Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn"

Transkript

1 L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner outsourcer lønn Mer effektiv hverdag med webbaserte systemer Sørg for god struktur på outsourcingavtalen UTGITT I SAMARBEID MELLOM OUTSOURCINGMAGASINET O NARF, VISMA, AS MIRROR INET NR. ACCOUNTING, 7-2/2009 AMESTO OG KVESTOR

2 2 3 LEDER INNHOLD NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Øvre Vollgate 13, (6. etasje) Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Tel Amesto Business Partner AS Vollsveien 13B, Lysaker Postboks Oslo Tlf: Mirror Accounting Fyrstikkalleen 1 Postboks 283 Skøyen 0213 Oslo Tel Utsetting av regnskap er innhenting av kompetanse De siste årene i regnskapsbransjen har vært preget av omfattende endringer. Det gjelder både regelverket, som er i konstant forandring, og selve regnskapsbransjen som er blitt betydelig profesjonalisert. I løpet av de siste ti årene har bransjen utviklet seg til å bli en stadig viktigere kunnskaps- og kompetanseleverandør til norsk næringsliv. Kravet til utdannelse for dem som jobber i bransjen har økt og kundenes behov for rådgivning er stadig økende. I dag må de som arbeider med regnskap og lønn ha kompetanse ikke bare om lover og regler, men også om moderne systemer, metoder, verktøy og ikke minst prosesser. At kunnskapen er ettertraktet viser omsetningsøkningen i bransjen. I tidsrommet hadde regnskapsbransjen en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på 18 prosent, fra 3,4 mrd. kroner i 1999 til 8,3 milliarder i Veksten har fortsatt i 2008 og i 2009 og vi antar at bransjen passerer 10 milliarder kroner i år. En årsak til veksten og forventninger til fortsatt vekst er at stadig større selskaper velger å sette ut administrasjon av økonomiprosesser. I Danmark har også det offentlige, som vi skriver om i denne utgaven av Outsourcing Magasin, startet outsourcing blant annet av lønnsadministrasjon. Samtidig kjøper kundene flere tjenester, deriblant rådgivning. At stadig flere av de store selskapene og konsernene vurderer å sette ut økonomiprosesser, skyldes i første rekke behovet for å sikre tilgang til kompetanse hos kvalifiserte medarbeidere. For bedriftene er det krevende å holde egne økonomiavdelinger løpende oppdaterte. Det er også krevende for bedriftene å rekruttere nye medarbeidere i konkurranse med outsourcingleverandørene som har utviklet store fagmiljøer med gode karriere- og utviklingsmuligheter. Hos disse leverandørene arbeides det bevisst med å videreutvikle medarbeidernes kompetanse i til dels tverrfaglige miljøer. At de på denne måten bidrar til å gjøre regnskap og økonomi til en attraktiv karrierevei kommer både regnskapsbransjen og hele næringslivet til gode. Outsourcing av økonomiprosesser: Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge side 4 Vellykket outsourcing av lønn i danske kommuner side 6 Ordre, lønn og faktura på ett sted side 8 Kvestor Økernveien 121 Postboks 504 Økern 0512 Oslo Tel Sandra a Riise, ise, adm. direktør NARF Inn i fremtiden til en effektiv hverdag side 10 Visma Services Norge AS Karenslyst allé 56 P.O.Box 733 Skøyen 0214 Oslo Tel Kamp om kvalifisert arbeidskraft side 12 Redaksjon/grafisk design: Ove Sveen Trykk: Stens Trykkeri Opplag: april 2009 God struktur på avtalen gir gevinst for begge parter side 14

3 4 5 FORSKNING Over 80 prosent av norsk tjenesteoutsourcing skjer til leverandører etablert i Norge I 2007 gjennomførte professor Petter Gottschalk og cand. scient. Hans Solli-Sæther i regi av Handelshøyskolen BI en stor outsourcingundersøkelse blant de største bedriftene i Norge, alle med en omsetning over 500 millioner kroner. Undersøkelsen, som tok for seg outsourcing av tjenester, viste at blant de norske bedriftene var det desidert mest utbredt med outsourcing til tjenesteleverandører som er etablerte i Norge. Kun 19 prosent av tjenestefunksjonene ble outsourcet globalt. Undersøkelsen konkluderer med at når det gjelder utsetting av kunnskapsbaserte funksjoner så er man fortsatt i en tidlig fase i Norge. Dette i motsetning til produksjonsindustrien som har praktisert offshoring av produksjon i flere tiår. Kompetanse er viktigste driver for utsetting av økonomiprosesser Noe av forklaringen på forskjellene i utvikling kan ligge i at bedriftene har ulike drivere for å sette ut henholdsvis industriproduksjon og tjenesteleveranser. I produksjonsindustrien har offshoring tradisjonelt vært drevet fram av ønsket om kostnadsreduksjoner. Blant bedriftene som har eller vurderer å sette ut tjenesteproduksjon er imidlertid tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft, ressurser og kompetanse angitt som den viktigste strategiske driver (83 %). Den nest viktigste driveren er fokus på egen kjernevirksomhet, mens lavere produksjonskostnad først følger som driver nummer tre. Spisskompetanse Tjenesteleverandører kan sitte med ressurser og spisskompetanse på en rekke områder som en intern avdeling vanskelig kan gjøre alene. Dette fordi det ofte kan være vanskelig å få tak i eller beholde slike ressurspersoner. Tjenesteleverandørene derimot kan tilby et fagmiljø som er attraktivt for ressurser med spisskompetanse. Undersøkelsen viser at outsourcing av finans/regnskap/inkasso likevel var den tjenestekategorien hvor det ble rapportert om høyest gjennomsnittlig kostnadsbesparelse (17,9 %). Finans/regnskap/inkasso var den eneste kategorien hvor det ble oppnådd høyere besparelse enn forventet. Professor Petter Gottschalk (t.h.) og cand. scient. Hans Solli-Sæther gjennomførte i 2007 i regi av Handelshøyskolen BI en stor outsourcingundersøkelse blant de største bedriftene i Norge. Skandinavisk offshore outsourcing: Tidlig ute med produksjon og IT, men holder igjen på økonomiområdet Outsourcing: Utsetting av produksjon eller tjenester til en leverandør slik at bedriften kan fokusere på egne kjerneprosesser. Offshoring: Utsetting av produksjon eller tjenester til en leverandør i et annet land. Med et lønnsnivå som er høyere enn i mange andre land startet skandinaviske industribedrifter allerede for flere tiår siden å sette ut deler av industriproduksjonen til lavkostland. Siden fulgte utsetting av IT og programvareutvikling til blant annet land i Asia. Når det gjelder utsetting av økonomiprosesser ser imidlertid de skandinaviske landene i mindre grad mot lavkostland enn både USA og mange EU-land. Samme tendens er det også med callsentre. Også på det området setter Norge, Sverige og Danmark ut færre oppgaver enn andre land. Dette kan leses ut av en undersøkelse som er gjennomført av Copenhagen Business Schoool i samarbeid med Duke University i USA. Copenhagen Business School er blant de ledende på forskning innen offshoring og outsourcing i Europa og i oktober var høyskolen vertskap for The 2009 European Outsourcing Summit i regi av IAOP som er et nettverk av profesjonelle outsourcingaktører og universiteter/høyskoler i USA og Europa. På konferansen presenterte Torben Pedersen ved CBS, sammen med professor Arie Lewin, ved Duke University, en helt fersk undersøkelse som sammenligner skandinavisk offshoring med offshoring i andre land. Undersøkelsen som for Skandinavias del ble gjennomført blant 125 av de største virksomhetene viser følgende rangering på de åtte viktigste oppgavene konsernene satte ut til andre land: 1 Informasjonsteknologi 2 Engineering 3 Programvareutvikling 4 Produktdesign 5 Finans/regnskap 6 FoU 7 Marketing og salg 8 Callsentre/kundekontakt - I Skandinavia er der mer offshoring av IT og programvareutvikling enn i mange andre land og mindre offshoring av finans, callsentre og human relation. Mye av forklaringen på dette kan ligge i oppgavenes særegenheter. IT og programvareutvikling er oppgaver som i liten grad er kontekstspesifikke. De gjennomføres stort sett på samme måte over hele verden, sier Torben Pedersen. Regnskap, lønn og HR derimot er typisk kontekstspesifikke oppgaver som ikke uten videre kan utføres av leverandører i andre land. - Når det gjelder kundesentre har man i tillegg en språklig forklaring. Det er ikke veldig mange som snakker norsk, dansk eller svensk utenfor Skandinavia, legger Pedersen til. Professor Torben Pedersen ved Copenhagen Business School. Høyskolen ligger langt framme når det gjelder forskning på outsourcing og offshoring. Han tror likevel at vi i fremtiden kan oppleve en vekst i offshoring av administrative oppgaver. - Dette gjelder kanskje først og fremst for de store konsernene, men det er ikke vanskelig å se for seg at skandinaviske outsourcingaktører innen for eksempel regnskap og økonomi kan sette ut deler av leveransene til lavkostland. For å kunne gjøre dette må leverandørene i enda større grad enn i dag modularisere ved at man skiller standardiserte oppgaver fra de mer kontekstspesifikke e oppgavene, sier Pedersen. Dette er en utvikling han tror vil skje innenfor hele serviceområdet. Ved å modularisere og skille standardoppgaver kan disse oppgavene utføres til en betydelig lavere kostnad i andre land. I fremtiden er det ikke usannsynlig at vi vil se at også offentlig sektor i større grad vil kunne legge ulike standardiserte oppgaver til andre land, sier Torben Pedersen. Liten frykt for globalisering blant arbeidstakerne Professor Bent Greve ved institutt for samfunn og globalisering ved Roskilde Universitet tror at frykten blant danske arbeidstakere for at globalisering skal føre til en rasering av arbeidsplasser er et tilbakelagt stadium. Det gjelder selv om finanskrisen har gått hardere utover danske arbeidsplasser enn norske. - De store bølgene med utflytting av hele bransjer er overstått, og det er neppe noen nye bølger på vei. Vi vil nok fortsatt se eksempler på en reduksjon i visse typer jobber, men generelt er det ikke så mange klassiske lavtlønnsjobber igjen som kan flyttes ut, sier Bent Greve. Samtidig etableres det innenlands hele tiden nye typer jobber. Greve antar at det fortsatt vil skje en forflytning av jobber innenlands ved at flere selskaper vil fokuserer på sine sterke sider og heller velge å outsource støttefunksjoner hos nasjonale outsourcingleverandører. - Særlig de mindre og mellomstore virksomheter må forventes å fortsatt overveie denne typen virksomhetsendringer, sier Greve. At mange velger å outsource visse typer tjenester og produksjon innenlands framfor å sette ut til utlandet tror han skyldes at mange bedrifter ønsker å være helt sikre på at oppgavene blir løst og at eventuelle problemer kan løses raskt. - Regionalt rettede selskaper kan nok ha en del motforestillinger mot å anvende et utenlandsk selskap hvor direkte kontakt kan være vanskelig og mangel på kjennskap til juridiske og andre spilleregler kan gjøre offshoring vanskelig, sier Greve. Bent Greve, professor ved institutt for samfunn og globalisering ved Roskilde Universitet.

4 6 7 Vellykket outsourcing av lønn i danske kommuner I Danmark har flere kommuner valgt å sette ut lønnsadministrasjon til eksterne leverandører. Det har kommunene spart betydelige beløp på. Samtidig har servicenivået økt. En av de største kommunene i Danmark som har valgt å sette ut lønnsadministrasjon, er Odense på Fyn. Kommunen, som er litt større enn Trondheim, har ansvaret for utbetaling av lønn og pensjon til rundt nåværende og tidligere medarbeidere. I 2005 satte kommunen lønnsadministrasjonen ut på anbud, og I Odense rådhus er det ingen som jobber med administrasjon av lønn og pensjoner. Den oppgaven er outsourcet til Visma Services Odense. Foto: Bjoertvedt siden januar 2006 er oppgaven utført av Visma Services Odense, som er et aksjeselskap som eies 51 prosent av Visma og 49 prosent av kommunen selv. 25 prosent kostnadsreduksjon I følge en benchmarkingrapport utført av KPMG for Odense Kommune har utsettingen av oppgavene i forbindelse med lønnsadministrasjon gitt Odense kommune en kostnadsbesparelse på 25 prosent sammenlignet med hva kommunen måtte betale da oppgavene ble utført i egen organisasjon. Samtidig viser rapporten at servicenivået er styrket. Tilsvarende utvikling har det vært i Frederiksberg kommune, som er en del av den danske hovedstadsregionen. I følge en rapport fra de danske konkurransemyndighetene har utsettingen i Frederiksberg ført til en årlig besparelse for kommunen på rundt 2 millioner kroner. Flere kommuner vurderer å sette ut Foreløpig har mellom fem og ti prosent av danske kommuner valgt å sette ut lønnsadministrasjonen på anbud til eksterne aktører. I årene som kommer vil ventelig flere følge etter. - Det er en trend i Danmark at det offentlige er åpne for å gjøre ting annerledes enn før. I de danske kommunene er det for øyeblikket stor oppmerksomhet rundt utsetting av lønn, opplyser June Mejlgaard Jensen, adm.direktør i Visma Services Danmark. Lønnsadministrasjon ikke fokusområde for kommunene Selv om kommunene, i likhet med private selskaper, er opptatt av kostnadseffektiv drift, er det i følge Mejlgaard Jensen likevel ikke bare økonomiske besparelser som er årsaken til at stadig flere kommuner vurderer å sette ut lønnsadministrasjonen. I 2007 gjennomførte Danmark en omfattende kommunalreform hvor antall kommuner ble redusert fra 270 til 98 kommuner. En drivkraft bak reformen er å gi de danske innbyggerne én inngang til det offentlige gjennom såkalte borgerservicesentre, som kommunene skal stå for. Det økte fokuset på servicetjenester har fått flere til å sette spørsmålstegn ved om lønnsadministrasjon for egne medarbeidere er en oppgave som bør ligge innenfor kommunens fokusområde. Det finnes ingen egen utdannelse på området lønnsadministrasjon. Samtidig krever det stor innsikt av dem som skal utføre disse oppgavene. Selv i de minste danske kommunene må lønnsadministrasjonene forholde seg til over femti overenskomster. Leveringssikkerhet - For mange kommuner er det derfor svært krevende både å holde seg oppdatert på området og skaffe nye kvalifiserte medarbeidere. Ikke minst er de store kommunene opptatte av leveringssikkerhet. Derfor vurderer nå flere kommuner å sette lønnsadministrasjon til eksterne selskaper som har dette som sitt fokusområde, opplyser Mejlgaard Jensen. Når de danske kommunene setter ut lønnsadministrasjon skjer det etter en June Mejlgaard Jensen, adm. direktør i Visma Services Danmark. anbudsrunde. Kontraktene som inngås er normalt av 4-5 års varighet og når kommunene tidligere selv har utført denne oppgaven blir de kommunale medarbeiderne overført i følge loven om virksomhetsoverdragelse eller som utlånte medarbeidere. Da Visma vant kontrakten for Odense ble for eksempel 32 av de kommunale medarbeiderne med over i det nye selskapet. - Kommunene er store og profesjonelle virksomheter som det er både utfordrende og spennende å jobbe med. I tillegg til å administrere lønnsutbetalingene for kommunene kan vi også tilføre kommunene kompetanse. Kommunene har mange avdelinger og institusjoner som rapporterer data inn til oss og for at det skal flyte så effektivt som mulig lærer vi opp avdelingene i standarder og systemer. I tillegg jobber vi meget systematisk med rapportering av feilstatistikker slik at både vi og kommunen kan arbeide så effektivt som mulig, avslutter June Mejlgaard Jensen. Stadig flere store virksomheter setter ut - I Danmark har Odense vært en forgangskommune ved å innta en profesjonell holdning til outsourcing. Nå begynner dette arbeidet å vise resultater, sier Peter Lauring, administrerende direktør i Visma Services. Han tror at flere større bedrifter og etter hvert også offentlige virksomheter vil vurdere å sette ut prosesser i regnskap og lønn i årene som kommer. Han kjenner avtalen med Odense kommune godt. Før han flyttet til Norge og ble leder for Visma Services var han adm. direktør for Visma Services Danmark A/S hvor han signerte avtalen med kommunen. Holdningene til outsourcing endrer seg gradvis - Holdningene til outsourcing er hele tiden i bevegelse og når økonomi, kvalitet og leveransesikkerhet settes foran andre hensyn vil flere og flere velge å sette ut. Det gjelder både private virksomheter og med tiden også offentlige, sier Peter Lauring. Visma er også programvareleverandør og leverer systemer til en rekke norske kommuner hvorav mange har et interkommunalt samarbeid. - Slike kommunale samarbeid er ideelt for kommunene også den dagen de starter å vurdere utsetting av tjenester. På den måten kan også små kommuner få tilgang til bestillerkompetanse, sier Lauring. På europeisk nivå i løpet av fem år? Det er en trend at stadig større norske bedrifter vurderer outsourcing. - Vi registrer at stadig flere av de store selskapene nå vurderer outsourcing. Dette er en trend som bare kommer til å forsterke seg i årene som kommer. I dag har 5-10 Peter Lauring er administrerende direktør i Visma Services og tidligere sjef for Visma Services Danmark. prosent av de nordiske selskapene med over 250 medarbeidere outsourcet regnskap og lønn helt eller delvis. I et land som Tyskland er de tilsvarende tallene prosent. Årsaken er at selv ikke de store selskapene klarer å opprettholde tilstrekkelig kompetanse til å drive denne virksomheten effektivt. I stedet setter de ut arbeidstunge prosesser, ofte til en lavere kostnad og med tilsvarende eller bedre kvalitet. Selv verdens største selskaper anvender både inhouse produksjon og outsourcing, alt avhengig av hva som er mest kosteffektivt, og er således gjerne kunder hos flere outsourcingleverandører av regnskap og lønn. Tilsvarende utvikling vil vi se også i Norge, sier Peter Lauring. Visma er en nordisk leverandør av outsourcingstjenester innen regnskap, lønn og elektronisk fakturaflyt. Vår forretningsidé er å automatisere og effektivisere våre kunders virksomhetsprosesser. Vi har spisskompetanse innen regnskap, lønn og økonomi, samt inngående kunnskap om hvilke programvareteknologier som gir størst effektivitetsgevinst. Gjennom effektivisering av prosesser, standardiserer vi regnskapsrutiner, elektronisk fakturaflyt og lønnstjenester. Dersom kravene endres underveis, har vi fleksibiliteten og ressursene til å tilpasse oppgavene.

5 8 9 KLINIKK BUNÆS: Raskere vekst med riktig partner Klinikk Bunæs tok tidlig et strategisk valg om å sette ut regnskap, lønn og finansiell rapportering. Gründeren Jarl Bunæs er fagmann innen kirurgi, og han så at selskapet kunne vokse raskest ved å finne en partner innenfor regnskap og økonomi. Det har virket for klinikken, som har opplevd god vekst og lønnsomhet. Daglig leder Anne Mari Skaug og styret krever kontroll og oversikt, og regnskapet blir ført løpende av Kvestor som i en intern regnskapsavdeling. Allerede andre virkedag i påfølgende måned er regnskapsrapporter med sammenligning mot budsjett klare. Oppdraget utføres effektivt ved at Kvestor foretar leverandørbetaling etter godkjenning fra Klinikk Bunæs. Kundefakturering foregår hos klinikken, og data overføres elektronisk til regnskapet. Ansvaret for utlønning og sykepengehåndtering for de ansatte ligger hos Kvestor. - Vi skal fortsette å utvikle klinikken ved å være faglig ledende, og med å ha den beste kundeservicen. Det krever god økonomisk kontroll, sier daglig leder Anne Mari Skaug. Support og opplæring - Forenkling og kvalitetssikring av interne rutiner er avgjørende, derfor valgte vi en moderne butikkdataløsning. I tillegg kunne leverandørene tilby support og opplæring. Det var avgjørende for vårt valg, sier Skaug. Butikkdata: Ordre, lager og faktura på ett sted Kassesalg og kontantbehandling handler om kontroll og kundeservice. Feil og misligheter skal forebygges. God informasjon til kunden forenkler nye bestillinger, reklamasjoner etc. Et godt kassesystem effektiviserer regnskapsarbeidet. Rask kundebehandling og gode økonomirutiner Ved klinikkdrift er tillitsvekkende kundebehandling av stor betydning. En stor andel av kundene betaler for behandlingen før de forlater klinikken. For å møte både kundenes og eget behov tok klinikken i 2009 i bruk et kassesystem som håndterte ulike betalingsmåter, sørger for gode kvitteringer og sender data rett inn i regnskapet. Løsningen sikrer rask kundebehandling og gode økonomirutiner. Klinikk Bunæs ble etablert av Jarl Bunæs i Klinikken har siden etableringen tilbudt nesekirurgi, bihulekirurgi og plastiske ansiktsoperasjoner. Siden tidlig på 90-tallet har de også fokusert på ikkekirurgisk hudbehandling, og var en av de første i Norden som startet med laserbehandling, laserkirurgi og laserpeeling. Klinikken er kjent for å ta i bruk stadig nye og veldokumenterte metoder innen fagområdet. Klinikk Bunæs AS er en del av Volvat Medisinske Senter AS. Kvestor Butikkdata kan brukes i en rekke forskjellige bransjer og krever lave investeringer. Vi har kunder med bare én kasse og kunder med flere utsalgssteder. Kvestor leverer løsningen komplett med bankterminal. Netthandel, gavekort og integrasjon mot vekt er bare noen av mulighetene. Kvestor Butikkdata inneholder logistikk, ordre, lager, faktura og statistikk. Kassedata overføres til regnskapet når du godkjenner dagsoppgjør og fakturajournal. Dagsoppgjør er så enkelt at du sparer tid hos dine ansatte. Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende gjennomgang av Kvestor Butikkdata. Det er starten som teller ved outsourcing av økonomioppgaver! Å outsource oppgaver innenfor regnskap og lønn kan gjøres raskt og uformelt - stikk innom et regnskapsbyrå du kjenner. Det kan gjøres litt mer formelt med å sende en beskrivelse av bedriften sammen med volumtall for inngående fakturaer, lønnsslipper etc. og be om et tilbud. Vår erfaring er at det finnes en bedre måte. Som kunde skal du forvente at vi leverer en mer effektiv tjeneste enn bedriftens økonomiavdeling. Da må vi utføre arbeidet på en annen måte, og med bedre systemer. Outsourcing bør starte med en grundig gjennomgang av dine behov og en vurdering av bedriftens arbeidsrutiner og systemer. Kvestor gjør dette gjennom et lite forprosjekt. Vi gjennomgår, sammen med dere, hovedområdene for økonomioppgaver. Dette er blant annet leverandørfakturaer, bankbetalinger, kundefakturering og reiseregninger. Som leder forteller du oss hva som er bedriftens mål på området. Et hovedmål kan være ukentlig likviditetsoversikt sammenlignet med prognose, og månedlig dekningsbidrag per produktgruppe. Et delmål kan være at bestillere foretar fakturagodkjenning og fordeler varekostnaden per produktgruppe. Når målene er satt, kan vi ofte foreslå mer effektive måter å utføre oppgavene på. Det kan handle om bruk av et elektronisk system framfor et papirbasert, eller en annen prosedyre. Vi foreslår hvilke oppgaver som bør utføres i bedriften og hvilke som bør outsources. Det valget handler om kompetanse, kapasitet, kostnader og risiko. Med risiko mener vi avhengighet av enkeltpersoner. Oppgaver har ulik strategisk verdi. Budsjettering er en strategisk oppgave og kan ikke outsources 100 prosent. Prosessen fra lønnsgrunnlag til utbetalt lønn er derimot en rutineoppgave som handler om kvalitet og kostnader. Du får en kort rapport som kan brukes til å innhente flere tilbud eller som kan brukes i en videre prosess med Kvestor. Vi kan uansett gi et detaljert tilbud på de aktuelle økonomioppgavene. Forprosjektet sikrer at bedriften din får de riktige tjenestene og en korrekt og forutsigbar pris. Av Nils P. Hagen, viseadm. dir., Kvestor Kvestor leverer regnskap, lønnsservice og systemer til mellomstore bedrifter. Selskapet er en del av Accountor Group, og leverer tjenester til bedrifter som etablerer seg i Nord-Europa og Russland. Din virksomhet får en profesjonell økonomiavdeling og internasjonale økonomisystemer - uten investeringer og med et avtalt kvalitetsnivå.

6 10 11 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING: Velg rett samarbeidspartner og riktig system Ferncliff TIH AS, som eies av Øystein Spetalen, er en av Norges ledende investeringsselskaper. Konsernet ble etablert i 1995 og har i dag fire forretningsområder: Ferncliff DAI (Direct Active Investments), Ferncliff Trading, Ferncliff Finance og Ferncliff Property. Gruppen hadde en omsetning på MNOK 629, med balanseverdier for MNOK i 2008 og består av 60 selskaper. Investeringsselskapet Ferncliff har skiftet outsourcingspartner og tatt i bruk et fullstendig webbasert regnskapssystem. Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH, betegner det som å gå inn i fremtiden til en effektiv hverdag med full kontroll og forventning om halverte kostnader. binasjon som ledende både på systemimplementeringer og tjenesteleveranser har vært en viktig årsak til suksessen i samarbeidet. - Ferncliff har jobbet målrettet med en full gjennomgang av alle hovedsamarbeidspartnere for å effektivisere alle prosesser og redusere unødige kostnader, opplyser Gjethammer. Automatisert dokumentflyt Ferncliff arbeider for en fullautomatisering og effektivisering av dokumentflyten i selskapet. Forsystemet som håndterer trading (sluttsedler) er integrert med XLEDGER.NET for regnskapet og dette er videre integrert med Cognos Controller for konsolidering. Det gjenstår å automatisere og digitalisere håndteringen av sluttsedlene. Tidligere leverandør av regnskapet hadde meget tunge og komplekse rutiner for å løse regnskapet basert på et gammeldags system hvor alt ble håndtert manuelt. Ferncliff fikk ikke kontroll eller oversikt med egen økonomi eller kostnadene knyttet til å produsere regnskapet. Den tidligere leverandøren gjorde heller ingen forsøk på å endre eller effektivisere prosessene. Det var uoversiktlig for Ferncliff hvilke personer som egentlig utførte arbeidet for dem. Og det var viktig at Ferncliff kunne møte de som faktisk skulle levere oppdraget ansikt til ansikt, slik at nødvendig tillit ble etablert mellom partene. Fullintegrert system Ferncliff ønsket drastisk endring og involverte alle de største leverandørene i Norge til en anbudsrunde. Valget falt på Amesto Business Partner med XLEDGER.NET som system for leveransen. Revolusjonen ligger i at tidligere måtte man integrere en mengde forskjellige systemer og manuelt arbeid med tilhørende kostnader. Løsningen er nå et fullintegrert standard system. Totalkostnadene er estimert til å bli halvert i forhold til tidligere leverandør. På løpende bokføring er estimert kostnad pr bilag redusert til 1/3 av Denne artikkelen er den sjuende i en serie om Business Process Outsourcing - BPO skrevet av Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto. Du kan lese artiklene på tidligere kostnad. Her er noen råd fra Gjethammer til andre selskaper som er i samme situasjon: CFO-er må tenke nytt og utnytte en samarbeidspartners muligheter. Det er helt vesentlig å få oversikt over nåsituasjonen. Alle arbeidsprosesser knyttet til administrative prosesser må kartlegges. Hva gjør egentlig de ansatte som er involvert i dette. Når man har fått en totaloversikt må det lages en plan for hva selskapet skal håndtere selv, og hva som bør settes ut. Produksjonen av regnskapet bør settes ut slik at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, noe Ferncliff har gjort. Videre må man ha kompetanse på hva man vil oppnå og hvordan man vil oppnå dette. Jo større bestillerkompetanse selskapet har på en tjeneste de skal kjøpe inn jo større sannsynlighet er det for at tjenesten blir effektiv, fungerer over lang tid og gir ønskede gevinster. Det har vært kritisk for Yngve Gjethammer å velge en Yngve Gjethammer, CEO i Ferncliff TIH. langsiktig strategisk samarbeidspartner som leverer kvalitet og har evne og vilje til å utvikle seg sammen med Ferncliffs behov. Amesto Business Partners kom- Områder der Ferncliff har automatisert prosessen er: Skanning av faktura, som sendes på digital arbeidsflyt for kontroll og godkjenning Ved bokføring skjer betaling, bokføring og avstemming av bank automatisk Innført ekstra sikkerhet med dobbelt godkjenning før utbetaling Regnskapet er alltid à jour, alle bankkonti er alltid à jour Ledelsesinformasjon med likviditet, fordringer, topp og bunnlinje på web Full drilldown fra regnskap og ned på hvert enkeltbilag med kontering Fullstendig dokumentasjon på alle bilag ligger i systemet digitalt Tilgjengelig på nett 24/7 Selvbetjening ansatte fører reiser, utlegg og timer Fullstendig fakturering fra systemet Frihet til å velge hva kunde selv skal utføre og hva partner skal utføre Alle funksjoner er i ett system ferdig integrert rent web Valuta er automatisert Kunde- og leverandørinformasjon kommer direkte fra Brønnøysund Fullstendig rapportering, nøkkeltall og informasjon Konsernmodell med regnskapet til alle selskapene i ett system Ferncliff og Amesto har inngått en langsiktig avtale som omfatter outsourcing av regnskapet med tilhørende prosesser. Tjenesteleveransen er bygget rundt systemet X-LEDGER.NET som gir kunden full tilgang til alltid oppdatert informasjon, når kunden selv trenger det, over internett. Amestos tjeneste er utviklet spesielt for å gi kunde en optimal bruk av system og økonomisk informasjon på en effektiv og kostnadsbesparende måte gjennom helautomatiserte prosesser. Amesto leverer et fullstendig spekter av både tjenester og systemer i kombinasjon til Ferncliff, slik at kunden kan forholde seg til en strategisk samarbeidspartner innen økonomiområdet. Den beste løsningen for kunden Outsourcing av økonomi- og lønnsområdet har i Norge for de fleste små og mellomstore bedrifter vært en ren tjenesteoutsourcing. Leverandøren har løst oppdraget på sine interne systemer, og kunden har i veldig liten grad vært involvert i systemets rolle for leveransen. Også for noe større bedrifter har det vært vanlig med rene tjenesteleveranser uten systemer. Innen økonomiområdet er det viktig for brukerne å ha tilgang til oppdatert informasjon fra systemene. Arbeidsprosessene som går i økonomisystemet er en så integrert del av daglige gjøremål. Ordre- og varehåndtering, fakturering, innbetalinger og utestående fordringer, bestillinger og inngående fakturaer. Dersom virksomheten skal få kvalitet i disse prosessene må den økonomiske informasjonen være oppdatert og lett tilgjengelig. Dette kan være elektroniske inngående fakturaer, integrerte bankløsninger, aldersfordelte fordringer og cash flow-oversikt. Gode systemløsninger har datafangst ute hos brukerne, er integrerte mot forsystemer, har rapporter og nødvendige analyser. Nødvendig kontroll og oversikt er en forutsetning både for god virksomhetsstyring og for et vellykket samarbeid med en outsourcingsleverandør. Din outsourcingspartner må ha nødvendig kompetanse på disse systemene slik at de blir en relevant samarbeidspartner som kan ha fokus på kontinuerlig forbedring og automatisering av arbeidsprosesser. Valg av riktig partner Dersom leverandøren ikke er en del av systemleveransen, men bare tjenesteleveransen, har de heller ikke nødvendig interesse i å forbedre disse proses- sene fordi da ikke får noen gevinster av det. Dersom din leverandør kan levere begge deler vil du få en leverandør som kan gi deg som kunde din optimale kombinasjon av tjeneste og system. Dette vil kunne sikre at dine endrete behov over tid kan oppfylles enten leveransen blir mer en tjeneste-leveranse eller mer en systemleveranse. For at systemet skal tas tilstrekkelig i bruk av kundens ansatte må det være enkelt og effektivt, meget brukervennlig, nærmest selvforklarende og uten særlig behov for opplæring. Det bør ikke være behov for konsulentarbeid av typen, du har nå kjøpt et rammeverk «Outsourcing er et strategisk verktøy som gir muligheter for ansvarliggjøring, definert kvalitet på tjenestene, tilgang på spisskompetanse, ny funksjonalitet og tekniske løsninger, fleksibilitet og fokus.» og må betale for utvikling av systemet. Det skal være et standard system med innebygget beste praksis i rutiner og arbeidsflyt, og der konsulentarbeidet bare er parametersetting for den enkelte kunde. Alt i alt skal systemet støtte opp om kundens organisasjonsutvikling, endringsprosesser og effektivisering ved å ta det i bruk. Systemet skal være et effektivt verktøy for leverandøren og systemet skal underbygge og støtte hele tjenesteleveransen. Du skal velge en samarbeidspartner som både leverer systemer og tjenester og har en optimal kombinasjon av disse for deg som kunde. Av: Marius Berg, visekonsernsjef i Amesto og leder av Amesto Payroll. Berg har erfaring fra de største outsourcingsprosessene, både på system og tjenester, som er gjennomført i Norge innen lønns- og HR-området. Amesto Business Partner AS, et selskap i Amesto Group, er største norskeide økonomihus, og en av Norges ledende leverandører av outsourcingstjenester innen økonomistyring, lønns- og regnskapstjenester. Vi gir kunden verdi gjennom effektivisering og profesjonalisering av økonomifunksjonen og tar ansvar for hele eller deler av kundens økonomiprosesser.

7 12 13 OUTSOURCING AV ØKONOMIOPPGAVER Outsourcing av regnskap i kraftig vekst I 2009 er det forventet at regnskapsbransjen vil omsette for nærmere 10 milliarder kroner. Det er nesten tre ganger så mye som for ti år siden. Årsaken til den bratte vekstkurven er at stadige flere bedrifter, inklusive store aksjeselskaper, velger å sette ut regnskap og lønnsadministrasjon. Samtidig kjøper selskapene stadig flere tjenester fra outsourcingleverandører og regnskapskontorer. Én årsak til at flere setter ut regnskap og lønn enn før er at mange bedrifter mener at disse funksjonene ligger utenfor deres kjerneområde. En minst like viktig årsak til veksten er at bedriftene ønsker å sikre at de har tilgang til kvalifiserte medarbeidere, ressurser og kompetanse. Stadige regelendringer krever omfattende oppdatering av ansatte Helt på starten av 2000-tallet var det flere finansskandaler både internasjonalt og i Norge, med ENRON-skandalen som den mest kjente internasjonalt og Finance Credit-saken som den mest kjente i Norge. Siden den gang har myndighetene i land verden over innført en rekke nye lover, regler og ikke minst skjerpede krav til rapportering. Det har skjedd også i Norge, og fortsatt er skatte- og avgiftsområdet i konstant endring. For mange bedrifter, med egne regnskapsavdelinger, er det blitt svært krevende å holde tritt med å etterutdanne egne medarbeidere innen økonomi og regnskapsområdet. Kamp om regnskapsmedarbeiderne På toppen av dette har mange land, inklusive Norge, de siste årene hatt underskudd på arbeidskraft med regnskapsfaglig kompetanse. Årsaken til dette er ikke bare at byråene får flere kunder. Kundene kjøper også andre tjenester enn regnskap fra byråene, som rådgivning, fakturering og budsjettering. Knappheten på kvalifiserte medarbeidere har først og fremst gått utover bedrifter med egne regnskapsavdelinger, som ikke har samme mulighet som regnskapskontorer og outsourcingleverandører til å tilby faglige utviklende miljøer til nyutdannede. - Det har vært mangel på regnskapsførere i flere år, sier Sandra Riise, adm. direktør i Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF). 80 prosent av regnskapsbransjens omsetning kommer fra medlemmer i NARF. Riise opplyser at NARF midt under finanskrisen i oktober i 2008 gjennomførte en undersøkelse, Kravet fra Kredittilsynet er at alle autoriserte regnskapsførere skal ha minimum treårig økonomiutdanning på høyskolenivå. For at fagutdanningen skal opprettholdes på et så høyt nivå som mulig samarbeider NARF blant annet med Norges Handelshøyskole om et påbygningstilbud innen rådgivning for regnskapsførere på bachelornivå. I tillegg tilbys rene bachelorstudier i økonomi og administrasjon både av NHH, BI og andre høyskoler. (Foto: NHH) hvor medlemmene uttrykte bekymring for at mange av norske bedrifter ville støte på problemer som en konsekvens av krisen. For egen bransje var imidlertid regnskapsførerne i svært stor grad optimistiske. 0,3 prosent arbeidsledighet Denne situasjonen har ikke endret seg det siste året. I midten av november 2009 var det på finn.no utlyst hele 546 stillinger i 442 stillingsannonser som henviste til regnskap. Og i følge statistikk fra NAV er gruppen revisorer og økonomer den kategorien som har desidert lavest arbeidsledighet i Norge med kun 0,3 prosent registrerte ledige (årsgjennomsnitt per september 2009). Forventer fortsatt kraftig vekst Mye tyder på at veksten i outsourcing av økonomioppgaver vil fortsette i årene som kommer, ikke minst som en konsekvens av at stadig større selskaper velger å sette ut disse oppgavene. Det betyr at det blir behov for enda flere kvalifiserte økonomiarbeidere. Fra registrering til verdiskaping Tidligere lå fokuset i regnskapsbransjen på registrering av data, med et begrenset utdannelsestilbud på høyskolenivå. De siste årene har det imidlertid skjedd en strukturendring i bransjen hvor fokuset er flyttet fra rutinepreget registrering til hvordan man kan benytte dataene til å øke kundenes lønnsomhet. For å øke rådgivningskompetansen i byråene tilbyr NARF en rekke kurs, blant annet i lønnsomhetsutvikling, praktisk bruk av nøkkeltall, ledelse og verdiskaping. I tillegg har NARF samarbeidet med universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner for å opprette et høyt nivå på fagutdannelsen. Bachelorutdanning i økonomi Blant annet tilbyr fler høyskoler bachelorutdanning innenfor økonomiområdet Grafen viser antall autoriserte regnskapsførere i Norge. For alle bedrifter som outsourcer regnskapet er det et krav at regnskapsførere er autorisert. Hvis veksten fortsetter i samme tempo som de siste årene vil det i følge fremskrivninger fra NARF ventelig være behov for nærmere autoriserte regnskapsførere allerede i Gode muligheter til attraktive jobber har gjort disse studiene svært populære. For eksempel viser opptakstallene fra Universitetet i Stavanger at bachelorprogrammene i Økonomi og administrasjon og Regnskap og revisjon er blant de ti vanskeligste studiene å komme inn på og har lange ventelister. Samme tendens er det for landet sett under ett. Tallene fra Samordnet opptak høsten 2009 til høyskolene viser at blant 16 utdanningsområder var økonomi, administrasjon og ledelse det tredje meste søkte med nærmere søkere til studieplasser. Mer informasjon om NARFs kurstilbud på NARF er bransjeorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. På regnskapsforer finner du en veilednings- og søketjeneste for bedrifter som er på utkikk etter en leverandør av regnskapstjenester. NARF er også en ledende kursarrangør innen regnskap, skatt og avgift, og tilbyr et omfattende kursprogram både for bransjen og virksomheter som selv arbeider med egen regnskaps- og økonomifunksjon. Mange av NARFs kurs arrangeres i flere av Norges største byer. Se spesielt kurset Skatt og Regnskap - - som gir en samlet oppdatert oversikt over årets viktigste nyheter, som det er viktig å være kjent med før utarbeidelse av årsoppgjøret. Landsdekkende kurs med fyldig kursdokumentasjon. På finner du en komplett oversikt over vårt kurstilbud. Ta gjerne kontakt med kursavdelingen i NARF på telefon eller på e-post til

8 14 15 OUTSOURCHINGAVTALEN God struktur på avtalen gir gevinst for begge parter Med en gjennomtenkt outsourcingavtale, en god prismodell og ikke minst en god struktur på kommunikasjonen kan samarbeidet mellom outsourcingleverandør og kunde løpende tilpasses den enkelte bedrifts faktiske behov. Her er noen av tingene du bør tenke på når bedriften inngår en outsourcingavtale. - Ser vi noen år tilbake var mange outsourcingavtaler lite fleksible med tanke på at det kunne skje endringer i kundens virksomhet. På dette området har det skjedd store endringer. I dag kan de store leverandørene tilby dynamiske avtaler som kan tilpasses det faktiske behovet hos kundene, uten at hele avtalen må reforhandles, sier Morten Carlsen, Commercial director i Mirror Accounting. Strategiske møter og samarbeidsmøter gjennomføres annet hvert kvartal, mens servicemøter gjennomføres minimum en gang i kvartalet. For store kunder eller i omfattende leveranser kan servicemøtene gjennomføres hver måned. Hovedavtale og leveranseavtaler Hos Mirror Accounting settes avtalen opp som en hovedavtale med eventuelt flere leveranseavtaler som bilag til avtalen. - I utgangspunktet har vi en fleksibel prisstruktur som tar hensyn til at det vil skje endringer underveis, og selv ved store endringer så vil man med en slik avtalestruktur normalt ikke behøve å reforhandle hele avtalen, understreker Carlsen, som anbefaler at avtaler bygges opp på denne måten uansett om det er snakk om store eller små kunder. Den viktigste delen er likevel hvordan avtalen følges opp, og for å sikre kvalitet i oppfølgingen har Mirror Accounting etablert en samarbeidsmodell hvor kommunikasjonen mellom leverandør og kunde skjer på flere nivåer. - Leverandører er ofte flinke til å snakke om hva de har levert, men det er kommunikasjon om hva man skal levere som er viktig, og da må vi fortelle hverandre hva vi tenker og hva slags planer vi har, sier Carlsen. Mirror Accounting har inndelt møtene med kundene i tre nivåer: Strategiske møter Partene stiller med øverste ledelse av avtalens tjenesteområder. I disse møtene tas det opp blant annet strategiske beslutninger i begge selskaper som den andre parten kan ha nytte av å vite om eller som kan påvirke avtalen. Da Mirror Accounting tidlig i januar 2009 kunngjorde at de samlet henholdsvis hovedboksproduksjonen i Umeå i Sverige og fakturaproduksjonen i Vilnius i Litauen Samarbeidsmodell 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal Strategiske møter: Samarbeidsmøter: Servicemøter: Morten Carlsen, Commercial director i Mirror Accounting var det et typisk eksempel på tema i de strategiske møtene med kundene. Samtidig kommuniserer kundene tilsvarende endringer i egen organisasjon - Hovedpunkter i disse møtene kan være organisasjon, markedet, endringer i eiersammensetning og lokaliseringsspørsmål. Vi ser på hvordan samarbeidet utvikler seg, om vi møter hverandres forventninger og ikke minst hvilke forventninger vi har framover, sier Carlsen. Samarbeidsmøter. Partene stiller med ansvarlig for forvaltning av avtalen. I disse møtene tas opp spesielle punkter fra servicerapporten og partene diskuterer proaktive forbedringstiltak, og hvordan man best kan styre avtalen på tvers av fagområder. Servicemøter. Partene stiller med ansvarlig for de ulike tjenesteområdene. - I disse møtene diskuterer vi konkrete problemstillinger, gjennomgår nøkkeltall med hensyn på siste periodes leveranse og vurderer løpende forbedringstiltak. I små bedrifter kan det være samme personer som er ansvarlige for disse funksjonene og da kan man slå sammen samarbeidsmøter og servicemøter, men det kan være lurt å opprettholde strukturen på møtene, sier Morten Carlsen. Mirror Accounting som inngår i Lindorff-Gruppen er en ledende leverandør i Norge og Sverige av økonomi-, regnskaps- samt rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Mirror Accounting besitter unik erfaring og kompetanse som outsourcingsleverandør samt som rådgiver innen effektivisering av regnskaps- og økonomiprosesser og utvikling av outsourcingsavtaler. Typiske agendaposter i møter: Strategiske møter Styrke det strategiske samarbeidet Hva skjer strategisk; organisasjon, markedet, eiere, lokalisering Møtes forventningene? Fremtidige forventninger. Markedsinformasjon Samarbeidspotensial utover leveranser. Nye teknologiske muligheter Hvordan utvikler leveransene seg fremover grensesnitt Status strategiske prosjekter Samarbeidsmøter Referere og ta opp punkter fra strategiske møter/servicemøter Hva skjer hos begge parter neste tre til seks måneder Oppfølgingspunkter fra forrige møte og punkter som har oppstått siden forrige møte. Ta opp spesielle punkter fra servicerapporten Ta opp og diskutere konkrete proaktive forbedringstiltak Status prosjekter Servicemøter Oppfølging av servicerapportene Konkrete relevante punkter fra strategiske/styringsgruppemøter Konkrete problemstillinger, konsekvenser og tiltak Konkrete forbedringstiltak Konkrete endringer, organisasjon, grensesnitt, kundens produkter etc Statistikker, volum-type transaksjoner etc. Status personell hos begge. Diskutere og utrede betydningen av endrede lover/rammebetingelser Status prosjekter

9 16 Ta kontakt for outsourcing av lønn og økonomiprosesser: Tlf.: Med over 450 ansatte økonomer, IT-konsulenter, revisorer og regnskapsførere i Norge, Sverige og Danmark kan Amesto utføre store og komplekse outsourcings- og løsningsleveranser. Vi har en omfattende kompetansebase, samtidig som vi har kapasitet og fleksibilitet til å tilby assistanse og rådgivning innenfor enkeltprosjekt. Amesto er en av bransjens yngste (etablert i 2002) leverandører men har på kort tid blitt en av de ledende aktører innenfor sine områder. Amesto er det største norskeide økonomihus. Fokus på kompetanse, kommunikasjon og effektive løsninger har bidratt til at vi stadig får nye kunder som ønsker å effektivisere både løsninger og tjenester innenfor økonomiavdelingene sine. Vi er landets eneste leverandør som kan levere både tjenester og systemer innenfor lønn, regnskap, CRM og rekruttering. Adm dir. Arild Spandow Tlf.: De viktigste tiltakene for å bli vesentlig mer effektive, er å digitalisere og automatisere administrative forretningsprosesser. Visma skal levere tjenester som våre kunder har behov for, alt fra å utføre arbeid ute hos kunde, til å bidra ved outsourcing av økonomiprosesser og overta ansatte i økonomiavdelingen. Adm. dir. Peter Lauring VISMA SERVICES byr sine kunder på tjenester fra medarbeidere og er lokalisert på 85 steder nær våre kunder i Norden. Visma Services er Nordens ledende leverandør av outsourcingtjenester innen regnskap, lønn og økonomistyring. Selskapet tar ansvar for administrative forretningsprosesser for kunder som ønsker å effektivisere disse prosessene for å fokusere på egen kjernevirksomhet. Visma Services mål er å bidra til at kundene effektiviserer og digitaliserer arbeidsprosesser og oppnår Reduserte kostnader Redusert risiko Fleksibel tilgang til ressurser og kompetanse Tilgang til ledende teknologi og funksjonalitet i våre systemer Tlf.: Økonomitjenester handler om tillit. I Kvestor måler vi årlig hva kundene mener om oss, og vi blir stadig bedre. Regnskapsfaglig kompetanse er grunnleggende, men våre konsulenter skal også være best på kundeservice. I Kvestor vet vi at regnskap og økonomi også handler om mennesker. Adm. dir. Simon Dahl Kvestor tilfører bedriftens økonomifunksjon bedre kvalitet og kostnadsbesparelser. Mange velger Kvestor fremfor intern økonomiavdeling. Sammen med kunden gjennomfører vi en behovsanalyse. Deretter foreslår vi forbedringer av rutiner og riktig valg av økonomisystemer. Manuelt arbeid kan reduseres ved bruk av efaktura og integrasjon mot kundens systemer. Dine ansatte kan også få tilgang til Kvestors webbaserte reiseregningsog timesystemer. Kvestor har 220 ansatte, og vi er en del av det finske regnskapskonsernet Pretax. Tlf.: Våre tjenester sørger i praksis for en mer effektiv arbeidsprosess for våre kunder. Vi jobber for å gjøre disse prosessene mest mulig automatiserte. At vi har gode og gjennomtestede rutiner, gir trygghet for at vi kan hente ut potensialet i organisasjonen, og det er nettopp her det er mulig å høste store gevinster ved å outsource regnskap og lønn. Faglig daglig leder Morten Carlsen Mirror Accounting er en av Norges ledende leverandører av økonomi- og regnskapstjenester. Vi har ansvaret for regnskapsfunksjonen i flere store og komplekse bedrifter. Fordi dette er vår kjernevirksomhet, har vi et bredt faglig miljø som tiltrekker seg høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er til enhver tid oppdatert på lover og regler, og utvikler kontinuerlig systemer og kompetanse. Som en del av Lindorff-konsernet kan vi i tillegg tilby tjenester innen kundeutvelgelse, kredittvurdering, kundesenter og innfordring.

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling.

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling. Velkommen til NARF Sandra Riise Administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon. Foreningen ble etablert i 1969, og organiserer

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen.

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Januar 2014 1 Praktisk informasjon Formål: Målgruppe Igangsatt ifm NARFs strategiprosess,

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10

Amestodagen 2015. Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Amestodagen 2015 Jonny Steindal VISMA BUSINESS NYHETER I VERSJON 10 Agenda for Visma Business Status Visma Business Hvordan tar Visma Business oss inn i fremtiden Nyheter i Visma Business Product Line

Detaljer

Digitalisering i regnskapsbransjen

Digitalisering i regnskapsbransjen Digitalisering i regnskapsbransjen Hans Ellefsen hans.ellefsen@regnskapnorge.no Mobil 97610123 s. 2 14 400 MISJON 36 81 19 8 3 Regnskap Norges strategiske hierarki s. 4 Vår rolle endres s. 5 Vår rolle

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

Superbrukere som kunnskapsaktivister

Superbrukere som kunnskapsaktivister Superbrukere som kunnskapsaktivister - suksess for bedrift, ansatte og kunder Seminar HSH 21. september 2005 av Kine Dahl Visma ASA Holding selskap Visma Software ERP CRM E-commerce Visma Services Regnskap

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Behov? CRM. Lønn & HR. Transport. Rapportering & Analyse. Reiseregning. Attestasjon. Prosjekt & time. Bedriftsopplysninger.

Behov? CRM. Lønn & HR. Transport. Rapportering & Analyse. Reiseregning. Attestasjon. Prosjekt & time. Bedriftsopplysninger. Visma Behov? Transport Rapportering & Analyse Attestasjon Reiseregning Prosjekt & time Bedriftsopplysninger Produksjon CRM Finans Logistikk Offentlig forvaltning Service efaktura Butikk Regnskap Reskontro

Detaljer

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E:

Morten Dalhaug Kredittsjef T: E: Inge Five Bankdirektør T: E: Inge Five Bankdirektør T: 907 54 768 E: inge@debank.no Morten Dalhaug Kredittsjef T: 472 92 477 E: morten@debank.no Camilla Sagmo Voje Viseadm. Bankdirektør og operasjonell leder T: 900 77 040 E: camilla@debank.no

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter

REVISOR. en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR en utdanning som gir deg mange valgmuligheter REVISOR bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på Som revisor hjelper du bedrifter og andre virksomheter til å fungere bedre. Du

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision. Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision

Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision. Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Business Solutions-Navision Skanning og behandling av bilag i Microsoft Business Solutions-Navision Tidsbesparende bilagssøk og godkjennelse Minimering av feil

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Outsourcing. Finans Norge og Finansforbundet 28. januar Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI

Outsourcing. Finans Norge og Finansforbundet 28. januar Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Outsourcing Finans Norge og Finansforbundet 28. januar 2016 Professor Petter Gottschalk Handelshøyskolen BI Sourcing av IT-tjenester Intern sourcing Ekstern sourcing Hierarki Marked Hierarki Marked Sentral

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution

Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution Amestodagen 2015 Ole Noer Visma Software Brynjulf Skorpen Amesto Solution VISMA NET STRATEGI OG UTVIKLING AV TJENSTER Agenda Hva er Visma Net Hva er strategien til Visma Net Presentasjon av tjenester inngår

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret

ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer. SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret ERP-prosjekter Forsvarets erfaringer SAP konferansen 27. oktober 2016 Brigader Arild Dregelid Sjef LOS-programmet i Forsvaret Innhold Målsettingen med felles, integrert forvaltningssystem Hovedleveranser

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor

Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor Digital Samhandling mellom Offentlig og Privat sektor Digitalisert utveksling av kontoopplysninger Lejla Giske Virksomhetsarkitekt Anne-Catherine Gustafson Politiinspektør Politidirektoratet Politiets

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Integrasjon Deem Porteføljestyring

Integrasjon Deem Porteføljestyring Integrasjon Deem Porteføljestyring Sigma ITM Norway AS og Bisnode Norway AS har i samarbeid utviklet en porteføljestyringsmodul som hjelper deg med å få enkel oversikt over dine kunder og leverandører.

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien?

Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien? www.pwc.no/risk Spiller din økonomiavdeling på lag med teknologien? PwCs benchmark av fakturahåndteringsprosessen i norske økonomiavdelinger November 2015 Innhold Contents Digitalisering av regnskapet

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer