Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune

2

3 Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med årsberetningen gir dette en beskrivelse av resultater og utviklingstrekk i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling er omtalt gjennom noteopplysninger og utdypende kommentarer til regnskapet. Det er i handlingsprogrammet for til 2017 vedtatt måleindikatorer for økonomi både på drifts- og investeringssiden. Rådmannen har styrt i forhold til vedtatte måleindikatorer, og kan vise til at måleindikator for netto driftsresultat er oppnådd med god margin med et netto driftsresultat på 218,6 mill. kroner eller 5,4 prosent. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger (overskudd) ble i på 134,9 mill. kroner. Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettoppleggene opplevde kommunesektoren, og også Asker kommune, en betydelig skattesvikt i. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året. Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport. Ved utgangen av året hadde kommunen allikevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Det er bekymringsfullt at den lave veksten ser ut til å fortsette i Kommunen har imidlertid fortsatt trenden fra 2012 og 2013 med at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Driftsinntekter økte med kun 2,0 prosent fra 2013 til, mens driftsutgiftene (eks. sosiale utgifter som har en ekstraordinær inntekt i ) økte med 4,2 prosent i samme periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det fremover viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene. På investeringssiden er det en del prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler ved utgangen av, og som overføres til Rådmannen viser for øvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. Asker kommune har gjennom flere år kunnet vise til en solid forvaltning og god avkastning på Energifondet. har vært preget av noe større usikkerhet i finansmarkedene, og også til avkastningen på kommunens kapital til forvaltning. Det er derfor positivt at Energifondet ga en meravkastning på 7,2 mill. kroner i forhold til budsjettet på 67,1 mill. Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging i for å sikre en riktig styringsfart inn i Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner, og har samlet sett oppnådd vedtatt måleindikator for økonomistyring der ønsket resultat er 0 prosent negativt avvik. Asker Lars Bjerke Rådmann Randi Sandli Økonomisjef

4 Innholdsfortegnelse 1. Økonomiske resultater - drift Resultater for tjenesteområdene Investeringer Balansen Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Økonomiske perspektiver for HP perioden Etisk standard Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak Likestilling Tiltak for å hindre diskriminering... 17

5 Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet NOTE 1: Endring i arbeidskapital NOTE 2: Ytelse til ledende personer og revisor NOTE 3: Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse NOTE 4: Garantier gitt av kommunen NOTE 5: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE 6: Finansielle anleggsmidler NOTE 7: Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE 8: Kapitalkonto NOTE 9: Interkommunalt samarbeid der Asker kommune er hovedkommune NOTE 10: Tinglyste panteobligasjoner NOTE 11: Anleggsmidler NOTE 12: Investeringer i nybygg og nyanlegg NOTE 13: Langsiktig lånegjeld NOTE 14: Andre forpliktelser NOTE 15: Finansielle omløpsmidler NOTE 16: Regnskapsmesig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet og driftsregnskapet NOTE 17: Gebyrfi nansierte selvkosttjenester NOTE 18: Årsverk NOTE 19: Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall og usikre forpliktelser NOTE 20: Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet... 61

6 1 Økonomiske resultater - drift Tall i 1000 kroner Regnskap Vedtatt budsjett Regulert budsjett Avvik Regnskap 2013 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat (uten finanstransaksjoner og motpost avskrivninger) på 121,9 mill. kroner. I er netto driftsresultat 5,4 prosent. I handlingsprogrammet ble det budsjettert med et netto driftsresultat på 3,7 prosent. Dette ble redusert til 1,9 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2013 og 2012 et netto driftsresultat på henholdsvis 4,7 prosent og 4,4 prosent. Anbefalt minimumsnivå for netto driftsresultat er i blitt redusert fra 3 prosent til 1,75 prosent. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 134,9 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 156,9 mill. kroner og nye avsetninger med 240,6 mill. kroner. At netto driftsresultat er høyere enn regulert budsjett kan i det alt vesentlige tilskrives finansforvaltningen og inntektsført premieavvik knyttet til pensjon. 6 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

7 Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter økte med 2,0 prosent til 4,05 mrd. kroner i. Skatt og rammetilskudd utgjorde 3,0 mrd. kroner i. Dette er 35,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett og skyldes at skatteinngangen for kommunene totalt ble lavere enn Finansdepartementets anslag. Sammenlignet med fjoråret, har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 4,2 prosent. Skatteinngangen isolert sett økte med 2,3 prosent fra 2013 til. Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 149,4 prosent mot 149,6 prosent i Inntekter fra brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter økte med 1,0 prosent, til 543 mill. kroner i. Dette er 10 mill. kroner høyere enn budsjett. Merinntekten knyttes til tjenesteområdene Helse og omsorg 5 mill, Teknikk og miljø 5,5 mill, Eiendom 3 mill mens Oppvekst har en mindreinntekt på 3 mill. På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter, selvkostkalkyler og generell prisstigning. Andre inntekter viser en merinntekt på 90 mill. kroner. Merinntekten knyttes hovedsakelig til tjenesteområdene og må sees i sammenheng med økte kostnader til tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Inntekter for ressurskrevende tjenester er estimert i regnskapet for til 71,4 mill. kroner. Mer- eller mindreinntekter i forhold til dette blir endelig bekreftet i juni Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Årsberetning og regnskap - Asker kommune 7

8 Driftsutgifter Kommunens samlede driftsutgifter økte med 0,5 prosent til 3,9 mrd. kroner i. Korrigert for premieavvik på pensjon økte driftsutgiftene med 4,2 prosent. Lønnsutgiftene økte med 4,3 prosent. Dette er 20,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Korrigert for merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner er det et mindreforbruk. De sosiale utgiftene ble redusert med 23,6 prosent, til 407,5 mill. kroner i. Dette er 114,9 mill. kroner lavere enn budsjett og skyldes i all hovedsak premieavvik pensjon. Vanligvis har Asker kommune et positivt premieavvik som inntektsføres i regnskapsåret for så å bli kostnadsført året etter. I 2013 var premieavviket negativt mens vi i er tilbake på positivt premieavvik. Dette har medført unormalt høy pensjonskostnad i 2013 mens pensjonskostnaden for ble unormalt lav. Av inntektsført premieavvik i ble 50 mill. kroner utgiftsført i 2013 mens 60 mill. kroner vil bli utgiftsført i Kjøp av varer og tjenester økte med 1,9 prosent til 1,2 mrd. kroner mens andre driftsutgifter økte med 10,3 prosent til 488 mill. kroner i. Postene viser et samlet merforbruk på 95 mill. kroner i forhold til budsjett. Av dette er 53 mill. kroner knyttet til avskrivninger og merverdiavgiftskompensasjon som har tilsvarende avvik på inntektsposter. Øvrig merforbruk er fordelt på mange poster men de største er knyttet til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, tjenester til ressurskrevende brukere, tilskudd til private barnehager, utbetaling av sosialhjelp, tilskudd til kirken og trossamfunn, konsulenttjenester og vikarbyrå. Årets lønnsoppgjør ble noe lavere enn budsjettert, og det gjenstår derfor budsjettmidler på lønnsreserven. Finansposter Avkastningen på energifondet er avsatt til fond i henhold til regnskapsforskrift. Av avkastningen er 20,2 mill. kroner avsatt til realverdifond og 46,5 mill. kroner til bufferfond. Resterende avkastning utover budsjett, 7,2 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige resultat. Eksterne finansutgifter ble redusert med 4,5 prosent til 273,5 mill. kroner i. Dette er 27,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. 15,9 mill. skyldes lavere lånerente på gjeldsporteføljen. Resterende skyldes lavere betalt avdrag enn budsjettert. Størrelsen for samlet avdrag er innenfor Kommunelovens 50. Gjennomsnittlig lånerente er redusert fra 3,13 prosent til 2,7 prosent i. Avsetninger Avsetning til bundne driftsfond var budsjettert med 4,1 mill. kroner mens faktisk avsetning ble 27,2 mill. kroner. Meravsetningen skyldes at øremerkede tilskudd ikke er benyttet i og derfor overføres til senere års bruk. Det er også foretatt avsetninger knyttet til selvkostfond. Avsetninger til disposisjonsfond var budsjettert med 211,4 mill. kroner som er lik faktisk avsetning. Bruk av fond ble bokført med 71,2 mill. kroner mot budsjettert 55,4 mill. kroner. Av merinntekten er 6,1 mill. kroner knyttet til vann-og avløpsområdet mens 9,6 mill. kroner gjelder inntektsføring av fond knyttet til voksenopplæringen. Driftsutgifter Lønn Sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter 8 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

9 Resultater for tjenesteområdene 2 Tjområde (tall i 1.000) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert budsjett Avvik Regnskap 2013 Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner. Tilsvarende resultater var henholdsvis 7,0 mill. i 2012 og 9,2 mill. i Tjenesteområdene får overført mer- og mindreforbruk ut over 0,75 prosent, til påfølgende år. Netto driftsutgifter pr. tjenesteområde Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Årsberetning og regnskap - Asker kommune 9

10 3 Investeringer (tall i 1000 kr) Regnskap Vedt. Bud. Reg.bud. Avvik Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Årsberetning og regnskap - Asker kommune

11 Finansieringsbehov Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 760,1 mill. kroner. Dette er en økning på 65,4 mill. kroner fra Det er en del prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler ved utgangen av og som overføres til bruk i Utbetaling av startlån har vært 39,2 mill. kroner lavere enn budsjettert etter overføring av 58,3 mill. kroner i ubenyttede midler fra 2013 til. Det er mottatt 29,1 mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 24,9 mill. kroner til fond for videre innbetaling til Husbanken. Finansiering Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 16,5 mill. kroner. Det er flere prosjekter hvor inntektene er budsjettert, men utbetaling ikke skjer før etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Dette gjelder blant annet basishall Holmen, Nesøya skole og Heggedal skole. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 62,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til startlån på ca 29,1 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vann- og avløpsområdet for 42,4 mill. kroner. Det er også mottatt flere små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø og andre. Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er i samsvar med budsjett. Mindreforbruk og merinntekter knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av lån enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp i henhold til regulert budsjett og ubrukte lånemidler overføres til bruk i Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. Årets investeringer i anleggsmidler er finansiert med 51,7 prosent lån, 22,3 prosent egenfinansiering og 26,0 prosent tilskudd og refusjoner. Sammenlignet med revidert budsjett er det en dreining mellom bruk av lån og egenfinansiering/tilskudd og refusjoner. Årsaken til dette er at det er mottatt vederlagsfrie anlegg som ikke er budsjettert samt at inntekter fra salg av anleggsmidler er høyere enn budsjettert. Tilskudd og refusjoner Egenfinansiering Lånefinansiering Regnskap Vedt. bud Reg. bud Regnskap 2013 Årsberetning og regnskap - Asker kommune 11

12 4 Balansen (Tall i 1000 kroner) 2013 Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital Eiendeler Sum eiendeler har økt med 981 mill. kroner til 12,8 mrd. kroner fra 2013 til. Økningen skyldes hovedsakelig faste eiendommer og anlegg som er økt med 458,9 mill. kroner. Pensjonsmidlene er økt med 325,1 mill. kroner, mens utlånene er økt med 80,0 mill. kroner. Omløpsmidlene er økt med 47,5 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde kommunen overskuddslikviditet på 837,8 mill. kroner. Denne forvaltes for å oppnå best mulig avkastning. Egenkapital Egenkapitalen er økt med 419,3 mill. kroner fra 2013 til. Økningen skyldes at kapitalkontoen er økt med 312 mill. kroner, fondene er økt med 58,1 mill. kroner og regnskapsmessig mindreforbruk er økt med 49,2 mill. kroner. Fondsmidlene utgjør i 1,54 mrd. Kroner, hvorav energifondene inklusiv bufferfond utgjør 1,254 mrd. kroner. Bufferfondet alene var på 259,3 mill. kroner. I følge regelverket skal selvkostfondene balansere i løpet av en femårsperiode. Selvkostfondene innenfor vann og avløp har bygget seg opp over flere år, men er i 2013 og blitt redusert. Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld er redusert med 150,8 mill. kroner til 725,4 mill. kroner fra 2013 til. Av reduksjonen knyttes 57,7 mill. kroner til premieavvik mens det resterende hovedsakelig knyttes til leverandørgjeld. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld er økt med 712,5 mill. kroner til 8,0 mrd. kroner fra 2013 til. Lånegjelden er økt med 476,3 mill. kroner mens pensjonsforpliktelsen har økt med 236,2 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 4,3 mrd. kroner, er 34,1 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av var låneporteføljens gjennomsnittsrente 2,7 prosent. Arbeidskapital Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,8 mrd. kroner i, eller 45,2 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen korrigert for energifond, ubrukte lånemidler, deler av bundne fond, ubenyttet kassekreditt og utgående og inngående avdrag er 492,1 mill. kroner eller 12,2 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er innenfor generelle måltall som antyder prosent. Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er 2. I er Askers likviditetsgrad 1 på 3,5 med ukorrigerte tall, eller 1,5 med korrigerte tall. Selv om det korrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses Askers likviditet som tilfredsstillende. 12 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

13 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 5 Det har vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes skatteinntekter i. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året. Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport. Ved utgangen av året hadde kommunen allikevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble til sammen 35,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett i. Regnskapstekniske forhold rundt premieavvik har medført unormalt lave pensjonskostnader i. Avkastning på energifondet har bidratt vesentlig til netto driftsresultat de siste årene. Til tross for et år med store svingninger i finansmarkedet, ble avkastningen 7,2 mill. kroner høyere enn budsjettert også i. Lånegjelden har økt med 12,4 prosent eller 476 mill. kroner fra 2013 til. Kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som på sikt også gir seg utslag i høye renteog avdragsutgifter. Det lave rentenivået har resultert i en reduksjon av gjennomsnittlig lånerente fra 3,1 prosent i 2013 til 2,7 prosent i. Egenfinansieringen av investeringene gikk ned fra 65,1 prosent i 2013 til 48,3 prosent i. Dette er fortsatt godt innenfor handlingsregelen som tilsier at egenfinansieringsgraden skal være på minimum 40 prosent. Tabellen under viser foreløpige Kostra-tall for : Finansielle nøkkeltall Asker 2012 Asker 2013 Asker Bærum K.gr. 13 Landet Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4.5 % 4.7 % 5.4 % 2.5 % 1.0 % 1.1 % Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 87.0 % 82.9 % 88.8 % 69.3 % 67.4 % 55.9 % Langs. gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 186.2% 183.9% 198.0% 195.7% 209.3% 201.8% - herav pensjonsforpl. i prosent av brutto driftsinntekter 86.6% 87.4% 91.5% 117.8% 116.7% 118.8% Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 3.6 % 3.8 % 2.8 % 3.9 % 2.9 % 2.9 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 17.0 % 13.8 % 15.0 % 21.0 % 5.9 % 5.4 % Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter 65.5 % 31.0 % 54.8 % 31.4 % 63.3 % 60.8 % Årsberetning og regnskap - Asker kommune 13

14 6 Økonomiske perspektiver for HP perioden I Europa er det flere faktorer som går i retning av en oppbremsing og til og med fare for nullvekst i økonomien. Terrorhandlinger i flere land og uroligheter i Ukraina skaper frykt og stagnasjon. Flere europeiske land sliter med å betjene gjelden sin. USA har også høy statsgjeld men kan vise til økt veksttakt i økonomien. Mye tyder på at den vestlige verden vil slite lenge. Nedbetaling av gjelden vil ta lang tid. Samtidig vil eldrebølgen bli en utfordring for både Norge og resten av Europa. Europas pensjonsforpliktelser tilsvarer i dag 69 oljefond. Etter at Nasjonalbudsjettet for 2015 ble lagt fram i fjor, har utsiktene for norsk økonomi forverret seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. Asker kommune har et internasjonalt næringsliv med stor eksponering mot petroleum. Denne bransjen rammes av lav oljepris som igjen har betydning for det lokale arbeidsmarkedet. Svekkelsen i oljeprisen har samtidig svekket den norske valutaen, hvilket bidrar til en bedret konkurransesituasjon for mange andre næringer. Allikevel vil vi utvilsomt se en lavere aktivitet og lavere vekst i Norge totalt sett. Med svakere vekst må en også forvente lavere skatteinntekter til både stat og kommuner enn lagt til grunn i budsjettet. Rentene er lave både i Norge, Europa og USA. Utsiktene fremover er også lave renter. Det betyr at lånerenten for Asker Kommunes gjeld vil være lavere enn det som er lagt til grunn i handlingsprogramperioden. For våre plasseringer, overskuddslikviditet og Energifond, må vi derimot forvente en lavere avkastning enn forutsatt. De økonomiske rammene fremover er mye mer usikre enn siste fireårsperiode. 7 Etisk standard Etisk standard følges opp og sikres gjennom ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar», som er implementert i Asker kommunes felles overordnede kvalitetssystem (Felles ledelsessystem). Asker kommune sin finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med Global Compact FN`s PRI (Principles for Responsible Investments). Rådmannen har iverksatt forbedringstiltak som resultat av ledergruppens analyse og prioriteringer. Etiske retningslinjer, som gjelder både ansatte og folke valgte, er revidert i 2013 og vedtatt politisk våren. Det utarbeides plan for implementeringen i Handlingsplan mot korrupsjon er utarbeidet i, sluttføres 1. kvartal 2015 og legges frem for kommunestyret. Asker kommune er medlem av Transparency International Norge (TI) og er med i korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og TI. 14 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

15 Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak 8 Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som skal sikre måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, politiske vedtak og interne rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelses prinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er basert på. Internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen. I har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen: Felles ledelsessystem er fulgt opp av DNV-GL (Veritas) med sertifiseringsrevisjon. Det er gjennomført risikoanalyser for virksomhetenes tjenesteutføring, samt på områdene HMS, beredskap, ytre miljø, informasjonssikkerhet og for utviklingsprosjekter. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene i forbindelse med oppfølging av uønskede hendelser, funn ved interne revisjoner, andre stikkprøver, forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Digitalisering av innkjøpsprosessen er innført og det er gjennomført omfattende kursvirksomhet for innkjøpere. Det er utarbeidet et eget hefte for konkretisering av prinsippene for virksomhetsstyring. Dette innbefatter også tydeliggjøring av roller og ansvar ved delegering av myndighet. Det er fremmet sak om virksomhetsstyring/internkontroll og etiske retningslinjer. Fortsatt deltagelse i KS-nettverk om antikorrupsjon og KS-samlinger om «rådmannens internkontroll». Følgende tiltak planlegges i 2015: Det fremmes sak om Handlingsplan mot korrupsjon. Workshop i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser, samt gjennomgåelse av internkontrolltiltak, gjøres obligatoriske for ledelsen i alle virksomhetene. Årsberetning og regnskap - Asker kommune 15

16 9 Likestilling Det var ved utgangen av totalt 2347 årsverk kvinner og 758 årsverk menn. Prosentandelen kvinner var 75,6 prosent og menn 24,4 prosent. Dette er ingen endring fra i fjor og kjønnsfordelingen har holdt seg stabil på dette nivået i flere år. I kommunal forvaltning er 76,8 prosent av de ansatte kvinner og 23,2 prosent menn. Av dette ble 75,4 prosent av årsverkene utført av kvinner (Kilde: PAI-statistikk 2013) Utvikling i kjønnsfordeling på kommunenivå: Kjønn Kvinner 75,7 % 75,6 % 75,6 % Menn 24,4 % 24,4 % 24,4 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhets ledernivå: Kjønn Kvinner 68,4 % 69,0 % 72,7 % Menn 31,6 % 31,0 % 27,3 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fordeling mellom kvinner og menn i rådmannens ledergruppe: Kjønn 2013 Kvinner 42,9 % 37,5 % Menn 57,1 % 62,5 % Totalt 100,0 % 100,0 % 16 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

17 Tiltak for å hindre diskriminering 10 Asker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Kommunen utarbeidet i en rekrutteringsstrategi for -2017, hvor et definert mål var at mangfoldet i befolkningen skal gjenspeiles i Asker kommunes medarbeidere. Rekrutteringsstrategien har lagt vekt på behovet for å nyttiggjøre seg av arbeidskraftreserven som er i samfunnet, herunder behovet for å rekruttere arbeidstakere som representerer mangfoldet og sammensetningen i samfunnet. Asker kommune utarbeider årlig en rapport om likestilling, som nærmere beskriver status, mål og tiltak innen området. Årsberetning og regnskap - Asker kommune 17

18 Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet 18 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

19

20 Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert. Investering Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Årsberetning og regnskap - Asker kommune

21 Driftsregnskapet viser kommunens driftsinntekter og driftsutgifter samt resultat for året. Drift Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Årsberetning og regnskap - Asker kommune 21

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen

55 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen. 13 representanter. ordfører Rolf Erling Andersen Politisk ledelse 2008 2011 BYSTYRE 55 representanter ordfører Rolf Erling Andersen FORMANNSKAP 13 representanter ordfører Rolf Erling Andersen KONTROLLUTVALG Magnhild Holmberg HOVEDUTVALG HELSE- OG SOSIAL

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer