ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag"

Transkript

1 en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen, og setter kurs mot nok et år med nye og spennende utfordringer. VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: framforhandle fordeler på vegne av andelseierne. forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne. eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar som skal leies ut. drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar. foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital. drive eiendomsmegling. Strategiplanen SOBBL har strategi- og handlingsplan for perioden Borettslagene og medlemmene har hovedfokus i SOBBLs strategi. MEDLEMMER PR. 31. DESEMBER 2013 Medlemmer Medlemmer 1. januar Innmeldt Utmeldt Medlemmer 31/ SOBBLs medlemmer er fordelt slik: Boende medlemmer Ikke boende medlemmer Tilsammen SOBBL har sitt hovedkontor i St. Mariegate 112, Sarpsborg og avdelingskontor i Storgaten 21, Rakkestad. Begge steder har også SOBBLs datter selskap SOBBL Eiendomsmegling AS som profileres som Privatmegleren, avdelinger. I tillegg har SOBBL Eiendomsmegling AS Privat megleren, salgskontor i Sandesundsveien 3 i Sarpsborg sentrum. SOBBLs vaktmestertjeneste har sin base i Tunebakken 13, Sarpsborg. SOBBL er forretningsfører for 180 tilknyttede borettslag, 19 frittstående borettslag, 6 sam eier og 2 boligaksjeselskap. Et av våre til knyttede borettslag gjennomførte en fisjon i nye frittstående lag har kommet til og et frittstående lag har gått ut. De 207 boligselskapene utgjør til sammen boenheter. 2

3 SOBBL-konsernet har en egenkapital på kr. 87,3 mill., som gir en egenkapitalprosent på 30. Det er også prioritert å utvikle organisasjonen slik at medlemmene får et godt tjenestetilbud. HOVEDTREKK SOBBL med datterselskap regnes som konsern i følge regnskapsloven. Dette gir utslag på avsetninger og egenkapital. Det vises i den forbindelse til notene om regnskapsprinsipper og egenkapitalen. Årets resultat SOBBL som konsern oppnådde i 2013 et overskudd før skatt på kr ,- RESULTATET FOR 2013 FORDELER SEG SLIK: før skatt Samlet sett har virksomheten en sunn forretningsmessig drift. etter skatt SOBBL morselskapet SOBBL Eiendom AS SOBBL Boliger AS SOBBL Eiend.megling AS Konsernresultat SOBBLs overskudd totalt sett, skal benyttes til hovedformålet: Skaffe boliger til medlemmene. Solid egenkapital er en nødvendig forutsetning for videre utvikling av SOBBL i tråd med vårt formål. Egenkapitalen i morselskapet er på kr. 47 mill., som gir en egenkapitalprosent på 62. Styret mener årets resultat gir et meget godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Styret foreslår at årets resultat etter skatt kr ,- i mor selskapet overføres annen egenkapital. Byggeaktivitetene Det er ikke ferdigstilt boligprosjekter i 2013, men SOBBL Boliger AS hadde ved årsskifte bygge aktivitet på Augustaborg i Halden med opp føring av 14 leiligheter. Innflytting/overlevering vil foregå i juli På Skarpnord i Sarpsborg kommune var grunnarbeider i forbindelse med oppføring av 24 leiligheter godt i gang ved årsskiftet. I tillegg er SOBBL engasjert som prosjektleder i forbindelse med oppføring av 10 nye omsorgsboliger i Marker kommune. Omsorgsboligene vil bli organisert som et tilknyttet borettslag til SOBBL. Prosjekter/bygging og planlagte prosjekter med oppstart i 2014 Prosjektet på Skarpnord har oppnådd nødvendig forhåndssalg og er igangsatt med første byggetrinn som utgjør 24 leiligheter av totalt 36. Leilighetene vil være innflyttingsklare tidlig i På Kurland i Sarpsborg er 12 leiligheter under oppføring, med innflytting våren I tillegg har vi ambisjoner om å starte salg og bygging av trinn I på Langemyr på Grålum. Prosjektet vil inneholde 7 leiligheter av totalt 120 som er planlagt på området. Prosjekt fremover i tid SOBBL, datterselskap og selskap der SOBBL er medeier, besitter attraktive tomte områder i Sarpsborg, Halden og Askim utover de planlagte prosjektene med oppstart i I tillegg er SOBBL hele tiden på jakt etter gode bo områder for våre medlemmer og har en jevn tilstrømning av henvendelser i forbindelse med salg av tomteområder eller samarbeide om boligprosjekter. ORGANISASJON OG PERSONELL Ved årsskiftet hadde SOBBL 21 ansatte (20,85 årsverk). 3

4 SOBBL er organisert i 3 avdelinger: Teknisk 7 ansatte, hvorav 4 vaktmestere Økonomi 9 ansatte Forvaltning 4 ansatte Økonomi og forvaltning er tilordnet egne avdelingsledere med resultat- og personalansvar. SOBBL er et autorisert regnskapsførerforetak. Sykefraværet i 2013 var 7,8 % som i vesentlig grad omfatter langtidssykemeldte. Likestilling SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 6 valgte medlemmer, hvorav 3 er kvinner. De ansatte velger styrets 7. medlem. Ansattes representant i denne perioden er mann. Lov om boligbyggelag inneholder egne krav til kjønnskvotering i styret. SOBBLs styresammensetning oppfyller disse kravene. Av SOBBLs 21 ansatte, er 10 kvinner. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. TEKNISK AVDELING Avdelingen ble styrket i november 2013 med ansettelse av ytterligere en ingeniør/prosjektleder. Avdelingen er i hovedsak engasjert med prosjektutvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har i tillegg ansvaret for skadebehandling med oppgjør i mindre forsikringsskader for borettslagene, samt vaktmestertjenesten og IT-systemet i SOBBL. ØKONOMI OG FORVALTNING I hovedsak består virksomheten av forretningsførsel og forvaltning av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Tjenestene er regulert gjennom forretningsføreravtaler. I dette arbeidet inngår bl.a. komplett regnskap og forslag til budsjett, samt koordinering og gjennomføring av generalforsamlinger. En annen viktig og ikke minst krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer. Styreportalen som kom i ny og oppdatert versjon i 2013, er en online tjeneste som benyttes av 79% av våre borettslag. Det utgjør hele 89% av alle leilighetene som SOBBL forvalter. Gjennom Styreportalen kan styrene i borettslagene fortløpende finne oppdatert informasjon om blant annet lagets økonomi og regnskap. KURS SOBBL har gjennomført følgende opplæringstiltak for styrene i borettslagene: Kurs i regnskap og budsjett i borettslag 1 kurs med 22 deltagere. Kurs for nye styremedlemmer i borettslag 2 kurs med til sammen 35 deltagere. Kurs i ny Styreportal 3 kurs hhv. i Sarpsborg, Rakkestad og Ørje med totalt 159 deltagere. Målet med alle våre kurs og samlinger er å styrke kompetansen for styrene i borettslagene. En vellykket tillitsmannskonferanse ble avholdt sammen med Halden Boligbyggelag på Quality Resort i Strømstad den 13. og 14. september. Hele 165 deltagere fra våre felles samarbeidspartnere og borettslagene tilknyttet SOBBL og HABO deltok. MEDLEMSFORDELER Som medlem av SOBBL får du fordelskortet som er et kombinert medlems- og fordelskort. Du får en rekke medlemsfordeler uavhengig av om du bor i borettslag eller ikke. Som medlem får du rabatter og bonus fra flere leverandører både sentralt og lokalt. SOBBL har en løpende prosess med å tilknytte seg flere gode lokalavtaler. SOBBL har en egen hjemmeside på internett som jevnlig blir oppdatert. All løpende informasjon blir lagt ut her. I tillegg utgis medlemsbladet SOBBL-nytt 2 til 3 ganger i året. 4

5 Skarpnord Terrasse på Hafslundsøy STYRENDE ORGANER Generalforsamlingen SOBBLs generalforsamling ble avholdt 13. juni 2013 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Det møtte i alt 90 stemmeberettigede delegater. 79 var delegater fra borettslag og 11 møtte som delegater for våre ikke-boende medlemmer. Styret Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet i alt 42 saker i var et godt år for SOBBL totalt sett. Driften av SOBBL som konsern, har i 2013 vært god, til tross for ingen ferdigstilte og overleverte prosjekt i perioden. Finansinstitusjonenes krav til egenkapital i forbindelse med bygging, må SOBBL imøtekomme ved å levere gode økonomiske resultater. Styret har i året bl.a. fattet følgende vedtak for å styrke SOBBL på kort og lang sikt: Kjøp av tomter/aksjer i eiendomsselskap. Revidert Kvalitetssikringssystem for økonomiavdelingen. DATTERSELSKAPER SOBBL Eiendomsmegling AS Selskapet ble stiftet i 2009 og har fransicheavtale med Privatmegleren. Selskapet ledes av adm. dir. Ole Chr. Arntsen og teller totalt 10 ansatte (8,4 årsverk). 7 ansatte meglere og 3 oppgjørsmedarbeidere/medhjelpere. Styret har bestått av: Trygve Kristoffersen (styreleder), Knut J. Knoll og Ole Chr. Arntsen. Rammebetingelser Virksomheten er regulert av lov om eiendomsmegling og er underlagt kontroll og tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet hadde høsten 2013 stedlig tilsyn av Finanstilsynet. Markedssituasjonen I 2013 ble det formidlet totalt 393 boliger. Dette er en oppgang på 2,9% fra året før. Gjennom året har Sobbl Eiendomsmegling AS ved Privatmegleren igjen vært den klart største aktøren i Rakkestad med en markedsandel på hele 65% og den nest største i Sarpsborg med en markedsandel på 21%, målt i solgte brukte boliger. Ut over dette er spørsmål knyttet til SOBBLs langsiktige utvikling, løpende forretningsdrift og utbyggingsprosjekter blitt behandlet. UTVIKLING AV SOLGTE BOLIGER I SOBBL OG PRIVATMEGLEREN SAMLET, I SARPSBORG/RAKKESTAD Styret arbeider for at SOBBL skal være preget av stabilitet, ha betryggende økonomi og være en god boligforvalter og utbygger. Styret er opptatt av å kunne tilby gode boligtilbud til sine medlemmer. Antall bolig- og eiendomssalg

6 SOBBL Eiendom AS Selskapet ble stiftet i 1998 og besitter følgende eiendommer/boliger: Kurland bofellesskap...29 boliger Valaskjold bofellesskap...20 boliger Eplehagen bofellesskap...16 boliger Haugeveien boliger Sikatunet 1-7 (Navestad)...26 boliger Fritznerkv. III brl....1 bolig Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag Hele bygningsmassen med unntak av Sika tunet 1 7 og leiligheten i Fritznerkvartalet III brl., er utleid til Sarpsborg kommune på langtidskontrakter. Daglig leder er adm. dir. i SOBBL, Trygve Kristoffersen. Styret har bestått av: Steinar Strøm (styreleder), Knut J. Knoll og Trygve Kristoffersen. SOBBL Boliger AS SOBBL Boliger AS ble stiftet i 2005 som et utbyggingsselskap på bakgrunn av revidert lov om boligbyggelag og borettslag. Våre byggeprosjekter skal og vil i hovedsak foregå i dette selskapet. Selskapet eier bl.a. eiendommen Skarpnord på Hafslundsøy hvor det nå foregår trinnvis utbygging. SOBBL Boliger AS vil eie usolgte boliger i våre prosjekt inntil hele prosjektet er ferdig solgt. Daglig leder er adm. dir. i SOBBL, Trygve Kristoffersen. Styret har bestått av: Steinar Strøm (styreleder), Knut J. Knoll og Trygve Kristoffersen. DELEIERSKAP OH. Torget AS Selskapet ble stiftet i desember 2013 i forbindelse med kjøp av Olav Haraldsons gate 10 i Sarpsborg kommune med overtagelse i februar Selskapet har som formål å utvikle denne eiendommen til bolig- og næringsvirksomhet. Selskapet eies av SOBBL og REMA Eiendomsutvikling Østre Østland AS med 50% hver. Hoen Utvikling AS Selskapet har en opsjonsavtale på en større eiendom sentralt i Askim kommune. Deler av opsjonsavtalen er innløst og eiendommen utvikles videre som næringsområde og boligområde. SOBBL eier 50% av selskapet. De øvrige aksjeeierne er Marker Sparebank, Rakkestad Brannkasse og Rakkestad kommune. Selskapet besitter eiendommen Storgata 18 med noe bygningsmasse og opparbeidet parkeringsareal i Rakkestad sentrum. Eiendommen er utleid. Østfold Prosjekt AS (ØPAS) Selskapet med hovedkontor i Fredrikstad hadde 4 ansatte ved årsskiftet. ØPAS tilbyr bl.a. tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og byggekontroll. SOBBL eier 24 % av sel skapet. Den øvrige eier er OBOS Prosjekt AS (heleid datterselskap av OBOS) med 76 %. Selskapet leverer positive resultater og benyttes spesielt til utarbeidelse av tilstandsvurderinger og prosjektledelse i rehabiliteringsoppdrag for våre borettslag. BBL PARTNER AS Selskapet med kontor i Oslo, eies av 43 boligbyggelag i Norge. Selskapet arbeider i hovedsak med å tilrettelegge produkter og tjenester dvs. sentrale medlemsfordeler for bolig byggelag, borettslag og medlemmer. I tillegg bistår de boligbyggelagene med å fremskaffe lokale medlemsfordeler. BBL Datakompetanse AS Selskapet som er lokalisert i Oslo eies av 37 boligbyggelag i Norge. BBL Datakompetanse AS leverer og drifter bl.a. Hårfagre og portaler som SOBBL benytter seg av i sin leveranse som forretningsfører for 207 boligselskap. UTSIKTENE FREMOVER Selv om SOBBL ikke overleverte nye boliger i 2013, vil 2014 være preget av spesiell høy aktivitet med prosjektering og oppstart av flere boligprosjekt. SOBBL er og skal være en solid og fremtidsrettet organisasjon. SOBBL skal fortsatt ha sitt fokus på kjernevirksomheten og medlemsarbeidet. Styret ønsker at organisasjonen skal være preget av stabilitet og bli oppfattet som en trygg og seriøs boligforvalter og ikke minst boligutbygger. Styret er av den oppfatning at SOBBL også etter 2013 er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer. Heiergården AS SOBBL eier 25 % av eiendomsselskapet Heiergården AS i Rakkestad. Styret retter en stor takk til SOBBLs ansatte for innsatsen og engasjementet til medlemmenes beste. 6

7 Kurland Terrasse Steinar Strøm Styreleder Nina Pettersen Styremedlem Sarpsborg, 25. mars Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Rolf Bekkstrand Ansattes representant Knut J. Knoll Nestleder Mette Nilsberg Olsen Styremedlem TILLITSVALGTE I PERIODEN Trygve Kristoffersen Adm. dir. Mona Lindh Myhrer Styremedlem John Thune Styremedlem Funksjon Medlem Valgt Varamedlem Valgt Styreleder Steinar Strøm Tommy Andre Eriksen 2013 Nestleder Knut J. Knoll Jan Roger Pettersen 2013 Styremedlem Nina Pettersen Paul Arne Hageengen 2013 Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Astrid Johnsen 2013 Styremedlem John Thune Anlaug M.L. Wennevold 2013 Styremedlem Mona Lindh Myhrer 2013 Ansattes representant Rolf Bekkstrand 2012 Lars Henning Stang 2012 Første varamedlem møter på alle styremøtene. VALGKOMITÉ 2014 Medlemmer Varamedlemmer Mona L. Myhrer Mette Nilsberg Olsen valgt av styret Jan Egil Aas Britt Monstad boende medlemmer Sølvi Jørgensen Hans Jørgen Gade ikke-boende medlemmer 7

8 ÅRSREGNSKAP FOR 2013: RESULTATREGNSKAP PER 31. DESEMBER 2013 Morselskapet Konsernet Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overført til egenkapital

9 ÅRSREGNSKAP FOR 2013: BALANSE PER 31. DESEMBER 2013 Morselskapet Konsernet Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Arbeid under utførelse/tomtereserver Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignede Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 ÅRSREGNSKAP FOR 2013: BALANSE PER 31. DESEMBER 2013 Morselskapet Konsernet Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, 25. mars Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Steinar Strøm Styreleder Knut J. Knoll Nestleder Mona Lindh Myhrer Styremedlem Nina Pettersen Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Styremedlem John Thune Styremedlem Rolf Bekkstrand Ansattes representant Trygve Kristoffersen Adm. dir. 10

11 ÅRSREGNSKAP FOR 2013: KONTANTSTRØMOPPSTILLING PER 31. DESEMBER 2013 Morselskapet Konsernet Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført fra årets virksomhet /- Endringer i beholdninger, kunder og leverandører /- Endringer i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler /- Endringer i andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) endring av pensjonsforpliktelser Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital/nedskrevet tilskudd Utbytte C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning

12 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring Det er i regnskapet for 2013 foretatt en prinsipp endring når det gjelder presentasjon av pensjonsforpliktelsen. Det vises nærmere til redegjørelse i Note 10. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggelag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper. Arbeid under utførelse/tomter Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er balanseført, for så vidt gjelder ytelsesbasert pensjon. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Det vises for øvrig til Note 10. Skatter Skatter bokføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 12

13 Sarpsborg 08 i Tippeligaen [Foto: Frank Githmark] NOTE 2: DRIFTSINNTEKTER Morselskapet Konsernet Salgshonorar/gebyrer Inntekter teknisk Forretningsførerinntekter Medlemskontingent Leieinntekter Andre inntekter Prosjekter Sum NOTE 3: LØNNSKOSTNADER Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Folketrygden Pensjonskostnader Andre personalkostander SUM Antall ansatte Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder i Morselskapet er også daglig leder i datterselskapene SOBBL Boliger AS og SOBBL Eiendom AS. Det blir ikke utbetalt lønn fra datterselskapene. Revisor Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Teknisk bistand med likningspapirer etc Sum Honorarene er delvis inkludert merverdiavgift, avhengig av det enkelte selskaps merverdiavgiftssituasjon. 13

14

15 Sandesund by night

16 NOTE 4: VARIGE DRIFTSMIDLER Morselskapet Driftsløsøre Bygninger/tomter Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0 2% Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomter, er kostpris på tomt St. Mariegt. 112 på kr , og investering i borettslagsleilighet på Sjusjøen med kr Konsernet Driftsløsøre Bygninger/tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0 2% Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomter, har konsernet pr tomter og ikke avskrivbare eiendommer som til sammen beløper seg til kr NOTE 5: AKSJER I DATTERSELSKAP Antall aksjer Eierandel Bokførte verdier SOBBL Eiendom AS % SOBBL Boliger AS % SOBBL Eiendomsmegling AS % Aksjer i datterselskap NOTE 6: AKSJER OG ANDELER Eierandel Bokførte verdier BBL Datakompetanse AS 2,38 % NBBL 1,00 % Heiergården AS 25,00 % ØPAS 24,00 % NBBL Partner AS 2,20 % OH Torget AS 50,00 % Hoen Utvikling AS 50,00 % Sum aksjer og andeler Det er gitt et ansvarlig lån til Heiergården AS på kr

17 Kulåsparken NOTE 7: ARBEID UNDER UTFØRELSE / TOMTER Posten gjelder innkjøpte tomter og prosjektkostnader for fremtidig utvikling. NOTE 8: BANKINNSKUDD Morselskapet I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr Konsernet I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr NOTE 9: EGENKAPITAL Morselskapet Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Endring pensjonsforpliktelser Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Nedskrevet omsorgstilskudd Endring pensjonsforpliktelser Årets resultat Egenkapital pr

18 Pensjonsordninger NOTE 10: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Laget har pensjonsordninger for alle ansatte, dels ytelsesbasert, dels innskuddsbasert. Deltagelse i ordningene er avhengig av når ansettelsesforholdet startet. Den ytelsesbaserte ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser, og disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår ved oppnådd pensjonsalder (67 år) og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregningen nedenfor omfatter bare den ytelsesbaserte ordningen, og er utarbeidet av lagets forsikringsselskap. Et av datterselskapene har kun ansatte som inngår i ordningen med innskuddsbasert pensjonsordning. Prinsippet for beregning og presentasjon av pensjonsforpliktelsen i balansen er endret. Til nå har man regnskapsmessig kunnet fordele endringen i pensjonsforpliktelsen over flere år for å unngå at regnskapet blir for sterkt påvirket av svingninger i forventningene til finansmarkedet. Det foreligger internasjonale forslag til endring av denne praksis fra 2013, noe også Norge har sluttet seg til. På denne bakgrunn har man valgt å ta inn hele den aktuarberegnede forpliktelsen ved utløpet av 2013 i balansen. Dette er presentert som en prinsippendring, og hele økningen av forpliktelsen kr fremkommer som en reduksjon av annen egenkapital. Aktuarmessig beregnet forpliktelse fremgår for øvrig av nedenstående oppstilling. Pensjonskostnad Morselskapet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler netto Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap/gevinst Kostnad ytelsesordninger Kostnad innskuddsbasert ordning Pensjonskostnader Pensjonsforpliktelse Morselskapet Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) Arbeidsgiveravgift Sum forpliktelse Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse Antall deltagere i pensjonsordningene: Ytelsesbaserte Aktive Pensjonister 9 10 Innskuddsbasert Aktive Morselskapet 7 6 Aktive Konsern Pensjonskostnad Konsern Kostnad ytelseordning Kostnad innskuddsordning Sum pensjonskostnader

19 NOTE 11: LANGSIKTIG GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER Morselskap Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter Konsernet Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret Av dette gjelder følgende beløp tilskudd som nedskrives over 20 år Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter Gjeld til morselskap Garantiansvar SOBBL Boliger AS (Garantiramme kr ) NOTE 12: SKATTEKOSTNAD Morselskapet Konsernet Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag

20 Morselskapet Konsernet Betalbar inntektsskatt Formuesskatt i samvirkeforetak Sum betalbar skatt Endring utsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Morselskapet Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 27% Konsernet Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 27%

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer