E-verksgruppa Hedmark og Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-verksgruppa Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket velkommen til Tynset og NØK. Stein foretok en presentasjon av selskapet. Noen stikkord fra presentasjonen: - NØK er et samvirkeforetak med 4000 andelseier og er således et privateid selskap. Minuset med en slik organisering er at kraftlaget ikke får vedvarende konsesjon. - Det foretas valg av nytt styre hvert 4 år, og valgdistriktene følger omtrent kommunegrensene. - Organisert som et konsern

2 - Bidrar med 60 mil i verdiskapning - Ca kunder. Nett fra Tynset til Roma, 902 nettstasjoner 22/0,23 kv, Omsetning ca. 80 mill kr/år - Forsyningsområde Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Os. - Kraftproduksjon, Skjefstadfossen kraftverk 128GWh, Einunna kr.verk 60GWh, Sølna kr.verk 2GWh. NØKs andel utgjør 62 GWh. NØK andel i Orkla utgjør 55 GWh - Driver også med en del eiendomsutvikling og etablering. NØKs samarbeid med NØGIS NØK har vært med i NØGIS samarbeidet helt siden starten i Samarbeidet ble etalbert for å drifte felles løsninger for vedlikehold og bruk av alle typer geodata. Kartverket Hamar har vært med som støttespiller og pådriver gjennom hele prosessen. NØGIS gikk over fra å være et prosjekt til et permanent samarbeid i Prosjektet har gjennom det meste av perioden hatt en ansett person til å drifte geodataløsningene i kommunene som inngår i samarbeidet (Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Folldal). Samarbeidet benytter GIS programvare fra NORKART. NORKART har i utgangspunktet ingen løsningen for e-verk, men har utviklet en enkel webinnsyn løsning for NØK. Oppdateringen av denne webinnsyn løsningen skjer ved at NØK foretar en eksport fra NETBAS som oversendes i form av ei SOSI-fil. Dette er ikke en optimal løsning for e- verket da løsningen har begrenset funksjonalitet og det er vanskelig å få gjort endringer. Løsningen er primært tilpasset kommunale behov. Kai Ståle foretok en demo av løsningen. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg gikk igjennom referatet fra sist møte. Kommentar i forbindelse med gjennomgangen av referatet: Klassifisering av stor stein: Det er gjennomført feltkontroll langs Engern og i Gausdal, men resultatene fra feltkontrollene er ennå ikke analysert og rapport skrevet. Forøvrig ingen merknader til referatet fra forrige møte. Georg tok en kort info om Geodataplanen for Hedmark og Oppland. Nytt forvaltningsopplegg for FKB-Ledning Geir presenterte bakgrunnen for at det har blitt utarbeidet en ny produktspesifikasjon for FKB-Ledning, versjon 4.5. Produktspesifikasjonen var ferdig våren 2014, og legger opp til et nytt forvaltningssystem for ledningsdata hvor den enkelte ledningseier skal originaldatavert ansvaret for egne ledningsobjekter. Bakgrunnen for dette er at FKB- Ledning 4.5 som distribueres i dag ikke er de mest oppdaterte ledningsdataene. FKB har god geometri, men fullstendigheten er ikke tilstede. Hovedprinsippet i ny forvaltningsmodell: Etablering og ajourføring gjennomføres som en del av Geovekst samarbeidet.

3 Kontinuerlig vedlikehold utføres i NIS systemet, mens periodisk vedlikehold kjøres som Geovekst-prosjekter. Alle objekter skal registreres i 3D. Fullstendighet er viktigere enn stedfestingsnøyaktigheten. Innføring av nytt forvaltningsopplegg: Starter med innføring hos e-verkene med hovedfokus HSP nettet. Erfaringene fra dette arbeidet brukes videre hos andre ledningsnett eiere. Alle fylkeskartkontor skal i løpet av 2015 har møte / fagdag med alle av landets e-verk. Det vil også bli samtaler med aktuelle NIS leverandører for å sikre at deres programvare kan levere data i h.h.t. gjeldende produktspesifikasjon. Spesielle utfordringer fremover: Få ledningseierne til å bruke beste tilgjengelig geometri på sine ledningsobjekter NIS/GIS systemene må håndtere import/eksport av FKB ledningsdata Bedre dataflyt/integrering mellom FKB og NRL Bedre dataflyt/integrering mellom FKB og NRL Innføring av nytt forvaltningsopplegg hos nettselskapene i Hedmark og Oppland Georg presenterte et forslag til hvordan man tenker å innføre det nye forvaltningsopplegg i Hedmark og Oppland. Hovedmomentene i innføringen er som følger: Nettselskapene leverer data 1 gang pr år for sitt konsesjonsområde Delmål 1: Nytt forvaltningsopplegg er på plass for HSP over bakken i løpet av Delmål 2: Nytt forvaltningsopplegg er på plass for LSP over bakken i løpet av Det skal i løpet av høsten gjennomføres et møte mellom det enkelte e-verk og Kartverket, hvor man bl.a. skal se på: Hvordan samsvarer dagens NIS data med FKB-Ledning 4.5 (fullstendighet og nøyaktighet) Behov / muligheten for evt. geometriforbedringsprosjekt. Opplegg for dataforvaltning / utveksling mellom e-verket og Kartverket. Møteplan (NB! Noen datoer er juster i forhold til hva som ble presentert 15.6): Eidsiva - avtales seneres NØK august Eidefoss - 4. september Skjåk - 4. september Stange september Vang Energi oktober VEAS oktober Hadeland oktober VOKKS november Sør-Aurdal november GE november

4 Egen møteinnkalling og agenda kommer nærmere møtet, men e-verkene bes holde av fastsatt dato. Det er ønskelig at representanter fra ledelsen i e-verket er tilstede på møtet. Innspill Geodataplanen Georg ønsket innspill til revisjon av Geodataplanen for Hedmark og Oppland. Følgende forslag kom opp: Det bør tas inn et avsnitt om nytt forvaltningsopplegg for ledning Vurdere om det er aktuelt å starte et prosjekt som skal se på hva som skal til for å lage et komplett ledningskart over bakken. POI workshop Utarbeidelse av felles POI database for Hedmark og Oppland: Mange kommuner har egne POI baser over interessante steder. Basene inneholder da i hovedsak informasjon om offentlige bygg og tjenester (skole, helse, oppvekst m.m.) I hvilken grad disse POIene blir oppdatert varierer veldig fra kommune til kommune. I Hedmark og Oppland er det startet et pilotprosjekt for å se på om alle disse POIene kan samles i en felles PostGIS database, og at kommunene oppdaterer POIene direkte i denne databasen. Dataene fra en slik database vil kan være interessant for mange. Presentasjon av hvordan nett-poier oppdateres i ulike GPS-løsninger: Kai Ståle presenterte hvilke NetBas data NØK etablerer POIer av, og hvordan løypa er fra NetBas til ferdige POIer i en bilnavigator. Løypa består av mange steg og konverteringer. Excel og POIedit er to sentrale programmer i denne prosessen. NVE stiller krav om at alle enheter som inneholder slike nett-poier skal være passord beskyttet. Det er i dag vanskelig å få tak i bilnavigasjonsenheter for man både kan passord beskytte og legge inn egne POIer. Gruppearbeid: Det var ønske om plenumsdiskusjon rundt håndtering av POIer i stedet for gruppearbeid. Diskusjonen rundt POI fortsatte dag 2. Omvisning i NØK Holmen Biovarme sitt nye fyringsanlegg NØK Holmen Biovarme tok i vinter i bruk et nytt stort flisfyringsanlegg. Terje Leet informerte om NØK Holmen biovarme. Etter presentasjonen var det omvisning i det nye fyringsanlegget.

5 Agenda dag 2 POI workshop, fortsetter Møtet fortsatte dag 2 med å diskutere hvilke krav som en ekstern navigasjonsløsning med egne POI er bør tilfredsstille. En oppsummering av hvilke krav som bør stilles til en slik løsning ble notert ned i et eget notat, se vedlegget: Stikkord_POI_navigasjon_kravspekk.pdf Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Kai Ståle Holten, NØK (leder) Tom Møller Berg, Eidsiva Vegard Dårflot, VOKKS Gruppen fikk i oppgave å lage en kravspesifikasjon for en POI navigasjonsløsning, som skal sendes ut til e-verkgruppas medlemmer senest 3 uker før neste e- verksgruppe møte. Kravspesifikasjonen tas opp som sak på neste møte. Planlegging av nytt nett fra A til Å Kai Ståle gikk stegvis igjennom hvordan NØK planlegger nytt nett. Behovet for nytt nett kommer gjerne i forbindelse med henvendelser fra utbyggere, privat- eller næringskunder og i forbindelse med drift og vedlikehold.

6 NØK behandler meldingene i Elwin Det ble vist eksempler på slik behandling hos NØK. Status geometriforbedringsprosjektet Alt høgspentnett er geometrijustert i forhold til FKB-Lednings data, og resultatet ser bra ut så langt. Kartverket har hatt noen utfordringer med å kontrollere fullstendigheten i dataene, ettersom man ikke har hatt tilgang til kablet nett. Dette har ført til at det har blitt «gap» i luftnettet som er mottatt fra Eidsiva. For å se logikken i disse gapene er det nødvendig med tilgang til det kablede høgspent nettet. Det ble vist noen eksempler på slike problemstillinger. Eidsiva har ennå ikke fått eksportert data i henhold til ny FKB-Ledning 4.5, dette i påvente av ny eksportfunksjon i NETBAS 11.1 som vil bli installert over sommeren. Datakvalitet i NETBAS og utveksling ihht. SOSI-ledning 4.5 Ola Kjeldset fra Powel var invitert til å fortelle om hvordan Powel har løst implementering av FKB-Ledning 4.5 i nye NETBAS Av nyheter i NETBAS 11.1 kan følgende nevnes: Prosessnær støtte ved stegvis utbygging, Effektivisert kontroll og iverksetting, Mulighet for å vise georefererte bilder fra kartet, SOSI 4.5, Klargjort for iam Observation Collector og iam Inspection (vedlikehold). I nyeste versjon er laget en egen eksport funksjon for å kunne eksportere data til SOSI jmf. den nye produktspesifikasjonen for FKB-Ledning 4.5. I tillegg til eksport, er det også mulig å importere SOSI 4.5 data for bl.a. ajourføre geometrien i NETBAS. Ola demonstrerte hvordan disse funksjonene vil fungere. CIM er en internasjonal standard for utveksling av el informasjon mellom ulike systemer. Powel har fokus på å støtte CIM standarden. CIM og SOSI overlapper på visse områder, men er lagt med tanke på to forskjellige formål (el-nett og geometri). NETBAS er gjort klart for håndtering av unik id, men et opplegg for slik id håndtering er ennå ikke tatt i bruk. Tekla NIS data inn i NETBAS Elverum Nett fusjonerte i januar med Eidsiva nett, slik at Eidsiva når har tatt over blant annet dokumentasjonen av nettet til Elverum. Prosessen har stort sett gått greit, og de har vært god styring på arbeidet gjennom møter med Elverum e-verk og Powel. En av de store forskjellene mellom dataene til Elverum og Eidsivas data, er at Tekla NIS forvalter dataene etter skare-prinsippet. Overføringen av kartet er utført, mens nettskjemaene fortsatt gjenstår. Hovedutfordringene har vært: Registrering av FASIT, konstruksjon av nettskjema, trasé håndtering og håndtering av eksisterende FDV-data. En test-base med Elverum sitt nett skal være ferdig før sommerferien, og legges i skarp base i slutten av august 2015.

7 Innformasjon: En arbeidsgruppe for ledningsdata under GEOVEKST-forum er etablert. Gruppas arbeidsoppgaver er ennå ikke helt fastsatt, men vil i starten bl.a. ha fokus på innføring av nytt forvaltningssystem for FKB-Ledning 4.5. I første omgang er det ledninger over bakken som er hovedtemaet, men det vil også kunne være aktuelt å nærme seg forhold knyttet til ledninger i bakken, og ikke minst forholdet mellom det som er over og under bakken. Gruppa består av medlemmer fra: Statens vegvesen, Energi bransjen, kommunene, Kartverket, Telenor, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi; opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap), NVE, Jernbaneverket og Statnett. Kartverket har hatt Norge i bilder og Ny nasjonal laserforvaltningsløsning ute på anbud, og samme firma har fått i oppdrag å utvikle begge løsningene. Løsningen skal være i drift mot slutten av Runde rundt bordet: VOKKS: Jobber med å forbedre bakgrunnskart løsningene. I hvilken grad kan WMS erstatte lokalt lagrede data? Ser samtidig på mulige søkefunksjoner. Ser på muligheten for oppdatering av ledningsdata via en Webinnsyn løsning. NØK: Går fra SharePoint til Speedycraft. Ser på et samarbeid med KRK. Bedre system for ressurs styring. Gravmelding og kabelpåvisning: Canal digital og Telenor har tatt betalt for gravemelding / påvisning. Saken er tatt opp i Energi Norge og KS Bedrift. Vang: Ingen spesielle nyheter. Valdres: Prøver å få på plass en offline løsning med kart på ipad eller lignende. Har ikke kommet helt i gang med dette, men vil starte med det til høsten. Det jobbes med å etablere en EL-HUB database (bestilt av NVE), som er en nasjonal kunderegister database. Eidsiva: Har fått installert løsning iam Editor Pro med offline støtte. Er ennå ikke helt på plass. ArcGIS server er installert. Benytter kartløsninger fra Geodata. Driver med opplæring av nytt innmålings-mannskap. Eidefoss: ArcGIS server installert med nettløsning. DMS og NETBAS. Forskjellig kartløsning på alle tre. Jobber med å få det samme kartgrunnlaget på alle løsningene.

8 KRK: Benytter ArcGIS server og NETBAS. Driver å registrere lavspentnettet i NETBAS. Skal ta i bruk DMS. GE: Omorganisering har pågått og lite nytt på kartsiden. Har behov for å oppdatere kartgrunnlaget. Bruker WMS, men sliter med utskrifter fra disse. Har ikke kommet til stadiet med fokus på kvalitetskoding. Gjort en del på vedlikehold, bl.a. nettstasjonskontroll blir kjørt direkte inn mot arbeidsordre systemet. Hadeland: Kjøpt løsninger hos Powel i forhold til bl.a. visning av helikopterbefaring. Det jobbes høyere opp i systemet med en mulig fusjonering med Energiselskapet i Buskerud (EB). Neste møte Neste møte blir på Hamar, 27. oktober 2015 Saker neste møte: Arbeidsgruppa presenterer forslag til POI kravspekk. Eidsiva presenterer iam pro og ArcGIS server funksjonalitet. Ønsker om temaer på møtet sendes Geir Myhr Øien, Kartverket Hamar. Tilstede på møtet: Everksgruppa i Hedmark og Oppland Påmelding juni 2015 Navn Firma Tilstedet Steinar Dahlen Eidefoss 1 Svein Arne Rakstang Eidsiva 1 Jan Brede Knutsen Eidsiva 1 Tom Møller Berg Eidsiva 1 Morten Rudi GE 1 Asgeir Haugen Hadeland 1 Ken Andre Teigen KRK 1 Kai Ståle Holten NØK 1 Ellen Rogne Bondø NØK 1 Torgeir Leet Halvorsen NØK 1 Dag Henning Bakkum Vang 1 Anders Lundby VEAS 1 Øyvind Sletthei VOKKS 1 Vegard Dårflot VOKKS 1 Ola Kjeldset Powel 1 Kjell Ola Olafsen Kartverket Hamar 1 Geir Myhr Øien Kartverket Hamar 1 Georg Langerak Kartverket Hamar 1 18

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer