ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Foto: Hans Dieter Fleger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger

2 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET INNLEDNING GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER PERIODISERING - INNTEKTSFØRING/ KOSTNADSFØRING SEGMENTRAPPORTERING VALUTA FINANSIELLE INSTRUMENTER UTLÅN OG GARANTIER VERDSETTELSE DEFINISJONER NØKKELTALL MISLIGHOLD KREDITTRISIKO OG RISIKOKLASSIFISERING OBLIGASJONER ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ANDRE SELSKAPER AKSJER, ANDELER, EGENKAPITALBEVIS VARIGE DRIFTSMIDLER/IMMATERIELLE EIENDELER EGENKAPITAL - ANSVARLIG KAPITAL - KAPITALDEKNING LIKVIDITETSFORHOLD FINANSIERING RENTEKOSTNADER RESTLØPETID FOR BALANSEPOSTENE TIDSROM FRAM TIL AVTALT TIDSPUNKT FOR ENDRING AV RENTEBETINGELSER VILKÅR OG GJENNOMSNITTLIG RENTE PÅ GJELDSPOSTER INNSKUDD FRA KUNDER FORDELT ETTER SEKTOR OG NÆRING FINANSIELLE DERIVATER OPPLYSNINGER VEDRØRENDE ANSATTE OG TILLITSVALGTE ANTALL ANSATTE/ÅRSVERK LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE LÅN OG GARANTIER TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE PENSJONER UTSATT SKATT OG SKATTER DIVERSE OPPLYSNINGER BANKENES SIKRINGSFOND SPESIFIKASJON AV ENKELTE RESULTATREGNSKAPSPOSTER...41 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...42 REVISJONSBERETNING...43 KONTROLLKOMITÉENS MELDING

3 Banksjefens forord Tinn Sparebank klar for å møte nye tider I kjølvannet av finanskrisen i 2008 har usikkerheten om utviklingen videre framover vært stor. Dette har preget bankens virksomhet i tiden etterpå, og i 2010 har vekstimpulsene i vårt distrikt vært relativt svake. Banken har på mange måter valgt å benytte dette året til å konsolidere sin stilling etter flere år med høy vekst, og til å forberede seg på å møte de utfordringer som venter. I en verden preget av fortsatt rask teknologisk utvikling og økende internasjonalisering, stilles det store krav til læring og tilpassningsdyktighet både hos bedrifter og ansatte. Finansinstitusjonene pålegges å oppfylle strengere krav til kapitaldekning og virksomhetsstyring, og de ansatte møter krav om opplæring, autorisasjon og økt kompetanse på en rekke områder. Bankens virksomhet gjennom 2010 har vært preget av en erkjennelse og et ønske om å skape trygghet i forhold til framtidig utvikling. Dette innebærer trygghet for innskyteres og långiveres midler, og for at kunder med kvalifiserte låneformål og forretningsideer skal få lån til sine prosjekter. Det er brukt betydelige ressurser på å utvikle ansattes kunnskap og kompetanse, og styrke rådgivningen mot kundene i en stadig mer kompleks hverdag. Dette er avgjørende for å skape den kundetillit som banken er helt avhengig av, og som igjen er med på å skape trygghet for bedriftens arbeidsplasser. Ved inngangen til 2011 kan det registreres flere tegn på at næringslivsutviklingen i bankens lokalområde er i ferd med å ta seg opp. Innenfor reiselivsnæringen synes det å være flere nye prosjekter på gang, det skal foretas store opprustingsarbeider i kraftverkssektoren, og i tillegg er det lansert spennende planer om utbygging av datalagring i betydelig skala. Det er klare utsikter til at prosjektene og ringvirkningene av disse, kan legge grunnlaget for en markert aktivitetsvekst som Tinn Sparebank bør ta sin del av. For banken har det gjennom mange år vært et mål å bidra til en sunn og ønsket næringslivsutvikling i lokalområdet. I ett tilfelle Gaustatoppen Skisenter AS har banken valgt å gå inn direkte som aktiv deltaker. Vurderingen er da at dette prosjektet representerer en avgjørende infrastrukturutbygging innenfor reiselivsnæringen, samtidig som det kan ha et interessant forretningspotensial dersom bedriften lykkes i sin virksomhet. Selv om veksten i bankens forvaltningskapital har uteblitt i 2010, har banken hatt et aktivt driftsår med en inntjening som har økt bankens soliditet. Gjennom effektiv drift og konkurransedyktige produkter og tjenester, har banken opprettholdt sin sterke forankring i lokalsamfunnet. Med det arbeidet som er gjort og de aktiviteter som er gjennomført har banken lagt et godt grunnlag for å bevare kundenes tillit til bankens kvalitet og konkurransekraft. Det viser også at fokus på økt salgsinnsats og rådgivning gir god avkastning, og at dette over tid trolig er den aller viktigste faktor for å trygge bankens levedyktighet. Det er banksjefens klare vurdering at årets drift har styrket bankens posisjon i et krevende marked og han vil takke ansatte for flott innsats og bankens kunder for utvist tillit. Tinn Sparebank står godt rustet til å ta fatt på det nye driftsåret Hilsen Thomas Luraas Banksjef 3

4 Styrets årsberetning Årsberetning 2010 for Tinn Sparebank Tinn Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Rjukan og avdelingskontor i Rauland, Tinn Austbygd og Haugesund. Banken skal være en lokalt forankret, lønnsom og selvstendig bank med egne styrende organer og har valgt Terra- Gruppen som strategisk alliansepartner. Banken profilerer seg som totalleverandør av finansielle tjenester for personkunder og små og mellomstore bedrifter i sine definerte markedsområder. Etter flere år med stor årlig vekst i bankens forvaltningskapital representerer 2010 et klart brudd med denne tradisjonen. For første gang i moderne tid er forvaltningskapitalen redusert i forhold til foregående år, men riktig nok ikke særlig mye. I stor grad er nok årsaken å finne i ettervirkningene av finanskrisen som har ført til stor usikkerhet og en viss forsiktighet både hos privat- og næringslivskunder. Det har vært en avventende holdning gjennom store deler av året og det er først mot slutten av året at tiltroen til ny oppgang og vekst har markert seg sterkere. Til tross for at veksten har uteblitt, har banken likevel hatt et aktivt og godt driftsår med resultater som bidrar til å styrke banken som en trygg og attraktiv finansinstitusjon i lokalmarkedet. Det er styrets mål at banken skal skaffe seg et mest mulig diversifisert inntektsgrunnlag gjennom salg av finansprodukter som etterspørres i lokalmarkedet. Dette stiller igjen krav til høy kompetanse hos bankens tilsatte, og styret kan med tilfredshet konstatere at de siste års investeringer i kompetanse- og produktutvikling har gitt konkrete resultater i økt salg. I løpet av året har 4 av bankens ansatte oppnådd autorisasjon som finansiell rådgiver og i alt 9 ansatte er autoriserte forsikringsrådgivere. Dette er et vesentlig skritt på vegen mot målet om at kundene skal vurdere banken som en kompetansebedrift på det finansielle området. Videreutvikling av styrings- og rapporteringsdokumenter har også dette året utgjort en viktig del av administrasjonens og styrets arbeidsoppgaver. Identifisering, styring og kontroll av risiko er forhold som har fått økt oppmerksomhet i en usikker verden etter finanskrisen. Arbeidet med å få til en størst mulig internasjonal harmonisering av finansinstitusjonenes regelverk pågår fortsatt, og vil høyst sannsynlig resultere i omfattende arbeidsoppgaver for bankens styre og administrasjon også i årene framover. Forvaltningskapital Banken har ved årsskiftet en balanseført forvaltningskapital på NOK mill. Dette er en reduksjon i løpet av året er på NOK 33 mill., tilsvarende ca. -1,3%. I tillegg har banken en formidlet låneportefølje i Terra Boligkreditt på NOK 478 mill., og ved å inkludere denne vil forvaltet kapital nå utgjøre NOK mill. Veksten i 2010 har vært klart mindre enn forventet som følge av uventet lav etterspørsel etter lån. Brutto utlån er totalt redusert med ca. NOK 4,0 mill. (-0,2%), fordelt med en vekst på ca. NOK 33,8 mill. på personmarkedet og en reduksjon på ca. 37,8mill. på bedriftsmarkedet. Innskuddene har blitt redusert med NOK 13,1 mill. kroner (-0,8%) og banken har en netto tilvekst på 35 nye kunder i løpet av året. Forvaltningskapitalen blir administrert av i alt 35 ansatte fordelt på 33,2 årsverk ved årsskiftet, og hovedtall for de enkelte avdelingene framgår av nedenstående tabell: Avdeling Utlån Formidlede lån Inskudd Ant. kunder Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Sum

5 1.400 Tusener Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Utlån Formidlede lån Inskudd Ant. kunder Rjukan Rauland Tinn Austbygd Haugesund Ant. kunder Resultat Driftsresultat før tap utgjør NOK 31,7 mill. og er nominelt bankens historisk beste resultat. Resultat etter tap og skatt er på NOK 17,0 mill. På inntektssiden har en klart å beholde samme rentenetto som i fjor, provisjonsinntektene har økt, mens verdipapiravkastningen er klart redusert i forhold til fjorårets spesielt gode resultat. Årets resultatforbedring skriver seg således i første rekke fra reduksjon i driftskostnadene som er redusert med hele 15,9%. Denne reduksjonen er i betydelig grad knyttet til tilbakeføring av pensjonskostnader (AFP) og tidligere avsatte alliansekostnader, men også til en viss reduksjon i løpende ordinære kostnader. Videre er tap på utlån redusert i forhold til fjoråret. 5

6 Historisk utvikling Resultat (mill. kr.) Netto renteinntekter 52,2 49,8 54,3 45,8 37,5 Øvrige inntekter 14,6 20,6-3,8 10.sep 16,2 Driftskostnader -35,1-41,7-40,6-39,3-34,5 Driftsresultat før tap 31,7 28,7 9,9 17,4 19,2 Tap/nedskrivning/gevinst 8,4 9,8 3,7 0,1 0,7 Ordinært driftsresultat 23,3 18,9 6,2 17,5 19,9 Skatt -6,3-3,8-4,0-5,0-4,2 Resultat etter skatt 17,0 15,1 2,2 12,5 15,7 Balansetall (mill. kr.) Forvaltningskapital 2.527, , , , ,10 Utlån 2.201, , , , ,20 Innskudd fra kunder 1.607, , , , ,90 Egenkapital 181, ,4 149,5 137,7 Kapitaldekning 18,56 % 16,93 % 16,88 % 15,04 % 13,06 % Kapitaldekning 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Tilleggskapital 1,91 % 3,58 % 4,00 % 3,29 % 3,37 % Kjernekapital 11,15 % 11,46 % 12,88 % 13,64 % 15,19 % Kapitaldekning Tusener Netto beregningsgrunnlag

7 Styret kjenner ikke til forhold av noen art som er viktige for å bedømme bankens stilling og resultat av virksomheten og som ikke framgår av resultatregnskap eller balanse. Det har etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. Rammevilkår Det er fortsatt usikkerhet om finanskrisens langsiktige virkning på den realøkonomiske utvikling som har preget internasjonal økonomi i Veksten har tatt seg opp, men den er skjør og det oppstår hyppig tvil om den er bærekraftig. Det er særlig de nye framvoksende økonomier som har vært vekstdriveren i internasjonal økonomi, mens høy arbeidsledighet og episoder med sosial uro skaper usikkerhet i mange land. I tillegg har høy statsgjeld i en del land bidratt til uro i finansmarkedene, og sammen med store ubalanser i verdensøkonomien er dette med på å prege risikobildet ved inngangen til Selv med sin gode nasjonaløkonomiske situasjon vil Norge i stor grad være påvirket av internasjonal konjunkturutvikling. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp igjen i Etter en forsiktig start har privat forbruk økt klart mot slutten av året, og sammen med eksportvekst og økte investeringer har dette bidratt til vekst i landets bruttonasjonalprodukt. Arbeidsledigheten har holdt seg på et stabilt nivå rundt 3,5%, og både boligpriser og verdipapirmarkedet har vist stigning gjennom året som helhet. Husholdningenes økonomiske stilling i Norge må generelt fortsatt sies å være god. Norsk bank og finansnæring har generelt kommet seg greit gjennom ettervirkningen av finanskrisen, og har gjennomgående hatt et godt år i Næringen har hatt fokus på innføring av nye soliditets- og likviditetskrav, og står relativt godt rustet til å møte de krav som bli faset inn i de kommende år. Usikkerheten knyttet til statsgjeldsfinansiering og i de internasjonale finansmarkedene har medført at risikopåslaget ved finansiering i markedet har økt i betydelig grad, og da særlig for mindre banker. Dette er en utfordring som denne type banker må finne en tilpassning på i sin virksomhet. Lokal utvikling Bankens lokale markeder har vært preget av konsolidering og tilpassning til et lavere generelt aktivitetsnivå enn i de foregående årene. Som distriktskommuner er det en utfordrende situasjon for Tinn og Vinje å opprettholde næringsgrunnlag og folketall. Et vedvarende sentraliseringspress med påfølgende økt avstand til mange offentlige institusjoner, bidrar ikke til å gjøre omstillings- og tiltaksarbeidet lettere. Det kreves både dyktighet og kreativitet for å skape arbeidsplasser og miljøer som er attraktive nok til å beholde, og å få tilbake ungdom som i sin tid har flyttet ut for å ta videre utdanning. Både i Tinn og Vinje er det reiselivsnæringen som på mange vis har vært drivkraften i næringslivsutviklingen i de senere år. Områdene har etter hvert bygget seg opp som de mest markante vinterdestinasjonsstedene i Telemark og med gode utsikter for videre vekst. Det er særdeles viktig at det etablerte samarbeidet mellom områdene utvikles ytterligere, for å få organisert utviklingen på en måte som er tillitvekkende nok til å skaffe tilgang på ny kapital, ikke minst til nødvendig infrastruktur. Reiselivsnæringen gir betydelige ringvirkninger for andre tjenesteytende næringer i kommunene. For bygge- og anleggsbransjen og for handelsnæringen utgjør turismen et viktig fundament for opprettholdelse av tilbudet til lokalbefolkningen, og også for offentlige tilbud er næringen av stor betydning. Nisjer som isklatring, sykling i naturen og kulturturisme er i ferd med å finne et godt fotfeste, og her kan det ligge muligheter for å utnytte distriktets særegne natur- og kulturkvaliteter for å nå nye og voksende markedssegmenter i de kommende år. Det er neppe tvil om at behovet for friluftsaktiviteter og tilgang både på bearbeidet og uberørt natur vil vokse framover, samtidig som etterspørselen etter denne type tilbud etter hvert kan vokse ut over et hittil dominerende nasjonalt marked. Banken har også i 2010 vært involvert i engasjement innenfor reiselivsutbyggingen. Det største prosjektet har vært ferdigstillelsen av skiheisutbyggingen til Gaustatoppen Skisenter AS, men det har også vært god aktivitet i utbygging av fritidsboliger både i Rauland og i Tinn. Mot slutten av året er det registrert signaler som tyder på at aktiviteten på området vil holde seg på et høyt nivå også i det kommende år. Innenfor øvrig næringsliv har 2010 vært et rolig år når det gjelder nyinvesteringer. Norsk Hydro har avertert sin gjenværende næringspark for salg, og avslutter slik sett sin vel 100-årige unike industrihistorie på Rjukan. Virksomheten ved Hydros kraftverker fortsetter imidlertid, og det er her vedtatt et omfattende opprustingsprogram som vil medføre store investeringer i de nærmeste år. Videre er det lansert planer for en stor utbygging knyttet til lagring og formidling av IT-tjenester der stedets naturgitte ressurser utgjør en avgjørende forutsetning for en eventuell lokaliseringsbeslutning. 7

8 Samarbeid med andre banker i Terra-Gruppen om større finansieringsoppdrag, er et område som banken har utvidet sin virksomhet på. Dette samarbeidet går begge veier, og det er i løpet av året etablert i alt 4 engasjement av denne type ett der Tinn Sparebank er kundens bankforbindelse og tre der andre banker er hovedbank. I det lokale personmarkedet har aktivitetsnivået holdt seg på et jevnt nivå, men likevel slik at det er preget av en relativt beskjeden bygge- og vedlikeholdsaktivitet og tilsvarende omsetning av boliger. Konkurransesituasjonen Konkurransebildet både i det norske og i det lokale bankmarkedet har blitt ytterligere skjerpet i løpet av året. Dette gjelder i første rekke konkurranse på pris, der de store bankene for tiden synes å oppnå gunstigere finansieringsvilkår enn mindre banker og benytter dette i kampen om markedsandeler. Vi opplever likevel at lokalbankkonseptet fortsatt synes å være populært, men med økte utfordringer når det gjelder utforming av aksepterte regler for mer individuell prising og skjerpet kredittvurdering. Styret er bevisst på at den gjeldende bankstrukturen i området stiller høge kvalitetskrav til banken. og legger til grunn at konkurransen via nett og andre kanaler er så sterk at man ikke kan tillate avvik fra det gjennomsnittlige pris- og servicenivået i andre finansinstitusjoner Alliansetilknytning Tinn Sparebank er tilknyttet finanskonsernet Terra- Gruppen som er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS. Terra- Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvatningskapital på om lag NOK 250 milliarder. Tinn Sparebanks eierandel av Terra-Gruppen utgjør ca.1,8%. Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet. Bankene har stor distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner, og bidrar således til mangfold i finansnæringen og lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder hvor de hver for seg ville hatt begrensede muligheter alene. Gruppen skal levere fellestjenester for bankene, oppnå stordriftsfordeler gjennom samarbeide og være totalleverandør av finansielle produkter til medlemsbankene. Bankens virksomhet Inntekter Rentenettoen målt som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør i 2010 ca. 2,05%,som er uendret fra året før. Netto renteinntekter er bankens hovedinntektskilde og disse har økt med ca. NOK 2,5 mill. i forhold til fjoråret. Grunnen til dette er å finne i et gjennomsnittlig høyere utlånsvolum i løpet av året, samt at man klart å følge opp den rente- økningen som har funnet sted i markedet tilsvarende mot egne kunder. Rentene på utlån fastsettes bl.a. ved en bevisst og ajourført prising av risiko, og denne linjen vil banken videreføre framover i tråd med de retningslinjer som er lagt til grunn i vedtatt kreditthåndbok Bankens øvrige driftsinntekter er på den annen side klart mindre enn året før, og reduksjonen skriver seg i sin helhet fra mindre gevinster og verdiendringer knyttet til handel og beholdning av verdipapirer. Netto andre driftsinntekter utgjør ca. NOK 14,6 mill. mot tilsvarende for fjoråret ca. NOK 20,6 mill., d.v.s en reduksjon på ca. NOK 6,0 mill. Provisjoner tilknyttet off-balance produkter som forsikring og utlån via Terra Boligkreditt blir stadig viktigere for banken og utgjør for 2010 ca. NOK 12,2 mill.. Bankens samlede netto inntekter utgjør i 2010 ca. NOK 66,8 mill. mot ca. NOK 70,4 mill. året før. Utgifter Driftskostnadene har i 2010 blitt redusert med ca. NOK 6,6 mill., tilsvarende ca. 15,9%. Målt som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette ca. 1,38%, ned fra 1,72% året før. Målt i forhold til netto driftsinntekter utgjør driftskostnadene i år 52,5%, mens tilsvarende tall for fjoråret var 59,2%. Kostnadsreduksjonen skriver seg i hovedsak fra tilbakeføring av avsatte pensjonskostnader (AFP) og refunderte ITkostnader med ca. NOK 5,4 mill. som da utgjør en regnskapsmessig engangseffekt. Den resterende kostnadsreduksjon er likevel betydelig og bidrar klart positivt til årets resultat. I årets regnskap er det også avsatt NOK 0,9 mill. som prestasjonslønn for oppnådde salgsmål og resultat. Videre er det foretatt goodwillavskrivning med ca. NOK 2.8 mill. som i 2011 vil bli redusert til restverdi på ca. NOK 2,2 mill. og i senere år bidra til ytterligere kostnadsreduksjon. Kontroll med kostnadsutviklingen vil alltid være en av styrets viktigste arbeidsoppgaver. Kostnadsnivået er i stor grad et resultat av kvalitetskrav og totalt produkttilbud, og fra styrets side foretas en 8

9 løpende vurdering av hva banken her vil være best tjent med. Styret vurderer at de fordeler som oppnås ved et desentralisert banktilbud for tiden berettiger de ekstra kostnader som her påløper. Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån og garantier er i regnskapet kostnadsført med ca. NOK 6,0 mill. Av dette utgjør konstaterte tap på engasjement uten tidligere nedskrivning ca. NOK 0,1 mill., mens det både er inntektsført og foretatt nye nedskrivninger slik at de samlede tapsnedskrivninger utgjør totalt ca. NOK 18,4 mill. Tapsnedskrivninger er foretatt med bakgrunn i de vurderinger og rapporter som framkommer gjennom bankens risikoklassifiseringssystem, og er i hovedsak knyttet til næringslivsengasjement. Ved årsskiftet har banken individuelle nedskrivninger på 0,40 % av brutto utlån og gruppevise nedskrivninger på 0,44 %, totalt 0,84 % av brutto utlån. Netto tap og tapsnedskrivninger på årets regnskap utgjør ca. 0,27% av brutto utlån. Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet, inkl. brev datert Styret har i sin vurdering foretatt en grundig gjennomgåelse av alle misligholdte engasjement, alle risikoklassifiserte engasjement og av alle øvrige større engasjement. Det er styrets vurdering at en gjennom de tapsføringer som er gjort og med de nedskrivninger som er foretatt, har dekning for de tap som er kjent eller som er vurdert som potensielle tapsengasjement på avslutningsdagen. For 2011 ventes netto tapskostnad å ligge i området 0,2% av brutto utlån. Resultat Resultatet av bankens ordinære drift viser et driftsresultat før tap på ca. NOK 31,7 mill., tilsvarende ca. 1,25 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Etter tap blir resultat av ordinær drift ca. NOK 25,7 mill. eller ca. 1,01% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens resultatet etter skatt blir ca. NOK 17,0 mill. eller ca. 0,67% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Avkastning på gjennomsnittlig egenkapital utgjør før skatt ca. 14.8% og etter skatt og nedskrivning ca. 9,8%. Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital har i løpet av 2010 blitt redusert med ca. NOK 33,0 mill. eller ca. 1,3%. Den samlede forvaltningskapital utgjør ved årsskiftet ca. NOK 2.527,1 mill. Brutto utlån Utlån Samlede brutto utlån er ved årsskiftet ca. NOK 2.201,8 mill. som utgjør en reduksjon i 2010 på ca. 0,2%. I primærkommunene Tinn og Vinje er det en utlånsvekst på ca. NOK 11,4 mill. Ca. 67,6 % av utlånene er knyttet til lokalmarkedet og andelen har økt litt fra i fjor, mens regionen Oslo/Akershus har ca. 9,0 % og Haugesundsområdet ca. 11,8 %. Utlånsendringen har dette året relativt sett vært litt større på personmarkedet enn på næringslivsmarkedet, slik at utlånsandelen har endret seg til ca. 74,9 % på personmarkedet og ca. 25,1 % knyttet til næringsliv. Tilsvarende tall i fjor var 73,3 % på personmarkedet og 26,7 % på næringsliv. Utlån ved filialen i Haugesund er stort sett bare knyttet til personmarkedet, og i tillegg har filialen formidlet boliglån til Terra Boligkreditt for ca. NOK 426,0 mill. siden oppstart. Dette samsvarer fullt ut med tankegangen bak filialetableringen. I utlånsbehandlingen har en søkt å legge til grunn en balansert vurdering mellom risikotaking for banken og krav til sikkerhet og betalingsevne hos kundene. Banken har etablert et system for risikoklassifisering som innebærer at alle 9

10 låneengasjement som overstiger NOK blir risikoklassifisert. Andel lån med høy risiko utgjør ca. 5.4 % av brutto engasjement, opp fra tilsvarende tall på 3,4 % i fjor. Verdipapirer Bankens beholdning av verdipapirer utgjør totalt ca. NOK 146,6 mill., fordelt med NOK 91,0 mill. i obligasjoner, NOK 3,6 mill. i ansvarlig lån og fondsobligasjoner, NOK 33,8 mill. i anleggsaksjer og NOK 18,2 mill. i aksjer og andeler i aksjefond definert som handelsportefølje. Styret har fastsatt ramme for handelsporteføljen på inntil NOK 20.0 mill.. Samlet netto inntektsføring fra bankens verdipapirbeholdning er i 2010 ca. NOK 7,3 mill. Styret har fastsatt retningslinjer og mottar løpende rapporter for all handel med verdipapirer. Innskudd Ordinære innskudd fra kunder har blitt redusert med ca. 0,8% i løpet av 2010 til ca. NOK 1.607,9 mill. Innskuddsdekningen, dvs. innskudd fra publikum i prosent av netto utlån til publikum, ligger på ca. 74% som er likt med fjoråret. Styret har vedtatt at bankens innskuddsdekning ikke skal komme under 65 %. Utviklingen i de senere år har gjort det nødvendig å skaffe seg supplerende innskuddskapital fra markedet. Banken har for dette formål tatt opp obligasjonslån og andre lån på til sammen NOK 575,0 mill. med god spredning på gjenstående løpetid. I tillegg er det etablert romslige kredittrammer og tilgang til kortsiktige likviditetslån. Bankens likviditetsindikator ligger ved årsskiftet på 110,6 som etter Kredittilsynets norm tilsvarer lav likviditetsrisiko. Innskudd Egenkapital Med årets overskudd er bankens bokførte egenkapital ca. NOK 181,6 mill., som tilsvarer ca. 7,2 % av samlet forvaltningskapital. Banken tok i 2007 opp et ansvarlig lån på NOK 50,0 mill., anskaffet i 2005 fondsobligasjoner på NOK 25,0 mill. og i 2009 fondsobligasjoner fra Statens Finansfond på NOK 25,0 mill, som alle teller med i bankens ansvarlige kapital. Netto ansvarlig kapital utgjør etter dette ca. NOK 275,7 mill. som gir en kapitaldekning etter gjeldende forskrifter på ca. 18,64%,og en kjernekapitaldekning på ca. 15,24%, mens gjeldende minimumskrav er 8,0%. Ut fra et beregningsgrunnlag på ca. NOK 1.479,0 mill., vil overskytende kapitaldekning beløpe seg til ca. NOK 157,4mill. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekning utgjør ca. 59 % av forvaltningskapitalen. Til tross for en samlet sett svært stor vekst i de senere år, har banken likevel maktet å opprettholde en tilfredsstillende kapitaldekning. Det er styrets mål å styrke kapitaldekningen ytterligere i de kommende år til et nivå i området rundt 20%. Virksomhetsstyring 1. Bankens virksomhet er forbundet med en rekke risikoforhold og risikostyring er et av styrets sentrale fokusområder. Styret har fastsatt at bankens langsiktige mål skal søkes oppnådd ved å holde et lavt til moderat risikonivå. Bankens risikotoleranse er vedtatt slik at det skal være liten sannsynlighet for at banken tvinges til å hente inn ny kapital i en ett-års horisont. Begrepet liten sannsynlighet er da definert slik at det kvantitativt innebærer et fall i bankens kapitaldekning på mer enn 1,0 %- poeng i løpet av 1 år. 2. Organisering Styret fastsetter langsiktige mål for bankens risikoprofil. Risikoprofilen operasjonaliseres 10

11 gjennom definering av rammer og fastsettelse av fullmakter. Fullmakts- og rammeverk revideres årlig for hvert risikoområde Det foretas årlig vurdering av risikoprofil og kapitalbehov (ICAAP). Banken benytter i hovedsak en modell som er utarbeidet av VIS Midt-Norge med aktuell lokal tilpasning. Oppfølging Alle ledere er ansvarlig for risiko innen eget område og skal ha innsikt og forståelse av risikobildet til enhver tid. Det utarbeides kvartalsvis risikorapportering for de vesentligste risikoområder Risikoavdekking Bankens vesentligste risikoer og tilhørende kapitalkrav er gjennom risikogjennomgangen avdekket å være: kredittrisiko knyttet til utlån, garantier og kreditter samt tilhørende konsentrasjonsrisiko markedsrisiko knyttet til bankens portefølje av verdipapirer forretningsrisiko knyttet til endrede rammebetingelser I tillegg har banken identifisert operasjonell risiko, likviditet/omdømmerisiko og strategisk risiko. Kredittrisiko Kapitalkrav knyttet til kredittrisiko inngår i beregningen av kapitaldekning og rapporteres etter standardmetoden. Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og utgjøres primært av 2 forhold: Manglende betjeningsevne hos låntager, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns og garantiportefølje og i mindre grad til obligasjonsbeholdningen. Banken har vedtatt en kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Det gjennomføres regelmessig rapportering til styret. Utlånsveksten gjennom året har skjedd på godt sikrede lån både innenfor personkunde- og bedriftsmarkedet. Ved utlån til bedriftsmarkedet er det lagt vekt på å unngå for stor konsentrasjonsrisiko. Videre har det vært jobbet aktivt mot de lånekunder som er identifisert med vesentlig risiko, og for flere av disse er det gjennomført tiltak som reduserer bankens risiko. Kredittrisikoen vektlegges i prisingen av lån og kreditter. Netto misligholdsgrad var ved årsskiftet på 0,62 % - en økning på 0,10 % sammenlignet med foregående år. Netto tapsutsatte lån viser også noe økning, idet årets tall viser 0,79 % mot fjorårets 0,56%. Risikoklassifiseringen viser litt høyere andel av låneporteføljen med høy risiko i forhold til fjorårets tall. Individuelle og gruppevise nedskrivninger utgjør ca. 0,84 % av brutto utlån. Netto tap og tapsnedskrivninger på årets regnskap utgjør ca. 0,27 % av brutto utlån. Det er styrets oppfatning at den samlede kredittrisiko fortsatt er lav. Markedsrisiko (omfatter kurs- rente og valutarisiko) Kursrisiko Bankens beholdning av verdipapirer er utsatt for verdiendringer som etter gjeldende regnskapsforskrifter skal bokføres i hvert kvartalsregnskap. Styret har vedtatt klare retningslinjer for handel med verdipapirer og disse er underlagt jevnlig evaluering. Evalueringen omfatter grenser for eksponering pr. selskap, samlet eksponering og hvilke typer selskap det kan investeres i. Det foretas kvartalsvis rapportering til styret. Maksimal ramme for bankens verdipapirbeholdning er fastsatt til NOK 180,0 mill, fordelt med inntil NOK 20,0 mill. på handelsportefølje aksjer, inntil NOK 10.0 mill på ansvarlige lån og fondsobligasjoner og inntil NOK 150 mill. på omløpsportefølje obligasjoner.. Faktisk eksponering utgjorde NOK 112,8 ved årsskiftet, fordelt med NOK 18,2 mill. på handelsportefølje aksjer, NOK 3,6 mill. på ansvarlige lån og fondsobligasjoner og NOK 91,0 mill. på omløpsportefølje obligasjoner. Anleggsportefølje aksjer styrebehandles separat. Kursrisikoen i bankens verdipapirbeholdning anses som moderat. Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktivitet i penge- og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Ved årsskiftet hadde banken fastrenteutlån på NOK 39,8. Det er inngått renteswapavtaler på NOK 34,2 mill. som skal eliminere renterisikoen på disse utlånene. På gjeldssiden hadde banken tilsvarende innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid på NOK 84,4 mill. Det henvises for øvrig til notene til årsregnskapet. 11

12 Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta og til eventuelle opptak av egne valutalån. Banken var ved årsskiftet ikke eksponert i valutalån og kontantbeholdningen i valuta utgjorde ca. NOK 0,54 mill. Bankens valutarisiko vurderes som lav. Forretningsrisiko Forretningsrisiko defineres som risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeadferd. Den mest sentrale forretningsrisikoen antas å være uventede varige endringer i inntektsnivået som følge av marginendringer på utlån og innskudd samt reduksjoner i bankens andre inntekter. Slike endringer kan være et resultat av endret konkurranse, endringer i konjunkturer, endret kundeadferd eller demografiske forhold. Denne type endringer vil imidlertid måtte antas å resultere i strategiske tilpasninger eller strukturelle endringer. Banken har foretatt beregninger over antatt kapitalkrav knyttet til forretningsrisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette en kritisk risiko innenfor bankdrift, og den kan oppstå raskt. Målet for bankens likviditetsrisiko er å ha tilgang på tilstrekkelig likvide midler til å kunne opprettholde sin virksomhet gjennom alle realistiske stressituasjoner, og det er fastsatt retningslinjer for likviditetsstyring. Styret legger til grunn at vurderingen av risikonivået skal bygge på de likviditetsindikatorer som er tilrådd av Kredittilsynet, med tillegg av supplerende vurderinger av andre risikofaktorer. Finanskrisen illustrerte godt hvor viktig likviditeten er for all bankvirksomhet. Sett i ettertid har hendelsene gitt nyttig lærdom om hvilke aktuelle stresstester bankene bør legge til grunn i sin vurdering av likviditetsområdet. Bankens likviditetsrisiko har bedret seg gjennom året og vurderes ved årsskiftet å være lav. Kredittilsynets likviditetsindikator utgjør 110,6 opp fra 110,5 forrige år - som tilsvarer kategorien lav risiko. I tillegg har banken betydelige likviditetsbuffere tilgjengelig. Innskuddsdekningen utgjør ca. 74% - uendret fra i fjor - og banken hadde innlån gjennom låneopptak i markedet på til sammen NOK 575 mill.. Av dette er det forfall på 140 mill. i 2011, 160 mill. i 2012, 75 mill i 2013, 100 mill i 2014 og 100 mill. i Banken har etablerte kredittlinjer på NOK 125 mill., og det foretas månedlig rapportering til styret om utviklingen. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er en av styrets hovedoppgaver å innrette virksomheten slik at man unngår store tap som følge av svikt i kravene til virksomhetsutøvelse. Den operasjonelle risiko søkes avdekket gjennom fastlagte kontrollhandlinger i et vedtatt internkontrollopplegg og dokumenteres og rapporteres løpende. Vesentlighet og relativ risiko vektlegges og avvik fra fastsatt standard medfører umiddelbar iverksettelse av nødvendige tiltak. Kapitalkrav knyttet til operasjonell risiko inngår i beregningen av kapitaldekning og rapporteres etter basismetoden. Ved årsskiftet er bankens rapporterte kapitaldekning på 18,64%, med en kjernekapitaldekning på 15,24%. Gjeldende kapitaldekningskrav er fastsatt til 8,0%, og selv om det reelle markedsrelaterte kravet vil være atskillig høyere, viser tallene at banken har en solid kapitaldekning som grunnlag for videre drift. UTSIKTER FOR 2011 Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Med bakgrunn i bankens situasjon ved årsskiftet, er det styrets vurdering at banken står godt rustet til å møte kommende års utfordringer. Det forventes at den økonomiske utvikling både nasjonalt og lokalt kan bli noe sterkere enn i 2010, men det er så langt ikke registrert signaler som skulle tilsi særlig dramatiske endringer i bankens rammevilkår. Usikkerheten er likevel betydelig, men det er sannsynlig å tro på en viss økning i låneetterspørselen til tross for en litt forventet økning av dagens rentenivå. I bankens budsjett er det lagt opp til en vekst i forvaltningskapitalen på ca. 4,6% i Med et godt utbygd distribusjonsnett, hensiktsmessig utstyr og lokaler, et bredt produkttilbud og en innsatsvillig organisasjon med god kapasitet og kompetanse, burde de interne faktorer ligge godt til rette for å gjøre 2011 til et godt år for Tinn Sparebank. Lokale sparebanker viser seg å være levedyktige både gjennom gode og mindre gode tider, 12

13 og det er styrets og ansattes løpende ansvar å forvalte de ressurser som banken rår over på en slik måte at framtiden kan imøteses med trygg forvisning om at en bidrar til fortsatt utvikling av egne lokalsamfunn. Bankens resultat for 2011 forventes å bli omtrent på samme nivå som ble oppnådd i år. Det legges opp til ytterligere fokus på salg av bankens samlede produktspekter, samt tilbud knyttet til økt bruk av nettbaserte tjenester. Kostnadsutviklingen ventes å bli moderat, og det påregnes en viss økning i rentenetto og noe redusert resultat fra verdipapirbeholdningen. Provisjonsinntektene forventes å øke. Tap på utlån og garantier antas å bli noe mindre enn i 2010, og på et moderat nivå. Samlet sett har styret forventninger til at banken i år 2011 vil kunne oppnå et godt resultat og en vekst som totalt sett vil styrke bankens stilling. Forslag til resultatdisponering Det er bankens overordnede mål å bygge opp egenkapitalen for å bedre bankens soliditet, og styret foreslår at årets overskudd - kr ,85 - anvendes slik: Overføres til Sparebankens fond Kr ,85 Overført til gaver Kr ,00 LOVBEFALT TILLEGGSINFORMASJON Antall fast ansatte i banken var ved årsskiftet 35, hvorav 6 på deltid. 25 av de ansatte er knyttet til hovedkontoret på Rjukan, 4 til filial Rauland, 3 til filial Tinn Austbygd og 3 til filial Haugesund. Arbeidsmiljøet i banken må sies å være godt. Banken har lokaler og arbeidsplasser av høy standard på alle ekspedisjonssteder. Det er valgt verneombud i banken, og etablert gode kontakt- og samarbeidslinjer mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte, slik at en kan drøfte beslutninger og mål i en åpen og fri form. Det er etablert avtale om bedriftshelse-tjeneste og avholdt brannøvelse. Sykefraværet utgjorde i ,27%. Det er ikke registrert ulykker eller skader knyttet til bankens virksomhet i løpet av året. Bankens sikkerhetsutstyr og rutiner har virket som forutsatt gjennom året. Det foretas løpende kontroll og vedlikehold av overvåknings- og sikkerhetsopplegget på de enkelte kontorer, og samtlige lokaler er nå utstyrt med tilfredsstillende sikringsopplegg. Det er opprettet et ettervernsteam i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, og det er gjennomført ransøvelse og helsekontroll i løpet av året. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ikke drevet noen virksomhet innen området forskning og utvikling i Banken har i mange år ført en bevisst linje for å ivareta og sikre likestilling mellom kvinner og menn i styrende organer og i ledelse. Det er styrets intensjon å videreføre denne holdningen i praktisk rekrutteringsarbeide ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. Dagens situasjon vedr. likestilling framgår av følgende oppstilling: Kategori Kvinner Menn Ansatte totalt 27 75% 8 25% Deltidsansatte 5 89% 1 11% Ledergruppe 2 50% 2 50% Styret 3 60% 2 40% Styreleder 1 Kontrollkomité 2 67% 1 33% Kontrollkomitéleder 1 Forstanderskap 8 50% 8 50% Forstanderskapsleder 1 13

14 Takk Styret vil til slutt få rette en takk til den enkelte ansatte og tillitsvalgte i banken for godt utført arbeide og et positivt samarbeide gjennom året som er gått. I dagens harde konkurransesituasjon er det av avgjørende betydning at alle viser personlig initiativ, samt innsats og evne til å arbeide i fellesskap. Med fortsatt opprettholdelse av den innsats- og samarbeidsvilje som vises på alle plan, vil banken ha en solid plattform for å møte framtidas utfordringer. Styret vil også takke bankens kunder for den oppslutning som de har vist i året som er gått. Bare gjennom en helhjertet oppslutning og felles innsats kan banken nå sitt mål om videre utbygging av distriktet. 14

15 Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1.3 / Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 3 / 4 / Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap

16 Note Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån Tap på garantier m.v. 0 0 Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst(-)/tap(+) Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsm Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader 0 0 III Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.1 Overføringer Overført fra gavefond 0 0 Sum overføringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer

17 Balanse EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten løpetid/oppsigelse Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum brutto utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 3 / Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Egne obligasjoner, sertifikater med mer. 0 0 Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i konsernselskaper 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskap 0 0 Sum eierinteresse i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

18 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid/oppsigelse Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid/oppsigelse Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.3 Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 7 20,2 Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingede forpliktelser Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor Bankenes Sikringsfond Sum betingede forpliktelser Forpliktelser Rentebytteavtaler, egenkapitalrelaterte Rentebytteavtaler, renterelaterte Sum forpliktelser

19 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Tilført fra årets drift *) Endring diverse gjeld Endring diverse fordringer Likviditetsendring fra resultatregnskapet Endring brutto utlån Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra kunder Endring innskudd fra finansinstitusjoner A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Solgte eiendeler -Investering i varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Endring i langsiktige verdipapirer B. Likviditetsendring vedr. investeringer Endring obligasjonslån Endring ansvarlig lånekapital C. Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likvidbeholdning 1/ = Likvidbeholdning 31/ Som består av: Kasse, DnB, Norges Bank Lån andre finansinstitusjoner Sum *) Tilført fra årets drift Årets resultat Endring tapsavsetning Ordinære avskrivninger Endring garantiavsetning 0 0 Nedskrivning verdipapirer Overført til gaver Sum tilført fra årets drift

20 Noter til årsregnskapet kontantbeholdning av valuta utgjør ca. NOK 0,54 mill. basert på offisielle kurslister ved årsskifte. 1 Innledning Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen kroner med mindre noe annet spesifikt er angitt. 1.1 Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til regnskapspostene. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. 1.2 Periodisering - Inntektsføring/ kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke innbetalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Banken har valgt direkte resultatføring av etableringsgebyrer ved låneopptak da det her opereres med gebyrer i en størrelsesorden som gjør at de ikke antas å overstige direkte administrative utgifter som påløper ved opprettelsen av lånet. Etableringsgebyrene periodiseres imidlertid over lånets løpetid som en del av lånets effektive rente i de tilfeller de overstiger administrative utgifter omtalt ovenfor. 1.3 Segmentrapportering Bankens virksomhet er vurdert som ett virksomhetsområde. 1.4 Valuta Tinn Sparebank har ved årsskiftet ikke lån eller innskudd i utenlandsk valuta utover bankens kontantbeholdning av utenlandsk valuta. Bankens 1.5 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer og obligasjoner. For en nærmere omtale av disse, se henholdsvis note 3 og 5. Tinn Sparebank benytter også, i beskjeden grad, finansielle derivater i form av swapavtaler (bytteavtaler), se nærmere beskrivelse under note 9. 2 Utlån og garantier 2.1 Verdsettelse definisjoner nøkkeltall mislighold Verdsettelse Utlån og garantier vurderes etter Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner av Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi (lånebeløpet som er overført til kunden). Ved senere måling vurderes utlån til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rentemetoden, som forenklet kan sies å være utlånets balanseførte verdi ved førstegangsmåling justert for mottatte avdrag og eventuell nedskrivning for tap. Beregning av virkelig verdi på finansielle eiendeler og gjeld vurdert til amortisert kost kan estimeres ved å justere bokført verdi for verdien av rentebindingsperioden på den enkelte underliggende post. Verdien av rentebindingsperioden er avhengig av markedsrentene på måletidspunktet. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån og garantier. Retningslinjene omhandler hovedsakelig følgende dimensjoner: Personmarked/bedriftsmarked Vesentlige/uvesentlige engasjement Grenseverdi personmarked: 1,0 mill. kroner Grenseverdi bedriftsmarked: 0,5 mill. kroner Misligholdte/ikke misligholdte engasjement Risikoklasser Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån er at det foreligger objektive bevis for verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, ifølge utlånsforskriften, obser- 20

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank)

Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) Nøkkeltall Egenkapitalbevis Hol Sparebank (Morbank) 2009 2008 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 98,00 88,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen) 400 400 3. Innskutt egenkapital

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer