HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT"

Transkript

1 ArkivsakID.: 15/5491 Arkivkode: FA-U62, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 023/15 Kontrollutvalget for alkoholomsetning /15 Formannskapet HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt Kontrollutvalget for alkoholomsetning Møtebehandling: Knut Anvik (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Larvik kommune slutter seg til den endringen som er foreslått. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ b i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt 5.3 Ved votering ble rådmannens forslag pkt. 1 og 2, satt opp mot Knut Anviks forslag pkt.1 og 2. Rådmannens forslag ble vedtatt idet 3 stemte for og 2 mot. 3 = A, V 2 = Frp Rådmannens forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Redaksjonell endring kunne foretas på rådmannens pkt. 1, da det fremkom noe upresis. Rådmannens forslag til pkt. 1 skal lyde:

2 Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. HKO-023/15 Vedtak: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt Formannskapet Møtebehandling: Bast påpekte at saken burde vært behandlet i en av komiteene i stedet for kontrollutvalget for alkoholomsetning. Det ble votert over innstillingen fra kontrollutvalget for alkoholomsetning, som ble enstemmig vedtatt. FSK-120/15 Vedtak: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt 5.3. SAKSBEHANDLER: Rådgiver Ida Helene Randima Johansen SAMMENDRAG: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av alkoholloven. Høringsnotatet inneholder forslag til endring i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol. Departementet foreslår å utvide dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen. Dette vil medføre at det kan drives egenproduksjon av såkalte «andre gjærende produkter» med inntil 22 volumprosent alkohol. Bakgrunnen for departementets forslag er at dette tidligere har vært vurdert, men dette ble avvist av daværende regjering, dels grunnet alkoholpolitiske standpunkter og dels basert på at en slik åpning ville kunne undergrave den EØS-rettslige begrunnelsen for Vinmonopolet. Ettersom det fremdeles er interesse for å satse på småskala alkoholproduksjon og etterspørselen etter slike produkter har vært økende i den senere tid, mener departementet

3 dette gir grunnlag for å kunne vurdere de alkoholpolitiske og EØS-rettslige problemstillingene igjen. Rettstilstanden i de andre nordiske landene er at Finland tillater en begrenset ordning med gårdssalg av gårdsvin. Denne ordningen eksisterer ved siden av detaljsalgsmonopolet Alko. Sverige har ikke åpnet for gårdssalg ved siden av sitt salgsmonopol, men det har vært diskutert i flere omganger. Forholdet til EØS-avtalen, professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejerstad ved senter for Europarett har foretatte en EØS-rettslig utredning av om det er mulig å åpne for salg fra nisjeprodusenter av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, uten at det ville endre eller svekke dagens monopolordning. Deres hovedkonklusjon er at dette vil være avhengig av hvilke alkoholholdig drikkevarer det er tale om. Sterkøl og brennevin vil sannsynligvis være i strid med EØS-avtalen. Det vil imidlertid antagelig ikke ha EØS-rettslige konsekvenser om det åpnes for salg av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av kategorien «andre gjærende drikkevarer». Forholdet til øvrig regelverk, forslaget til ny ordning for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, innebærer ikke endringer i øvrige bestemmelser i alkoholloven og alkoholforskriften eller i øvrige regelverk. HANDLINGSROM: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (heretter alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27. Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Helse- og omsorgsdepartementets høringsdokument om forslag til endring av alkoholloven av 22. juni Høringsfrist er satt til 22. september https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-alkoholloven---salg-avutvalgte-produkter-over-47-volumprosent-alkohol-direkte-fra-produsent/id /. FAKTISKE OPPLYSNINGER: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i alkoholloven, om retten til salg av egenprodusert alkoholholdig drikk mv. I dag kan virksomheter med salgsbevilling selge alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Ved en lovendring i 2011 ble det åpent for å gi tilvirkningstillatelse som tillegg til salgsbevilling for produkter med inntil 4,7 volumprosent alkohol, en såkalt utvidet kommunal salgsbevilling. Dette innebærer at det nå kan selges egenproduserte produkter med inntil 4,7 volumprosent alkohol. I forbindelse med lovendringen ble det foreslått å tillate salg av egenproduserte produkter med mer enn 4,7 volumprosent alkohol, dette ble avvist av daværende regjering. Begrunnelsen for avvisningen var dels alkoholpolitisk og dels basert på at en slik åpning ville kunne undergrave den EØS-rettslige begrunnelsen for Vinmonopolet. Med tilvirkning menes enhver produksjon av alkoholholdig drikk. Slik produksjon kan skje ved gjæring, destillasjon eller på annen måte, jf. høringsnotatets punkt

4 Forslaget som nå er sendt på høring gjelder den utvidede kommunale salgsbevillingen hvor det nå forslås at denne skal omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØSavtalen, herunder bestemmelsene som regulerer salg av vin, direkte fra produsent etter nærmere bestemte kriterier, samt gi produsenter med statlig tilvirkningsbevilling mulighet til å søke om kommunal salgsbevilling. Ved vurdering av en utvidet bevilling er det viktig å sikre at monopolordningen ikke fremstår som lite konsekvent. Ettersom det vil kunne medføre at monopolets eksistensberettigelse blir EØS-rettslig utfordret. Dette er ikke ønskelig, fordi hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast og monopolet er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene. Gjeldende rett: Hovedregelen er at salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent) og gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent) bare kan foretas av AS vinmonopolet jf. alkoholloven 3-1 første ledd. Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale jf. alkoholloven 3-1 andre ledd. Bevilling etter andre ledd kan imidlertid utvides til å omfatte tilvirkning av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd, for salg i egen virksomhet jf. 3-1 tredje ledd. En bevilling etter 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud, jf. 1-7a andre ledd andre punktum. Det foreslås følgende endringer i alkoholloven: 1-7a, Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v, skal lyde: En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkning skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det kan selges inntil liter per år fra hver produsent. 3-1, Retten til salg av alkoholholdig drikk, skal lyde: Salg av all alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje ledd sammen med statlig tilvirkningsbevilling etter kapittel 6. Ny 3-4a, Tidsinnskrenkning for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen direkte fra produsent, skal lyde: Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Åpningstider punkt 5.8: Alternativ a: Tidsbegrensninger som tilsvarer ordningen for øvrig salg av produkter over 4,7 volumprosent. Salget vil da finne sted frem til kl på hverdager og frem til kl på dager før søn- og helligdager. Alternativ b: Tidsbegrensninger som tilsvarer ordningen for salg av produkter under 4,7 volumprosent. Dette alternativet innebærer at åpningstidene følger salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent eller mindre. Rettstilstanden i Finland og Sverige:

5 Finland tillater gårdssalg av gårdsvin. Ordningen eksisterer ved siden av detaljmonopolet. Det stilles visse krav til produsentene, jf. punkt 3.1. Europakommisjon har påpekt at den finske ordningen er i strid med TEVU art. 34 som tilsvarer EØS-avtalen art.11. Etter en helhetsvurdering ble det besluttet å ikke innlede traktatbrudd mot Finland. Arnesen og Sejerstad har i punkt 4.2 uttalt at det forhold at EU-kommisjon ikke har innledet traktatbrudd mot Finland ikke betyr at ordningen nødvendigvis er forenelig med EU-retten fra et rettslig perspektiv. Sverige har ikke åpnet for gårdssalg, men det har vært diskutert. Forholdet til EØS-avtalen: På bakgrunn av Sundvolden-erklæringen oktober 2013, anmodet departementet i 2014 professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejerstad ved Senter for Europarett om å foreta en EØS-rettslig utredning av om det er mulig å åpne for salg fra nisjeprodusenter av drikkevarer med over 4,7 volumprosent alkohol, uten at det ville endre eller svekke dagens monopolordning. Deres hovedkonklusjon er at dette ville være avhengig av hvilken alkoholholdig drikkevare det er tale om. For alkoholholdig drikk som omfattes av EØSavtalen slik som sterkøl og brennevin, mener utrederne at åpningen for salg av slike varer direkte fra produsenten vil være vanskelig å forsvare EØS-rettslig. Ettersom norske produsenter da vil får en salgskanal som utenlandske ikke har, og dette kan medføre et fortrinn for norske produsenter fremfor utenlandske. En slik tillatelse vil derfor kunne anses som en forskjellsbehandling. Etter utredernes vurdering vil det imidlertid antagelig ikke ha EØS-rettslige konsekvenser om lovgiver åpner for salg av alkoholholdig drikkevarer som er omfattet av kategorien «andre gjærende drikkevarer», som faller utenfor EØS-avtalens dekningsområde. En slik ordning kan i utgangspunktet ikke anses for å føre til at vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent i EØS-rettslig forstand. Det kan likevel ikke helt utelukkes at utvidet nisjesalg ved en eventuell fremtidig rettssak om salgsmonopol kan bli trukket frem som et av flere utviklingstrekk som til sammen svekker konsistensen i den i prinsippet restriktive norske alkoholpolitikken. På bakgrunn av konklusjon i den EØS-rettslige vurderingen som er foretatt av professor Arnesen og professor Sejerstad og de vurderinger som framgår i vedlagt høringsnotat, foreslår departementet at det åpnes for salg direkte fra produsent av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen. For å sikre en fortsatt helhetlig og restriktiv alkoholpolitikk, herunder en ordning som verken har særlig negativ alkoholpolitiske konsekvenser i seg selv eller utfordrer den norske monopolordningen, er det etter departementets vurdering nødvendig og ønskelig å stille nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen. Vilkår (For utfyllende vurderinger se høringsnotatets kapittel 5): Hvem kan selge: Det foreslås at både innehavere av statlig tilvirkningsbevilling og innehavere av kommunal salgsbevilling skal kunne søke. Hvilke varer vil bli omfattet: Det er kun varer som ikke er omfattet av EØS-avtalen som vil være omfattet av ordningen. Hvilke produkter som kan produseres for salg i egen virksomhet, vil videre være begrenset av hva slags type alkoholholdig drikk produsenten har tillatelse til å produsere. På bakgrunn av forslaget ber departementet om høringsinstansenes syn på hvilke av følgende alternativer som best ivaretar hensynet til en lovteknisk enkel og praktisk ordning, samtidig som hensynene til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og til konsistens i alkoholpolitikken ivaretas i tilstrekkelig grad.

6 Alternativ a: Ordningen åpnes opp for at man for produkter utenfor EØS-avtalen vil ha samme begrensninger som for utvidet skjenkebevilling, det vil si at ordningen kan gjelde alle produkter som ikke er brennevin. Å legge denne regelen til grunn vil gi enkelt regelverk, men vil innebære en innsnevring for utvidet kommunal salgsbevilling hva gjelder brennevinsholdige produkter under 4,7 volumprosent. Alternativ b: Ordningen åpnes opp for salg av produkter utenfor EØS-avtalen uavhengig av om produktene er tilsatt brennevin eller ikke. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensingen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort. Alternativ c: Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4,7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Krav om helhetlig karakter og tilbud: Det må stilles som vilkår at tilvirkningen skjer som del av et tilbud med helhetlig karakter tilsvarende det kravet som i dag er gjeldende rett for utvidet kommunal salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven 1-7a. Krav til produksjonssted/utsalgssted: Tilvirkning av disse produktene kan bare skje i tilvirkningslokaler som ligger i samme lokaler, eller i naturlig forbindelse, med salgsstedet. Innsatsvarenes opprinnelsessted: Departementet har vurdert hvorvidt det burde stilles krav til innsatsvarenes opprinnelsessted som vilkår for tildeling av utvidet bevilling for de aktuelle produktene. Departementet foreslår å ikke stille krav om innsatsvarenes opprinnelsessted utover det som ligger i krav om helhetlig karakter og salgstilbud. Volum som kan selges per år: Etter departementets vurdering bør det settes en volumbegrensning for salg av de aktuelle produktene fra produsenten tilsvarende liter per år per produsent. Volumbegrensningen vil kun gjelde for salg, ikke for skjenking. Åpningstider: Viser til det som tidligere er skrevet vedrørende departementets forslag til åpningstider. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Forslaget antas ikke å ha noen økonomiske konsekvenser for Larvik kommune utover det som følger av normal vekst i etablering av salgs- og skjenkesteder. KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE En endring i regelverket må antas å få positive økonomiske konsekvenser for de produsenter som gis mulighet til å selge alkoholholdig drikk direkte fra produksjonsstedet etter de foreslåtte ordningene. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE:

7 En lemping på forbudet mot salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 fra andre steder enn AS Vinmonopolet vil gi en økt tilgjengelighet for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol, dette vil kunne ha konsekvenser for barn og unge. ALTERNATIVE LØSNINGER: Larvik kommune foreslår at forlaget i høringsnotatet ikke gjennomføres, og at loven forblir slik den er. (Begrunnelse). VURDERINGER OG KONSEKVENSER: Helse- og omsorgsdepartementet forslår å utvide dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen. Dette innebærer at det kan foretas såkalt «nisjesalg» av alkoholholdig drikk både i gruppe 1 og 2. I vurderingen må det tas både alkoholpolitiske og næringsmessige hensyn. Alkohol er ingen vanlig vare, men en vare som kan medføre skade og problemer for den som drikker, pårørende, andre tredjepersoner, arbeidslivet og for samfunnet. Den norske alkoholpolitikken er begrunnet i helse- og sosialpolitiske hensyn, og har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessig og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, gjennom blant annet å begrense forbruket. Forholdet til EØS-avtalen: En utvidelse av dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen, vil på den ene siden kunne stimulere til mer nyskaping og næringsutvikling i distriktene. Dette taler for en endring i loven. På den andre siden vil en utvidelse kunne svekke vinmonopolets konsistens ved en fremtidig rettsak om salgsmonopolet. Den foreslåtte ordningen kan imidlertid ikke i seg selv anses for å være et tungtveiende argument for at Vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent. Men ordningen vil kunne føre til en svekkelse, noe som kan være uheldig for vinmonopolets eksistens. Utvidelsen vil imidlertid antakeligvis ikke føre til brudd på EØS-avtalen. Prosessor Sejerstad og Arnesen har likevel i sin utredning presisert at selv om EU-kommisjonen ikke har innledet traktatbrudd mot Finland betyr ikke dette at ordningen nødvendigvis er forenelig med EU-retten. Det kan også tenkes at en eventuell innføring av en ny ordning i Norge eller andre steder vil bli annerledes vurdert enn videreføringen av en gammel ordning i Finland. Det kan derfor ikke utelukkes at en utvidelse vil kunne ha betydelig prosessrisiko for traktatbrudd. Dette taler mot endring av dagens ordning. Alkoholpolitisk: En utvidet ordning vil føre til økt tilgjengelighet av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent, noe som vil være i strid med et av alkoholpolitikkens hovedhensyn om begrenset tilgjengelighet av alkoholholdig drikk. Imidlertid vil en slik produksjon antageligvis forekomme i en så liten skala at det ikke kan være grunn til å tro at nisjesalg vil føre til økt alkoholkonsum blant befolkningen, eller på annen måte føre til negative alkoholpolitiske konsekvenser. Vedrørende åpningstider for salg: Departementet har i høringsnotatet foreslått to alternative åpningstider for salg dersom det skulle vedtas en utvidelse av dagens ordning, se høringsnotatet punkt 5.8.

8 I alternativ a foreslås det at de samme åpningstider for nisjesalg av produkter over 4,7 volumprosent alkohol skal gjelde, som for vinmonopolet. Dette alternativet ivaretar det regelverket som allerede foreligger for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol. Det vil i tillegg føre til en likebehandling av tilsvarende produkter. Ordningen sikrer også hensynet til at monopolordningen ikke utfordres. I alternativ b foreslås det at nisjesalg skal skje på tilsvarende vilkår som for salg av produkter under 4,7 volumprosent. En slik ordning vil på den ene siden ivareta hensynet til produsenten, ettersom utsalgsstedene da slippe å forholde seg til to forskjellige åpningstider for varer under og over 4,7 volumprosent. I tillegg vil denne ordningen ivareta kundene på en best mulig måte. På den andre siden vil ordningen føre til at disse produsentene får et konkurransefortrinn fremfor tilsvarende produkter, som for det første vil kunne føre til forskjellsbehandling og for det andre vil det kunne anses som et argument for at Vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent. I tillegg vil ordningen gi en økt tilgjengelighet av alkoholholdig drikk, noe som kan ha alkoholpolitiske konsekvenser. Rådmannen mener derfor at en utvidelse av dagens ordning bør være åpningstider etter alternativ a. fordi dette best ivaretar både hensynet til de næringsdrivende, ved at det gjennomføres en utvidet ordning, og hensynet til alkoholpolitikken ved at alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent ikke blir mer tilgjengelig. I tillegg mener rådmannen at alternativ a. best ivaretas hensynet til EØS-avtalen og prinsipper om likebehandling og konkurransefortrinn. Vedrørende vilkår for bevilling: Det er i høringsnotatet oppstilt vilkår for hvem som kan selge, hvilke varer som vil omfattes av ordningen, krav om helhetlig karakter og tilbud, krav til produksjonssted, hvilket volum som kan selges per år og åpningstider. Sistnevnte vilkår er allerede redegjort for ovenfor. Hvilke varer vil omfattes av ordningen: I dette vilkåret er det oppstilt 3 alternativer, hvor departementet har bedt om høringsinstansenes syn på hvilket alternativ som best ivaretar hensynene til en lovteknisk enkel og praktisk ordning samtidig som hensynene til begrenset alkoholpolitiske konsekvenser og til konsistens i alkoholpolitikken ivaretas i tilstrekkelig grad. Det vises til tidligere redegjørelse og høringsnotatets punkt 5.3 når det gjelder innholdet av disse tre alternativene. Rådmannen mener alternativ c. best ivaretas alle hensyn. Alternativ c. lyder: «Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4,7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol.» Larvik kommune forstår dette alternativet slik at det tillates å produsere produkter inntil 4,7 volumprosent som er tilsatt brennevin, slik som cider. Men for egenproduserte produkter over 4,7 volumprosent alkohol er det ikke tillatt med tilsetninger av brennevin. Det kan bare produseres gjærende varer over 4,7 volumprosent. Rådmannen har ingen bemerkninger til de øvrige vilkårene for utvidet bevilling.

9 Rett utskrift bevitnes og sendes: Saksbehandler for oppfølging Larvik, 3. september 2015 for rådmannen Torill Åsheim sekretær

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VARIGHETEN PÅ KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VARIGHETEN PÅ KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER ArkivsakID.: 15/1294 Arkivkode: FA-U63, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 004/15 Kontrollutvalget for alkoholomsetning 10.03.2015 025/15 Formannskapet 18.03.2015 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV Helse- og omsorgsdepartementet Postboks8011 Dep 0030 OSLO MANDAL KOMMUNE Tjenestetorvet DERES REF:VAR REF:SAKSBEHANDLER: 14/1302009/2327-18Tor Mø11,38273052 ARKIVKODE: DATO: 21.03.2014 HØRING OM ENDRINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Innst. 58 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop.

Innst. 58 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. Innst. 58 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 127 L (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av

Detaljer

Innst. 252 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:32 L (2012 2013)

Innst. 252 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:32 L (2012 2013) Innst. 252 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:32 L (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009)

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innst. O. nr. 111 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Innst. 66 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:123 S (2009 2010)

Innst. 66 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:123 S (2009 2010) Innst. 66 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:123 S (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09. VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Høringsnotat 27. januar 2014

Høringsnotat 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune side 1 av 11 20 aug 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsberg kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 1 Forord 2 Pkt 1 Målsetting 2 Pkt 2 Virkemidler i bevillingspolitikken 2 Pkt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201434473-5 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: ASKM Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 6. januar 2015

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Rutiner for salgs- og skjenkebevillinger 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 2. Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol... 3 3. Definisjon av alkoholholdig

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 3104/16 Arkivsaksnr.: 16/654-1 Saksbehandler: Jane Holoen ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSREGLEMENT 2016-2020, SAMT ENDRING AV REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET - GAUSDAL KOMMUNE.

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER

HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER HØRINGSUTTALELSE FRA VINMONOPOLET FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER Innledning Helse- og omsorgsdepartementet (departementet) sendte 7. juli 2014 ut høring om endringer av

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * (Salg av alkohol - Statlige handelsmonopoler - Fri bevegelighet av varer) I sak E-1/97 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Høring om forslag til endringer i alkohollovgivningen

Høring om forslag til endringer i alkohollovgivningen Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo 21.12.2009 Høring om forslag til endringer i alkohollovgivningen På vegne av Vin- og brennevinleverandørenes forening

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00157-18 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 19.06.2012 054/12 Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein Morten, Gullik Myrann og Torunn Andersen Hoff

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein Morten, Gullik Myrann og Torunn Andersen Hoff Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Folk Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrun Seltveit, Olaf Storemoen, Gunhild Aasen, Øystein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning

EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning Finn Arnesen og Fredrik Sejersted Oslo, 30. september 2014 EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning 1. Hovedtrekk 2. Bakgrunn og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3611 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016.

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016. Saksframlegg Arkivnr. U62 Saksnr. 2012/240-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor)

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor) MØTEPROTOKOLL Helse- og sosialutvalget Dato: 27.04.2016 kl. 15:00 16:45 Sted: Arkivsak: Helse- og servicesenteret, 15/01248 møterom HOS 030 hi-eatts Møtende medlemmer: Andre: Møtesekretær: Audun Aasheim

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

Saksframlegg. Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 Søgne kommune Arkiv: 035 Saksmappe: 2014/1349-22243/2016 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 35/16

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 11. februar 2015

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 11. februar 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 11. februar 2015 Forslag til endringer i alkoholloven Endringer i bestemmelsen om varigheten på kommunale salgs- og skjenkebevillinger mv. Høringsfrist 24. april

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03.

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg Kommunestyret Komité for helse- og omsorg 21.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg LGI Kommunestyret LGI Komité for helse- og omsorg 21.03.2012 005/12 LGI Saksansv.: Marianne Birkeland

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 18.06.2012 Møtested:

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9

Fauske kommune. Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden. Firma: Side 0 av 9 Fauske kommune Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i perioden Firma: Side 0 av 9 a) Dersom søker er en fysisk person oppgis: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Høringsnotat 17. februar 2014. Forskrift om endring av forskrift om alkoholordningen for Svalbard

Høringsnotat 17. februar 2014. Forskrift om endring av forskrift om alkoholordningen for Svalbard Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 17. februar 2014 Forskrift om endring av forskrift om alkoholordningen for Svalbard Bevillingsordning for tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard Høringsfrist:

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.

Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06. STEIGEN KOMMUNE Søknad om bevilling til salg av øl, og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol i tidsrommet fra 01.07. 2012 til 30.06.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer