Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag"

Transkript

1 Orientering om behandlingen av organisasjonsutvalgets forslag Dette er ikke et saksdokument til landsmøtet, men en orientering om landsstyrets vedtak om organisasjonsutvalgets forslag, samt landsstyrets vedtak om innkomne uttalelser og forslag fra klubber og lag. Utredningen var bestilt av landsstyret og har vært et viktig arbeidsdokument i forberedelsene til landsmøtet, i særlig grad forslaget til nye vedtekter, men også forslaget til tiltaksplan og økonomiske retningslinjer for neste landsmøteperiode. Det er disse dokumentene som skal behandles av landsmøtet, ikke organisasjonsutvalgets utredning. Utredningen er allerede sendt til delegatene som et bakgrunnsdokument. Målet med denne orienteringen er å gjøre det enklere for delegatene å se helheten. Innhold: 1) Landsstyrets vedtak om organisasjonsutvalgets 23 forslag 2) Uttalelser fra organisasjonen med konkrete endringsforslag og landsstyrets vedtak 3) Andre uttalelser fra organisasjonen 1. Landsstyrets vedtak om organisasjonsutvalgets forslag Organisasjonsutvalget fremmet 23 forslag. Landsstyret har behandlet alle forslagene og vedtatt følgende: 1. NJs mål er at nye tillitsvalgte så raskt som mulig skal tilbys kurs og opplæring i klubbarbeid, tariffarbeid og hvordan man best mulig utnytter de ressurser som finnes i NJs system. Landsstyrets vedtak: Forslaget oversendes til det nye landsstyret for videre behandling. 2. Konsernlagene må utvikle bedre kontaktpunkter inn mot enkeltklubber og enkelttillitsvalgte i konsernet, for eksempel gjennom nettbaserte informasjonsløsninger. Landsstyrets vedtak: Forslaget oversendes til det nye landsstyret og konsernlagene for videre behandling. 3. Konsernlagene må styrke og formalisere sine kontaktpunkter inn mot de konserntillitsvalgte fra NJ. Landsstyrets vedtak: Forslaget oversendes til det nye landsstyret og konsernlagene for videre behandling. 4. Konsernlagene plikter å rapportere sin aktivitet inn til NJ sentralt hvert år, inkludert hvor mange deltakere det har vært på lagets ulike arrangementer. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.4.C 5. Det avholdes som hovedregel to klubbledersamlinger/tillitsråd i lokallagene hvert år.

2 Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.2.F. De lokallag som mener å ha behov for flere, kan søke om ekstra midler til dem fra NJ. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises, intensjonen ivaretatt i første punktum. 6. Den enkelte tariffkonferanse i MBL- området får et hovedansvar for å bygge en fungerende streikeorganisasjon ved fare for konflikt. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises. Landsstyret fremmer følgende forslag til ny 32 F: Ved brudd i de sentrale forhandlingene etableres det en sentral streikekomite og streikekomiteer i de berørte redaksjonsklubbene. Det etableres streikekomiteer i lagene når dette er nødvendig for en effektiv arbeidskamp. Streiker ledes og samordnes av den sentrale streikekomiteen. Landsstyret nedsetter den sentrale streikekomiteen og gir retningslinjer og fullmakter for arbeidet. 7. NJs sekretariat har ansvaret for å sikre konsernuavhengige klubber den løpende, tariffmessig bistand i perioden mellom lønnsforhandlingene. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises. 8. Det vedtektsfestes at NJ skal arrangerer regionale, journalistfaglige konferanser minst hvert andre år. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises. Intensjonen er ivaretatt i forslaget til tiltaksplan. 9. Det vedtektsfestes at lokallagene i samarbeid med hverandre, NJ sentralt og NJs partnere - har ansvaret for å initiere og arrangere regionale, journalistfaglige konferanser. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.2.B (Forslag 130) 10. Lokallagene plikter å rapportere sin aktivitet inn til NJ sentralt hvert år, inkludert hvor mange deltakere det har vært på lagets ulike arrangementer. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.2.B (Forslag 132) 11. Konsernlagene har ansvar for aktiv rekruttering blant nye redaksjoner/frittstående journalister innenfor konsernene. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.4.C (Forslag 142) 12. Lokallagene har ansvar for aktivt å rekruttere nye medlemmer blant redaksjoner og frittstående journalister som ikke er tilknyttet noe konsern. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.2.B (Forslag 131) 13. Dagens paragraf 33.2.A i vedtektene fjernes. Paragraf 33.2.J endres til: Sammenslåing, nedleggelse og oppslitting av lokallag skal godkjennes av Landsstyret med 2/3- dels flertall.

3 Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 33.3 innledende bestemmelse. (Forslag 128 merk at punktene I og J i den gamle paragrafen er fjernet.) 14. Samtlige lokallag i NJ skal i løpet av landsmøteperioden foreta en selvstendig vurdering av sammenslåing med ett eller flere andre lag og rapportere sitt syn til NJ sentralt. Landsstyrets vedtak: Forlaget støttes. Se forslag til tiltaksplan. 15. Før landsmøtet i 2013 skal det legges fram en rapport som evaluerer sammenslåingsprosessene som har foregått, og diskuterer mulige oppfølginger. Landsstyrets vedtak: Forlaget støttes. Se forslag til tiltaksplan. 16. Landsrådet i sin nåværende form legges ned. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 31. (Forslag 124) 17. NJ skal hvert år avholde inntil to fellesmøter for lokallagsleder og konsernlagsledere, der også leder for Frilansjournalistene og Studentlaget deltar. Landsstyrets vedtak mot fire stemmer: Intensjonen støttes, men forslår følgende formulering i 31: NJ skal hvert år avholde inntil to møter for lagslederne. (Forslag 124) 18. Landsstyret utvides fra 15 til 19 medlemmer. Landsstyrets vedtak mot fem stemmer: Forslaget avvises. (Se 26) 19. Kravet om et visst antall landsstyremedlemmer fra Oslo fjernes. Landsstyrets vedtak: Forslaget støttes, se vedtektsendring 26. (Forslag 120) 20. Arbeidsutvalget utvides fra 4 til 5 medlemmer. Landsstyrets vedtak mot seks stemmer: Forslaget avvises. (Se 30) 21. Reglene om at ett av AU- medlemmene må komme fra andre steder enn Oslo fjernes. Landsstyrets vedtak mot fem stemmer: Forlaget støttes, se vedtektsendring 30. (Forslag 123) 22. Arbeidsutvalget møter er åpne for NJs medlemmer dersom et flertall ikke beslutter å lukke møtet under behandlingen av konkret angitte saker. Landsstyrets vedtak mot seks stemmer: Forlaget avvises. (Se 30) 23. Landsmøtet i NJ består av følgende delegater: a) Landsstyrets 19 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i 22). Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller konsernlagenes delegater til landsmøtet b) To representanter fra alle lagene (lokallag, konsernlag, FJ og studentlaget). c) Frilansjournalistene får en andel av de øvrige delegatene tilsvarende deres

4 relative andel av NJs medlemmer d) En representant fra hver av de 40 største redaksjonsklubbene i NJ, registrert pr året før landsmøtet avholdes. e) De resterende delegatene er utjevningsdelegater som fordeles mellom lokallagene. Hvordan utjevningsdelegater fordeles mellom lokallagene fastsettes av landsstyret basert på medlemstall pr året før landsmøtet. Fordelingen skal ta hensyn til lokallagenes innbyrdes størrelse og i hvilken grad de er over eller underrepresentert blant møtets øvrige delegater (se side 32). Landsstyrets vedtak: Landsstyret støtter intensjonen i forslaget, men foreslår følgende endring i 18: Landsmøtet består av 149 delegater: A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater fra lag eller klubber. B. 2 delegater fra hvert av lagene lokallag, konsernlag, studentlag og Frilansjournalistene. C: De øvrige delegater fordeles slik med utgangspunkt i medlemstelling seks måneder før landsmøtet starter: 1. Frilansjournalistene/NJ skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede medlemsmasse. 2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere klubber er nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende på bekostning av utjevningsmandatene. 3. De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for lokallagene og de 40 største klubbene er fordelt. Disse utjevningsmandatene velges blant klubbledere utenom de 40 største klubbene. 4. Fordelingen fastsettes av landsstyret. (Forslag ) 2. Uttalelser fra organisasjonen med konkrete endringsforslag og landsstyrets vedtak Fra Agder Journalistlag Agder journalistlag støtter store deler av rapporten "Nye tider, ny organisering". Vi vil imidlertid peke på det vi mener er svakheter i de forslagene som kommer i rapporten. Vi forstår intensjonen i den "rene" arbeidsfordelingen mellom konsernlag og lokallag. Vi mener likevel at forslaget her tegner et kart som ikke stemmer med terrenget. De tapende i en slik modell er etter vår mening de små redaksjonene, både de som er i konsern og de uavhengige. Vi foreslår derfor en omformulering av punkt 6 og 7 på rapportens side 7 og 8. Agder journalistlag er bekymret for om forslaget om ny organisering kan hindre at vesentlige politiske debatter når grasrota i organisasjonen. Med den bakgrunnen foreslår vi en omformulering av punkt 16 og 17 på rapportens side 8 og 9. Organisasjonsutvalgets innstilling: 6. Den enkelte tariffkonferanse i MBL- området får et hovedansvar for å bygge en fungerende streikeorganisasjon ved fare for konflikt (se side 17). Vårt forslag: 6.Lokallagene har ansvar for å bygge en fungerende streikeorganisasjon ved fare for konflikt, i samarbeid med konsernlagene i lagets område. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises, intensjonen er delvis ivaretatt i forslaget til ny 32 F.

5 Organisasjonsutvalgets forslag: 7. NJs sekretariat har ansvaret for å sikre konsernuavhengige klubber den løpende, tariffmessig bistand i perioden mellom lønnsforhandlingene (se side 18). Vårt forslag: 7. NJs sekretariat har ansvaret for å sikre konsernuavhengige klubber løpende, tariffmessig bistand. Lokallagene har ansvar for kontakt med alle klubber i området, og skal arrangere tillitsråd for alle tillitsvalgte. Landsstyrets vedtak: Intensjonen andre setning er ivaretatt i forslaget til nye vedtekter. Organisasjonsutvalgets forslag: 16. Landsrådet i sin nåværende form legges ned (se side 25). Vårt forslag: 16. Landsrådet i sin nåværende form legges ned. NJ`s ledelse har ansvaret for at vesentlige politiske debatter når ut til alle ledd i organisasjonen. Landsstyrets vedtak mot en stemme: Forslaget avvises. Organisasjonsutvalgets forslag: 17. NJ skal hvert år avholde inntil to fellesmøter for lokallagsleder og konsernlagsledere, der også leder for Frilansjournalistene og Studentlaget deltar. (se side 25). Vårt forslag: 17. NJ skal hvert år avholde to fellesmøter for lokallagsleder og konsernlagsledere, der også leder for Frilansjournalistene og Studentlaget deltar. Det skal være et mål for disse samlingene å initiere organisasjonens politiske debatter. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises Oslo Journalistklubb Endringsforslag til NJs organisasjonsutvalgsforslag til nye vedtekter side 57 til 59 i rapporten: OU- forslag 1 : OJ stemmer for forslaget OU- forslag 2: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 3: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 4: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 5: OJ foreslår at punkt 5 erstattes med følgende: Det avholdes minst to klubbledersamlinger eller tillitsråd i lokallagene hvert år Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises OU- forslag 6: OJ foreslår at punkt 6 erstattes med følgende: Lokallagene, gjerne i et større regionalt samarbeid hvor det er naturlig, setter ned en streikekomite og har ansvar for å bygge en fungerende streikeorganisasjon ved fare for konflikt i MBL- området Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises, intensjonen er delvis ivaretatt i forslaget til ny 32 F. OU- forslag 7: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 8: OJ stemmer mot forslaget OU- forslag 9 OJ stemmer mot forslaget OU- forslag 10: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 11: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 12: Under punkt 12 om konsernlagene, foreslår OJ at punktet erstattes med følgende: Lokallagene har ansvar for aktivt å rekruttere nye medlemmer blant redaksjoner, uavhengig av konsernlag, og frittstående journalister som ikke er tilknyttet noe konsern.

6 Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises. OU- forslag 13: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 14: OJ stemmer for forslaget Nytt forslag til avsnitt under OUs forslag til tiltaksplan , OUs forslag punkt 14: Lokallagene vil også ha mulighet til å vurdere om flere lokallag kan gå sammen om å danne egne regionlag. Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises OU- forslag 15: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 16: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 17: OJ stemmer for forslaget. OU- forslag 18: OJ stemmer for forslaget, men OJ foreslår nytt punkt: Landsstyret skal møtes 5-6 ganger i året Landsstyrets vedtak: Forslaget avvises OU- forslag 19: OJ stemmer for forslaget OU- forslag 20: OJ stemmer mot forslaget. OU- forslag 21: OJ stemmer for forslaget. OU- forslag 22: OJ stemmer imot forslaget. OU- forslag 23: OJ stemmer for forslaget. 3. Andre uttalelser om utredningen fra organisasjonen Fra Haugesund Journalistlag Nei til øydelegging av lokallaget Haugesund Journalistlag samla til ekstraordinært årsmøte i Skånevik 5. februar. Årsmøtet er kjent med innhaldet i innstillinga frånj sorganisasjonsutval. HJ er særs uroa over framlegget som vil ta frå lokallaga fagleg ansvar. HJ har mange små og fleire konsernuavhengige redaksjonsklubbar. Laget er dessutan særs variert samansett når det gjeld klubbar av ulik storleik. Tillitsvaldefråklubbane møtes gjennom tillitsråd og andre faglege arrangement minst to gonger årleg. Her utvekslar dei tillitsvalde verdfulle faglegeerfaringar til styrke og inspirasjon i det vidarefaglege arbeidet rundt i redaksjonane. I HJ har me dessutan særs gode erfaringar med tilrettelegging av fagleg klubbhjelp frå NJ- sekreteriatet der fleire klubbar er blitt besøkt og vidareutvikla på same rundtur. Dette krev at lokallagsstyret er kontinuerleg godt fagleg oppdatert på stoda rundt i alle klubbane. Lokallagsstyret må til ei kvar tid vita kva klubb og medlem som treng hjelp. Dersom lokallaget skal kunne fungera som beredskapsorganisasjon for førebuing og leiing av ein eventuell streik, må lokallagsstyret verafagleg oppdatert og vera i fagpolitisk trening også i kvardagen. NJ sorganisasjonsutval går inn for samanslåing til færre lokallag. HJ reknar seg som eitvelfungerande lokallag i eit vidt geografisk distrikt der små redaksjonar ligg spredt. Arrangement i lokallagets regi samlar stor oppslutnad. Avstanden til nabolaga i Bergen og Stavanger er så stor at ei samanslåing med eit av desse vil kunne føra til at all NJ- aktivitet på Haugalandet og i Sunnhordland i praksis vil bli avvikla. Fra NJ i Schibsted

7 Om besparelse: NJS synes ikke Organisasjonsutvalget dokumenterer godt nok hvilke økomiske konsekvenser utvalgets innstilling vil få. Når store endringer i NJ- strukturen foreslås, bør det også fremlegges en oversikt over nye utgifter og innsparinger, før landsmøtet kan ta stilling til forslaget. Økonomien til NJ er under press, og NJS oppfordrer derfor Organisasjonsutvalget til å fremme en økonomisk konsekvensanalyse av forslagene. Om arbeidsfordeling: Styret i NJS mener det er behov for en ytterligere avklaring av arbeidsfordelingen mellom konsernlag og lokallag. Selv om konsernlagene må ha en viktig rolle i tariffarbeidet, vil NJS likevel påpeke at forslaget om å tappe lokallagene for tariffaglig innflytelse vil kunne svekke tariffarbeidet for hele NJ, fordi medlemmene i store og velfungerende lokallag i større grad slutter opp om og føler tilhørighet i sitt lokallag. Av samme grunn etterlyser NJS en bedre begrunnelse for forslaget om å flytte organiseringen av konfliktberedskap fra lokallagene til den enkelte tariffkonferanse. Om mediepolitiske utfordringer: NJS vil advare mot å opprette en organisasjonskultur som svekker informasjonsflyten, engasjement og muligheten for debatt på tvers av klubber, lokallag og konsernlag. Vi har forståelse for behovet for klarere ansvarsdeling, men vil advare mot å skape rigide rammer som gjør det vanskelig for tillitsvalgte der de er samlet å føre mediepolitiske debatter. Om landsstyret: Medielandskapet er i stadig endring. Tillitsvalgte stilles overfor enorme utfordringer. De er helt avhengige av å få mest mulig informasjon, ha flest mulig fora å diskutere hvordan utfordringer skal håndteres, og være sikre på at NJs ledelse og landsstyre møtes ofte nok til å kunne være best mulig rustet til å takle de mediepolitiske utfordringene. NJS er skeptisk til å redusere antall møter for å kunne utvide landsstyret. Akershus Journalistlag Det går mot en ny oppgavefordeling i NJ, der fylkeslagene først og fremst konsentrerer seg om de journalistfaglige konferansene. AJ inviterer NJs landsmøte til å vedta en forutsetning om at eventuell sammenslåinger av fylkeslag må være frivillig, og godkjent av fylkeslagenes egne årsmøter. Dersom fylkeslagenes dagens funksjon under streik opphører, må NJ sentralt legge frem et opplegg som sikrer at redaksjonene får like god ryggdekning og tilstedeværelse fra NJs organisasjon som fylkeslagene sørger for i dag. NJ- klubben ved Institutt for Journalistikk 18. mars 2011 NJ- klubben ved Institutt for Journalistikk har drøftet innstillingen til ny organisasjonsplan for Norsk Journalistlag og vil spille inn følgende kommentarer: Klubben mener de foreslåtte endringer fører til en tyngdeoverføring fra lokallagene til konsernlag og store klubber. Lokallagene skal fortsatt ha viktige oppgaver og være et forum for faglig debatt og bidra til en viktig fellesskapsfølelse og motvirke motsetninger mellom klubber i konkurrerende konsern, samt ivareta interessene til uavhengige klubber. Derfor er det viktig at NJ bidrar til en vitalisering av lokallagene. Hvert landsstyremedlem må pålegges å følge opp sitt tildelte lokallag med jevnlig kontakt både før og etter landsstyremøter og bistå etter ønske og behov ved andre

8 anledninger. Det bør også ligge en lett tilgjengelig liste over hvilke landsstyremedlemmer som har kontaktansvar for hvilke lokallag på NJs hjemmesider. NJ- klubben er i mot å oppheve begrensningen for hvor mange medlemmer av landsstyret Oslo Journalistlag skal ha. Landsmøter før en slik kvote ble innført, førte til hestehandel mellom delegasjoner, underhåndsavtaler mellom grupperinger og en tilstand med kjøp og salg av plasser til landsstyret, som mange opplevde som uverdig. Vi mener det er rimelig at OJ blir representert i landsstyret på en måte som reflekterer deres størrelse i medlemstall, men dette kan imøtekommes ved å sette kvoten for eksempel til en tredjedel av landsstyrets medlemmer. Trondhjems journalistforening og Nord- Trøndelag journalistlag: Ansvar for streik: De to journalistforeningene i Trøndelag mener geografisk nærhet er det avgjørende for å få en effektiv organisering av streik. Å legge denne oppgaven til tariffkonferansen mener vi blir kunstig. Tariffkonferansen er ikke noe formelt organ i NJ. En streik må organiseres av de formelle leddene i NJs organisasjon. Lokallagene har allerede lang erfaring med å organisere streik, og vi mener derfor at det fortsatt skal være en arbeidsoppgave som ligger til lokallagene. Arbeidsmengde/fordeling: Fordeling av arbeidsoppgaver mellom konsern- og lokallag for å hindre overlapping er nødvendig. Tid er et knapphetsgode. For tillitsvalgte (i små redaksjoner) i konsern er det utfordrende å være representert på begge arenaer dersom det innebærer en dramatisk økning i antall fraværsdager på jobb. Prinsipalt bør NJ søke å skape større legitimitet for fagforeningsarbeid hos arbeidsgiversiden (i små redaksjoner), subsidiært prioritere mellom viktige oppgaver.

NOTAT. Organisasjonsutvalget forslag og utkast til nye vedtekter - innstilling til landsstyret

NOTAT. Organisasjonsutvalget forslag og utkast til nye vedtekter - innstilling til landsstyret NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen og Thomas Spence Dato: 25.03.2011 Saksnummer: 11-226 Organisasjonsutvalget forslag og utkast til nye vedtekter - innstilling til landsstyret I dette notatet

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

NOTAT. Lokallagsprosjektet NJ Nord. Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget (AU) Dato: Saksnummer:

NOTAT. Lokallagsprosjektet NJ Nord. Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget (AU) Dato: Saksnummer: NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget (AU) Dato: 05.03.2019 Saksnummer: Lokallagsprosjektet NJ Nord Lokallagsprosjektet har avsluttet sitt arbeid og tre av fire lag anbefaler at alle fire lagene

Detaljer

Delegatfordeling til landsmøtet 2017

Delegatfordeling til landsmøtet 2017 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Trine Frydenlund og Anne Hilde Thue Dato: 21. september 2016 Saksnummer: 16-751 Delegatfordeling til landsmøtet 2017 Fordelingen av landsmøtedelegater skal skje iht. vedtektenes

Detaljer

NOTAT. Lokallagsprosjektet. Til: Arbeidsutvalget Fra: Dag Idar Tryggestad Dato:

NOTAT. Lokallagsprosjektet. Til: Arbeidsutvalget Fra: Dag Idar Tryggestad Dato: NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Dag Idar Tryggestad Dato: 15.11.2018 Lokallagsprosjektet Det foreslås overfor landsstyret sammenslåing av flere lokallag. Siden lagene er ulike både i størrelse og geografisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 17. mars 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen og Finn Våga Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Innkomne landsmøtesaker til landsmøtet 2019 Alle innkomne landsmøtesaker som var kommet inn til fristen 3. september 2019

Innkomne landsmøtesaker til landsmøtet 2019 Alle innkomne landsmøtesaker som var kommet inn til fristen 3. september 2019 Innkomne landsmøtesaker til landsmøtet 2019 Alle innkomne landsmøtesaker som var kommet inn til fristen 3. september 2019 Medlem Christina M. Fagerheim har fremmet følgende sak til landsmøtet 2019 om gradering

Detaljer

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet

NOTAT. Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 18.01.2017 Innstilling fra arbeidsutvalget for forslagene til NJs landsmøtet Arbeidsutvalget har behandlet alle forslagene som kom inn fra organisasjonen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. desember 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 3. februar 2016 Landsstyremøte ble gjennomført i NJs møterom Kantarellen i Torggata 5, 3. februar kl. 10.00-17.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 51 Åpning og godkjenning

Detaljer

Ved utgangen av 2018 er det 10 år siden medlemsnedgangen startet.

Ved utgangen av 2018 er det 10 år siden medlemsnedgangen startet. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Hilde Tretterud Dato: 15.11.2018 Saksnummer: 27 737 Skisse til «Overordnede økonomiske mål 2019 2021» Landsmøtet i mars skal etter vedtektene behandle «Overordnede økonomiske

Detaljer

Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet

Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet Retningslinjer for regioner i Akademikerforbundet Retningslinjene er gitt med hjemmel i Akademikerforbundets vedtekter. Retningslinjene er vedtatt av hovedstyret i møte 30. august 2011. Oppdatert i hovedstyret

Detaljer

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Paragraf Styrets innstilling til nye vedtekter Gjeldende vedtekter Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett Norge (SN) er en frivillig, partipolitisk nøytral

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtekter Vedtekter Forslag til endring av vedtekter Nr 13-30 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen Forslag til nye vedtekter veiledning og begrunnelse Dette dokumentet viser til og begrunner forslagene til nye

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag:

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2009 kl 13 i NJs lokaler Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Jahn-Arne Olsen, Hilde Tretterud og Gunhild

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Landsmøtetidspunkt 2013

Landsmøtetidspunkt 2013 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 19.09.2011 Saksnummer: 10-355 Landsmøtetidspunkt 2013 En intern arbeidsgruppe bestående av Jahn-Arne, Kristin, Anne-Hilde, Mari og undertegnede, har sett mulige tidspunkter

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Prinsipielle endringsforslag 3 Medlemskap Det foreslås å avvikle ordningen med æresmedlemskap. Antall æresmedlemmer i

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. februar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

LM sak 8 Vedtekter Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer

LM sak 8 Vedtekter Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer LM sak 8 Vedtekter Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer * Vi legger ikke opp til omfattende forslag til vedtektsendringer i 2018. * Bakgrunnen for dette er forslaget om regionsreform, der vi ber

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Risikoprofilen på konfliktfondet er endret i perioden for å øke forventet avkastning.

Risikoprofilen på konfliktfondet er endret i perioden for å øke forventet avkastning. Overordnede økonomiske mål 2019 2021 1. Bakgrunn a. Økonomiske utsikter for bransjen Situasjonen i bransjen endrer seg kontinuerlig, og med de store endringene fra papir til nett de siste årene, samt flytting

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

NOTAT. Forslag til endringer av NJs vedtekter. Arbeidsutvalget Vedtektsutvalget Dato: Saksnummer:

NOTAT. Forslag til endringer av NJs vedtekter. Arbeidsutvalget Vedtektsutvalget Dato: Saksnummer: NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Vedtektsutvalget Dato: 24.11.2014 Saksnummer: 14-321 Forslag til endringer av NJs vedtekter For å sikre at NJ kan fortsette å være en effektiv og relevant fagorganisasjon

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg AU-møte 29.-31. mai 2017 Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen Negård, Anette Andresen (ikke sak 7)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer Landsmøtet 26. april 2019 Vedlegg sak 6 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer På forrige landsmøte ble reviderte vedtekter for foreningen vedtatt. Disse oppleves å fungere godt. Sentralstyret

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4. februar 2006. Revidert 3. februar 2007. Revidert

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU NOTAT Til: LS, november 11 Dato: 31.10.2011 Saksnummer: 11-546 Fra: AU/Hilde Tretterud Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU Landsmøtet 2011: NJ vil være et eksempel for andre i spørsmål

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 28.mars 2012 Dagsorden Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 28.mars kl. 1000 til kl. 1630. Sak 1 Landsstyresak 74 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart.

Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart. Sak 2 Konstituering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 VEDLEGG: Liste over delegater og observatører legges fram ved Landsmøtestart.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 9. januar 2006 kl. 10-15.30 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

Protokoll frå møte i NJs arbeidsutval

Protokoll frå møte i NJs arbeidsutval Deltok: Sekretariatet: Protokoll frå møte i NJs arbeidsutval AU-møte 15. januar kl. 10-17 og 16. januar kl. 09-15.20, Brugata 19, Oslo. Hege Iren Frantzen, Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes, Britt-Ellen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtatt på landsmøtet 14. mars 2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtatt på landsmøtet 14. mars 2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2013 2015 Vedtatt på landsmøtet 14. mars 2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag)

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Endring i arbeidsplanen Forslagsstiller: Petter Wilhelmsen Endring i arbeidsplanen, nytt punkt under organisasjon og krets: «Kretser skal utnevne en fadder til hvert lokallag

Detaljer

Vedtekter for Seniornett

Vedtekter for Seniornett Vedtekter for Seniornett (forslag 08.01.2019, revidert 11.02.2019 og 07.03.2019) 1 NAVN OG FORMÅL Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett består av lokale foreninger og en nettforening, og har sekretariat

Detaljer

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen

Sak: Oppfølging av tiltaksplanen NOTAT Til: Landsstyret Dato: 27.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra Elin Floberghagen/Thomas Spence Sak: Oppfølging av tiltaksplanen 2009-2011 Journalistisk kvalitet og journalistenes arbeidsvilkår er de to

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 4 c)

Sak til Landsmøtet Nr: 4 c) Sak til Landsmøtet Nr: 4 c) Saksbehandler: Ole-Anders Stensen Dato: 27.05.2019 Dokumentnr DM: 1110277 2019_00267 LANDSMØTESAK: OU-PROSESSEN - VERSJON C: BEHANDLING AV VEDTEKTER FOR SAMARBEIDSOMRÅDER-MODELLEN

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene

Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene Regionreform diskusjonsnotat til fylkesavdelingene Bakgrunn: Ny fylkesinndeling fra 2020 Stortinget har vedtatt regionreform. Fra 2020 skal 19 fylkeskommuner bli til 11. Oppgavefordelingen blir kjent 15.

Detaljer

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 11 Innkomne forslag Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til retningslinjer for Naturvernforbundets valgkomité 2) Landsstyrets forslag til retningslinjer for

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtektsendringer versjon 2

Vedtektsendringer versjon 2 Vedtektsendringer versjon 2 Dagens vedtekter med linjenummer og sidetall som det henvises i dette dokumentet kan lastes ned fra https://neieu.no/kampanjer/landsmote-2018/sakspapir. I versjon 2 av dette

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Grunnregler og vedtekter for NMSU

Grunnregler og vedtekter for NMSU Grunnregler og vedtekter for NMSU Revidert 2018 1 NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU består av lokallag (barne- og ungdomsklubber, familiegrupper) og enkeltmedlemmer.

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. forslag til årsmøtet 18. mars 2018

VEDTEKTER FOR. forslag til årsmøtet 18. mars 2018 VEDTEKTER FOR AGDER SOSIALISTISK VENSTREPARTI forslag til årsmøtet 18. mars 2018 1 Vedtekter for Felles AUs innstilling til årsmøtet 18. mars 2018 Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Organisasjonens navn er,

Detaljer

LM sak 6/2018: e. Forslag fra Akerhus og Oppland

LM sak 6/2018: e. Forslag fra Akerhus og Oppland LM sak 6/2018: e. Forslag fra Akerhus og Oppland 3 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT Eksisterende tekst 3.2 Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt. Grunnlaget for

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg

Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg Sak 5 Vedtektsendringer og oppnevning av vedtektsutvalg VEDLEGG: Gjeldende vedtekter, vedtatt på landsmøtet i 2016 Fra vedtektene: 5. Gjennomføring av landsmøtet. ( ) c. Forslag til vedtektsendringer,

Detaljer