Etiske retningslinjer. cgg.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer. cgg.com"

Transkript

1 Etiske retningslinjer cgg.com

2

3 Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i dette at vi hos CGG har laget en oppdatert versjon av dokumentet med våre etiske retningslinjer. Veldig mye av vår virksomhet er basert på vår integritet. Fordi vår suksess er så nært knyttet til vårt rykte, er det opp til hver og én av oss å verne om dette ryktet. Det har en innfl ytelse på den oppfatningen kundene har om våre produkter og våre tjenester, og hvordan våre aksjeeiere betrakter oss som en investering for dem. Vi har i de siste årene sett mange eksempler på store bedrifter som har fått sitt gode rykte svertet på grunn av uetiske handlinger av et par personer eller én enkelt person. Å handle med integritet og redelighet er ikke bare et spørsmål om å bevare bedriftens image og rykte, eller om å unngå rettslige tvister. Det dreier seg også om å opprettholde en arbeidsplass vi er stolte av å jobbe på. Og for hver og én av oss dreier det seg til syvende og sist om å vite at vi gjør det riktige. At vi gjør vårt arbeid som profesjonelle fagfolk, at vi behandler hverandre og våre kunder med respekt, og at vi påtar oss ansvar. For å si det enkelt, betyr det at vi gjør jobben vår riktig. De etiske retningslinjene er retningslinjer for riktig atferd. Vår hensikt er at disse etiske retningslinjene, sammen med de generelle retningslinjene for vårt selskap, som vårt formål, vår visjon og våre verdier, vil hjelpe hver og én av oss til å levere våre produkter og våre tjenester med integritet. Ta godt vare på dette dokumentet med de etiske retningslinjene og les dem ofte. Hvis du har noen spørsmål, be om hjelp. Med ditt bidrag vil vårt rykte som en bedrift som konstant leverer ytelser på toppnivå, kunne vare langt inn i fremtiden. Jeg ønsker å takke deg for din støtte og ditt personlige engasjement. Med vennlig hilsen, Jean-Georges Malcor CEO

4

5 Innhold 1 Overhold 2 Forebygging 3 Respekt 4 Vern 5 Økonomisk 6 Interne av lover og regelverk Generelle prinsipper Regler forbundet med kampen mot korrupsjon Overhold av regler om innsidehandel Overhold av regler og lover om antitrust av interessekonflikter Forhold til konkurrenter, kunder eller leverandører Rettferdig handel Godtgjørelser, gaver og tilleggsgoder Offentlig virksomhet for personer og for miljøet Helse, miljø og sikkerhet Fremming og anvendelse av de grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen om konsernets aktiva Sannferdighet og beskyttelse av informasjon Vern om konsernets eiendommer og ressurser Bruk av informasjonsteknologi sikkerhet og åpenhet kontroller og rollen til den interne revisjonsavdelingen 7 Arkivering 8 Opprettelsen av en etikk-komité

6 Innledning Hvorfor har CGG satt opp et dokument med etiske retningslinjer? Disse etiske retningslinjene er ikke en helt ny ting. Retningslinjene oppdaterer, reviderer og oppsummerer, i én og samme ramme, CGG s standarder når det gjelder de ansattes atferd, for å hjelpe oss å handle i overensstemmelse med konsernets verdier. De etiske retningslinjene referer til viktig informasjon som du trenger å ha kjennskap til, inkludert informasjon om hvor du kan få ekstra hjelp. Men retningslinjene kan ikke ta for seg hver enkelt situasjon. De kan heller ikke erstatte ditt individuelle ansvar, din gode vurderingsevne og din sunne fornuft som bidrar til at dine handlinger aldri skader CGG s hardt opptjente rykte om integritet og redelighet. Blir alle de reglene jeg trenger å kjenne til forklart i de etiske retningslinjene? De etiske retningslinjene utgjør et utgangspunkt. Men de kan ikke beskrive alle lovene, alle regelverkene eller alle CGG s prosedyrer som gjelder for ditt arbeid. Bedriften opererer med enda flere normer, instruksjoner og prosedyrer som støtter opp under de etiske retningslinjene. Det er opp til deg å sørg for at du kjenner til de reglene som gjelder deg. Du kan finne ut mer om dette på InSite under Politikk og Prosedyrer. Hva med de forskjellige lovene i de forskjellige land? CGG er et verdensomspennende selskap, og det betyr at våre ansatte er underlagt lover og regelverk i forskjellige land. Hver og en av oss er ansvarlig for å kjenne til og overholde de lovene som gjelder i det landet vi lever og arbeider. Dette dokumentet med etiske retningslinjer fastsetter prinsippene for god forretningsskikk som gjelder hele konsernet, uansett sted. Dersom det foreligger forskjeller som følge av lokale skikker, normer, lover eller regelverk, skal du overholde enten konsernets etiske retningslinjer eller de lokale kravene, men alltid den av dem som setter de høyeste kravene. Dersom du har spørsmål, kan du stille dem til din overordnede eller til medlemmene av etikk-komiteen. Hvem skal følge disse retningslinjene? Alle ansatte skal overholde prinsippene og kravene som fremstilles i disse retningslinjene, og skal bruke dem som en veiledning når de handler på vegne av CGG. De ansatte må påse at ikke underleverandører, handelsagenter, konsulenter eller andre tredjeparter utfører handlinger som kan komme i konflikt med disse retningslinjene. Ansatte som bruker underleverandører, handelsagenter eller konsulenter til å utføre arbeid for CGG, skal sørge for at disse tredjepartene blir informert om de etiske retningslinjene og skal oppnå at de samarbeider for å overholde dem. Dette betyr, der det er mulig, at det skal settes opp en kontraktbetingelse der det fremgår at tredjeparten skal overholde de etiske retningslinjene under arbeid som gjøres for oss. De ansatte skal i denne forbindelse melde fra om ethvert brudd på de etiske retningslinjene eller enhver inkonsekvent atferd fra en tredjeparts side. I fellesforetak der vi er operatøren, skal våre retningslinjer gjelde direkte. Dersom vi ikke er operatøren, skal vi gjøre det vi kan for å påvirke våre partnere til å anvende tilsvarende prinsipper. Dersom de etiske retningslinjene blir brutt, kan det vise seg nødvendig med rettslige tiltak. Forpliktelsene til personer som har oppsyn med andre De personene som har oppsyn med andre, har ekstra forpliktelser i forbindelse med de etiske retningslinjene. De skal: Oppmuntre til at retingslinjene blir overholdt og til etisk atferd generelt. De skal med andre ord med sin egen atferd vise de andre hva integritet og redelighet i arbeidet betyr. Påse at de personene som de har oppsyn med har forstått kravene i retningslinjene og har de nødvendige ressurser til å kunne innfri dem. Om nødvendig, organisere tilpasset opplæring. Påse at de underordnede overholder de etiske retningslinjene. Påse at tredjeparter som handler på vegne av CGG arbeider på en måte som er i overensstemmelse med retningslinjene. Til enhver tid sette igjennom kravene i retningslinjene. Støtte opp om ansatte som, i god tro, stiller spørsmål eller fremlegger problemer. 6 Etiske retningslinjer

7 Din personlige forpliktelse til å gjøre det som er riktig Disse etiske retningslinjene eller reglene utgjør en forpliktelse til å gjøre det som er riktig. Ved å arbeide hos CGG, går du med på å overholde denne forpliktelsen. Det er viktig at du får forståelse for kravene i reglene og alle de standarder, instruksjoner og prosedyrer som gjelder for din jobb, og at du overholder dem. Personer som utelater å overholde disse reglene, utsetter seg selv, deres medarbeidere og CGG for risikable konsekvenser. Stille spørsmål og ta opp problemer Du må melde fra om alle brudd eller potensielle brudd på CGG s etiske forpliktelser som du blir informert om, enten disse angår deg personlig, eller de har blitt direkte innrapportert til deg eller via andre. Det er også viktig at du spør om råd dersom du er usikker på hvilket handlingsforløp som skal følges. Dersom du er usikker på om du i det hele tatt skal ta opp en sak, bør du stille deg selv noen veldig enkle spørsmål: Er den handlingen det gjelder lovlig? Er handlingen i overensstemmelse med CGG s etiske retningslinjer? Er den i samsvar med konsernets verdier? Utsetter den CGG for en uakseptabel risoko? Stemmer den overens med de forpliktelser og garantier vi har gitt andre? Hva tror du andre personer vil tenke om denne handlingen din leder, dine kolleger og din familie? Hvorddan tror du denne handlingen vil se ut dersom den omtales i avisene? Føles det riktig? Det kan ofte være lettere å ikke si noe, eller se en annen vei. Men vår forpliktelse når det gjelder integritet betyr at vi aldri må overse et rettslig eller etisk problem som bør behandles. Hvor kan du henvende deg for å få hjelp? Dine direkte overordende er et lurt sted å starte for å ta opp problemer av rettslig karakter eller som gjelder forretningsatferd. Du kan også oppnå hjelp fra: Din personalsjef CGG s juridisk representant (sentralt/ i divisjonene). Men dersom du ikke føler deg komfortabel med å bruke disse ressursene, kan du også kontakte CGG s etikk-komité eller etiske hotline, som beskrevet under. CGG EthicsAlert Line Dersom du ikke vet hvor du kan finne hjelp, eller dersom du ikke føler deg vel med å kontakte de instansene som er identifisert i retningslinjene, kan du benytte deg av CGG s etikk-komité og en ekstra ressurs som har blitt opprettet for å gi deg hjelp: EthicsAlert. Måle med EthicsAlert er å svare på spørsmål når det gjelder overhold av reglene, etisk atferd og krav som er beskrevet i disse retningslinjene. EthicsAlert-telefonlinjen betjenes av et eksternt, uavhengig selskap som assisterer bedrifter med svar på spørsmål som gjelder overhold av regler og etikk. Du må være oppmerksom på at EthicsAlert-telefonlinjen er forbeholdt SOX- (økonomi, regnskap og bankvirksomhet) og korrupsjonssaker, og at oppringninger som gjelder andre saker vil bli satt over til etikk-komiteen. Alle andre saker skal derfor tas opp direkte med den denne komiteen. ATT Service Access Code Telefonlinjen er operasjonell hele døgnet rundt, syv dager i uken, og har en tolketjeneste disponibel til enhver tid. Du finner en komplett liste over de lokale telefonnumrene under, og på InSite på adressen E-postadressen til etikk-komiteen er: Ring først det tilgangsnummeret som gjelder for det landet du bor, som vist i tabellen under, og deretter følgende gratis nummer: Oppringningen er gratis og vil ikke blir tapet. Etiske retningslinjer 7

8 Land Tilgangsnummeret til tjenesten Gratis telefonnummer Angola Argentina Australia Østerrike Brasil Bolivia Canada Kina, Sør Kina Nord, Bejing Colombia Frankrike Tyskland India Indonesia Italia Kazakhstan Malaysia Mexico Norge Peru Russland Moskva Singapore Sør-Afrika Spania Sveits Thailand Emirater, Forente Arabiske U.S.A Storbritannia Venezuela Etiske retningslinjer

9 Hva skjer hvis jeg ringer EthicsAlert? Og kan jeg ringe anonymt? EthicsAlert opereres av en ekstern, uavhengig bedrift. Hvis du ringer EthicsAlert, vil en helt uavhengig operatør lytte til hva du har å si og han/hun vil deretter gi deg et detaljert sammendrag av det du har sagt. Den personen du har snakket med vil deretter, helt konfidensielt, bringe ditt spørsmål eller ditt problem videre til den personen hos CGG som er den rette til å ta for seg denne saken, som beskrevet under. Problemene vil bli tatt opp av CGG s etikkkomité, som handler helt uavhengig for å garantere en rettferdig og objektiv tilnærmelse av saken. Dersom du ønsker det, kan telefonsamtalen til EthicsAlert gjøres anonymt. Men det kan ofte være lettere for saksbehandlerne å etterforske saken dersom du oppgir navnet ditt. Som forklart under, fører CGG en helt urokkelig linje når det gjelder fordømming av hevnaksjoner mot personer som i god tro har tatt opp problemer forbundet med de etiske retningslinjene. Alt vil bli gjort for å gi deg et raskt svar og for at ditt spørsmål eller ditt problem skal bli behandlet så fort som mulig, spesielt dersom omstendighetene tilsier at dette haster. Etikk- komiteen overvåker integriteten i EthicsAlert-programmet, ved å kontrollere svarene som gis på forskjellige spørsmål og henvendelser for å være sikker på at de blir riktig behandlet. Hevnaksjoner blir ikke tolerert Enhver ansatt som i god tro søker om råd, tar opp et problem eller melder fra om uredelig atferd, følger de etiske retningslinjene vi har satt opp, og gjør derfor det rette. CGG vil under ingen omstendigheter tolerere hevnaksjoner mot denne personen. Vi tar innmeldinger om hevnaksjoner veldig alvorlig. Beskyldninger og hevnaksjoner vil bli etterforsket, og nødvendige tiltak vil bli tatt. Enhver person som er ansvarlig for represalier overfor en annen person som i god tro har meldt fra om mistanker om uredelig atferd eller andre risikoelementer, vil bli underlagt disiplinære tiltak som kan gå så langt som til oppsigelse. Dersom du har mistanke om at du eller noen du kjenner har vært utsatt for hevnaksjoner fordi du/han/hun har tatt opp et problem når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene, bør du umiddelbart ta kontakt med etikk-komiteen. Hva er rollen til CGG etikk-komité? CGG har opprettet en etikk-komité, som består av senior managers som arbeider helt selvstendig. Lederne i CGG og alle de ansatte er sammen ansvarlige for at de etiske retningslinjene blir fulgt. Etikk-komiteen krever at alle som arbeider for CGG overholder forpliktelsene og støtter opp om de etiske retningslinjene, slik at disse gjenspeiles i alt det vi foretar oss. Komiteen har som mål å: Forebygge og detektere ulovlig eller uetisk forretningsskikk. Vurdere kontinuerlig enhver risiko for mislighold av de etiske retningslinjene, og sørge for at interne kontroller tar for seg disse risikoene. Gi bistand til de ansatte for å hjelpe dem med å overholde de etiske retningslinjene og gjeldende lover. Gi og overvåke opplæring og kommunikasjon når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene. Overvåke alle interne etterforskningsprosesser. Gjennomgå og fremme enhetlige disiplinære prosedyrer ved brudd på de etiske retningslinjene, og arbeide for at overhold av de etiske retningslinjene blir innlemmet i prosedyrene ved evaluering av ytelse. Levere uavhengige vurderinger når det gjelder overhold av de etiske retningslinjene til konsernets administrerende direktør og styre. Du kan få informasjon om den etiske komiteen fra: For ytterligere informasjon gå til: insite/group/ethics/ Etiske retningslinjer 9

10 Overhold av lover 1 og regelverk Generelle prinsipper Fordi CGG finnes i en rekke land rundt om i verden, er selskapet underlagt en rekke forskjellige lover og regelverk. Alle ansatte og representanter skal under alle omstendigheter overholde gjeldende lover og regelverk, spesielt når det gjelder miljøvern, konkurranseatferd, forretningsskikker, skatter og avgifter. I tillegg, og forde CGG er børsnotert både i Frankrike og i USA, skal begge selskapets enheter overholde de reglene de er underlagt som børsnoterte aksjeutstedere, og det uansett hvilket land den gjeldende enheten er etablert i. Alle ansatte og representanter oppfordres til å skaffe seg den nødvendige forståelse for de pålagte reglene som skal overholdes i forbindelse med deres arbeid. Dersom det foreligger uklarhet eller usikkerhet, skal den ansatte eller representanten rådføre seg med sin overordnede som vil bestemme hvilken handlingslinje som skal følges. Alle ansatte og representanter skal i tillegg overholde alle forpliktelser som er blitt gjort under forhold til kunder, leverandører eller andre CGG-partnere. Han/hun skal behandle alle partnere og kundre på en rettferdig måte, basert på kriterier om objektivitet og åpenhet. Regler forbundet med kampen mot korrupsjon CGG forkaster alle former for korrupsjon. CGG forkaster alle former for korrupsjon. CGG forplikter seg spesielt til aldri å ty til korrupsjon for urettmessing å oppnå eller beholde omsetning eller andre fordeler i sin internasjonale forretningsvirkomhet, dette i overensstemmelse med OCADkonvensjonen om bekjempelse av bestikkelser av offentlige representanter i andre land, og i overensstemmelse med nasjonale lovverk (inkludert The Foreign Corrupt Practises Act i USA) og Prinsipp 10 i UNGC. For nærmere informasjon om OCEDkonvensjonen, se Overhold av regler om innsidehandel Lovverk som styrer de finansmarkedene der CGG er børsnotert regulerer strengt retten til handelsaktivitet på markedet av ansatte som i egenskap av sitt arbeid eller sitt profesjonelle ansvar, oppnår privilegert informasjon når det gjelder CGG-konsernet økonomiske situasjon eller utsikter. Informasjon ansees vanligvis som viktig dersom den har innflytelse på det børsnoterte selskapets økonomiske resultater. Viktig informasjon kan være knyttet til salg, ordreboken, de økonomiske og budjettrelaterte utsiktene, teknologiske utviklinger (f.eks. patenter under forberdelse), mulige restruktureringer eller reorganisasjoner, lansering eller tilbaketrekking av produkter eller tjenester, betydelige endringer blant aksjeeierne eller i ledelsen, transaksjoner som berører selskapets kapital, dividender, eller uventet fremkomst eller oppgjør av en tvist, etc. Chief Financial Officer (CFO) foretar en kontinuerlig oppdatering av listen over innsidetradere. I tillegg blir det satt opp en liste over innsidetradere for hvert enkelt prosjekt, og hver person som står på denne listen må skrive under på en avtale der det fremgår at han/hun skal holde konfidensielt all informasjon forbundet til det gjeldende prosjektet, og at han/hun skal overholde alle de regler og bestemmelser som gjelder for innsidetradere. 10 Etiske retningslinjer

11 Følgelig skal alt relevant personale avstå fra å foreta handlinger knyttet til CGG s verdipapirer, enten dette skjer direkte eller via et mellomledd, helt til informasjonen om dette har blitt offentliggjort. Mislighold av det gjeldende lovverk på dette punkt er både sivilt og kriminelt straffbart. Det er kun etter at denne informasjonen har blitt offentliggjort at disse personene har rett til å handle. Overhold av regler og lover om antitrust De fleste land har lover og regelverk som har som mål å fremme rettferdig konkurranse og forby visse skikker som kan virke hemmende på handelsutviklingen (som for eksempel ulovlige avtaler mellom leverandørene). Ansatte og representanter i konsernet plikter å ha kjennskap til og å overholde disse lovene og regelverkene. Dersom dette ikke blir overholdt, kan det ha seriøse konsekvenser for konsernet i sin helhet, og for de gjeldende enhetene. Disse lovene og regelverkene er ofte meget komplekse, og dersom det foreligger usikre punkter, skal de ansatte innhente ytterligere informasjon fra de medlemmene av personalet som er velinformert på dette punktet. Etiske retningslinjer 11

12 Forebygging av 2 interessekonflikter Forhold til konkurrenter, kunder eller leverandører Det foreligger en interessekonflikt dersom de private interessene til en ansatt eller en representant, eller interessene til venner eller familiemedlemmer til denne personen, kommer i indirekte eller direkte konflikt med interessene til CGG eller en av CGG s kunder eller leverandører. I henhold til disse prinsippene er følgende å anse som interessekonflikter: Drive private transaksjoner med kunder, leverandører, partnere eller konkurrenter uten å ha søkt om og fått tillatelse fra relevant personale. Ha finansiell interesse i eller drive private transaksjoner med kunder, leverandører, partnere eller konkurrenter uten å ha søkt om og fått tillatelse fra relevant personale. Inngå og dyrke forhold som frembringer privilegert informasjon eller medfører bruk av innflytelse, spesielt i følgende tilfeller: 1. Direkte eller indirekte erverv av aksjer som utstedes av en kunde, leverandør, partner eller konkurrent; 2. Aksept eller søknad om lån, forskudd, garantier eller andre tjenester gitt av en tredjepart utenfor konsernet, med det mål for øye å øve innflytelse på konsernets avgjørelser.; 3. Utøve arbeid for en leverandør til konsernet, en kunde eller en konkurrent samtidig som man arbeider i konsernet. Rettferdig handel Ansatte i og representanter for CGG skal overholde reglene om rettferdig handel (fair trade), spesielt overfor kunder og leverandører, og det til det beste for all parter. Denne typen politikk vil sikre et tillitsforhold som igjen vil kunne føre til en langvarig forretningsforbindelse. Vårt forhold til våre kunder og vår evne til å tilfredsstille deres behov, utgjør hjørnesteinen for vår konsernkultur. Vi forplikter å levere våre kunder teknologiske produkter som er på det aller beste nivå, og tjenester av den aller beste verdi når det gjelder pris, kvalitet, levering, tid, sikkerhet og respekt for miljøet. Godtgjørelser, gaver og tilleggsgodes Ingen ansatt i eller representant for CGG har lov til å ta i mot gaver, godtgjørelser eller andre tilleggsgoder fra en kunde, leverandør eller konkurrent. Kun gaver eller tilleggsgoder av mindre verdi, som ikke utbetales kontant og som er i overensstemmelse med godtatt skikk og bruk, og med betingelsene knyttet til kampen mot korrupsjon, kan bli akseptert eller tilbudt. Den ansatte eller representanten skal kontakte direkte sin overordnede dersom det hersker usikkerhet eller tvil om dette. Den ansatte eller representanten kan under ingen omstendigheter be om en gave eller tilleggsgode. Offentlig virksomhet CGG respekterer de ansattes rett til å uttrykke seg, si sine meninger og delta i det offentlige liv som fullverdige statsborgere. Men for å unngå enhver interessekonflikt, plikter den ansatte eller representanten å avstå fra å involvere konsernet i sin offentlige eller politiske virksomhet, engasjere konsernets ressurser for å støtte opp om en politisk kandidat eller et politisk parti, eller ta del i enhver beslutning angående konsernet, gjort av en offentlig instans eller en regjeringsinstans. 12 Etiske retningslinjer

13 Respekt for personer 3 og for miljøet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse og sikkerhet Helse og sikkerhet for de ansatte og konsernets representanter er en prioritet for CGG-konsernet. Hver ansatt og representant har krav på å arbeide under sikre omgivelser og i et sunt arbeidsmiljø, og de har også et ansvar for ved riktig atferd å bidra til å opprettholde denne typen miljø. På dette punktet gjelder konsernets politikk alle ansatte eller representanter og underleverandører, og bygger på HMS-styring med en forebyggende fremgangsmåte når det gjelder risikostyring. Denne politikken skal overholdes uten unntak av alle ansatte og alle representantene, gjennom eksemplarisk oppførsel og delt årvåkenhet. Sikkerhet CGG forplikter å garantere et sikkert arbeidsmiljø ved å mobilisere ressurser og bruke prosedyrer som har som mål å beskytte de ansatte og representantene, konsernets aktiva og operasjoner fra enhver risiko for ulykke, tap eller skade som skyldes kriminell, fiendtlig eller ondsinnet aktivitet. Hver ansatt eller representant er ansvarlig for at alle sikkerhetstilknyttede risikoer i hans/hennes omgivelser er forsvarlig identifisert. Miljø Som en del av vårt engasjement for bærekraftig utvikling, har CGG iverksatt en miljøpolitikk og prosedyrer for gjennomføring av sin virksomhet. Disse prosedyrene omfatter beskyttelse av biodiversitet, avfallshåndtering, forebygging av oljesøl og uttømming, styring av gassutslipp, energiforbruk og vannbehandling. Overhold av lover, regelverk og normer om miljøvern, reduksjon av konsernets innvirkning på miljøet, og effektiv avfallshåndtering skal tas til etterretning ved alle de avgjørelser og tiltak som vedtas av de ansatte og representantene, og skal inngå helt fra utkaststadiet for gjennomføringen av alle våre prosjekter. CGG oppfordrer sine leverandører og underleverandører til å styre miljøvernssaker på samme måte, med pålitelighet og ansvarlighet. CGG forventer i tillegg av sine leverandører og underleverandører at de arbeider for å redusere sitt forbruk av vann, energi og naturressurser. Fremming og anvendelse av de grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen CGG anerkjenner fordelene med å arbeide i et positivt arbeidsmiljø. CGG slutter derfor opp om prinsippene i The International Labour Organization, og forventer av sine leverandører og underleverandører at de overholder de samme prinsippene. Etiske retningslinjer 13

14 Vern av konsernets 4 aktiva Sannferdighet og beskyttelse av informasjon For å sikre vern av konsernets aktiva, skal de ansatte eller representantene, innen rammen for sitt ansvarsområde, sørge for at all informasjon som gis til autoriserte mottakere er nøyaktig og pålitelig. De skal også ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte den konfidensielle karakter for informasjon de har tilgang til som en del av deres arbeidsforpliktelser og ansvarsområder. Ansatte og representanter skal overholde forbudet mot å legge frem konfidensiell informasjon muntlig, skriftlig eller elektronisk uten å ha fått spesielt tillatelse til dette av sine overordnede. Denne forbudet gjelder selv etter at den ansatte eller representanten ikke lenger arbeider for konsernet. Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder både informasjon som CGG får fra sine kunder, og informasjon som kommer fra CGG selv. Som en generell regel skal CGG overholde konfidensialiteten for all informasjon som fås fra kundene og all informasjon som kommer inn som et resultat av forholdet til kundene. Konfidensiell CGG-informasjon, som: 1. Forslag eller prosjeker om nye produkter. 2. Ikke publisert eller varemerket informasjon om producktdesign og ytelse, forskning, utvikling, fabrikasjon, distribusjon, markedsføring og salg 3. Informasjon om kunder, salg, innkjøpsordre og salgsbetingelser 4. Viktige kontrakter 5. Tilbud om oppkjøp eller joint ventures 6. Innhold i saker som angår rettslige handlinger, og da spesielt rettslige handlinger knyttet til immaterielle rettigheter. utgjør et viktig gode som skal vernes om og beskyttes av alle ansatte og representanter innen konsernet. Denne informasjonen er CGG s eiendom, og skal kun brukes med behørig tillatelse under utførelse av den ansattes eller representantens arbeidsplikter og ansvarsområde. På samme måte skal ansatte og representanter for konsernet heller ikke legge frem konfidensiell informasjon fra tidligere arbeidsgivere. Vern om konsernets eiendom og ressurser Som en del av deres plikter, har ansatte i og representanter for CGG tilgang til bruk av aktiva som tilhører konsernet. Disse aktiva skal utelukkende brukes til inntekt for konsernet. I tillegg skal de ansatte og representantene i CGG beskytte disse aktiva mot forringelse, tap eller ødeleggelse. Disse effekter og ressurser omfatter immaterielle rettigheter som handelshemmeligheter, patenter og varemerker, og også konsernets installasjoner, anlegg, utstyr og økonomiske ressurser. Bruk av nformasjonsteknologi Programvarer uten lisens skal ikke brukes på konsernets datamaskiner. De ansatte og representantene har ikke lov til å laste ned informasjon fra Internet som ikke har noe med deres yrkesaktivitet å gjøre. På CGG s Intranet finnes det Generelle Instruksjoner som setter opp reglene for riktig bruk av dataressurser. 14 Etiske retningslinjer

15 Økonomisk sikkerhet 5 og åpenhet Fransk lov og gjeldende amerikanske regelverk krever at CGG, i overensstemmelse med en fastsatt timeplan, innlemmer komplett, upartisk, nøyaktig og klar informasjon om konsernets økonomiske situasjon i de rapporter og dokumenter som innleveres til de franske sikkerhetsinstansene, L Aurorité des Marchés Financiers (AMF), eller til US Securities and Exchange Commission (SEC), og i alle offentlige publikasjoner som CGG måtte komme med. Enhver ansatt eller representant som er involvert i registrering av transaksjoner skal påse at disse transaksjonene blir forsvarlig gjengitt i regnskapet til konsernets forskjellige enheter, i samsvar med de gjeldende regnskapsprinsipper og prosedyrer. I tillegg skal økonomisk informasjon som gis i forbindelse med finansrapportene kunne utgjøre et grunnlag for en presis og relevant vurdering av den økonomiske situasjonen i hver enhet. Reglene for regnskap og økonomiske regler som gjelder innen konsernet, er tilgjengelig på CGG s Intranettside. Etiske retningslinjer 15

16 Interne kontroller og rollen til 6 den interne revisjonsavdelingen Internkontrollsystemet har som mål å oppnå en holdbar forsikring om at konsernets formål blir overholdt på følgende områder: Ytelse og optimalisering av operasjoner, inkludert beskyttelse av aktiva Pålitelighet når det gjelder all økonomisk informasjon Overhold av gjeldende lover og regelverk. Alle ansatte og representanter er en del av det interne kontrollsystemet, og skal bidra til at det fungerer. De skal bevise at enhver informasjon de blir bedt om, blir overlevert på en fullstendig åpen måte, og de skal under ingen omstendigheter vanskeliggjøre gjennomføringen av revisjoner som blir gjennomført av eksterne eller interne revisorer. Styret, lederne, interne revisorer og andre medlemmer av arbeidsstokken bidrar aktivt til å gjøre internkontrollsystemet effektivt. Konsernet har en intern revisjonsstruktur, med sine egne prosedyrer, som opererer uavhengig og objektivt, og som rapporterer inn til konsernets ledelse og til revisjonskomiteen i styret. Den interne revisjonsavdelingen foretar vurdering av interne revisjoner ved hjelp av de generelle retningslinjer og hjelpemidler oppsat av COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) og overholder de etiske og profesjonelle retningslinjene utviklet av det Interne Revisjonsinsituttet. Den interne revisjonsavdelingen foretar regelmessige kontroller i hver av de viktigste enhetene i konsernet. Prioriteten blir her satt opp etter de operasjonene som pågår og risikograden. Den årlige revisjonsplanen blir fastsatt av CGG Executive Committee, og blir fremlagt for revisjonskomiteen i styret. Den interne revisjonsavdelingen foretar økonomiske revisjoner, regnskapsrevisjoner og revisjoner når det gjelder drift. Anbefalinger som resulterer av disse revisjonene valideres av konsernets Executive Committee, og relaterte handlingsplaner kontrolleres gjennom interne revisjoner helt til de problemene som har ført til handlingsplanen, har blitt løst. 16 Etiske retningslinjer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer