Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan"

Transkript

1 Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan Statens vegvesen Region midt Region midt Dato:

2 Statens vegvesen Pressemelding Nasjonal transportplan : - Må stoppe forfallet ( ) Vegvedlikeholdet har vært for lavt prioritert i mange år. Bevilgningene har vært stabile de siste åra, mens trafikken er tredoblet. Samtidig blir vegnettet stadig mer komplisert og standardkravene øker. Forfallet av riksvegnettet er vurdert til å være på nærmere 2 milliarder kroner i Midt-Norge. - Nå må vi stoppe forfallet, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied. Hun peker både på det synlige og det usynlige forfallet. Førstnevnte er tildels godt synlig på for eksempel tilstanden til vegdekket, skilting, utstyr og forholdene langs vegene. Det usynlige forfallet finner vi i tunneler og bærende konstruksjoner i bruer og ferjekaier. I etatsforslaget til Nasjonal Transportplan ønsker Statens vegvesen å bruke 30 prosent mer til drift og vedlikehold - for å stoppe forfallet og tilrettelegge for et stadig mer omfattende vegnett med økende trafikk. Satser på målrettede mindre investeringer - Statens vegvesen ønsker også å satse sterkere på målrettede mindre investeringer, da vurderingen er at disse gir best effekt, sier regionvegsjefen. Nasjonale tal (i forhold til handlingsprogrammet ): Trafikksikkerhetstiltak (+ 45 prosent): midtrekkverk, strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner, mindre kryssutbedringer, brede midtfelt eller midtmarkeringer, utbedring av sideterreng og dynamiske fartsgrenser osv. Gang- og sykkelveger (+ 100 prosent): særskilte gang- og sykkelanlegg og sykkelvegnett som del av større investeringsprosjekt. Kollektivtiltak og universell utforming (+ 380 prosent): tiltak som sikrer punktlighet og regularitet. Holdeplasser, terminaler og knutepunkt med universell utforming. Miljø- og servicetiltak (+ 230 prosent): støytiltak, biologisk mangfold, miljøgater og etablering/planlegging av raste- og hvileplasser for tungtransporten. Mindre utbedringer (+ 190 prosent): utbedring av vegfundament og veggeometri, rassikring, mindre bru- og ferjekaiprosjekt, tunnelsikring, nye kryss

3 2 osv. Mindre midler til store vegprosjekt Prioriteringen av drift, vedlikehold og målrettede investeringstiltak gir mindre midler til store vegprosjekt. - Midlene til store vegprosjekt går i hovedsak til å fullføre de prosjektene som inngår i handlingsprogrammet for perioden , understreker regionvegsjefen. Statens vegvesen vil bruke dobbelt så mye per år for å bedre trafikksikkerheten og for å fjerne flaskehalser langs stamvegnettet. Særskilte trafikksikringstiltak har i gjennomsnitt 10 ganger større trafikksikkerhetseffekt enn store investeringsprosjekt. - Målet er å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken med minst en tredjedel i planperioden, forteller regionvegsjef Berit Brendskag Lied. Ferje, rassikring og trafikant- og kjøretøyområdet Forslaget foreslår en bedre ferjestandard på stamveger. Ferjestrekninger med mer enn 2500 personbiler skal ha 38 avganger og under 2500 personbiler skal ha 36 avganger per døgn. Det er satt av 30 mill. kroner per år til stamveger. Posten rassikring øvrige riksveger blir opprettholdt, men gjennom forvaltningsreformen vil det bli opp til fylkene/regionene å prioritere. Oppgavene på trafikant- og kjøretøyområdet vil i større grad bli rettet mot kontroll og tilsyn. Statens vegvesen Region midt viser til de fylkesvise oversiktene for spesifikke anbefalinger for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Forslaget bygger på retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet fra januar 2006, samt supplerende retningslinjer fra høsten 2006 og våren Retningslinjene forutsetter at planforslaget bygger på økonomiske planrammer som er lik regjeringens forslag til budsjett for 2007 ganger ti. I tillegg blir det gjort marginalvurderingar for +/- 20 prosent av planrammen. Kontaktpersoner Statens vegvesen Region midt: Regionvegsjef Berit Brendskag Lied tlf NTP-koordinator tlf Leif Magne Lillebakk tlf Forslaget til Nasjonal Transportplan er de statlige transportetatenes og Avinor AS sine faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan. Nasjonal Transportplan blir revidert hvert fjerde år, og dette er tredje gangen planen blir fremmet. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

4 Statens vegvesen Nasjonal transportplan : Anbefalinger for Nord-Trøndelag Innenfor planramme - Parsellen Værnes Kvithamar på E6 er forutsatt oppstartet før 2010 og blir fullført i perioden Prosjektet blir delvis bompengefinansiert som en del av bompengeprosjektet E6 Trondheim Stjørdal. Det blir foreslått å bruke 130 mill. kroner fra bompenger og 150 mill. kroner i statlige midler til prosjektet. - Til prosjektet Harran Nes bru på E6 er det foreslått 120 mill. kroner i siste 6-årsperiode. Sum strekningsvise investeringer (innenfor planramme): 270 mill. kroner i statlige midler. I tillegg 130 mill. kroner i bompenger - Til mindre investeringstiltak for hele ruta Trondheim Bodø (inklusiv E14/E12 til Sverige) er det foreslått 1160 mill. kroner. Planramme + 20 prosent - E6 Harran Nes bru blir flyttet fram til første 4-årsperiode. - Midlene til mindre investeringstiltak for hele ruta Trondheim Bodø blir økt til 1310 mill. kroner. Sum strekningsvise investeringer (planramme + 20 prosent): 270 mill. kroner i statlige midler. I tillegg 130 mill. kroner i bompenger. Kontaktpersoner Statens vegvesen Region midt: Regionvegsjef Berit Brendskag Lied tlf NTP-koordinator Leif Magne Lillebakk tlf Fylkeskontakt Arild Norheim tlf

5 Statens vegvesen Nasjonal transportplan : Anbefalinger for Sør-Trøndelag Innenfor planramme Prosjektet E39 Renndalen Staurset fullføres i første 4-årsperiode. Det blir foreslått 160 mill. kroner til prosjektet, hovedsakelig som refusjon for forskotterte midler. Prosjektet ligger både i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. E39 Høgkjølen Harangen er ført opp med 290 mill. kroner i siste 6-årsperiode. Nordre avlastningsveg på E6 er forutsatt fullført i Foreslåtte statlige midler på 240 mill. kroner er satt av til sluttarbeid og refusjon. I tillegg kommer 20 mill. kroner i annen finansiering. E6 Nidelv bru Grilstad blir startet opp før Prosjektet blir fullført i første 4- årsperiode med 470 mill. kroner hver fra staten og fra bompenger. I tillegg er det foreslått 50 mill. kroner i refusjoner i siste 6-årsperiode til prosjektet. For hele Rv 70 mellom Oppdal og Kristiansund er det avsatt 80 mill. kroner i første 4-årsperiode og 120 mill. kroner i siste 6-årsperiode til mindre utbedringstiltak. Det meste av ruten ligger i Møre og Romsdal. Blant de mindre investeringstiltakene er det satt av midler til midtrekkverk på E6 i Melhus kommune og på E39 Øysand Klett. Sum strekningsvise investeringer (innenfor planramme): 1120 mill. kroner i statlige midler. I tillegg 490 mill. kroner i bompenger. Planramme + 20 prosent Omlegging av E6 i Oppdal sentrum, kostnadsregnet til 150 mill. kroner i første 4-års periode. Strekningen Vindalsliene Korporals bru på E6 i Sokndalen får 250 mill. kroner i første 4-årsperiode. Samtidig blir prosjektet Høgkjølen Harangen til 290 mill. kroner flyttet fram til første 4-årsperiode. Det er lagt til grunn at prosjektene Jaktøyen Tonstad og Sluppen bru Stavne på E6 kan finansieres fullt ut med bompenger.

6 2 Sum strekningsvise investeringer (planramme + 20 prosent): 1520 mill. kroner i statlige midler. I tillegg 2170 mill. kroner i bompenger. Kontaktpersoner Statens vegvesen Region midt: Regionvegsjef Berit Brendskag Lied tlf NTP-koordinator Leif Magne Lillebakk tlf Fylkeskontakt Rune Fitje tlf

7 Statens vegvesen Nasjonal transportplan : Tilrådingar for Møre og Romsdal Innanfor planramme - Restfinansiering av Kvivsvegen (E39) ført opp med 750 mill. kroner i første 4-årsperiode. Til Hjartåberga (same stamveg) 340 mill. kroner i siste 6-årsperiode. - Prosjektet E39 Renndalen Staurset (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) blir fullført i første fireårsperiode. Det blir foreslått 160 mill. kroner til prosjektet, hovudsakeleg som refusjon for forskotterte midlar frå fylkeskommunane. - Prosjektet Knutset Høgset, med tunnel gjennom Gjemnesaksla på E39 er føresett oppstarta før 2010 og fullfinansiert med bompengar. - For parsellen Flatmark Monge Marstein på E136 har Statens vegvesen foreslått å løyve 380 mill. kroner i siste 6-årsperiode. - På E136 blir det elles bygging av gang- og sykkelvegar, samt utbetring av tunnelar prioritert blant dei mindre investeringstiltaka dei første 4 åra. I siste 6-årsperiode blir det også foreslått å løyve midlar til å sette opp midtrekkverk mellom Lerstad og Ålesund. - På Rv. 70 er det føresett at prosjektet Brunneset Øygarden er oppstarta før Dei statlege midlane til prosjektet (30 mill. kroner) blir refunderte i første 4-årsperiode. I tillegg er det lagt til grunn 110 mill. kroner i bompengar. - For heile ruta mellom Oppdal og Kristiansund er det avsett 80 mill. kr i første 4-årsperiode og 120 mill. kr i siste 6-årsperiode til mindre utbetringstiltak (Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag). Sum strekningsvise investeringar (innanfor planramme): 1215 mill. kroner i statlege midlar. I tillegg 160 mill. kroner i bompengar Planramme + 20 prosent - Prosjektet Flatmark Monge Marstein blir forsert slik at utbygginga kan gjerast i første 4- årsperiode. - Prosjekta Måndalstunnelen Våge og Tresfjordbrua på E136 blir begge foreslått finansiert med 50 prosent bompengar. Det vil seie at det setjast av 150 mill. kroner til Måndalstunnelen Våge og 250 mill. kroner til Tresfjordbrua i siste 6-årsperiode. Det er då føresett like store bidrag til bompengar for begge prosjekta. - For prosjektet Breivika Lerstad på E136 er det føresett å ta ut 800 mill. kroner frå lokal

8 2 finansiering og løyve 150 millionar kroner i siste 6-årsperiode. Sum strekningsvise investeringar (planramme + 20 prosent): 1765 mill. kroner i statlege midlar. I tillegg 1360 mill. kroner i bompengar. Kontaktpersonar Statens vegvesen Region midt: Regionvegsjef Berit Brendskag Lied tlf NTP-koordinator Leif Magne Lillebakk tlf Fylkeskontakt for Møre og Romsdal Svein Solbjørg tlf

9 Hovudtrekk og tilrådingar for vegsektoren i Midt-Norge Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt

10 Krafttak for vedlikehald Vegvedlikehaldet har vore for lavt prioritert i mange år. Løyvingane har vore stabile dei siste åra, medan trafikken er tredobla. Forfallet av riksvegnettet er vurdert til å vere på nærare 2 miliardar kroner i Midt-Norge. Det synlege forfallet: asfalt, skilt, utstyr og tilhøva langs vegen. Det usynlege forfallet: tunnelar og berande konstruksjonar i bruene. 30 prosent meir midlar til drift og vedlikehald for å stoppe forfallet og tilrettelegge for eit meir omfattende vegnett med aukande trafikk.

11 Målretta mindre investeringar gir best effekt Nasjonale tal (i høve til handlingsprogrammet ): Trafikktryggingstiltak (+ 45 prosent): midtrekkverk, strakstiltak etter trafikktryggingsinspeksjonar, mindre kryssutbetringar, breie midtfelt eller midtmarkeringar, utbetring av sideterreng, dynamiske fartsgrenser. Gang- og sykkelvegar (+ 100 prosent): særskilte gang- og sykkelanlegg, samt sykkelvegnett, som del av større investeringsprosjekt. Kollektivtiltak og universell utforming (+ 380 prosent): tiltak som sikrar punktlegheit og regularitet. Haldeplassar, terminalar og knutepunkt med universell utforming. Miljø- og servicetiltak (+ 230 prosent): støytiltak, biologisk mangfald, miljøgater og etablering/planlegging av raste- og kvileplassar for tungtransporten. Mindre utbetringar (+ 190 prosent): utbetring av vegfundament og veggeometri, rassikring, mindre bru- og ferjekaiprosjekt, tunnelsikring, nye kryss osv.

12 Mindre til store vegprosjekt Prioriteringa av drift, vedlikehald og målretta investeringstiltak gir mindre midlar til store vegprosjekt. Midlane til store vegprosjekt går i hovudsak til å fullføre dei prosjekta som inngår i handlingsprogrammet for perioden Målet er å redusere talet på drepte og skadde i trafikken med minst ein tredjedel i planperioden.

13 Andre tilrådingar Ferjesamband med meir enn personbiler skal ha 38 avgangar og under personbiler skal ha 36 avganger i døgnet. 30 mill. kroner per år på landsbasis til rassikring på stamveg. Desse midlane inngår i det som er sett av til mindre utbetringar. Posten rassikring øvrige riksvegar held fram, men det er opp til fylka/regionane å prioritere. Oppgåvene på trafikant- og kjøretøyområdet vil i større grad bli retta mot kontroll og tilsyn. Oppretting av statleg investeringsfond for større investeringar på øvrig riksvegnett/regionalt vegnett. Prosjektfinansiering blir tilrådd og nye kontraktsformer bør bli greidd ut.

14 Hovudtrekk Møre og Romsdal Innanfor planramme Restfinansiering av Kvivsvegen (E39) ført opp med 750 mill. kroner i første 4- årsperiode. Til Hjartåberga (same stamveg) 340 mill. kroner i siste 6-årsperiode. Prosjektet E39 Renndalen Staurset (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) blir fullført i første fireårsperiode. Det blir foreslått 160 mill. kroner til prosjektet, hovudsakeleg som refusjon for forskotterte midlar frå fylkeskommunane. Prosjektet Knutset Høgset, med tunnel gjennom Gjemnesaksla på E39, er føresett oppstarta før 2010 og fullfinansiert med bompengar. For parsellen Flatmark Monge Marstein på E136 har vi foreslått å løyve 380 mill. kroner i siste 6-årsperiode. På Rv. 70 er det føresett at prosjektet Brunneset Øygarden er oppstarta før Dei statlege midlane til prosjektet (30 mill. kroner) blir refunderte i første 4- årsperiode.

15 Hovudtrekk Møre og Romsdal For heile ruta mellom Oppdal og Kristiansund er det avsett 80 mill. kr i første 4- årsperiode og 120 mill. kr i siste 6-årsperiode til mindre utbetringstiltak (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag). På E136 blir elles bygging av gang- og sykkelvegar, samt utbetring av tunnelar, prioritert blant dei mindre investeringstiltaka dei første 4 åra. I siste 6-årsperiode blir det også foreslått å løyve midlar til å sette opp midtrekkverk mellom Lerstad og Ålesund. Planramme + 20 prosent Prosjektet Flatmark Monge Marstein blir forsert slik at utbygginga kan gjerast i første 4-årsperiode. Prosjekta Måndalstunnelen Våge og Tresfjordbrua på E136 blir begge foreslått finansiert med 50 prosent bompengar. Det vil seie at det blir sett av 150 mill. kroner til Måndalstunnelen Våge og 250 mill. kroner til Tresfjordbrua i siste 6-årsperiode. Det er då føresett like store bidrag til bompengar for begge prosjekta. For prosjektet Breivika Lerstad på E136 er det føresett å ta ut 800 mill. kroner frå lokal finansiering og løyve 150 millionar kroner i siste 6-årsperiode.

16 Hovudtrekk Nord-Trøndelag Innanfor planramme Parsellen Værnes Kvithamar på E6 er føresett oppstarta før 2010 og blir fullført i perioden Prosjektet blir delvis bompengefinansiert som ein del av bompengeprosjektet E6 Trondheim Stjørdal. Det blir foreslått å bruke 130 mill. kroner frå bompengar og 150 mill. kroner som statlege midlar til prosjektet. Til prosjektet Harran Nes bru på E6 er det føreslått 120 mill. kroner i siste 6- årsperiode. Til mindre investeringstiltak for heile ruta Trondheim Bodø (inklusiv E14/E12 til Sverige) er det føreslått 1160 mill. kroner. Planramme + 20 prosent E6 Harran Nes bru blir flytta fram til første 4-årsperiode. Midlane til mindre investeringstiltak for heile ruta Trondheim Bodø blir auka til 1310 mill. kroner.

17 Hovudtrekk Sør-Trøndelag Innanfor planramme Prosjektet E39 Renndalen Staurset fullførast i første 4-årsperiode. Det blir føreslått 160 mill. kroner til prosjektet, hovudsakeleg som refusjon for forskotterte midlar. Prosjektet ligg både i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. E39 Høgkjølen Harangen ført opp med 290 mill. kroner i siste 6-årsperiode. Nordre avlastningsveg på E6 er føresett fullført i Føreslåtte statlege midlar på 240 mill. kroner er avsett til sluttarbeid og refusjon. I tillegg kjem 20 mill. kroner i annan finansiering. E6 Nidelv bru Grilstad blir starta opp før Prosjektet blir fullført i første 4- årsperiode med 470 mill. kroner kvar frå staten og frå bompengar. I tillegg er det føreslått 50 mill. kroner i refusjonar i siste 6-årsperiode til prosjektet. For heile Rv 70 mellom Oppdal og Kristiansund er det avsett 80 mill. kroner i første 4- årsperiode og 120 mill. kroner i siste 6-årsperiode til mindre utbetringstiltak. Det meste av ruta ligg i Møre og Romsdal. Blant dei mindre investeringstiltaka er det sett av midlar til midtrekkverk på E6 i Melhus kommune og E39 Øysand Klett.

18 Hovudtrekk Sør-Trøndelag Planramme + 20 % Omlegging av E6 i Oppdal sentrum, kostnadsrekna til 150 mill. kroner i første 4-års periode. Strekninga Vindalsliene Korporals bru på E6 i Sokndalen får 250 mill. kroner i første 4-årsperiode. Samtidig blir prosjektet Høgkjølen Harangen til 290 mill. kroner flytta fram til første 4-årsperiode. Det er lagt til grunn at prosjekta Jaktøya Tonstad og Sluppen bru Stavne på E6 kan bli finansiert fullt ut med bompengar.

19 Investeringsramme øvrig riksveg og rassikring Forslag til fylkesvis fordeling: Investering øvrig riksveg Rassikring øvrig riksveg Sum Møre og Romsdal 750 mill. kroner 220 mill. kroner 970 mill. kroner Sør-Trøndelag 680 mill. kroner 130 mill. kroner 810 mill. kroner Nord-Trøndelag 560 mill. kroner 560 mill. kroner

20 Hovudtrekk og tilrådingar for vegsektoren i Midt-Norge Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Region midt Nasjonal transportplan 2014-2023 Pressepakke med kommentarer Statens vegvesen Region midt Lars Erik Sira Statens vegvesen Pressemelding Nasjonal transportplan 2014-2023 Omfattende vegsatsing

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan. Statens vegvesen Region midt

Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan. Statens vegvesen Region midt Pressepakke Etatsforslag Nasjonal transportplan Statens vegvesen Region midt Region midt Dato: 29.02.2012 Statens vegvesen Pressemelding Telefon: 815 44 040 Vår dato: 29.02.2012 Forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer

Pressepakke Region midt

Pressepakke Region midt Pressepakke Region midt - Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 Region midt Dato: 2010-10-05 Innhold: Vegdirektørens pressemelding Regionvegsjefens pressemelding Kart riksvegnettet i Midt-Norge

Detaljer

Statsbudsjettet 2013: Sterk satsning på veg

Statsbudsjettet 2013: Sterk satsning på veg 1 2 Innhold: - Vegdiretørens pressemelding... side 3 - Regionvegsjefens pressemelding... side 4 - Kart over riksvegnettet i Region midt... side 6 - Rutevise oversikter og tabeller... side 7 - Oversikt

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 2019 og Fylkesvegplanen (FVP) 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/10293

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal

Regionale møte 2013 Handlingsprogram , Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal 2013 Handlingsprogram 2014-2017, Riksveg Synnøve Sørflaten, Vegavdeling Møre og Romsdal Utfordringar Hovudutfordringa er å bruke rammene best mogleg for å sikre eit sikkert og miljøvennleg vegsystem med

Detaljer

Handlingsprogram veg. Store prosjekter Programområder Spesialprosjekter Drift og vedlikehold. Berit Brendskag Lied Regionvegsjef

Handlingsprogram veg. Store prosjekter Programområder Spesialprosjekter Drift og vedlikehold. Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Handlingsprogram veg Store prosjekter Programområder Spesialprosjekter Drift og vedlikehold Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt Samlet investeringsvolum 2010 2013 Region midt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 2019 og Fylkesvegplanen (FVP) 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/10293

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Pressepakke Region midt

Pressepakke Region midt Pressepakke Region midt Statsbudsjettforslaget 2010 Region midt Dato: 2009-10-13 Innhold: Vegdirektørens pressemelding Regionvegsjefens pressemelding Kart stamveg Midt-Norge Rutevise oversikter og tabeller

Detaljer

Fylkeskommunen som vegeigar

Fylkeskommunen som vegeigar Fylkeskommunen som vegeigar Arild Fuglseth Samferdselssjef Møre og Romsdal fylke Samspleis konferansen 13.01.2010 Ein lenge ønska transportetat Forvaltningsreforma gir oss moglegheit til å etablere den

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen 117 Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra Trondheim til Fauske. Mellomriksvegene E14 mellom Stjørdalshalsen og

Detaljer

Trondheim kommune. Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15. Forslag til vedtak:

Trondheim kommune. Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15. Forslag til vedtak: Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL NTPs HANDLINGSPROGRAM 2006-15 Arkivsaksnr.: 03/20258 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Fullføringen av et helhetlig transportsystem i Trondheim er et

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov

Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov 26.05.2013 Vegnett i Nord-Norge Fylke Riksveg Fylkesveg Komm. veg Sum off. veger Nordland 1 225 4 122 3 553 8 900 Troms

Detaljer

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april

Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen. Ny handsaming i Vestlandsrådet 22. april Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Revidert Vest 39 Samla finansierings- og utbyggingsplan

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen

Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Revidert Vest 39 - Samla finansierings- og utbyggingsplan for E 39 Kyststamvegen Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Vestlandsrådet viser til tidlegare handsaming

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR

STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR 07.10.11 STATSBUDSJETTET 2012: SAMFERDSEL? AUKAR MED 2,4 MILLIARDAR I sin pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.- Forslaget til statsbudsjett

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 29.05.2012 32853/2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget 11.06.2012 Riksvegbudsjettet

Detaljer

Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv. Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv. Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune Ferjefri Kyststamveg i et sør-trøndersk perspektiv Leder av komité for samferdsel, areal og miljø Ola Huke (SV) Sør-Trøndelag fylkeskommune REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Hvorfor regional transportplan?

Detaljer

Mot tidenes satsing på kommunikasjon i Møre og Romsdal

Mot tidenes satsing på kommunikasjon i Møre og Romsdal Mot tidenes satsing på kommunikasjon i Møre og Romsdal Eiendomskonferansen 2017 Berit Brendskag Lied Regionvegsjef 02. 11. 2017 Eiendomskonferansen 2017 Hva er handlingsprogrammet? Etatens gjennomføringsplan

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Korridor 6 Oslo Trondheim med armer til Ålesund og Måløy

Korridor 6 Oslo Trondheim med armer til Ålesund og Måløy 91 Korridor 6 Oslo Trondheim med armer til Ålesund og Måløy E6 Oslo Trondheim 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra kryss med rv 190 ved Alnabru i Oslo til Ranheim øst for Trondheim. Den omfatter også rv

Detaljer

Statsbudsjettet Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Oslo, 5. oktober 2010

Statsbudsjettet Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Oslo, 5. oktober 2010 Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Oslo, 5. oktober 2010 29,4 mrd kr til samferdsel - ein auke på 10,6 % kr frå 2010 2 (Foto: Øystein Grue/JBV) Nytt løft for samferdsel Ein auke på 2,8 mrd kr

Detaljer

Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars 2008 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og Kystdepartementet og Samferdselsdepartementet: Økonomiske rammer

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Endringer og nyheter innen vegsektoren

Endringer og nyheter innen vegsektoren Endringer og nyheter innen vegsektoren Kommunevegdagene g 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. Mai 2009 Nasjonal transportplan p 2010-2019 En historisk satsing 322 mrd kroner til transport dvs 100 mrd

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019: Høringsuttalelse Arkivsaksnr.: 06/5090 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til vedtak: 1) Trondheim kommune er enig i at klimautfordringene bør

Detaljer

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017)

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) Byggebørsen 10.Februar 2014 Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) v. Avdelingsdirektør Eva solvi Noen stikkord Riksveg Handlingsprogram

Detaljer

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP :

Sør-Trøndelag. Bysatsing. Vei. Nye prosjekter (i millioner kroner): Fylkesflak NTP : Fylkesflak NTP 2018-2029: Sør-Trøndelag I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 18 330 millioner kroner til prosjekter i Sør-Trøndelag. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområde,

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 Februar 2005 Forord Statens vegvesen Vegdirektoratet legger med dette fram forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Regional transportplan Trøndelag

Regional transportplan Trøndelag Regional transportplan Trøndelag Problemstillinger og utfordringer for vegtransport Statens vegvesen, Region midt Kjetil Strand Vegtransport i Trøndelag Ulike problemstillinger og utfordringer Storby Trondheim

Detaljer

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 Februar 2005 49 Korridor 4 Stavanger Bergen Ålesund Trondheim E39 Kristiansand Bergen 1. Innledning Ruta omfatter E39 fra Kristiansand

Detaljer

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Informasjonsmøte E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Narvik 29. september 2008 Torbjørn Naimak Regionvegsjef Statens vegvesen Region Nord Nasjonal Transportplan Statens vegvesen -prioriteringer og dilemmaer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

16Vurderinger ved endring av planrammene

16Vurderinger ved endring av planrammene 16Vurderinger ved endring av planrammene Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjort vurderinger av en økning og reduksjon

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Kommende oppgaver på riks- og fylkesveger i Region midt

Kommende oppgaver på riks- og fylkesveger i Region midt Kommende oppgaver på riks- og fylkesveger i Region midt Bransje og leverandørdag 31. januar 2013 Berit Brendskag Lied regionvegsjef Driftskontrakter med oppstart 1. september 2014 1500 Ålesund Rv/Fv 1502

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201105851-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.06.2011 23.06.2011 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013 Organisering Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt,

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

KVU Oppland grense - Jaktøya

KVU Oppland grense - Jaktøya KVU Oppland grense - Jaktøya Verksted 22. november 2010 på Oppdal Statens vegvesen Region midt Jill Hammari Sveen KORRIDOR/ STREKNING E6 mellom Oppland grense og Trondheim grense, en strekning på 145 km

Detaljer

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger Totalt på investeringsmidler nå: Store prosjekt 8,512 Programområdene 1,685 Fornying 0,894 Planlegging/grunnerverv 0,500 Sum i Region nord 11.591 mrd. Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker

Detaljer

Hva er Miljøpakken? Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt

Hva er Miljøpakken? Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt Hva er Miljøpakken? Berit Brendskag Lied Regionvegsjef Statens vegvesen Region midt Hvorfor? Trondheimsregionen er i sterk vekst. Vi må derfor legge til rette for mer effektiv trafikkavvikling både for

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4

Tung bil i stigning. c w 0,6 Frontareal 8 m 2. Aktuell effekt 427,5 hk % av maks 95 c w -verdi: lastebil ca. 0,6 personbil ca. 0,4 Fartsendringsfelt Tung bil i stigning Hastighet km/time 90 80 70 60 50 40 30 8 % 50000 kg 450 hk Intervall 0,6 Stigning 8 % Effekt 314338 Watt Vekt 50000 kg Hast start 80 km/time c w 0,6 Frontareal 8 m

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Prioritering av fylkesveier: Status fylkesveg Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense

Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland. grense og Hedmark grense Oversikt vegstatus: - For strekningen Vikna til Oppland grense og Hedmark grense Med følgende delstrekninger: Vikna Gartland (Fv. 770, Fv. 17, Fv. 775) Gartland Åsen (E6) Åsen Stjørdal (E6) Stjørdal Storlien(E14)

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023

14.11.2013. Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidas transportsystem Det store bildet Byer - Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing - Bymiljøavtaler Regioner

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen

Høring - Utkast til handlingsprogram (2019) for Statens vegvesen Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 264/09 Byrådet Høring - Utkast til handlingsprogram 2010-2013(2019) for Statens vegvesen MASR SARK-5621-200710731-36 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207

Saksframlegg. Trondheim kommune. MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT - STORTINGSBEHANDLING AV TRINN 1 Arkivsaksnr.: 08/25207 Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til gjennomføring av trinn 1 i Miljøpakken for transport

Detaljer

E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus Helhetlig strekningsvis utbygging. - prosjektfinansiering

E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus Helhetlig strekningsvis utbygging. - prosjektfinansiering E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus 22.11.2012 Helhetlig strekningsvis utbygging - prosjektfinansiering Ola Rognskog Ordførar i Halsa Ståle Vaag Ordførar i Hemne Forutsetninger : St.meld. Nr 19

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Handlingsprogram for gjennomføring av NTP 2018 2029 Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordnet mål for transportpolitikken: Et transportsystem

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Levanger, sign. Bjørn Iversen ordfører

Levanger, sign. Bjørn Iversen ordfører Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Holmen gård, Vuku. Møterom "Låven" Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 Merk! Møtested! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Policygruppe bransjekontakt

Policygruppe bransjekontakt Policygruppe bransjekontakt Temamøte om NTP 2014-23 NTP arbeidet: Oversikt og rammer Jan Fredrik Lund, Leder av NTP - sekretariatet Nasjonal transportplan: Presenterer regjeringens transportpolitikk og

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

Hva innebærer dette for Møre og Romsdal?

Hva innebærer dette for Møre og Romsdal? Plangrunnlaget for NTP 2018-2029 Hva innebærer dette for Møre og Romsdal? Samferdselskonferansen Kristiansund 21. april 2016 Plangrunnlaget for NTP 2018-2029 Sterk satsing på drift og vedlikehold Vi må

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Dette er Vegforum Trøndelag Vegforum Trøndelags hovedoppgave er å sikre økt satsing på vegutbygging

Detaljer