hytte disponerer hytta Oksøy vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) c. Fremtidige hyttestyrere vil ikke få de goder som er i punktene: a,b. 19 Utvalg som kan oppnevnes av kretsstyret Kretsstyret kan oppnevne utvalg på 3-5 personer underlagt kretsstyret når det er behov for det. Slike utvalg kan høyst oppnevnes for 1 årsmøteperiode av gangen. 20 Valg av tillitsvalgte på årsmøtet valgperioder Følgende tillitsvalgte velges på kretsens årsmøte med disse valgperiodene: For 2 år (år m/partall til slutt): Leder 2. nestleder 1, 3 og 5. styremedlem til kretsstyret - Hvor av en ungdomsrepresentant til kretsstyret (under 35år) 1. og 3.og 5 vara medlem til kretsstyret Halvparten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av kontrollkomiteen 2 vara medlemmer til kontrollkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen. 8 representanter til Representantskapet 4 vararepresentanter til Representantskapet For 2 år (år m/oddetall til slutt): 1. nestleder 2. og 4. og 6. styremedlem til kretsstyret 2. og 4.og 6. vara medlem til kretsstyret Resten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av valgkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen 2 medlemmer til kontrollkomiteen 8 representanter til Representantskapet 4 vara representanter til Representantskapet Del B For 2 år (år m/partall til slutt): Hyttestyrer Klaua Hyttestyrer Flekkerøy-hyttene Hyttestyrer Kråko og Solfonn leilighet

10 For 2 år (år m/oddetall til slutt): Hyttestyrer Onkel Toms Hytte Hyttestyrer Varnes hyttene Hyttestyrer Sirdal for Sinnes Panorama leilighetene og Fidjeland Hyttestyrer Torrevieja leiligheten 21 Økonomi, regnskap og budsjett 1) Kretsleder har ansvaret for organisasjonens konti, fond, verdipapirer og kasser, og for at regnskapene blir ført til riktig tid. 2) Økonomiforvaltning: Beholdningen på betalingskonti begrenses til behovet i den daglige driften. Overskytende midler plasseres på konti som gir høy avkastning, med rimelig hensyn til behovet for å kunne frigjøre kontanter i situasjoner som krever det. 3) Det praktiske regnskapsarbeidet foretas av kasserer. 4) Kretsens betalingsmidler disponeres av kretsleder og den/de kretsstyret gir fullmakt. 5) Rekkefølge for rett til anvisning, attestasjon og disponering av konti blir vedtatt på første kretsstyremøte etter årsmøtet. 6) Revisjon og kontroll: a) Revisjon av kretsens regnskap utføres av forbundets sentrale revisor, da regnskapet føres sentralt. b) Kontrollkomiteen utfører sin kontroll av de økonomiske forhold i tråd med 22 og eventuell egen instruks. 7) Behandling av kretsens regnskap: Årsmøtet behandler kretsens årsregnskap som skal innbefatte regnskaper for alle sider ved kretsens økonomiske aktiviteter. Kretsens årsregnskap skal være undertegnet av kretsstyret og består av: a) Resultatregnskap og balanse. b) Revisjonsberetning. c) Rapport fra kontrollkomiteen. d) Årsberetning økonomisk virksomhet. 8) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 9) Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av tohundre tusen kroner. 10) Del B Kretsen bruker Sparebank 1 som sin bankforbindelse. 22 Kontrollkomiteen 1) Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 vararepresentanter. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke være medlemmer av kretsstyret. 2) Komiteen har som oppgave å: a) Påse at kretsens økonomiforvaltning er i samsvar med vedtekter og vedtak b) Gjennomgå protokoller fra kretsstyret og vurdere om det arbeides i samsvar med vedtakene på årsmøtet. c) Legge frem forslag til honorarer for årsmøtet.

11 3) Kontrollkomiteen har følgende arbeidsmåter: a) Holde møter til de tider komiteen har behov. Det skal føres protokoll fra møtene. b) Innkalle andre tillitsvalgte til møter i komiteen når det er ønskelig. c) Utarbeide rapport til årsmøtet om kretsens økonomi og den øvrige virksomhet. d) Leder av kontrollkomiteen har plikt til å legge fram for årsmøtet komiteens vurderinger i saker der komiteen etter retningslinjene har oppgaver, og tilsvarende i representantskapet, kretsstyret og andre møter i den utstrekning representantskapet, kretsstyret eller kretsleder ønsker det. 23 Valgkomiteen 1) Årsmøtet velger en valgkomité på 7. Alle medlemmer av komiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at minst 2 medlemmer står på valg hvert år. Lederen av komiteen velges ved særskilt valg og er ansvarlig for å kalle sammen komiteen. 2) Valgkomiteen skal utarbeide en innstilling til årsmøtet under sakslistens punkt om valg. Innstillingen skal utarbeides i samsvar med kretsens vedtekter og skal inneholde et fullstendig forslag på tillitsvalgte til de tillitsverv og funksjoner som står på valg. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å sikre en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografisk spredning blant kretsens tillitsvalgte. 3) Dersom komiteen ikke oppnår enstemmighet på et punkt i sin innstilling, skal det legges fram for årsmøtet en flertalls- og en mindretallsinnstilling. Valgkomiteens medlemmer skal ikke være medlemmer i kretsstyret. 24 Lønn, godtgjørelser og arbeidsvilkår 1) Kretsen utbetaler ikke lønn til tillitsvalgte ut over de av årsmøtet vedtatte honorarer. 2) Kretsstyret kan vedta ordninger som sikrer at tillitsvalgte i kretsstyret får dekning for dokumenterte tap av fast lønn og faste godtgjørelser. 3) Reiseutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Representantskapet og kretsstyrets medlemmer samt de til en hver tid innkalte vararepresentanter får nødvendige reiseutgifter i samband med utøvelse av vervet dekket etter Statens km satser. b) Tillitsvalgte og medlemmer får dekket hele reiseutgiftene etter Statens km satser når utgiften er kr. 100,- eller mer ved deltakelse på samlinger i kretsens regi c) Annen kjøring på vegne av kretsstyret, kan etter forhåndsavtale i hvert tilfelle dekkes etter statens km satser. d) Tillitsvalgte og medlemmer skal så langt det er praktisk mulig tilstrebe samkjøring for å redusere kretsens utgifter. 4) Utgifter til opphold og mat dekkes etter følgende bestemmelser: a) Ved kurs/konferanser/årsmøter/medlemsmøter betaler kretsen for felles servering. b) Når tillitsvalgte i oppdrag for kretsen er på reise, dekker kretsen nødvendige faktiske utgifter til overnatting og mat etter regning. 5) Reiseregninger skal føres på Postkoms blanketter til slik bruk. Kvitteringer/ dokumentasjon for parkering, fly, buss, tog og faktiske utgifter til overnatting/mat m.v. skal legges ved. 6) Telefonutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Kretsen betaler nødvendige mobiltelefonutgifter i samband med utøvelse av vervet for de tillitsvalgte kretsstyret bestemmer, heri eventuell anskaffelse av telefon.

12 25 Vedtektsendringer 1) Endringer av kretsens vedtekter del A kan bare skje med 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett på et ordinært årsmøte. I henhold til paragraf 11r i forbundets vedtekter skal kretsens vedtekter og vedtektsendringer godkjennes av forbundsstyret. 2) Del B kan endres av representantskapet. Vedtak gjøres med et flertall av de frammøtte som har stemmerett. 26 Oppløsning av kretsen 1) Forslag om oppløsning av kretsen regnes som vedtektsendring og kan bare vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på et ordinært årsmøte. 2) Dersom Agder og Rogaland krets oppløses, overtar Forbundet kretsens aktiva og passiva, ifølge Forbundets vedtekter 12A, punkt 2. JF punkt Vedtektenes gyldighet 1) Vedtektenes del A gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt av årsmøte og godkjent av forbundsstyret. Ved senere endringer på ordinære årsmøter gjelder nye vedtekter umiddelbart etter at de er vedtatt på årsmøtet og godkjent av forbundsstyret. 2) Vedtektenes del B gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret av representantskapet.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011. 1 FORMÅL Kretsens formål er å samle arbeidstakere i Posten og i virksomheter

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer