ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK

2 Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden Det er et privat luteierlag der 100% av lutene er i privat eie. Elverket eier og driver alle 22 kv overføringsanlegg i Rollag kommune. Styret: Elverket blir ledet av et styre på fem medlemmer samt et medlem fra de ansatte. Styret har i 2003 bestått av følgende medlemmer: Odd Bekkeseth Leder Jens Gladheim Nestleder Vidar Haugen Styremedlem Gunnar Kvislen Styremedlem Gunhild S. Fossan Styremedlem Trond Bergan Ansattes representant Varamedlemmer: Gunnbjørg Prestmoen Ola Hov Olav Brevig Peder Toeneiet Ansattes representant Det er avholdt 10 styremøter og behandlet 41 saker. Valgkomiteen er: Sigurd Frogner, leder Jan Toverud Alfred Rauland Sigurd Stormoen, vara Nerid Kongsjorden, vara Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 2 Organisasjonsnr

3 Administrasjon: Elverkets kontor, verksted og lager ligger i Rollag sentrum. Administrasjonen er oppdelt i tre avdelinger som er direkte underlagt elverksjefen. Personale: Elverket hadde i alt 6 (7 til mai 2003) fast ansatte, og i tillegg 1 lærling. Det har vært forholdsvis lavt sykefravær. Arbeidsmiljøet ved elverket er godt. Tilsatte ved Rollag Elverk var: Tore D. Skorhaug Torstein Aasberg Peder Toeneiet Ragnar Mogen Halvor Aasen Trond Bergan Cato Ørsland Elverksjef Driftsingeniør Overmontør Montør Montør Montør Lærling Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 3 Organisasjonsnr

4 Organisasjonsplan Styret Elverksjef Tore Skorhaug Data Torstein Aasberg Avd. for NETT Avd. for TILSYN Avd. for ØKONOMI Torstein Aasberg Driftsingeniør Arild Simensen Avdelingsingeniør Arnstein Matheson Økonomi/regnskap Brita Sommer KIS/Abbonement Peder Toeneiet Overmontør Ragnar Mogen Energimontør Halvor Aasen Energimontør Trond Bergan Energimontør Eiendommer: Bedriften har følgende eiendommer, anlegg og driftsmidler pr : Administrasjonsbygg med lager, verksted og garasjer. Plasthall med grovlager. 22 kv høyspentnett med en samlet lengde på 95,29 km (93,87 km) fordelt med 66,77 km (67,65 km) luftlinjer og 28,52 (26,22) km jordkabel. 230/400 V lavspentnett med samlet lengde på 160,76 km (156,46 km) fordelt med 115,06 km (116,0 km) luftnett og 45,71 km (40,46 km) jordkabel. 114 stk (114 stk.) nettstasjoner med 59 stk. (56 stk.) transformatorer i kiosk og 58 stk. transformatorer i mast med samlet ytelse på kva ( kva). Bilparken består av en MAN lastebil m/kran og to mannskapsvogner med 4-hjuls trekk, hvor av én brukes som utryknings-/servicevogn. Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 4 Organisasjonsnr

5 Kraftomsetning/overføring: Bedriften hadde i driftsåret 2003 et samlet kraftuttak på 30,86 GWh (35,92 GWh), herav 12,60 GWh (15,95 GWh) overført til kunder som kjøper kraften fra andre. Salg og overføring: Eget Kraftsalg Salg 16,85 GWh KA totalforbruk Overføring 9,36 GWh Andre sitt salg Overføring 3,24 GWh Tap i nettet Internt salg 1,40 GWh Sum salg/overføring 30,86 GWh Mottatt energi 30,86 GWh Tap i nettet utgjør 4,54 % (5,2 %) av kraftomsetningen i bygdenettet og må anses som lite tatt i betraktning kommunens spredte bosetning og elverkets utstrekning av nett. Kraftkjøpet ble dekket ved faste kontrakter og kjøp av spotkraft. I begynnelsen av året fortsatte kraftprisen å stige til uvant høye nivåer som ble forklart med kald høst og lite nedbør i 2002, som igjen førte til lav tilførsel til vannmagasinene. For øvrig medførte felles nordisk kraftmarked stor overføring/eksport til nabolandene når prisen var som høyest. I denne perioden var pristigningen så raskt økende at Rollag Elverk ikke hadde kapasitet til å fange opp svingningene. Varslingsfristene er to uker og det ble iverksatt tiltak som skulle sikre prisene ut til kundene til tross for at disse var meget høye. Heldigvis ble aldri prisene ut til kundene så høye som annonsert, og Rollag Elverk sørget for å verne om kundene i størst mulig grad. Dessverre ble elverket utsatt for en skjev pressedekning som beskrev varslede høye priser med store overskrifter, men dementier ble aldri gitt fokus. Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 5 Organisasjonsnr

6 Elverkets medlemskap i eksterne faglige fora og medeierskap i lokale selskap: Kommunenes Sentralforbund (KS). Energibedriftenes Landsforbund (EBL) Forum for Strategisk Nettutbygging (FSN), (sammensluttet med Landssamanslutninga av Vasskraftskommunar (LVK/IDE)). Numedal Aksess AS Numedalsnett Norsk Enøk og Energi Laagen Bedriftshelsetjeneste I sistnevnte har de ansatte legeundersøkelse hvert annet år. Videre avholdes førstehjelpskurs, og de følger ellers opp arbeidsmiljøet ved bedriften. Miljø: Bedriftens virksomhet medfører ikke forurensing av det ytre miljøet. Det blir lagt vekt på at det i driften blir brukt miljøvennlige stoffer og at håndteringen av spesialavfall foregår korrekt slik at forurensing ikke forekommer. Likestilling: Det er ingen fast ansatte kvinner i bedriften. I personale som er innleid er det én kvinne som kundebehandler/ regnskapsmedarbeider. De sanitære forhold er lagt til rette for kvinner i bedriften. I styret er det én kvinne som gir 14 % i motsetning regjeringens mål på 40 % kvinneandel i styrene. Enøk: Fra 2002 er all aktivitet med energiøkonomisering overført til Enova SF. Enova SF er et statlig foretak som har som formål å arbeide for enøk og alternativ energi på landsbasis. Alle midler som Rollag Elverk, og alle andre netteiere, tar inn over nettariffen til enøk, blir derfor overført dit. Satsen er 0,3 øre/kwh og kundene i Rollag betaler årlig inn ca. kr ,-. Disse midlene blir satt inn i et energifond, hvor det kan Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 6 Organisasjonsnr

7 søkes om støtte til konkrete prosjekter. De prosjektene som gir mest energisparing, blir høyest prioritert. Nettkunder: Kundegruppe Antall pr. Antall pr. Antall pr. Antall pr Husholdning * 774* Hytter/fritidshus Næringskunder Byggestrøm Sum *alle anlegg tilhørende Rollag kommune er med i gruppen for husholdning. DLE - Det Lokale Eltilsyn: Tilsyn med elektriske anlegg blir utført etter rammer gitt av Direktoratet for Brann- og Elsikkerhet (DBE) i årlige rammebrev. Totalt antall Plan Tilsyn med private anlegg, boliger etc. periodisk (5%) Tilsyn med enkle helseinstitusjoner ol Tilsyn med el-entreprenører Tilsyn med detaljhandlere (omsetning av el. utstyr) Antall produkter behandlet ved tilsyn av detaljhandlere Tilsyn med gårdsbruk Tilsyn med andre næringsvirksomheter Anmeldelser til politiet 0 9 Frakobling av anlegg 0 10 Elulykker 0 11 Elbranner 0 Utført 2003 Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 7 Organisasjonsnr

8 Nyanlegg / Drift: Arbeidet med modernisering og utbygging av nettet holder frem, og noen få betongmaster er skiftet ut. Utskifting av betongmaster blir ikke utført i den takt man kunne ønske, siden det er en høy kostnad pr. punkt. Disse anleggsdeler har opp mot en alder av 60 år. Det gjenstår ca. 25 km med betongmaster i nettet. Kostnadsmessig er det gunstig å bygge om deler av nettet til kabel. Det er også utført noen arbeider på lavspenningsnettet for å forbedre i de mest utsatte områdene. Det har i 2003 vært stabil forsyning med få driftsavbrudd som skyldes feil i anlegget. I hytteområder har Sunntjønn og Gverset blitt utbygget med strømtilførsel til nye hytter i samarbeid med Vegglifjell Strømutvikling AS (VSU). Fremtidsplaner: Bedriftens høyspenningsnett fra 1947 ble bygget opp som luftnett med betongmaster. Alle utvidelser av nettet etter dette er bygget opp som tremastlinjer. Gjennom årene har også en del av de gamle betongmastene brukket sammen og blitt erstattet med tremaster eller kabelnett som vil bli mer vanlig i årene fremover. Det gjenstår en hel del gamle betongmastlinjer som vil bli skiftet ut fortløpende, da dette linjenettet etter hvert vil forårsake feilsituasjoner. Bedriften har som et av sine mål å redusere antall mastetrafoer til fordel for trafoer i nettstasjon på bakken, og å plassere disse slik at man reduserer tap og øker tilgjengeligheten i tilknytning til reparasjon, feilsøking og tilsyn. Rollag Elverk har vedtatt å delta i bredbåndutbygging i Numedal. Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 8 Organisasjonsnr

9 Regnskapsprinsipper: Regnskapet er satt opp og presentert under forutsetning av fortsatt drift. Rollag 27.april 2004 Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 9 Organisasjonsnr

10 Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 10 Organisasjonsnr

11 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat 7 ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 11 Organisasjonsnr

12 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Akkumulert mindreinntekt Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Veggli 2.april Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 12 Organisasjonsnr

13 NOTER 2003 Note 1-Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Hovedregel for vurdering av og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følger av renteendringer. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Det er foretatt avsetning til tap på krav i regnskapet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført. Inntektsramer for nettvirksomheten. Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsår og inntektsrammen reduseres årlig med et effektiviseringskrav. Merinntekt skal tilbakeføres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Anleggstilskudd. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og private går til fradrag på aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form av reduserte avskrivninger. Pensjoner. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredstiller de kriteriene for det som betegnes som en Multiemployer-plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den regnskapsørte årlige pensjonskostnaden i 2003 lik påløpt (netto) pensjonspremie. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåverende og tidligere ansatte både i foretaket og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Fremtidige pensjonsforpliktelser er ikke balanseført i regnskapet. Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 13 Organisasjonsnr

14 Note 2 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet: Tekst Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Selskapet har pr ansatte. Gjennomsnittlig antall utførte årsverk i 2003 utgjør 6,1. Note 3 Ytelser til ledende personer m.v.: Styrehonorar i 2003 utgjør kr ,-. Lønn til styrets leder utgjør totalt kr 8.980, -. Lønn og annen godtgjørelse for daglig leder utgjorde totalt kr ,-. Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,-, herav utgjør revisjon kr revisjon og kr 4.300, - gjelder konsulenttjeneste. Note 4 Varige driftsmidler: Tekst Maskiner Driftsløsøre verktøy Tomter Bygninger Linjenett Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning Årets avskrivning Tilbakeført avskrivning Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Prosentsats for avskrivninger Sum Note 5 Aksjer L/L Rollag Elektrisitetsverk har aksjer i følgende selskaper: Selskap: Antall Pålydende Sum Norsk Enøk Energi AS Numedalsnett AS Numedal Aksess AS SUM Note 6 Varelager Varelageret er vurdert til kostpris kr Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 14 Organisasjonsnr

15 Note 7 Skatt Resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Inntekt Netto skattbar formue Beregnet skatt av alminnelig inntekt 0 For mye avsatt tidligere Sum skattekostnad Skattesats 28 Note 8 Fordringer: Kundefordringene er vurdert til pålydende etter fradrag for avsetning til delkrederefond. Avsetningen utgjør kr ,- pr Avsetningen er foretatt av forsiktighetshensyn, og anses som god og forsiktig regnskapsførsel. Inntrådte faktiske tap utgjør kr , - for 2003 Note 9 Bundne midler: I posten inngår bundne bankinnskudd for skattetrekk med kr ,-. Note 10 Andelskapital Andelsverdien er i året fastsatt til kr. 50,- pr. andel Andelskapital pr er således kr ,-. Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 15 Organisasjonsnr

16 Note 11 Virksomhetsdelt resultat Distribusjonsvirksomhet Marked Annen virksomhet Totalt Energiinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Varekjøp Lønn og andre personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og finanskostn. Finansinntekter 159 Finanskostnader 4 Netto finans-/eks.ord. poster 155 Resultat før skatter -889 Skatt -114 Årets resultat -775 Note 12 Mer-/mindreinntekt Pr. dato Avsatt i regnskap ,00 Årets mer/(-)mindreinntektsendring ,00 Årets tilleggsregnskapsføring, gjelder fjoråret ,00 Akkumulert mindreinntekt ,00 Renter Årets Renter ,00 Akkumulerte renter ,00 Akkumulert mindreinntekt ,00 Årsmelding for L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK 16 Organisasjonsnr

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer