Oppgradering til Agresso M3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgradering til Agresso M3"

Transkript

1 Endringer av økonomimodell i forbindelse med overgang til M3 Gjennomgang av grunnstrukturer økonomimodell Oppgradering til Agresso M3 Vest-Agder fylkeskommune

2 Oppgradering til Agresso M3 Endringer av økonomimodell i forbindelse med overgangen

3 Gjennomgang av grunnstrukturer økonomimodell

4 HOVEDMÅL Oppgraderingsprosjektet har følgende hovedmål; KVALITET felles organisasjons-, rolle- og fullmaktstyringsmodell, felles koordinering av de ulike moduler. EFFEKTIVISERING enklere vedlikehold, sentral organisering av «fagoppgaver», desentral organisering av «selvbetjeningsoppgaver». RAPPORTERING OG BUDSJETT utvikling av rapportmaler og vurdering/forberedelse av ny rapporteringsog budsjettmodul. LØNN ny standard lønnsmodell/mal settes opp spesial løsninger fases ut. PERSONAL utvikling og forenkling av stillingsadministrasjon og hjemler. TEKNISK nytt servermiljø med SQL database

5 HOVEDMÅL Denne presentasjonen fokuserer på følgende hovedmål; KVALITET felles organisasjons-, rolle- og fullmaktstyringsmodell, felles koordinering av de ulike moduler. EFFEKTIVISERING enklere vedlikehold, sentral organisering av «fagoppgaver», desentral organisering av «selvbetjeningsoppgaver».

6 BEDRE KVALITET Etablere en felles organisasjons-, rolleog fullmaktstruktur i alle moduler. Gir et felles sted for vedlikehold slik at man sikrer at alle endringer alltid blir automatisk oppdatert i alle moduler.

7 BEDRE KVALITET Mest mulig felles oppsett for; økonomimodellstruktur organisasjons og lederstruktur rollestruktur ressursstruktur brukerstruktur stillingsstruktur fullmaktstyringsstruktur

8 BEDRE KVALITET Fylkeskommunens organisasjonsstruktur er overordnet i alle modeller; Økonomi- og budsjettmodell Lønns- og ressursmodell Fullmakts- og rollemodell Stillingsmodell Ved å lage et felles rammeverk vil hver endring i organisasjonsstrukturen bli gjenspeilet i alle modeller og moduler. Dette forenkler og gir bedre kvalitet på vedlikeholdet

9 Ny modell Organisasjonsmodell Økonomimodell Lønns- og ressursmodell Fullmakts- og rollemodell Stillingsmodell Gammel modell Økonomimodell Lønns- og ressursmodell Fullmakts- og rollemodell Fakturamodell 1 Fakturamodell 2 Stillingsmodell Organisasjonsmodell mangler Fravær Reiseregninger

10 Agresso ny versjon EFFEKTIVISERING Enklere vedlikehold av brukere, fullmakter, roller knyttet opp mot ansettelser/stillinger. Skille mellom ledere/ikke ledere Skille mellom fagpersoner/ikke fagpersoner

11 Rollestruktur I rollemodellen legges det opp til et hovedskille mellom: Fagsystembrukere Sluttbrukere (ikke fag) Hovedstruktur for fagsystembrukere med roller Systemansv. Registreringsbrukere Spørring Systemansv. Økonomi/regnskap/logistikk Økonomi/regnskap Lønn/Personal Personal Fakturamottak Attestant Hovedstruktur for sluttbrukere (ansatte og ledere) Leder Leder Anviser Basis Basis Bestiller

12 Rollestruktur Rollene kobles videre mot stillinger. Det innebærer at det ikke er nødvendig å koble brukerne mot roller. Alle stillinger skal kobles mot rollen BASIS Lederstillinger er koblet mot en egen lederrolle FAG-roller (regnskap/økonomi/lønn/personal) må kobles direkte mot den aktuelle brukeren

13 Rollestruktur Denne rollestrukturen medfører; Betydelig reduksjon i antall roller Enklere administrasjon En del får økt tilgang Det må kontrolleres og logges mer

14

15 Kobling strukturer for ressurser og brukere Ved en nyansettelse skjer følgende: 1. Opprettelse av ansettelse i Agresso med stilling 2. Opprettelse av AD-bruker 3. Opprettelse av Agresso-bruker basert på AD ident. 4. Automatisk tildeling av roller i Agresso basert på stilling

16 Oppsett strukturer for ressurser og brukere

17 Fullmaktsstruktur Det legges opp til ett skjermbilde for å registrere alle fullmakter på tvers av moduler og for ulike elementtyper (innkjøp, faktura, reise etc.) med følgende info; Datostyring (dato fra-til) på alle fullmakter Støtte for å registrere tilleggsinformasjon om fullmakten, f.eks. informasjon om fullmakten kan delegeres, samt hvem som har delegert fullmakten Begrenset redigeringsmulighet for aktive og historiske fullmakter, for å ivareta sporbarhet og korrekt historikk Kontroll i godkjenningsbilder sikrer at vedkommende som godkjenner har nødvendig fullmakt på godkjenningstidspunkt

18 Stillingsoversikt På orgenhet legger man opp ett eget skillekort (fleksifelt) som heter stillingsoversikt. Her legger man opp antall stillinger som skal være lov innenfor hver enkel orgenhet. Det kan hele tiden tas ut rapporter for å sammenligne «regnskap» mot «budsjett.

19 Lønnsstruktur Ny standard lønnsmodell settes opp alle lokale spesialtilpasninger fjernes (dersom det er mulig). Sikre at løsningen er kompatibel med nye oppgraderinger og tilleggsmoduler En «enklere» og mer robust løsning Enklere rutiner/arbeidsprosesser Sikre korrekt rapportering Hindre uønskede feil Egen løsning gjenkjennbar ift. dokumentasjon fra systemleverandør (EVRY, Unit4Agresso)

20 Organisasjonsstruktur Innenfor alle modulene har vi varsel, tilganger, rapporter, arbeidsflyt (godkjenning av oppgaven). De ulike modulene knyttes opp mot fylkeskommunens organisasjonsstruktur. Dette skal gjelde på både brukernivå, stillingsnivå, ressursnivå og fullmaktsnivå.

21 Organisasjonsstruktur Organisasjonsstrukturen blir en del av konteringen, der begrepet delvis erstatter dagens ansvar. Fordelen med dette er at vi da alltid får identifisert en ansvarlig leder for hver enhet (både økonomi og personal). Dermed kan vi samkjøre kobling ledere og ansatte til: Konteringsstruktur Rollestruktur Fullmaktsstruktur Stillingsstruktur Bruker identifikator struktur Ansatt (ressurs) struktur Lønns struktur Rapporteringsstruktur Løsningen skal samtidig være fleksibel i forhold til organisasjonsendringer.

22 Økonomimodell som en del av organisasjonsstrukturen; Dimensjon Kommentarer Eks; 1. KKG, 2. KKG realfag Konto Obligatorisk; Viderefører revidert driftskontoplan fra Innføres ny balansekontoplan etter nye forskrifter Eks 1; Forbruksmat. Eks 2; Lønn faste st. Orgenhet Obligatorisk; Inneholder følgende hovednivåer; 1 Politisk, 2 Revisjonen 3 Fylkesrådmannens organisasjonsstruktur. 9 Felles utgifter/inntekter. Kan kontere og rapportere på alle nivåer. Eks 1; 3228 KKG Eks 2; KKG realfag Funksjon Obligatorisk; Kostra funksjoner Eks 1; 520 Eks 2; 510 Ressurs eller Anlegg Valgfri; Ressurs mot lønn eller Anlegg mot anleggsregister Eks 1; Eks 2; NN. Ansvar Valgfri; Benyttes ved behov for mer detaljert økonomistyring. Følger samme struktur som organisasjonsstrukturen. Inntil 99 underansvar pr enhet. Eks 1; 3228A05 Drift arkiv Eks 2; A12 Inventarfører Prosjekt Valgfri; Benyttes ved behov for prosjektregnskap. Følger samme struktur som organisasjonsstrukturen. Inneholder årstall og inntil 99 prosjekter pr år pr enhet. Eks 1; 3228P1401 Fagdag kontor Eks 2;

23 Konteringsstruktur Konteringsstreng er vist under der de uten parantes alltid er obligatoriske Konto Orgenhet Funksjon (Ressurs/Anlegg) (Ansvar) (Prosjekt)

24 Konteringsstruktur Orgenhet baseres på fylkeskommunens offisielle organisasjonsstruktur der all behandling av inngående faktura, lønn etc. blir forhåndskontert på den ansatte (kan overstyres). Ansvar og prosjektnummer følger tilsvarende org enhetsstrukturen. Det blir her en utvalgt nummer serie for hver enhet (som enhetene selv bestemmer tekst til). Under registrering av kontering vil det hele tiden komme forslag på rest kontering (type ahead auto complet). Dette vil betydelig lette arbeidet for de som konterer.

25 Konteringsstruktur Type ahead auto complet).

26 Organisasjonsstruktur Strukturen legger opp til at vi kan oppnå målet om å få en felles koordinering og vedlikehold av de ulike moduler samt få lik integrasjon mot andre systemer. Noe som igjen vil forenkle og forbedre kvaliteten på driften. Strukturen baseres på fylkeskommunens offisielle organisasjonsstruktur Navn Nivå Leder 3Fylkesrådmann 1 Kristin Tofte Andresen (fung) 32 Utdanningsavdelingen 2 Arly Hauge 3201 Seksjon for skoleopplæring 3 Reidar Kyllesdal 3202 Seksjon for fagopplæring 3 Kåre Blålid 3203 PPtjenesten 3 Svein Erik Birkeland Videregående skoler 3215 SMI skolen 3 Ragnhild Søbye Administrasjon 4 Ragnhild Søbye

27 Organisasjonsstruktur

28

29 Rapporter på ulike nivåer

30 Kontering og rapportering på ulike nivåer

31 Kontering og rapportering på ulike nivåer

32

33 Rapporter på ulike nivåer

34 Fremdriftsplan; De gjenstående arbeidene med å sette opp Agresso på ny versjon planlegges og ferdigstilles i følgende milepeler: M ; Alle oppsett ang ny Agresso løsning er gjennomført. M ; Testing av alle moduler, pilot produksjon samt oppsett av rapporteringsmoduler, anleggsmodul etc. er gjennomført. M ; Konvertert pilot firma over til ordinær drift. M ; Agresso ny versjon er i produksjon med alle typer data som gjelder Ansatte har tilgang på ny løsning. Agresso 5.5 kjøres parallelt for alt som gjelder M ; All produksjon på ny løsning inkl. lønnskjøring januar. Agresso 5.5. er stengt for ordinær produksjon. M ; Regnskapsdata på saldonivå fra Agresso 5.5 er overført. M ; Alle firmaene er overført til ny løsning.

35

36

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer