Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN"

Transkript

1 Rapport Pedagogisk utviklingsprosjekt 2009 på Fosen folkehøgskole ENTREPRENØRSKAP SOM FAG I FOLKEHØGSKOLEN

2 Rissa januar BESKRIVELSE OG GJENNOMFØRING AV MÅLSETTING Prosjektet har hatt tre målsettinger A) Å utrede de ideologiske og praktiske forutsetningene for å etablere et entreprenørskapsfag på Fosen folkehøgskole. Gjennom diskusjoner blant personalet og i lærerråd og ved etablering av kontankter utenom skolen har vi funnet ut at det fins gode, både idologiske og praktiske, forutsetninger for å satse på en mer entreprenøriell tankegang på skolen. B) Å arbeide fram en fagplan for dels et valgfag, dels et årskurs i entreprenørskap. Fagplanen for årets valgfag er utarbeidet og blir fulgt. Under arbeidet med prosjektet har vår definisjon av entreprenørskap blitt til: Se mulighetene og gjør noe med dem!. Definisjonen er så romslig at den tillater prosjekt av vidt forskjellig karakter å bli gjennomført. Fagplenen blir dermed utarbeidet individuelt for hver elev, mens kun en viss del blir felles for hele gruppen. C) Å tilby et valgfag i entreprenørskap skoleåret 2009/10, og forhåpentlig også en linje i samme fag skoleåret 2010/11. Valgfaget er i gang. Vi har dessuten allerede i år en elev som er tilknyttet håndverkslinja, men fungerer som en slags prøvekanin som følger samme opplegg som vi vil tilby på entreprenørskapslinjen neste år. Prosjektet ble avsluttet i desember Ettersom utfallet av prosjektet er positivt, arbeider vi videre mot å få inn en mer entreprenørskapsrettet tankegang på Fosen folkehøgskole i form av fellesfag, valgfag og forhåpentlig også en linje.

3 2. INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER Våren -09 1) To studiebesøk på Entreprenørskapsskolen i Leksand i Sverige Entreprenørskapsskolen i Sverige tilbyr såkalte KY-utdanninger rettet mot entreprenørskap innen flere ulike fagområder. KY står for Kvalifisert Yrkesutdanning, og gis i samarbeid med næringlivet på høyskolenivå. En tredjedel av utdanningen skjer i form av praksis på ulike arbeidsplasser, noe som gir studentene realitetsorientert kunnskap og gode kontakter. Intervjuer med studentene viser at mange blir rekruttert fra samme målgruppe som elever på norske folkehøgskoler: Elevene er ferige med videregående, har en egen drivkraft og er ikke redd for å gå sin egen vei spørsmålet er bare hvilken? Langt ifra alle har tenkt å starte egen virksomhet, men ser på utdanningen mer som allmennutdanning og personlighetsutvikling, det vil si som på en folkehøgskole. Skolens krav til prestasjon og progresjon, i kombinasjon med personlig coaching og hjelp til å bygge kontaktnett, viste en satsing på individet som skiller seg fra Fosen folkehøgskole som prioriterer en velfungerende gruppe. En konklusjon etter besøket er at det finnes interesse for entreprenørskap i den målgruppen vi henvender oss til, men at det bør finnes et beredskap for eventuelle motsetninger mellom individ og kollektiv. 2) Tre pedagogiske møter med fokus på en eventuell forandring mot en mer entreprenørskapsrettet arbeidsmåte på skolen. Mest tid har lærergruppen brukt på spørsmålet om hvordan en eventuelt tydligere individuell tankegang hos entreprenørskapselevene muligens kan komme i konflikt med fokuset på gruppen, som skolen legger stor vekt på. Vi mener derfor det er viktig at entreprenørskapselevene blant annet har en tydelig plan for sitt individuelle arbeid og sitt eventuelle fravær fra skolen i perioder, at de redegjør for sitt prosjekt til de andre elevene eller involverer de i prosjektet på annet vis, og at de bør ha gått på folkehøgskole tidligere for å være kjent med vårt kollektive ideal. Lærergruppen har også diskutert hvordan et eventuelt tydligere ønskemål om individuell økonomisk vinning på et prosjekt kan komme til å påvirke innholdet på linja. Vi mener at det blir viktig å motivere elevene til prosjekt som har en kulturell eller sosial drivkraft snarere enn en økonomisk, på samme måte som vi diskuterer etikk i forbindelse med hvordan vi bruker en eventuell fortjeneste. 3) Forslag til innhold og praktiske forutsetninger for en entreprenørskapslinje ved Fosen folkehøgskole Tanken på å arbeide mer tydelig med entreprenørskap på Fosen folkehøgskole har modnet fram gjennom flere år. Skolen har egen gård og eget båtbyggeri som drives av lærere og elever, med salg av produkter fra begge enhetene, så elevene er fortrolig med bedriftstanken. Men vi vil ikke bare gi elevene et innblikk i en allerede eksisterende bedrift, men også oppmuntre dem til å ta egne initiativ. Vår definisjon av entreprenørskap Se mulighetene og gjør noe med dem! åpner for

4 mange flere initiativ enn å starte en bedrift alt fra å arrangere en konsert på heimplassen, starte en byttering, organisere en aksjonsgruppe mot at det kastes for mye mat til å prøve ut om mine håndverksprodukter er salgbare. Eller kanskje vil man starte en øko-butikk, eller importere produkter fra et kvinnekooperativ i Mali i så fall handler det såklart om en bedrift, men kanskje ikke i første omgang for å gjøre en stor fortjeneste. Linjen skal først og fremst henvende seg til de elever som vil utvikle et eller flere prosjekt med utgangspunkt i kunnskaper de tilegnet seg gjennom sitt første år på enten Fosen folkehøgskole eller en annen folkehøgskole. Ved å tilby et støttende og inspirerende miljø, et bredt kontaktnett innen alternative miljøer, samt faglig veiledning og fordypning i ett eller flere fag, vil vi hjelpe elever til å våge å skape noe eget. Opptak på linja forutsetter at eleven har en klar idè om målsetting og til en viss grad arbeidmetoder, ettersom linja delvis består av selvstendig arbeid med veiledning. Skolen og entreprenørskapselevene utarbeider deretter sammen en individuell studieplan for hver elev, som varierer etter prosjektets karakter. En del element som er felles for alle entreprenørskapselevene blir tatt med, som for eksempel økonomi, markedsføring, nettverksbygging m.m., og de kommer også til å følge relevante deler av førsteårselevenes undervisning. I tillegg til skolens egne lærere kommer entreprenørskapselevene til å ha tilgang på to slags veiledere avhengig av behov en veileder som først og fremst støtter den faglige utviklingen og en coach som først og fremst støtter den personlige utviklingen som kreves for å gi sin egen vei. 4) Kontakt med Rissa Utvikling og Ungt Entreprenørskap For de elevene som er interessert i å starte en bedrift, kan det være aktuelt å få støtte eller hjelp fra kommunens avdeling for næringsutvikling, og skolen kan får hjelp med for eksempel foredragsholdere og mentorer. Å starte en elevbedrift i regi av UE kan også være aktuelt. 5) Kontakt med elev med interesse for å søke som entreprenørskapselev høsten -09. I vår søkte en elev (Solveig) som viste seg å ha en bakgrunn, motivasjon og interesse som gjorde henne til en ideell entreprenørskapselev. Hun ble presentert for det opplegget vi skisserte for skoleåret 2010/11, og hun ville gjerne begynne som elev i høst under de forutsetningene vi kunne tilby allerede i år. 6) Sondering av mulighet for å leie lokaler utenom skolen for etablering av eventuell gjenbruksbutikk. Under et prosjekt i miljøarbeid vektes idèen om at elever ved Fosen folkehøgskole burde starte og drive en gratis/gjenbruksbutikk. En forutsetning for en slik butikk er sentral plassering i bygda, og det arbeides for å finne en sånn.

5 Høsten -09 1) Kontakt med lærere på entreprenørskapslinjen i Leksand Studiebesøkene i Leksand resulterte i en coachende kontakt som varte hele høsten. 2) To pedagogiske møter med fokus på en eventuell forandring mot en mer entreprenørskapsrettet arbeidsmåte på skolen Diskusjonene i høst har vært av mer praktisk karakter. Vi har blant annet diskutert om entreprenørskapselevene skal bo på internatet eller i rektorboligen som står tom, kostnader for eventuelle reiser, størrelse på timeressurs til deres veiledere m.m. 3) Utforming av tilpasset studieplan for entreprenørskapselev (Solveig) Solveigs individuelle plan ble utarbeidet kun for høsthalvåret, for å gi muligheter for justeringer etter evaluering ved juletider. Denne evalueringen viste at vi vil fortsette på samme vis til våren. Planen innebærer at Solveig deltar som vanlig elev i alle skolens fag utenom valgfag og visse fellesfagsdager. Disse dagene arbeider hun med to egne prosjekt: Hun leder et syverksted i et aktivitetshus for ungdommer i Trondheim, og hun syr om klær til salg privat og gjennom atelièr i Trondheim. Begge prosjektene passer fint i profilen til skolens Håndverk og design linje, og det er læreren på denne linja som gir faglig veiledning. 4) Veilednings-samtaler annenhver uke med Solveig Solveig har også en veilednings-samtale annenhver uke med fokus på entreprenørskap. I tillegg til rapport om framdriften i Solveigs egne prosjekt, fokuserer samtalen på ulike tema som for eksempel økonomi, nettverksbygging, markedsføring og produktutvikling. 5) Oppdatering og systematisering av skolens kontaktnett Skolen har et stort kontaktnett med gamle elever som nå sitter i posisjoner der de kan tilby for eksempel praksisplasser eller mentorskap. Vi har startet et arbeid med å systematisere og oppdatere dette nettverket. 6) Start av valgfaget Se mulighetene og gjør noe med dem! Valgfaget består av to deler som kan velges uavhengig av hverandre. Del 1, som går i høst, tilsikter gjennom diskusjoner og egen refleksjon å øke elevenes bevissthet om egne ressurser og prioriteringer om hva de vil gjøre når de er ferdige med folkehøgskolen. Del 2, som går i vår, tilsikter å styrke de elevene som lurer på om de ikke skal velge høyskole/universitet/arbeid, men vil gå sin egen vei, kanskje som en slags entreprenør.

6 7) Kontakt med foredragsholdere med fokus på entreprenørskap I løpet av våren kommer vi til å ha tre fellesfag for alle elevene med fokus på entreprenørskap. De kommer forhåpentlig til å inspirere, blant annet ved å gi eksempel på hva tidligere elever har fått til. 8) Samarbeid med ungdomsskolen, Frivillighetssentralen og Noris arbeidstreningssenter om en gjenbruksbutikk. Idèen om en gjenbruksbutikk har blitt realisert i høst i et samarbeid med 4 parter. I butikken blir det plass for mer enn gjenbrukssalg, så den blir forhåpentligvis en fin mulighet for de av skolens elever som har lyst til å presentere en idè og få respons på den. De kan for eksempel tilby tjenester og egenproduserte varer, ha handverksutstillinger eller annonsere etter praksisplass og/eller en mentor.

7 3. RAMMEFAKTORER OG FORUTSETNINGER Rammefaktorer Folkehøgskolen Rammefaktorer for entreprenørskapsundervisning i folkehøgskolen mener vi er en del av skoleslagets frie muligheter og samfunnssoppgave slik de kommer til uttrykk i formål for skoleslaget og i skolenes undervisningsvirksomhet slik vi opplever den mange andre folkehøgskoler. Folkehøgskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning og regjeringens Strategiplan for entreprenørskskap i utdanning fra 2004 definerer entreprenørskap slik: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng. At folkehøgskolen med sin målsetting og praksis er en god arena for realisering av slike individuelle og kollektive utviklingsperspektiver i undervisningen er vi ikke i tvil om. Fosen folkehøgskole for Fosen folkehøgskole har entreprenørskapstenkning som usystematisk tema vært en del av årskursvirksomheten i ulike sammenhenger gjennom skolens profil de siste årene. Samfunnspolitisk engasjement for rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling, engasjement i internasjonalt arbeid, livbergingsarbeidet for tradisjonelle håndverk, drift og utvikling av økologisk gårdsdrift, bygging/produksjon og seiling av tradisjonelle åpne bruksbåter som solid og historisk hånd verk og verdibasert friluftsliv er noen eksempler på slik undervisning ved Fosen folkehøgskole. Dette har skapt stort engasjement hos mange elever gjennom disse årene og gitt dem motivasjon, selvtillit og pågangsmot til å etablere egne virksomheter alene eller sammen med andre, eller til å gå aktivt inn i viktig kulturelt og samfunnspolitisk arbeid etter folkehøgskoleoppholdet. Forutsetninger Forutsetningene for entreprenørskapsarbeidet ved Fosen folkehøgskole ligger i hvordan vi har organisert deler av undervisningen bl.annet med tanke på elevenes møte med et ansvarlig produksjonsfelleskap i deler av fellesfagsundervisningen og linjefagsundervisningen på skolen. Å være med på å utvikle, skape og produsere noe alene og sammen med andre som krever grundig planlegging, ansvarlig kvalitetstenkningen og ideutvikling er gode premisser for å kunne systematisere undervisning mot entreprenørskap videre på en god måte. Skolens undervisningspersonale og ledelse har bred realkompetanse innenfor entreprenørskap i bred forstand, og har samtidig formalisert høgskoleutdanning og ulike etterutdanningskurser innenfor ulike områder av entreprenørskapsfeltet. Skolens store frihet til å tilpasse undervisningsform, timeplanorganisering og tidsbruk gir også gode vilkår for å gi undervisningen i entreprenørskap kvalitet og ro til å inspirere og vokse i elevene.

8 4. VURDERING AV PROSJEKTET Prosjektet beskrevet i rapporten avsluttes For skolen fortsettes prosjektet ut årskurset 09/10 før endelig evaluering med tanke på videre utvikling av entreprenørskap ved Fosen folkehøgskole. Det vil si at arbeidet med fullføring av valgfagstilbud, fellesfagsundervisning med entreprenørskapstemaer for alle elevene i vårhalvåret og fullføring av undervisning/ veiledning av elev på årskurset med linjefag Håndverk og design vil gå inn i endelig evalueringsgrunnlag for videre planlegging. 1. Planlegging, og pedagogiske drøftinger har gitt økt bevissthet om muligheten i entreprenørskap som tema i deler av undervisningen ved skolen. Vi ser store muligheter for organisering av entreprenørskapsundervisning både overfor alle årskurselevene gjennom fellesfag, temaperioder, valgfag og utviklingsprosjekter i egen regi, og i samarbeid med lokalsamfunnet og nasjonale/internasjonale organisasjoner og prosjekter. 2. Lærerne har fått økt kompetanse til å se muligheter for å trekke entreprenørskapstemaer inn i egen undervisning der det passer gjennom året. 3. Vi ser at folkehøgskolen har gode muligheter til å bidra som del av det nasjonale skolelandskapet fra grunnskole til høgskole/lærerutdanning og universitet som stadig utvider sin undervisningsaktivitet innenfor entreprenørskap. Forventningene om at vi bør gripe mulighetene og bruke vår frihet og gode pedagogiske rammer til å arbeide med entreprenørskap i folkehøgskolen har vært der lenge. Vi vurderer det slik at dette kan være med å styrke mye av den undervisningen vi og andre folkehøgskoler allerede driver som allmenndannings- og folkeopplysningsskoler på en god måte.

9 5.PROSJEKTØKONOMI/REGNSKAP. Budsjett Vi viser til prosjektsøknaden hvor skolen tiltenkes å bidra med minimum 25% av prosjektkostnaden og Folkehøgskolerådet gjennom prosjektmidler bidrar med 75%. Dette gav en samlet budsjettert prosjektkostnad på kr fordelt som følger: Bruk av bundet tid og konvertert undervisningstid og administrasjonstid inspektør/rektor og øvrig undervisningspersonale 75 timer kr Kontaktmøter med aktuelle samarbeidspartnere innenfor ungt entreprenørskap og andre aktuelle samarbeidspartnere. kr SUM kr Regnskap/tidsbruk Regnskap for planlegging oppstart og første del av prosjektet vår og høst pedagogiske møter med pedagogisk personale konvertert u.v.tid kr Planlegging inspektør og rektor og konvertert undervisning til veiledning inspektør vår og høst timer kr Arbeid med systematisering og utvikling av skolens nettverk med tanke på entreprenørskap 20 timer kr Planlegging gjennomføring og oppsummering av 2 studiebesøk og coaching Lexand entreprenøsskapsskole Sverige kr SUM kr Wiggo S.Larsen rektor

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier

Rapport. Ingrid Helgøy Anne Homme. Rokkansenteret. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Hjem skole-samarbeid for et godt læringsmiljø Evaluering av lokale hjem skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem skole-samarbeid Sluttrapport Ingrid Helgøy Anne Homme Rokkansenteret Stein Rokkan

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer