SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon"

Transkript

1 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: Versjon

2

3 Ajourføring Dato Beskrivelseavendring Utarbeidetav: Godkjentav: SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 4 av 34

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Målforprosjektet...7 OrganiseringavHMSarbeidet Generelt Byggherre/byggherrensrepresentant Byggherreforriksveg,Statensvegvesen,Regionvest Byggherrensrepresentantforfylkesveg,Regionvest...8 IdetilfellerStatensvegvesenutførerbyggherreoppgaverpåvegneavenfylkeskommune,harvi rollensombyggherrensrepresentantetterbyggherreforskriften.byggherrens representantbenevnessombyggherrevidereidokumentet.dersomdeterbehovforå angiansvarforenfylkeskommunesomerbyggherre,vildettebliangittsomdenaktuelle fylkeskommunenmednavn,jf hovedbedriftmedsamordningsansvar<navn> Sideentreprenør<navn> Organisasjonskart...10 InformasjonomHMSbestemmelseroginformasjonsflyt...12 Risikovurderingogrisikoreduserendetiltak Muligefarerogtiltak...13 Oppfølging...13 Tids,fremdriftsogaktivitetsplan Byggherrensvurderingskriterierforfastsettelseavbyggetid/arbeidpåkontrakten...15 Byggherrenstidsplan...15 Entreprenørensfremdriftsplan...15 Entreprenørensaktivitetsplanveddriftskontrakt(tidl.funksjonskontrakt)...15 Forholdpåanleggsplassen/kontraktsområdet Riggplan Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap Prosjekttilpassetulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Debrifing Varslingsplan...17 Avviksbehandling AvvikfraSHAplanen Entreprenørensplikter Byggherresplikter HMSavvik...21 SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 5 av 34

5 8. 9. Dokumentasjon...22 Begreper/definisjoner Vedlegg...26 SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 6 av 34

6 1. Mål for prosjektet Statensvegvesenharsomarbeidsgiverogbyggherredetmålatallvirksomhetietatenskal gjennomføresutenatmennesker,materiellogmiljøpåføresskade.fordennekontraktenerdetsatt følgendemål: H1verdi(Fraværsskadefrekvens):0 H2verdi(Personskadefrekvens):0 Fverdi(Fraværsfrekvens):0 Nverdi(Nestenulykkefrekvens):1000 BegrunnelsedersomHellerFverdisettesforskjelligfra0: Andreprosjektmål: SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 7 av 34

7 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype:Enhetspris Entrepriseform:Hovedentreprise Kortinformasjonomkontrakten:Kontraktenerensamlekontraktforbruvedlikeholdsom beståravblantannetfugeutskifting,betongreparasjoner,overflatebehandlingavstål, rekkverksarbeid,vannavløpoglignende. 2.2 Byggherre/byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region vest Prosjekteier:ArildHegrenæs Prosjektleder:GunnarDjuve HMSkoordinator:MelakeGebremichael Byggeleder:MelakeGebremichael Byggherrens representant for fylkesveg, Region vest Hordalandfylke:AvdelingHordaland,OlavFinne(etteravtale) I de tilfeller Statens vegvesen utfører byggherreoppgaver på vegne av en fylkeskommune, har vi rollen som byggherrens representant etter byggherreforskriften. Byggherrens representant benevnes som byggherre videre i dokumentet. Dersom det er behov for å angi ansvar for en fylkeskommune som er byggherre, vil dette bli angitt som den aktuelle fylkeskommunen med navn, jf SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 8 av 34

8 2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: Andreentreprenører/virksomhetertilknyttetkontrakten(underentreprenører): Andreinteressenter(teleoperatører,kraftselskaperosv.): 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 9 av 34

9 2.5 Organisasjonskart Entrepriseform:Hovedentreprise BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Arild Hegrenæs Prosjektleder HMS-koordinator Gunnar Djuve Melake Gebremichael XXXXX <NAVN> Byggeleder XXXXX Verneombud MelakeGebremichael <NAVN> <NAVN> SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 10 av 34

10 Ev. sideentreprenører Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 11 av 34

11 3. Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Byggherrenisamarbeidmedhovedentreprenørengirvedoppstartavkontrakten,informasjonom innholdetishaplanentilalleentreprenørerogenmannsbedriftersomerkjentpå oppstartstidspunktet.forentreprenørerogenmannsbedriftersomkommerinnpåetsenere tidspunkt,blirdetgitttilsvarendeinformasjonførarbeidetderesstartesopp.deteret arbeidsgiveransvarågiinformasjonenvideretilarbeidstakerne. EndringeriSHAplanenblirinformertompåtilsvarendemåte. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 12 av 34

12 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherrenharforetattoverordnetrisikovurderingfor<prosjektet/kontrakten>.Enrisikovurdering eralltidbeheftetmedusikkerhetogerderforingenfasitforhvasomkanskje.deninngårsomet beslutningsunderlagbådeunderplanleggingogutførelseavarbeidet. Risikovurderingenefor<prosjektet/kontrakten>ergittpådenestesidene.Identifisertefarersom kreverrisikoreduserendetiltakermarkertmedrødtogfarerdertiltakmåvurderesermarkertmed gult.farermarkertmedgrøntervurderttilåhasålavrisikoattiltakvanligvisikkeernødvendig. Risikoreduserendetiltakerogsålagtinnsomforutsetningvedrisikovurderingenførvurderingav konsekvensogsannsynlighet. Grønnehendelservilfortsattinnebæreenvissrisiko,særlighvisdeskjersværtofte.Medsværtofte menesidennesammenhengmangegangeriløpetav14dager.slikehendelser(eksrepeterendeog statiskearbeidsoperasjoner)kanværebådeforstyrrendeforandreoggimuligesenskaderfor arbeidere.demåderforfølgesoppmedrelevanteprosedyrerfraarbeidsgiverselvomdenormalt settikkegirskaderavbetydning. 4.2 Oppfølging Byggherrensoverordnedeogeventueltdetaljerterisikovurderingermedtiltakerikkenødvendigvis uttømmende.entreprenørenskalvurderebyggherrenskonklusjoner,samtgjøreselvstendige vurderingeravrisikofyltearbeidsoperasjoner.beggeparterskalgiløpendetilbakemeldingomnye risikoforholdellerendredeforutsetningeririsikovurderingenutoverdetsomerpåpektitabellenpå nesteside. Dokumentasjonaventreprenørensegnerisikovurderingerogsikkerjobbanalyser(SJA)skal overleveresbyggherreløpendeikontraktstiden. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 13 av 34

13 3 DOKUMENTASJON OG TILTAK: PROSJEKTBESKRIVELSE: PROSJEKT: Samlek bruvedl Hord FORMÅL: STED: Hordaland fylke DATO: PROSJEKTINFO IFT HMS : Oppgavene vil variere og omfatte blant annet, fugeutskifting, betongreparasjoner, overflatebehandling av stål, rekkverksarbeid, vannavløp og lignende UTARBEIDET AV : Melake Gebremichael GRUNNLAGSDATA: PRIORITETSLISTE ÅRSAK/FORUTSETNINGER R=KxS RISIKOREDUSERENDE TILTAK ANSVAR FRIST OK / dato? D4 Montering av stillas Fall Bruk av godkjent sikringsutstyr 50 SJA må gjennomføres Entr. Før start C2 Utsetting, flytting og nedtaking av arbeidsvarsling Påkjørsel av person Verneklær kl 3, vernesko 50 SJA må gjennomføres Entr. Før start K8 Oppjekking/etablering av midlertidig understøttelse Svikt i jekk/ understøttelse 30 SJA må gjennomføres Entr. Før start F3 Bruk av trykkluft/ vann under trykk Klem- og slagskader Bruk av godkjent verneutstyr 30 SJA må gjennomføres Entr. Før start H4 Arbeid i høyden Fall Bruk av godkjent sikringsutstyr. 25 A2 Arbeid på /langs trafikkert veg Påkjørsel av person Verneklær kl 3, vernesko 25 SJA må gjennomføres Entr. Før start I5 Heising / løfting av tunge elementer Fallende gjenstander Bruk av hjelm 20 I3 Heising / løfting av tunge elementer Klem- og slagskader Bruk av godkjent verne- og løfteutstyr 20 Entr. Før start G4 Arbeid over vann Fall Bruk av godkjent sikringsutstyr 20 Entr. Før start E6 Stillasarbeid Tilgang for uvedkommende Godkjent stillas, bruk av hjelm 20 E4 Stillasarbeid Fall Godkjent stillas 20 Entr. Før start J3 Bruk av farlig håndredskap Klem- og slagskader 15 C1 Utsetting, flytting og nedtaking av arbeidsvarsling Påkjørsel av kjøretøy/materiell 15 B5 Arbeid under trafikkert veg Fallende gjenstander Bruk av hjelm 15 G7 Arbeid over vann Drukning Bruk av godkjent sikringsutstyr. 10 A1 Arbeid på /langs trafikkert veg Påkjørsel av kjøretøy/materiell Godkjent arbeidsvarsling ihht gjeldende regelverk. 10 SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 14 av 34

14 5. Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan 5.1 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Vurdertsombesteanslagutifranormalomsetningprmåned(fordelprosjektermedangittbyggetid) ogtidligereerfaringer. 5.2 Byggherrens tidsplan Fordennekontraktenerdetutarbeidetfølgendetidsplan: Kontraktsarbeider Ferdigstillelse,sluttrapporteringoglignende Entreprenørens fremdriftsplan 5.4 Entreprenørens aktivitetsplan ved driftskontrakt (tidl. funksjonskontrakt) SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 15 av 34

15 6. Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet 6.1 Riggplan Entreprenørmåselvskafferiggområdebådeforsinbasisorganisasjonogpådenenkeltebyggeplass. Tilgjengeligearealpådenenkeltebyggeplasssombyggherrendisponerer,kanpåregnesdisponertav entreprenøren. 6.2 Arbeidstidsordninger Entreprenørfastsetterselvarbeidstidsordning.Valgtordningskalomnødvendigværegodkjentfør deniverksettes. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 16 av 34

16 6.3 Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Entreprenørenskalutarbeideberedskapsplanførarbeidetstarter.Planenskalblantannetgioversikt overnødvendigeressurser,detvilsiførstehjelpsutstyr,brannslukningsapparater,oppsugingsmidler, rømningsveierosv Beredskapsøvelser Debrifing Beredskapsplanenskalinneholdebeskrivelseavnårdebrifingskalavholdesoghvemsomskaldelta Varslingsplan Tallene14ivarslingsplanenpånestesideviserihvilkenrekkefølgevarslingenskalskje.Hvisman ikkelykkesmedåfåtakidensomskalvarslesietleddmåmangåvideretilnesteleddiplanen. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 17 av 34

17 Vedkommendesom førstfårkjennskaptil hendelse 2 1 Brann: 110 Politi: Arbeidstilsynet: Entreprenør Entreprenørens representant: 3 <navn tlf> 4 Direktoratetfor Samfunnssikkerhetog beredskap: Fylkesmannens miljøvernavdeling: Egenorganisasjon: <navn tlf> Byggeleder: Vegtrafikksentralen: Byggherre MelakeGebremichael Prosjektleder: Seksj.leder,(Vd): GunnarDjuve EirikØvstedal Avd.leder (region): Avd.leder(Vd): HelgeEidsnes LarsErikHauer Lederfylkesenhet Hordaland: Regionvegsjef: OlavEllevset Vegdirektør: TerjeMoeGustavsen SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 18 av 34

18 Hel trukket linje: Finstiplet linje: Grovstiplet linje: Tall ved varslingslinje: Varslingslinje for kontrakter organisert på regionsnivå Varslingslinje for kontrakter organisert på distriktsnivå Alternativ varslingslinje via vegtrafikksentral (regions- og distriktskontrakter) Angir varslingsrekkefølge til de ulike enheter i stigende rekkefølge SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 19 av 34

19 7. Avviksbehandling 7.1 Avvik fra SHA-planen EndringeriSHAplanensforutsetningerskalhåndteressomavvik.Medavvikerheråforstå: - endringeriorganisasjon,bådebyggherresogentreprenørensorganisasjon, - endringeritidsplanen,fremdriftsplanenvedforholdsomharbetydningforsamordningenav arbeidsoperasjonermellomdeulikeentreprenørene - forholdsomkreverspesielletiltak.nårdetavdekkesnyeforholdsomikkealleredeer beskrevetishaplanenogsomeravbetydningforarbeidstakerneslivoghelse Entreprenørens plikter Representantfrahovedentreprenør/sideentreprenørskalstraksmeldetilbyggherrennårdet avdekkeselleroppståravvikiforholdtilorganisasjon,fremdriftognårnyeforholdsomkrever spesielletiltakoppstår.iavviksmeldingenskaldetfremleggesforbyggherrenforslagtilløsningersom bidrartilålukkeavviket/ene Byggherres plikter Byggherrenskalvurdereavvikene,eventuelledrøfteforslagtilløsningerførbeslutningomtiltaktas. ByggherrenskalfortløpendeoppdatereSHAplanennårdetoppstårendringeriplanforutsetningene somharbetydningforarbeidstakerneslivoghelse. Entreprenørenskalumiddelbartorienteresineansatteogunderentreprenøreromendringerog oppdateringeravshaplanen. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 20 av 34

20 7.2 HMS-avvik HMSavvik(bådeulykker,nestenulykkerog farligeforhold)skalrapporteresihenholdtil byggherrensgjeldendeskjemaogrutiner.alle avvikskalbehandlesibyggemøtemedsiktepåå klarleggeårsaksforholdogfastsettetiltakforå hindregjentakelse. Entreprenørenskalsørgeforatinformasjonog erfaringsoverføringfraavviksbehandlingenblir gitttilallesomjobberpådetaktuelleprosjektet. Flytskjemaettilhøyreviserprosessenfor avviksbehandling. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 21 av 34

21 8. Dokumentasjon Noedokumentasjonkrevesoverlevertioppstartsmøteognoeskaloverleveresundervegsiarbeidet medprosjektet. Følgendedokumenterskalgjørestilgjengeligforbyggherren(kopiellerinnsyn): HMSerklæringvedunderentrepriser> Beredskapsplanerforulykke,brann,forurensingm.m. Dispensasjonforendret/utvidetarbeidstid Sprengningsplan DokumentasjonpågjennomgåttSJA Dokumentasjonpåatprosedyreroginstrukserergjennomgått Oppdatertforhåndsmelding Oversiktslister PåleggfraArbeidstilsynetellerandretilsynsmyndigheter Rapporteroveruønskedehendelserinkl.avviksbehandling Referatfravernerunder Avfallsplan Deklarasjonforfarligavfall Godkjent(e)arbeidsvarslingsplan(er) HMSdatabladoginformasjonsarkfordennekontrakten Opplæringogkompetanse Overtidslister Sykefraværsoversikter Skiftplanerogarbeidstidsavtaler Sertifikaterogkontrollbøker Journaloverspesiellehendelser MeldingeromavvikfraSHAplan SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 22 av 34

22 FordennekontraktenerHMSdokumentasjonarkivertpåfølgendested: ELRAPPoveriktslistersittelektroniskedokumentarkiv. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 23 av 34

23 9. Begreper/definisjoner Alminneligarbeidstid:Denarbeidstidmanetterlovenkanjobbehverdagogiløpetavsjudager utenatarbeidstidenblirdefinertsomovertid. Arbeidstid:Dentidarbeidstakerstårtildisposisjonforarbeidsgiver,summenavalminneligarbeidstid ogovertid. Arbeidstimer:Timeverksomutføresaventreprenørellerinnleidehosentreprenøriforbindelsemed denpraktiskegjennomføringenavkontrakten Brann/eksplosjon/elskade:Uønskethendelsesomerforårsaketavbrann,eksplosjonellerelektrisk strøm,hvorhendelsenharmedførtpersonskade,materiellskadeellermiljøskade Fverdi:antallfraværsdagersomfølgeavskadepermillionarbeidstimer Fraværsdag:Ukedag,unntattlørdager,søndageroghelligdager,somarbeidstakerblirfraværende somfølgeavfraværsskade.vedberegningavhverdimedregnesgjenståendearbeidsdagerav kalenderåretdersomfraværetgårutoverinneværendekalenderår.dersomkontraktenavsluttesfør kalenderåretsutløpberegnesgjenståendearbeidsdageravkontraktsperioden.dersom fraværsskadenmedførerdødinnenetårfrahendelsesdatoenberegnesdettetil7500fraværsdager uansettomkontrakteneravsluttetellerikke. Fraværsskade:FraværsfrekvensUønskethendelsesominvolverertilsattetilsatte/innleidehos entreprenør,somharmedført100%fraværutoverskadedagen,oghvorvedkommendeikkeer tilbakeialternativtarbeid H1verdi:Fraværsskadefrekvensantallpersonskadeulykkermedfraværutoverulykkesdagenper millionarbeidstimer H2verdi:Personskadefrekvenstotaltantallpersonskadeulykkerbådemedogutenfraværper millionarbeidstimer Materiellskade:UønskethendelsesomharmedførtskadepåmaterieltutstyroverNOK HMSavvik:MangelpåoppfyllelseavkravihtHMS,bådejuridiske,kontraktsmessigeogsomangitti SHAplanenellerarbeidsgiversegneprosedyrer.Omfatterbådereelleogpotensielleavvik. Miljøskade:Uønskethendelsesomharmedførtutslippavkjemialkaliertiljord/luft/vann,hvordet fremgåravstoffetssikkerhetsdatabladatdettekanmedføreskadepåomgivelsene Nverdi:antallnestenulykkerpermillionarbeidstimer. Nestenulykke/farligforhold:Uønskethendelsesomunderlittandreomstendigheterkunneha resultertiskadepåpersoner,miljøog/ellermateriell,ellersomkunnehaførttilproduksjonstap Overtid:Arbeidsomvarerutoverlovensgrenserfordenalminneligearbeidstid,regnesdet overskytendesomovertid. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 24 av 34

24 Personskade:Uønskethendelsesomrammertilsatte/innleidehosentreprenør,byggherreeller tredjepart(publikum),somharmedførtlegebehandlingog/ellerfraværutoverskadedagen, herunderogsådødsulykker. Risiko:Kombinasjonavsannsynlighetenforenhendelseogkonsekvensenavden. Risikoanalyse:Systematiskframgangsmåteforåbeskriveellerberegnerisiko.Risikoanalysenutføres vedkartleggingavuønskedehendelsersamtkonsekvenserogårsakertildisse. Risikoevaluering:Prosessforåsammenligneestimertrisikomedgitteakseptkriterierforå bestemmerisikoensbetydning. Risikovurdering:Samletprosesssombeståravplanlegging,risikoanalyseogrisikoevaluering. SJA(Sikkerjobbanalyse):Identifiseringavfarerforbundetmedhvertenkelttrinnienjobbsekvens medbeskrivelseavtiltak. Ulykke:Uønskethendelsesomresultereriutilsiktetskadepåpersoner,materielleverdier,miljø, ellersomførertilproduksjonstap.grensenforådefineremateriellskadesomenulykkeersatttil 10000kroner. Uønskethendelse:Hendelsesomresultereri,ellerkunnehaførttilskadepåpersoner,materiell ellermiljø,ellersomkunnehaførttilproduksjonstap Utsendtarbeidstaker:Arbeidstakersomietbegrensettidsromarbeiderietannetlandenndet arbeidsforholdetvanligviserknyttettil. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 25 av 34

25 10. Vedlegg Vedlegg1.1 Vedlegg1.2 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 ProsedyreforstillingsbeskrivelseforHMSkoordinatoriprosjekteringsfasen ProsedyreforstillingsbeskrivelseforHMSkoordinatoriutførelsesfasen SkjemaformeldingavavvikfraSHAplanen Lover,forskrifteroghåndbøker MånedsrapportHMS SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 26 av 34

26 ProsedyreforstillingsbeskrivelseforHMSkoordinatori prosjekteringsfasen 1. Formål Vedlegg1.1 FormåletmedstillingsbeskrivelsenerågiensystematiskoversiktoveransvarogoppgaverforHMS koordinatoriprosjekteringsfasen,jf.byggherreforskriften. 2. Omfang GjelderoppgaverogansvarforHMSkoordinatoriprosjekteringsfasen. 3. Målgruppe HMSkoordinatoriprosjekteringsfasen. 4. Ansvar Endring/oppdatering: 1)Prosedyrenrevideresvedbehov. 2)ByggherreseksjoneniVegdirektorateteransvarligfor endringogoppdateringavprosedyren. 5. Referanser Forskriftomsikkerhet,helseogarbeidsmiljøpåbyggeoganleggsplasser(Byggherreforskriften) fastsatt3.august2009medvirkningfra1.januar2010. SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 27 av 34

27 6. Beskrivelse Ansvarogoppgaver: HMSkoordinatoriprosjekteringsfasen Koordinereprosjekteringenslikathensynettilsikkerhet,helseogarbeidsmiljøblirivaretatt Sørgeforatsikkerhet,helseogarbeidsmiljøforholdsomeromtaltikvalitetsplanenfra tidligereplanfaser,blirsystematiskinnarbeidetiplanenforsikkerhet,helseogarbeidsmiljø (SHAplanen) UtarbeideSHAplanenmedutgangspunktimalforSHAplanmedveileder SørgeforatSHAplaneneroppdaterttilenhvertid SørgeforatSHAplanenblirforelagtnærmestelederforgodkjenning SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 28 av 34

28 Vedlegg1.2 ProsedyreforstillingsbeskrivelseforHMSkoordinatori utførelsesfasen 1. Formål FormåletmedprosedyrenerågiensystematiskoversiktoveransvarogoppgaverforHMS koordinatoriutførelsesfasen. 2. Omfang GjelderoppgaverogansvarforHMSkoordinatoriutførelsesfasen. 3. Målgruppe HMSkoordinatoriutførelsesfasen. 4. Ansvar Endring/oppdatering: 1)Prosedyrenrevideresvedbehov. 2)ByggherreseksjoneniVegdirektorateteransvarligfor endringogoppdateringavprosedyren. 5. Referanser SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 29 av 34

29 Forskriftomsikkerhet,helseogarbeidsmiljøpåbyggeoganleggsplasser(Byggherreforskriften) fastsatt3.august2009medvirkningfra1.januar Beskrivelse Ansvarogoppgaver: HMSkoordinatoriutførelsesfasen Oppgavenvilihovedsakværeåpåseatdeteravklarteansvarsforhold,etablertesystemerog prosedyrer,ogatdissefølgesihenholdtilhmskravikontraktenogathmskraveneblir håndtertsomangittishaplanen FølgeopprisikoforholdiSHAplanenmht.krevddokumentasjonogavtaltefrister Følgeoppatdetutarbeidestidsplanersomsikreratdetavsettestilstrekkeligtidtilutførelse avdeforskjelligearbeidsoperasjoner Følgeoppatarbeidsgivereogenmannsbedrifterhåndtererkravenetilsikkerhet,helseog arbeidsmiljøihenholdtilshaplanen Koordinerearbeidsgivereogenmannsbedriftersarbeidsomkanpåvirkehverandremed hensyntilsikkerhet,helseogarbeidsmiljø,inkludertsamarbeidetmellomarbeidsgivereog enmannsbedrifter Setilatarbeidsgiverfølgeroppkraveneknyttettilriggforholdgjennomføres Sørgeforatdetføresoversiktslister Sørgeforatforhåndsmeldingenersattoppsynligpåanleggsplassenogatdenoppdateres Deltavedvernerunder Rapportereforholdknyttettilsikkerhet,helseogarbeidsmiljøavbetydningforprosjektet skriftligtilnærmesteleder SørgeforatSHAplaneneretlevendedokumentiutførelsesfasensomrevideresvedbehov SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 30 av 34

30 SkjemaformeldingavavvikfraSHAplanen Vedlegg2 StatensvegvesenRegion<xxx> Prosjekt/kontraktnr: PROFnr: Arkivref.: MELDINGOMAVVIKFRASHAPLANEN Løpenummer: Dok.dato: Rev.dato: Dok.ansv.: Prosjekt: Kontrakt: Entreprenør: Byggherre: Avviket gjelder: Beskrivelse av avvik: (fylles ut av byggherren eller entreprenøren) Konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Levert av byggherre/entreprenør Akseptert av entreprenør/byggherre Dato Signatur Dato Signatur Informasjonombrukavskjemaet: SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 31 av 34

31 1.SkjemaetskalbenyttestilåmeldeavvikfraSHAplanensomharbetydningforsikkerhet,helseog arbeidsmiljø,jf.byggherreforskriftens 8,bokstavd. 2.Etavvikskalmeldesavdensomførstbliroppmerksompådetentenentreprenørellerbyggherre. 3.Beggeparterharansvarforåmeldeavvik. 4.ByggherrenskalbehandleavviketoginnarbeidedetiSHAplanen. 5.Byggherrenbeholderoriginaldokumentet,kopikanbeholdesaventreprenøren. Lover,forskrifteroghåndbøker Vedlegg3 Denneoversiktenerveiledendeogdenenkeltemåselvvurderehvilkelover,forskrifterog håndbøker/veiledningersomeraktuellefordennehmsplanen.detkangjøresendringeri forskrifteneogdeterderforviktigatdetkontrolleresatdetarbeidesettersisteutgave. Lover,forskrifteroghåndbøker Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brannogeksplosjonsvernloven Forskriftombrannfarligvare Forskriftomhåndteringaveksplosjonsfarligstoff Forskriftomgravingogavstivingavgrøfter Forskriftomhelseogsikkerhetiforbindelsemedbergarbeid (Bergarbeidsforskriften) Forskriftomvernetjenestenogarbeidsmiljøutvalg Forhåndsmeldingavmidlertidigellerskiftendearbeidsplass,skjema Forskriftomstillaser,stigerogarbeidpåtakm.m. Forskriftomdykking Forskriftomverneoghelsepersonaleav21.april1994 Forskiftommaskiner BEST.NR.*) e SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 32 av 34

32 Forskriftombrukavpersonligverneutstyrpåarbeidsplassen Forskriftomarbeidsplasserogarbeidslokaler Forskriftomsystematiskhelse,miljøogsikkerhetsarbeidivirksomheter (Internkontrollforskriften)av6.desember1996 Forskriftombrukavarbeidsutstyrav26.juni1998 Forskriftomoppbyggingogbrukavstoffkartotekforhelsefarligestofferivirksomheter (Stoffkartotekforskriften)av Vernmoteksponeringavkjemikalierpåarbeidsplassen(Kjemikalieforskriften) Forskriftomsikkerhet,helseogarbeidsmiljøpåbygge elleranleggsplasser(byggherre forskriften) trådteikraft1.januar2010 Veiledningomførstehjelpsutstyr Håndbok051Arbeidsvarslingmedtillegg Håndbok151Styringavutbyggings,driftsogvedlikeholdsprosjekter Håndbok211Avfallshåndtering Håndbok213Helse,miljøogsikkerhetvedarbeiditrafikkertevegtunneler Håndbok214Helse,miljøogsikkerhet Settinneventuelleandreaktuelleforskrifter/lover *)Best.nr.gjelderarbeidstilsynetspublikasjoner Opplistingenerikkeuttømmende. IArbeidstilsynetsbest.nr.1Publikasjonskatalogenfinnerenoversiktoveralleforskrifterog veiledningersomerutgittmedhjemmeliarbeidsmiljøloven.ipublikasjonskatalogenfinneset stikkordsregistersomgjørdetlettåsøkepåhvilkeforskriftersomgjelderforgrøftearbeidfor eksempel. Dethenvisesogsåtilwww.lovdata.no, eksempelunderadressenwww.arbeidstilsynet.no. MånedsrapportHMS Vedlegg4 SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 33 av 34

33 (hovedentreprenør/kontraktspart) Prosjekt/kontrakt: Region/distrikt: Hovedentreprenør: Periode/kalenderår: Kontrakt/prosjekttype: Asfalt/dekkelegging Bruvedlikehold OPS Rassikring Storeinv.prosjekter Vegmerking (egenprosjektorganisasjon) D/Vmedfunksj.ansv. D/V(øvrige) Investering(øvrige) Timeverk 1) : Timeverk Timeverk Timeverk periode hittiliår hittiliprosj. (måned) (HiÅ) (HiP) Hovedentr. Underentr. (samlet) Totalt 2) : SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 34 av 34

34 Uønskedehendelser: Personskader Antall Person Materielle Andre Nestenulykke/ med Fraværs Skader skader skader farligforhold fravær dager utenfravær Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Periode HiP Hovedentr. Underentr. (samlet) Totalt: HMSaktiviteteriperioden(stansfarligarbeid,risikoanalyser,vernerunder,påleggfratilsyn,opplæring): Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: 1)Kuntimeverksominngåriforbindelsemed praktiskgjennomføringavkontrakten, skal registreres. 2)VedregistreringiSynergiskalsummerteverdierfortimeverk(HE+UE)registrerespåprosjektets/kontraktens hovedentreprenør(he). SHA-plan: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Side 35 av 34

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013. Saksnr: 2012024187.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013. Saksnr: 2012024187. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2012-2013 ilde fra Saksnr: 2012024187 prosjektet. Versjon 2010-07-23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland Saksnr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2015-2016 Saksnr: 2015072798 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø E18 Midtrekkverk Parsell: Temse - Frivold Støyreduserende tiltak for boliger Versjon 2013-01-15 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 193 Gubberud Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 193 Gubberud Auden Andersen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 77 Ajer Ungdomsskole - Vognvegen Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv 77 Ajer

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø D2-1 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rekkverksarbeider 2015 Finnmark fylke Dato: 2015-01-08 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Rekkverksarbeider Finnmark 2015

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 53, Skjelnan bru / 501767 Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 32 Holtesletta-Heivannet. GS veg. 15/221927 Versjon 24.11.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 204504 Bakken-Moi Versjon 2012-03-09 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt Fv. 107 Jondal ferjekai SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt 304560 - Fv. 107 Jondal ferjekai Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: / Prosjekt: Bru Nr. 12 1594 Sotrabrua Forsterkning av avstivningsbærer Saksnr: 2014066768 Foto: Statens Vegvesen Versjon

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 104 Heivoll Heggland og Fv 404 Fuskeland - Fodnebø. SVEISnr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 104 Heivoll Heggland og Fv 404 Fuskeland - Fodnebø. SVEISnr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 104 Heivoll Heggland og Fv 404 Fuskeland - Fodnebø SVEISnr: 2010180858 Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud Kontrakt nr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud Kontrakt nr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt Buskerud 2012-13 Kontrakt nr: 2012003717 Versjon Mars 2012 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt: Kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr.: Midtrekkverk og sinusmarkering Hordvik-Tuft 2014 / 063081 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt for: Fv867 Stornes ferjeleie - Levering og montering av ferjekaibru - Levering av øvrig stål til ny ferjekai Region Nord Avdeling Midtre

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 4 og fv. 110 Avvikling av bom / OPPLAND-01-2014 Versjon 2013-06-24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Universell utforming av bussholdeplasser i Grenland 2013 Rv.36, Rv.354 Sveisnr: 2013064657 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Samlekontrakt Nærøy 2011 Saksnr. 2011061247 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 6 2. Organisering av

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skredvoll v/øksfjord fergekai / 502245 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Holdeplassoppgradering Nesøyveien Prosjektnr.: /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Holdeplassoppgradering Nesøyveien Prosjektnr.: / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Holdeplassoppgradering Nesøyveien Prosjektnr.: 106183/2012084501 Versjon 2009-06-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rehabilitering av E39 Kirkeheitunnelen Entreprise 1: Forberedende arbeider Versjon 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Støytiltak i Bærumsveien 113 153, Jar Støyreduserende tiltak på boliger og etablering av lokale støyskjermer. Tilbudsnr: 2011/183617 Versjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foreløpig revideres etter inngåelse av kontrakt SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Drift og vedlikehold av ferjekaier 2013 2016 Statens vegvesen Region nord 2012059226

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 503885 Fv 17 Mindland Utdyping seilingsled Arkivreferanse 16/83631 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2012 Versjon 2011-04-11 Sveisnr: 2012016976 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 5 2. Organisering

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: TS-tiltak sør i 2011

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: TS-tiltak sør i 2011 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: TS-tiltak sør i 2011 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 5 2. Organisering av HMS-arbeidet... 6 2.1 Generelt...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv099 Låg-Jerpeton Forsterkning Hp01 km 0,0-6,6 Kontrakt nr. 2011104295 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru. Kontraktsnr: 2015 / Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru. Kontraktsnr: 2015 / Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø R Prosjekt/kontrakt : Fv. 346 Røyrvikelv bru Kontraktsnr: 2015 / 016658 Versjon 2014-07-03 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer:

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E39 Rundkjøring Bårdshaug Sveisnummer: 2010007580 Versjon 2009-06-05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2012-05-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Rv. 4 Retardasjonsfelt og akselerasjonsfelt

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Skjøtselskontrakt Verdal-Levanger-Åsen 2016-2020 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppgradering Trafikklys Bodø Rv. 80 og Fv. 834

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppgradering Trafikklys Bodø Rv. 80 og Fv. 834 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Oppgradering Trafikklys Bodø Rv. 80 og Fv. 834 Sveisnr: 2012043955 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Prosjekt/kontrakt nr: / INNHOLDSFORTEGNELSE Mål for prosjektet... 4 Organisering av HMS arbeidet...

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Forsterkning/asfaltering Leka 2012 Saksnr. 2012027617 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø D2-3 SHA-plan SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E-4.1 E6 Gang- og sykkelveg Nedre Fiskumfoss Harran sentrum Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Utne ferjekai Ombygging Kontrakt nr: 2013054272 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 5 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. TS tiltak 2014 Vestfold. Prosjektnr Saksnr: Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. TS tiltak 2014 Vestfold. Prosjektnr Saksnr: Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø TS tiltak 2014 Vestfold Prosjektnr. 206606 Saksnr: 2014015606 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: TS tiltak

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 165 Hampenga, Ny gang- og sykkelveg Kontrakt nr: 2012083587 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnr.: Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnr.:107978 Rassikring : Graupe-Massing. Fv 255 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

D2 - SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Skredsikring Fv 7 Haukanesberget. Versjon

D2 - SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Skredsikring Fv 7 Haukanesberget. Versjon D2 - SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Skredsikring Fv 7 Haukanesberget Versjon 2011-04-11 1. Mål for prosjektet... 5 2. Organisering av HMS arbeidet... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Byggherre

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: E39 Festøy ferjekai - nybygg. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: E39 Festøy ferjekai - nybygg. Versjon f SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: 403729 E39 Festøy ferjekai - nybygg Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 2012019201 Mindre TS-tiltak i Vestfold Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider. Dato: Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider. Dato: Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv 263 Krattebøl Buneslandet, restarbeider Dato: 2012-06-25 Versjon 2010-07-23 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting av Fv 263 Kong Oscarsgate - 16/3178 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Opprusting

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2013 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Byggherre, Statens vegvesen, Region ...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Rv 93 Kautokeino gang- og sykkelveg byggetrinn 2 Sveis nr: 2011057615 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Statens vegvesen Region midt 1604 Skogrydding nord 2014-2018 D2-H SHA-plan Filnavn: 1604 Skogrydding nord -D2 - SHA-plan-20140326 Henvisning: Kap. C2, pkt. 27 Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv655 Nordre Elnes bru/105592 Versjon 2010-07-23-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...6 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 546 Fanavegen Fotgjengerkryssing ved Kirkevoll skole. Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Trafikksikkerhetstiltak 2012 Saksnummer: 2012042509 / 2012070429 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr:2014049609 Fv. 189 Statsminister Michelsens veg, utbedring av fortau Versjon 2015-03-02 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: E39 - Straume bru Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA PLAN Byggherren har ansvar for

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Fv.680 Kyrksæterøra Øydalsaga, utbedring/forsterkning SVEISnr.: 2012088271 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: / Prosjekt / kontrakt nr: Festvåg, riving fergekai og bygging av kai. Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rekkverk i Nord-Trøndelag. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: Rekkverk i Nord-Trøndelag. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Rekkverk 2015-2016 i Nord-Trøndelag Versjon 2014-07-03 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro.

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr:15/ Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr:15/203606 Drift- og vedlikeholdskontrakt. E 1005 Vest-Agder Elektro. Kontrakt nr: 1005 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Asfaltkontrakt nr Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Asfaltkontrakt nr Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Asfaltkontrakt nr 2-07-2014-06 Versjon 2013-06-24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet... 5 2.1 Generelt...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helsee og arbeidsmiljø Prosjekt: Rv. 13 Vik sentrum. Tiltak for gåande og syklande Prosjektnr 304213 Kontraktnr: 2013/ /034601 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Bergermoen bru utskifting av rekkverk Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning /

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 82 Holtbråten- Tusse Forsterkning / 15205292 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 403837 MP G/S Heimdal sentrum Prosjekt/Kontrakt nr.: Fv. 812 Kollektivfelt Bjørndalen og rundkjøring Flatåsen Versjon 2011-04-11

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hauerseter stasjon. Prosjekt/kontrakt nr:

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Hauerseter stasjon. Prosjekt/kontrakt nr: SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Hauerseter stasjon Prosjekt/kontrakt nr: 2014016711 Innfartsparkeringsplasser: Leirsund, Hauerseter og Eidsvoll Verk Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her Prosjekt/kontrakt nr: E39 Nordhordlandsbrua Overflatebehandling / 2015016179 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 405 Mosby Ravnåsvegen fortau Prosjektnummer204451 Kontraktnummer 2014150676 Parsell fv 405, parsell 1, km 00320-00650 Versjon

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Samlekontrakt 2013-2015, Kontraktsnummer: 2012/137290 Bruvedlikehold Sogn og Fjordane. Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Forarbeider for asfaltering fylkesveger Aust agder 2016 Prosjektnr.: 207368 Sveisnr.: 16/59476 Versjon 2016-04-20 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: F-lov støytiltak i Østfold 2012-13. Støyreduserende tiltak på boliger. Tømrerarbeider Tilbudsnummer: 2012/111381 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: TS Larvik / Sveis nr. 2011061966 September 2011. UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rekkverk 2014-Nord Rogaland/2014069504 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2015/16

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2015/16 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane 2015/16 Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

D2-H SHA-plan. Filnavn: 1206-D2-H-SHA-plan-20131202. Henvisning: Kap. C2, pkt. 27. Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

D2-H SHA-plan. Filnavn: 1206-D2-H-SHA-plan-20131202. Henvisning: Kap. C2, pkt. 27. Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Statens vegvesen Region vest 1206 Voss 2014-2019 Filnavn: 1206---20131202 Henvisning: Kap. C2, pkt. 27 Innhold Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kontrakt

Detaljer

SHA-plan Fv. 714 Ulvstubakken

SHA-plan Fv. 714 Ulvstubakken SHA-plan Fv. 714 Ulvstubakken Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Sprengning, masseflyttning, geoteknisk stabilisering og vegbygging Prosjekt/kontrakt nr: FV 714 HP 3, Ulvstubakken, Krokstadøra -

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. 404494 Grusvegpakke fv. 194 og fv. 231 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Vestfold veglys/0707 Saksnr: 15/203596 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv 57 Konglevoll Saksnr. 2012025036 Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 6 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Trepleiekontrakt i Østfold 2016-2018 Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Trepleiekontrakt

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Fv 376 Jåsund Myklebust g/s-veg Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 376

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Opprusting Honningsvågtunnelen E69 HP5 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Opprusting Honningsvågtunnelen

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Breddeutvidelse og asfalt fv 407 Egeland- Tjøm/2013138431 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 459 Ringvegen/ Versjon 2012-01-25 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Fv. 459

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt E18 Ørje-Vinterbro Entreprise: Mindre arbeider Versjon 2011-04-11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: G/S veg Fv521 Mekjarvikveien 2013/023824 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr.: 404782 Fv70 Kristiansund - støytiltak Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 404782 Rv.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Parsell: Prosjektnummer: 105915 Kontrakts nr: 2013103081 Bussholdeplasser Rv4 Sinsenkrysset-Skillebekk UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bilag 4: SHA-plan SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Framnesveien g/s-veg Versjon 2013-10-31-4 SHA-plan: Framnesveien Side 1 av 24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rv 70 Oppdølsstranda, Park- og parkeringsanlegg

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rv 70 Oppdølsstranda, Park- og parkeringsanlegg SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Rv 70 Oppdølsstranda, Park- og parkeringsanlegg Versjon 2014-07-03 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Rv

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Grusdekke fylkesveger Nord Troms. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Grusdekke fylkesveger Nord Troms. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 2011-062129 Grusdekke fylkesveger Nord Troms Versjon 2010-07-23-2 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Grusdekke

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal - Leirvik

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt: E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal - Leirvik SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: E6 Hålogalandsbrua med tilførselsveger og rassikringstunnel E6/E10 Trældal - Leirvik Kontrakt: Leirvik og Trældal tunneler - Elektroarbeider

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt nr. 304843 Fv. 152 Rasvoll ved Alstokka Versjon 2015-02-19 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhald UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN... 2 Mål for

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. He Prosjektnr.: RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø He Prosjektnr.: 305117 RV 13 Vågstunnelen Suldal kommune Versjon 19.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet... 4 2. Organisering av HMS-arbeidet...

Detaljer

Statens vegvesen Region vest D2-3 Utbedring av gate/fortau: Landåssvingen-Sollien-Landåslien. D2-3 SHA-plan SHA-plan

Statens vegvesen Region vest D2-3 Utbedring av gate/fortau: Landåssvingen-Sollien-Landåslien. D2-3 SHA-plan SHA-plan Statens vegvesen Region vest D2-3 Utbedring av gate/fortau: Landåssvingen-Sollien-Landåslien D2-3 SHA-plan 2013-01-07 SHA-plan SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt: Utbedring av

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 205480 Fv 405 Samkom fortau Prof.nr. 10f0405b_001 Sveisnummer: 2014113716 Versjon 2015-01-30 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Rv. 541 Miljøgate Rubbestadneset Prosjektnr.:302907 Versjon 2009-06-05 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Fv. 400 Lindås barneskule Fv. 415 Lindåsbrekka 2012143938 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: Elektro, Slomarka - Kongsvinger Versjon 2012 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Elektro, Slomarka - Kongsvinger

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 16-0394 Jernbanebrua - Rehabilitering Sveis nr: 2013020507 Versjon 2011-04-11 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA PLAN Prosjekt/kontrakt:

Detaljer