VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011"

Transkript

1 EKSPORT AV NORSK SJØMAT VEILEDER UTSTEDELSE AV EKSPORTDOKUMENTER PÅ FISK OG SJØMAT FOR EKSPORTØRER OG ANDRE EKSTERNE AKTØRER VERSJON 1.3, februar 2011 Norsk fisk og sjømat eksporteres til ca. 140 ulike land. I den sammenheng fungerer Mattilsynet som tilsynsmyndighet for virksomheter som produserer fisk og sjømat. Mattilsynet kan utstede attester og erklæringer (eksportdokumenter) som benyttes ved eksport av sjømatprodukter. Totalt forvalter Mattilsynet ca. 80 ulike attester og erklæringer som kan benyttes ved eksport til tredjestater (land utenfor EU og EØS). Flere land stiller egne krav til innholdet i eksportdokumentene, derfor må Mattilsynet samarbeide med mottakerlandet for å forhandle fram forente eksportdokument, samtidig som vi kontinuerlig jobber med å opprettholde markedsadgang for norsk fisk og sjømat. En oversikt over eksportdokumenter samt hvilke dokumenter som kreves til ulike land finnes på Mattilsynet nettsider: siden for import og eksport. ATTESTSYSTEMET Mattilsynet har utarbeidet et system på sjømateksport som har som formål å være pålitelig, smidig og effektivt i en handelsprosess. Attestasjonssystemet bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper for offentlig kontroll og sertifisering av eksportvarer. Disse prinsippene er blant annet basert på Codex Alimentarius sine retningslinjer, samt EU- og nasjonale bestemmelser. Codex Alimentarius Commission, er en internasjonal organisasjon som har som hovedmål å sikre trygg mat og redelig handel. Dette gjøres ved å lage internasjonale standarder og retningslinjer på flere områder innenfor matsektoren. Landene som er medlem er forpliktet til å følge disse standardene så langt det er mulig. Les mer om Codex på Søknadsprosessen om eksportdokumenter er en del av systemet Mattilsynet har utarbeidet på sjømateksport. Prosessen er delt inn i to trinn: 1) rekvisisjon - søknad om å få godkjent et parti til et konkret land 2) søknad om attest. Rekvisisjonsprosessen fungerer på den måten at eksportør oppgir fakta om produktet og sted og tid produktet er tilgjengelig for inspeksjon. Mattilsynet vurderer rekvisisjonen mot nasjonale krav og eventuelt krav på den aktuelle attest. Hovedsakelig behandles rekvisisjon på grunnlag av vurdering av risiko ved varen, samt erfaring og kjennskap til virksomheten gjennom ordinært tilsynsarbeid. Siden systemet er bygget på tillit til virksomheter og eksportører, og ikke bare utelukkende på enkeltforsendelser, blir rekvisisjonssystemet fleksibelt både for produsenter, eksportører og Mattilsynet.

2 MATTILSYNET SIN ROLLE VED EKSPORT Så langt det er mulig ønsker Mattilsynet at våre nasjonale tilsyn- og kontrollsystemer skal være tilstrekkelig for at mottakerlandene godtar norske varer uten følge av eksportdokumenter. Dette fungerer ved eksport til EU og noen få andre land. De aller fleste land krever derimot sunnhetsattester utstedt av Mattilsynet for hver enkelt vareforsendelse. Mattilsynet oppfattes som garantist for at norske varer skal komme inn på det internasjonale markedet. Videre skal Mattilsynet bidra til verdiskapning på matområdet og ivareta hensynet til aktørene også med tanke på markedsadgang i utlandet. Mattilsynet må forholde seg til lover, regler og internasjonale forpliktelser. Matloven og internasjonale avtaleforpliktelser danner rammer for det arbeidet Mattilsynet har lov og plikt til å utføre i eksportsammenheng. HJEMMELGRUNNLAG Utstedelse av attester og erklæringer skjer innenfor rammer av lover og forskrifter: - Lov av 19. desember 2003 nr. 124, Matproduksjon og mattrygghet - Lov av 10.februar 1967, Behandlingsmåter i forvaltningssaker - Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 nr.66 - Forskrift 22.desember 2008 nr om næringsmiddelhygiene - Forskrift 22.desember 2008 nr om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Forskrift 22.desember 2008 nr om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum HVILKE DOKUMENTER FRA MATTILSYNET ER AKTUELLE VED EKSPORT Eksportdokumenter er en felles betegnelse på dokumenter som utstedes av Mattilsynet, og som benyttes ved eksport. Eksempel på typiske eksportdokumenter er sunnhets- (og veterinær) attest og erklæringer. Disse eksportdokumentene kan enten være generelle, altså kun basert på de nasjonale og EU krav, eller utformet etter mottakerlandets egne krav. Sunnhetsattest: I dette dokumentet attesterer Mattilsynet for at produktet som skal eksporteres er produsert ved en godkjent virksomhet. I attestene refereres det til norsk regelverk, EU-regelverk og i noen tilfeller også mottakerlandets regelverk. I de fleste tilfellene attesteres det for hygieniske forhold og mattrygghet (sunnhetsattest), men i enkelte tilfeller kan man også attestere for dyrehelse (sunnhets- og veterinærattest). Attestene benyttes for eksport til flere tredjeland med noen få unntak. Se hvilken sunnhetsattest som kan benyttes hvor på Erklæringer: Erklæringene stadfester blant annet at norsk fisk og fiskevarer ikke inneholder helseskadelige mengder av fremmedstoffer, radioaktivitet m.m. Dokumentasjon som gis i de ulike erklæringer baserer seg på lovverk og resultater fra overvåkings- og kontrollprogrammer. Hvilke erklæringer som er mulig å få utsted til aktuelle land framgår i listen over attester og erklæringer fordelt etter land på På denne

3 nettsiden finnes det også en liste over generelle erklæringer som ikke nødvendigvis er koblet opp til attester. Ønsker man å bestille en slik erklæring i tillegg til det dokumentsettet som står spesifisert i landtabellen eller når man starter med et nytt marked, skal man dokumentere behovet for akkurat disse erklæringene (myndighetskrav fra mottakerlandet). Merk at de aller fleste land godtar den attesten som er tilgjengelig. Vi ønsker å opprettholde en dokumentmengde på lavest mulig nivå. Dette er mest oversiktlig og enklest å vedlikeholde. PRINSIPPER FOR ATTEST Eksportdokumenter er offentlige dokumenter utstedt på spesialpapir med flere sikkerhetsmekanismer som vanskeliggjør forfalskning, og skal behandles som et verdipapir. Det er kun Mattilsynet som har myndighet til å utstede sunnhetsattester og erklæringer på matvarer. Eksportdokumentene blir kontrollert av andre kompetente myndigheter i mottakerlandet, og fungerer som garanti for å sikre folk og dyrs helse. Hovedprinsipper: - Det skal ikke være mer enn ett original attesteksemplar med stempel og signatur ute på et og samme parti, ingen duplikater. - Eksportdokumenter utstedes på formularer utviklet av Mattilsynet sentralt, på sikret papir, og skal behandles som verdipapir. - Uvedkommende opplysninger (dvs. opplysninger som ikke kreves av attesten: faksnummer, fiskestørrelse osv.) er ikke tillatt. - Selv om rekvisisjonen er godkjent, betyr det ikke at varene kan sendes ut av Norge. Mattilsynet utsteder ikke attester på varepartier som allerede har forlatt landet. - Eksportøren må ha god grunn for å bytte sin attest. Bytting av eksportdokumenter skal holdes på et minimum. Forutsetning for å bytte attest er at originalattesten er levert inn til Mattilsynet i forkant. Det skal benyttes opprinnelig dato på byttede attester. - Mattilsynet utsteder ikke uvedkommende dokumenter (dokumenter laget av eksportør eller en annen myndighet). - Mattilsynet forholder seg kun til myndigheter. Evt. behov for nye eksportdokumenter skal bekreftes med myndighetsutstedt dokumentasjon. - Det skal ikke være behov for eksportdokumenter til EU-land (unntak er ved videreforedling eller mellomlagring i EU land da kan pre-export attest utstedes). - Mattilsynet kan ikke utstede eksportdokumenter for forhold som de ikke har personlig kjennskap til. Eks: Utstede attester på varer som befinner seg utenfor norsk territorium.

4 EKSPORTØR SITT ANSVAR VED EKSPORT Det er eksportør som er Mattilsynet sin kunde og er juridisk ansvarlig for varepartiet. Eksportør skal være norsk eller at et norsk registrert firma opptrer på vegne av en utenlandsk bedrift. Det er eksportør sitt ansvar å sette seg inn i hvilke importkrav som gjelder for de aktuelle land. Mattilsynet har ikke kapasitet til å holde seg oppdatert på regler og spesielle krav som måtte foreligge hos alle land som fisk og sjømat eventuelt kan eksporteres til. Mattilsynets anbefalinger til den som skal begynne å eksportere til et nytt marked er: - Sette seg nøye inn norsk regelverk for eksport, og mottakerlandets regelverk for import. Oppfyller produktet alle krav som står i regelverket? - Vite nøyaktig hvilke dokumenter som kreves av mottakerlandet før varer sendes ut av norsk territorium. Mattilsynet har svært begrenset behjelpelighet utenfor norsk territorium. - Sende inn rekvisisjon i god tid. Med dette menes at det skal være en reel mulighet for Mattilsynet å foreta en inspeksjon av varene. Behovet for hvor mye tid et DK trenger for å foreta inspeksjon variere fra sted til sted. Mattilsynet anbefaler å sende inn rekvisisjon med minst 24 timer inspeksjonsperiode. - Alltid kvalitetssikre opplysninger og sørg for at de er korrekte. Feil i opplysninger som angis til Mattilsynet kan være grunn til rekvisisjons- og attestavslag. - Be om attest i rimelig tid. Husk at det skal også ved dette tidspunktet være mulig for Mattilsynet å foreta inspeksjon på partiet. Dersom det ikke er nok tid kan Mattilsynet avslå attestsøknaden. - Ta ansvar for forebygging av tap av dokumenter og eventuell forfalskning. Mattilsynet har svært liten mulighet til å erstatte tapte dokumenter. FREMGANGSMÅTE Fra rekvisisjon til endelig attest: Mattilsynet behandler utstedelse av eksportdokumenter i MATS, som står for Mattilsynets tilsynssystem. Dette er Mattilsynets saksbehandlingsverktøy, og for å få utstedt attest må det sendes inn rekvisisjon (forespørsel) til Mattilsynet via MATS skjematjenester som er tilgjengelig på MATS skjematjenester videresender rekvisisjonen til det distriktskontoret (DK) som har tilsyn med virksomheten der varene er produsert (prod-dk). Prod-DK vurderer rekvisisjonen og dersom rekvisisjonen godkjennes så kan man søke om attest. Ikke alle Prod-DK har utstyr til å utstede attester, derfor må enkelte attestsøknader sendes videre til et DK som har slikt utstyr (Attest-DK). Attest DK trenger ikke ha direkte kjennskap til bedriftene, og der er mulig å hente ut ønsket attest ved alle Attest-DK. For ikke å skape forsinkelser i holdbarheten på ferskvarer er rekvisisjon på fersk oppdrettsfisk erstattet med andre kontrollmetoder. Ved tekniske spørsmål i forhold til rekvisisjonsprosessen kontakt Altinn brukerstøtte.

5 REKVISISJON OG TILGJENGELIGHET FOR KONTROLL AV VARENE: Enhver som sender inn rekvisisjon på et vareparti må opplyse om hvor og når (nøyaktig lokalitet og klokkeslettintervall) partiet er tilgjengelig for inspeksjon. Det er derfor viktig at rekvisisjon sendes inn til Mattilsynet så tidlig som mulig slik at Mattilsynet får tid til å vurdere rekvisisjon og eventuelt foreta en kontroll av partiet. Det er kun rekvisisjoner på allerede produserte varer som kan behandles av Mattilsynet. Det er mulig å sende inn rekvisisjon på varer som skal produseres, men det er ikke mulig å få rekvisisjonen behandlet før varene er ferdig produsert. Hvis varene ikke er tilfredsstillende, eller ikke befinner seg på det angitte stedet, vil det gis avslag på rekvisisjon av eksport for dette partiet. Dette gjøres i form av et enkeltvedtak iht Forvaltningsloven. Dersom varene og lagrings/transportforhold er tilfredsstillende kan rekvisisjon godkjennes, og man kan søke om attest. For at Mattilsynet skal kunne gjennomføre kontroll av partiet må virksomheten tilrettelegge for dette. Spesielt når det gjelder å komme lett til partiet for å kontrollere det i sin helhet. Eksempelvis betyr dette at virksomheten må være forberedt på tømme containere eller åpne esker for at hele varepartiet skal bli kontrollert, jf. 13 i Matloven. ATTEST OG TILGJENGELIGHET FOR KONTROLL AV VARENE: I ulike tilfeller foretar Mattilsynet kontroll av varene også ved attestforespørsel. Derfor er det viktig at virksomhetene noterer seg at partiet må være i Norge helt til attesten er signert og stemplet. Ansvaret for dette ligger hos den enkelte eksportør/speditør. Det holder ikke at partiet kun er i landet i den perioden det er tilgjengelig for inspeksjon ved rekvisisjonstidspunkt. Mattilsynet attesterer for hele partiet og hele forsendelsen inkludert transport. Det må derfor være en mulighet for Mattilsynet å inspisere partiet helt fram til det sendes ut av landet. Det vil ikke bli utstedt attest på varer som allerede har forlatt landet. Husk å be om attest i rimelig tid. Mattilsynet må ha en reel mulighet å inspisere varene, samt ha tid til å utstede attesten innen kontortid. Hvis eksportør ber om attest på slutten av en arbeidsdag, må eksportør være forberedt på at DK kanskje ikke vil få tid til å utstede attesten før neste dag. Ønsker eksportør å få utstedt attest etter arbeidstid, må dette melde ifra om til DK dagen i forveien, innen klokken 12 (formiddag). Nærmere avtale kan da gjøres med det aktuelle DK. Hvor kan du hente ut dokumentene? Det er utvalgte distriktskontor i Mattilsynet som utsteder eksportdokumenter på fisk og sjømat. En oversikt over disse finner du på Dersom du ikke har anledning å hente ut eksportdokumentene på ett av disse kontorstedene, kan Mattilsynet være behjelpelig med å sende eksportdokumentene rekommandert pr post. Porto dekkes av eksportørene selv. Husk å beregne ekstra tid til postgang.

6 GENERELL INFORMASJON: Bytting av attester: Bytting av attest vurderes i det enkelte tilfellet, og det skal foreligge gode grunner fra eksportør ved bytting av en attest. Ideelt sett skal det ikke være behov for verken bytting eller erstatning av attester. Det kan imidlertid oppstå små feil slik at det blir nødvendig å utstede nye eksportdokumenter. Hovedregelen er at originalen skal være returnert til det opprinnelige attest-dk før en kan få ny attest. Det skal ikke være to sett med dokumenter ute på ett og samme parti. Årsaken til dette er faren for misbruk av dokumentene. NB! Prosedyren for bytting av attester er en nødløsning som kun skal brukes i prekære tilfeller. Dersom ordningen med retur av dokumenter utarter (for eksempel pga. slurvefeil), forbeholder Mattilsynet seg retten til å trekke prosedyren tilbake, eventuelt innføre sanksjoner for eksportører som misbruker den. Prosedyre for bytting av attester - retur av originaldokumenter via internasjonalt spedisjonsfirma. Mattilsynet har utarbeidet en prosedyre som har to hovedformål; 1) Sikre at Mattilsynets dokumenter ikke misbrukes. 2) Sikre at næringen får de dokumenter de har behov for uten unødig opphold. Forutsetninger: 1. Hvert enkelt tilfelle av prosedyren skal avtales med Mattilsynets Distriktskontor (DK) som opprinnelig utstedte attesten. Dokumenter skal kun returneres etter at det er avtalt med utstedende DK (attest-dk). 2. Prosedyren er ingen garanti for at attestene blir byttet. Mattilsynets DK vil fortsatt foreta en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle som før. 3. Eksportørene bør bruke et kurerpostfirma som tilbyr sporingstjeneste på sine nettsider. 4. Det skal benyttes samme dato som på den opprinnelige attesten. 5. Dersom spedisjonsfirma ikke kan returnere dokumenter som avtalt blir SEI varslet av DK i hvert enkelt tilfelle. Mattilsynet vil da annullere begge attestene (både den gamle og den nye) og varsle andre lands myndigheter om dette. 6. Denne tjenesten er basert på tillit mellom Mattilsynet og eksportøren. Dersom denne tilliten blir brutt, for eksempel ved at originaldokumentene ikke returneres, vil det ikke bli anledning til å benytte denne tjenesten senere. Eksportdokumentene er ikke benyttet Dersom eksportdokumentene av ulike årsaker ikke er benyttet skal disse returneres til Mattilsynet. Ubenyttede dokumenter skal ikke ligge og flyte. Returner attesten og eventuelle erklæringer til Mattilsynet.

7 Attesten/erklæringen er ødelagt Samle sammen det som er igjen at dokumentene og returner dem til Mattilsynet. Mattilsynet vurderer i det enkelte tilfelle hvorvidt nye eksportdokumenter kan utstedes. Tap av attester; til Russland Nye eksportdokumenter kan ikke utstedes fordi originaldokumentene er på avveie. Russland godtar ikke bekreftet kopi av originalattesten. Mattilsynet utsteder ikke attester på varer som har forlatt landet. Dersom ny attest skal utstedes må varene returneres til Norge for kontroll. til øvrige land Ny attest på et parti som har fått utstedt attest fra før kan trekke norske dokumenters troverdighet i tvil. Det skal derfor ikke være to originale attester i omløp på et og samme parti. Mattilsynet kan utstede bekreftet kopi av tidligere utstedt attest. Slike saker vil bli vurdert i det enkelte tilfelle, ta kontakt med det DK som har utstedt attesten. Forfalskninger Det er i fiskerinæringens og Mattilsynet sin interesse at norsk fisk har et godt renommé internasjonalt, og at man kan stole på norskutstedte dokumenter. Mattilsynet vil politianmelde ethvert tilfelle der det oppdages falske dokumenter. Næringen oppfordres å melde fra til Mattilsynet dersom det oppdages eller det finnes grunn til mistanke om falske dokumenter i omløp. Kan jeg føre på ekstra opplysninger på attestene? Grunnen til at det finnes mange attester er pga at ulike attester oppfyller ulike krav. Noen opplysninger står skrevet automatisk på attesten, mens andre opplysninger må fylles inn ved attestforespørsel. Hvilke opplysninger som skal føres på står angitt i de ulike attestformularene. Det skal derfor verken trekkes fra eller føres på opplysninger på disse dokumentene utover det som kreves i formularet. Det gjelder også påføring av produksjonsdato på de attestene hvor dette ikke er angitt som krav. Det skal da for eksempel ikke inneholder opplysninger om størrelse/kvalitet/farge på er sted hvor det egentlig bes om informasjon om tilstand / behandlingsmåte! Ekstra- eller mangel på opplysninger vil føre til avslag på attestforespørsel. Kan Mattilsynet gå god for alle krav som stilles? Mattilsynet forholder seg bare til dokumenterte krav fra de ulike lands myndigheter, ikke kundekrav. Ofte ønsker kunder i utlandet at norske myndigheter går god for ulike forhold, slike saker kan ikke Mattilsynet behandle og må derfor behandles av virksomheten selv. Dersom kravet fra kunden har opprinnelse fra myndighetskrav, så må dette dokumenteres for at Mattilsynet kan bistå saken. MERK: Krav om endringer for import må derfor dokumenteres og ha opphav fra en riktig og kompetent offentlig institusjon i mottakerlandet. Dette er for å motvirke antall enkeltsaker hvor importører i ulike land krever ulike dokumenter, dette har ikke mattilsynet kapasitet til å etterkomme, og det er heller ikke forenelig med vår prinsipp om å ha en enhetlig praksis.

8 For å motvirke at antall enkeltsaker blir uhåndterbart og for å sikre rettferdig behandling ovenfor ulike eksportører og produsenter, er vi avhengig av å ha et attestsystem som hviler på prinsipper som vi kan forklare og forsvare i møte med mottakerlandets myndighet. SPESIELLE EKSPORTREGIMER: På bakgrunn av bilaterale forhandlinger med tredjestater har Mattilsynet måtte innføre ulike rutiner for å ivareta disse avtalene. Eksport til Kina: Ved eksport av fisk til Kina skal virksomhetene gjennomføre prøveuttak for Listeria Monocytogenes. Dette betyr at eksportør må fremlegge analyseresultater som viser at det ikke er påvist Listeria Monocytogenes i fisken for å få utsted sunnhetsattest for eksport til Kina. Analyseresultatet legges som vedlegg når det sendes inn rekvisisjon på partiet. Før attestutstedelse for fersk oppdrettsfisk, skal det legges til grunn at virksomheten har et fortløpende prøvetakningsprogram for Listeria Monocytogenes. Analyseresultatene fra dette programmet skal fremlegges for distriktskontorene. Dette gjøres pga hensyn til fiskens begrensede holdbarhet. Eksport til EU; Hvorfor kan ikke Mattilsynet utstede EU-attest etter eksportørenes ønske? Norge er medlem av EØS-avtalen som forutsetter fri flyt av varer og tjenester mellom Norge, EU og andre EØS-land (Lichtenstein og Island). EØS-avtalen innebærer at kompetente myndigheter i medlemslandene ikke har anledning til å kreve eksportdokumenter for animalske produkter, herunder fisk og sjømat ved grensepassering. Hvis Norge likevel utsteder eksportdokumenter til et EU-land undergraver vi hensikten med EØS-avtalen og gjør noe som er i strid med gjeldende EU-regelverk. Hva kan eksportør få av eksportdokumenter til EU land? Når varer skal mellomlagres eller bearbeides i et EU-land, for så å videresendes til et tredjeland, så er det mulig å sende inn rekvisisjon og be om en pre-eksportattest. Denne attesten kommer ikke i strid med EØS-avtalen siden den gjelder for varer som skal videre ut av EU/EØS. Søknadsprosedyren for denne attesten er den samme som ved andre attester. Eksport til Russland Alle virksomheter som ønsker å eksportere fiskerivarer, sjømat, fiskefôr eller fôrvarer av fisk må ha fått tillatelse eller være godkjent av den russiske Veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Veterinærtjenesten opererer med litt ulike registrerings- og godkjenningsordninger. En kort presentasjon samt en beskrivelse av hvordan virksomheter skal gå frem for å bli registrert eller godkjent finnes på mattilsynet.no. Virksomheten er selv ansvarlig for å kontrollere at de står på liste over godkjente virksomheter som kan eksportere til Russland. På Mattilsynet sine nettsider kan man finne liste over godkjente virksomheter for oppdrettet laksefisk. Virksomheter som eksporterer til Russland skal oppfylle russiske sanitære og veterinære krav og normer i tillegg til de norske krav. Russiske krav kan på noen områder være forskjellige i forhold til de norske (eks. opererer Russland med såkalt null toleranse for Listeria monocytogenese). Dersom produkter fra en virksomhet som eksporterer til Russland blir

9 funnet avvikende fra de russiske krav, kan virksomheten risikere å miste sin russiske godkjennelse og dermed bli utestengt fra det russiske markedet. Det er også viktig at eksportdokumenter som utstedes for eksport til Russland er korrekte og ikke inneholder noen språkfeil eller feile opplysninger (eks. feil i importørens navn). Eksport til Brasil Brasil krever en egen produktgodkjenning for import animalske varer. Godkjenningen gjennomføres av matmyndighetene i Brasil (DIPOA - Animal Origin Products Inspection Department) før eksport kan gjennomføres. En av forutsetningene for godkjenning er at Mattilsynet attesterer på skjema som beskriver produksjonen og merking av produktet. Produktgodkjenningen er en engangsprosedyre og skal ikke gjøres per forsendelse. Ved endring av produktet må derimot en ny godkjenningsrunde hos DIPOA gjennomføres. Mattilsynet har ikke detaljkunnskap om regelverket i Brasil. Vi har derfor få muligheter til å veilede næringen inngående om utfylling av skjema og hva som blir akseptert i Brasil eller ikke. Vi anbefaler at dere har nær kontakt med importørene i Brasil, alternativt bransjeorganisasjonene for ytterligere informasjon. Mer informasjon om denne prosedyren samt skjemaer og veiledningsdokument finnes på mattilsynet.no. Eksport Vietnam I 2010 innførte Vietnam et nytt importregime som innebærer at de bedrifter som ønsker å eksportere til Vietnam må godkjennes og listeføres av Vietnam, ved National Agro-Forestry- Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD). Det er Norsk Sjømatråd som registrerte virksomheter og koordinerer innsamlingen av bedriftsopplysninger samt listefører bedrifter som ønsker å eksportere til Vietnam. Norges sjømatråd melder disse videre til Mattilsynet. Mattilsynet sender så informasjonen til NAFIQAD. Vietnam utarbeider egne lister over virksomheter som er godkjent for import. Listen publiseres på NAFIQAD webside: Eksport Sør-Korea Sør-Korea krever registrering av virksomheter som produserer spiselige fiskehoder og fiskeinnvoller. Dette gjelder varer som klassifiseres i kapittel 3 i tolltariffen. Virksomheter som eksporterer eller ønsker å eksportere fryste fiskehoder og fryste innvoller må informere sine produsenter (virksomheter godkjent av Mattilsynet) om registreringskravet. Produsentene må kontakte Norsk Sjømatråd som vil sende dem et skjema, som produsentene må fylle ut og sende til Norsk Sjømatråd. Norsk Sjømatråd vil så oversende dokumentene til Mattilsynet som videresender dokumentene til myndighetene i Sør-Korea for registrering og godkjenning.

10 Eksport Australia og New Zealand Ved import til Australia må importørene ha en egen importtillatelse fra australske myndigheter som skal følge med for hver forsendelse. Det kan også være krav om at karantene skal gjennomføres. Vi oppfordrer derfor norske eksportører til å samarbeide tett med sine importører. Mer detaljert informasjon finnes på australske myndigheters hjemmesider: Aktuelle dokumenter se mattilsynet.no Egenerklæring skal være grunnlag for behandling av rekvisisjoner for eksport av laksefisk til Australia. Dette er et obligatorisk dokument som skal legges ved når eksportøren /produsenten sender inn rekvisisjonen til MT. Utfylling av egenerklæringen Egenerklæringen fylles ut og signeres av kvalitetsansvarlig ved hvert enkelt slakteri hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hver nye forsendelse. Ved eksport direkte til Australia skal feltet "Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet" krysses av. I noen tilfeller blir ikke hel fisk hodekappet da den skal gå til videre bearbeiding i utlandet. Kvalitetsansvarlig krysser da av i boksen "Hel fisk er sløyd, men ikke hodekappet, da det foreligger avtale om videre bearbeiding i Danmark". Alle de andre feltene skal krysses av. Produsenten skal også opplyse fiskens opphav i form av konsesjonsog lokalitetsopplysninger slik at Mattilsynet kan spore opp fisken ved behov. Innsending til Mattilsynet Egenerklæring sendes med rekvisisjon til rekvisisjons-dk. Egenerklæringen kan legges ved under steg Registrer Vedlegg i MATS Skjematjenester, eventuelt sendes til rekvisisjons-dk på faks. Sunnhetsattest Sunnhetsattesten skal brukes ved all direkte eksport av laksefisk til Australia. Attesten skal også følge med som underlag i de tilfeller norsk fisk bearbeides i andre land, før den går videre til Australia. Dersom produktene skal gå direkte til Australia noterer man mottakssted i Australia på linjen for "place of destination". Dersom produktene skal gå til videreforedling i et annet land før de går til Australia, skal første mottakssted påføres på linjen for "place of destination". Her må det også tilføyes "for further processing for", Australia. For å dokumentere hvilken anvendelse produktet går til, skal det på attestene angis hvordan produktene er emballert. Angivelsene av emballasjetype fylles ut under punkt "I. Details identifying the fishery products - Type of packaging*". De ulike alternativene angis med tall fra 1-3, alt etter hvilket alternativ som er brukt på emballeringen. De tre alternativene er som følger: 1. Fisk eller porsjoner som er individuelt pakket i plastomslag, poser eller annen emballasje i kasser av hvilken som helst vekt.

11 2. Fisk eller porsjoner pakket løst i plastposer i kasser med vekt 27.3 kg (60 lbs). 3. Fisk eller porsjoner pakket på annen måte enn angitt ovenfor. Villfanget fisk / reker: Det finnes spesielle krav på attester som skal benyttes på all villfanget fisk og villfangede reker som eksporteres til Australia se mattilsynet.no Vær oppmerksom på pkt. IV.3 i attest som sier at det skal være kun ett fiskeslag (eller kun reker) i forsendelsen. Det skal derfor utstedes èn attest per fiskeslag. Når det gjelder reker skal det fremgå av attesten om rekene er helt eller delvis pillet, eventuelt om de er pillet til bakerste halesegment. Dette føres på i feltet State or type of processing. Olje av laksefisk: - I likhet med andre attester på laksefisk til Australia kreves det at Egenerklæring, pakker av laksefisk til Australia danner grunnlag for å utstede attester - I del III. Destination of the fish oil finnes en linje for Consignments details. Her skal det refereres enten til containernummer, bill of lading, fakturanummer, batch/serienummer eller produksjonsdato. - Ved alle forsendelser er produsenten selv ansvarlig for å fylle ut en Manufacturer s declaration på engelsk på eget brevpapir. Dette må avklares med importøren før eksporten starter opp. Eksport til New Zealand New Zealand har samme importregelverk som Australia. Aktuelle dokumenter se mattilsynet.no Egenerklæring skal være grunnlag for behandling av rekvisisjoner for eksport av laksefisk til New Zealand. Dette er et obligatorisk dokument som skal legges ved når eksportøren/produsenten sender inn rekvisisjonen til MT. Utfylling av egenerklæringen Egenerklæringen fylles ut og signeres av kvalitetsansvarlig ved hvert enkelt slakteri hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hver nye forsendelse. Ved eksport direkte til New Zealand skal feltet "Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet" krysses av. I noen tilfeller blir ikke hel fisk hodekappet da den skal gå til videre bearbeiding i utlandet. Kvalitetsansvarlig krysser da av i boksen "Hel fisk er sløyd, men ikke hodekappet, da det foreligger avtale om videre bearbeiding i Danmark". Alle de andre feltene skal krysses av. Produsenten skal også opplyse fiskens opphav i form av konsesjonsog lokalitetsopplysninger slik at Mattilsynet kan spore opp fisken ved behov. Innsending til Mattilsynet Egenerklæring sendes med rekvisisjon til rekvisisjons-dk. Egenerklæringen kan legges ved under steg Registrer Vedlegg i MATS Skjematjenester, eventuelt sendes til rekvisisjons-dk på faks.

12 KOMMUNIKASJON MED MATTILSYNET Kontakten mellom Mattilsynet og eksportør skal skje via distriktskontorene. Mattilsynet forholder seg kun til norske aktører, og ikke kunder i utlandet. Hvis problemer oppstår, finn ut så mye fakta som mulig før dere kontakter Mattilsynet. Eksempel: Dersom et vareparti som står fast i utlandet, må eksempelvis følgende opplysninger om partiet fremskaffes: Hvilket produkt? Bearbeidingsgrad? Hvem er produsent? Eksportør? Kvantum og anslått verdi? Hvor mye var det? Har det gått noen varer fra samme produksjonsparti til andre land? Er varene fremstilt på en godkjent virksomhet? Er de fremstilt etter riktig regelverk? Er de merket i samsvar med kravene? Skaff kopi av all dokumentasjon som fulgte varene, inkludert attestene. Hvem stoppet partiet: instans (offentlig eller privat; sentralt eller lokalt), adresse, faks og telefonnummer, kontaktperson. Systematiser og strukturer alle opplysningene (for eks. vha tidslinje, kart, lister osv.) slik at man kan formidle det videre ved behov. Ønsker man å bestille eksportdokumenter som ikke står spesifiser i landstabellen på internett, skal man ta kontakt med sitt lokale distriktskontor og dokumentere behovet som et myndighetskrav for å kunne eksportere til det aktuelle landet. ÅPNINGSTIDER I MATTILSYNET: Vintertid: mandag fredag Sommer tid: mandag fredag Spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor på tlf Nyttige linker: Mattilsynet Lovdata Norsk Sjømatråd Innovasjon Norge

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014

PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 PARTIKONTROLL AV FROSNE FISKERIVARER 2014 Evaluering Kampanje nr. 1 Om eksportkontrollkampanjene Som en del av en tiltakspakke som er lagt frem i forbindelse med eksportarbeidet ble det besluttet å gjennomføre

Detaljer

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Mattilsynets rolle Fører tilsyn med at norsk regelverk oppfylles Utsteder attester ved

Detaljer

Hva gjøres for å opprettholde

Hva gjøres for å opprettholde Hva gjøres for å opprettholde adgangen til markedene i EØU Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Armenia, Kirgisistan Martin Hlinka Hovedkontoret, seksjon eksport og import Pelagisk Arena, Bergen, 31. august

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Norske produsenter av fisk og fiskevarer Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, NSL Mattilsynets fagseksjoner og regioner

Norske produsenter av fisk og fiskevarer Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, NSL Mattilsynets fagseksjoner og regioner Notat Til: Kopi til: Norske produsenter av fisk og fiskevarer Norges Sjømatråd, Sjømat Norge, NSL Mattilsynets fagseksjoner og regioner Fra: Mattilsynets Dato: Vår ref.: Kontaktpunkt: Ditt nærmeste Mattilsyn-kontor

Detaljer

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEG 3 TIL VEDLEGG I MØNSTER FOR VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert skjema skal være 210 x 297mm. Det tillates likevel en toleranse på høyst minus 5 mm

Detaljer

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR:

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: Versjon 2, februar 2011 MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: TEMAHEFTER Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge BFSN har utarbeidet flere temahefter. Disse kan bestilles hos BFSN sine medlemsbedrifter.

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks VEDLEGG III A TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen?

Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen? Til den det måtte angå! Bergen, 28. september 2009 Hva er www.catchcertificate.no, og hvordan blir jeg en bruker av portalen? www.catchcertificate.no er en portal som skal produsere fangstsertifikat, samlesertifikat,

Detaljer

VETERINÆR GRENSEKONTROLL

VETERINÆR GRENSEKONTROLL VETERINÆR GRENSEKONTROLL IMPORT AV ANIMALSKE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER, VEGETABILER OG LEVENDE DYR FRA TREDJELAND. Karin Eriksen Marit Forbord VETERINÆR GRENSEKONTROLL Praktisk byråkrati Offisielt navn:

Detaljer

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks

VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B. Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED. Trykkingsinstruks VEDLEGG III B TIL PROTOKOLL B Varesertifikat EUR-MED og søknad om Varesertifikat EUR-MED Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss

Detaljer

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED. Trykkingsinstrukser VEDLEGG III b VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR- MED Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm i lengden.

Detaljer

Krav til beskrivelse av virksomheten

Krav til beskrivelse av virksomheten Krav til beskrivelse av virksomheten Ifølge økologireglene skal det som grunnlag for godkjenning utarbeides en beskrivelse av virksomheten. Det er virksomheten som er ansvarlig for å utarbeide en slik

Detaljer

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser

TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1. Trykkingsinstrukser TILLEGG 3a TIL VEDLEGG V VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR 1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG I VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker

Generelle retningslinjer for bruk av varemerker eid av Norges sjømatråd (Sjømatrådet) - NORGE - Norsk Sjømat og andre varemerker Norges sjømatråd AS Strandveien 106 P.O. Box 6176 N-9291 Tromsø, Norway Phone +47 77 60 33 33 Fax +47 77 68 00 12 mail@seafood.no www.seafood.no NO 988 597 627 MVA Generelle retningslinjer for bruk av

Detaljer

Utfordringer og risiko forbundet med anskaffelse av legemidler på godkjenningsfritak

Utfordringer og risiko forbundet med anskaffelse av legemidler på godkjenningsfritak Utfordringer og risiko forbundet med anskaffelse av legemidler på godkjenningsfritak Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk Juni 2016 Tema for presentasjonen: Kort om avdeling for tilsyn

Detaljer

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser

VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1. Trykkingsinstrukser VEDLEGG 3A TIL PROTOKOLL B VARESERTIFIKAT EUR.1 OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR.1 Trykkingsinstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst minus 5 mm eller pluss

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Antall skranker reduseres. Difiseminar Publikumskanaler 10.09.12 Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang

Antall skranker reduseres. Difiseminar Publikumskanaler 10.09.12 Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang Antall skranker reduseres Difiseminar Publikumskanaler 10.09.12 Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang Etablert 01.01.2004 En fusjon av: Statens dyrehelsetilsyn (SDT) Statens landbrukstilsyn (SLT)

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier Veileder om produksjon av fôr og fôring av dyr med hensyn til forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) Revidert 8. mai 2014 1.0 Innledning Forordning (EF)

Detaljer

Fangstsertifikater - om dokumentasjon og verifikasjon. Hilde Ognedal, Fiskeridirektoratet

Fangstsertifikater - om dokumentasjon og verifikasjon. Hilde Ognedal, Fiskeridirektoratet Fangstsertifikater - om dokumentasjon og verifikasjon Hilde Ognedal, Fiskeridirektoratet Dokumentasjon og verifikasjon Dokumentasjon og verifikasjon, begrepene Dokumentasjon, eksportørens ansvar Verifikasjon,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. januar 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 10. januar 2017 22.12.2016 nr. 1876 Forskrift om endring

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks

TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV. Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1. Trykkingsinstruks TILLEGG 3 TIL VEDLEGG IV Varesertifikat EUR.1 og søknad om Varesertifikat EUR.1 Trykkingsinstruks 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst 5 mm eller pluss 8 mm

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Hallkontroll. M2, M3, N2, N3, O3 og O4

Hallkontroll. M2, M3, N2, N3, O3 og O4 Hallkontroll M2, M3, N2, N3, O3 og O4 Bruktimport, EF-typegodkjente kjøretøy hele kjøretøyet (samme praksis som før den nye forskriften tredde i kraft) (Dersom kun chassis er typegodkjent, se: Bruktimport,

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Oppmøte på konsulatet

Oppmøte på konsulatet Søknadsprosess for norsk påtegning av nasjonalt sertifikat for dekksoffiser og maskinoffiser. Fyll ut elektronisk skjema Oppmøte på konsulatet Svar på søknaden Søker eller bemanningsagenten fyller ut elektronisk

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: MAT OG DRIKKE 2 VADSØ 24.01.2016 Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som

Detaljer

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015.

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. MATTILSYNET 2015 DET MODERNE MATTILSYNET Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. Avdelingssjef Jan Egil Aronsen, Avdeling Telemark Seniorrådgiver Øivind Gaden, Stab Region

Detaljer

Kongekrabber hva skjer?

Kongekrabber hva skjer? Kongekrabber hva skjer? Mattilsynet 22.09.2012 Stian Madsen Stokmo og Karianne Strømhaug Region Nord, avd. Finnmark, seksjon fisk og mat HOVEDMÅL Mattilsynet skal arbeide for: Trygg mat som skal sikre

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE OG SKJEMA FOR RETUR AV LEGEMIDLER TIL ALLIANCE HEALTHCARE (AH)

RUTINEBESKRIVELSE OG SKJEMA FOR RETUR AV LEGEMIDLER TIL ALLIANCE HEALTHCARE (AH) RUTINEBESKRIVELSE OG SKJEMA FOR RETUR AV LEGEMIDLER TIL ALLIANCE HEALTHCARE (AH) Det er viktig at legemidler som skal til forbrenning og legemidler som skal krediteres pakkes separat. Dette gjelder også

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Gå til mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no og velg Skjematjenester og husdyrregister øverst på siden. Hvordan registrerer

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA

ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA For gjennomføringen av avtalen om sosial trygd mellom Kongeriket Norge og Republikken India,

Detaljer

CE-merking og forfalskninger

CE-merking og forfalskninger CE-merking og forfalskninger Utleiekonferansen 2013 Knut Sollesnes Hva er CE-merking? CE-merking skal sikre at visse produkter tilfredsstiller bestemte krav til helse og sikkerhet. Merket er ikke en kvalitetsgaranti,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser

VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED. Trykkinginstrukser VEDLEGG 3B TIL PROTOKOLL OM OPPRINNELSESREGLER VARESERTIFIKAT EUR-MED OG SØKNAD OM VARESERTIFIKAT EUR-MED Trykkinginstrukser 1. Hvert formular skal være 210 x 297 mm. Det tillates dog en toleranse på høyst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

NOR/307R T OJ L 320/07, p

NOR/307R T OJ L 320/07, p NOR/307R1432.00T OJ L 320/07, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Regler for Sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen. Gjelder fra

Regler for Sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen. Gjelder fra Regler for Sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen. Gjelder fra 01.01.2016. Regelverk for Sauekontrollen, 01.01.16 1 FORORD Reglene for Sauekontrollen styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Tilsyn og planer fremover. 7. mai 2015

Tilsyn og planer fremover. 7. mai 2015 Tilsyn og planer fremover 7. mai 2015 Plan for presentasjon Tilsynsplaner relatert til avfall i 2015 Tilsyn hos avfallsprodusenter Kontroll av grensekryssende transport av avfall Avfallsmeglere Prioriterte

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om produksjon og merking

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi,

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi, Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Seniorrådgiver Trond G. Amundsen Difi, 24.01.2017 Hva er det europeiske egenerklæringsskjemaet? Elektronisk Erklæring fra leverandørene om: at de oppfyller

Detaljer

Regler for Storfekjøttkontrollen. Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra

Regler for Storfekjøttkontrollen. Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra Regler for Storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2016 1 Forord Reglene for Storfekjøttkontrollen styrer rettigheter og plikter for medlemmene og

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V REFERERT TIL I ARTIKKEL 2.8 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelt Partene er, med sikte på å legge forholdene til rette for sine respektive

Detaljer

LISENSAVTALE KVALITETSMERKER I NORGE PRODUSENT

LISENSAVTALE KVALITETSMERKER I NORGE PRODUSENT LISENSAVTALE KVALITETSMERKER I NORGE PRODUSENT Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Stortorget 1 9291 Tromsø ("Sjømatrådet") og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson: Mailadr.: Tlf.:

Detaljer

Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger

Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Hygienepakken - et fleksibelt regelverk med mulighet for egne løsninger Gunn. H. Knutsen avdeling helse og kvalitet Tromsø 11. februar 2008 Generalforsamling Styret Administrerende direktør Geir Andreassen

Detaljer

KONTAKT SJØFARTSDIREKTORATET

KONTAKT SJØFARTSDIREKTORATET KONTAKT SJØFARTSDIREKTORATET For mer informasjon om CE-merking, gå inn på vår hjemmeside: www.sjofartsdir.no. Sjøfartsdirektoratet Postboks 8123 Dep 0032 Oslo Tlf: 22 45 45 00 Faks: 22 45 45 01 E-post:

Detaljer

MATS MAttilsynets Tilsynssystem

MATS MAttilsynets Tilsynssystem MATS MAttilsynets Tilsynssystem FHL - Nytt hygieneregelverk Tromsø, 11 februar 2008 Lise Torkildsen Hva er MATS? MATS vil være et arbeidsflyt- og beslutningsstøttesystem for Mattilsynets utøvende tilsyn

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER

VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER PELAGIA LIAVÅG Liavaagen 6063 HJØRUNGAVÅG Deres ref: Vår ref: 2017/009932 Dato: 31.05.2017 Org.nr: 985399077 VEDTAK OM GODKJENNING AV FRITTSTÅENDE FRYSELAGER Det vises til søknad om godkjenning mottatt

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLaR for sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Sauekontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter for medlemmene. Reglene

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING

VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING VEDLEGG V OMTALT I ARTIKKEL 15 HANDELSFASILITERING Artikkel 1 Generelle prinsipper Partene er, for å legge forholdene til rette for sine respektive næringsliv

Detaljer

Veiledning for endring av registrert informasjon for produsenter av fisk og fiskevarer for eksport til Vietnam

Veiledning for endring av registrert informasjon for produsenter av fisk og fiskevarer for eksport til Vietnam Notat Veiledning for endring av registrert informasjon for produsenter av fisk og fiskevarer for eksport til Vietnam Produsenter av fisk og fiskevarer som allerede er godkjent for eksport til Vietnam,

Detaljer

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 8/2010 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS OG PAKKETILSKUDD FOR FISK I 2011 Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og Kystdepartementets godkjenning

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV FANGSTDOKUMENTASJON FOR MAKRELLSTØRJE, STORØYET TUNFISK OG SVERDFISK. 3. Landing av bifangst fra norsk fartøy

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV FANGSTDOKUMENTASJON FOR MAKRELLSTØRJE, STORØYET TUNFISK OG SVERDFISK. 3. Landing av bifangst fra norsk fartøy RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV FANGSTDOKUMENTASJON FOR MAKRELLSTØRJE, STORØYET TUNFISK OG SVERDFISK INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn 2. Systemet med fangstdokument og reeksportdokument 2.1 Om fangstdokumentasjonsforskriften

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne driftsbeskrivelsen og med kravene i Debios regler for foredling, import og omsetning, samt eventuelle tilleggsbestemmelser.

Detaljer

Retningslinje for fiskesalgslagenes tilsyn med kvalitet

Retningslinje for fiskesalgslagenes tilsyn med kvalitet Retningslinje for fiskesalgslagenes tilsyn med kvalitet Fiskesalgslagene er gitt hjemmel til å føre tilsyn etter deler av fiskekvalitetsforskriften. Denne retningslinjen retter seg mot Norges Råfisklag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RICA ISHAVSHOTEL TROMSØ Postboks 196 9252 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220459 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer