Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet."

Transkript

1 Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

2 Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker. Åse Sandvik, attføringsleder, bedriftspedagog og aktivitør. Marit Riise Andersen, veileder, ergoterapeut, sykepleier og legesekretær. Annlaug Birkevaag, merkantilansvarlig, bedriftsøkonomi, markedsledelse og organisasjon og ledelse. Liv Bjeldvik Olsen, avdelingsleder tekstil, hjelpepleier med videre utdanning innen psykisk helse. Michael Martinack, avdelingsleder snekkeri, møbelsnekkermester. Ole Steinar Opsal, avdelingsleder service-/ uteavdeling. Agroteknikker og agronom. Jorid Sættem, arbeidsleder /altmulig dame. Kokk. Kurt Ove Karlsnes, arbeidsleder / altmulig mann. Industrimekaniker m/bil. Utgiver: Svanem AS - Redaksjonelt innhold: Svanem AS - Produksjon: stkreativ - en del av avisa Sør-Trøndelag 20 år er ikke lang tid! 1993 ble et merkeår for en samfunnsengasjert Hemnværing. Jeg fikk den store ære å starte opp en ny bedrift på Kyrksæterøra, etter et stort ønske fra den tids NAV og Hemne Kommune. Målet med bedriften var å hjelpe personer inn i det ordinære arbeidsliv, samt å gi et tilbud til uføre personer, som hadde lyst til å ha en trygg og god arbeidsplass å gå til. At det har gått 20 år siden oppstarten er ufattelig, synes jeg. Å være kaptein på laget Svanem AS disse årene har utvilsomt påvirket meg, Vi har likevel ikke klart å komme dit vi er i dag uten alle de gode medarbeiderne i både lederstaben og arbeidstakerne opp igjennom årene. Bedriften har Odd Jarle Svanem. Daglig leder Svanem AS helt klart klatret oppover i divisjonene, om vi fortsetter i fotball termologien. Ikke bare har vi endret tilbudene, ved både de praktiske arbeidsoppgavene og den veiledningen vi gir våre deltakere, men også bygningsmessig har vi utviklet oss i positiv retning. Da vi startet i 1993 var det snekkeriet vi satset på, men det utviklet seg raskt til at vi måtte finne andre arbeidsoppgaver. Overskuddet i regnskapene opp igjennom årene, har hele tiden blitt brukt i bedriften til å utvikle bedre arbeidsplasser tilpasset den enkelte arbeidstaker. Vår største eier Hemne Kommune har vært velvillig til å bidra til denne flotte utviklingen, ved både å kjøpe tjenester og utvide aksjekapitalen. En stor takk til politikkere og administrasjonen i Hemne opp igjennom disse 20 årene. Vår andre eier Snillfjord Kommune, har også bidratt positivt. Svanem AS er en av mange bedrifter (ca.230) i Norge som bruker en felles logo, den røde personen som strekker seg oppover etter nye utfordringer. Når vi ser hvilke allsidige og til dels avanserte arbeidsoppgaver som blir utført rundt om i Norge av våre søsterbedrifter samt utvikling av personer, bidrar det til også utvikling i Svanem AS. Som styreleder i ASVL Midt Norge har jeg god kjennskap til bedriftene rundt om i Midt Norge og kjenner miljøet godt, etter mange år i organisasjonen. Det er en ære å representere Svanem AS når vi blir fremhevet som en positiv bedrift i næringen. Viser til påskjønnelser vi har fått, ved å bli kåret til årets Vekstbedrift i Midt Norge 2007 og årets bedrift i Hemne i Alle tiltaksbedrifter i Norge må ha et godkjent kvalitetssikringssystem, for å levere tjenester til NAV. Svanem AS er ikke lite stolt av å være bedrift nr. 19 som ble Equass godkjent i Norge. Equass står for European Quality in Social Services, som helt klart er det best egnet kvalitetssystem som finnes på markedet og i dag er det 306 godkjente bedrifter. Vi takker for det gode samarbeidet vi har med våre søsterbedrifter som tiltaksarrangører. Svanem AS takker for samarbeidet vi har hatt opp igjennom årene med våre kunder, ingen nevnt og ingen glemt. Viser for øvrig til andre sider i vår jubileumsavis. Som daglig leder vil jeg takke alle styrene bedriften har hatt alle disse årene, hvor de både har fungert som en støtte og hjelp slik styrer skal. Styrelederne har hatt en særstilling i så måte, men alle styrerepresentantenes kompetanse har blitt benyttet ved behov. Svanem AS skal fortsatt satse på kvalitet både på veiledning, tjenester og produkter. Vi er alle forskjellige. Det å passe inn i det ordinære arbeidsliv og finne et arbeid som passer våre evner og muligheter kan ofte være en utfordring for mange av oss. Det kan bli stilt krav og forventninger som kan være vanskelig å møte. Noen kan ha behov som vanskelig kan dekkes på en vanlig arbeidsplass, og våre evner og kompetanse strekker ikke til. Da er det godt at det fins alternativer. Svanem AS gir personer en mulighet til jobb som passer akkurat dem. Her er det tilbud om mange ulike jobber og produksjoner, tilpasset hver enkelt sine muligheter og behov. Noen får varig tilrettelagt arbeid, mens andre får tilrettelagt arbeidstrening for å stå styrket til ordinært arbeid. Snillfjord kommune har tatt et bevist valg når vi ble medeier i Svanem AS. Bedriften er en viktig ressurs og gir trygghet til at vi kan gi tilbud til våre innbyggere. Det ligger mye kunnskap og kompetanse i Svanem AS. De er en samarbeidspartner og støtte for kommunen innen sitt fagområde og vi bruker jevnlig den ressurs og tilbud som Svanem AS gir. Det har også vært i perioder underavdelinger med arbeidsplasser i Snillfjord. Svanem AS gir et tilbud som er viktig for Snillfjord kommune og våre innbyggere både med å gi arbeidstrening og tilpassede arbeidsplasser. Utfordringer og mestring gir utvikling og livskvalitet. Jeg vil takke for den jobben som hver enkelt i Svanem AS gjør og ønsker dere lykke til videre. Ordføreren i Snillfjord John Geir Stølan Svanem AS er en viktig brikke i vårt lille lokalsamfunn. Bedriften har hatt en fin utvikling og fyller på en utmerket måte de behovene vi har når det gjelder arbeid med bistand, avklaring og arbeidspraksis i skjermet virksomhet, arbeidsrettet rehabilitering og varig tilrettelagt arbeid. Dere er opptatt av bredest mulig tilbud til brukerne. Bedriften har vært, og er, opptatt av å bygge opp kompetanse og sette kvalitet i høysetet. Svanem AS er med på å gi innbyggere i Hemne ulike muligheter til å komme i arbeid, og legger til rette for en meningsfull arbeidshverdag for mange mennesker med ulikt behov. Det å ha en bedrift i Hemne som innehar så viktig kompetanse på så mange felt, gjør at jeg føler meg trygg på at brukerne blir godt ivaretatt. Svanem AS har de beste forutsetninger for å være hemnesamfunnet sitt fremste redskap når det gjelder å legge til rette for arbeidstakere som er i ytterkanten av arbeidslivet. Dere har opp gjennom de 20 årene opparbeidet uvurderlig kunnskap og erfaring på feltet. Dette er en kunnskap som vi må ta vare på, slik at personer med nedsatt arbeidsevne sikres et best mulig tilbud i Hemne også i fremtiden. Hemne skal være en trygg og god kommune å bo i. Vi skal tilby trygge, forutsigbare og gode levevilkår for alle innbyggere i alle aldre. I Hemne skal vi bruke Gofot-teorien til Nils Arne Eggen. Vi skal spille på lag og ha fokus på å gjøre hverandre og hemnelaget best mulig. Hemne kommune skal støtte opp under og gi medspillerne på laget trygghet og forutsigbarhet. Gjennom å løfte enkeltindivider inn i en meningsfull hverdag, er Svanem AS en av de viktigste spillerne på dette laget. Jeg er stolt og glad for at Hemne har en vekstbedrift som Svanem AS, og ønsker dere lykke til med fremtiden. Gratulere så mye med de første 20 år. Ordføreren i Hemne Ståle Vaag 2

3 Dagens styre: Bernt Olaf Aune, styreleder i 3 år og i sty-ret i 13 år. Unni Ellefsen, styremedlem i 10 år Svein Johnny Forren, styremedlem i 5 år. Per Arne Kaarstad, styremedlem i 3 år. Hege Daaland, styremedlem i 2 år. Alle styreledere og tidligere styremedlemmer: Aage Schei, styreleder i 2 år fra oppstart. Henry Sødahl, styreleder i 1 av de 3 årene fra oppstart. Egil Hoem styreleder 3 av de 4 årene i styre. Jan Hammerdal, styreleder i 11 av totalt 18 år i styre fra oppstarten. John Lian, styremedlem fra starten og i 10 år. Torger Aarvaag, styremedlem i 13 år. John Halvard Lidal, styremedlem i 11 år. Arbeidsrettet tiltak Ved vår tiltaksavdeling kommer deltakere etter henvisning fra NAV, og vi er i så måte en forlenget arm til NAV. Her får mennesker som enten er sykemeldte eller arbeidsledige, veiledning til veien fram til det ordinære arbeidslivet. Vi har lang erfaring og kompetanse på tilrettelegging, veiledning og oppfølging, og er en godkjent tiltaksarrangør av NAV sine arbeidsrettede tiltak. Vår jobb som veiledere er å få fram ressursene i enkeltmennesket, og gi alle et tilbud om individuell oppfølging. Det å delta i arbeidsrettet tiltak hos oss, kan for mange utgjøre en stor forskjell for hvordan deres yrkesrettede livsløp vil utarte seg i framtiden. Ved å bruke tid i tiltak hos oss, kan du får mulighet til å delta i arbeidspraksis ved de ulike avdelingene ved Svanem, eller ved oppfølging av oss i en ordinær bedrift. Vi mener vi kan bidra positivt til inkludering i det lokale næringslivet, da vi er orientert om hvilken arbeidskraft som er mest aktuell. Arbeidspraksis bidrar til kvalifisering til forskjellige arbeidsoppgaver, og vil på den måten også bidra til at man kan søke jobber med en ny CV og søknad. Det å delta i tiltak gir muligheter for å utforske sine ulike jobbmuligheter og mestring av jobbmengde. Vi ønsker at vi sammen kan tenke nytt, og se muligheter framfør begrensninger. På denne måten mener vi at en kan lykkes i å oppnå en ny start i arbeidslivet. Det å mestre å komme over i arbeidsrettet aktivitet, vil for de fleste bidra til forbedret livskvalitet, både ved at en får nye kollegaer, men også et sosialt samspill med andre. Når en deltar i tiltak hos oss vil en kunne møte og snakke med andre som er i en lignende livssituasjon, noe som for de fleste oppleves som positivt. Etter å ha gjennomført et arbeidsrettet tiltak vil en få en nøytral og dokumentert vurdering av arbeidsevnen. Målet ved deltakelse hos oss, er å fremme en bevisstgjøring om egne ressurser og muligheter, og bidra til å gjenvinne eller beholde arbeidsevnen. For å få kartlagt og avklart individuelle ressurser, benytter vi oss av veldokumenterte kartleggings- og karriereveiledningsverktøy. I tillegg får deltakere delta i aktuell temaundervisning, som eksempel kan være; Stressmestring, Kommunikasjon, Konflikthåndtering, Motivasjon, Arbeidslivets spilleregler og Jobbsø-kerkurs. I tillegg har vi fokus på fysisk aktivitet og livsstil, da god fysisk form er avgjørende for et langt liv i arbeidsaktivitet, og for å unngå sykefravær. I individuelle samtaler er fokuset motivasjon og innstilling til arbeidsaktivitet, og det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med praktisering av kognitiv metode. For enkelte er det en fullstendig holdningsendring som skal til for å bli klar for det ordinære arbeidslivet. Vår erfaring er at rett innstiling betyr suksess i arbeidslivet. De ulike arbeidsrettede tiltakene er nærmere beskrevet på Ved Svanem AS fikk vi et tilbygg i Her har tiltaksavdelingen egne lokaler og inngang. Kantine Wenche er kokk og mentor på vårt kjøkken. I vår kantine selges det lunsj til ansatte hver dag, og varm mat hver torsdag. Wenche er kokk og fungerer som mentor for deltakere i arbeidspraksis ved kantina. Hvilke erfaring har du fra yrkeslivet? Jeg har vært kokk både innen restaurant og hotell bransjen, men de 10 siste årene i jobb var jeg på kjøkkenet ved Hemne Helsesenter. Hvorfor Svanem AS? Etter å ha deltatt på avklaringstiltak ved Svanem ble jeg ufør for 5 år siden. Jeg ble kjempeglad for å få tilbudet om en jobb i kantina på en VTAO (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedritf) plass. Her kan jeg bruke mine erfaringer til både å veilede andre og fortsette i yrket jeg har likt siden barndommen. Marit og Roger i dialog på undervisningsrommet Mange nye muligheter Wenche og Liv Oddny forbereder dagens lunsj. Hva føler du er det viktigste du kan bidra med i Svanem AS? Viktigste er nok at jeg kan bidra med mine kunnskaper om ernæring, sunt kosthold og kostnader ved matlaging. Ser at mange ungdommer har behov for veiledning innen kosthold. Hvordan føler du det er å jobbe på Svanem AS? Er glad for få arbeide deltid med det jeg trives med. Om jeg har en tung dag, er det så godt å komme seg hit og dagen blir mye bedre. Treffer mye folk og det er et kjempegodt arbeidsmiljø. Mette har jobbet på Innkjøpslaget/ Felleskjøpet siden 2011, Hun startet sin karriere der igjennom arbeidsutprøving da hun var i tiltak på Svanem AS. Etter at Innkjøpslaget endret status som Felleskjøpet var det naturlig at Mette fortsatt var en del av arbeidsstokken, òg hun jobber nå som Nestsjef i avd. Kyrksæterøra Mette startet på Tiltak etter å ha vært ute fra arbeidslivet en periode. Hun ble henvist fra Nav Aure, og etter en avklaringsrunde her på Svanem AS falt valget på Innkjøpslaget som en aktuell praksisplass med oppfølging fra en veileder på Svanem AS. Mette hadde godt kjennskap til Innkjøpslagets varesortiment og følte en trygghet med dette, hennes utfordring i starten var å klare å stå i jobben hver dag, men dette løste hun med å ha en progresjon angående arbeidstid og ansvar. Mettes endringsprosess da hun var i tiltaket gikk mye på at hun ble mer bevisst og tryggere på egne ressurser Dette skjedde ved at hun fikk individuell oppfølging fra veileder og hun fikk delta i gruppesammenhenger der deltakerne støttet hverandre og som igjen bidro til å utvikle en egen trygghet. 3

4 Ledig stilling for en med uføretrygd En av våre arbeidstakere går av med pensjon og vi ønsker derfor søkere til stillingen. Stillingen er i utgangspunktet innen snekkeriet, men også andre yrkesfelt kan vurderes. Det kreves ingen formell kompetanse, da opplæring vil bli gitt. Ta kontakt, for en trivelig prat. Mange nye muligheter Tlf Mob Fordeler med å jobbe i Svanem AS: Trivelig sosialt arbeidsmiljø. Kan tjene penger i tillegg til trygden. Allsidige arbeidsoppgaver innen mange yrkesfelt. Prøve et praktisk arbeid som du har hatt lyst til å forsøke. Kompetanseheving ved å kunne delta på kurs. Positiv opplevelse Line Myrhaug Jobber som baker, men drømmen er snekker Mentor Oddvar Forren og lærling Line. Line har jobbet ved Børset Bakeri siden Hun synes det er positivt å være i jobb og tjene egne penger. NAV oppfordret til å starte i arbeidsrettet tiltak ved Svanem AS våren i 2010, noe hun var glad for å starte opp med, etter å ha vært hjemme i et år. Hennes førsteinntrykk var at Svanem AS var en god arbeidsplass, med godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet var for henne en viktig faktor, da hun hadde erfaring med det motsatte. Hun var godt fornøyd med oppfølgingen hun fikk på Svanem AS og jeg fikk bestandig hjelp og et godt svar om det var noe jeg lurte på. Line har fagbrev som møbelsnekker, og etter veiledning falt det naturlig at hun fikk arbeidspraksis ved vårt Snekkerverksted. Her opplevde hun å få god opplæring i snekkerfaget av vår mentor på avdelingen, som er Oddvar Forren. Hun opplevde at han tok seg tid til henne, og gav henne god veiledning. Som mentor gav han henne troen på seg selv, og at hun etter hvert ble trygg på egne handlinger. Line merket godt at hun forandret seg underveis i tiltaksperioden, fordi hun møtte folk som hadde tro på hennes kompetanse. At jeg en dag skal arbeide som snekker, det har jeg stor tro på, nå når jeg vet at jeg håndterer yrket. Jeg er blitt lykkelig, og har fått snill kjæreste, hjem, hest, hund og det jeg ønsker meg. Nå har jeg slått meg til ro og har kjæreste, og gode venner rundt meg. Spesielt en god venninne som jeg traff på Svanem AS. 4

5 Tilbakemelding via e-post fra kunde Eivind den 28.januar 2013 kl Hei! Du må hilse tilbake til fagfolkene på verkstedet, at min Stihl MC 260 har aldri vært så bra siden den var ny. Har hele tiden slitt både med tomgang, akselerasjon og start. Har hatt den inne hos flere for justering, uten at den er blitt helt bra. I helgen har jeg brukt den mye, og det var som en ny innkjøpt sag. Feilfri tomgang, akselerasjon og start. Helt perfekt :-) Med vennlig hilsen Eivind H. Småmekanisk verksted Kurt Ove og Rolv i full gang med servicearbeid. Her skal vi ikke si at det ikke er prøvd, som ordtaket for Hemne har en ordlyd på. Vår oppgave er å hjelpe å bedre, og kanskje bevisstgjøre interessen ved å skruve og vedlikeholde småmotorer og pumper. På småmekaniske verkstedet jobbes det med gressklippere, snøfresere, motorsager og høytrykksvaskere osv. av de fleste merker. Vi ønsker ikke å gå i andres bedrifters varemerker, men det skal sies at om kunden ønsker å få det gjort av oss, skal vi hjelpe de. Hittil har vi hatt jevn strøm av alle typer produkter ut over de merkene vi har serviceavtale med. Avtale har vi med Stihl, Viking, Honda, John Deere, Flymo, MTD, Stiga og motorene til Briggs og Stratton. Vi satser på dette med reparasjon av småmekanisk maskiner og derfor har vi en mening om at vi ikke skal selge noen av merkene. Kyrksæterøra er logistikk knutepunkt mellom Trondheim Kristiansund. Lett å sende hit utstyr for reparasjon, noe vi allerede har registrert. Rolv leter opp og bestiller deler for hurtig levering. Arbeidsoppgaver Vår ute-/serviceavdeling har utviklet seg positivt fra den spede begynnelse. Fra å bare ha oppdrag med plenslått, har vi nå kjøring av klær til vask, for Hellandsjø Skinnsøm fra forskjellige bedrifter i Hemne. Vi driver Gjenbrukstorget for Hamos, som er en fin utprøvingsplass med mange varierte arbeidsoppgaver. Svanem AS tar på seg plenslått for firma og privatpersoner. Vi tar også på oss vårpuss, som raking av plen, fjerning og klipping av hekker. Fjerner også trær og busker etter ønske fra kundene. Svanem AS produserer ved i 1000 liters storsekk for salg. Vi kjører ut pallene til deg, mot et lite tillegg i prisen. Vi selger også ved i 40 liters sekker. Kjøper du 10 sekker eller mer, kjører vi det ut gratis til deg hvis du bor i Kyrksæterøra sentrum. Vi bringer utenom sentrum etter avtale og avtalt pris. Serviceavdelingen samarbeider med de andre avdelingene i bedriften som småmekanisk verksted og snekkeriet. Servicegjengen hjelper våre kunder med transport av våre varer og henting av utstyr, som både skal repareres og leveres. Stig Roar er en av mange sjåfører på traktorer. Utegruppen med leder Ole Steinar klar til å kjøre ut til kunden. En hjelpsom Frode på torget. 5

6 Samarbeid er viktig for felles utvikling Svanem AS takker alle våre samarbeidspartnere for flere år med konstruktivt samarbeid. Spesielt vil jeg takke de som i dette avisinnstikket har benyttet anledningen for hele huset til å peke på vårt samarbeid. for hele huset Vi gratulerer og takker til ferien! Bestill nå for godt samarbeid over lang tid! Tlf Åpningstider: Man-fre: Torsdag 8-19 Bestill nå få nytt kjøkken få nytt kjøkken til ferien! Lik oss på Tlf Åpningstider: Man-fre: Torsdag 8-19 Lik oss på Vi gratulerer og takker for fortsatt godt samarbeid! Vi gratulerer og takker for samarbeidet med driften av torget i Hemne Hemne gjenbrukstorg Åpningstider Tirsdag: 9-19 Fredag: 9-16 Lørdag: 9-14 i oddetallsukene Vi gratulerer og takker for samarbeidet! / Tlf

7 Tekstilavdeling Sitteunderlag på bestilling Turid Renate gjør ferdig et sitteunderlag. Marit i ferd med å planlegge strikkeoppskrift. Arbeidsleder Jorid ved strikkemaskinen. Vognteppe / barnepledd. Gjennom produksjon av tekstil produkter, ønsker vi at deltakerne kan ta i bruk og utvikle deres arbeidsressurs og samtidlig få følelsen av mestring og tilhørighet. Vi lager for det meste strikkeprodukter. Vi har 2 datastyrte elektroniske strikkemaskiner. Det lages sitteunderlag med navn og eller forskjellige motiver. Barnepledd / vognpledd, store pledd og ull-bukser. Det strikkes / hekles også for hand, som sokker, luer og gryteunderlag. Mye av arbeidsoppgavene her er monteringsoppgaver, som for eks sammensying av sitteunderlag. Vi tar i mot bestillinger på alle produkter, der kundene kan velge farge / motiver. Dette er fine gaveartikler / julegaver. Deltakere som er på andre tiltak her på Svanem AS kan ha utprøvingstid ved tekstilavdelingen, der de kan prøve seg ut i omsorgsyrket eller har et ønske om å prøve ut sine kreative evner. Tekstilavdelingen deltar også i vasking av arbeidsklær for deltakerne og renholdet på alle avdelinger. Vi har også tilbud om kreativ utfoldelse i form av maling eller krakelering på lerret. Vi tar i mot delproduksjon fra Hellandsjø Skinnsøm. Produktene selges hos gava og Tølo. Ola Sødahl, NAV leder i Hemne og Snillfjord Ett av målene til NAV er «Arbeid først» Hva betyr dette i samarbeidet mellom Svanem AS og NAV? Svanem AS som en tiltaksbedrift er svært viktig for at NAV oppnår sitt mål. I forhold til avklaringsbiten og arbeidspraksis, betyr Svanem AS mye for å hjelpe deltakerne inn på arbeidsmarkedet. Viktig at Svanem AS har et bredt tilbud internt og vi ser at også Svanem AS bruker aktivt andre eksterne bedrifter, for å avklare deltakerne. De relasjonene som Svanem AS har med arbeidslivet er viktig for at deltakerne kan ha arbeidsutprøving i ordinære bedrifter, og som kan bidra til et fremtidig yrkesvalg. NAV leder i Hemne og Snillfjord Snekkeri På snekkerverkstedet lager vi forskjellige treprodukter som hyller, vaskestoler, benker og kister for salg i egen butikk, glasslister til vinduer for Lian Trevarefabrikk AS og lufterister til kjøkkenprodusenter over hele landet. I samarbeid med en tilsvarende tiltaksbedrift på Nordmøre, Varde AS, produserer vi lekebiler for salg til kjøpesentre og barnehager etc. i inn- og utland. Ingrid kapper deler til Lian. Christer freser spiler til lufterister Linda kapper glasslister til Lian. Benker til Sodin Skole 7

8 Hos Gava og Tølo finner du gaver til alle anledninger. Mange fine gaveartikler i glass og keramikk, direkte fra kunstnere. Åpningstider Hverdager kl Lørdager kl Vi gratulerer Svanem AS med 20-årsjubileet og ser frem til fortsatt godt samarbeid NAV Hemne og Snillfjord takker for samarbeidet i 20 år og ønsker lykke til videre. Vi gratulerer Svanem AS med 20-årsjubileet og ser frem til fortsatt godt samarbeid Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Telefon: , Telefaks: E-post:

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

...er mye, mange og mangt

...er mye, mange og mangt ANNONSEBILAG en avis fra Norservicegruppen Kvalitet, miljø og sosialt ansvar Side 8. Elbilkongene Side 14. Kaffe? Side 6....er mye, mange og mangt Veien til jobb Side 4. Jeg gleder meg til mandagsmorran

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Ambulansen blir til ENTER

Ambulansen blir til ENTER ENTER MONTERING KANTINER et magasin MONTASJE fra IKT enter kompetanse Norges mest moderne attføringsbedrift 01/2013 Ambulansen blir til Nei, Murat Tunc i Enter eier ikke denne ambulansen. Men det skulle

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Fra fritid til arbeid, noe for NAV?

Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Fra fritid til arbeid, noe for NAV? Publisert i Fontene 11/07 Tina Hjelmeland Opplevelse av mestring er et viktig element for å få mennesker ut av isolasjon og over i sosiale relasjoner, og kanskje også

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer