VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Agder og Rogaland krets er tilsluttet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund som underavdeling og erkjenner forbundets til enhver tid gjeldende vedtekter. Kretsens virkeområde bestemmes til enhver tid av Landsstyret. 3 FORMÅL Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer innen kretsens geografiske virkeområde til aktivt arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin formålsparagraf. 1. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, med representanter for medlemmene i virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens område. 2. Kretsene har ansvaret for det faglig-politiske arbeidet lokalt. De skal være bindeleddet mellom medlemmer og forbundsstyret, samt representere medlemmene i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. 3. Kretsen skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 4 Medlemskap Som medlemmer av kretsen opptas alle arbeidstakere innen kretsens virkeområde, som er nevnt i forbundets vedtekter 2 og 3. Utmelding skal skje skriftlig. 5 Kontingent lokal tilleggskontingent 1) Landsmøtet i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund fastsetter kontingenten slik paragraf 17 del A og B i forbundets vedtekter slår fast. 2) Lokal tilleggskontingent kan vedtas av landsstyret etter forslag fra kretsens årsmøte.

2 6 Kretsens organisering: 1) Agder og Rogaland krets av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: a) Årsmøtet b) Representantskapet c) Medlems møter på tvers av alle divisjoner d) Kretsstyret e) Plasstillitsvalgt i tillitsvalgtområdet f) I tillegg kommer de utvalg og grupper under kretsstyret som årsmøtet velger eller som oppnevnes av kretsstyret. 7 Årsmøtet Årsmøtet er representativt i kretsen. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. 1) Årsmøte består av følgende delegater med tale og stemmerett: a) Representantskapets medlemmer. b) Kretsstyret med vara medlemmer. c) Plasstillitsvalgte. d) 1- en representant fra hvert Tillitsvalgtområde/ Team/Enhet, samt 1 representant for hvert 35. medlem. Innen tillitsvalgtområde / Team/Enhet kan Ikke stille med mer en 3-tre representanter. e) Plasstillitsvalgt i Representantskapets og Kretsstyret er å regne som 1- en delegat fra tillitsvalgtområde/team/enhet. f) Representantene fra plasstillitsvalgtområdene velges blant og av medlemmene i Tillitsvalgtområde / Team/Enhet. 2) Leder av valgkomiteen og leder av kontrollkomiteen deltar på kretsens årsmøte med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 3) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Alle valgte delegater i kretsen har stemmerett, med unntak av at kretsstyrets medlemmer ikke kan delta i avstemningen over styrets årsrapport og regnskap. 5) Vedtak fattes med alminnelig flertall, med følgende unntak: a) For vedtektsendringer i del A kreves 2/3 dels flertall blant de frammøtte (endringene skal også godkjennes av forbundsstyret). b) Ved valg kreves det alminnelig flertall. Hvis det er mer enn to kandidater strykes den som har fått færrest stemmer og det blir ny avstemning til en av kandidatene har fått alminnelig flertall. 6) Avstemninger foretas ved håndsopprekning hvis ikke årsmøtet har vedtatt noe annet. Det skal holdes skriftlig avstemning hvis en delegat krever det. 7) Kretsstyret fastsetter tid og sted for årsmøtet som vanligvis skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Melding om tid/sted og forslag frister for årsmøtet sendes medlemmene senest 8 uker før årsmøtet. 8) Forslag som skal behandles på årsmøtet må være kommet til kretsstyret senest 4 uker før møtet holdes. Alle medlemmer og de ulike organer i kretsen kan fremme forslag. 9) Kretsstyret foreslår dagsorden for årsmøtet som alltid skal behandle de saker som er pålagt etter forbundets sentrale vedtekter 12 del A pkt. 3. Kretsstyret sender ut innstillinger på innsendte saker senest 2 uker før årsmøtet.

3 10) Årsrapport, budsjett, forslag til vedtektsendringer og forslag til andre vedtak og bevilgninger som er mottatt innen fristen, sendes ut sammen med kretsstyret innstilling til alle plasstillitsvalgte/delegater før fristen for påmelding til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, samt regnskapsrapport kan også sendes ut i forkant dersom den er klar tidsnok, ellers framlegges den direkte på årsmøtet. 11) Kretsens tillitsvalgte og delegater vil i god tid før påmeldingsfristen motta årsmøtedokumentene elektronisk på e-post. Melding om tid/sted og forslag frister samt hvor medlemmene kan få tak i årsmøtedokumentene kunngjøres til medlemmene i henhold til fristene i punkt 7,8 og 9. 8 Årsmøtets myndighet og oppgaver 1) Årsmøtet fastsetter mål for kretsen i henhold til forbundets sentrale prinsipprogram og arbeidsprogram, og har overordnet ansvar for gjennomføring. Årsmøtet vedtar kretsens interne organisering innenfor de rammer som er satt i forbundets sentrale vedtekter. 2) Årsmøtet skal alltid behandle: a) Årsrapport for kretsens virksomhet/drift, som fremlegges for forbundsstyret b) Kretsens regnskapsrapport og budsjett, som fremlegges for forbundsstyret c) Endringsforslag til kretsens vedtekter del A. Vedtak fremlegges for forbundsstyret til endelig godkjenning d) Årlige handlingsplaner for kretsens virksomhet e) Mottatte forslag til vedtak, bevilgninger og uttalelser f) Valg av tillitsvalgte til organisatoriske verv 3) Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som framgår av sakslista og de på forhånd utsendte forslag. 4) Etter forslag fra kontrollkomiteen fastsetter årsmøtet honorar til: a) Kretsstyrets medlemmer inkl. 1og 2. vara b) Kasserer c) Studie ansvarlig d) Kretsnytt ansvarlig e) Protokoll ansvarlig Medlemmer av kretsstyret kan kun motta en type honorar. Honorarer utbetales etterskuddsvis pr. halvår. 5) Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet om kandidater til de valgene som skal foretas på årsmøtet. 9 Ekstraordinært årsmøte 1) Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av kretsstyret eller må avholdes når minst 50 % av medlemmene har krevd det. 2) Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst 10 dagers varsel og kan bare fatte vedtak om de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes ut fra samme regler som gjelder for årsmøtet.

4 10 Medlemsmøtet 1) Kretsstyret kaller i perioden inn til minst 1 - ett medlemsmøte. Saksliste gjøres kjent med innkallingen. Hvis slikt medlemsmøte holdes geografisk oppdelt er det kun samme sak(er) som forplikter hele kretsen. 2) Når medlemsmøter holdes for deler av medlemmene innen grupper, arbeidsområder, selskaper, tillitsvalgtområder, divisjoner eller geografiske områder kan møtet ikke fatte vedtak som forplikter hele kretsen. Vedtak om saker fra slike medlemsmøter skal alltid fremmes gjennom kretsstyret etterpå. 3) Styret må planlegge avvikling av medlemsmøter slik at det tas hensyn til den geografiske spredningen av medlemsmassen. 4) Vedtak på medlemsmøter blir gjort med alminnelig flertall. 11 Representantskapet Representantskapet er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 1) Representantskapet består av 31 stemmeberettigede medlemmer. a) 9 Kretsstyremedlemmer. b) 6 vara medlemmer til kretsstyret. c) 16 årsmøte valgte delegater med vara liste fra alle arbeidsområder. 2) Representantskapet skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. Minst 2 av representantskapets medlemmer skal være under 35 år for å sikre rekruttering. 3) Kontrollkomiteens leder innkalles til representantskapsmøtene med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 5) Kretsstyret kaller inn til minimum 1 møter i representantskapet i hver årsmøte periode. Kretsleder er leder av representantskapet. 6) Representantskapsmøte skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager. 12 Representantskapets myndighet og oppgaver 1) Representantskapet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker: a) Endringer av kretsens vedtekter Del B. b) Suppleringsvalg i perioden ved behov for endringer i kretsstyret og andre årsmøtevalgte tillitsverv. 2) I tillegg kan representantskapet behandle andre saker foreslått av kretsstyret. 3) Representantskapet kan etter forslag fra tillitsvalgte eller kretsstyret vedta områdetillitsvalgte. 4) Representantskapet vedtar sin egen dagsorden etter forslag fra kretsstyret, og kan fatte vedtak i disse sakene. 5) Representantskapet er rådgivende for kretsstyret i saker som tas opp utenom saklista. 6) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 7) Valg av representanter til forbundets Landsmøte. 8) Lage uttalelser på vegne av kretsen når feriehjem som kretsen har ansvar for, forslås solgt fra sentral feriehjemsenhet.

5 13 Tillitsvalgtkonferanser 1) Kretsstyret kaller minst 3 tre ganger i hver periode inn til tillitsvalgtkonferanser. 2) Tillitsvalgtkonferanser skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager og er ikke vedtaksføre, men rådgivende for kretsstyret. 3) Kretsstyret setter opp saksliste til konferansene, med mulighet for øvrige tillitsvalgte til å fremme forslag om aktuelle saker/tema. 4) Kretsstyrets medlemmer, 1og 2 vara medlem til kretsstyret, samt plasstillitsvalgte kalles inn til konferansene. Andre tillitsvalgte kan kalles inn etter behov. 5) Tillitsvalgtkonferanser som kretsen kaller inn til skal behandle organisatoriske saker og de saker som går på tvers av virksomheter/selskaper/divisjoner. 14 Kretsstyret 1) Kretsens arbeid ledes av kretsstyret som er direkte valgt på årsmøtet og består av: a) Leder b) Første nestleder c) Andre nestleder d) 5 styremedlemmer i nummerert rekkefølge e) En ungdomsrepresentant under 35 år f) Medlemmer av kretsstyret med vara velges blant medlemmene. g) I tillegg møter 1. og 2.varamedlem fast på styremøtene med tale- og forlagsrett, men får stemmerett ved forfall. Øvrige vara medlemmer kalles kun inn ved behov p.g.a. større forfall. h) Ved valg av kretsstyre skal alle kretsens virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens områder være representert. 2) Leder for utvalg/komiteer og andre tillitsvalgte kan kalles inn til styremøter etter behov med taleog forslagsrett. 3) Kretsstyret er vedtaksfør når det er minst 7 styremedlemmer med stemmerett til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. 4) Kretsstyret skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. 5) Valgte representanter i kretsstyret med vara fratrer vervet ved opphør av arbeidsforholdet i bedriften. 15 Kretsstyrets myndighet og oppgaver Kretsstyret skal: 1. Lede kretsens virksomhet i tråd med Forbundets vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, samt kretsens vedtekter og handlingsplan. 2. Fatte nødvendige vedtak og organisere kretsens aktive arbeid slik at vedtatte mål kan oppnås. 3. Forvalte kretsens midler og eiendommer/eiendeler innenfor de fullmakter som er gitt av årsmøtet. 4. Det er også kretsens oppgave å bidra til enighet ved interessemotsetninger mellom tillitsvalgte fra forskjellige divisjoner eller selskap. 5. Være bindeledd mellom medlemmene, de lokale tillitsvalgte og Forbundsstyret. 6. Formidle ankesaker i henhold til hovedavtalen m.m. til Forbundsstyret.

6 7. Ha ansvar for at høringssaker blir behandlet. 8. Ha informasjonsansvar overfor medlemmene. 9. Vedta og gjennomføre studieplaner for kretsen. 10. Bidra til organisering og valgordning for tillitsvalgte innen for kretsens organisasjonsområde. 11. Innkalle til årsmøte minst 1 gang pr. år og fremme forslag til forretningsorden, saksliste og innstillinger til mottatte forslag for årsmøtet 12. Forberede øvrige saker som skal behandles i årsmøtet: a) Utarbeide årsrapport og regnskap til årsmøtet. b) Utarbeide forslag til årsmøtet om nødvendige vedtektsendringer, handlingsplan og budsjett for kretsen. 13. Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av to hundre tusen kroner kroner. 14. Innkalle til minimum 1 medlemsmøte pr år, og ellers etter behov. 15. Oppnevne representanter/vararepresentanter til samarbeidende organisasjoner 16. Sørge for at det skrives protokoll fra kretsstyremøtene, som skal godkjennes og underskrives av Kretsleder og en av møtedeltakerne 17. Kretsstyremøtene bør fortrinnsvis avholdes over 2 dager. Det avholdes minimum 6 kretsstyremøter i året. 18. Kretsleder skal: a) Være kretsens fremste representant i forhold til medlemmene, arbeidsgiver, media og samfunnet for øvrig i de saker som går på kretsens organisatoriske forhold. b) Være daglig leder av kretsen og ha ansvaret for den interne organisasjonsutvikling. c) Ha ansvar for den økonomiske virksomheten og at eventuell forretningsvirksomhet blir utført i samsvar med vedtektene. d) Lede kretsstyrets arbeid og fordele arbeidsoppgaver. e) Være bindeledd mellom de tillitsvalgte samt skape en felles arena for de tillitsvalgte innen kretsen 19. Kretsstyret konstituerer seg selv etter årsmøte, og fordeler fullmakter opp imot arbeidsgiver. I tillegg lages det et arbeidsreglement opp mot arbeidsoppgavene som blir fordelt mellom kretsstyrets medlemmer. Dette oppnevnes for 1 år av gangen: (inkl. fast møtende 1. og 2. vara): a) Studieansvarlig b) Kretsnytt ansvarlig c) Protokollansvarlig d) Kasserer e) Ungdomsansvarlig 20. Representant til sentral feriehjemsenhet spilles inn til forbundsstyret annet hvert år. (Forbundet oppnevner representant til sentral feriehjemsenhet for 2 år av gangen i partalls år) 16 Arbeidsutvalget 1) Arbeidsutvalget består av kretsens leder, 1. og 2. nestleder. AU forbereder/innstiller saker før styremøter. AU er vedtaksført når alle medlemmer er til stede. 2) Andre tillitsvalgte kan kalles inn ved behov. 3) Arbeidsutvalget skal bistå kretsleder i den daglige ledelse av kretsens virksomhet.

7 17 Tillitsvalgtområder / Team/Enhet - og plasstillitsvalgte 1) Kretsstyret bidrar til å dele kretsen inn i tillitsvalgtområder, der medlemmene skal velge lokale plasstillitsvalgte. Et tillitsvalgtområde utgjøres normalt av et team eller en driftsenhet, men der det er flere team eller driftsenheter på samme plass bør det velges en plass tillitsvalgt med vara, for teamene og driftsenhetene. Representantskapet kan ved behov endre inndelingen i tillitsvalgtområder. 2) Valg av lokale tillitsvalgte foretas på lokalt medlemsmøte. Lokalt medlemsmøte hvor det skal velges tillitsvalgt innkalles av team-/plasstillitsvalgt og avholdes normalt innen utgangen av januar. 3) I hvert tillitsvalgtområde skal det velges en plasstillitsvalgt med vara. Dersom den tillitsvalgte skal representere flere arbeidsområder innen den virksomhet/selskap/divisjonen han/hun er ansatt i, bør tillitsvalgt og vara komme fra hvert sitt område. 4) Melding om valg av plasstillitsvalgt rapporteres skriftlig til kretsstyret med kopi til arbeidsgivers lokal(e) leder(e) med en gang etter medlemsmøtet. 5) Valgperioden for lokale tillitsvalgte er 2 år. 6) Hvis det ikke er mulig å få valgt lokal tillitsvalgt skal kretsstyret søke å få oppnevnt lokal kontaktperson i teamet eller på plassen. Del B 1) Innenfor tillitsvalgtområdet kan det i tillegg velges gruppe-/teamkontakt(er) som skal hjelpe og støtte plasstillitsvalgt og utgjøre et nettverk i forhold til medlemmene i team/skiftgruppe(r). Gruppe-/teamkontakt(er) kan under ledelse av den plasstillitsvalgte danne et lokalt tillitsutvalg. Gruppe-/teamkontakt(er) har ikke fullmakt til å forplikte kretsen i forhold til ledelsen. Antall gruppe-/teamkontakt(er) kan til enhver tid tilpasses lokale behov. Melding om valg av gruppe- /teamkontakt(er) og danning av lokalt tillitsutvalg skal rapporteres skriftlig til kretsen med en gang. 2) Kretsen er delt inn i følgende tillitsvalgtområder: Divisjon Post: Distribusjon: Akeland distribusjonsenhet Arendal enhet 1 distribusjonsenhet Arendal enhet 2 og 3 distribusjonsenhet Evje distribusjonsenhet Kr.sand 1 distribusjonsenhet Kr.sand 2 distribusjonsenhet Kr.sand 3 distribusjonsenhet Kr.sand 4 distribusjonsenhet Mandal distribusjonsenhet Farsund & Lyngdal, Byremo distribusjonsenhet Flekkefjord distribusjonsenhet Egersund distribusjonsenhet Jæren distribusjonsenhet Sandnes distribusjonsenhet Ålgård distribusjonsenhet Sola distribusjonsenhet Stavanger distribusjonsenhet Randaberg distribusjonsenhet

8 Ryfylke distribusjonsenhet Haugesund 3 distribusjonsenhet Haugesund 2 og 4 distribusjonsenhet Ølen distribusjonsenhet Produksjon: Stavanger terminal enhet 1-2 Stavanger terminal enhet 3,4,5 og 7 Stavanger terminal enhet 8 Teknisk Teknisk Stavanger Postkontor: Arendal postkontor Kristiansand postkontor Sandnes postkontor Forus bedriftssenter Stavanger sentrum postkontor Haugesund postkontor Kundeservice: Kristiansand kundeservice, 4 team Haugesund kundeservice, 3 team Divisjon logistikk: Logistikk: Kristiansand Transport 1 enhet Kristiansand Transport 2 enhet Kristiansand Pakker, 1-2 enhet Stavanger Transport 1-2 enhet Stavanger pakke 1-2 enhet Haugesund pakke/gods Logistikk 18 Feriehjemsvirksomhet 1) Alle kretsens feriehjem er lagt inn i Postkoms sentrale medlemssenter. 2) Årsmøtet velger feriehjemsstyrere for 2 år av gangen og avgjør om feriehjemsstyreren skal ha ansvar for et eller flere feriehjem. 3) Kretsstyret skal ha ansvar for driften av feriehjemmene, mens feriehjemsstyrerne har ansvar for vedlikehold, dugnad etc. Driften av kretsens feriehjem bør baseres på dugnadsarbeid. Feriehjemmene skal drives økonomisk og driftsmessig forsvarlig. Del B 1) Kretsen driver følgende feriehjem: a. Klaua på Gjervoldsøy ved Arendal b. Flekken, Oksøy og Grønningen på Flekkerøy ved Kristiansand c. Onkel Tom s hytte på Solheimsmoen ved Hovden i Setesdal d. Varnes 1A, Varnes 1B, Varnes 2, Varnes 3 og Varnes 4 på Fogn i Finnøy e. Sinnes panorama B10, Sinnes panorama B11, Sinnes panorama B14 og

9 Fidjeland i Sirdal f. Kråko på Stord g. Solfonn på Seljestad. h. Torrevieja, Zeniamar i Spania 2) Prioritering ved utleie: a. De årsmøtevalgte feriehjemsstyrerne på Klaua, Kråko, Solfonn, Varnes, Fidjeland, Sirdal og Flekken disponerer egen hytte vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) b. Hyttestyrer på Onkel Toms hytte disponerer hytta Oksøy vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) c. Fremtidige hyttestyrere vil ikke få de goder som er i punktene: a,b. 19 Utvalg som kan oppnevnes av kretsstyret Kretsstyret kan oppnevne utvalg på 3-5 personer underlagt kretsstyret når det er behov for det. Slike utvalg kan høyst oppnevnes for 1 årsmøteperiode av gangen. 20 Valg av tillitsvalgte på årsmøtet valgperioder Følgende tillitsvalgte velges på kretsens årsmøte med disse valgperiodene: For 2 år (år m/partall til slutt): Leder 2. nestleder 1, 3 og 5. styremedlem til kretsstyret - Hvor av en ungdomsrepresentant til kretsstyret (under 35år) 1. og 3.og 5 vara medlem til kretsstyret Halvparten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av kontrollkomiteen 2 vara medlemmer til kontrollkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen. 8 representanter til Representantskapet 4 vararepresentanter til Representantskapet For 2 år (år m/oddetall til slutt): 1. nestleder 2. og 4. og 6. styremedlem til kretsstyret 2. og 4.og 6. vara medlem til kretsstyret Resten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av valgkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen 2 medlemmer til kontrollkomiteen 8 representanter til Representantskapet 4 vara representanter til Representantskapet Del B For 2 år (år m/partall til slutt): Hyttestyrer Klaua Hyttestyrer Flekkerøy-hyttene Hyttestyrer Kråko og Solfonn leilighet

10 For 2 år (år m/oddetall til slutt): Hyttestyrer Onkel Toms Hytte Hyttestyrer Varnes hyttene Hyttestyrer Sirdal for Sinnes Panorama leilighetene og Fidjeland Hyttestyrer Torrevieja leiligheten 21 Økonomi, regnskap og budsjett 1) Kretsleder har ansvaret for organisasjonens konti, fond, verdipapirer og kasser, og for at regnskapene blir ført til riktig tid. 2) Økonomiforvaltning: Beholdningen på betalingskonti begrenses til behovet i den daglige driften. Overskytende midler plasseres på konti som gir høy avkastning, med rimelig hensyn til behovet for å kunne frigjøre kontanter i situasjoner som krever det. 3) Det praktiske regnskapsarbeidet foretas av kasserer. 4) Kretsens betalingsmidler disponeres av kretsleder og den/de kretsstyret gir fullmakt. 5) Rekkefølge for rett til anvisning, attestasjon og disponering av konti blir vedtatt på første kretsstyremøte etter årsmøtet. 6) Revisjon og kontroll: a) Revisjon av kretsens regnskap utføres av forbundets sentrale revisor, da regnskapet føres sentralt. b) Kontrollkomiteen utfører sin kontroll av de økonomiske forhold i tråd med 22 og eventuell egen instruks. 7) Behandling av kretsens regnskap: Årsmøtet behandler kretsens årsregnskap som skal innbefatte regnskaper for alle sider ved kretsens økonomiske aktiviteter. Kretsens årsregnskap skal være undertegnet av kretsstyret og består av: a) Resultatregnskap og balanse. b) Revisjonsberetning. c) Rapport fra kontrollkomiteen. d) Årsberetning økonomisk virksomhet. 8) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 9) Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av tohundre tusen kroner. 10) Del B Kretsen bruker Sparebank 1 som sin bankforbindelse. 22 Kontrollkomiteen 1) Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 vararepresentanter. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke være medlemmer av kretsstyret. 2) Komiteen har som oppgave å: a) Påse at kretsens økonomiforvaltning er i samsvar med vedtekter og vedtak b) Gjennomgå protokoller fra kretsstyret og vurdere om det arbeides i samsvar med vedtakene på årsmøtet. c) Legge frem forslag til honorarer for årsmøtet.

11 3) Kontrollkomiteen har følgende arbeidsmåter: a) Holde møter til de tider komiteen har behov. Det skal føres protokoll fra møtene. b) Innkalle andre tillitsvalgte til møter i komiteen når det er ønskelig. c) Utarbeide rapport til årsmøtet om kretsens økonomi og den øvrige virksomhet. d) Leder av kontrollkomiteen har plikt til å legge fram for årsmøtet komiteens vurderinger i saker der komiteen etter retningslinjene har oppgaver, og tilsvarende i representantskapet, kretsstyret og andre møter i den utstrekning representantskapet, kretsstyret eller kretsleder ønsker det. 23 Valgkomiteen 1) Årsmøtet velger en valgkomité på 7. Alle medlemmer av komiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at minst 2 medlemmer står på valg hvert år. Lederen av komiteen velges ved særskilt valg og er ansvarlig for å kalle sammen komiteen. 2) Valgkomiteen skal utarbeide en innstilling til årsmøtet under sakslistens punkt om valg. Innstillingen skal utarbeides i samsvar med kretsens vedtekter og skal inneholde et fullstendig forslag på tillitsvalgte til de tillitsverv og funksjoner som står på valg. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å sikre en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografisk spredning blant kretsens tillitsvalgte. 3) Dersom komiteen ikke oppnår enstemmighet på et punkt i sin innstilling, skal det legges fram for årsmøtet en flertalls- og en mindretallsinnstilling. Valgkomiteens medlemmer skal ikke være medlemmer i kretsstyret. 24 Lønn, godtgjørelser og arbeidsvilkår 1) Kretsen utbetaler ikke lønn til tillitsvalgte ut over de av årsmøtet vedtatte honorarer. 2) Kretsstyret kan vedta ordninger som sikrer at tillitsvalgte i kretsstyret får dekning for dokumenterte tap av fast lønn og faste godtgjørelser. 3) Reiseutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Representantskapet og kretsstyrets medlemmer samt de til en hver tid innkalte vararepresentanter får nødvendige reiseutgifter i samband med utøvelse av vervet dekket etter Statens km satser. b) Tillitsvalgte og medlemmer får dekket hele reiseutgiftene etter Statens km satser når utgiften er kr. 100,- eller mer ved deltakelse på samlinger i kretsens regi c) Annen kjøring på vegne av kretsstyret, kan etter forhåndsavtale i hvert tilfelle dekkes etter statens km satser. d) Tillitsvalgte og medlemmer skal så langt det er praktisk mulig tilstrebe samkjøring for å redusere kretsens utgifter. 4) Utgifter til opphold og mat dekkes etter følgende bestemmelser: a) Ved kurs/konferanser/årsmøter/medlemsmøter betaler kretsen for felles servering. b) Når tillitsvalgte i oppdrag for kretsen er på reise, dekker kretsen nødvendige faktiske utgifter til overnatting og mat etter regning. 5) Reiseregninger skal føres på Postkoms blanketter til slik bruk. Kvitteringer/ dokumentasjon for parkering, fly, buss, tog og faktiske utgifter til overnatting/mat m.v. skal legges ved. 6) Telefonutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Kretsen betaler nødvendige mobiltelefonutgifter i samband med utøvelse av vervet for de tillitsvalgte kretsstyret bestemmer, heri eventuell anskaffelse av telefon.

12 25 Vedtektsendringer 1) Endringer av kretsens vedtekter del A kan bare skje med 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett på et ordinært årsmøte. I henhold til paragraf 11r i forbundets vedtekter skal kretsens vedtekter og vedtektsendringer godkjennes av forbundsstyret. 2) Del B kan endres av representantskapet. Vedtak gjøres med et flertall av de frammøtte som har stemmerett. 26 Oppløsning av kretsen 1) Forslag om oppløsning av kretsen regnes som vedtektsendring og kan bare vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på et ordinært årsmøte. 2) Dersom Agder og Rogaland krets oppløses, overtar Forbundet kretsens aktiva og passiva, ifølge Forbundets vedtekter 12A, punkt 2. JF punkt Vedtektenes gyldighet 1) Vedtektenes del A gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt av årsmøte og godkjent av forbundsstyret. Ved senere endringer på ordinære årsmøter gjelder nye vedtekter umiddelbart etter at de er vedtatt på årsmøtet og godkjent av forbundsstyret. 2) Vedtektenes del B gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret av representantskapet.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer