HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT"

Transkript

1 ArkivsakID.: 15/5491 Arkivkode: FA-U62, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 023/15 Kontrollutvalget for alkoholomsetning /15 Formannskapet HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt Kontrollutvalget for alkoholomsetning Møtebehandling: Knut Anvik (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Larvik kommune slutter seg til den endringen som er foreslått. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ b i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt 5.3 Ved votering ble rådmannens forslag pkt. 1 og 2, satt opp mot Knut Anviks forslag pkt.1 og 2. Rådmannens forslag ble vedtatt idet 3 stemte for og 2 mot. 3 = A, V 2 = Frp Rådmannens forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Redaksjonell endring kunne foretas på rådmannens pkt. 1, da det fremkom noe upresis. Rådmannens forslag til pkt. 1 skal lyde:

2 Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. HKO-023/15 Vedtak: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt Formannskapet Møtebehandling: Bast påpekte at saken burde vært behandlet i en av komiteene i stedet for kontrollutvalget for alkoholomsetning. Det ble votert over innstillingen fra kontrollutvalget for alkoholomsetning, som ble enstemmig vedtatt. FSK-120/15 Vedtak: 1. Larvik kommune slutter seg til den endring som er foreslått med unntak av høringens punkt 5.8.b. 2. Larvik kommune slutter seg til alternativ a i punkt Larvik kommune slutter seg til alternativ c i punkt 5.3. SAKSBEHANDLER: Rådgiver Ida Helene Randima Johansen SAMMENDRAG: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av alkoholloven. Høringsnotatet inneholder forslag til endring i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol. Departementet foreslår å utvide dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen. Dette vil medføre at det kan drives egenproduksjon av såkalte «andre gjærende produkter» med inntil 22 volumprosent alkohol. Bakgrunnen for departementets forslag er at dette tidligere har vært vurdert, men dette ble avvist av daværende regjering, dels grunnet alkoholpolitiske standpunkter og dels basert på at en slik åpning ville kunne undergrave den EØS-rettslige begrunnelsen for Vinmonopolet. Ettersom det fremdeles er interesse for å satse på småskala alkoholproduksjon og etterspørselen etter slike produkter har vært økende i den senere tid, mener departementet

3 dette gir grunnlag for å kunne vurdere de alkoholpolitiske og EØS-rettslige problemstillingene igjen. Rettstilstanden i de andre nordiske landene er at Finland tillater en begrenset ordning med gårdssalg av gårdsvin. Denne ordningen eksisterer ved siden av detaljsalgsmonopolet Alko. Sverige har ikke åpnet for gårdssalg ved siden av sitt salgsmonopol, men det har vært diskutert i flere omganger. Forholdet til EØS-avtalen, professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejerstad ved senter for Europarett har foretatte en EØS-rettslig utredning av om det er mulig å åpne for salg fra nisjeprodusenter av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol, uten at det ville endre eller svekke dagens monopolordning. Deres hovedkonklusjon er at dette vil være avhengig av hvilke alkoholholdig drikkevarer det er tale om. Sterkøl og brennevin vil sannsynligvis være i strid med EØS-avtalen. Det vil imidlertid antagelig ikke ha EØS-rettslige konsekvenser om det åpnes for salg av alkoholholdige drikkevarer som omfattes av kategorien «andre gjærende drikkevarer». Forholdet til øvrig regelverk, forslaget til ny ordning for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, innebærer ikke endringer i øvrige bestemmelser i alkoholloven og alkoholforskriften eller i øvrige regelverk. HANDLINGSROM: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (heretter alkoholloven) av 2. juni 1989 nr. 27. Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Helse- og omsorgsdepartementets høringsdokument om forslag til endring av alkoholloven av 22. juni Høringsfrist er satt til 22. september FAKTISKE OPPLYSNINGER: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i alkoholloven, om retten til salg av egenprodusert alkoholholdig drikk mv. I dag kan virksomheter med salgsbevilling selge alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Ved en lovendring i 2011 ble det åpent for å gi tilvirkningstillatelse som tillegg til salgsbevilling for produkter med inntil 4,7 volumprosent alkohol, en såkalt utvidet kommunal salgsbevilling. Dette innebærer at det nå kan selges egenproduserte produkter med inntil 4,7 volumprosent alkohol. I forbindelse med lovendringen ble det foreslått å tillate salg av egenproduserte produkter med mer enn 4,7 volumprosent alkohol, dette ble avvist av daværende regjering. Begrunnelsen for avvisningen var dels alkoholpolitisk og dels basert på at en slik åpning ville kunne undergrave den EØS-rettslige begrunnelsen for Vinmonopolet. Med tilvirkning menes enhver produksjon av alkoholholdig drikk. Slik produksjon kan skje ved gjæring, destillasjon eller på annen måte, jf. høringsnotatets punkt

4 Forslaget som nå er sendt på høring gjelder den utvidede kommunale salgsbevillingen hvor det nå forslås at denne skal omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØSavtalen, herunder bestemmelsene som regulerer salg av vin, direkte fra produsent etter nærmere bestemte kriterier, samt gi produsenter med statlig tilvirkningsbevilling mulighet til å søke om kommunal salgsbevilling. Ved vurdering av en utvidet bevilling er det viktig å sikre at monopolordningen ikke fremstår som lite konsekvent. Ettersom det vil kunne medføre at monopolets eksistensberettigelse blir EØS-rettslig utfordret. Dette er ikke ønskelig, fordi hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast og monopolet er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene. Gjeldende rett: Hovedregelen er at salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent) og gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 volumprosent) bare kan foretas av AS vinmonopolet jf. alkoholloven 3-1 første ledd. Salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling. Salgsbevilling kan ikke utøves sammen med skjenkebevilling i samme lokale jf. alkoholloven 3-1 andre ledd. Bevilling etter andre ledd kan imidlertid utvides til å omfatte tilvirkning av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd, for salg i egen virksomhet jf. 3-1 tredje ledd. En bevilling etter 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud, jf. 1-7a andre ledd andre punktum. Det foreslås følgende endringer i alkoholloven: 1-7a, Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v, skal lyde: En utvidet bevilling for salg av produkter over 4,7 volumprosent kan gis for tilvirkning av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, dersom tilvirkning skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det kan selges inntil liter per år fra hver produsent. 3-1, Retten til salg av alkoholholdig drikk, skal lyde: Salg av all alkoholholdig drikk som ikke er omfattet av EØS-avtalen, kan likevel foretas på grunnlag av utvidet kommunal salgsbevilling etter fjerde ledd eller kommunal bevilling for salg etter tredje ledd sammen med statlig tilvirkningsbevilling etter kapittel 6. Ny 3-4a, Tidsinnskrenkning for salg av produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen direkte fra produsent, skal lyde: Åpningstidene for salg og utlevering av de aktuelle produktene direkte fra produsent er foreslått å tilsvare åpningstidene for salg og utlevering av produkter under 4,7 volumprosent. Åpningstider punkt 5.8: Alternativ a: Tidsbegrensninger som tilsvarer ordningen for øvrig salg av produkter over 4,7 volumprosent. Salget vil da finne sted frem til kl på hverdager og frem til kl på dager før søn- og helligdager. Alternativ b: Tidsbegrensninger som tilsvarer ordningen for salg av produkter under 4,7 volumprosent. Dette alternativet innebærer at åpningstidene følger salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent eller mindre. Rettstilstanden i Finland og Sverige:

5 Finland tillater gårdssalg av gårdsvin. Ordningen eksisterer ved siden av detaljmonopolet. Det stilles visse krav til produsentene, jf. punkt 3.1. Europakommisjon har påpekt at den finske ordningen er i strid med TEVU art. 34 som tilsvarer EØS-avtalen art.11. Etter en helhetsvurdering ble det besluttet å ikke innlede traktatbrudd mot Finland. Arnesen og Sejerstad har i punkt 4.2 uttalt at det forhold at EU-kommisjon ikke har innledet traktatbrudd mot Finland ikke betyr at ordningen nødvendigvis er forenelig med EU-retten fra et rettslig perspektiv. Sverige har ikke åpnet for gårdssalg, men det har vært diskutert. Forholdet til EØS-avtalen: På bakgrunn av Sundvolden-erklæringen oktober 2013, anmodet departementet i 2014 professor Finn Arnesen og professor Fredrik Sejerstad ved Senter for Europarett om å foreta en EØS-rettslig utredning av om det er mulig å åpne for salg fra nisjeprodusenter av drikkevarer med over 4,7 volumprosent alkohol, uten at det ville endre eller svekke dagens monopolordning. Deres hovedkonklusjon er at dette ville være avhengig av hvilken alkoholholdig drikkevare det er tale om. For alkoholholdig drikk som omfattes av EØSavtalen slik som sterkøl og brennevin, mener utrederne at åpningen for salg av slike varer direkte fra produsenten vil være vanskelig å forsvare EØS-rettslig. Ettersom norske produsenter da vil får en salgskanal som utenlandske ikke har, og dette kan medføre et fortrinn for norske produsenter fremfor utenlandske. En slik tillatelse vil derfor kunne anses som en forskjellsbehandling. Etter utredernes vurdering vil det imidlertid antagelig ikke ha EØS-rettslige konsekvenser om lovgiver åpner for salg av alkoholholdig drikkevarer som er omfattet av kategorien «andre gjærende drikkevarer», som faller utenfor EØS-avtalens dekningsområde. En slik ordning kan i utgangspunktet ikke anses for å føre til at vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent i EØS-rettslig forstand. Det kan likevel ikke helt utelukkes at utvidet nisjesalg ved en eventuell fremtidig rettssak om salgsmonopol kan bli trukket frem som et av flere utviklingstrekk som til sammen svekker konsistensen i den i prinsippet restriktive norske alkoholpolitikken. På bakgrunn av konklusjon i den EØS-rettslige vurderingen som er foretatt av professor Arnesen og professor Sejerstad og de vurderinger som framgår i vedlagt høringsnotat, foreslår departementet at det åpnes for salg direkte fra produsent av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen. For å sikre en fortsatt helhetlig og restriktiv alkoholpolitikk, herunder en ordning som verken har særlig negativ alkoholpolitiske konsekvenser i seg selv eller utfordrer den norske monopolordningen, er det etter departementets vurdering nødvendig og ønskelig å stille nærmere vilkår til salg av de produktene som vil omfattes av ordningen. Vilkår (For utfyllende vurderinger se høringsnotatets kapittel 5): Hvem kan selge: Det foreslås at både innehavere av statlig tilvirkningsbevilling og innehavere av kommunal salgsbevilling skal kunne søke. Hvilke varer vil bli omfattet: Det er kun varer som ikke er omfattet av EØS-avtalen som vil være omfattet av ordningen. Hvilke produkter som kan produseres for salg i egen virksomhet, vil videre være begrenset av hva slags type alkoholholdig drikk produsenten har tillatelse til å produsere. På bakgrunn av forslaget ber departementet om høringsinstansenes syn på hvilke av følgende alternativer som best ivaretar hensynet til en lovteknisk enkel og praktisk ordning, samtidig som hensynene til begrensede alkoholpolitiske konsekvenser og til konsistens i alkoholpolitikken ivaretas i tilstrekkelig grad.

6 Alternativ a: Ordningen åpnes opp for at man for produkter utenfor EØS-avtalen vil ha samme begrensninger som for utvidet skjenkebevilling, det vil si at ordningen kan gjelde alle produkter som ikke er brennevin. Å legge denne regelen til grunn vil gi enkelt regelverk, men vil innebære en innsnevring for utvidet kommunal salgsbevilling hva gjelder brennevinsholdige produkter under 4,7 volumprosent. Alternativ b: Ordningen åpnes opp for salg av produkter utenfor EØS-avtalen uavhengig av om produktene er tilsatt brennevin eller ikke. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensingen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort. Alternativ c: Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4,7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol. Krav om helhetlig karakter og tilbud: Det må stilles som vilkår at tilvirkningen skjer som del av et tilbud med helhetlig karakter tilsvarende det kravet som i dag er gjeldende rett for utvidet kommunal salgs- og skjenkebevillinger, jf. alkoholloven 1-7a. Krav til produksjonssted/utsalgssted: Tilvirkning av disse produktene kan bare skje i tilvirkningslokaler som ligger i samme lokaler, eller i naturlig forbindelse, med salgsstedet. Innsatsvarenes opprinnelsessted: Departementet har vurdert hvorvidt det burde stilles krav til innsatsvarenes opprinnelsessted som vilkår for tildeling av utvidet bevilling for de aktuelle produktene. Departementet foreslår å ikke stille krav om innsatsvarenes opprinnelsessted utover det som ligger i krav om helhetlig karakter og salgstilbud. Volum som kan selges per år: Etter departementets vurdering bør det settes en volumbegrensning for salg av de aktuelle produktene fra produsenten tilsvarende liter per år per produsent. Volumbegrensningen vil kun gjelde for salg, ikke for skjenking. Åpningstider: Viser til det som tidligere er skrevet vedrørende departementets forslag til åpningstider. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Forslaget antas ikke å ha noen økonomiske konsekvenser for Larvik kommune utover det som følger av normal vekst i etablering av salgs- og skjenkesteder. KONSEKVENSER FOR BEFOLKNINGSVEKST, VERDISKAPING OG ØKT KOMPETANSE En endring i regelverket må antas å få positive økonomiske konsekvenser for de produsenter som gis mulighet til å selge alkoholholdig drikk direkte fra produksjonsstedet etter de foreslåtte ordningene. KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE:

7 En lemping på forbudet mot salg av alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 fra andre steder enn AS Vinmonopolet vil gi en økt tilgjengelighet for alkoholholdig drikk som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol, dette vil kunne ha konsekvenser for barn og unge. ALTERNATIVE LØSNINGER: Larvik kommune foreslår at forlaget i høringsnotatet ikke gjennomføres, og at loven forblir slik den er. (Begrunnelse). VURDERINGER OG KONSEKVENSER: Helse- og omsorgsdepartementet forslår å utvide dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen. Dette innebærer at det kan foretas såkalt «nisjesalg» av alkoholholdig drikk både i gruppe 1 og 2. I vurderingen må det tas både alkoholpolitiske og næringsmessige hensyn. Alkohol er ingen vanlig vare, men en vare som kan medføre skade og problemer for den som drikker, pårørende, andre tredjepersoner, arbeidslivet og for samfunnet. Den norske alkoholpolitikken er begrunnet i helse- og sosialpolitiske hensyn, og har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessig og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære, gjennom blant annet å begrense forbruket. Forholdet til EØS-avtalen: En utvidelse av dagens ordning for salg av egenprodusert alkoholholdig drikk, til å omfatte all alkoholholdig drikk som ikke omfattes av EØS-avtalen, vil på den ene siden kunne stimulere til mer nyskaping og næringsutvikling i distriktene. Dette taler for en endring i loven. På den andre siden vil en utvidelse kunne svekke vinmonopolets konsistens ved en fremtidig rettsak om salgsmonopolet. Den foreslåtte ordningen kan imidlertid ikke i seg selv anses for å være et tungtveiende argument for at Vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent. Men ordningen vil kunne føre til en svekkelse, noe som kan være uheldig for vinmonopolets eksistens. Utvidelsen vil imidlertid antakeligvis ikke føre til brudd på EØS-avtalen. Prosessor Sejerstad og Arnesen har likevel i sin utredning presisert at selv om EU-kommisjonen ikke har innledet traktatbrudd mot Finland betyr ikke dette at ordningen nødvendigvis er forenelig med EU-retten. Det kan også tenkes at en eventuell innføring av en ny ordning i Norge eller andre steder vil bli annerledes vurdert enn videreføringen av en gammel ordning i Finland. Det kan derfor ikke utelukkes at en utvidelse vil kunne ha betydelig prosessrisiko for traktatbrudd. Dette taler mot endring av dagens ordning. Alkoholpolitisk: En utvidet ordning vil føre til økt tilgjengelighet av alkoholholdig drikk med over 4,7 volumprosent, noe som vil være i strid med et av alkoholpolitikkens hovedhensyn om begrenset tilgjengelighet av alkoholholdig drikk. Imidlertid vil en slik produksjon antageligvis forekomme i en så liten skala at det ikke kan være grunn til å tro at nisjesalg vil føre til økt alkoholkonsum blant befolkningen, eller på annen måte føre til negative alkoholpolitiske konsekvenser. Vedrørende åpningstider for salg: Departementet har i høringsnotatet foreslått to alternative åpningstider for salg dersom det skulle vedtas en utvidelse av dagens ordning, se høringsnotatet punkt 5.8.

8 I alternativ a foreslås det at de samme åpningstider for nisjesalg av produkter over 4,7 volumprosent alkohol skal gjelde, som for vinmonopolet. Dette alternativet ivaretar det regelverket som allerede foreligger for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol. Det vil i tillegg føre til en likebehandling av tilsvarende produkter. Ordningen sikrer også hensynet til at monopolordningen ikke utfordres. I alternativ b foreslås det at nisjesalg skal skje på tilsvarende vilkår som for salg av produkter under 4,7 volumprosent. En slik ordning vil på den ene siden ivareta hensynet til produsenten, ettersom utsalgsstedene da slippe å forholde seg til to forskjellige åpningstider for varer under og over 4,7 volumprosent. I tillegg vil denne ordningen ivareta kundene på en best mulig måte. På den andre siden vil ordningen føre til at disse produsentene får et konkurransefortrinn fremfor tilsvarende produkter, som for det første vil kunne føre til forskjellsbehandling og for det andre vil det kunne anses som et argument for at Vinmonopolets salgsmonopol ikke lengre er konsistent. I tillegg vil ordningen gi en økt tilgjengelighet av alkoholholdig drikk, noe som kan ha alkoholpolitiske konsekvenser. Rådmannen mener derfor at en utvidelse av dagens ordning bør være åpningstider etter alternativ a. fordi dette best ivaretar både hensynet til de næringsdrivende, ved at det gjennomføres en utvidet ordning, og hensynet til alkoholpolitikken ved at alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent ikke blir mer tilgjengelig. I tillegg mener rådmannen at alternativ a. best ivaretas hensynet til EØS-avtalen og prinsipper om likebehandling og konkurransefortrinn. Vedrørende vilkår for bevilling: Det er i høringsnotatet oppstilt vilkår for hvem som kan selge, hvilke varer som vil omfattes av ordningen, krav om helhetlig karakter og tilbud, krav til produksjonssted, hvilket volum som kan selges per år og åpningstider. Sistnevnte vilkår er allerede redegjort for ovenfor. Hvilke varer vil omfattes av ordningen: I dette vilkåret er det oppstilt 3 alternativer, hvor departementet har bedt om høringsinstansenes syn på hvilket alternativ som best ivaretar hensynene til en lovteknisk enkel og praktisk ordning samtidig som hensynene til begrenset alkoholpolitiske konsekvenser og til konsistens i alkoholpolitikken ivaretas i tilstrekkelig grad. Det vises til tidligere redegjørelse og høringsnotatets punkt 5.3 når det gjelder innholdet av disse tre alternativene. Rådmannen mener alternativ c. best ivaretas alle hensyn. Alternativ c. lyder: «Ordningen legger til grunn at det kan tilvirkes og selges produkter som er tilsatt brennevin opp til og med 4,7 volumprosent alkohol, men ikke for produkter som har høyere volumprosent alkohol enn dette. Av hensyn til sammenhengen i regelverket bør i så fall begrensningen som i dag følger av regelverket for utvidet kommunal skjenkebevilling, tas bort hva gjelder drikk som inneholder til og med 4,7 volumprosent alkohol.» Larvik kommune forstår dette alternativet slik at det tillates å produsere produkter inntil 4,7 volumprosent som er tilsatt brennevin, slik som cider. Men for egenproduserte produkter over 4,7 volumprosent alkohol er det ikke tillatt med tilsetninger av brennevin. Det kan bare produseres gjærende varer over 4,7 volumprosent. Rådmannen har ingen bemerkninger til de øvrige vilkårene for utvidet bevilling.

9 Rett utskrift bevitnes og sendes: Saksbehandler for oppfølging Larvik, 3. september 2015 for rådmannen Torill Åsheim sekretær

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Randi Dreyer Arkivsaknr.:

Detaljer

Deres ref.: Arkiv-ID: 05/ Arkivkode: Saksbeh.: Sverre Hjelleset Dato: Journal-ID: 15/16283 U60, &00 Telefon:

Deres ref.: Arkiv-ID: 05/ Arkivkode: Saksbeh.: Sverre Hjelleset Dato: Journal-ID: 15/16283 U60, &00 Telefon: Flekkefjord kommune Vilje til vekst Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord Telefon 38 32 80 00 post@flekkefjord.kommune.no www.flekkefjord.kommune.no Org.nr. 964 967 369 Bankgiro 3201.56.00933 Helse og omsorgsdepartementet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671. Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Ranveig Hansen Arkiv U63 Arkivsaksnr. 16/3671 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget / Kommunestyret SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 OG

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VARIGHETEN PÅ KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VARIGHETEN PÅ KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER ArkivsakID.: 15/1294 Arkivkode: FA-U63, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 004/15 Kontrollutvalget for alkoholomsetning 10.03.2015 025/15 Formannskapet 18.03.2015 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkivsaksnr.: 15/529

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkivsaksnr.: 15/529 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Margrethe Vie Myren Arkivsaksnr.: 15/529 Arkiv: U63 Høring om endringer i alkoholloven - salg av utvalgte produkter over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra produsent Vedlegg:

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Oversendelse av Grimstad kommunes høringsuttalelse om endringer i alkoholloven - Åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.

Oversendelse av Grimstad kommunes høringsuttalelse om endringer i alkoholloven - Åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. Grimstad kommune Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref: 2010/461-16/AUMOE Deres ref: 14/130- Arkiv: U63 Dato:21.03.2014 Oversendelse

Detaljer

Høringsfrist: 31. august 2017

Høringsfrist: 31. august 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 8. juni 2017 Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard Opphevelse av forbudet mot salg og skjenking av øl som inneholder over 7 volumprosent

Detaljer

Tilvirkningsbevilling Utvidet kommunal salgs og skjenkebevilling

Tilvirkningsbevilling Utvidet kommunal salgs og skjenkebevilling Tilvirkningsbevilling Utvidet kommunal salgs og skjenkebevilling Ulike typer kommunale bevillinger Salgsbevilling gruppe 1 detaljist gruppe 2 og 3 Vinmonopolet Utvidet salgsbevilling til å omfatte innførsel

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus Saksutskrift Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m,, Akershus Arkivsak-dok. 16/03900-1 Saksbehandler Hege Torjussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og omsorgsutvalget 26.10.2016 16/16 Helse-

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER

HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER ArkivsakID.: 14/5320 Arkivkode: FA-J40, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 026/14 Idrett- og kulturkomiteen 03.09.2014 093/14 Formannskapet 10.09.2014 HØRING - ENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTENS REKLAMEBESTEMMELSER

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - APNINGSTIDER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MV Helse- og omsorgsdepartementet Postboks8011 Dep 0030 OSLO MANDAL KOMMUNE Tjenestetorvet DERES REF:VAR REF:SAKSBEHANDLER: 14/1302009/2327-18Tor Mø11,38273052 ARKIVKODE: DATO: 21.03.2014 HØRING OM ENDRINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Høringsfrist: 31. januar 2018

Høringsfrist: 31. januar 2018 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 20. desember 2017 Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard Opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 alkohol Høringsfrist:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Randi Dreyer Arkivsaknr.: 2013/4060-25 RÅDMANNENS INNSTILLING: Fireårsregelen ny 1-6 Forslag til

Detaljer

Høringsnotat. 22. juni 2015

Høringsnotat. 22. juni 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 22. juni 2015 Forslag til endringer i alkoholloven Endringer i bestemmelsen om retten til salg av alkoholholdig drikk mv. Høringsfrist 22. september 2015 1 Innhold

Detaljer

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Endringer i regelverket. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Endringer i regelverket Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Flere endringsprosesser på gang Endringer i alkoholloven lagt fram for Stortinget Standardiserte regler for inndragning av bevilling ( 1-8)

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014.

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/00293-114 Arkivkode: 0, U63 Saksbehandler Tom Kristoffersen Kvernhaugen Saksgang Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 02.05.2016 FORSLAG TIL ENDRING AV «FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Innst. 58 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop.

Innst. 58 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. Innst. 58 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 127 L (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 13/9615-26 Dato: 19.11.2014 SKJENKESTUA AS, SCHULTZ GATE 36 TILLATELSE TIL TILVIRKNING â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur,

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Innst. 252 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:32 L (2012 2013)

Innst. 252 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:32 L (2012 2013) Innst. 252 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:32 L (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET NOTAT Dato: 03.07.2017 Arkivkode: N - 956.1 J.postID: 17/149290 Arkivsaksnr: 16/24196 Vedrørende: Høringsnotat - endring av Bærum kommunes forskrift om skjenketider Bakgrunn

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: U60 &13 Arkivsaksnr.: 09/3335 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOGIVNINGEN

Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: U60 &13 Arkivsaksnr.: 09/3335 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOGIVNINGEN Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: U60 &13 Arkivsaksnr.: 09/3335 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOGIVNINGEN Saksnr.: Utvalg Møtedato 261/09 Lenvik formannskap 24.11.2009 87/09 Lenvik kommunestyre

Detaljer

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009)

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innst. O. nr. 111 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab Rådmann med stab RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 ALKOHOLFORSKRIFTEN Vedtatt av Kommunestyret 21.6.16 Sak 16/894 Gjeldende i Røros og Holtålen kommuner. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 16/894-12

Detaljer

Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring

Forslag til endring i alkohollovgivningen - høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2009/970-2 Arkiv: U60 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 17.11.2009 Utv.saksnr Utvalg Livsløpskomite Kommunestyret Møtedato Forslag til endring i alkohollovgivningen

Detaljer

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Kari Flaten Arkiv: U62 &13 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Dato: 20.02.2015 HØRING OM VARIGHETEN AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER M.V. â INNSTILLING TIL

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Svar på høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.

Svar på høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv. Nesset kommune Servicekontoret je8velger meg NESSET Det kongeligehelse-og omsorgsdepartement Postboks8011Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandkr Dato 2014/91-4 HegeJørstad,71 23

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke

Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke Sokndal kommune Sentraladministrasjonen ARKIVSAK 11/1149 Kommunale retningslinjer for salg- og skjenkebevillinger av alkoholholdig drikke 2016-2020 Hjemmel: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkohollovens forskrifter mv. Arbeids og sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb. 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 27.04.2005 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkohollovens forskrifter mv. Vin og Brennevinleverandørenes forening

Detaljer

Innst. 359 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 116 L (2015 2016)

Innst. 359 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 116 L (2015 2016) Innst. 359 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 116 L (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/5206-8 Dato: 21.03.2017 VINGAR MAT AS - SØKNAD OM NETTHANDEL - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 JOKER VINGAR. Vedlegg: 1.

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 22.03.2017 Tid 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/176 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR SØRREISA KOMMUNE Vedtatt av Sørreisa kommunestyre i møte 27.10.2016 sak 75/16 A MÅLSETTING Bevillingspolitiske virkemidler inngår i kommunens helhetlige folkehelsearbeid,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Innst. 66 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:123 S (2009 2010)

Innst. 66 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:123 S (2009 2010) Innst. 66 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:123 S (2009 2010) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret

Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Ås kommune Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/00431-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Hovedutvalg for

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2005/5008 Dato: 17.01.2014 Høringsuttalelse - forslag på endringer i alkoholregelverket Verdal formannskap behandling ovennevnte

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Kommunestyre Møtestad: Sommerfullmakt Møtedato: 11.07.2016 Møtetid: 14.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09. VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer