Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune

2

3 Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med årsberetningen gir dette en beskrivelse av resultater og utviklingstrekk i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling er omtalt gjennom noteopplysninger og utdypende kommentarer til regnskapet. Det er i handlingsprogrammet for til 2017 vedtatt måleindikatorer for økonomi både på drifts- og investeringssiden. Rådmannen har styrt i forhold til vedtatte måleindikatorer, og kan vise til at måleindikator for netto driftsresultat er oppnådd med god margin med et netto driftsresultat på 218,6 mill. kroner eller 5,4 prosent. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger (overskudd) ble i på 134,9 mill. kroner. Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettoppleggene opplevde kommunesektoren, og også Asker kommune, en betydelig skattesvikt i. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året. Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport. Ved utgangen av året hadde kommunen allikevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Det er bekymringsfullt at den lave veksten ser ut til å fortsette i Kommunen har imidlertid fortsatt trenden fra 2012 og 2013 med at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Driftsinntekter økte med kun 2,0 prosent fra 2013 til, mens driftsutgiftene (eks. sosiale utgifter som har en ekstraordinær inntekt i ) økte med 4,2 prosent i samme periode. For å sikre fremtidig økonomisk bæreevne blir det fremover viktig å tilpasse kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene. På investeringssiden er det en del prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler ved utgangen av, og som overføres til Rådmannen viser for øvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale fokusområder og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. Asker kommune har gjennom flere år kunnet vise til en solid forvaltning og god avkastning på Energifondet. har vært preget av noe større usikkerhet i finansmarkedene, og også til avkastningen på kommunens kapital til forvaltning. Det er derfor positivt at Energifondet ga en meravkastning på 7,2 mill. kroner i forhold til budsjettet på 67,1 mill. Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging i for å sikre en riktig styringsfart inn i Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner, og har samlet sett oppnådd vedtatt måleindikator for økonomistyring der ønsket resultat er 0 prosent negativt avvik. Asker Lars Bjerke Rådmann Randi Sandli Økonomisjef

4 Innholdsfortegnelse 1. Økonomiske resultater - drift Resultater for tjenesteområdene Investeringer Balansen Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i Økonomiske perspektiver for HP perioden Etisk standard Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak Likestilling Tiltak for å hindre diskriminering... 17

5 Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet NOTE 1: Endring i arbeidskapital NOTE 2: Ytelse til ledende personer og revisor NOTE 3: Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse NOTE 4: Garantier gitt av kommunen NOTE 5: Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid NOTE 6: Finansielle anleggsmidler NOTE 7: Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE 8: Kapitalkonto NOTE 9: Interkommunalt samarbeid der Asker kommune er hovedkommune NOTE 10: Tinglyste panteobligasjoner NOTE 11: Anleggsmidler NOTE 12: Investeringer i nybygg og nyanlegg NOTE 13: Langsiktig lånegjeld NOTE 14: Andre forpliktelser NOTE 15: Finansielle omløpsmidler NOTE 16: Regnskapsmesig merforbruk/udekket i investeringsregnskapet og driftsregnskapet NOTE 17: Gebyrfi nansierte selvkosttjenester NOTE 18: Årsverk NOTE 19: Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall og usikre forpliktelser NOTE 20: Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet... 61

6 1 Økonomiske resultater - drift Tall i 1000 kroner Regnskap Vedtatt budsjett Regulert budsjett Avvik Regnskap 2013 Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat (uten finanstransaksjoner og motpost avskrivninger) på 121,9 mill. kroner. I er netto driftsresultat 5,4 prosent. I handlingsprogrammet ble det budsjettert med et netto driftsresultat på 3,7 prosent. Dette ble redusert til 1,9 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde Asker kommune i 2013 og 2012 et netto driftsresultat på henholdsvis 4,7 prosent og 4,4 prosent. Anbefalt minimumsnivå for netto driftsresultat er i blitt redusert fra 3 prosent til 1,75 prosent. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 134,9 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 156,9 mill. kroner og nye avsetninger med 240,6 mill. kroner. At netto driftsresultat er høyere enn regulert budsjett kan i det alt vesentlige tilskrives finansforvaltningen og inntektsført premieavvik knyttet til pensjon. 6 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

7 Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter økte med 2,0 prosent til 4,05 mrd. kroner i. Skatt og rammetilskudd utgjorde 3,0 mrd. kroner i. Dette er 35,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett og skyldes at skatteinngangen for kommunene totalt ble lavere enn Finansdepartementets anslag. Sammenlignet med fjoråret, har det vært en økning i skatt og rammetilskudd på 4,2 prosent. Skatteinngangen isolert sett økte med 2,3 prosent fra 2013 til. Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet er på 149,4 prosent mot 149,6 prosent i Inntekter fra brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter økte med 1,0 prosent, til 543 mill. kroner i. Dette er 10 mill. kroner høyere enn budsjett. Merinntekten knyttes til tjenesteområdene Helse og omsorg 5 mill, Teknikk og miljø 5,5 mill, Eiendom 3 mill mens Oppvekst har en mindreinntekt på 3 mill. På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til lover, forskrifter, selvkostkalkyler og generell prisstigning. Andre inntekter viser en merinntekt på 90 mill. kroner. Merinntekten knyttes hovedsakelig til tjenesteområdene og må sees i sammenheng med økte kostnader til tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Inntekter for ressurskrevende tjenester er estimert i regnskapet for til 71,4 mill. kroner. Mer- eller mindreinntekter i forhold til dette blir endelig bekreftet i juni Driftsinntekter Skatt og rammetilskudd Gebyrer og brukerbetaling Andre inntekter Årsberetning og regnskap - Asker kommune 7

8 Driftsutgifter Kommunens samlede driftsutgifter økte med 0,5 prosent til 3,9 mrd. kroner i. Korrigert for premieavvik på pensjon økte driftsutgiftene med 4,2 prosent. Lønnsutgiftene økte med 4,3 prosent. Dette er 20,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Korrigert for merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner er det et mindreforbruk. De sosiale utgiftene ble redusert med 23,6 prosent, til 407,5 mill. kroner i. Dette er 114,9 mill. kroner lavere enn budsjett og skyldes i all hovedsak premieavvik pensjon. Vanligvis har Asker kommune et positivt premieavvik som inntektsføres i regnskapsåret for så å bli kostnadsført året etter. I 2013 var premieavviket negativt mens vi i er tilbake på positivt premieavvik. Dette har medført unormalt høy pensjonskostnad i 2013 mens pensjonskostnaden for ble unormalt lav. Av inntektsført premieavvik i ble 50 mill. kroner utgiftsført i 2013 mens 60 mill. kroner vil bli utgiftsført i Kjøp av varer og tjenester økte med 1,9 prosent til 1,2 mrd. kroner mens andre driftsutgifter økte med 10,3 prosent til 488 mill. kroner i. Postene viser et samlet merforbruk på 95 mill. kroner i forhold til budsjett. Av dette er 53 mill. kroner knyttet til avskrivninger og merverdiavgiftskompensasjon som har tilsvarende avvik på inntektsposter. Øvrig merforbruk er fordelt på mange poster men de største er knyttet til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, tjenester til ressurskrevende brukere, tilskudd til private barnehager, utbetaling av sosialhjelp, tilskudd til kirken og trossamfunn, konsulenttjenester og vikarbyrå. Årets lønnsoppgjør ble noe lavere enn budsjettert, og det gjenstår derfor budsjettmidler på lønnsreserven. Finansposter Avkastningen på energifondet er avsatt til fond i henhold til regnskapsforskrift. Av avkastningen er 20,2 mill. kroner avsatt til realverdifond og 46,5 mill. kroner til bufferfond. Resterende avkastning utover budsjett, 7,2 mill. kroner, inngår i årets regnskapsmessige resultat. Eksterne finansutgifter ble redusert med 4,5 prosent til 273,5 mill. kroner i. Dette er 27,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. 15,9 mill. skyldes lavere lånerente på gjeldsporteføljen. Resterende skyldes lavere betalt avdrag enn budsjettert. Størrelsen for samlet avdrag er innenfor Kommunelovens 50. Gjennomsnittlig lånerente er redusert fra 3,13 prosent til 2,7 prosent i. Avsetninger Avsetning til bundne driftsfond var budsjettert med 4,1 mill. kroner mens faktisk avsetning ble 27,2 mill. kroner. Meravsetningen skyldes at øremerkede tilskudd ikke er benyttet i og derfor overføres til senere års bruk. Det er også foretatt avsetninger knyttet til selvkostfond. Avsetninger til disposisjonsfond var budsjettert med 211,4 mill. kroner som er lik faktisk avsetning. Bruk av fond ble bokført med 71,2 mill. kroner mot budsjettert 55,4 mill. kroner. Av merinntekten er 6,1 mill. kroner knyttet til vann-og avløpsområdet mens 9,6 mill. kroner gjelder inntektsføring av fond knyttet til voksenopplæringen. Driftsutgifter Lønn Sosiale utgifter Varer og tjenester Andre driftsutgifter 8 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

9 Resultater for tjenesteområdene 2 Tjområde (tall i 1.000) Regnskap Vedtatt budsjett Regulert budsjett Avvik Regnskap 2013 Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner. Tilsvarende resultater var henholdsvis 7,0 mill. i 2012 og 9,2 mill. i Tjenesteområdene får overført mer- og mindreforbruk ut over 0,75 prosent, til påfølgende år. Netto driftsutgifter pr. tjenesteområde Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Årsberetning og regnskap - Asker kommune 9

10 3 Investeringer (tall i 1000 kr) Regnskap Vedt. Bud. Reg.bud. Avvik Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Årsberetning og regnskap - Asker kommune

11 Finansieringsbehov Årets investeringsregnskap viser investering i anleggsmidler på 760,1 mill. kroner. Dette er en økning på 65,4 mill. kroner fra Det er en del prosjekter, som på grunn av forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler ved utgangen av og som overføres til bruk i Utbetaling av startlån har vært 39,2 mill. kroner lavere enn budsjettert etter overføring av 58,3 mill. kroner i ubenyttede midler fra 2013 til. Det er mottatt 29,1 mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 24,9 mill. kroner til fond for videre innbetaling til Husbanken. Finansiering Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 16,5 mill. kroner. Det er flere prosjekter hvor inntektene er budsjettert, men utbetaling ikke skjer før etter at byggene er ferdigstilt/tatt i bruk. Dette gjelder blant annet basishall Holmen, Nesøya skole og Heggedal skole. Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 62,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til startlån på ca 29,1 mill. kroner. I tillegg har kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vann- og avløpsområdet for 42,4 mill. kroner. Det er også mottatt flere små og store refusjoner fra stat, kommune og private knyttet til vei, miljø og andre. Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er i samsvar med budsjett. Mindreforbruk og merinntekter knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av lån enn budsjettert. Lån til investeringsformål er tatt opp i henhold til regulert budsjett og ubrukte lånemidler overføres til bruk i Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk. Årets investeringer i anleggsmidler er finansiert med 51,7 prosent lån, 22,3 prosent egenfinansiering og 26,0 prosent tilskudd og refusjoner. Sammenlignet med revidert budsjett er det en dreining mellom bruk av lån og egenfinansiering/tilskudd og refusjoner. Årsaken til dette er at det er mottatt vederlagsfrie anlegg som ikke er budsjettert samt at inntekter fra salg av anleggsmidler er høyere enn budsjettert. Tilskudd og refusjoner Egenfinansiering Lånefinansiering Regnskap Vedt. bud Reg. bud Regnskap 2013 Årsberetning og regnskap - Asker kommune 11

12 4 Balansen (Tall i 1000 kroner) 2013 Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld kortsiktig Gjeld langsiktig Sum gjeld og egenkapital Eiendeler Sum eiendeler har økt med 981 mill. kroner til 12,8 mrd. kroner fra 2013 til. Økningen skyldes hovedsakelig faste eiendommer og anlegg som er økt med 458,9 mill. kroner. Pensjonsmidlene er økt med 325,1 mill. kroner, mens utlånene er økt med 80,0 mill. kroner. Omløpsmidlene er økt med 47,5 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde kommunen overskuddslikviditet på 837,8 mill. kroner. Denne forvaltes for å oppnå best mulig avkastning. Egenkapital Egenkapitalen er økt med 419,3 mill. kroner fra 2013 til. Økningen skyldes at kapitalkontoen er økt med 312 mill. kroner, fondene er økt med 58,1 mill. kroner og regnskapsmessig mindreforbruk er økt med 49,2 mill. kroner. Fondsmidlene utgjør i 1,54 mrd. Kroner, hvorav energifondene inklusiv bufferfond utgjør 1,254 mrd. kroner. Bufferfondet alene var på 259,3 mill. kroner. I følge regelverket skal selvkostfondene balansere i løpet av en femårsperiode. Selvkostfondene innenfor vann og avløp har bygget seg opp over flere år, men er i 2013 og blitt redusert. Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld er redusert med 150,8 mill. kroner til 725,4 mill. kroner fra 2013 til. Av reduksjonen knyttes 57,7 mill. kroner til premieavvik mens det resterende hovedsakelig knyttes til leverandørgjeld. Langsiktig gjeld Kommunens langsiktige gjeld er økt med 712,5 mill. kroner til 8,0 mrd. kroner fra 2013 til. Lånegjelden er økt med 476,3 mill. kroner mens pensjonsforpliktelsen har økt med 236,2 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 4,3 mrd. kroner, er 34,1 prosent bundet til fast rente. Ved utgangen av var låneporteføljens gjennomsnittsrente 2,7 prosent. Arbeidskapital Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på i overkant av 1,8 mrd. kroner i, eller 45,2 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen korrigert for energifond, ubrukte lånemidler, deler av bundne fond, ubenyttet kassekreditt og utgående og inngående avdrag er 492,1 mill. kroner eller 12,2 prosent av kommunens driftsinntekter. Dette er innenfor generelle måltall som antyder prosent. Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er 2. I er Askers likviditetsgrad 1 på 3,5 med ukorrigerte tall, eller 1,5 med korrigerte tall. Selv om det korrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses Askers likviditet som tilfredsstillende. 12 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

13 Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 5 Det har vært knyttet stor usikkerhet til kommunenes skatteinntekter i. Regjeringens anslag ble satt ned to ganger i løpet av året. Asker kommune reduserte sitt skatteanslag med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport. Ved utgangen av året hadde kommunen allikevel en mindreinntekt på skatt på 31,3 mill. kroner. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble til sammen 35,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett i. Regnskapstekniske forhold rundt premieavvik har medført unormalt lave pensjonskostnader i. Avkastning på energifondet har bidratt vesentlig til netto driftsresultat de siste årene. Til tross for et år med store svingninger i finansmarkedet, ble avkastningen 7,2 mill. kroner høyere enn budsjettert også i. Lånegjelden har økt med 12,4 prosent eller 476 mill. kroner fra 2013 til. Kommunens lånegjeld er stadig økende, noe som på sikt også gir seg utslag i høye renteog avdragsutgifter. Det lave rentenivået har resultert i en reduksjon av gjennomsnittlig lånerente fra 3,1 prosent i 2013 til 2,7 prosent i. Egenfinansieringen av investeringene gikk ned fra 65,1 prosent i 2013 til 48,3 prosent i. Dette er fortsatt godt innenfor handlingsregelen som tilsier at egenfinansieringsgraden skal være på minimum 40 prosent. Tabellen under viser foreløpige Kostra-tall for : Finansielle nøkkeltall Asker 2012 Asker 2013 Asker Bærum K.gr. 13 Landet Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4.5 % 4.7 % 5.4 % 2.5 % 1.0 % 1.1 % Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 87.0 % 82.9 % 88.8 % 69.3 % 67.4 % 55.9 % Langs. gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 186.2% 183.9% 198.0% 195.7% 209.3% 201.8% - herav pensjonsforpl. i prosent av brutto driftsinntekter 86.6% 87.4% 91.5% 117.8% 116.7% 118.8% Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 3.6 % 3.8 % 2.8 % 3.9 % 2.9 % 2.9 % Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 17.0 % 13.8 % 15.0 % 21.0 % 5.9 % 5.4 % Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter 65.5 % 31.0 % 54.8 % 31.4 % 63.3 % 60.8 % Årsberetning og regnskap - Asker kommune 13

14 6 Økonomiske perspektiver for HP perioden I Europa er det flere faktorer som går i retning av en oppbremsing og til og med fare for nullvekst i økonomien. Terrorhandlinger i flere land og uroligheter i Ukraina skaper frykt og stagnasjon. Flere europeiske land sliter med å betjene gjelden sin. USA har også høy statsgjeld men kan vise til økt veksttakt i økonomien. Mye tyder på at den vestlige verden vil slite lenge. Nedbetaling av gjelden vil ta lang tid. Samtidig vil eldrebølgen bli en utfordring for både Norge og resten av Europa. Europas pensjonsforpliktelser tilsvarer i dag 69 oljefond. Etter at Nasjonalbudsjettet for 2015 ble lagt fram i fjor, har utsiktene for norsk økonomi forverret seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. Asker kommune har et internasjonalt næringsliv med stor eksponering mot petroleum. Denne bransjen rammes av lav oljepris som igjen har betydning for det lokale arbeidsmarkedet. Svekkelsen i oljeprisen har samtidig svekket den norske valutaen, hvilket bidrar til en bedret konkurransesituasjon for mange andre næringer. Allikevel vil vi utvilsomt se en lavere aktivitet og lavere vekst i Norge totalt sett. Med svakere vekst må en også forvente lavere skatteinntekter til både stat og kommuner enn lagt til grunn i budsjettet. Rentene er lave både i Norge, Europa og USA. Utsiktene fremover er også lave renter. Det betyr at lånerenten for Asker Kommunes gjeld vil være lavere enn det som er lagt til grunn i handlingsprogramperioden. For våre plasseringer, overskuddslikviditet og Energifond, må vi derimot forvente en lavere avkastning enn forutsatt. De økonomiske rammene fremover er mye mer usikre enn siste fireårsperiode. 7 Etisk standard Etisk standard følges opp og sikres gjennom ISO-standarden «26000 Samfunnsansvar», som er implementert i Asker kommunes felles overordnede kvalitetssystem (Felles ledelsessystem). Asker kommune sin finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med Global Compact FN`s PRI (Principles for Responsible Investments). Rådmannen har iverksatt forbedringstiltak som resultat av ledergruppens analyse og prioriteringer. Etiske retningslinjer, som gjelder både ansatte og folke valgte, er revidert i 2013 og vedtatt politisk våren. Det utarbeides plan for implementeringen i Handlingsplan mot korrupsjon er utarbeidet i, sluttføres 1. kvartal 2015 og legges frem for kommunestyret. Asker kommune er medlem av Transparency International Norge (TI) og er med i korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og TI. 14 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

15 Betryggende kontroll iverksatte og planlagte tiltak 8 Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som skal sikre måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, politiske vedtak og interne rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelses prinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er basert på. Internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen. I har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen: Felles ledelsessystem er fulgt opp av DNV-GL (Veritas) med sertifiseringsrevisjon. Det er gjennomført risikoanalyser for virksomhetenes tjenesteutføring, samt på områdene HMS, beredskap, ytre miljø, informasjonssikkerhet og for utviklingsprosjekter. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene i forbindelse med oppfølging av uønskede hendelser, funn ved interne revisjoner, andre stikkprøver, forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Digitalisering av innkjøpsprosessen er innført og det er gjennomført omfattende kursvirksomhet for innkjøpere. Det er utarbeidet et eget hefte for konkretisering av prinsippene for virksomhetsstyring. Dette innbefatter også tydeliggjøring av roller og ansvar ved delegering av myndighet. Det er fremmet sak om virksomhetsstyring/internkontroll og etiske retningslinjer. Fortsatt deltagelse i KS-nettverk om antikorrupsjon og KS-samlinger om «rådmannens internkontroll». Følgende tiltak planlegges i 2015: Det fremmes sak om Handlingsplan mot korrupsjon. Workshop i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser, samt gjennomgåelse av internkontrolltiltak, gjøres obligatoriske for ledelsen i alle virksomhetene. Årsberetning og regnskap - Asker kommune 15

16 9 Likestilling Det var ved utgangen av totalt 2347 årsverk kvinner og 758 årsverk menn. Prosentandelen kvinner var 75,6 prosent og menn 24,4 prosent. Dette er ingen endring fra i fjor og kjønnsfordelingen har holdt seg stabil på dette nivået i flere år. I kommunal forvaltning er 76,8 prosent av de ansatte kvinner og 23,2 prosent menn. Av dette ble 75,4 prosent av årsverkene utført av kvinner (Kilde: PAI-statistikk 2013) Utvikling i kjønnsfordeling på kommunenivå: Kjønn Kvinner 75,7 % 75,6 % 75,6 % Menn 24,4 % 24,4 % 24,4 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fordeling mellom kvinner og menn på virksomhets ledernivå: Kjønn Kvinner 68,4 % 69,0 % 72,7 % Menn 31,6 % 31,0 % 27,3 % Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fordeling mellom kvinner og menn i rådmannens ledergruppe: Kjønn 2013 Kvinner 42,9 % 37,5 % Menn 57,1 % 62,5 % Totalt 100,0 % 100,0 % 16 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

17 Tiltak for å hindre diskriminering 10 Asker kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Kommunen utarbeidet i en rekrutteringsstrategi for -2017, hvor et definert mål var at mangfoldet i befolkningen skal gjenspeiles i Asker kommunes medarbeidere. Rekrutteringsstrategien har lagt vekt på behovet for å nyttiggjøre seg av arbeidskraftreserven som er i samfunnet, herunder behovet for å rekruttere arbeidstakere som representerer mangfoldet og sammensetningen i samfunnet. Asker kommune utarbeider årlig en rapport om likestilling, som nærmere beskriver status, mål og tiltak innen området. Årsberetning og regnskap - Asker kommune 17

18 Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet 18 Årsberetning og regnskap - Asker kommune

19

20 Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert. Investering Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Sum utgifter Finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Årsberetning og regnskap - Asker kommune

21 Driftsregnskapet viser kommunens driftsinntekter og driftsutgifter samt resultat for året. Drift Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Årsberetning og regnskap - Asker kommune 21

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsberetningen 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsberetningen ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold ÅRSBERETNINGEN...4 1 Økonomiske resultater... 5 2 Resultater for tjenesteområdene... 7 3 Investeringer... 8 4 Balansen...10 5 Hovedtrekkene i den økonomiske

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forord Innholdsfortegnelse

Forord Innholdsfortegnelse Forord Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skisse over inndelingen i regnskapet... 4 Hovedoversikter... 5 Økonomisk oversikt investering... 5 Økonomisk oversikt drift... 6 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer