VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund."

Transkript

1 VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Agder og Rogaland krets er tilsluttet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund som underavdeling og erkjenner forbundets til enhver tid gjeldende vedtekter. Kretsens virkeområde bestemmes til enhver tid av Landsstyret. 3 FORMÅL Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer innen kretsens geografiske virkeområde til aktivt arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin formålsparagraf. 1. Kretsene ledes av et bredt sammensatt styre, med representanter for medlemmene i virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens område. 2. Kretsene har ansvaret for det faglig-politiske arbeidet lokalt. De skal være bindeleddet mellom medlemmer og forbundsstyret, samt representere medlemmene i forhold til andre organisasjoner på eget nivå. 3. Kretsen skal bidra til at organisering og valgordning for tillitsvalgte innenfor kretsens organisasjonsområde, sikres. 4 Medlemskap Som medlemmer av kretsen opptas alle arbeidstakere innen kretsens virkeområde, som er nevnt i forbundets vedtekter 2 og 3. Utmelding skal skje skriftlig. 5 Kontingent lokal tilleggskontingent 1) Landsmøtet i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund fastsetter kontingenten slik paragraf 17 del A og B i forbundets vedtekter slår fast. 2) Lokal tilleggskontingent kan vedtas av landsstyret etter forslag fra kretsens årsmøte.

2 6 Kretsens organisering: 1) Agder og Rogaland krets av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds organisatoriske nivåer er: a) Årsmøtet b) Representantskapet c) Medlems møter på tvers av alle divisjoner d) Kretsstyret e) Plasstillitsvalgt i tillitsvalgtområdet f) I tillegg kommer de utvalg og grupper under kretsstyret som årsmøtet velger eller som oppnevnes av kretsstyret. 7 Årsmøtet Årsmøtet er representativt i kretsen. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. 1) Årsmøte består av følgende delegater med tale og stemmerett: a) Representantskapets medlemmer. b) Kretsstyret med vara medlemmer. c) Plasstillitsvalgte. d) 1- en representant fra hvert Tillitsvalgtområde/ Team/Enhet, samt 1 representant for hvert 35. medlem. Innen tillitsvalgtområde / Team/Enhet kan Ikke stille med mer en 3-tre representanter. e) Plasstillitsvalgt i Representantskapets og Kretsstyret er å regne som 1- en delegat fra tillitsvalgtområde/team/enhet. f) Representantene fra plasstillitsvalgtområdene velges blant og av medlemmene i Tillitsvalgtområde / Team/Enhet. 2) Leder av valgkomiteen og leder av kontrollkomiteen deltar på kretsens årsmøte med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 3) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Alle valgte delegater i kretsen har stemmerett, med unntak av at kretsstyrets medlemmer ikke kan delta i avstemningen over styrets årsrapport og regnskap. 5) Vedtak fattes med alminnelig flertall, med følgende unntak: a) For vedtektsendringer i del A kreves 2/3 dels flertall blant de frammøtte (endringene skal også godkjennes av forbundsstyret). b) Ved valg kreves det alminnelig flertall. Hvis det er mer enn to kandidater strykes den som har fått færrest stemmer og det blir ny avstemning til en av kandidatene har fått alminnelig flertall. 6) Avstemninger foretas ved håndsopprekning hvis ikke årsmøtet har vedtatt noe annet. Det skal holdes skriftlig avstemning hvis en delegat krever det. 7) Kretsstyret fastsetter tid og sted for årsmøtet som vanligvis skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Melding om tid/sted og forslag frister for årsmøtet sendes medlemmene senest 8 uker før årsmøtet. 8) Forslag som skal behandles på årsmøtet må være kommet til kretsstyret senest 4 uker før møtet holdes. Alle medlemmer og de ulike organer i kretsen kan fremme forslag. 9) Kretsstyret foreslår dagsorden for årsmøtet som alltid skal behandle de saker som er pålagt etter forbundets sentrale vedtekter 12 del A pkt. 3. Kretsstyret sender ut innstillinger på innsendte saker senest 2 uker før årsmøtet.

3 10) Årsrapport, budsjett, forslag til vedtektsendringer og forslag til andre vedtak og bevilgninger som er mottatt innen fristen, sendes ut sammen med kretsstyret innstilling til alle plasstillitsvalgte/delegater før fristen for påmelding til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling, samt regnskapsrapport kan også sendes ut i forkant dersom den er klar tidsnok, ellers framlegges den direkte på årsmøtet. 11) Kretsens tillitsvalgte og delegater vil i god tid før påmeldingsfristen motta årsmøtedokumentene elektronisk på e-post. Melding om tid/sted og forslag frister samt hvor medlemmene kan få tak i årsmøtedokumentene kunngjøres til medlemmene i henhold til fristene i punkt 7,8 og 9. 8 Årsmøtets myndighet og oppgaver 1) Årsmøtet fastsetter mål for kretsen i henhold til forbundets sentrale prinsipprogram og arbeidsprogram, og har overordnet ansvar for gjennomføring. Årsmøtet vedtar kretsens interne organisering innenfor de rammer som er satt i forbundets sentrale vedtekter. 2) Årsmøtet skal alltid behandle: a) Årsrapport for kretsens virksomhet/drift, som fremlegges for forbundsstyret b) Kretsens regnskapsrapport og budsjett, som fremlegges for forbundsstyret c) Endringsforslag til kretsens vedtekter del A. Vedtak fremlegges for forbundsstyret til endelig godkjenning d) Årlige handlingsplaner for kretsens virksomhet e) Mottatte forslag til vedtak, bevilgninger og uttalelser f) Valg av tillitsvalgte til organisatoriske verv 3) Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som framgår av sakslista og de på forhånd utsendte forslag. 4) Etter forslag fra kontrollkomiteen fastsetter årsmøtet honorar til: a) Kretsstyrets medlemmer inkl. 1og 2. vara b) Kasserer c) Studie ansvarlig d) Kretsnytt ansvarlig e) Protokoll ansvarlig Medlemmer av kretsstyret kan kun motta en type honorar. Honorarer utbetales etterskuddsvis pr. halvår. 5) Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet om kandidater til de valgene som skal foretas på årsmøtet. 9 Ekstraordinært årsmøte 1) Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av kretsstyret eller må avholdes når minst 50 % av medlemmene har krevd det. 2) Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med minst 10 dagers varsel og kan bare fatte vedtak om de saker som ligger til grunn for innkallingen. Vedtak fattes ut fra samme regler som gjelder for årsmøtet.

4 10 Medlemsmøtet 1) Kretsstyret kaller i perioden inn til minst 1 - ett medlemsmøte. Saksliste gjøres kjent med innkallingen. Hvis slikt medlemsmøte holdes geografisk oppdelt er det kun samme sak(er) som forplikter hele kretsen. 2) Når medlemsmøter holdes for deler av medlemmene innen grupper, arbeidsområder, selskaper, tillitsvalgtområder, divisjoner eller geografiske områder kan møtet ikke fatte vedtak som forplikter hele kretsen. Vedtak om saker fra slike medlemsmøter skal alltid fremmes gjennom kretsstyret etterpå. 3) Styret må planlegge avvikling av medlemsmøter slik at det tas hensyn til den geografiske spredningen av medlemsmassen. 4) Vedtak på medlemsmøter blir gjort med alminnelig flertall. 11 Representantskapet Representantskapet er kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 1) Representantskapet består av 31 stemmeberettigede medlemmer. a) 9 Kretsstyremedlemmer. b) 6 vara medlemmer til kretsstyret. c) 16 årsmøte valgte delegater med vara liste fra alle arbeidsområder. 2) Representantskapet skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. Minst 2 av representantskapets medlemmer skal være under 35 år for å sikre rekruttering. 3) Kontrollkomiteens leder innkalles til representantskapsmøtene med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 4) Andre kan inviteres til å delta når det er behov for det, med tale og forslagsrett men uten stemmerett. 5) Kretsstyret kaller inn til minimum 1 møter i representantskapet i hver årsmøte periode. Kretsleder er leder av representantskapet. 6) Representantskapsmøte skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager. 12 Representantskapets myndighet og oppgaver 1) Representantskapet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker: a) Endringer av kretsens vedtekter Del B. b) Suppleringsvalg i perioden ved behov for endringer i kretsstyret og andre årsmøtevalgte tillitsverv. 2) I tillegg kan representantskapet behandle andre saker foreslått av kretsstyret. 3) Representantskapet kan etter forslag fra tillitsvalgte eller kretsstyret vedta områdetillitsvalgte. 4) Representantskapet vedtar sin egen dagsorden etter forslag fra kretsstyret, og kan fatte vedtak i disse sakene. 5) Representantskapet er rådgivende for kretsstyret i saker som tas opp utenom saklista. 6) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 7) Valg av representanter til forbundets Landsmøte. 8) Lage uttalelser på vegne av kretsen når feriehjem som kretsen har ansvar for, forslås solgt fra sentral feriehjemsenhet.

5 13 Tillitsvalgtkonferanser 1) Kretsstyret kaller minst 3 tre ganger i hver periode inn til tillitsvalgtkonferanser. 2) Tillitsvalgtkonferanser skal fortrinnsvis bli avholdt over 2 dager og er ikke vedtaksføre, men rådgivende for kretsstyret. 3) Kretsstyret setter opp saksliste til konferansene, med mulighet for øvrige tillitsvalgte til å fremme forslag om aktuelle saker/tema. 4) Kretsstyrets medlemmer, 1og 2 vara medlem til kretsstyret, samt plasstillitsvalgte kalles inn til konferansene. Andre tillitsvalgte kan kalles inn etter behov. 5) Tillitsvalgtkonferanser som kretsen kaller inn til skal behandle organisatoriske saker og de saker som går på tvers av virksomheter/selskaper/divisjoner. 14 Kretsstyret 1) Kretsens arbeid ledes av kretsstyret som er direkte valgt på årsmøtet og består av: a) Leder b) Første nestleder c) Andre nestleder d) 5 styremedlemmer i nummerert rekkefølge e) En ungdomsrepresentant under 35 år f) Medlemmer av kretsstyret med vara velges blant medlemmene. g) I tillegg møter 1. og 2.varamedlem fast på styremøtene med tale- og forlagsrett, men får stemmerett ved forfall. Øvrige vara medlemmer kalles kun inn ved behov p.g.a. større forfall. h) Ved valg av kretsstyre skal alle kretsens virksomheter/selskaper/divisjoner innenfor kretsens områder være representert. 2) Leder for utvalg/komiteer og andre tillitsvalgte kan kalles inn til styremøter etter behov med taleog forslagsrett. 3) Kretsstyret er vedtaksfør når det er minst 7 styremedlemmer med stemmerett til stede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. 4) Kretsstyret skal ha en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografi. 5) Valgte representanter i kretsstyret med vara fratrer vervet ved opphør av arbeidsforholdet i bedriften. 15 Kretsstyrets myndighet og oppgaver Kretsstyret skal: 1. Lede kretsens virksomhet i tråd med Forbundets vedtekter, prinsipp- og arbeidsprogram, samt kretsens vedtekter og handlingsplan. 2. Fatte nødvendige vedtak og organisere kretsens aktive arbeid slik at vedtatte mål kan oppnås. 3. Forvalte kretsens midler og eiendommer/eiendeler innenfor de fullmakter som er gitt av årsmøtet. 4. Det er også kretsens oppgave å bidra til enighet ved interessemotsetninger mellom tillitsvalgte fra forskjellige divisjoner eller selskap. 5. Være bindeledd mellom medlemmene, de lokale tillitsvalgte og Forbundsstyret. 6. Formidle ankesaker i henhold til hovedavtalen m.m. til Forbundsstyret.

6 7. Ha ansvar for at høringssaker blir behandlet. 8. Ha informasjonsansvar overfor medlemmene. 9. Vedta og gjennomføre studieplaner for kretsen. 10. Bidra til organisering og valgordning for tillitsvalgte innen for kretsens organisasjonsområde. 11. Innkalle til årsmøte minst 1 gang pr. år og fremme forslag til forretningsorden, saksliste og innstillinger til mottatte forslag for årsmøtet 12. Forberede øvrige saker som skal behandles i årsmøtet: a) Utarbeide årsrapport og regnskap til årsmøtet. b) Utarbeide forslag til årsmøtet om nødvendige vedtektsendringer, handlingsplan og budsjett for kretsen. 13. Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av to hundre tusen kroner kroner. 14. Innkalle til minimum 1 medlemsmøte pr år, og ellers etter behov. 15. Oppnevne representanter/vararepresentanter til samarbeidende organisasjoner 16. Sørge for at det skrives protokoll fra kretsstyremøtene, som skal godkjennes og underskrives av Kretsleder og en av møtedeltakerne 17. Kretsstyremøtene bør fortrinnsvis avholdes over 2 dager. Det avholdes minimum 6 kretsstyremøter i året. 18. Kretsleder skal: a) Være kretsens fremste representant i forhold til medlemmene, arbeidsgiver, media og samfunnet for øvrig i de saker som går på kretsens organisatoriske forhold. b) Være daglig leder av kretsen og ha ansvaret for den interne organisasjonsutvikling. c) Ha ansvar for den økonomiske virksomheten og at eventuell forretningsvirksomhet blir utført i samsvar med vedtektene. d) Lede kretsstyrets arbeid og fordele arbeidsoppgaver. e) Være bindeledd mellom de tillitsvalgte samt skape en felles arena for de tillitsvalgte innen kretsen 19. Kretsstyret konstituerer seg selv etter årsmøte, og fordeler fullmakter opp imot arbeidsgiver. I tillegg lages det et arbeidsreglement opp mot arbeidsoppgavene som blir fordelt mellom kretsstyrets medlemmer. Dette oppnevnes for 1 år av gangen: (inkl. fast møtende 1. og 2. vara): a) Studieansvarlig b) Kretsnytt ansvarlig c) Protokollansvarlig d) Kasserer e) Ungdomsansvarlig 20. Representant til sentral feriehjemsenhet spilles inn til forbundsstyret annet hvert år. (Forbundet oppnevner representant til sentral feriehjemsenhet for 2 år av gangen i partalls år) 16 Arbeidsutvalget 1) Arbeidsutvalget består av kretsens leder, 1. og 2. nestleder. AU forbereder/innstiller saker før styremøter. AU er vedtaksført når alle medlemmer er til stede. 2) Andre tillitsvalgte kan kalles inn ved behov. 3) Arbeidsutvalget skal bistå kretsleder i den daglige ledelse av kretsens virksomhet.

7 17 Tillitsvalgtområder / Team/Enhet - og plasstillitsvalgte 1) Kretsstyret bidrar til å dele kretsen inn i tillitsvalgtområder, der medlemmene skal velge lokale plasstillitsvalgte. Et tillitsvalgtområde utgjøres normalt av et team eller en driftsenhet, men der det er flere team eller driftsenheter på samme plass bør det velges en plass tillitsvalgt med vara, for teamene og driftsenhetene. Representantskapet kan ved behov endre inndelingen i tillitsvalgtområder. 2) Valg av lokale tillitsvalgte foretas på lokalt medlemsmøte. Lokalt medlemsmøte hvor det skal velges tillitsvalgt innkalles av team-/plasstillitsvalgt og avholdes normalt innen utgangen av januar. 3) I hvert tillitsvalgtområde skal det velges en plasstillitsvalgt med vara. Dersom den tillitsvalgte skal representere flere arbeidsområder innen den virksomhet/selskap/divisjonen han/hun er ansatt i, bør tillitsvalgt og vara komme fra hvert sitt område. 4) Melding om valg av plasstillitsvalgt rapporteres skriftlig til kretsstyret med kopi til arbeidsgivers lokal(e) leder(e) med en gang etter medlemsmøtet. 5) Valgperioden for lokale tillitsvalgte er 2 år. 6) Hvis det ikke er mulig å få valgt lokal tillitsvalgt skal kretsstyret søke å få oppnevnt lokal kontaktperson i teamet eller på plassen. Del B 1) Innenfor tillitsvalgtområdet kan det i tillegg velges gruppe-/teamkontakt(er) som skal hjelpe og støtte plasstillitsvalgt og utgjøre et nettverk i forhold til medlemmene i team/skiftgruppe(r). Gruppe-/teamkontakt(er) kan under ledelse av den plasstillitsvalgte danne et lokalt tillitsutvalg. Gruppe-/teamkontakt(er) har ikke fullmakt til å forplikte kretsen i forhold til ledelsen. Antall gruppe-/teamkontakt(er) kan til enhver tid tilpasses lokale behov. Melding om valg av gruppe- /teamkontakt(er) og danning av lokalt tillitsutvalg skal rapporteres skriftlig til kretsen med en gang. 2) Kretsen er delt inn i følgende tillitsvalgtområder: Divisjon Post: Distribusjon: Akeland distribusjonsenhet Arendal enhet 1 distribusjonsenhet Arendal enhet 2 og 3 distribusjonsenhet Evje distribusjonsenhet Kr.sand 1 distribusjonsenhet Kr.sand 2 distribusjonsenhet Kr.sand 3 distribusjonsenhet Kr.sand 4 distribusjonsenhet Mandal distribusjonsenhet Farsund & Lyngdal, Byremo distribusjonsenhet Flekkefjord distribusjonsenhet Egersund distribusjonsenhet Jæren distribusjonsenhet Sandnes distribusjonsenhet Ålgård distribusjonsenhet Sola distribusjonsenhet Stavanger distribusjonsenhet Randaberg distribusjonsenhet

8 Ryfylke distribusjonsenhet Haugesund 3 distribusjonsenhet Haugesund 2 og 4 distribusjonsenhet Ølen distribusjonsenhet Produksjon: Stavanger terminal enhet 1-2 Stavanger terminal enhet 3,4,5 og 7 Stavanger terminal enhet 8 Teknisk Teknisk Stavanger Postkontor: Arendal postkontor Kristiansand postkontor Sandnes postkontor Forus bedriftssenter Stavanger sentrum postkontor Haugesund postkontor Kundeservice: Kristiansand kundeservice, 4 team Haugesund kundeservice, 3 team Divisjon logistikk: Logistikk: Kristiansand Transport 1 enhet Kristiansand Transport 2 enhet Kristiansand Pakker, 1-2 enhet Stavanger Transport 1-2 enhet Stavanger pakke 1-2 enhet Haugesund pakke/gods Logistikk 18 Feriehjemsvirksomhet 1) Alle kretsens feriehjem er lagt inn i Postkoms sentrale medlemssenter. 2) Årsmøtet velger feriehjemsstyrere for 2 år av gangen og avgjør om feriehjemsstyreren skal ha ansvar for et eller flere feriehjem. 3) Kretsstyret skal ha ansvar for driften av feriehjemmene, mens feriehjemsstyrerne har ansvar for vedlikehold, dugnad etc. Driften av kretsens feriehjem bør baseres på dugnadsarbeid. Feriehjemmene skal drives økonomisk og driftsmessig forsvarlig. Del B 1) Kretsen driver følgende feriehjem: a. Klaua på Gjervoldsøy ved Arendal b. Flekken, Oksøy og Grønningen på Flekkerøy ved Kristiansand c. Onkel Tom s hytte på Solheimsmoen ved Hovden i Setesdal d. Varnes 1A, Varnes 1B, Varnes 2, Varnes 3 og Varnes 4 på Fogn i Finnøy e. Sinnes panorama B10, Sinnes panorama B11, Sinnes panorama B14 og

9 Fidjeland i Sirdal f. Kråko på Stord g. Solfonn på Seljestad. h. Torrevieja, Zeniamar i Spania 2) Prioritering ved utleie: a. De årsmøtevalgte feriehjemsstyrerne på Klaua, Kråko, Solfonn, Varnes, Fidjeland, Sirdal og Flekken disponerer egen hytte vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) b. Hyttestyrer på Onkel Toms hytte disponerer hytta Oksøy vederlagsfritt 1 uke i skolens sommerferie. (unntatt uke 28-31) c. Fremtidige hyttestyrere vil ikke få de goder som er i punktene: a,b. 19 Utvalg som kan oppnevnes av kretsstyret Kretsstyret kan oppnevne utvalg på 3-5 personer underlagt kretsstyret når det er behov for det. Slike utvalg kan høyst oppnevnes for 1 årsmøteperiode av gangen. 20 Valg av tillitsvalgte på årsmøtet valgperioder Følgende tillitsvalgte velges på kretsens årsmøte med disse valgperiodene: For 2 år (år m/partall til slutt): Leder 2. nestleder 1, 3 og 5. styremedlem til kretsstyret - Hvor av en ungdomsrepresentant til kretsstyret (under 35år) 1. og 3.og 5 vara medlem til kretsstyret Halvparten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av kontrollkomiteen 2 vara medlemmer til kontrollkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen. 8 representanter til Representantskapet 4 vararepresentanter til Representantskapet For 2 år (år m/oddetall til slutt): 1. nestleder 2. og 4. og 6. styremedlem til kretsstyret 2. og 4.og 6. vara medlem til kretsstyret Resten av feriehjemstyrerne (se del B) Leder av valgkomiteen 3 medlemmer til valgkomiteen 2 medlemmer til kontrollkomiteen 8 representanter til Representantskapet 4 vara representanter til Representantskapet Del B For 2 år (år m/partall til slutt): Hyttestyrer Klaua Hyttestyrer Flekkerøy-hyttene Hyttestyrer Kråko og Solfonn leilighet

10 For 2 år (år m/oddetall til slutt): Hyttestyrer Onkel Toms Hytte Hyttestyrer Varnes hyttene Hyttestyrer Sirdal for Sinnes Panorama leilighetene og Fidjeland Hyttestyrer Torrevieja leiligheten 21 Økonomi, regnskap og budsjett 1) Kretsleder har ansvaret for organisasjonens konti, fond, verdipapirer og kasser, og for at regnskapene blir ført til riktig tid. 2) Økonomiforvaltning: Beholdningen på betalingskonti begrenses til behovet i den daglige driften. Overskytende midler plasseres på konti som gir høy avkastning, med rimelig hensyn til behovet for å kunne frigjøre kontanter i situasjoner som krever det. 3) Det praktiske regnskapsarbeidet foretas av kasserer. 4) Kretsens betalingsmidler disponeres av kretsleder og den/de kretsstyret gir fullmakt. 5) Rekkefølge for rett til anvisning, attestasjon og disponering av konti blir vedtatt på første kretsstyremøte etter årsmøtet. 6) Revisjon og kontroll: a) Revisjon av kretsens regnskap utføres av forbundets sentrale revisor, da regnskapet føres sentralt. b) Kontrollkomiteen utfører sin kontroll av de økonomiske forhold i tråd med 22 og eventuell egen instruks. 7) Behandling av kretsens regnskap: Årsmøtet behandler kretsens årsregnskap som skal innbefatte regnskaper for alle sider ved kretsens økonomiske aktiviteter. Kretsens årsregnskap skal være undertegnet av kretsstyret og består av: a) Resultatregnskap og balanse. b) Revisjonsberetning. c) Rapport fra kontrollkomiteen. d) Årsberetning økonomisk virksomhet. 8) Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjett 9) Kretsstyret kan, dersom ekstraordinære årsaker krever det, omdisponere midler innen for gjeldende økonomiske vedtatte budsjettramme. Dette innen for en ramme av tohundre tusen kroner. 10) Del B Kretsen bruker Sparebank 1 som sin bankforbindelse. 22 Kontrollkomiteen 1) Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 vararepresentanter. Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke være medlemmer av kretsstyret. 2) Komiteen har som oppgave å: a) Påse at kretsens økonomiforvaltning er i samsvar med vedtekter og vedtak b) Gjennomgå protokoller fra kretsstyret og vurdere om det arbeides i samsvar med vedtakene på årsmøtet. c) Legge frem forslag til honorarer for årsmøtet.

11 3) Kontrollkomiteen har følgende arbeidsmåter: a) Holde møter til de tider komiteen har behov. Det skal føres protokoll fra møtene. b) Innkalle andre tillitsvalgte til møter i komiteen når det er ønskelig. c) Utarbeide rapport til årsmøtet om kretsens økonomi og den øvrige virksomhet. d) Leder av kontrollkomiteen har plikt til å legge fram for årsmøtet komiteens vurderinger i saker der komiteen etter retningslinjene har oppgaver, og tilsvarende i representantskapet, kretsstyret og andre møter i den utstrekning representantskapet, kretsstyret eller kretsleder ønsker det. 23 Valgkomiteen 1) Årsmøtet velger en valgkomité på 7. Alle medlemmer av komiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at minst 2 medlemmer står på valg hvert år. Lederen av komiteen velges ved særskilt valg og er ansvarlig for å kalle sammen komiteen. 2) Valgkomiteen skal utarbeide en innstilling til årsmøtet under sakslistens punkt om valg. Innstillingen skal utarbeides i samsvar med kretsens vedtekter og skal inneholde et fullstendig forslag på tillitsvalgte til de tillitsverv og funksjoner som står på valg. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å sikre en jevn fordeling etter kjønn, arbeidsområder, alder og geografisk spredning blant kretsens tillitsvalgte. 3) Dersom komiteen ikke oppnår enstemmighet på et punkt i sin innstilling, skal det legges fram for årsmøtet en flertalls- og en mindretallsinnstilling. Valgkomiteens medlemmer skal ikke være medlemmer i kretsstyret. 24 Lønn, godtgjørelser og arbeidsvilkår 1) Kretsen utbetaler ikke lønn til tillitsvalgte ut over de av årsmøtet vedtatte honorarer. 2) Kretsstyret kan vedta ordninger som sikrer at tillitsvalgte i kretsstyret får dekning for dokumenterte tap av fast lønn og faste godtgjørelser. 3) Reiseutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Representantskapet og kretsstyrets medlemmer samt de til en hver tid innkalte vararepresentanter får nødvendige reiseutgifter i samband med utøvelse av vervet dekket etter Statens km satser. b) Tillitsvalgte og medlemmer får dekket hele reiseutgiftene etter Statens km satser når utgiften er kr. 100,- eller mer ved deltakelse på samlinger i kretsens regi c) Annen kjøring på vegne av kretsstyret, kan etter forhåndsavtale i hvert tilfelle dekkes etter statens km satser. d) Tillitsvalgte og medlemmer skal så langt det er praktisk mulig tilstrebe samkjøring for å redusere kretsens utgifter. 4) Utgifter til opphold og mat dekkes etter følgende bestemmelser: a) Ved kurs/konferanser/årsmøter/medlemsmøter betaler kretsen for felles servering. b) Når tillitsvalgte i oppdrag for kretsen er på reise, dekker kretsen nødvendige faktiske utgifter til overnatting og mat etter regning. 5) Reiseregninger skal føres på Postkoms blanketter til slik bruk. Kvitteringer/ dokumentasjon for parkering, fly, buss, tog og faktiske utgifter til overnatting/mat m.v. skal legges ved. 6) Telefonutgifter dekkes etter følgende bestemmelser: a) Kretsen betaler nødvendige mobiltelefonutgifter i samband med utøvelse av vervet for de tillitsvalgte kretsstyret bestemmer, heri eventuell anskaffelse av telefon.

12 25 Vedtektsendringer 1) Endringer av kretsens vedtekter del A kan bare skje med 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett på et ordinært årsmøte. I henhold til paragraf 11r i forbundets vedtekter skal kretsens vedtekter og vedtektsendringer godkjennes av forbundsstyret. 2) Del B kan endres av representantskapet. Vedtak gjøres med et flertall av de frammøtte som har stemmerett. 26 Oppløsning av kretsen 1) Forslag om oppløsning av kretsen regnes som vedtektsendring og kan bare vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på et ordinært årsmøte. 2) Dersom Agder og Rogaland krets oppløses, overtar Forbundet kretsens aktiva og passiva, ifølge Forbundets vedtekter 12A, punkt 2. JF punkt Vedtektenes gyldighet 1) Vedtektenes del A gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt av årsmøte og godkjent av forbundsstyret. Ved senere endringer på ordinære årsmøter gjelder nye vedtekter umiddelbart etter at de er vedtatt på årsmøtet og godkjent av forbundsstyret. 2) Vedtektenes del B gjelder umiddelbart etter at de er vedtatt/endret av representantskapet.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Vedtatt på stiftelsesårsmøtet 31. oktober 2011. 1 FORMÅL Kretsens formål er å samle arbeidstakere i Posten og i virksomheter

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening

Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Vedtekter for Norsk indremedisinsk forening Foreningen ble stiftet 7. oktober 1915. Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten indremedisin. Vedtektene er

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer