Årsberetning og regnskap forretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap forretningsår

2 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2007 Der har vært en sterk vekst i norsk økonomi til tross for internasjonal finansuro. Det var lenge ventet at veksten ville avta noe, men tall for de første tre kvartalene tyder imidlertid på at veksten vil bli enda sterkere enn i BNP for Fastlands-Norge hadde en volumøkning på over 5 prosent i de første kvartalene sammenlignet med samme periode året før, mens årsveksten for 2006 var på 4,3 %. Det har aldri vært registrert en så lang periode med høy vekst som i de siste fire siste årene. Til tross for flere renteøkninger har husholdningenes etterspørsel vært en av hoveddrivkreftene bak den sterke veksten i økonomien det siste året. Forbruket økte med 7,0 prosent de tre første kvartalene i 2007, sammenlignet med året før. Med fortsatt vekst i disponible inntekter antas det fortsatt høye boligpriser og - investeringer, men avtagende vekst framover på grunn av høyere realrenter og et allerede høyt nivå på boligkapitalen. Det kan tenkes at det vil bli et fall i boliginvesteringene. Negativ sparing og høy gjeldsvekst. Foreløpige tall for 2007 tyder på at folk har hatt et høyere forbruk enn disponible inntekter i perioden og dermed blir det negativ sparing. Den negative sparingen skyldtes den svake utviklingen i nettofinanssparingen. Spareraten målt i prosent av disponibel inntekt var i de tre første kvartalene av 2007 på 1,5. Boligsparingen var fortsatt høy som følge av høye boliginvesteringer og priser. Det har ikke tidligere blitt registrert så høy sysselsetting som i Det siste året har sysselsettingen økt med nærmere personer. Det er den store arbeidsinnvandringen som følge av utvidelsen av EU som har gjort denne sysselsettingsveksten mulig. Bygg og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel som sto for 60 prosent av sysselsettingsøkningen i Sterk vekst i arbeidstilbudet har vært en av drivkreftene bak veksten i norsk økonomi. Arbeidsledighetstallene målt i prosent av arbeidsstyrken var på 2,5 % i 3. kvartal Dette er den laveste ledigheten på over 20 år. Antall ledige stillinger er nærmere Konkurransen i bankmarkedet er blitt skjerpet de senere årene. Det skyldes ikke minst større aggressivitet fra de utenlandske bankene. Dessuten har det skjedd nyetableringer av norske banker. I tillegg har mange sparebanker og forretningsbanker etablert nye kontor. Forskjellen mellom utlåns- og innskuddsrente viste imidlertid ingen vesentlig nedgang fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal Til tross for den uendrede rentemarginen, ble rentenettoen også i 2007 redusert som andel av forvaltningskapitalen. Dette skyldes at innlånskostnadene økte. Dette ble kompensert ved at driftskostnadene vokste vesentlig mindre enn forvaltningen.

3 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap FLEKKEFJORD SPAREBANK Flekkefjords Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med en sterk posisjon i lokalmarkedet. Hovedkontoret ligger i Flekkefjord kommune hvor banken også har en filial på Sira. I tillegg har banken en filial på Moi i Lund kommune, kundekontor i Kvinesdal og Farsund kommune. Forretningsidè Styret i banken hadde i 2007 en gjennomgang av bankens strategi og det ble ikke foretatt noen endringer i den overordnede målsetting som går ut på å tjene kundene innenfor sitt virkeområde bedre enn noen annen bank, både på kort og lang sikt. Samtidig skal banken spille en sentral rolle i utviklingen av bankens distrikt. Flekkefjord Sparebanks definerte markedsområde er kommunene Flekkefjord, Sokndal, Lund, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund. Listerregionen er i utvikling og banken har målsetting om å være denne regionens egen bank. Banken ønsker også å betjene personkunder som er bosatt utenfor dette området, men som har nær tilknytning til bankens markedsområde. Styret er opptatt av å ha best mulig kunnskap om lokalmarkedet og de kunder som opererer innenfor dette området. Det er en lokalbanks store fortrinn. Banken skal yte kundene en aktiv, kvalitativ og effektiv betjening. Kundene skal oppleve banken som en viktig og stabil leverandør av finansielle tjenester hvor beslutningslinjene er korte og tilgjengeligheten er god. Banken selger skade- og personforsikringer basert på en franchiseavtale med Gjensidige Forsikring. Det er også inngått avtale om salg av leasingprodukter med Terra Finans AS og salg av fondsprodukter fra Skagenfondene og DnB NOR kapitalforvaltning. Styret besluttet i august måned å kjøpe 1,01 % i det nystiftede forsikringsselskapet Frende Forsikring. Strategisk mener styret det er viktig å ha eierforhold til et så viktig produktselskap og det fører igjen til delaktighet i selskapets verdiskapning Selskapet ble stiftet av Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Helgeland Sparebank og Sparebanken Øst. Disse bankene er allianseuavhengige. Senere har Flekkefjord Sparebank og 8 andre sparebanker gått inn som aksjonærer i selskapet. Frende Forsikring skal tilby både liv- og skadeforsikringer. Selskapet fikk konsesjon i november 2007 og målsettingen er å bli operativt i løpet av første halvår Aktiviteten i det lokale næringsliv har vært stor gjennom hele 2007 og ordrereservene er gode ikke minst når det gjelder nøkkelbedriftene ved inngangen til et nytt år. Den største utfordringen har vært å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Derfor har innleide utenlandske arbeidere, fortrinnsvis polakker, satt sitt preg på lokalmiljøet. Det har i løpet av året ikke vært mange nyetablerte virksomheter av vesentlig karakter i bankens markedsområde. Den nye E 39 mellom Lyngdal og Flekkefjord som ble åpnet høsten 2006 har gitt positive ringvirkninger for regionen og enda bedre blir tilknytningen når veianlegget mellom Kvinesdal og Farsund blir ferdigstilt våren Da vil Listerregionen bli mer homogen og gi et bedre felles marked når det gjelder både handel og tilgang på arbeidskraft. Arbeidsledigheten i Flekkefjord var ved utgangen av året på 1,0 %. Det tilsvarer 42 personer mot 1,4 % (62 personer) på samme tidspunkt året før. I Listerregionen var det 142 ledige. En nedgang på 105 i forhold til Utviklingen i 2007 har således vært positiv.

4 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Redegjørelse for årsoppgjøret I henhold til regnskapsloven, bekrefter styret at regnskapet er satt opp etter gjeldene regler og under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets vurdering, er det etter regnskapsavslutningen ikke inntrådt forhold som bør kommenteres ytterligere. Videre kan det opplyses at banken ikke har forsknings- og utviklingskostnader i sitt driftskonsept. Driftsresultatet Overskuddet før skatt ble på 53,7 mill kr eller 1,93 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende resultat i 2006 var på 35,1 mill kr eller 1,47 %. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter økte med 10,2 mill kr til 68,8 mill kr. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,47 %. Tilsvarende tall i 2006 var 2,45 %. Også i 2007 har det vært et generelt press på marginene som følge av økt konkurranse og markedstilpassing. Regnskapsmessig har det ikke slått så sterkt ut for Flekkefjord Sparebank. Banken har en solid egenkapital og avkastningen på denne har steget som følge av økning i styringsrenten til Norges Bank. Styringsrenten var ved inngangen av 2007 på 3,50 % og utgjorde ved utgangen av året 5,25. Den er blitt endret hele syv ganger i løpet av året med 0,25 % hver gang. På grunn av bankens beskjedne prispolitikk blir provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester også i 2007 forholdsvis små sett i forhold til bankens totale inntekter. Beløpsmessig dreier det seg om 11,0 mill kr eller 0,39 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2006 var 9,1 mill kr eller 0,38 %. Sum driftskostnader var 24,2 mill kr i Det er en reduksjon på 8,3 mill kr i forhold til året før. I all hovedsak skyldes det aktuarberegninger i forbindelse med framtidige pensjonsforpliktelser. I 2006 ble det avsatt 4,0 mill. kr. mot en inntekstføring i 2007 på 4,1 mill kr. Tap på utlån, garantier og mislighold Banken hadde i 2007 en inntektsføring på tidligere tapsavsetninger på 0,4 mill kr, tilsvarende beløp i 2006 var 1,7 mill kr. Når det gjelder bankens utlånsportefølje har den vist en positiv utvikling gjennom året og engasjementer med høy risiko er blitt redusert. Summen av misligholdte engasjementer har imidlertid økt i forhold til året før, men styret anser risikoen for tap i tilknytning til dette for å være beskjeden. Etter styrets vurderinger er bankens tapsavsetninger tilfredsstillende sett i forhold til utlånsporteføljens sammensetning. Disponering av overskudd Styret foreslår at bankens overskudd på kr ,82 blir anvendt slik: Til gaver/gavefond ,00 Til bankens fond ,82 Sum disponert ,82 kr. kr. kr. Balansen Bankens forvaltningskapital var 3.040,8 mill kr ved utgangen av Økningen har i 2007 vært på 516,2 mill kr eller 20,4 % sammenlignet med året før. Mens veksten i 2006 var på 8,5 %. Det er økt utlånsvolum som i all hovedsak bidrar til økningen. Innskudd Veksten i innskudd var på 142,4 mill kr. eller 7,1 % i. Samlede innskudd utgjorde ved årsskiftet 2.157,1 mill kr. Innskuddsdekningen i forhold til utlån var ved årsskiftet 74,9 %. For 2006 var tilsvarende tall 85,0 %. Styret har til en hver tid fokus på forholdet mellom innskuddsdekning og utlån.

5 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Utlån Veksten i brutto utlån var i 2007 på 509,7 mill kr eller 21,5 % til 2.879,1 mill kr. Sammenlignbart tall for 2006 var 192,8 mill kr eller 8,9 %. Samlet brutto utlån beløp seg da til 2.369,5mill kr. Utlånsveksten har vært stor gjennom hele året og gjenspeiler mye av den aktiviteten som har preget bankens nedslagsfelt. Økningen i bankens utlån fordeler seg på person- og næringslivskunder med henholdsvis 17,9 % og 32,2 %. Verdipapirer Bankens samlede beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir ble bokført med 116,2 mill kr mot 120,5 mill kr året før. Beholdningen ble i 2007 nedskrevet med kr ,-. Egenkapital Bankens bokførte egenkapital var ved årsskiftet på 460,9 mill kr etter at den er tilført 36,8 mill kr fra årets drift. Egenkapitalen var på 424,0 mill kr. Egenkapitalprosenten i forhold til forvaltningskapitalen utgjør 15,2 %. Bankens kapitaldekning lå ved utgangen av året på 23,4 % mot 25,7 i Rentabiliteten av egenkapitalen etter skatt ble på 8,55 % mot 5,89 % i RISIKOSTYRING Styret legger vekt på å ha en aktiv og god risikostyring slik at bankens målsetting om å holde en moderat risikoprofil blir etterlevd. Strategisk risiko er å ha riktig fokus på hele bankvirksomheten både på kort og lang sikt. I den forbindelse er styret opptatt av å tilpasse bankens markedsområde, soliditet og kompetanse til denne. Risikostyring er en viktig forutsetning for å nå de oppsatte mål for banken og er dermed også en sentral del i den daglige drift og i styrets løpende fokus. Styret er også opptatt av finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kursrisiko. Den løpende driften av banken er også forbundet med operasjonell risiko som går ut på at menneskelige feil kan bli gjort, at maskiner og utstyr ikke fungerer eller at lover og regler ikke overholdes. Kredittrisiko Bankens største risikoområde er knyttet til kredittrisiko. Det gjelder utlåns- og garantiporteføljen samt verdipapirbeholdningen. Som en følge av dette har arbeidet med kredittrisiko høy prioritet i den daglige drift og ikke minst er styret opptatt av aktiv oppfølging. Styret har også fokus på at utlånsveksten skal skje innenfor bankens kjente markedsområde. I denne forbindelse vies det ekstra oppmerksomhet mot lån til bedriftsmarkedet. Når det gjelder lån og kreditter til personmarkedet ytes disse også utenfor bankens markedsområde, men da til personkunder som har flyttet ut fra bankens markedsområde eller har tilknytning til regionen. Styret har delegert utlånsfullmakt til banksjefen som igjen har fått fullmakt til å delegere fullmakter videre til kredittmedarbeidere i organisasjonen. Det overordnede mål for kredittvirksomheten i banken er å ha en portefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet både på kort og lang sikt. Bankens kreditthåndbok som danner grunnlaget for bankens kredittpolicy og rutinene for behandling av lån er ikke blitt endret i Alle lån så vel til personsom bedriftskunder blir risikoklassifisert. Styret får jevnlige rapporter om lån som er ytt til høy risikoklasse, restanselister og overtrekksrapporter. Så vel styret som ledelsen legger stor vekt på en jevnlig oppfølging og kontroll av utlånsporteføljen. For tapsutsatte engasjementer blir det satt opp oppfølgings- og handlingsplaner. Bankens utlån fordeler seg på henholdsvis 72,5 % til personmarkedet og 27,5 % til næringslivsmarkedet og til det offentlige. Styret vurderer den samlede risiko for både næringslivs- og personkundeporteføljen som meget tilfredsstillende.

6 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Renterisiko Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. Banken har ikke tilbud om fastrenteinnskudd og har ytt beskjedne beløp som fastrentelån. Banken kan til en hver tid tilpasse seg markedet ved at rentejusteringer taes parallelt for inn- og utlån. Renterisikoen vurderes derfor som ubetydelig. Renterisiko knyttet til bankens obligasjonsbeholdning er også beskjeden sett i forhold til beholdningens størrelse og bankens inntjening. Ved en renteendring på +/- 1% er risikoen beregnet til å være 0,2 mill kr. Styret har ikke fastsatt en egen ramme for beholdningens renterisiko, men følger utviklingen gjennom rapportering hvert kvartal. Valutarisiko Banken har liten beholdning av fremmed valuta og ingen egne valutalån. Styret anser valutarisikoen som minimal. Det er imidlertid stilt garantier, til sammen 18,7 mill kr, for kunder som har tatt opp lån i utenlandsk valuta. Garantiene er igjen sikret med pant i kundenes eiendommer stort sett innen for 60% av verdi. Likviditetsrisiko Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens innskuddene kan disponeres uten oppsigelse. Dette forholdet resulterer i en likviditetsrisiko. I og med at innskuddene er fordelt på mange uavhengige innskytere, er risikoen liten for at kundene tar disse ut på samme tid. Banken har også få store innskytere, som ved eventuelle uttak kan skape likviditetsmessige utfordringer. Innskuddsdekningen var på 74,9 % mot 85,0 % året før. Selv om innskuddsdekningen er gått ned, anser styret bankens likviditetssituasjon som god. Styret følger nøye opp likviditetsutviklingen med jevnlige rapporter. For å kunne dekke opp likviditet har banken en ekstra reserve med kommiterte og ukomitterte trekkrettigheter. Internkontroll Bankens internkontrollsystem tar utgangspunkt i rutiner, kontroller og vurderinger på forskjellige nivå i banken. Forut for hver kontrollperiode, skjer det en gjennomgang av Internkontrollhåndboken hvor det blir foretatt en analyse av virksomheten og gjennomgang av risikoområder. Leder for kunderettet virksomhet og leder av økonomi/ regnskap foretar nøkkelkontrollene basert på handlingsplaner og rapporterer disse til banksjefen. Banksjefen på sin side utarbeider årlig en rapport om internkontroll som legges fram for styret. Styret får også den uavhengige bekreftelsen. Dette i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Styrets oppfatning er at de etablerte rutiner for internkontroll er gode. Etikk Bankens etiske retningslinjer blir årlig gjennomgått og evaluert. Fokus på bankens etiske standard er blitt intensivert. Styret er opptatt av at det holdes et høyt etisk nivå på alle ledd i banken. Personale, likestilling og arbeidsmiljø Flekkefjord Sparebank hadde ved utgangen av fast ansatte medarbeidere. Det var det samme som i I tillegg kommer vaktmester i hel stilling Av bankens fast ansatte er det 13 menn og 19 kvinner eller henholdsvis 41 % og 59 %. Omregnet i årsverk tilsvarer det 29 herav er 1 1/2 årsverk er knyttet til forsikringsvirksomhet. Banken er opptatt av likestilling som igjen gjenspeiles i fordeling av antall årsverk. Det legges stor vekt på kompetanseheving og bankens medarbeidere får tilbud om så vel intern- som ekstern opplæring. Nyrekruttering skjer fortrinnsvis med personer som har kompetanse på høyskolenivå. Målsettingen er profesjonell rådgivning og høy servicegrad.

7 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Arbeidsmiljøet i banken vurderes som godt. HMS arbeidet blir ivaretatt av verneombudene og banksjefen. Det har ikke forekommet skader eller ulykker i Banken har egen bedriftslegeordning. Det totale sykefraværet var på 4,0 %. Herav langtidsfravær 2,7 %. Bankens styre består nå av 3 kvinner og 3 menn. Kvinnerepresentasjonen i styret er nå på 50 %. I henhold til endring i Sparebankloven gikk banksjefen ut av styret i mai måned. Nye vedtekter for banken er godkjent i 2007 og i den forbindelse blir antall forstanderskapsmedlemmer redusert fra 30 personer til 20. Fordelinger er som følger: tolv medlemmer velges av innskyterne, tre medlemmer oppnevnes av Flekkefjord kommune og fem medlemmer velges blant bankens ansatte, i tillegg kommer vararepresentanter. Flekkefjord Sparebanks forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander samt avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar minimalt til forurensing av det ytre miljø. Banken har ingen pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er fulgt opp. Flekkefjord Sparebanks rolle i lokalsamfunnet. Gaveutdeling I regnskapet for 2006 ble det avsatt kr ,- til fordeling til allmennyttige formål i lokalmiljøet. Av dette ble det delt ut kr til 103 lag og foreninger. Videre har banken gitt bidrag til fire nærmiljøanlegg på til sammen kr ,- Sponsoravtaler og bidrag Flekkefjord Sparebank har en klar målsetting om å markere seg i og bidra til at det blomstrer i lokalsamfunnet. I løpet av 2007 utbetalte banken til sammen ca. 1,7 mill kr i form av sponsorstøtte og andre bidrag. Blant annet ble det holdt to konserter hvor den kjente artisten Hanne Krogh var hovedattraksjonen. Den ene konserten var i forbindelse med åpning av paviljongen "Seilet" i byen. Arrangementet var i begynnelsen av juni. Den andre konserten ble arrangert på Vestheim, Lista, for å markere åpningen av bankens kundekontor i Farsund kommune. Banken var også i 2007 hovedsponsor for Fjellparkfestivalen som er Norges eldste rockefestival. Den ble arrangert for 26. gang i juli måned. Hovedsponsor har banken også vært for blant annet: Laksefestivalen i Flekkefjord, Aurefestivalen på Moi, American Festival på Vanse og Julekalenderen i Kvinesdal. Disse arrangementene gir en fin profilering av banken i de ulike distrikt. Styret ønsker også å berømme all dugnadsinnsatsen som legges ned i lokalmiljøene. Ungdomsstyre Styret vedtok høsten 2007 å etablere et ungdomsstyre. Det skal bestå av 5 medlemmer i alderen 15 til 24 år. Det skal årlig bevilges et beløp som skal disponeres av ungdomsstyret. Formålet er at ungdomsstyret skal gjennom tiltak og arrangementer innenfor kultur og idrett skal stimulere til mangfold og engasjement blant ungdom i bankens distrikt. Ungdomsstyret skal også fungere som referansegruppe for bankens styre og ledelse. Ungdomsstyret er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ oppnevnt av bankens styre. Utsiktene for 2008 Styret forventer fortsatt god aktivitet og vekst i bankens markedsområde. Rentenivået ser ut til å nærme seg toppen og eventuelle ytterligere renteøkninger fra Norges Bank ser ut til å bli beskjedne. Veksten i boligprisene vil nok ikke være så høy som tidligere år. Styret regner med en lavere utlånsvekst i 2008 enn i Konkurransesituasjonen i bankens markedsområde vil nok øke ytterligere noe som igjen vil påvirke bankens marginer. Banken har en

8 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap målsetting om å styrke sin posisjon som Listerregionens egen bank. Styret forventer en utvikling og et resultat som i 2008 vil bli tilfredsstillende. Den internasjonal finansuro kan også påvirke norsk økonomi og gjøre framtiden noe mer usikker. Takk til kunder, forbindelser, tillitsmenn og medarbeidere 2007 var et godt år for banken. Veksten i kroner har aldri vært større i bankens 170 års historie. Innsatsen fra hele organisasjonen har vært god. Styret vil med dette rette en stor takk til kunder, forbindelser, tillitsmenn og medarbeidere for et veldig godt samarbeid i Flekkefjord, 31.desember januar 2008

9 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap RESULTATREGNSKAP PR % % Note: Renteinntekter og lignende inntekter: Renter og lign.innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner ,01 % 0,01 % Renter og lign.innt. av utlån til og fordringer på kunder ,06 % 3,86 % Renter og lignende inntekter av sertifikater, 0 0 obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,23 % 0,20 % Sum renteinntekter og lignende inntekter ,30 % 4,07 % Rentekostnader og lignende kostnader: Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner ,37 % 0,10 % Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder ,45 % 1,52 % Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer ,01 % 0,00 % Andre rentekostnder og lignende kostnader ,00 % 0,00 % Sum rentekostnader og lignende kostnader ,83 % 1,62 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ,47 % 2,45 % Utbytte og andre innt. av verdipapirer med var. avkastning: Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning ,05 % 0,06 % Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper ,00 % -0,01 % Inntekter av eierinteresser i konsernselskap ,01 % 0,01 % Sum utbytte og andre inntekter av verdip. med variabel avkastning ,06 % 0,06 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjon ,05 % 0,04 % Andre gebyrer og provisjonsinntekter... 17, ,35 % 0,35 % Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester ,39 % 0,38 % Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader ,14 % 0,16 % Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ,14 % 0,16 % Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer o.m.: Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer ,03 % -0,01 % Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med var. avkastning 0 0 0,00 % 0,00 % Netto verdiendring og gevinst-/tap på valuta og finansielle derivater ,02 % 0,02 % Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer ,01 % 0,02 % Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer ,01 % 0,01 % Andre driftsinntekter ,00 % 0,00 % Sum andre driftsinntekter ,01 % 0,01 % Lønn og generell administrasjonskostnader: Lønn m.v. Lønn ,43 % 0,50 % Pensjoner ,15 % 0,17 % Sosiale kostnader ,08 % 0,10 % Sum lønn m.v ,37 % 0,77 % Administrasjonskostnader ,36 % 0,42 % Sum lønn og generelle administrasjonskostnder ,72 % 1,19 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og im. eiendeler: Ordinære avskrivninger ,04 % 0,05 % Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ,04 % 0,05 %

10 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note: Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer... Andre driftskostnader ,03 % 0,04 % Sum andre driftskostnader ,07 % 0,08 % ,10 % 0,13 % Sum driftskostnader ,87 % 1,36 % Driftsresultat før tap ,91 % 1,40 % Tap på utlån, garantier m.v.: Tap på utlån... Tap på garantier m.v ,01 % -0,07 % Kredittap på sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer ,00 % 0,00 % Sum tap på utlån, garantier m.v ,00 % 0,00 % ,01 % -0,07 % Nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som holdes lang sikt: Nedskrivninger... Gevinst/tap ,00 % 0,00 % Sum nedskrivninger og gevinst/tap på verdipapirer ,01 % 0,00 % ,01 % 0,00 % Resultat av ordinær drift før skatt ,93 % 1,47 % Skatt på ordinært resultat: Skatt på ordinært resultat... Sum skatt på ordinært resultat ,57 % 0,45 % ,57 % 0,45 % Resultat av ordinær drift etter skatt / Res. regnskapsåret ,36 % 1,02 % Overføringer og disponeringer: Overført til sparebankens fond Gaver ,32 % 0,79 % Sum disponeringer ,04 % 0,23 % ,36 % 1,02 % Gjennomsnittlig forvaltning

11 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap BALANSE PR EIENDELER: Note: Kontanter og fordringer på sentralbanker: Kontanter og fordringer på sentralbanker Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner: Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid/oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid/oppsigelse Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger... 2, Individuelle tapsavsetninger Gruppevise tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer: Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige... 7,8 0 0 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre... 7, Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteressr i tilknyttede selskaper: Eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper: Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler: Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter: Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente inntekter SUM EIENDELER

12 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap GJELD OG EGENKAPITAL: Note: GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner: Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid/oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/ avtalt løpetid/oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder u/ avtalt oppsigelse Innskudd fra og gjeld til kunder m/ avtalt oppsigelse Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Sim gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld: Annen gjeld (inkl. påløpt ikke ilignet betalbar skatt) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter: Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital: Sparebankens fond Gavefond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser: Garantiansvar overfor Bankenes Sikringsfond Garantiansvar Pantstillelser Forpliktelser

13 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap TILLEGGSOPPLYSNINGER GITT SOM NOTER Note 1. Regnskapsprinsipper: Generelle prinsipper: Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslov, forskrift om årsregnskap for banker, øvrige lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk for øvrig. Det er under den enkelte note redegjort for de benyttede regnskapsprinsipper. Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer: Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Etableringsgebyr er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt. Regnskapsmessig behandling av aksjer i konsern- og datterselskap: Banken eier aksjer i selskap av et omfang som gjør at banken har både tilknyttet selskap og datterselskap. Tilknyttet selskap og datterselskap er innarbeidet i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskap utarbeides ikke. Et konsernregnskap antas ikke å ville gi regnskapets lesere økt informasjonsverdi pga de små tall datterselskapet representerer. Sett i forhold til balansesum, omsetning, egenkapital og resultat vil et eventuelt konsernregnskap påvirkes med mellom 0,05 og 1,3 prosent. Utarbeidelse av konsernregnskap vil i slike tilfeller heller redusere enn øke informasjonsverdien. Sikringsvurdering: Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Dersom slik forretning eventuelt foretas vurderes denne i sammenheng med underliggende objekt. Finansielle derivater: Banken har p.t. ikke finansielle derivater. Jfr. note 5. Leasing og factoring: Banken har ingen inngåtte leasing- eller factoringavtaler. Basel II: Ny kapitaldekningsforskrift trådte i kraft fra Med bakgrunn i overgangsregler har vi valgt å benytte gammelt regelverk også i Jfr. note 20.

14 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note 2. Tap og tapsavsetninger: Begrepet engasjement defineres som garantier, kausjonsansvar, bevilgede rammekreditter og nedbetalingslån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Note 2a. Vurdering og verdsettelse av engasjement: Banken har utarbeidet interne rutiner for vurdering av engasjementer etter retningslinjer gitt av Kredittilsynet. Tapsavsetning blir gjennomført når det antas at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og hvor pant og annen sikkerhet ikke vil dekke lånet ved en realisasjon. Videre tar man hensyn til kundens generelle økonomiske situasjon. Banken har risikoklassifisert alle kunder. Det henvises for øvrig til note 3c angående risikoklasser. Prinsipper for vurdering av misligholdte engasjement: Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntakeren ikke kan betale forfalte terminer, eller overtrekk ikke er inndekket, maksimalt innen 90 dager. Låntakerens tilbakebetalingsevne og sikkerhet avgjør hvorvidt et tap må påregnes. Dersom tap beregnes eller konstateres blir det vurdert om man skal stoppe inntektsføring av rente i bankens regnskap, helt eller delvis. Tapsavsetninger bokføres etter ny utlånsforskrift av Prinsipper for vurdering av engasjement som ikke er misligholdt: Banken foretar hvert kvartal en vurdering av utlåns- og garantiporteføljen. Faktorer som påvirker tapsvurderingen er: Betalingsevne, markedsforhold, sikkerheter, regnskap etc. Dersom denne gjennomgang viser at tap kan påregnes, bokføres tapsavsetning i bankens regnskap i samsvar med Kredittilsynets nye forskrift. Konstaterte tap: Tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at institusjonen har gitt avkall på engasjementet eller del av dette, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Individuelle tapsavsetninger: Avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjementer som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. Gruppeavsetninger: Avsetning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter regler om individuelle tapsavsetninger.

15 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note 2b. Individuelle- og gruppeavsetninger lån og garantier: Individuelle tapsavsetninger utlån Gruppeavsetning utlån Tapsavsetning ) Konstaterte tap i perioden Økte avsetninger i perioden Nye avsetninger i perioden Periodens endr. amortiseringer Tilbakeførte i perioden = Tapsavsetning pr ) Tallene pr er omarbeidet i henhold til ny forskrift. Jfr. note 20. Tapsavsetninger fordelt på sektor/næring: Utlån Mislighold Tapsutsatt Utlån Mislighold Tapsutsatt Jordbruk, skogbruk og fisk Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurant Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Banken har i tillegg gruppeavsetninger utlån på mill kr (jfr. ovenfor). Disse er avsatt for å fange opp en generell ikke avdekket risiko i utlånsmassen ved årsskiftet, og er ikke fordelt etter sektor / næring. Note 2c. Tap (gevinst) på utlån og garantier i resultatregnskapet: Tapskostnad: Endring individuelle tapsavsetninger Endring amortisering individuelle Endring i gruppeavsetninger Konstaterte tap i året Inngått på tidligere konstaterte tap = Tap på utlån/garantier i res. regnskapet Konstaterte tap: Tidligere individuelle tapsavsetninger Tidligere gruppe tapsavsetning 0 62 Sum konstaterte tap

16 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note 2d. Mislighold: Misligholdte engasjementer: Brutto misligholdte engasjementer Individuelle tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Ikke misligholdte engasjementer: Øvrige engasjementer m/tapsavsetning - Individuelle tapsavsetninger Netto øvrige eng. m/tapsavsetning Note 3. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring, geografisk område og risikoklasse: Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Note 3a. Utlån og garantier fordelt på sektor/næring: Utlån fordelt på sektor/næring: Utlån Bevilgn. Utlån Bevilgn. Offentlig forvaltning Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum utlån Netto forpliktelse utlån Garantier fordelt på sektor/næring: Garantier Potensiell Garantier Potensiell Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Transport, eiendomsdrift og tjenesteytende næringer Personmarked Sum Netto forpliktelse garantier Sum forpliktelser utlån og garantier

17 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note 3b. Utlån og garantier fordelt på geografiske områder: Utlån Garantier Utlån Garantier Flekkefjord m/nabokommuner Øvrige kommuner Sum Inntekter av bankens utlån og garantier avviker ikke ut fra kundens bosted. Note 3c. Utlån og garantier fordelt etter risikoklasser: Banken har fra 2004 klassifisert alle kunder. Modellen som benyttes er utarbeidet av DnB NOR. Risikoklasser Utlån Garantier Bevilgn. *) Spes. tap Lav risiko Normal risiko Høy risiko SUM *) Med bevilgning menes potensiell eksponering eller innvilget ramme. Utviklingen gjennom året har vist en positiv trend. Spesielt gjelder dette for næringslivssiden. Prising av næringslivsengasjementene er i bankens prisliste direkte knyttet til den klassifisering som foretas. For personkunder er prisingen fullt ut knyttet til den sikkerhet som tilbys og som er lagt til grunn i den klassifiseringsmatrisen som er vist ovenfor. Banken forventer at nivået for fremtidige tap ikke skal overstige i gjennomsnitt 0,3 0,6% av brutto utlån sett over en 3-års periode. Til grunn for denne vurdering er lagt nåværende risikoklassifisering som vist ovenfor. I tillegg kommer de erfaringer en har ved størrelsen på de konstaterte tap de senere år. Vurderingen er i tillegg basert på nåværende kunde- og utlånssammensetning. Forventede tap kan i all hovedsak relateres til de engasjementer som er klassifisert i gruppen høy risiko som også er de lån som gjennom bankens prissystem gir de høyeste renteinntektene.

18 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Note 4. Eiendeler i utenlandsk valuta: Eiendeler i utenlandsk valuta Eiendeler i utenlandsk valuta består av bankens kontantbeholdning. Beholdningen er omregnet til NOK etter offisielle midtkurser pr , og ligger innenfor den av styret fastsatte grense for beholdningens størrelse. Banken har dessuten lånegarantier i utenlandsk valuta. Disse er omregnet til NOK og inngår i oversikten i note 11. I bankens sikkerhet for disse garantiene er det tatt hensyn til mulige svingninger i valutakursen. Bankens valutarisiko er som følge av det som er nevnt ovenfor meget begrenset. Note 5. Restløpetid og renteendringstidspunkt på eiendels- og gjeldsposter: Likviditetsrisiko: Risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig sees som liten. Innskuddene står for ca 75,0% av brutto utlån. I tillegg har banken en stor egenkapital som delvis er plassert i lett omsettelige verdipapirer. Alle norske banker har trekkrettigheter i Norges Bank som må sikres i pantsatte verdipapirer, jfr note 12. Vår trekkrettighet utgjør pr i alt 73,5 mill kr. Ved årsskiftet var 60 mill av denne utnyttet. Normalt benyttes denne lite og fungerer som en likviditetsreserve for banken. I tillegg har vi kommiterte og ukommiterte trekkrettigheter og låneadgang i DnB NOR hvorav 7,3 mill er benyttet pr årsskiftet. Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 1) Verdipapirgjeld Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto likviditetseksponering ) Innskudd har ingen bindingstid og er derfor i sin helhet plassert i gruppen inntil 1 mnd.

19 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Renterisiko: Sannsynlig tidspunkt for renteforandring er de oppgitte intervaller for innskudd i andre finansinstitusjoner og lån og innskudd fra Norges Bank. Banken tilbyr p.t. ikke fast rente for innskudd, og har kun et ubetydelig beløp på utlån med fast rente. Sannsynlig tidspunkt for renteendring vil kun begrenses av normal varslingstid. Som følge av dette vil bankens renterisiko på innlån- og utlånsvirksomheten være begrenset til eventuell forskjell i varslingsperioder. Banken har i tillegg en renterisiko knyttet til beholdningen i sertifikater og obligasjoner. Denne måles jevnlig og rapporteres til bankens styre. Ved årsskiftet var rentefølsomheten ved 1% renteendring ca 0,2 mill kr. Sett i forhold til bankens soliditet anses nåværende risiko akseptabel. Beholdningens durasjon/varighet var på samme tidspunkt på 0,19. Rentebindingstid på eiendels- og gjeldsposter: (bokførte regnskapsmessige verdier) Sum < 1m 1-3m 3-12m 1-5år >5år u/1.tid Eiendeler: Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obl., sertifikater Øvrige eiendeler m/u restløpetid Sum eiendeler Gjeld og EK: Gjeld til Kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Verdipapirgjeld Øvrig gjeld m/u restbeløp Egenkapital Sum gjeld og EK Netto endring rentebinding Finansielle derivater: Banken har p.t. ingen finansielle derivater Note 6. Aksjer: Note 6a. Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning: Bankens aksjer er ført delvis som omløpsmidler og anleggsmidler. Beholdningen er vurdert som en samlet portefølje til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi (markedsverdi) er benyttet der slik foreligger. Anskaffelseskost tilsvarer bokført verdi. Aksjer og andeler kortsiktig plassert: Eierandel Pålydende verdi Bokført verdi Virkelig verdi Selskapets navn: Antall Børsnoterte: Storebrand ASA 0,00% DnB NOR ASA 0,02% Grunnfond Sandnes Sparebank 0,06% Grunnfond Sparebanken Pluss 1,26%

20 Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap Fondsandeler: Antall Pålydende verdi Bokført verdi Virkelig verdi Avanse Norden DnB NOR Globalspar II DnB NOR Health Care DnB NOR Telecom DNB NOR Japan SKAGEN Tellus Sum Aksjer og andeler langsiktig plassert: Eierandel Pålydende verdi Bokført verdi Virkelig verdi Selskapets navn: Antall Ikke børsnoterte: BBS Blå Holding AS *) 0,20% Sparebankmateriell AS *) 0,57% Eiendomskreditt AS *) 1,99% Kredittforeningen for Spb. AS *) 1,84% Andre lokale aksjer (10 selskap) *) Sum Sum aksjer og andeler Bevegelse gjennom året: IB Tilgang Avgang UB Sum langsiktige plasseringer I tillegg er kunders fondsplassering i forbindelse med OTP bokført med kr 478. *) Dersom virkelig verdi ikke er oppgitt er ligningsverdien benyttet, ev. oppjustert til 100%. En antar at virkelig verdi ligger over ligningverdien, og at nedskrivning ikke er antatt nødvendig. Note 6b. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper: Aksjene i Flekkefjord Megleren AS (datterselskap) er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det samme er aksjene i Flekkefjord Parkeringsselskap AS (tilknyttet selskap). Innarbeidelsen har skjedd med utgangspunkt i selskapenes foreløpige regnskaper pr Selskapets navn: Flekkefjord Megleren AS Flekkefjord Parkeringsselskap AS Forretningsadresse Flekkefjord Flekkefjord Anskaffelsestidspunkt Eierandel % 40,450% Stemmeandel % 40,450% Egenkapital på ansk.tidspunktet (100%) Egenkapital ifølge siste regnskap (100%) 1) Resultat ifølge siste regnskap (100%)

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer