Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek."

Transkript

1 Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig planlagt, de siste detaljene om innholdet legges etter hvert på plass. Rammene for Diabeteskonferansen til høsten er lagt, og Sentralstyret, det nasjonale styret for Ungdiabetes, det nasjonale barn/familieutvalget (BFU), og ikke minst sekretariatet er i full gang med detaljering av innholdet i de mange parallelle sesjonene. På Lederforum deltar lederne i fylkeslagene sammen med Sentralstyret. To av fylkeslederne er med i programkomiteen, og innholdet i programmet preges av analyse og rådgiving omkring utvikling av Diabetesforbundet. Diabeteskonferansen er åpen for alle tillitsvalgte. Denne konferansen har både diabetesfaglige og organisasjonsfaglige temaer, og den skal være en oase for tillitsvalgte som legger ned mange timer for å hjelpe andre med diabetes. Det skal være motivasjon og opplæring, men her skal du også få noe igjen helt til egen nytte. Sentralstyret mener fylkesog lokallagene bør strekke seg langt og åpne for at mange får være med på denne konferansen. Dette er en investering laget vil få igjen for. Landsmøtet 2012 er under planlegging. Noen praktiske ting er allerede lagt på plass. Arbeid med noen saker er i gang. Og her vil jeg sterkt oppfordre dere alle til å være med på forberedelsene. Blant annet utredes nå spørsmålet om hvor stort landsmøtet (etter 2012) skal være, og hvordan plassene skal fordeles. Landsmøtet har bedt om en slik utredning, og det er viktig at dere bidrar i prosessen og ikke venter til dere møtes på landsmøtet før dere ytrer meninger. Det samme gjelder når vi etter hvert skal lage forslag til handlingsplan for de neste tre årene; ikke sitt på gjerdet helt til landsmøtet. Innspill tidlig og underveis i prosessen gir bedre resultat, uten at det hindrer dere i å mene noe på landsmøtet. Fortsett det gode arbeidet du allerede gjør. Diabetes er i vinden som aldri før, og vi trenger en sterk, entusiastisk og motivert organisasjon til å manøvrere skuta videre. Sammen om diabetes og sammen for diabetes! Sindre Børke forbundsleder Møter om særfradrag Før påske var Diabetesforbundet i to viktige møter om særfradragsaken. 7. april stilte generalsekretær Bjørnar Allgot, sammen med rådgiverne Camilla Faarlund Øksenvåg og Linda Markham, i Skattedirektoratet for å utveksle erfaringer fra ligningsbehandlingen i fjor. På møtet kom det frem at Skattedirektoratet har instruert alle de regionale skattekontorene om å benytte en annen beregningsmåte for merutgifter til kost enn den beregningsmåten som har vært gjeldene praksis de siste årene. Dette reagerte Diabetesforbundet kraftig på, og etter massiv lobbyvirksomhet trakk Skattedirektoratet tilbake instruksen. Skattedirektoratet åpner også for at de som fikk strøket fradraget sitt i 2009 på grunn av den nye beregningsmetoden, skal få ligningen sin gjenopptatt. 11. april var Diabetesforbundet, ved forbundsleder Sindre Børke og rådgiver Linda Markham, invitert til Finansdepartementet for å snakke om særfradragsordningen. I tillegg til Diabetesforbundet var også representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund invitert. Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet orienterte om departementets behandling av særfradragssaken og prosessen videre. Det kom klart frem at ordningen vil bli avviklet, og at det skal utredes andre alternative ordninger for kompensasjon for sykdomsutgifter. Diabetesforbundet vil bli trukket inn i dette arbeidet, og det blir viktig med god brukermedvirkning for å sikre at ingen taper på omleggingen.

2 Idépakke om frisklivssentral I løpet av et par uker vil samtlige lokalforeninger få en verktøykasse for samhandlingsreformen og frisklivssentraler. Av Sven Grotdal Frisklivssentraler er allerede på gang i godt over 100 kommuner der vi har lokalforeninger, og jeg vil gjette på at vi er med i rundt 10 av dem, basert på det jeg har hørt nyss om. Noen steder har kommunen tatt kontakt. Jeg vet også at lokalforeninger har meldt seg og sagt generelt at de vil være med, mens andre har tatt direkte kontakt med kommunen og kommet med innspill, sier Børke. Han understreker at verktøykassen eller idépakken skal være nettopp det: et sett av maler som kan brukes av lokalforeningene, som på sin side må forme sine egne forventninger, tilbud og avtaler. Poenget med denne pakken er å lage en så lav terskel som mulig for lokalforeningene når de skal melde seg på til samarbeid med kommunen de holder til i, sier forbundsleder Sindre Børke. I skrivende stund er han fortsatt ikke helt ute av tenkeboksen om alle detaljer i innholdet, men målet er klart: Diabetesforbundet lokalt bør være en aktiv part i utviklingen av frisklivssentraler og andre aspekter ved samhandlingsreformen. Innholdet må være en eller flere maler for hvordan kommunen kan kontaktes og målsetningen for kontakten, samt omtaler av hva vi mener og tror Diabetesforbundet kan tilby i forhold til frisklivssentralene. Grunnleggende avtaler er allerede utarbeidet av Frivillighet Norge og Kommunens Sentralforbund, KS. Når noen av våre lokalforeninger føler seg modne, kan Diabetesforbundet sentralt være med på å forme lokale avtaler, i hvert fall i starten, sier forbundsleder Sindre Børke. Han håper en lavere terskel vil føre til mer pågåenhet fra lokalforeningene. En idé er for eksempel å påta seg ansvaret for å etablere og drifte motivasjonsgrupper, viser han til. I forkant i Stokke kommune I Stokke i Vestfold er Diabetesforbundet med på å forme en kommunal stilling. Av Sven Grotdal Stokke kommune, mellom Tønsberg og Sandefjord, har sett lyset, i følge lokalforeningsleder Dagfinn Østbye. Det startet med lokalforeningens 10-årsjubileum i februar, der både ordfører, folkehelsekoordinator og virksomhetsleder for helse, omsorg og rehabilitering var invitert. Så ble Østbye invitert som foredragsholder på et samhandlingsmøte i april, der både fylkeslegen, prosjektleder for samhandlingsreformen i Vestfold, lokaladministrasjon og lokalpolitikere var blant de 85 deltakerne. Der ble de presentert for klare tall, blant annet for udiagnostiserte og hva veksten i antall diabetestilfeller vil koste på litt sikt. Nå ønsker kommunen å komme i forkant av utviklingen og tenke mer forebyggende. Ett steg på den veien er etableringen av en egen diabetessykepleierstilling i kommunen. Verken innhold eller stillingsprosent er fastsatt, men prosessen er uansett interessant: Hun som skal inn i stillingen tok kontakt og lurte på hva vi synes skal være hennes oppgaver. Etter litt research ringte jeg en liten kommune i Telemark, der det viser seg at de har utarbeidet en 15-siders Power Pointpresentasjon som er et perfekt opplegg for en diabetessykepleierstilling. Den er et godt grunnlag for oss og kan vel også være det for mange andre kommuner, hvis den blir gjort tilgjengelig, sier Dagfinn Østbye i Stokke.

3 Tilbud om trykking Diabetesforbundet har inngått et samarbeid med CDDU Grafisk AS angående trykking av konvolutter, brevark og visittkort. Maler for fylkeslag og lokalforeninger er allerede satt opp hos CDDU. Fylkeslagene og lokalforeninger velger selv om de vil benytte seg av CDDU sine tjenester. Verdens diabetesdag 2011 start planleggingen nå! Start planleggingen av Verdens diabetesdag 14. november allerede nå! Jo tidligere ute, desto bedre kontroll. Også i år har Verdens diabetesdag opplæring og forebygging som tema. Materiellet er ikke klart ennå, men Diabetesforbundet vil ha samme fokus som i fjor: de udiagnostiserte. Lokale arrangementer er veldig viktige bidrag til å skape oppmerksomhet om diabetes denne dagen. Det er bare fantasien som begrenser hva man kan planlegge av små og store aktiviteter og arrangementer. I år faller 14. november på en mandag, men det er naturlig å tenke at helga før også kan være gode dager for markering, sier organisasjonsrådgiver Anita S. Andresen. Alle de største apotekkjedene er kjent med Verdens diabetesdag, og de vil også ha fokus på diabetes disse dagene. Noen tips: Bygget bør være hvitt Tenk både små og store bygg Ta kontakt med eier av bygget nå for å få dispensasjon til å bruke det Tenk hvordan dette kan brukes av media Ved de ulike arrangementene kan et samarbeid med kommersielle aktører (firmaer som leverer hjelpemidler til personer med diabetes) være aktuelt. Diabetesforbundets kjøreregler er klare: Alle firmaer skal ha like muligheter til å være med på arrangementet. Det vil si at alle aktuelle firmaer må spørres, og at det ikke skal være preferanser til kun ett firma. Sjekk diabetes.no for mer informasjon om Diabetesforbundets forhold til kommersielle aktører. Fordelen er at alt er satt opp i en mal som gjør at logobruk, farger og plassering blir riktig, uten at fylkeslag og lokalforeninger sender inn noe som helst. CDDU har allerede fått logoene, og antall og opplag kan bestilles rett på CDDUs nettsider om ønskelig. Veiledning til hvordan dere bestiller dette finner dere på Nasjonalt Diabetesforum Nasjonalt Diabetesforum arrangeres i Oslo juni. Her får helsepersonell fra hele landet faglig oppdatering på diabetes, blant annet med siste nytt fra forskningen. I år er for første gang Statens legemiddelverk, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet med som arrangør. Ta kontakt med dem nå, oppfordrer Anita S. Andresen og viser til at lokalforeningens hovedoppgave vil være å informere om diabetes og Diabetesforbundet. Også belysning av blå bygninger kan det være greit å ta tak i nå. I 2010 ble flere enn 1000 bygninger lyst opp på verdensbasis, og her til lands var hele 30 bygninger og landemerker lyst opp i blått. Sekretariatet vil ha blått filter som kan bestilles til bruk på lyskastere. Spørsmål om Verdens diabetesdag kan rettes til organisasjonsrådgiver Anita S. Andresen på eller informasjonsrådgiver Linn E. Frenningsmoen på Programmet har som tittel Samhandling i praksis og vil naturlig nok ta utgangspunkt i samhandlingsreformen: Hva skal til for at den skal lykkes? Blant annet skal det fokuseres på hvordan de gjør det i Nordland, og i Skottland. Mer overordnet er spørsmålet: Hvordan lager vi et sunnere samfunn?. I skrivende stund er rundt 520 påmeldt.

4 Kontrollkomiteen hva alle har godt av å vite Kontrollkomitéen påser at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets hovedmål og vedtak truffet av landsmøtet, og at sentralstyret handler i samsvar med Diabetesforbundets vedtekter. Av Turid Laursen leder Kontrollkomitéen Dette er en liten redegjørelse om det arbeidet som er gjort siden en ny kontrollkomité ble valgt på landsmøtet i Den består av Turid Laursen, leder, Jørn-Terje Dragly, medlem og Øystein Eriksen, varamedlem. Kontrollkomitéen har uoppfordret fått tilsendt sakspapirer og protokoller fra sentralstyrets og arbeidsutvalgets møter, til gjennomgåelse. I forbindelse med enkelte saker er det stilt spørsmål som er tilfredsstillende besvart. Kontrollkomiteen kan innhente informasjon, be om møter etc i den grad dette er ønskelig. Det avholdes nå to møter i året mellom de impliserte, sentralstyret, administrasjon, revisor og kontrollkomitéen. Det vil si at det fra vår side blir enklere å følge med i den utviklingen som forbundet gjennomgår. Status for gjennomføring av landsmøtevedtak og fremdriften i arbeidet etter Handlingsplanen går etter planen. Årsberetninger og regnskap er oversiktlige og informative. Økonomien er under god kontroll. Det er mottatt arv og gavebeløp, i hovedsak til forskningsfondet. Rutinene for kontroll og oppfølgingsarbeid er gode og sikre. I den grad det har vært utfordringer, er disse tatt opp og behandlet seriøst. Miljøet i Østensjøveien 29 synes godt og sykdomsfraværet akseptabelt. Der hvor det har vært nødvendig, er det funnet frem til tilfredsstillend løsninger for de involverte. Vi har i løpet av denne tiden holdt tre møter med ledelse, administrasjonen og revisor. Vi har vært til stede på deler av to sentralstyremøter, et Lederforum i 2010 og Diabeteskonferansen i Vi vil også være til stede på Lederforum Godt samarbeid ønsker vi også videre fremover! Nasjonalt BFU hvem og hva? Medlemmene i det nasjonale barn/familieutvalget (BFU) er tillitsvalgte med spesielt fokus på hvordan man kan gjøre det lettest mulig å være barn og ungdom med diabetes. Av Hanne Stenberg-Nilsen, BFU I 2011 består utvalget av Siri Ødegaard Blom fra Vest-Agder (leder), Øyvind Skråmestø fra Hordaland og Hanne Stenberg-Nilsen fra Oslo. I tillegg har vi med oss Camilla Faarlund Øksenvåg fra sekretariatet. Medlemmene i utvalget har enten selv hatt diabetes siden barne-/ungdomsalderen eller er foreldre til barn med diabetes. Å ha et barn eller en ungdom med diabetes i familien påvirker alle i familien, og diabetes blir på en måte en familiesykdom. Barn og ungdom med diabetes har ekstra utfordringer i hverdagen som vennene deres ikke har. Det kreves ekstra tilrettelegging og planlegging i forhold til barnehage/ skole, fritidsaktiviteter, overnattingsbesøk og bursdager. Egne opplegg Mange kreative foreldre har laget egne informasjonsopplegg tilpasset sitt barn, enten helt fra bunnen av eller med hjelp og utgangspunkt i materiale utarbeidet av andre (Diabetesforbundet, diabetessykepleiere etc.). Vi synes det er unødvendig å finne opp hjulet flere ganger og ønsker derfor å få samlet mye av det som finnes, slik at andre kan få nyte godt av det. Videre er det store forskjeller i hvordan kommunene tolker de rettigheter barn og unge med diabetes har når det gjelder hjelp til oppfølging i skole og barnehage. Dermed blir det veldig ulikt hva slags tilbud den enkelte får. Vi ønsker å bidra til at informasjon om gjeldende rettigheter gjøres lett tilgjengelig, og at de praktiseres så likt som mulig over hele landet. Mestring Det er viktig for barn og unge som har diabetes å kjenne og treffe andre i samme alder med den samme sykdommen. Dette øker sykdomsforståelse og mestring! På lokal- og fylkesplan lages mange ulike arrangementer for barn og unge, men vi vet at det er store forskjeller i hva man klarer å få til. De årlige, nasjonale sommerkursene for barn og ungdom har vært en viktig arena i mange år. I 2011 blir det ikke arrangert sommerkurs, men vi i BFU vil sette fokus på viktigheten av nasjonale tilbud til barn og unge, og jobbe for at denne gruppen får relevante tilbud.

5 Forbundsnytt MAT: En fornøyd og lattermild gjeng samlet til baking av proteinbrød. Likemann i fantastisk gjeng Jeg var nylig i det andre møtet med motivasjonsgruppen med arabiske kvinner. Av Vigdis Tangen, sentralstyremedlem og fylkesleder i AKershus Jeg ble kontaktet i november i fjor av sykepleier ved flyktningkontoret i Bærum kommune, Hilde M. Ydstebø, som forespurte om jeg kunne være med som frivillig fra Diabetesforbundet. Det hørtes spennende ut, og selvfølgelig er jo dette helt i min ånd, det å motivere andre til å leve godt med sin diabetes. Disse kvinnene snakker ikke norsk eller engelsk, så kommunikasjonen går via tolk. Utfordrende og spennende! Første møte var onsdagen før påske, og det er avtalt tre møter til. Dette er en gjeng med flotte og oppegående damer, som også ønsker en forandring. De har ikke vært lenge i Norge og synes det er vanskelig å finne de riktige matvarene. De er veldig bestemt på at de skal bytte ut enkelte mat- varer, men tror ikke det er helt enkelt å få hele familien med på det. Men som de sier, så er det viktig at de selv gjør endringer i første omgang. Bærum kommune sponser møterom og tolk på disse fire møtene, og Diabetesforbundet Akershus sponser resten, som mat osv. Jeg tok med meg ingredienser til sunnere alternativer som er merket med nøkkelhull. Dette er enkelt for dem å huske og lett å forstå. De synes fire møter var lite, så jeg kom med tilbud om at hvis de ønsket det, så kan vi fortsette til høsten, noe de ble kjempeglade for. Det vil da bli uten tolk! Den ene i gruppen snakker engelsk og litt norsk, så her vil det også bli litt norskundervisning Jeg skal også møte dem en ettermiddag og bli med på butikken for å se på de alternativene som finnes til et sunnere levesett. Som for kvinner flest mangler det ikke samtaleemner. Her blir det utvekslet erfaringer, og de kommer med tips til hverandre og ikke minst gode forslag. Neste gang skal de lage en iransk dessert. Da skal jeg vise dem hvor viktig det er å se på varedeklarasjoner på matvarene. Til høsten vil det også bli fokus på litt aktivitet. Det er så flott og inspirerende å få være likemann til en så fantastisk gjeng. Litt morsomt er det også at denne gruppen er den første i sitt slag i Norge, hvor en tillitsvalgt fra forbundet er motivatøren. Med tolk tar ting litt lenger tid, og møtene varer i to timer. Men med armer og bein er det ikke noe problem å gjøre seg forstått.

6 Veien til brukermedvirkning I forbindelse med samhandlingsreformen og opprettelsen av nye helsehus og Frisklivssentraler er brukermedvirkningen særs viktig. Av Vidar Jansen, 2. varamedlem i sentralstyret og fylkesleder i Østfold Læring og mestringsutvalget mener det er særdeles viktig at Diabetesforbundet styrker sitt brukermedvirkerkorps for å øke sin innflytelse til det beste for kronisk syke. Opplæring av brukermedvirkere skjer gjennom kurs som FFO og FS arrangerer der hvor disse er i stand til det. De kan også bli arrangert regionsvis. Fylkeslederne i Diabetesforbundet bør ha mottatt henvendelser om å stille med brukerrepresentanter fra FFO i fylket. FFO i fylkene skal ha en brukerbank hvor alle aktuelle brukerrepresentanter blir registrert, og der det også framgår om de har gjennomgått modul 1 opplæringskurs Som brukerrepresentant får du et honorar på 360 kroner per time (Statens satser), eller tapt arbeidsfortjeneste om du må ta fri fra jobb. Samtidig blir det opplyst om at det er bruk for brukerrepresentanter både innen helsesektoren (på sykehusene), i kommunale og fylkeskommunale brukerutvalg og brukerutvalg i NAV fylke, NAV Hjelpemiddelsentral og NAV lokalt (kommunene). Etter hvert vil det også bli brukerutvalg i de nye helsehusene i kommunene. Alle brukerrepresentanter vil få opplæring. For å øke forståelsen for viktigheten av brukermedvirkning vil jeg fremheve følgende: Klarer ikke brukerorganisasjonene og stille med brukerrepresentanter i de forskjellige fora som er opprettet, kan denne unike sjansen til å påvirke vår egen hverdag gå fra oss. Det er vi brukere som har forlangt å få delta. Da bør vi stille opp. Tenk hvilken kompetanse vi har innen diabetesbehandling og omsorg! Denne kompetansen trengs når de nye helsehusene og frisklivssentralene skal etableres i kommunene. Diabetesomsorgen og ikke minst forebyggingen av diabetes skal etableres. Her er vi spesialister. Og vi kan gi den kommunale helsetjenesten mange god tips om bedre diabetesbehandling/forebygging. For å få en bedre oversikt over brukeropplæringen i hvert fylke, bør fylkeslederne henvende seg til FFO/FS i fylket og få opplysninger om deres opplegg. Lokallagsledere/styrene må sende forespørsel til sine medlemmer om de kan stille som brukerrepresentant. Brukerrepresentanter i de kommunale og fylkeskommunale utvalgene og rådene utnevnes for valgperioden på fire år. NB! Det skal utnevnes nye brukerrepresentanter i disse rådene etter valget til høsten. Her er det muligheter! I de andre brukerutvalgene/rådene utnevnes de for to år av gangen. Lykke til som brukerrepresentant. Vi trenger deg. Kommunale prosjekter? Lærings- og mestringsutvalget ønsker seg tilbakemeldinger på om de tillitsvalgte kjenner til kommunale prosjekter i forhold til lærings- og mestringssenter eller frisklivssentraler i sine hjemkommuner. Kontakt organisasjonskonsulent Kathrine Hestø Hansen på e-post: diabetes.no Bli med på Donasjonsdagen! Lørdag 22. oktober 2011 er det den Europeiske Donasjonsdagen igjen. Bli med på markeringen! Først må vi få takke alle dere som bidro til at Donasjonsdagen 2010 ble et vellykket arrangement! Med over 90 stands rundt om i landet slo vi alle tidligere rekorder. Aldri før har så mange frivillige deltatt på stands og arrangementer på Donasjonsdagen. Dette gir resultater: donorkortbrosjyrer ble delt ut, og mange sa JA til organdonasjon. Befolkningen er blitt svært bevisste på organdonasjon. Det ser vi blant annet fra engasjementet på Facebooksidene våre, som nå har over tilhengere. Disse viser den samme positive holdningen til organdonasjon; vi sier JA til å redde liv! Likevel står til enhver tid rundt 300 pasienter på venteliste. Du kan bidra til å redde liv! Lørdag 22. oktober markerer vi den Europeiske Donasjonsdagen i Norge for sjette gang. I Oslo planlegger vi stands på Majorstua, Nationalteateret, Grünerløkka og Grønland Torg. Det vil også bli en rekke stands rundt om i landet i regi av pasientorganisasjonene. I tillegg er vi avhengige av at frivillige stiller. Ta kontakt med Annette Halvorsen på mobil: eller mail: annette. dersom du ønsker å bidra på stand i Oslo eller i nærheten av der du bor. Følg med på for mer informasjon. Med vennlig hilsen Stiftelsen Organdonasjon Annette Halvorsen, informasjonssekretær

7 tlf % RABATT PÅ CONTOUR USB NORSK SPRÅK GRØSET A.NO FREDRIK 19 ÅR, HAR LEVD MED DIABETES I 4 ÅR Bayer, Bayerkorset, CONTOUR, Ingen koding-logoen og simplewins er Bayers varemerker. I APRIL/MAI VED Å BENYTTE RABATTKODE SH63306 I KASSEN

8 Kontaktfamilier samlet i Oslo Helgen 29. april til 1. mai arrangerte Diabetesforbundets nasjonale barn/familieutvalg (BFU) kontaktfamiliesamling i Oslo. Av Siri Ødegaard Blom, 3. varamedlem i sentralstyret Kontaktfamiliesamlingen var for kontaktfamilier og tillitsvalgte barn/familiekontakter fra hele landet. 36 deltagere fra 12 fylker var representert, og deltakerne kom fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Noen hadde mye erfaring som kontaktfamilier, mens andre var helt nye. Hovedtema for samlingen var Hvordan få til et bedre samarbeid med sykehusene og gjøre kontaktfamilieordningen til et landsdekkende tilbud?. Diabetessykepleier Tilla Landbakk fra Sykehuset Innlandet hadde et flott opplegg der nettopp denne problemstillingen ble belyst. I tillegg ble det tid til mye dialog og erfaringsutveksling rundt det å være foreldre til barn med diabetes, og det å skulle være en kontaktfamilie som skal yte støtte og hjelp til andre familier. Andre temaer på programmet var sosiale rettigheter, der pasientombud fra LHL og jurist ved rettighetssenteret til FFO, Atle Larsen, holdt et interessant og oppklarende foredrag i forhold til hvilke rettigheter man har som foreldre til kronisk syke barn. På søndag kom overlege ved barneavdelingen på Ullevål universitetssykehus og leder av Barnediabetesregisteret, Torild Skrivarhaug, og snakket om både barnediabetes og arbeidet med barnediabetesregisteret. Innimellom de faglige bolkene ble det jobbet i grupper med ulike problemstillinger som BFU ønsket belyst. Det ble selvfølgelig også tid til mye sosial hygge og moro, med en veldig engasjert og flott gjeng. For å oppsummere helgen fikk hver av deltagerne en lapp hvor de skulle skrive ned en setning som oppsummerte helgen for dem, og her er noe av det som stod på lappene: God dialog, inspirerende og tankevekkende, mye latter, veldig sosialt, nyttig og nødvendig, gode samtaler, gleden av å møte mennesker i samme situasjon, oppfriskende, gode diskusjoner, mange som gir av seg selv, motiverende, nettverksbygging. Kontaktfamilier er: Erfarne foreldre/foresatte til barn med diabetes Familier som er trygge på situasjoner knyttet til diabetes Familier som kan gi råd og trøst til andre i en sårbar situasjon Familier som er flinke til å lytte Kontaktfamilier skal ikke: Fungere som terapeuter Gi medisinske råd Kontaktfamiliene rekrutteres av barneavdelingene eller barn/foreldrekontaktene i fylkene. De som ønsker å være kontaktfamilie gjennomgår deretter en grunnopplæring i regi av Diabetesforbundet. Denne grunnopplæringen skjer på den årlige Kontaktfamiliesamlingen. Diabetessykepleierne på barneavdelingene gir kontaktfamiliene beskjed når en ny diabetesfamilie ønsker kontakt. Ordingen skal være et tilbud til de som ønsker det. Flere sykehus har ordningen allerede, men formålet er at dette skal bli et landsdekkende tilbud.

9 Sentralstyret på besøk? Sentralstyrets representanter kommer gjerne på møter i lokalforeninger og fylkeslag med innlegg om passende temaer. Men også for sentralstyremedlemmene er både tid og penger begrensende faktorer. For å få en best mulig organisering og fordeling av disse besøkene, har sentralstyret satt opp noen interne rutiner. Ida er ny ung-leder Ida Trældal Rystad (28) er ny leder i Ungdiabetes. Hun overtar etter Erlend Gjevre midt i perioden. Av Sven Grotdal Dette blir fantastisk spennende, sier den nyslåtte ung-lederen, som opprinnelig er fra Narvik, men bor i Tromsø. Hun vet godt hva hun går til, og hun hadde ikke sagt ja hvis hun ikke hadde gjort det. For knapt tre år siden ga hun seg som nestleder etter flere aktive år som endte med at det ble litt nok. Nå er pågangsmotet tilbake for fullt. Det var utrolig givende og artig å holde på med. Jeg gleder meg til å komme i gang igjen, sier hun. Ida har hatt diabetes siden hun var 10 år, og julen 1992 ble tilbrakt på Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er utdannet førskolelærer og jobber for tiden i barnehage, men håper på et masterstudium i ledelse og økonomi fra høsten av. Noen programerklæring vil hun ikke komme med, og i skrivende stund har hun ennå ikke hatt sitt første møte i nye Ungdiabetes. Men at gode prosjekter skal videreføres, blant annet Bli en bedre pasient sammen med de andre nordiske landene, er det ingen tvil om. Noe jeg synes er viktig, er å få ungdommer med diabetes til å møtes. Enten du er 14, 17, 23 eller 30, er det kjempeviktig å få muligheten til å treffe andre med diabetes for å få snakke og dele erfaringer med andre. Det er ikke alltid man trenger å snakke så mye om det en gang, men det er godt å se at det finnes andre her ute som har det bra, eller som sliter med det samme osv. Det å bli ungdom og voksen og ha diabetes, byr på en del utfordringer, understreker Ida Trældal Rystad, med mer enn 18 år på baken: Det er mye som skjer både fysisk og psykisk mellom 14 og 30, pluss endringer i boforhold, parforhold osv. Da er det godt å ha noen likesinnede å prate med. Jeg vil at ungdom, uansett hvor i landet man bor, skal kjenne andre med diabetes! Ønsker din forening besøk, sender du en e-post til eller ringer Anita på telefon Gi beskjed om tid, sted og tema for innlegget. Vi vil så ta en vurdering i forhold til om noen har anledning til å komme, og gi en tilbakemelding i løpet av noen dager. Følg Diabetesforbundet på Facebook: diabetesforbundet Spørsmål om diabetes? Ta kontakt med diabeteslinjen på telefon eller på Forbundsnytt kommer ut ca. 9 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til informasjonskonsulent og journalist Sven Grotdal på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Sindre Børke Redaktør Sven Grotdal Design: Anders Dahl

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer