Etiske retningslinjer. cgg.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer. cgg.com"

Transkript

1 Etiske retningslinjer cgg.com

2

3 Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i dette at vi hos CGG har laget en oppdatert versjon av dokumentet med våre etiske retningslinjer. Veldig mye av vår virksomhet er basert på vår integritet. Fordi vår suksess er så nært knyttet til vårt rykte, er det opp til hver og én av oss å verne om dette ryktet. Det har en innfl ytelse på den oppfatningen kundene har om våre produkter og våre tjenester, og hvordan våre aksjeeiere betrakter oss som en investering for dem. Vi har i de siste årene sett mange eksempler på store bedrifter som har fått sitt gode rykte svertet på grunn av uetiske handlinger av et par personer eller én enkelt person. Å handle med integritet og redelighet er ikke bare et spørsmål om å bevare bedriftens image og rykte, eller om å unngå rettslige tvister. Det dreier seg også om å opprettholde en arbeidsplass vi er stolte av å jobbe på. Og for hver og én av oss dreier det seg til syvende og sist om å vite at vi gjør det riktige. At vi gjør vårt arbeid som profesjonelle fagfolk, at vi behandler hverandre og våre kunder med respekt, og at vi påtar oss ansvar. For å si det enkelt, betyr det at vi gjør jobben vår riktig. De etiske retningslinjene er retningslinjer for riktig atferd. Vår hensikt er at disse etiske retningslinjene, sammen med de generelle retningslinjene for vårt selskap, som vårt formål, vår visjon og våre verdier, vil hjelpe hver og én av oss til å levere våre produkter og våre tjenester med integritet. Ta godt vare på dette dokumentet med de etiske retningslinjene og les dem ofte. Hvis du har noen spørsmål, be om hjelp. Med ditt bidrag vil vårt rykte som en bedrift som konstant leverer ytelser på toppnivå, kunne vare langt inn i fremtiden. Jeg ønsker å takke deg for din støtte og ditt personlige engasjement. Med vennlig hilsen, Jean-Georges Malcor CEO

4

5 Innhold 1 Overhold 2 Forebygging 3 Respekt 4 Vern 5 Økonomisk 6 Interne av lover og regelverk Generelle prinsipper Regler forbundet med kampen mot korrupsjon Overhold av regler om innsidehandel Overhold av regler og lover om antitrust av interessekonflikter Forhold til konkurrenter, kunder eller leverandører Rettferdig handel Godtgjørelser, gaver og tilleggsgoder Offentlig virksomhet for personer og for miljøet Helse, miljø og sikkerhet Fremming og anvendelse av de grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen om konsernets aktiva Sannferdighet og beskyttelse av informasjon Vern om konsernets eiendommer og ressurser Bruk av informasjonsteknologi sikkerhet og åpenhet kontroller og rollen til den interne revisjonsavdelingen 7 Arkivering 8 Opprettelsen av en etikk-komité

6 Innledning Hvorfor har CGG satt opp et dokument med etiske retningslinjer? Disse etiske retningslinjene er ikke en helt ny ting. Retningslinjene oppdaterer, reviderer og oppsummerer, i én og samme ramme, CGG s standarder når det gjelder de ansattes atferd, for å hjelpe oss å handle i overensstemmelse med konsernets verdier. De etiske retningslinjene referer til viktig informasjon som du trenger å ha kjennskap til, inkludert informasjon om hvor du kan få ekstra hjelp. Men retningslinjene kan ikke ta for seg hver enkelt situasjon. De kan heller ikke erstatte ditt individuelle ansvar, din gode vurderingsevne og din sunne fornuft som bidrar til at dine handlinger aldri skader CGG s hardt opptjente rykte om integritet og redelighet. Blir alle de reglene jeg trenger å kjenne til forklart i de etiske retningslinjene? De etiske retningslinjene utgjør et utgangspunkt. Men de kan ikke beskrive alle lovene, alle regelverkene eller alle CGG s prosedyrer som gjelder for ditt arbeid. Bedriften opererer med enda flere normer, instruksjoner og prosedyrer som støtter opp under de etiske retningslinjene. Det er opp til deg å sørg for at du kjenner til de reglene som gjelder deg. Du kan finne ut mer om dette på InSite under Politikk og Prosedyrer. Hva med de forskjellige lovene i de forskjellige land? CGG er et verdensomspennende selskap, og det betyr at våre ansatte er underlagt lover og regelverk i forskjellige land. Hver og en av oss er ansvarlig for å kjenne til og overholde de lovene som gjelder i det landet vi lever og arbeider. Dette dokumentet med etiske retningslinjer fastsetter prinsippene for god forretningsskikk som gjelder hele konsernet, uansett sted. Dersom det foreligger forskjeller som følge av lokale skikker, normer, lover eller regelverk, skal du overholde enten konsernets etiske retningslinjer eller de lokale kravene, men alltid den av dem som setter de høyeste kravene. Dersom du har spørsmål, kan du stille dem til din overordnede eller til medlemmene av etikk-komiteen. Hvem skal følge disse retningslinjene? Alle ansatte skal overholde prinsippene og kravene som fremstilles i disse retningslinjene, og skal bruke dem som en veiledning når de handler på vegne av CGG. De ansatte må påse at ikke underleverandører, handelsagenter, konsulenter eller andre tredjeparter utfører handlinger som kan komme i konflikt med disse retningslinjene. Ansatte som bruker underleverandører, handelsagenter eller konsulenter til å utføre arbeid for CGG, skal sørge for at disse tredjepartene blir informert om de etiske retningslinjene og skal oppnå at de samarbeider for å overholde dem. Dette betyr, der det er mulig, at det skal settes opp en kontraktbetingelse der det fremgår at tredjeparten skal overholde de etiske retningslinjene under arbeid som gjøres for oss. De ansatte skal i denne forbindelse melde fra om ethvert brudd på de etiske retningslinjene eller enhver inkonsekvent atferd fra en tredjeparts side. I fellesforetak der vi er operatøren, skal våre retningslinjer gjelde direkte. Dersom vi ikke er operatøren, skal vi gjøre det vi kan for å påvirke våre partnere til å anvende tilsvarende prinsipper. Dersom de etiske retningslinjene blir brutt, kan det vise seg nødvendig med rettslige tiltak. Forpliktelsene til personer som har oppsyn med andre De personene som har oppsyn med andre, har ekstra forpliktelser i forbindelse med de etiske retningslinjene. De skal: Oppmuntre til at retingslinjene blir overholdt og til etisk atferd generelt. De skal med andre ord med sin egen atferd vise de andre hva integritet og redelighet i arbeidet betyr. Påse at de personene som de har oppsyn med har forstått kravene i retningslinjene og har de nødvendige ressurser til å kunne innfri dem. Om nødvendig, organisere tilpasset opplæring. Påse at de underordnede overholder de etiske retningslinjene. Påse at tredjeparter som handler på vegne av CGG arbeider på en måte som er i overensstemmelse med retningslinjene. Til enhver tid sette igjennom kravene i retningslinjene. Støtte opp om ansatte som, i god tro, stiller spørsmål eller fremlegger problemer. 6 Etiske retningslinjer

7 Din personlige forpliktelse til å gjøre det som er riktig Disse etiske retningslinjene eller reglene utgjør en forpliktelse til å gjøre det som er riktig. Ved å arbeide hos CGG, går du med på å overholde denne forpliktelsen. Det er viktig at du får forståelse for kravene i reglene og alle de standarder, instruksjoner og prosedyrer som gjelder for din jobb, og at du overholder dem. Personer som utelater å overholde disse reglene, utsetter seg selv, deres medarbeidere og CGG for risikable konsekvenser. Stille spørsmål og ta opp problemer Du må melde fra om alle brudd eller potensielle brudd på CGG s etiske forpliktelser som du blir informert om, enten disse angår deg personlig, eller de har blitt direkte innrapportert til deg eller via andre. Det er også viktig at du spør om råd dersom du er usikker på hvilket handlingsforløp som skal følges. Dersom du er usikker på om du i det hele tatt skal ta opp en sak, bør du stille deg selv noen veldig enkle spørsmål: Er den handlingen det gjelder lovlig? Er handlingen i overensstemmelse med CGG s etiske retningslinjer? Er den i samsvar med konsernets verdier? Utsetter den CGG for en uakseptabel risoko? Stemmer den overens med de forpliktelser og garantier vi har gitt andre? Hva tror du andre personer vil tenke om denne handlingen din leder, dine kolleger og din familie? Hvorddan tror du denne handlingen vil se ut dersom den omtales i avisene? Føles det riktig? Det kan ofte være lettere å ikke si noe, eller se en annen vei. Men vår forpliktelse når det gjelder integritet betyr at vi aldri må overse et rettslig eller etisk problem som bør behandles. Hvor kan du henvende deg for å få hjelp? Dine direkte overordende er et lurt sted å starte for å ta opp problemer av rettslig karakter eller som gjelder forretningsatferd. Du kan også oppnå hjelp fra: Din personalsjef CGG s juridisk representant (sentralt/ i divisjonene). Men dersom du ikke føler deg komfortabel med å bruke disse ressursene, kan du også kontakte CGG s etikk-komité eller etiske hotline, som beskrevet under. CGG EthicsAlert Line Dersom du ikke vet hvor du kan finne hjelp, eller dersom du ikke føler deg vel med å kontakte de instansene som er identifisert i retningslinjene, kan du benytte deg av CGG s etikk-komité og en ekstra ressurs som har blitt opprettet for å gi deg hjelp: EthicsAlert. Måle med EthicsAlert er å svare på spørsmål når det gjelder overhold av reglene, etisk atferd og krav som er beskrevet i disse retningslinjene. EthicsAlert-telefonlinjen betjenes av et eksternt, uavhengig selskap som assisterer bedrifter med svar på spørsmål som gjelder overhold av regler og etikk. Du må være oppmerksom på at EthicsAlert-telefonlinjen er forbeholdt SOX- (økonomi, regnskap og bankvirksomhet) og korrupsjonssaker, og at oppringninger som gjelder andre saker vil bli satt over til etikk-komiteen. Alle andre saker skal derfor tas opp direkte med den denne komiteen. ATT Service Access Code Telefonlinjen er operasjonell hele døgnet rundt, syv dager i uken, og har en tolketjeneste disponibel til enhver tid. Du finner en komplett liste over de lokale telefonnumrene under, og på InSite på adressen E-postadressen til etikk-komiteen er: Ring først det tilgangsnummeret som gjelder for det landet du bor, som vist i tabellen under, og deretter følgende gratis nummer: Oppringningen er gratis og vil ikke blir tapet. Etiske retningslinjer 7

8 Land Tilgangsnummeret til tjenesten Gratis telefonnummer Angola Argentina Australia Østerrike Brasil Bolivia Canada Kina, Sør Kina Nord, Bejing Colombia Frankrike Tyskland India Indonesia Italia Kazakhstan Malaysia Mexico Norge Peru Russland Moskva Singapore Sør-Afrika Spania Sveits Thailand Emirater, Forente Arabiske U.S.A Storbritannia Venezuela Etiske retningslinjer

9 Hva skjer hvis jeg ringer EthicsAlert? Og kan jeg ringe anonymt? EthicsAlert opereres av en ekstern, uavhengig bedrift. Hvis du ringer EthicsAlert, vil en helt uavhengig operatør lytte til hva du har å si og han/hun vil deretter gi deg et detaljert sammendrag av det du har sagt. Den personen du har snakket med vil deretter, helt konfidensielt, bringe ditt spørsmål eller ditt problem videre til den personen hos CGG som er den rette til å ta for seg denne saken, som beskrevet under. Problemene vil bli tatt opp av CGG s etikkkomité, som handler helt uavhengig for å garantere en rettferdig og objektiv tilnærmelse av saken. Dersom du ønsker det, kan telefonsamtalen til EthicsAlert gjøres anonymt. Men det kan ofte være lettere for saksbehandlerne å etterforske saken dersom du oppgir navnet ditt. Som forklart under, fører CGG en helt urokkelig linje når det gjelder fordømming av hevnaksjoner mot personer som i god tro har tatt opp problemer forbundet med de etiske retningslinjene. Alt vil bli gjort for å gi deg et raskt svar og for at ditt spørsmål eller ditt problem skal bli behandlet så fort som mulig, spesielt dersom omstendighetene tilsier at dette haster. Etikk- komiteen overvåker integriteten i EthicsAlert-programmet, ved å kontrollere svarene som gis på forskjellige spørsmål og henvendelser for å være sikker på at de blir riktig behandlet. Hevnaksjoner blir ikke tolerert Enhver ansatt som i god tro søker om råd, tar opp et problem eller melder fra om uredelig atferd, følger de etiske retningslinjene vi har satt opp, og gjør derfor det rette. CGG vil under ingen omstendigheter tolerere hevnaksjoner mot denne personen. Vi tar innmeldinger om hevnaksjoner veldig alvorlig. Beskyldninger og hevnaksjoner vil bli etterforsket, og nødvendige tiltak vil bli tatt. Enhver person som er ansvarlig for represalier overfor en annen person som i god tro har meldt fra om mistanker om uredelig atferd eller andre risikoelementer, vil bli underlagt disiplinære tiltak som kan gå så langt som til oppsigelse. Dersom du har mistanke om at du eller noen du kjenner har vært utsatt for hevnaksjoner fordi du/han/hun har tatt opp et problem når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene, bør du umiddelbart ta kontakt med etikk-komiteen. Hva er rollen til CGG etikk-komité? CGG har opprettet en etikk-komité, som består av senior managers som arbeider helt selvstendig. Lederne i CGG og alle de ansatte er sammen ansvarlige for at de etiske retningslinjene blir fulgt. Etikk-komiteen krever at alle som arbeider for CGG overholder forpliktelsene og støtter opp om de etiske retningslinjene, slik at disse gjenspeiles i alt det vi foretar oss. Komiteen har som mål å: Forebygge og detektere ulovlig eller uetisk forretningsskikk. Vurdere kontinuerlig enhver risiko for mislighold av de etiske retningslinjene, og sørge for at interne kontroller tar for seg disse risikoene. Gi bistand til de ansatte for å hjelpe dem med å overholde de etiske retningslinjene og gjeldende lover. Gi og overvåke opplæring og kommunikasjon når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene. Overvåke alle interne etterforskningsprosesser. Gjennomgå og fremme enhetlige disiplinære prosedyrer ved brudd på de etiske retningslinjene, og arbeide for at overhold av de etiske retningslinjene blir innlemmet i prosedyrene ved evaluering av ytelse. Levere uavhengige vurderinger når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene til konsernets administrerende direktør og styre. Du kan få informasjon om den etiske komiteen fra: For ytterligere informasjon gå til: insite/group/ethics/ Etiske retningslinjer 9

10 Overhold av lover 1 og regelverk Generelle prinsipper Fordi CGG finnes i en rekke land rundt om i verden, er selskapet underlagt en rekke forskjellige lover og regelverk. Alle ansatte og representanter skal under alle omstendigheter overholde gjeldende lover og regelverk, spesielt når det gjelder miljøvern, konkurranseatferd, forretningsskikker, skatter og avgifter. I tillegg, og forde CGG er børsnotert både i Frankrike og i USA, skal begge selskapets enheter overholde de reglene de er underlagt som børsnoterte aksjeutstedere, og det uansett hvilket land den gjeldende enheten er etablert i. Alle ansatte og representanter oppfordres til å skaffe seg den nødvendige forståelse for de pålagte reglene som skal overholdes i forbindelse med deres arbeid. Dersom det foreligger uklarhet eller usikkerhet, skal den ansatte eller representanten rådføre seg med sin overordnede som vil bestemme hvilken handlingslinje som skal følges. Alle ansatte og representanter skal i tillegg overholde alle forpliktelser som er blitt gjort under forhold til kunder, leverandører eller andre CGG-partnere. Han/hun skal behandle alle partnere og kundre på en rettferdig måte, basert på kriterier om objektivitet og åpenhet. Regler forbundet med kampen mot korrupsjon CGG forkaster alle former for korrupsjon. CGG forkaster alle former for korrupsjon. CGG forplikter seg spesielt til aldri å ty til korrupsjon for urettmessing å oppnå eller beholde omsetning eller andre fordeler i sin internasjonale forretningsvirkomhet, dette i overensstemmelse med OCADkonvensjonen om bekjempelse av bestikkelser av offentlige representanter i andre land, og i overensstemmelse med nasjonale lovverk (inkludert The Foreign Corrupt Practises Act i USA) og Prinsipp 10 i UNGC. For nærmere informasjon om OCEDkonvensjonen, se Overhold av regler om innsidehandel Lovverk som styrer de finansmarkedene der CGG er børsnotert regulerer strengt retten til handelsaktivitet på markedet av ansatte som i egenskap av sitt arbeid eller sitt profesjonelle ansvar, oppnår privilegert informasjon når det gjelder CGG-konsernet økonomiske situasjon eller utsikter. Informasjon ansees vanligvis som viktig dersom den har innflytelse på det børsnoterte selskapets økonomiske resultater. Viktig informasjon kan være knyttet til salg, ordreboken, de økonomiske og budjettrelaterte utsiktene, teknologiske utviklinger (f.eks. patenter under forberdelse), mulige restruktureringer eller reorganisasjoner, lansering eller tilbaketrekking av produkter eller tjenester, betydelige endringer blant aksjeeierne eller i ledelsen, transaksjoner som berører selskapets kapital, dividender, eller uventet fremkomst eller oppgjør av en tvist, etc. Chief Financial Officer (CFO) foretar en kontinuerlig oppdatering av listen over innsidetradere. I tillegg blir det satt opp en liste over innsidetradere for hvert enkelt prosjekt, og hver person som står på denne listen må skrive under på en avtale der det fremgår at han/hun skal holde konfidensielt all informasjon forbundet til det gjeldende prosjektet, og at han/hun skal overholde alle de regler og bestemmelser som gjelder for innsidetradere. 10 Etiske retningslinjer

11 Følgelig skal alt relevant personale avstå fra å foreta handlinger knyttet til CGG s verdipapirer, enten dette skjer direkte eller via et mellomledd, helt til informasjonen om dette har blitt offentliggjort. Mislighold av det gjeldende lovverk på dette punkt er både sivilt og kriminelt straffbart. Det er kun etter at denne informasjonen har blitt offentliggjort at disse personene har rett til å handle. Overhold av regler og lover om antitrust De fleste land har lover og regelverk som har som mål å fremme rettferdig konkurranse og forby visse skikker som kan virke hemmende på handelsutviklingen (som for eksempel ulovlige avtaler mellom leverandørene). Ansatte og representanter i konsernet plikter å ha kjennskap til og å overholde disse lovene og regelverkene. Dersom dette ikke blir overholdt, kan det ha seriøse konsekvenser for konsernet i sin helhet, og for de gjeldende enhetene. Disse lovene og regelverkene er ofte meget komplekse, og dersom det foreligger usikre punkter, skal de ansatte innhente ytterligere informasjon fra de medlemmene av personalet som er velinformert på dette punktet. Etiske retningslinjer 11

12 Forebygging av 2 interessekonflikter Forhold til konkurrenter, kunder eller leverandører Det foreligger en interessekonflikt dersom de private interessene til en ansatt eller en representant, eller interessene til venner eller familiemedlemmer til denne personen, kommer i indirekte eller direkte konflikt med interessene til CGG eller en av CGG s kunder eller leverandører. I henhold til disse prinsippene er følgende å anse som interessekonflikter: Drive private transaksjoner med kunder, leverandører, partnere eller konkurrenter uten å ha søkt om og fått tillatelse fra relevant personale. Ha finansiell interesse i eller drive private transaksjoner med kunder, leverandører, partnere eller konkurrenter uten å ha søkt om og fått tillatelse fra relevant personale. Inngå og dyrke forhold som frembringer privilegert informasjon eller medfører bruk av innflytelse, spesielt i følgende tilfeller: 1. Direkte eller indirekte erverv av aksjer som utstedes av en kunde, leverandør, partner eller konkurrent; 2. Aksept eller søknad om lån, forskudd, garantier eller andre tjenester gitt av en tredjepart utenfor konsernet, med det mål for øye å øve innflytelse på konsernets avgjørelser.; 3. Utøve arbeid for en leverandør til konsernet, en kunde eller en konkurrent samtidig som man arbeider i konsernet. Rettferdig handel Ansatte i og representanter for CGG skal overholde reglene om rettferdig handel (fair trade), spesielt overfor kunder og leverandører, og det til det beste for all parter. Denne typen politikk vil sikre et tillitsforhold som igjen vil kunne føre til en langvarig forretningsforbindelse. Vårt forhold til våre kunder og vår evne til å tilfredsstille deres behov, utgjør hjørnesteinen for vår konsernkultur. Vi forplikter å levere våre kunder teknologiske produkter som er på det aller beste nivå, og tjenester av den aller beste verdi når det gjelder pris, kvalitet, levering, tid, sikkerhet og respekt for miljøet. Godtgjørelser, gaver og tilleggsgodes Ingen ansatt i eller representant for CGG har lov til å ta i mot gaver, godtgjørelser eller andre tilleggsgoder fra en kunde, leverandør eller konkurrent. Kun gaver eller tilleggsgoder av mindre verdi, som ikke utbetales kontant og som er i overensstemmelse med godtatt skikk og bruk, og med betingelsene knyttet til kampen mot korrupsjon, kan bli akseptert eller tilbudt. Den ansatte eller representanten skal kontakte direkte sin overordnede dersom det hersker usikkerhet eller tvil om dette. Den ansatte eller representanten kan under ingen omstendigheter be om en gave eller tilleggsgode. Offentlig virksomhet CGG respekterer de ansattes rett til å uttrykke seg, si sine meninger og delta i det offentlige liv som fullverdige statsborgere. Men for å unngå enhver interessekonflikt, plikter den ansatte eller representanten å avstå fra å involvere konsernet i sin offentlige eller politiske virksomhet, engasjere konsernets ressurser for å støtte opp om en politisk kandidat eller et politisk parti, eller ta del i enhver beslutning angående konsernet, gjort av en offentlig instans eller en regjeringsinstans. 12 Etiske retningslinjer

13 Respekt for personer 3 og for miljøet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse og sikkerhet Helse og sikkerhet for de ansatte og konsernets representanter er en prioritet for CGG-konsernet. Hver ansatt og representant har krav på å arbeide under sikre omgivelser og i et sunt arbeidsmiljø, og de har også et ansvar for ved riktig atferd å bidra til å opprettholde denne typen miljø. På dette punktet gjelder konsernets politikk alle ansatte eller representanter og underleverandører, og bygger på HMS-styring med en forebyggende fremgangsmåte når det gjelder risikostyring. Denne politikken skal overholdes uten unntak av alle ansatte og alle representantene, gjennom eksemplarisk oppførsel og delt årvåkenhet. Sikkerhet CGG forplikter å garantere et sikkert arbeidsmiljø ved å mobilisere ressurser og bruke prosedyrer som har som mål å beskytte de ansatte og representantene, konsernets aktiva og operasjoner fra enhver risiko for ulykke, tap eller skade som skyldes kriminell, fiendtlig eller ondsinnet aktivitet. Hver ansatt eller representant er ansvarlig for at alle sikkerhetstilknyttede risikoer i hans/hennes omgivelser er forsvarlig identifisert. Miljø Som en del av vårt engasjement for bærekraftig utvikling, har CGG iverksatt en miljøpolitikk og prosedyrer for gjennomføring av sin virksomhet. Disse prosedyrene omfatter beskyttelse av biodiversitet, avfallshåndtering, forebygging av oljesøl og uttømming, styring av gassutslipp, energiforbruk og vannbehandling. Overhold av lover, regelverk og normer om miljøvern, reduksjon av konsernets innvirkning på miljøet, og effektiv avfallshåndtering skal tas til etterretning ved alle de avgjørelser og tiltak som vedtas av de ansatte og representantene, og skal inngå helt fra utkaststadiet for gjennomføringen av alle våre prosjekter. CGG oppfordrer sine leverandører og underleverandører til å styre miljøvernssaker på samme måte, med pålitelighet og ansvarlighet. CGG forventer i tillegg av sine leverandører og underleverandører at de arbeider for å redusere sitt forbruk av vann, energi og naturressurser. Fremming og anvendelse av de grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen CGG anerkjenner fordelene med å arbeide i et positivt arbeidsmiljø. CGG slutter derfor opp om prinsippene i The International Labour Organization, og forventer av sine leverandører og underleverandører at de overholder de samme prinsippene. Etiske retningslinjer 13

14 Vern av konsernets 4 aktiva Sannferdighet og beskyttelse av informasjon For å sikre vern av konsernets aktiva, skal de ansatte eller representantene, innen rammen for sitt ansvarsområde, sørge for at all informasjon som gis til autoriserte mottakere er nøyaktig og pålitelig. De skal også ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte den konfidensielle karakter for informasjon de har tilgang til som en del av deres arbeidsforpliktelser og ansvarsområder. Ansatte og representanter skal overholde forbudet mot å legge frem konfidensiell informasjon muntlig, skriftlig eller elektronisk uten å ha fått spesielt tillatelse til dette av sine overordnede. Denne forbudet gjelder selv etter at den ansatte eller representanten ikke lenger arbeider for konsernet. Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder både informasjon som CGG får fra sine kunder, og informasjon som kommer fra CGG selv. Som en generell regel skal CGG overholde konfidensialiteten for all informasjon som fås fra kundene og all informasjon som kommer inn som et resultat av forholdet til kundene. Konfidensiell CGG-informasjon, som: 1. Forslag eller prosjeker om nye produkter. 2. Ikke publisert eller varemerket informasjon om producktdesign og ytelse, forskning, utvikling, fabrikasjon, distribusjon, markedsføring og salg 3. Informasjon om kunder, salg, innkjøpsordre og salgsbetingelser 4. Viktige kontrakter 5. Tilbud om oppkjøp eller joint ventures 6. Innhold i saker som angår rettslige handlinger, og da spesielt rettslige handlinger knyttet til immaterielle rettigheter. utgjør et viktig gode som skal vernes om og beskyttes av alle ansatte og representanter innen konsernet. Denne informasjonen er CGG s eiendom, og skal kun brukes med behørig tillatelse under utførelse av den ansattes eller representantens arbeidsplikter og ansvarsområde. På samme måte skal ansatte og representanter for konsernet heller ikke legge frem konfidensiell informasjon fra tidligere arbeidsgivere. Vern om konsernets eiendom og ressurser Som en del av deres plikter, har ansatte i og representanter for CGG tilgang til bruk av aktiva som tilhører konsernet. Disse aktiva skal utelukkende brukes til inntekt for konsernet. I tillegg skal de ansatte og representantene i CGG beskytte disse aktiva mot forringelse, tap eller ødeleggelse. Disse effekter og ressurser omfatter immaterielle rettigheter som handelshemmeligheter, patenter og varemerker, og også konsernets installasjoner, anlegg, utstyr og økonomiske ressurser. Bruk av nformasjonsteknologi Programvarer uten lisens skal ikke brukes på konsernets datamaskiner. De ansatte og representantene har ikke lov til å laste ned informasjon fra Internet som ikke har noe med deres yrkesaktivitet å gjøre. På CGG s Intranet finnes det Generelle Instruksjoner som setter opp reglene for riktig bruk av dataressurser. 14 Etiske retningslinjer

15 Økonomisk sikkerhet 5 og åpenhet Fransk lov og gjeldende amerikanske regelverk krever at CGG, i overensstemmelse med en fastsatt timeplan, innlemmer komplett, upartisk, nøyaktig og klar informasjon om konsernets økonomiske situasjon i de rapporter og dokumenter som innleveres til de franske sikkerhetsinstansene, L Aurorité des Marchés Financiers (AMF), eller til US Securities and Exchange Commission (SEC), og i alle offentlige publikasjoner som CGG måtte komme med. Enhver ansatt eller representant som er involvert i registrering av transaksjoner skal påse at disse transaksjonene blir forsvarlig gjengitt i regnskapet til konsernets forskjellige enheter, i samsvar med de gjeldende regnskapsprinsipper og prosedyrer. I tillegg skal økonomisk informasjon som gis i forbindelse med finansrapportene kunne utgjøre et grunnlag for en presis og relevant vurdering av den økonomiske situasjonen i hver enhet. Reglene for regnskap og økonomiske regler som gjelder innen konsernet, er tilgjengelig på CGG s Intranettside. Etiske retningslinjer 15

16 Interne kontroller og rollen til 6 den interne revisjonsavdelingen Internkontrollsystemet har som mål å oppnå en holdbar forsikring om at konsernets formål blir overholdt på følgende områder: Ytelse og optimalisering av operasjoner, inkludert beskyttelse av aktiva Pålitelighet når det gjelder all økonomisk informasjon Overhold av gjeldende lover og regelverk. Alle ansatte og representanter er en del av det interne kontrollsystemet, og skal bidra til at det fungerer. De skal bevise at enhver informasjon de blir bedt om, blir overlevert på en fullstendig åpen måte, og de skal under ingen omstendigheter vanskeliggjøre gjennomføringen av revisjoner som blir gjennomført av eksterne eller interne revisorer. Styret, lederne, interne revisorer og andre medlemmer av arbeidsstokken bidrar aktivt til å gjøre internkontrollsystemet effektivt. Konsernet har en intern revisjonsstruktur, med sine egne prosedyrer, som opererer uavhengig og objektivt, og som rapporterer inn til konsernets ledelse og til revisjonskomiteen i styret. Den interne revisjonsavdelingen foretar vurdering av interne revisjoner ved hjelp av de generelle retningslinjer og hjelpemidler oppsat av COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) og overholder de etiske og profesjonelle retningslinjene utviklet av det Interne Revisjonsinsituttet. Den interne revisjonsavdelingen foretar regelmessige kontroller i hver av de viktigste enhetene i konsernet. Prioriteten blir her satt opp etter de operasjonene som pågår og risikograden. Den årlige revisjonsplanen blir fastsatt av CGG Executive Committee, og blir fremlagt for revisjonskomiteen i styret. Den interne revisjonsavdelingen foretar økonomiske revisjoner, regnskapsrevisjoner og revisjoner når det gjelder drift. Anbefalinger som resulterer av disse revisjonene valideres av konsernets Executive Committee, og relaterte handlingsplaner kontrolleres gjennom interne revisjoner helt til de problemene som har ført til handlingsplanen, har blitt løst. 16 Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Respekt Beskyttelse Overholdelse Etikk Sikkerhet Forebygging Sikker Respekt Beskyttelse Overholdelse Etikk Sikkerhet Forebygging Beskyttelse Overholdelse Åpenh

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden

Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden Styret («styret») hos Kelly Services, Inc. («selskapet») har adoptert følgende retningslinjer for god forretningsskikk og etisk opptreden («retningslinjer»)

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) Godkjent av styret 10.2.2010 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter.

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter. Dette jobbhjelpemiddelet er ikke en fullstendig kopi av Seveso ll-direktivet. Innholdet har blitt konsolidert for kortfattethet og bør ikke brukes som referanse når det utføres oppgaver relatert til Seveso-samsvar.

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2 Kjære kollega! Brev fra konsernsjefen De etiske retningslinjene til Dresser-Rand ( Reglene ) dreier seg om de samlede verdiene og standardene for adferd som gjør Dresser-Rand en

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING

VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR SAKSBEHANDLING VEDLEGG XV OMHANDLET I ARTIKKEL 8.6 NR. 1 STANDARDREGLER FOR VOLDGIFTSPANELETS SAKSBEHANDLING I dette vedlegg menes med Artikkel

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (BAC) (Vedtatt av styret 28.04.2014) 1 FORMÅL Revisjonsutvalget er et underutvalg av Statoil ASAs styre, og har som formål å være et saksforberedende organ i forhold

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 2 Etiske retningslinjer BDO ETISKE RETNINGSLINJER Som revisjons- og rådgivningsselskap er vi avhengig av å ha full tillit fra markedet. Det å være klar på vårt etiske ståsted er en

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer