Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn"

Transkript

1 L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner outsourcer lønn Mer effektiv hverdag med webbaserte systemer Sørg for god struktur på outsourcingavtalen UTGITT I SAMARBEID MELLOM OUTSOURCINGMAGASINET O NARF, VISMA, AS MIRROR INET NR. ACCOUNTING, 7-2/2009 AMESTO OG KVESTOR

2 2 3 LEDER INNHOLD NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Øvre Vollgate 13, (6. etasje) Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tel Amesto Business Partner AS Vollsveien 13B, Lysaker Postboks Oslo Tlf: Mirror Accounting Fyrstikkalleen 1 Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo Tel Utsetting av regnskap er innhenting av kompetanse De siste årene i regnskapsbransjen har vært preget av omfattende endringer. Det gjelder både regelverket, som er i konstant forandring, og selve regnskapsbransjen som er blitt betydelig profesjonalisert. I løpet av de siste ti årene har bransjen utviklet seg til å bli en stadig viktigere kunnskaps- og kompetanseleverandør til norsk næringsliv. Kravet til utdannelse for dem som jobber i bransjen har økt og kundenes behov for rådgivning er stadig økende. I dag må de som arbeider med regnskap og lønn ha kompetanse ikke bare om lover og regler, men også om moderne systemer, metoder, verktøy og ikke minst prosesser. At kunnskapen er ettertraktet viser omsetningsøkningen i bransjen. I tidsrommet hadde regnskapsbransjen en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 18 prosent, fra 3,4 mrd. kroner i 1999 til 8,3 milliarder i Veksten har fortsatt i 2008 og i 2009 og vi antar at bransjen passerer 10 milliarder kroner i år. En årsak til veksten og forventninger til fortsatt vekst er at stadig større selskaper velger å sette ut administrasjon av økonomiprosesser. I Danmark har også det offentlige, som vi skriver om i denne utgaven av Outsourcing Magasin, startet outsourcing blant annet av lønnsadministrasjon. Samtidig kjøper kundene flere tjenester, deriblant rådgivning. At stadig flere av de store selskapene og konsernene vurderer å sette ut økonomiprosesser, skyldes i første rekke behovet for å sikre tilgang til kompetanse hos kvalifiserte medarbeidere. For bedriftene er det krevende å holde egne økonomiavdelinger løpende oppdaterte. Det er også krevende for bedriftene å rekruttere nye medarbeidere i konkurranse med outsourcingleverandørene som har utviklet store fagmiljøer med gode karriere- og utviklingsmuligheter. Hos disse leverandørene arbeides det bevisst med å videreutvikle medarbeidernes kompetanse i til dels tverrfaglige miljøer. At de på denne måten bidrar til å gjøre regnskap og økonomi til en attraktiv karrierevei kommer både regnskapsbransjen og hele næringslivet til gode. Outsourcing av økonomiprosesser: Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge side 4 Vellykket outsourcing av lønn i danske kommuner side 6 Ordre, lønn og faktura på ett sted side 8 Kvestor Økernveien 121 Postboks 504 Økern 0512 Oslo Tel Sandra a Riise, ise, adm. direktør NARF Inn i fremtiden til en effektiv hverdag side 10 Visma Services Norge AS Karenslyst allé 56 P.O.Box 733 Skøyen 0214 Oslo Tel Kamp om kvalifisert arbeidskraft side 12 Redaksjon/grafisk design: Ove Sveen Trykk: Stens Trykkeri Opplag: april 2009 God struktur på avtalen gir gevinst for begge parter side 14

3 4 5 FORSKNING Over 80 prosent av norsk tjenesteoutsourcing skjer til leverandører etablert i Norge I 2007 gjennomførte professor Petter Gottschalk og cand. scient. Hans Solli-Sæther i regi av Handelshøyskolen BI en stor outsourcingundersøkelse blant de største bedriftene i Norge, alle med en omsetning over 500 millioner kroner. Undersøkelsen, som tok for seg outsourcing av tjenester, viste at blant de norske bedriftene var det desidert mest utbredt med outsourcing til tjenesteleverandører som er etablerte i Norge. Kun 19 prosent av tjenestefunksjonene ble outsourcet globalt. Undersøkelsen konkluderer med at når det gjelder utsetting av kunnskapsbaserte funksjoner så er man fortsatt i en tidlig fase i Norge. Dette i motsetning til produksjonsindustrien som har praktisert offshoring av produksjon i flere tiår. Kompetanse er viktigste driver for utsetting av økonomiprosesser Noe av forklaringen på forskjellene i utvikling kan ligge i at bedriftene har ulike drivere for å sette ut henholdsvis industriproduksjon og tjenesteleveranser. I produksjonsindustrien har offshoring tradisjonelt vært drevet fram av ønsket om kostnadsreduksjoner. Blant bedriftene som har eller vurderer å sette ut tjenesteproduksjon er imidlertid tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft, ressurser og kompetanse angitt som den viktigste strategiske driver (83 %). Den nest viktigste driveren er fokus på egen kjernevirksomhet, mens lavere produksjonskostnad først følger som driver nummer tre. Spisskompetanse Tjenesteleverandører kan sitte med ressurser og spisskompetanse på en rekke områder som en intern avdeling vanskelig kan gjøre alene. Dette fordi det ofte kan være vanskelig å få tak i eller beholde slike ressurspersoner. Tjenesteleverandørene derimot kan tilby et fagmiljø som er attraktivt for ressurser med spisskompetanse. Undersøkelsen viser at outsourcing av finans/regnskap/inkasso likevel var den tjenestekategorien hvor det ble rapportert om høyest gjennomsnittlig kostnadsbesparelse (17,9 %). Finans/regnskap/inkasso var den eneste kategorien hvor det ble oppnådd høyere besparelse enn forventet. Professor Petter Gottschalk (t.h.) og cand. scient. Hans Solli-Sæther gjennomførte i 2007 i regi av Handelshøyskolen BI en stor outsourcingundersøkelse blant de største bedriftene i Norge. Skandinavisk offshore outsourcing: Tidlig ute med produksjon og IT, men holder igjen på økonomiområdet Outsourcing: Utsetting av produksjon eller tjenester til en leverandør slik at bedriften kan fokusere på egne kjerneprosesser. Offshoring: Utsetting av produksjon eller tjenester til en leverandør i et annet land. Med et lønnsnivå som er høyere enn i mange andre land startet skandinaviske industribedrifter allerede for flere tiår siden å sette ut deler av industriproduksjonen til lavkostland. Siden fulgte utsetting av IT og programvareutvikling til blant annet land i Asia. Når det gjelder utsetting av økonomiprosesser ser imidlertid de skandinaviske landene i mindre grad mot lavkostland enn både USA og mange EU-land. Samme tendens er det også med callsentre. Også på det området setter Norge, Sverige og Danmark ut færre oppgaver enn andre land. Dette kan leses ut av en undersøkelse som er gjennomført av Copenhagen Business Schoool i samarbeid med Duke University i USA. Copenhagen Business School er blant de ledende på forskning innen offshoring og outsourcing i Europa og i oktober var høyskolen vertskap for The 2009 European Outsourcing Summit i regi av IAOP som er et nettverk av profesjonelle outsourcingaktører og universiteter/høyskoler i USA og Europa. På konferansen presenterte Torben Pedersen ved CBS, sammen med professor Arie Lewin, ved Duke University, en helt fersk undersøkelse som sammenligner skandinavisk offshoring med offshoring i andre land. Undersøkelsen som for Skandinavias del ble gjennomført blant 125 av de største virksomhetene viser følgende rangering på de åtte viktigste oppgavene konsernene satte ut til andre land: 1 Informasjonsteknologi 2 Engineering 3 Programvareutvikling 4 Produktdesign 5 Finans/regnskap 6 FoU 7 Marketing og salg 8 Callsentre/kundekontakt - I Skandinavia er der mer offshoring av IT og programvareutvikling enn i mange andre land og mindre offshoring av finans, callsentre og human relation. Mye av forklaringen på dette kan ligge i oppgavenes særegenheter. IT og programvareutvikling er oppgaver som i liten grad er kontekstspesifikke. De gjennomføres stort sett på samme måte over hele verden, sier Torben Pedersen. Regnskap, lønn og HR derimot er typisk kontekstspesifikke oppgaver som ikke uten videre kan utføres av leverandører i andre land. - Når det gjelder kundesentre har man i tillegg en språklig forklaring. Det er ikke veldig mange som snakker norsk, dansk eller svensk utenfor Skandinavia, legger Pedersen til. Professor Torben Pedersen ved Copenhagen Business School. Høyskolen ligger langt framme når det gjelder forskning på outsourcing og offshoring. Han tror likevel at vi i fremtiden kan oppleve en vekst i offshoring av administrative oppgaver. - Dette gjelder kanskje først og fremst for de store konsernene, men det er ikke vanskelig å se for seg at skandinaviske outsourcingaktører innen for eksempel regnskap og økonomi kan sette ut deler av leveransene til lavkostland. For å kunne gjøre dette må leverandørene i enda større grad enn i dag modularisere ved at man skiller standardiserte oppgaver fra de mer kontekstspesifikke e oppgavene, sier Pedersen. Dette er en utvikling han tror vil skje innenfor hele serviceområdet. Ved å modularisere og skille standardoppgaver kan disse oppgavene utføres til en betydelig lavere kostnad i andre land. I fremtiden er det ikke usannsynlig at vi vil se at også offentlig sektor i større grad vil kunne legge ulike standardiserte oppgaver til andre land, sier Torben Pedersen. Liten frykt for globalisering blant arbeidstakerne Professor Bent Greve ved institutt for samfunn og globalisering ved Roskilde Universitet tror at frykten blant danske arbeidstakere for at globalisering skal føre til en rasering av arbeidsplasser er et tilbakelagt stadium. Det gjelder selv om finanskrisen har gått hardere utover danske arbeidsplasser enn norske. - De store bølgene med utflytting av hele bransjer er overstått, og det er neppe noen nye bølger på vei. Vi vil nok fortsatt se eksempler på en reduksjon i visse typer jobber, men generelt er det ikke så mange klassiske lavtlønnsjobber igjen som kan flyttes ut, sier Bent Greve. Samtidig etableres det innenlands hele tiden nye typer jobber. Greve antar at det fortsatt vil skje en forflytning av jobber innenlands ved at flere selskaper vil fokuserer på sine sterke sider og heller velge å outsource støttefunksjoner hos nasjonale outsourcingleverandører. - Særlig de mindre og mellomstore virksomheter må forventes å fortsatt overveie denne typen virksomhetsendringer, sier Greve. At mange velger å outsource visse typer tjenester og produksjon innenlands framfor å sette ut til utlandet tror han skyldes at mange bedrifter ønsker å være helt sikre på at oppgavene blir løst og at eventuelle problemer kan løses raskt. - Regionalt rettede selskaper kan nok ha en del motforestillinger mot å anvende et utenlandsk selskap hvor direkte kontakt kan være vanskelig og mangel på kjennskap til juridiske og andre spilleregler kan gjøre offshoring vanskelig, sier Greve. Bent Greve, professor ved institutt for samfunn og globalisering ved Roskilde Universitet.

4 6 7 Vellykket outsourcing av lønn i danske kommuner I Danmark har flere kommuner valgt å sette ut lønnsadministrasjon til eksterne leverandører. Det har kommunene spart betydelige beløp på. Samtidig har servicenivået økt. En av de største kommunene i Danmark som har valgt å sette ut lønnsadministrasjon, er Odense på Fyn. Kommunen, som er litt større enn Trondheim, har ansvaret for utbetaling av lønn og pensjon til rundt nåværende og tidligere medarbeidere. I 2005 satte kommunen lønnsadministrasjonen ut på anbud, og I Odense rådhus er det ingen som jobber med administrasjon av lønn og pensjoner. Den oppgaven er outsourcet til Visma Services Odense. Foto: Bjoertvedt siden januar 2006 er oppgaven utført av Visma Services Odense, som er et aksjeselskap som eies 51 prosent av Visma og 49 prosent av kommunen selv. 25 prosent kostnadsreduksjon I følge en benchmarkingrapport utført av KPMG for Odense Kommune har utsettingen av oppgavene i forbindelse med lønnsadministrasjon gitt Odense kommune en kostnadsbesparelse på 25 prosent sammenlignet med hva kommunen måtte betale da oppgavene ble utført i egen organisasjon. Samtidig viser rapporten at servicenivået er styrket. Tilsvarende utvikling har det vært i Frederiksberg kommune, som er en del av den danske hovedstadsregionen. I følge en rapport fra de danske konkurransemyndighetene har utsettingen i Frederiksberg ført til en årlig besparelse for kommunen på rundt 2 millioner kroner. Flere kommuner vurderer å sette ut Foreløpig har mellom fem og ti prosent av danske kommuner valgt å sette ut lønnsadministrasjonen på anbud til eksterne aktører. I årene som kommer vil ventelig flere følge etter. - Det er en trend i Danmark at det offentlige er åpne for å gjøre ting annerledes enn før. I de danske kommunene er det for øyeblikket stor oppmerksomhet rundt utsetting av lønn, opplyser June Mejlgaard Jensen, adm.direktør i Visma Services Danmark. Lønnsadministrasjon ikke fokusområde for kommunene Selv om kommunene, i likhet med private selskaper, er opptatt av kostnadseffektiv drift, er det i følge Mejlgaard Jensen likevel ikke bare økonomiske besparelser som er årsaken til at stadig flere kommuner vurderer å sette ut lønnsadministrasjonen. I 2007 gjennomførte Danmark en omfattende kommunalreform hvor antall kommuner ble redusert fra 270 til 98 kommuner. En drivkraft bak reformen er å gi de danske innbyggerne én inngang til det offentlige gjennom såkalte borgerservicesentre, som kommunene skal stå for. Det økte fokuset på servicetjenester har fått flere til å sette spørsmålstegn ved om lønnsadministrasjon for egne medarbeidere er en oppgave som bør ligge innenfor kommunens fokusområde. Det finnes ingen egen utdannelse på området lønnsadministrasjon. Samtidig krever det stor innsikt av dem som skal utføre disse oppgavene. Selv i de minste danske kommunene må lønnsadministrasjonene forholde seg til over femti overenskomster. Leveringssikkerhet - For mange kommuner er det derfor svært krevende både å holde seg oppdatert på området og skaffe nye kvalifiserte medarbeidere. Ikke minst er de store kommunene opptatte av leveringssikkerhet. Derfor vurderer nå flere kommuner å sette lønnsadministrasjon til eksterne selskaper som har dette som sitt fokusområde, opplyser Mejlgaard Jensen. Når de danske kommunene setter ut lønnsadministrasjon skjer det etter en June Mejlgaard Jensen, adm. direktør i Visma Services Danmark. anbudsrunde. Kontraktene som inngås er normalt av 4-5 års varighet og når kommunene tidligere selv har utført denne oppgaven blir de kommunale medarbeiderne overført i følge loven om virksomhetsoverdragelse eller som utlånte medarbeidere. Da Visma vant kontrakten for Odense ble for eksempel 32 av de kommunale medarbeiderne med over i det nye selskapet. - Kommunene er store og profesjonelle virksomheter som det er både utfordrende og spennende å jobbe med. I tillegg til å administrere lønnsutbetalingene for kommunene kan vi også tilføre kommunene kompetanse. Kommunene har mange avdelinger og institusjoner som rapporterer data inn til oss og for at det skal flyte så effektivt som mulig lærer vi opp avdelingene i standarder og systemer. I tillegg jobber vi meget systematisk med rapportering av feilstatistikker slik at både vi og kommunen kan arbeide så effektivt som mulig, avslutter June Mejlgaard Jensen. Stadig flere store virksomheter setter ut - I Danmark har Odense vært en forgangskommune ved å innta en profesjonell holdning til outsourcing. Nå begynner dette arbeidet å vise resultater, sier Peter Lauring, administrerende direktør i Visma Services. Han tror at flere større bedrifter og etter hvert også offentlige virksomheter vil vurdere å sette ut prosesser i regnskap og lønn i årene som kommer. Han kjenner avtalen med Odense kommune godt. Før han flyttet til Norge og ble leder for Visma Services var han adm. direktør for Visma Services Danmark A/S hvor han signerte avtalen med kommunen. Holdningene til outsourcing endrer seg gradvis - Holdningene til outsourcing er hele tiden i bevegelse og når økonomi, kvalitet og leveransesikkerhet settes foran andre hensyn vil flere og flere velge å sette ut. Det gjelder både private virksomheter og med tiden også offentlige, sier Peter Lauring. Visma er også programvareleverandør og leverer systemer til en rekke norske kommuner hvorav mange har et interkommunalt samarbeid. - Slike kommunale samarbeid er ideelt for kommunene også den dagen de starter å vurdere utsetting av tjenester. På den måten kan også små kommuner få tilgang til bestillerkompetanse, sier Lauring. På europeisk nivå i løpet av fem år? Det er en trend at stadig større norske bedrifter vurderer outsourcing. - Vi registrer at stadig flere av de store selskapene nå vurderer outsourcing. Dette er en trend som bare kommer til å forsterke seg i årene som kommer. I dag har 5-10 Peter Lauring er administrerende direktør i Visma Services og tidligere sjef for Visma Services Danmark. prosent av de nordiske selskapene med over 250 medarbeidere outsourcet regnskap og lønn helt eller delvis. I et land som Tyskland er de tilsvarende tallene prosent. Årsaken er at selv ikke de store selskapene klarer å opprettholde tilstrekkelig kompetanse til å drive denne virksomheten effektivt. I stedet setter de ut arbeidstunge prosesser, ofte til en lavere kostnad og med tilsvarende eller bedre kvalitet. Selv verdens største selskaper anvender både inhouse produksjon og outsourcing, alt avhengig av hva som er mest kosteffektivt, og er således gjerne kunder hos flere outsourcingleverandører av regnskap og lønn. Tilsvarende utvikling vil vi se også i Norge, sier Peter Lauring. Visma er en nordisk leverandør av outsourcingstjenester innen regnskap, lønn og elektronisk fakturaflyt. Vår forretningsidé er å automatisere og effektivisere våre kunders virksomhetsprosesser. Vi har spisskompetanse innen regnskap, lønn og økonomi, samt inngående kunnskap om hvilke programvareteknologier som gir størst effektivitetsgevinst. Gjennom effektivisering av prosesser, standardiserer vi regnskapsrutiner, elektronisk fakturaflyt og lønnstjenester. Dersom kravene endres underveis, har vi fleksibiliteten og ressursene til å tilpasse oppgavene.

5 8 9 KLINIKK BUNÆS: Raskere vekst med riktig partner Klinikk Bunæs tok tidlig et strategisk valg om å sette ut regnskap, lønn og finansiell rapportering. Gründeren Jarl Bunæs er fagmann innen kirurgi, og han så at selskapet kunne vokse raskest ved å finne en partner innenfor regnskap og økonomi. Det har virket for klinikken, som har opplevd god vekst og lønnsomhet. Daglig leder Anne Mari Skaug og styret krever kontroll og oversikt, og regnskapet blir ført løpende av Kvestor som i en intern regnskapsavdeling. Allerede andre virkedag i påfølgende måned er regnskapsrapporter med sammenligning mot budsjett klare. Oppdraget utføres effektivt ved at Kvestor foretar leverandørbetaling etter godkjenning fra Klinikk Bunæs. Kundefakturering foregår hos klinikken, og data overføres elektronisk til regnskapet. Ansvaret for utlønning og sykepengehåndtering for de ansatte ligger hos Kvestor. - Vi skal fortsette å utvikle klinikken ved å være faglig ledende, og med å ha den beste kundeservicen. Det krever god økonomisk kontroll, sier daglig leder Anne Mari Skaug. Support og opplæring - Forenkling og kvalitetssikring av interne rutiner er avgjørende, derfor valgte vi en moderne butikkdataløsning. I tillegg kunne leverandørene tilby support og opplæring. Det var avgjørende for vårt valg, sier Skaug. Butikkdata: Ordre, lager og faktura på ett sted Kassesalg og kontantbehandling handler om kontroll og kundeservice. Feil og misligheter skal forebygges. God informasjon til kunden forenkler nye bestillinger, reklamasjoner etc. Et godt kassesystem effektiviserer regnskapsarbeidet. Rask kundebehandling og gode økonomirutiner Ved klinikkdrift er tillitsvekkende kundebehandling av stor betydning. En stor andel av kundene betaler for behandlingen før de forlater klinikken. For å møte både kundenes og eget behov tok klinikken i 2009 i bruk et kassesystem som håndterte ulike betalingsmåter, sørger for gode kvitteringer og sender data rett inn i regnskapet. Løsningen sikrer rask kundebehandling og gode økonomirutiner. Klinikk Bunæs ble etablert av Jarl Bunæs i Klinikken har siden etableringen tilbudt nesekirurgi, bihulekirurgi og plastiske ansiktsoperasjoner. Siden tidlig på 90-tallet har de også fokusert på ikkekirurgisk hudbehandling, og var en av de første i Norden som startet med laserbehandling, laserkirurgi og laserpeeling. Klinikken er kjent for å ta i bruk stadig nye og veldokumenterte metoder innen fagområdet. Klinikk Bunæs AS er en del av Volvat Medisinske Senter AS. Kvestor Butikkdata kan brukes i en rekke forskjellige bransjer og krever lave investeringer. Vi har kunder med bare én kasse og kunder med flere utsalgssteder. Kvestor leverer løsningen komplett med bankterminal. Netthandel, gavekort og integrasjon mot vekt er bare noen av mulighetene. Kvestor Butikkdata inneholder logistikk, ordre, lager, faktura og statistikk. Kassedata overføres til regnskapet når du godkjenner dagsoppgjør og fakturajournal. Dagsoppgjør er så enkelt at du sparer tid hos dine ansatte. Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende gjennomgang av Kvestor Butikkdata. Det er starten som teller ved outsourcing av økonomioppgaver! Å outsource oppgaver innenfor regnskap og lønn kan gjøres raskt og uformelt - stikk innom et regnskapsbyrå du kjenner. Det kan gjøres litt mer formelt med å sende en beskrivelse av bedriften sammen med volumtall for inngående fakturaer, lønnsslipper etc. og be om et tilbud. Vår erfaring er at det finnes en bedre måte. Som kunde skal du forvente at vi leverer en mer effektiv tjeneste enn bedriftens økonomiavdeling. Da må vi utføre arbeidet på en annen måte, og med bedre systemer. Outsourcing bør starte med en grundig gjennomgang av dine behov og en vurdering av bedriftens arbeidsrutiner og systemer. Kvestor gjør dette gjennom et lite forprosjekt. Vi gjennomgår, sammen med dere, hovedområdene for økonomioppgaver. Dette er blant annet leverandørfakturaer, bankbetalinger, kundefakturering og reiseregninger. Som leder forteller du oss hva som er bedriftens mål på området. Et hovedmål kan være ukentlig likviditetsoversikt sammenlignet med prognose, og månedlig dekningsbidrag per produktgruppe. Et delmål kan være at bestillere foretar fakturagodkjenning og fordeler varekostnaden per produktgruppe. Når målene er satt, kan vi ofte foreslå mer effektive måter å utføre oppgavene på. Det kan handle om bruk av et elektronisk system framfor et papirbasert, eller en annen prosedyre. Vi foreslår hvilke oppgaver som bør utføres i bedriften og hvilke som bør outsources. Det valget handler om kompetanse, kapasitet, kostnader og risiko. Med risiko mener vi avhengighet av enkeltpersoner. Oppgaver har ulik strategisk verdi. Budsjettering er en strategisk oppgave og kan ikke outsources 100 prosent. Prosessen fra lønnsgrunnlag til utbetalt lønn er derimot en rutineoppgave som handler om kvalitet og kostnader. Du får en kort rapport som kan brukes til å innhente flere tilbud eller som kan brukes i en videre prosess med Kvestor. Vi kan uansett gi et detaljert tilbud på de aktuelle økonomioppgavene. Forprosjektet sikrer at bedriften din får de riktige tjenestene og en korrekt og forutsigbar pris. Av Nils P. Hagen, viseadm. dir., Kvestor Kvestor leverer regnskap, lønnsservice og systemer til mellomstore bedrifter. Selskapet er en del av Accountor Group, og leverer tjenester til bedrifter som etablerer seg i Nord-Europa og Russland. Din virksomhet får en profesjonell økonomiavdeling og internasjonale økonomisystemer - uten investeringer og med et avtalt kvalitetsnivå.

6 10 11 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING: Velg rett samarbeidspartner og riktig system Ferncliff TIH AS, som eies av Øystein Spetalen, er en av Norges ledende investeringsselskaper. Konsernet ble etablert i 1995 og har i dag fire forretningsområder: Ferncliff DAI (Direct Active Investments), Ferncliff Trading, Ferncliff Finance og Ferncliff Property. Gruppen hadde en omsetning på MNOK 629, med balanseverdier for MNOK i 2008 og består av 60 selskaper. Investeringsselskapet Ferncliff har skiftet outsourcingspartner og tatt i bruk et fullstendig webbasert regnskapssystem. Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH, betegner det som å gå inn i fremtiden til en effektiv hverdag med full kontroll og forventning om halverte kostnader. binasjon som ledende både på systemimplementeringer og tjenesteleveranser har vært en viktig årsak til suksessen i samarbeidet. - Ferncliff har jobbet målrettet med en full gjennomgang av alle hovedsamarbeidspartnere for å effektivisere alle prosesser og redusere unødige kostnader, opplyser Gjethammer. Automatisert dokumentflyt Ferncliff arbeider for en fullautomatisering og effektivisering av dokumentflyten i selskapet. Forsystemet som håndterer trading (sluttsedler) er integrert med XLEDGER.NET for regnskapet og dette er videre integrert med Cognos Controller for konsolidering. Det gjenstår å automatisere og digitalisere håndteringen av sluttsedlene. Tidligere leverandør av regnskapet hadde meget tunge og komplekse rutiner for å løse regnskapet basert på et gammeldags system hvor alt ble håndtert manuelt. Ferncliff fikk ikke kontroll eller oversikt med egen økonomi eller kostnadene knyttet til å produsere regnskapet. Den tidligere leverandøren gjorde heller ingen forsøk på å endre eller effektivisere prosessene. Det var uoversiktlig for Ferncliff hvilke personer som egentlig utførte arbeidet for dem. Og det var viktig at Ferncliff kunne møte de som faktisk skulle levere oppdraget ansikt til ansikt, slik at nødvendig tillit ble etablert mellom partene. Fullintegrert system Ferncliff ønsket drastisk endring og involverte alle de største leverandørene i Norge til en anbudsrunde. Valget falt på Amesto Business Partner med XLEDGER.NET som system for leveransen. Revolusjonen ligger i at tidligere måtte man integrere en mengde forskjellige systemer og manuelt arbeid med tilhørende kostnader. Løsningen er nå et fullintegrert standard system. Totalkostnadene er estimert til å bli halvert i forhold til tidligere leverandør. På løpende bokføring er estimert kostnad pr bilag redusert til 1/3 av Denne artikkelen er den sjuende i en serie om Business Process Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på tidligere kostnad. Her er noen råd fra Gjethammer til andre selskaper som er i samme situasjon: CFO-er må tenke nytt og utnytte en samarbeidspartners muligheter. Det er helt vesentlig å få oversikt over nåsituasjonen. Alle arbeidsprosesser knyttet til administrative prosesser må kartlegges. Hva gjør egentlig de ansatte som er involvert i dette. Når man har fått en totaloversikt må det lages en plan for hva selskapet skal håndtere selv, og hva som bør settes ut. Produksjonen av regnskapet bør settes ut slik at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, noe Ferncliff har gjort. Videre må man ha kompetanse på hva man vil oppnå og hvordan man vil oppnå dette. Jo større bestillerkompetanse selskapet har på en tjeneste de skal kjøpe inn jo større sannsynlighet er det for at tjenesten blir effektiv, fungerer over lang tid og gir ønskede gevinster. Det har vært kritisk for Yngve Gjethammer å velge en Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH. langsiktig strategisk samarbeidspartner som leverer kvalitet og har evne og vilje til å utvikle seg sammen med Ferncliffs behov. Amesto Business Partners kom- Områder der Ferncliff har automatisert prosessen er: Skanning av faktura, som sendes på digital arbeidsflyt for kontroll og godkjenning Ved bokføring skjer betaling, bokføring og avstemming av bank automatisk Innført ekstra sikkerhet med dobbelt godkjenning før utbetaling Regnskapet er alltid à jour, alle bankkonti er alltid à jour Ledelsesinformasjon med likviditet, fordringer, topp og bunnlinje på web Full drilldown fra regnskap og ned på hvert enkeltbilag med kontering Fullstendig dokumentasjon på alle bilag ligger i systemet digitalt Tilgjengelig på nett 24/7 Selvbetjening ansatte fører reiser, utlegg og timer Fullstendig fakturering fra systemet Frihet til å velge hva kunde selv skal utføre og hva partner skal utføre Alle funksjoner er i ett system ferdig integrert rent web Valuta er automatisert Kunde- og leverandørinformasjon kommer direkte fra Brønnøysund Fullstendig rapportering, nøkkeltall og informasjon Konsernmodell med regnskapet til alle selskapene i ett system Ferncliff og Amesto har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjenesteleveransen er bygget rundt systemet X-LEDGER.NET som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv trenger det, over internett. Amestos tjeneste er utviklet spesielt for å gi kunde en optimal bruk av system og økonomisk informasjon på en effektiv og kostnadsbesparende måte gjennom helautomatiserte prosesser. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester og systemer i kombinasjon til Ferncliff, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet. Den beste løsningen for kunden Outsourcing av økonomi- og lønnsområdet har i Norge for de fleste små og mellomstore bedrifter vært en ren tjenesteoutsourcing. Leverandøren har løst oppdraget på sine interne systemer, og kunden har i veldig liten grad vært involvert i systemets rolle for leveransen. Også for noe større bedrifter har det vært vanlig med rene tjenesteleveranser uten systemer. Innen økonomiområdet er det viktig for brukerne å ha tilgang til oppdatert informasjon fra systemene. Arbeidsprosessene som går i økonomisystemet er en så integrert del av daglige gjøremål. Ordre- og varehåndtering, fakturering, innbetalinger og utestående fordringer, bestillinger og inngående fakturaer. Dersom virksomheten skal få kvalitet i disse prosessene må den økonomiske informasjonen være oppdatert og lett tilgjengelig. Dette kan være elektroniske inngående fakturaer, integrerte bankløsninger, aldersfordelte fordringer og cash flow-oversikt. Gode systemløsninger har datafangst ute hos brukerne, er integrerte mot forsystemer, har rapporter og nødvendige analyser. Nødvendig kontroll og oversikt er en forutsetning både for god virksomhetsstyring og for et vellykket samarbeid med en outsourcingsleverandør. Din outsourcingspartner må ha nødvendig kompetanse på disse systemene slik at de blir en relevant samarbeidspartner som kan ha fokus på kontinuerlig forbedring og automatisering av arbeidsprosesser. Valg av riktig partner Dersom leverandøren ikke er en del av systemleveransen, men bare tjenesteleveransen, har de heller ikke nødvendig interesse i å forbedre disse proses- sene fordi da ikke får noen gevinster av det. Dersom din leverandør kan levere begge deler vil du få en leverandør som kan gi deg som kunde din optimale kombinasjon av tjeneste og system. Dette vil kunne sikre at dine endrete behov over tid kan oppfylles enten leveransen blir mer en tjeneste-leveranse eller mer en systemleveranse. For at systemet skal tas tilstrekkelig i bruk av kundens ansatte må det være enkelt og effektivt, meget brukervennlig, nærmest selvforklarende og uten særlig behov for opplæring. Det bør ikke være behov for konsulentarbeid av typen, du har nå kjøpt et rammeverk «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus.» og må betale for utvikling av systemet. Det skal være et standard system med innebygget beste praksis i rutiner og arbeidsflyt, og der konsulentarbeidet bare er parametersetting for den enkelte kunde. Alt i alt skal systemet støtte opp om kundens organisasjonsutvikling, endringsprosesser og effektivisering ved å ta det i bruk. Systemet skal være et effektivt verktøy for leverandøren og systemet skal underbygge og støtte hele tjenesteleveransen. Du skal velge en samarbeidspartner som både leverer systemer og tjenester og har en optimal kombinasjon av disse for deg som kunde. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto og leder av Amesto Payroll. Berg har erfaring fra de største outsourcingsprosessene, både på system og tjenester, som er gjennomført i Norge innen lønns- og HR-området. Amesto Business Partner AS, et selskap i Amesto Group, er største norskeide økonomihus, og en av Norges ledende leverandører av outsourcingstjenester innen økonomistyring, lønns- og regnskapstjenester. Vi gir kunden verdi gjennom effektivisering og profesjonalisering av økonomifunksjonen og tar ansvar for hele eller deler av kundens økonomiprosesser.

7 12 13 OUTSOURCING AV ØKONOMIOPPGAVER Outsourcing av regnskap i kraftig vekst I 2009 er det forventet at regnskapsbransjen vil omsette for nærmere 10 milliarder kroner. Det er nesten tre ganger så mye som for ti år siden. Årsaken til den bratte vekstkurven er at stadige flere bedrifter, inklusive store aksjeselskaper, velger å sette ut regnskap og lønnsadministrasjon. Samtidig kjøper selskapene stadig flere tjenester fra outsourcingleverandører og regnskapskontorer. Én årsak til at flere setter ut regnskap og lønn enn før er at mange bedrifter mener at disse funksjonene ligger utenfor deres kjerneområde. En minst like viktig årsak til veksten er at bedriftene ønsker å sikre at de har tilgang til kvalifiserte medarbeidere, ressurser og kompetanse. Stadige regelendringer krever omfattende oppdatering av ansatte Helt på starten av 2000-tallet var det flere finansskandaler både internasjonalt og i Norge, med ENRON-skandalen som den mest kjente internasjonalt og Finance Credit-saken som den mest kjente i Norge. Siden den gang har myndighetene i land verden over innført en rekke nye lover, regler og ikke minst skjerpede krav til rapportering. Det har skjedd også i Norge, og fortsatt er skatte- og avgiftsområdet i konstant endring. For mange bedrifter, med egne regnskapsavdelinger, er det blitt svært krevende å holde tritt med å etterutdanne egne medarbeidere innen økonomi og regnskapsområdet. Kamp om regnskapsmedarbeiderne På toppen av dette har mange land, inklusive Norge, de siste årene hatt underskudd på arbeidskraft med regnskapsfaglig kompetanse. Årsaken til dette er ikke bare at byråene får flere kunder. Kundene kjøper også andre tjenester enn regnskap fra byråene, som rådgivning, fakturering og budsjettering. Knappheten på kvalifiserte medarbeidere har først og fremst gått utover bedrifter med egne regnskapsavdelinger, som ikke har samme mulighet som regnskapskontorer og outsourcingleverandører til å tilby faglige utviklende miljøer til nyutdannede. - Det har vært mangel på regnskapsførere i flere år, sier Sandra Riise, adm. direktør i Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). 80 prosent av regnskapsbransjens omsetning kommer fra medlemmer i NARF. Riise opplyser at NARF midt under finanskrisen i oktober i 2008 gjennomførte en undersøkelse, Kravet fra Kredittilsynet er at alle autoriserte regnskapsførere skal ha minimum treårig økonomiutdanning på høyskolenivå. For at fagutdanningen skal opprettholdes på et så høyt nivå som mulig samarbeider NARF blant annet med Norges Handelshøyskole om et påbygningstilbud innen rådgivning for regnskapsførere på bachelornivå. I tillegg tilbys rene bachelorstudier i økonomi og administrasjon både av NHH, BI og andre høyskoler. (Foto: NHH) hvor medlemmene uttrykte bekymring for at mange av norske bedrifter ville støte på problemer som en konsekvens av krisen. For egen bransje var imidlertid regnskapsførerne i svært stor grad optimistiske. 0,3 prosent arbeidsledighet Denne situasjonen har ikke endret seg det siste året. I midten av november 2009 var det på finn.no utlyst hele 546 stillinger i 442 stillingsannonser som henviste til regnskap. Og i følge statistikk fra NAV er gruppen revisorer og økonomer den kategorien som har desidert lavest arbeidsledighet i Norge med kun 0,3 prosent registrerte ledige (årsgjennomsnitt per september 2009). Forventer fortsatt kraftig vekst Mye tyder på at veksten i outsourcing av økonomioppgaver vil fortsette i årene som kommer, ikke minst som en konsekvens av at stadig større selskaper velger å sette ut disse oppgavene. Det betyr at det blir behov for enda flere kvalifiserte økonomiarbeidere. Fra registrering til verdiskaping Tidligere lå fokuset i regnskapsbransjen på registrering av data, med et begrenset utdannelsestilbud på høyskolenivå. De siste årene har det imidlertid skjedd en strukturendring i bransjen hvor fokuset er flyttet fra rutinepreget registrering til hvordan man kan benytte dataene til å øke kundenes lønnsomhet. For å øke rådgivningskompetansen i byråene tilbyr NARF en rekke kurs, blant annet i lønnsomhetsutvikling, praktisk bruk av nøkkeltall, ledelse og verdiskaping. I tillegg har NARF samarbeidet med universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner for å opprette et høyt nivå på fagutdannelsen. Bachelorutdanning i økonomi Blant annet tilbyr fler høyskoler bachelorutdanning innenfor økonomiområdet Grafen viser antall autoriserte regnskapsførere i Norge. For alle bedrifter som outsourcer regnskapet er det et krav at regnskapsførere er autorisert. Hvis veksten fortsetter i samme tempo som de siste årene vil det i følge fremskrivninger fra NARF ventelig være behov for nærmere autoriserte regnskapsførere allerede i Gode muligheter til attraktive jobber har gjort disse studiene svært populære. For eksempel viser opptakstallene fra Universitetet i Stavanger at bachelorprogrammene i Økonomi og administrasjon og Regnskap og revisjon er blant de ti vanskeligste studiene å komme inn på og har lange ventelister. Samme tendens er det for landet sett under ett. Tallene fra Samordnet opptak høsten 2009 til høyskolene viser at blant 16 utdanningsområder var økonomi, administrasjon og ledelse det tredje meste søkte med nærmere søkere til studieplasser. Mer informasjon om NARFs kurstilbud på NARF er bransjeorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. På regnskapsforer finner du en veilednings- og søketjeneste for bedrifter som er på utkikk etter en leverandør av regnskapstjenester. NARF er også en ledende kursarrangør innen regnskap, skatt og avgift, og tilbyr et omfattende kursprogram både for bransjen og virksomheter som selv arbeider med egen regnskaps- og økonomifunksjon. Mange av NARFs kurs arrangeres i flere av Norges største byer. Se spesielt kurset Skatt og Regnskap - - som gir en samlet oppdatert oversikt over årets viktigste nyheter, som det er viktig å være kjent med før utarbeidelse av årsoppgjøret. Landsdekkende kurs med fyldig kursdokumentasjon. På finner du en komplett oversikt over vårt kurstilbud. Ta gjerne kontakt med kursavdelingen i NARF på telefon eller på e-post til

8 14 15 OUTSOURCHINGAVTALEN God struktur på avtalen gir gevinst for begge parter Med en gjennomtenkt outsourcingavtale, en god prismodell og ikke minst en god struktur på kommunikasjonen kan samarbeidet mellom outsourcingleverandør og kunde løpende tilpasses den enkelte bedrifts faktiske behov. Her er noen av tingene du bør tenke på når bedriften inngår en outsourcingavtale. - Ser vi noen år tilbake var mange outsourcingavtaler lite fleksible med tanke på at det kunne skje endringer i kundens virksomhet. På dette området har det skjedd store endringer. I dag kan de store leverandørene tilby dynamiske avtaler som kan tilpasses det faktiske behovet hos kundene, uten at hele avtalen må reforhandles, sier Morten Carlsen, Commercial director i Mirror Accounting. Strategiske møter og samarbeidsmøter gjennomføres annet hvert kvartal, mens servicemøter gjennomføres minimum en gang i kvartalet. For store kunder eller i omfattende leveranser kan servicemøtene gjennomføres hver måned. Hovedavtale og leveranseavtaler Hos Mirror Accounting settes avtalen opp som en hovedavtale med eventuelt flere leveranseavtaler som bilag til avtalen. - I utgangspunktet har vi en fleksibel prisstruktur som tar hensyn til at det vil skje endringer underveis, og selv ved store endringer så vil man med en slik avtalestruktur normalt ikke behøve å reforhandle hele avtalen, understreker Carlsen, som anbefaler at avtaler bygges opp på denne måten uansett om det er snakk om store eller små kunder. Den viktigste delen er likevel hvordan avtalen følges opp, og for å sikre kvalitet i oppfølgingen har Mirror Accounting etablert en samarbeidsmodell hvor kommunikasjonen mellom leverandør og kunde skjer på flere nivåer. - Leverandører er ofte flinke til å snakke om hva de har levert, men det er kommunikasjon om hva man skal levere som er viktig, og da må vi fortelle hverandre hva vi tenker og hva slags planer vi har, sier Carlsen. Mirror Accounting har inndelt møtene med kundene i tre nivåer: Strategiske møter Partene stiller med øverste ledelse av avtalens tjenesteområder. I disse møtene tas det opp blant annet strategiske beslutninger i begge selskaper som den andre parten kan ha nytte av å vite om eller som kan påvirke avtalen. Da Mirror Accounting tidlig i januar 2009 kunngjorde at de samlet henholdsvis hovedboksproduksjonen i Umeå i Sverige og fakturaproduksjonen i Vilnius i Litauen Samarbeidsmodell 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Strategiske møter: Samarbeidsmøter: Servicemøter: Morten Carlsen, Commercial director i Mirror Accounting var det et typisk eksempel på tema i de strategiske møtene med kundene. Samtidig kommuniserer kundene tilsvarende endringer i egen organisasjon - Hovedpunkter i disse møtene kan være organisasjon, markedet, endringer i eiersammensetning og lokaliseringsspørsmål. Vi ser på hvordan samarbeidet utvikler seg, om vi møter hverandres forventninger og ikke minst hvilke forventninger vi har framover, sier Carlsen. Samarbeidsmøter. Partene stiller med ansvarlig for forvaltning av avtalen. I disse møtene tas opp spesielle punkter fra servicerapporten og partene diskuterer proaktive forbedringstiltak, og hvordan man best kan styre avtalen på tvers av fagområder. Servicemøter. Partene stiller med ansvarlig for de ulike tjenesteområdene. - I disse møtene diskuterer vi konkrete problemstillinger, gjennomgår nøkkeltall med hensyn på siste periodes leveranse og vurderer løpende forbedringstiltak. I små bedrifter kan det være samme personer som er ansvarlige for disse funksjonene og da kan man slå sammen samarbeidsmøter og servicemøter, men det kan være lurt å opprettholde strukturen på møtene, sier Morten Carlsen. Mirror Accounting som inngår i Lindorff-Gruppen er en ledende leverandør i Norge og Sverige av økonomi-, regnskaps- samt rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Mirror Accounting besitter unik erfaring og kompetanse som outsourcingsleverandør samt som rådgiver innen effektivisering av regnskaps- og økonomiprosesser og utvikling av outsourcingsavtaler. Typiske agendaposter i møter: Strategiske møter Styrke det strategiske samarbeidet Hva skjer strategisk; organisasjon, markedet, eiere, lokalisering Møtes forventningene? Fremtidige forventninger. Markedsinformasjon Samarbeidspotensial utover leveranser. Nye teknologiske muligheter Hvordan utvikler leveransene seg fremover grensesnitt Status strategiske prosjekter Samarbeidsmøter Referere og ta opp punkter fra strategiske møter/servicemøter Hva skjer hos begge parter neste tre til seks måneder Oppfølgingspunkter fra forrige møte og punkter som har oppstått siden forrige møte. Ta opp spesielle punkter fra servicerapporten Ta opp og diskutere konkrete proaktive forbedringstiltak Status prosjekter Servicemøter Oppfølging av servicerapportene Konkrete relevante punkter fra strategiske/styringsgruppemøter Konkrete problemstillinger, konsekvenser og tiltak Konkrete forbedringstiltak Konkrete endringer, organisasjon, grensesnitt, kundens produkter etc Statistikker, volum-type transaksjoner etc. Status personell hos begge. Diskutere og utrede betydningen av endrede lover/rammebetingelser Status prosjekter

9 16 Ta kontakt for outsourcing av lønn og økonomiprosesser: Tlf.: Med over 450 ansatte økonomer, IT-konsulenter, revisorer og regnskapsførere i Norge, Sverige og Danmark kan Amesto utføre store og komplekse outsourcings- og løsningsleveranser. Vi har en omfattende kompetansebase, samtidig som vi har kapasitet og fleksibilitet til å tilby assistanse og rådgivning innenfor enkeltprosjekt. Amesto er en av bransjens yngste (etablert i 2002) leverandører men har på kort tid blitt en av de ledende aktører innenfor sine områder. Amesto er det største norskeide økonomihus. Fokus på kompetanse, kommunikasjon og effektive løsninger har bidratt til at vi stadig får nye kunder som ønsker å effektivisere både løsninger og tjenester innenfor økonomiavdelingene sine. Vi er landets eneste leverandør som kan levere både tjenester og systemer innenfor lønn, regnskap, CRM og rekruttering. Adm dir. Arild Spandow Tlf.: De viktigste tiltakene for å bli vesentlig mer effektive, er å digitalisere og automatisere administrative forretningsprosesser. Visma skal levere tjenester som våre kunder har behov for, alt fra å utføre arbeid ute hos kunde, til å bidra ved outsourcing av økonomiprosesser og overta ansatte i økonomiavdelingen. Adm. dir. Peter Lauring VISMA SERVICES byr sine kunder på tjenester fra medarbeidere og er lokalisert på 85 steder nær våre kunder i Norden. Visma Services er Nordens ledende leverandør av outsourcingtjenester innen regnskap, lønn og økonomistyring. Selskapet tar ansvar for administrative forretningsprosesser for kunder som ønsker å effektivisere disse prosessene for å fokusere på egen kjernevirksomhet. Visma Services mål er å bidra til at kundene effektiviserer og digitaliserer arbeidsprosesser og oppnår Reduserte kostnader Redusert risiko Fleksibel tilgang til ressurser og kompetanse Tilgang til ledende teknologi og funksjonalitet i våre systemer Tlf.: Økonomitjenester handler om tillit. I Kvestor måler vi årlig hva kundene mener om oss, og vi blir stadig bedre. Regnskapsfaglig kompetanse er grunnleggende, men våre konsulenter skal også være best på kundeservice. I Kvestor vet vi at regnskap og økonomi også handler om mennesker. Adm. dir. Simon Dahl Kvestor tilfører bedriftens økonomifunksjon bedre kvalitet og kostnadsbesparelser. Mange velger Kvestor fremfor intern økonomiavdeling. Sammen med kunden gjennomfører vi en behovsanalyse. Deretter foreslår vi forbedringer av rutiner og riktig valg av økonomisystemer. Manuelt arbeid kan reduseres ved bruk av efaktura og integrasjon mot kundens systemer. Dine ansatte kan også få tilgang til Kvestors webbaserte reiseregningsog timesystemer. Kvestor har 220 ansatte, og vi er en del av det finske regnskapskonsernet Pretax. Tlf.: Våre tjenester sørger i praksis for en mer effektiv arbeidsprosess for våre kunder. Vi jobber for å gjøre disse prosessene mest mulig automatiserte. At vi har gode og gjennomtestede rutiner, gir trygghet for at vi kan hente ut potensialet i organisasjonen, og det er nettopp her det er mulig å høste store gevinster ved å outsource regnskap og lønn. Faglig daglig leder Morten Carlsen Mirror Accounting er en av Norges ledende leverandører av økonomi- og regnskapstjenester. Vi har ansvaret for regnskapsfunksjonen i flere store og komplekse bedrifter. Fordi dette er vår kjernevirksomhet, har vi et bredt faglig miljø som tiltrekker seg høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er til enhver tid oppdatert på lover og regler, og utvikler kontinuerlig systemer og kompetanse. Som en del av Lindorff-konsernet kan vi i tillegg tilby tjenester innen kundeutvelgelse, kredittvurdering, kundesenter og innfordring.

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer