KOMPETANSEPLAN Kvinnherad kommune barnehagane. ephorte 2016/1434

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN Kvinnherad kommune barnehagane. ephorte 2016/1434"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN barnehagane ephorte 2016/1434

2 Side 1 INNHALDSLISTE Innleiing - Sentrale føringar for kompetansesatsing i barnehage - Samarbeidspartnar FOS/Forum for oppvekst i Sunnhordland side 2 Kompetanseplanar - - Barnehagane i Kvinnherad - Einingsnivå 3 Kompetansesatsing 2016 Barnehagebasert kompetanseutvikling Læringsmiljøet i barnehagen Vera Saman Barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling Tett på realfag i barnehagen Kompetansemidlar Sentrale dokument og ressurssider 12 Bilde i kompetanseplanen: Undarheim barnehage

3 Side 2 INNLEIING Sentrale føringar for kompetansesatsing Ein god barnehage krev kompetente leiarar og fagleg reflekterte vaksne. Tilsette sin kompetanse er den viktigaste einskildfaktoren for at barn skal trivast og utvikla seg i barnehagen. Eit kompetent personale vil kunna sjå, anerkjenna og fylgja opp barna i deira utvikling. Å investera i dei tilsette sin kompetanse er derfor å investera i barna. Jf. Kunnskapsdepartementets Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering Lokale kompetansebehov I er barnehagen første steg i utdanningsløpet for om lag 90 % av barna i alderen 1-5 år. Barn i våre barnehagar skal møta kompetente tilsette som ser kvart barn og møter barnets behov på god måte. Barnet skal få utvikla seg til den beste utgåva av seg sjølv. Sentrale satsingsområde og mål er grunnlag for lokale satsingar og prioriteringar. Kompetanseplan syner korleis føringane frå Kunnskapsdepartementet skal omsetjast til praksis i Kvinnheradbarnehagane. Kompetansebehov i barnehagane er styrande for dei prioriteringane som kommunen har valt. Barnehagebasert kompetanseutvikling skal prioriterast, og tiltak er drøfta med styrarane i kommunale og private barnehagar. Barnehagane i Kvinnherad satsar tungt på Være sammen - Kompetanseløft i barnehagen. Tilsette i 15 barnehagar tok førre barnehageår rettleiarutdanning. Tilsette frå to barnehagar vil ta rettleiarutdanning hausten 2016, og då vil 16 av 17 barnehagar i Kvinnherad arbeida med Vera Saman. 5 av 6 kommunar i Forum for oppvekst i Sunnhordland/FOS deltek i Vera Saman. Kompetanseheving, lokalt og regionalt, vil i stor grad vera retta inn mot felles satsting. Midlar til kompetanseheving søkjer årleg Fylkesmannen om midlar til kompetanseheving. Sentrale midlar skal koma kommunale og private barnehagar til gode. For vår kommune medfører dette at kurs og deltaking i nettverk er sterkt subsidiert. I tillegg avset kommunen årleg ein sum som er tenkt til etter- og vidareutdanning for tilsette i kommunale barnehagar. Forum for oppvekst i Sunnhordland/FOS FOS er ein viktig samarbeidspartnar når det gjeld tilrettelegging av nettverk, etter- og vidareutdanning.

4 Side 3 KOMPETANSEPLANAR sin kompetanseplan er ein plan på systemnivå. Planen gjev informasjon om støtte til etter- og vidareutdanning. Personalhandboka har informasjon om støtte til etter- og vidareutdanning for kommunalt tilsette. Barnehagane i Kvinnherad Sentrale føringar og lokale behov ligg til grunn for kompetanseplanen. som barnehagemynde skal sikra at kommunen har eit heilskapleg barnehagetilbod av god kvalitet. Kommunale og private barnehagar er involverte i arbeidet med kompetanseheving. Barnehageeigar skal sikra at tilsette forstår og arbeider i tråd med sentrale føringar. Styrar og pedagogiske leiarar er nøkkelpersonar for utvikling av kvaliteten i barnehagen. Styrar har ansvar for at felles satsingsområde vert rotfesta i barnehagekvardagen og at det vert arbeidd systematisk med barnehagebasert kompetanseutvikling. Målgruppe for kompetanseplanen er dei tilsette i barnehagane. Einingsnivå Kompetanseheving er sentralt for å styrkja tilsette sin yrkesstatus og barnehagen som pedagogisk institusjon. Heile personalgruppa skal vera involvert i tiltak i den einskilde barnehagen. Om ein finn det føremålstenleg, kan barnehagar samarbeida om kompetansesatsing. Barnehagane skal knyta lokale behov og utfordringar opp mot sentrale satsingsområde når dei lagar sin kompetanseplan.

5 Side 4 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Prioriterte område Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering vektlegg eit felles løft for tilsette, administrasjon og styresmakter. Strategiplanen har fire tematiske satsingsområde som er førande for lokale satsing og prioritering. 1. Pedagogisk leiing barnehagen som lærande organisasjon 2. Danning og kulturelt mangfald 3. Eit godt språkmiljø for alle barn 4. Barn med særskilte behov LÆRANDE ORGANISASJON Ein organisasjon som har ein kultur, system og leiarstil som motiverer medarbeidarane til å læra av handlingane sine, dela lærdommen med andre og bruka den til å løysa framtidige problem og utfordringar på eit strategisk-, taktisk- og operativt nivå. Kunnskapssenteret Kultur for læring krev struktur for læring. Føresetnad for barnehagebasert kompetanseutvikling er å forankra utviklingsarbeidet i eiga verksemd. Alle tilsette må vera engasjerte med å tileigna seg og dela kunnskap om korleis dei best kan nå organisasjonen sine mål. Tilsette må ha endringsvilje- og kompetanse. Det må vera ei tydeleg leiing av prosessane, og det må inkludera heile personalgruppa. Berre på denne måten kan verksemda bli ein god lærande organisasjon, der summen av dei tilsette sin kompetanse er avgjerande ein lærer av feil og suksessar ein brukar lærdommen til å koma med nye idear, løysa problem og effektivisera ein «gjev merksemd til det ein vil skal veksa» Sentrale midlar skal nyttast til barnehagebasert kompetanseutviklingstiltak etter nasjonalt prioriterte område. Dette skal stimulera til å utvikla barnehagen som ein lærande organisasjon. Prioriterte område 2016/ Læringsmiljøet i barnehagen 2. Barnehagens språkmiljø og barns språkutvikling 3. Realfag i barnehagen Kompetente tilsette er grunnleggjande og avgjerande for godt innhald og god kvalitet i barnehagane våre. har i samarbeid med barnehagane vurdert kva tiltak som må iverksetjast for å auka og styrkja tilsette sin kompetanse innan dei prioriterte områda. Satsinga innan Vera Saman vil gå som ein raud tråd i all barnehagebasert kompetanseutvikling, og det er eiga omtale av dette under læringsmiljøet i barnehagen.

6 Side 5 LÆRINGSMILJØET i barnehagen Barnehagen skal vera ein lærande organisasjon som skal vera i stand til å møte nye krav og utfordringar. Målsetjing er god kvalitet på barnehagens innhald og læringsmiljø. Den einskilde sin kunnskap blir ikkje fellesskapet sin kunnskap av seg sjølv. Alle organisasjonar treng system og arbeidsmåtar som sikrar at kunnskap og kompetanse vert dokumentert, delt og betra. Styrarar og pedagogiske leiarar er sentrale i arbeidet. Gjennom leik, sosial kompetanse og læring skal tilsette gje barna eit grunnlag for resten av livet. Tiltaka i kompetanseplanen er valt for å gjera tilsette i stand til å møta utfordringane og ha dei verkemidla som er naudsynt for å fylgja barna opp på ein god måte. Barnehagelova 1 understrekar barndommens eigenverdi og barnets behov for omsorg, trivsel og glede i leik og læring. Å få god erfaring med å delta i lek er viktig for allsidig utvikling, utforskning og læring, jf. Meld.St.19 ( ). Leik er barna si grunnleggjande læringsform og skal ha ein viktig plass i barnehagen. Leiken har først og fremst eigenverdi; den er ein av barns viktigaste uttrykksformer. Leik er barns måte å prøva ut, erfara, bearbeida, uttrykkja seg på. Det er i aktiv samhandling med ting og menneske at barn skapar seg sjølv og sin kunnskap, jf. NOU 2010:8. Med forskertrang og lekelyst. Leik skjer oftast i samspel med andre, og leiken er den viktigaste arenaen for utvikling av språk og omgrep. Kvinnheradbarnehagane skal ha kompetente og engasjerte tilsette som ser eigenverdien i leik, men som også brukar leik som innfallsporten til læring og barns medverknad. Eit kompetanseløft i barnehagen Barnehagen arbeider målretta i høve til tidleg innsats, sosial kompetanse, handtering av utfordrande åtferd og relasjonsbygging på alle nivå. 12 kommunale og 4 private barnehagar vil dei komande åra satsa på Være sammen Kompetanseløft i barnehagen. Vera Saman har fokus på tidleg innsats og endringsarbeid i barnehagen. Barnehagen er ein viktig arena der barn tileignar seg sosial kompetanse. Djupedalutvalet påpeika at mobbing også førekjem blant barn i barnehagen, og at arbeid for eit godt psykososialt barnehagemiljø er heilt avgjerande. Gode relasjonar mellom vaksne og barn i barnehagen dannar grunnlaget for eit godt omsorgs- og læringsmiljø ( ), jf. Meld.St.19 ( ). Vera Saman har stort fokus på kor viktig relasjon er for barnets sjølvbilde og tidlege normdanning. Forsking syner at dette er ein vernande faktor mot negativ åtferd og utestenging/mobbing.

7 Side 6 Vera Saman har som undertittel «kompetanseløft for barnehagen». Opplegget er utvikla av Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Være sammen og Idéhospitalet. Kjernekomponentane i Vera Saman: 1. Autoritative vaksne 2. Kommunikasjon og samspel 3. Tidleg innsats 4. Handtering av utfordrande åtferd 5. Implementering og organisasjonsutvikling Det er lagt vekt på leiing og gode prosessar for å rusta barnehagane til å lukkast med implementering og endring. Det handlar om å gjera teori om til kollektiv praksis, knytt til den varme, grensesetjande vaksenstilen. Fixen et al 2005: Rammeverk for implementering Barnehageåret 2015/2016 tok 35 styrarar og pedagogiske leiarar veilederutdanning i Vera Saman. Av desse har over 20 tilsette i etterkant teke 10 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Rettleiarutdanning for tilsette i kommunale barnehagar som ikkje var med førre år, vert prioritert. Barnehagane er i implementeringsfasen. Praksis, forankra gjennom teori og forsking, skal verta ein del av barnehagekvardagen. Kollegarettleiing og nettverksarbeid er viktig for å kunna gjennomføra programmet i Vera Saman. Dette opnar opp for faglege samtalar. Først når alle tilsette er med, skapar ein grunnlag for endring og utvikling i organisasjonen.

8 Side 7 LÆRINGSMILJØET I BARNEHAGEN - område for kompetanseheving Læringsøkter og røynsleutveksling på styrarmøte/leiarmøte sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum Leiing i ein lærande organisasjon Organisasjonskultur Prosessleiing Refleksjon, rettleiing og vurdering Bevisstgjering og motivasjon i personalgruppa Implementering av Vera Saman Innhald og moglege innfallsvinklar til dei ulike kjernekomponentane. Byggja kompetanse hos dei tilsette som grunnlag for arbeid/samhandling med barn og foreldre Leik og læring Hand i hand i Kvinnheradbarnehagane Ny barnehagelov og rammeplan for barnehagen Lærande nettverk Kommunenettverk Vera Saman: og Rettleiing av nyutdanna barnehagelærarar Regionalt nettverk/fos Vera Saman: og Spesialpedagog: medio november 2016 og medio mars 2017 Fagdagar og leiarkonferanse i regi av FOS Vera Saman: Omsorgsfulle relasjonar og barns behov for trygg tilknyting (Svanaug Lunde/UIS) Den livsviktige leiken (Terje Melaas/HIT) Relasjonar med barn (Eva Allison Sollie, Relasjonssenteret) Den viktigaste ressursen er DU! (Nina Nakling/Nakling entusiasme) Den undervurderte barndommen (Herdis Palsdottir/Relasjonssenteret Dei yngste barna (Line Melvold/STYD-kompetanse) Leiarkonferanse 2017, felles for barnehage og skule. Dag 1: Fokus på leiarrolla. Innleiar Pål Roland/Sigrun Ertresvåg Dag 2: Fagleg innhald retta mot dei ulike praksisfelta (barnehage, skule ) Vidareutdanning Støtte vert vurdert ut frå satsingsområde Styrarutdanning Vera Saman Veilederkurs for tilsette i Mauranger barnehage og Åkra barnehage Veilederutdanning ved UIS: støtte til 10 studiepoeng Læringsmiljø og pedagogisk leiing/hsh Tverretatleg samarbeid (barnehage skule PPT barnevern helsestasjon ) «Samhandling på tvers i organisasjonen vil vera avgjerande for at oppgåver vert løyste effektivt og godt», jf. framlegg til ny organisasjonsplan Kommunal satsing på BTI/betre tverrfagleg innsats Den vanskelege samtalen sept. og okt (FMH og RVTS)

9 Side 8 BARNEHAGEN SPRÅKMILJØ OG BARNS SPRÅKUTVIKLING Barnehagane skal vektleggja eit godt språkstimulerande miljø for alle barn. Det er ei målsetjing om at barna skal få utvikla sitt språklege potensiale og at ein skal førebyggja språkvanskar på eit tidleg stadium. Barnehagetilsette skal ha kompetanse om kor grunnleggjande språk er for barns utvikling og læring, og at det er viktig å arbeida systematisk med språkmiljøet i barnehagen. Dette krev tilsette som er språkmedvitne, gode språkmodellar og som legg vekt på språkstimulering gjennom leik og kvardagsaktivitetar. Rammeplanen: Mange barn har eit anna morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får høve til å uttrykkja seg. Barnehagen må støtta at barna brukar morsmålet sitt og samtidig arbeida aktivt med å fremja den norskspråklege kompetanse hos barna Språkløyper/nasjonal strategi for språk, lesing og skriving ( ) har som mål at alle barn og elevar sine språk, lese- og skriveferdigheitar vert styrka. Barnehagar kan gjera seg nytte av digitale kompetansepakkar. Verktøyet er utvikla i samarbeid med forskarar, barnehagepedagogar og lærarar. For barnehage er nokre grupper spesielt framheva i strategien: - minoritetsspråklege - barn og elevar med spesifikke språkvanskar - gutar Inspirasjon, idear og verktøy Språk i barnehagen. Mykje meir enn prat Språk og språkmiljø. Refleksjonsverktøy for barnehagen Språkløyper. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving Språkleg og kulturelt mangfald - RP temahefte Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen - RP temahefte Refleksjon som metode i barnehagens språkarbeid Språklige rollemodeller. Hvordan barnehageansattes kompetanse om språk kan styrkes Leseporten GODT SPRÅKMILJØ område for kompetanseheving Læringsøkter og røynsleutveksling på styrarmøte/leiarmøte sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum Kjennskap til og bruk av nettressursar Språkløypa Bevisstgjering og motivasjon i personalgruppa

10 Side 9 TETT PÅ REALFAG i barnehagen Arbeidet med realfag i barnehagen er forankra i Rammeplan for barnehagen og fagområda Tal, rom og form og Natur, miljø og teknikk. Rammeplanen: Barn er tidleg opptekne av tal, og teljing, dei utforskar rom og form, og dei argumenterer og er på jakt etter samanhengar. Barnehagen har eit ansvar for å oppmuntra utforskinga og leggja til rette for tidleg og god stimulering. I tråd strategien Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen ( ) skal tilsette stimulera barnehagebarn sine interesser for realfag. Dette skjer både gjennom det spontane i leik/samhandling med barn og i meir planlagde aktivitetar. Barnehagebarn skal møte et tydelig realfaglig innhold og ansatte som sikrer ar alle barn deltar i og har glede av læringsarbeidet. Barn skal gå ut av barnehagen med evne til å kommunisere, samhandle og delta, og de skal ha med seg lærelyst, skaperglede og utforskertrang over i skolen, jf. Tett på realfag Vi må la barna oppleve realfag allerede i barnehagen gjennom lek. (.) Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i naturen rundt seg. De grubler over hvordan ting henger saman og søker svar. Denne nysgjerrigheten og lærelysten må vi ta vare på. ( ) Torbjørn Røe Isaksen. Det er ei sentral målsetjing at barnehagelærarar sin kompetanse i realfag skal styrkjast. Barnehagane vil leggja vekt på «leikande læring». Inspirasjon, idear og verktøy Ståstadanalyse UDIR - Natur, miljø og teknikk - Tal, rom og form Matematikksenteret Naturfagsenteret Forskerfrø Tal, rom og form - RP temahefte Natur, miljø og teknikk - RP temahefte Nysgjerrigper Naturpilotene

11 Side 10 REALFAG område for kompetanseheving Læringsøkter på styrarmøte/leiarmøte sektor Arbeidsmetode vert i all hovudsak IGP/individuell gruppe plenum. Ståstadanalyse realfag Vidareutvikla pedagogisk praksis gjennom røynsleutveksling. Bevisstgjering og motivasjon i leiargruppa skal vera grunnlag for vidare arbeid i eigen barnehage Etter- og vidareutdanning Det kan bli sett i verk etter- og vidareutdanning innan matematikk og naturfag. Støtte vert vurdert ut frå lokale behov Lærande nettverk Kommunenettverk, dersom barnehagane ynskjer dette

12 Side 11 KVINNHERAD KOMMUNE KOMPETANSEMIDLAR Inntekter Utgifter Kommunale midlar Statlege midlar Vera Saman Kursutgifter deltakarar Mauranger og Åkra barnehage - Studiestøtte ved 10 stp/uis Leiarkonferanse i regi av FOS Rettleiing nyutdanna Førstehjelpskurs kommunale barnehagar Støtte til vidareutdanning Styrarutdanning - Læringsmiljø og pedagogisk leiing Implementering av ny lov og rammeplan Diverse tiltak, jf. sentrale satsingsområde/plan

13 Side 12 SENTRALE DOKUMENT OG RESSURSSIDER Lov om barnehager m/forskrifter Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering Meld.St. 24 ( ) Framtidens barnehage Meld.St.19 ( ) Tid for lek og læring Med forskertrang og lekelyst Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn NOU 2010:8 UDIR sine nettsider har mykje nyttig i høve til refleksjonsverktøy, forsking, rettleiarar mm. - Ressursar - Statistikk og forsking - Nasjonale senter - Vetuva 2016 Tett på realfag Språkløyper/UIS Læringsmiljøsenteret Skrivesenteret RTVS/Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging Skolekassa.no. Ei nettside for å læra norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Denne sida kan også vera nyttig i barnehagesamanheng Være sammen Roland. P. & Westergård E. (2015). Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget Nysgjerrigper Forsking.no Naturpilotene - Handlingsplan mot mobbing Barnehagane i Kvinnherad 2014/ Beredskapsplanar kommunale barnehagar 2016/508 - Leik og læring hand i hand. Kvalitet i kommunale barnehagar 2011/ Klar til skulestart 2015/ Plan for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule 2012/979 - Tenkja det, vilja det, ynskja det.. og gjera det. 2012/1583 Rapport frå prosjekt om likestilling i barnehage 2012/1583

KOMPETANSEPLAN Barnehagane

KOMPETANSEPLAN Barnehagane KOMPETANSEPLAN 2017 2018 Barnehagane INNHALDSLISTE Side Innleiing 2 Sentrale føringar for kompetansesatsing i barnehage Lokale kompetansebehov Ressursar til kompetanseheving Samarbeidspartnar FOS/Forum

Detaljer

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

BARNEHAGANE vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. KVINNHERAD KOMMUNE wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KOMPETANSEPLAN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE

KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE KOMPETANSEPLAN 2014-2015 BARNEHAGANE KVINNHERAD KOMMUNE 2014/1046 Side 1 Innhaldsliste KOMPETANSEPLAN 2014/2015 BARNEHAGANE side Sentrale dokument 1 Innleiing 2 Kompetansesatsing 3 - Kompetanseplan - Kompetanseplan

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2017 Foto: Mariann Steinsland Innleiing Kommunane får kvart år melding frå fylkesmannen om høve til å søkja om sentrale midlar til arbeid med å heva kompetansen

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Forord

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

«Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland

«Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland «Kvalitet 2020» Fagsamling mai 2014 Maren Ørjasæter Aaland Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Mål og innhald System for kompetanseutvikling -kompetanseutviklingstiltaka Aktørane sine roller

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Barnehagen inn i framtida Tidleg innsats Best mogeleg barnehagetilbod for alle barn + Starten på utdanningsløpet (i samanhengande læringsmiljø) + Fullført utdanningsløp = Økonomisk

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Kva er nytt i rammeplanen?

Kva er nytt i rammeplanen? Kva er nytt i rammeplanen? «På ramme alvor» Molde 14.09.17 Bodil Grindvik Uri 1 Overordna mål for ny rammeplan Samfunnsutvikling og ny kunnskap om barn og barnehagar tilseier fornying; rammeplanen skal

Detaljer

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET

GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET GJENNOMGÅANDE TEMA FOR BARNEHAGEÅRET Sss Levande kulturarv Frå jord til bord Utforsking og læring gjennom digitale verkty Tarkus - barnas trafikkvenn Vennskap og inkludering FOKUSOMRÅDE Friskus og fysisk

Detaljer

Barnehage til beste for barn

Barnehage til beste for barn Barnehage til beste for barn Fagdag Etikk, danning og læring Region Sogn til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Assistent Barnehageeigar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Pedagogisk leiar

Detaljer

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

Årsplan for. barnehagane i Nordsido oppvekstområde. Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Kvinnherad kommune Nordsido oppvekstområde www.hatlestrand.oppvekstsenter.no Årsplan for 2018/19 barnehagane i Nordsido oppvekstområde Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy Overordna mål for Nordsido oppvekstområde:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Språkkommunen Stord Strategidokument 2018-2019 Innhald Innleiing... 3 Føremål... 3 No-situasjon/ situasjonsskildring... 4 Hovudmål / overordna mål... 4 Målgruppe... 4 Innsatsområder og resultatmål... 4

Detaljer

Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12.

Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12. Å byggje utviklingskompetanse for framtidas barnehage. Erfaringar frå prosjektet «barnehagen som lærande organisasjon» Aud Marie Stundal 12.juni 2015 Kva veit me om framtidas barnehage? Ny Lov og ny Rammeplan

Detaljer

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen

Meld.St. 19 ( ) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Meld.St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen 15.06. 2016 Fylkesmannens fagsamling for kommunene Anne Kirsti Welde Orientere om og drøfte aktuelle

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Kvalitetsplan for barnehagane

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Kvalitetsplan for barnehagane TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Kvalitetsplan for barnehagane 2017-2022 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Leik og Læring... 5... 5... 5 3 Språk og fleirkulturellt mangfold... 6... 6... 6 4 Tidleg innsats...

Detaljer

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv.

Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Målet vårt er å saman med foreldra gi borna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. Innhald Innleiing s. 2 Verdigrunnlag s. 3 Resultatleiing Sjumilssteget

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar

Rapport etter tilsyn Dåfjorden barnehage/fitjar Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Astri Måkestad 48895085 2017/2033-31 13.04.2018 Rapport etter tilsyn 11.03.2018 - Dåfjorden barnehage/fitjar

Detaljer

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på: D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis

Det finst ei rettleiing til gjennomføring av Ståstadsanalysen på:  D Tilsette vurderer barnehagen opp mot teikn på god praksis Ståstadsanalyse for Innleiing Ståstadsanalysen for kan nyttast av barnehagar og oppvekstsenter som ønskjer å drøfte og vurdere eigen praksis som eit grunnlag for felles forbetringsarbeid. Ståstadsanalysen

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn. 18.april 2018

Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn. 18.april 2018 Evaluering fagnettverksansvarlege barnehage, region Sogn 18.april 2018 Kompetansemidlar 2018, søknad FM Nasjonalt satsingsområde: Kompetanse for framtidas barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

«Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen»

«Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen» «Korleis skape eit godt og stimulerande språkmiljø i Florabarnehagen» Vegen til -Plan for språkarbeid i Florabarnehagen- UO-møte Sogn og Fjordane 25.03.2015 Fakta: utfordringar og kvalitet?! 16 % av barna

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN. Klepp kommune. Barna vår framtid ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2018-2020 BARNEHAGANE og BARNEHAGESEKTOREN Klepp kommune www.klepp.kommune.no E-post: postmottak@klepp.kommune.no

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s.

Innhald. Innleiing s. 4. Formål s. 6. Språk, kultur og natur s. 8. Leik og læring s.10. Barnehagen som lærande organisasjon s.12. Sluttord s. Innhald Innleiing s. 4 Formål s. 6 Språk, kultur og natur s. 8 Leik og læring s.10 Barnehagen som lærande organisasjon s.12 Sluttord s.15 Innleiing Lov om barnehager 2: Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Regionale møte

Regionale møte Regionale møte - 2015 27.januar Fosnavåg 28.januar Sjøholt 30.januar Tingvoll 13.februar - Molde Barnehagesaker Kompetansestrategien «Kompetanse for framtidens barnehage» «Kvalitet 2020» Kvalitetsverktøy

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring?

Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring? Rammeplankonferanse 18. oktober 2017 Iris Hansson Myran og Heidi Sandø, Skrivesenteret Se filmen: Den viktige tilgangen til språket som ligger

Detaljer

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst

Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Felles plattform for pedagogisk leiarskap i oppvekst Oppvekstsektoren 12.05.2015 FORORD KOMPETANSE OG ETIKK Barn som veks opp i Sula skal få lære det dei treng og vil kort sagt bli gitt gode vilkår for

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Ny Rammeplan august 2017

Ny Rammeplan august 2017 Ny Rammeplan august 2017 Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2017-2018 Side 1 Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Overordnet kompetanseplan for 2017 2018 Overordnet kompetanseplan 2017 2018

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato Onsdag 17.08.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016

SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 SØKNAD OM MIDLER TIL KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE I VADSØBARNEHAGENE 2016 «Kompetanse for framtidens barnehage» Viser til utlysning kompetansemidler, deres ref: Sak 2016/1984. Vadsø kommune søker om kr.

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Kompetansestrategi Tønsbergbarnehagene

Kompetansestrategi Tønsbergbarnehagene Kompetansestrategi 2018-2020 Tønsbergbarnehagene Innledning Denne kompetansestrategien er utarbeidet av fagenhet oppvekst - barnehage, i tett samarbeid med tønsbergbarnehagenes kompetansegruppe. Kompetansegruppen

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN

LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN LANGTIDSPLAN FOR BARNEHAGENE I HELSE BERGEN 2018 2021 Hunstad barnehage Ravnebjerget barnehage Vinterdalen barnehage Vognstølen barnehage «Hvert barn skal bli sett, hørt og stimulert ut fra egne forutsetninger»

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø

Arbeid med inkluderende barnehagemiljø Arbeid med inkluderende barnehagemiljø 2018-2019 Mål for å sikre kvalitetsutvikling i Borsheim barnehage: Vi skal jobbe systematisk for at alle barn skal få den støtten og oppfølgingen de trenger ut fra

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2018/2019:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 Bø kommune Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 INNHALD 1. Innleiing 2. Styringsdokument 1. Lov om barnehagar 2. Rammeplanen 3. Kompetanse for framtidens barnehage strategi for kompetanse

Detaljer

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage 2016-2017 Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage HØGTLESING SOM FOKUSOMRÅDE Bakgrunn for val av metoder: Lesing og samtalar rundt bøker har stor verdi for språkutviklinga til barn. For å lukkast

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø

Kompetanseplan for barnehager i Tromsø Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021 tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Kompetanseplan for barnehager i Tromsø 2017-2021... 1 1. Innledning... 3 2. Ulike roller og ansvar i forhold til kompetanse...

Detaljer

Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Oppdatert august 2018 Foto: Kari Aas INNLEIING Nyutdanna pedagogar har etter ferdig

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane Bø kommune Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2016-2019 INNHALD 1. Innleiing 2. Styringsdokument 1. Lov om barnehagar 2. Rammeplanen 3. Kompetanse for framtidens barnehage strategi for kompetanse

Detaljer

Samspel og livsmeistring

Samspel og livsmeistring Samspel og livsmeistring Deltakarar; Tilsette og foreldre saman med borna og dei hovudansvarlege. Hovudansvarlege; Britt Siri, Petter, Marion og Heidi Mål; Skape tryggleik og tilknyting Bidra til god psykisk

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

Skjema for eigenvurdering

Skjema for eigenvurdering Skjema for eigenvurdering arbeidet med språk og språkmiljø i barnehagen I denne delen skal du vurdere påstandar om noverande praksis i barnehagen opp mot slik du meiner det bør vere. Du skal altså ikkje

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Inkluderande barnehage og skulemiljø Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn

Inkluderande barnehage og skulemiljø Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn Inkluderande barnehage og skulemiljø 2018-2020 Plan for arbeidet med inkluderande barnehage og skulemiljø i Sogn 1 Innhald 1 Bakgrunn og rammer. 3 2 Samarbeidspartar og organisering....4 3 Forankring..

Detaljer

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE KOMPETANSEPLAN LÆRINGSVERKSTEDET DOREMI HUMLEHAUGEN BARNEHAGE 2018 2020 Innledning Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Fagsamling for barnehage og skole

Fagsamling for barnehage og skole Fagsamling for barnehage og skole Quality hotel Alexandra, Molde, 30.- 31. oktober 2013 1 Fylkeskonferanse i Molde, Alexandra hotell - Bankettsalen, onsdag 30. oktober 2013 kl. 10.00 16.00 2 Fagsamling

Detaljer

Styrermøte. 6.Desember 2018

Styrermøte. 6.Desember 2018 Styrermøte 6.Desember 2018 Strategi for kompetanseutvikling Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i Viken Region Viken fra 1.januar 2019 Akershus Buskerud Østfold Hensikten med regional

Detaljer