KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG"

Transkript

1 KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE Hebekk skole PREKVALIFISERING Saksnr 16/421

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET Innbydelse Oppdragsgiver Anskaffelsens formål og omfang Orientering om prosjektet Krav ved gjennomføringen av prosjektet Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen Kontraktsperiode Kunngjøring Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av kvalifikasjonsgrunnlaget Krav om lærlingordning Etiske krav REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN Prosedyre Frist for forespørsel om deltakelse Innlevering av forespørsel Valg blant overtallige kvalifiserte entreprenører Opplysningsplikt Taushetsplikt Entreprenørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver Frist for begjæring av midlertidig forføyning KRAV TIL entreprenøren Generelt om kvalifikasjonskrav Obligatoriske og ufravikelige krav Andre kvalifikasjonskrav Krav knyttet til entreprenørens organisatoriske og juridiske stilling Krav knyttet til entreprenørens økonomiske og finansielle stilling Krav knyttet til entreprenørens tekniske/faglige kvalifikasjoner OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV FORESPØRSLENE Registrering og åpning av forespørsler Avvisning Vedlegg Bilag A-E for utfylling Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 2

3 1 OPPDRAGET 1.1 Innbydelse Ski kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med bygging, rivning m m Hebekk skole ved Hebekk i Ski. Konkurransen er sendt til kunngjøring i DOFFIN og TED den Oppdragsgiver Ski kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av Hebekk skole. Ski kommune er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Ski kommune har sirka innbyggere, mens det bor omtrent mennesker i hele Follo. Kommunens samlede areal er 165,5 km2. Virksomhet eiendom ivaretar kommunens bygg både vedrørende investeringer og forvaltning. Oppdragsgivers kontaktperson for dette anbud er Navn : Ulla Listerud E-postadresse : Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen per e-post. Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos Oppdragsgiver enn nevnte kontaktperson. 1.3 Anskaffelsens formål og omfang Orientering om prosjektet Ski kommune skal bygge nytt skolebygg/tilbygg på Hebekk Skole i Ski. Hensikten med prosjektet er å oppføre nytt bygg enten som frittstående eller som tilbygg til eksisterende bygg. Ski kommune vil være byggherre/oppdragsgiver. Barneskolen er i dag en 2 - parallell skole og skal i forbindelse med prosjektet utvides til 3 - parallell skole, og det skal tilrettelegges for senere utbygging til en 4 - parallell skole. Skolen har i dag ca 400 elever og blir ca 600 når prosjektet er ferdig. Skolen skal være i drift mens prosjektet pågår med unntak av rivning som må gjøres i skolens sommerferie Skolen består i dag av bygg som følger med aktiviteter som skal gjøres/ikke gjøres i prosjektet: Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 3

4 - 2 eldre bygg fra 1964 og 1970, inkludert et tilfluktsrom i det ene bygget, 1442 m2. Byggene med tak skal rives. Det må gjøres i skolens sommerferie SFO/93 bygg, 181m2, skal være som det er og ikke en del av dette prosjekt bygg-2027m2- Leverandør skal utarbeide mulighetsstudie/skisser for rehabilitering. - Et nytt bygg / tilbygg, estimert ca 3800m2 som skal være modulbygg, inkludert gymsal med garderober og treningsrom på m2 og spesialavdeling for elever med autisme m2. Autismeavdeling skal bygges for 6-8 barn. Dette bygg skal også inneholde de deler av skolen som i dag holder til i midlertidige paviljonger på skoleområdet. Foreløpige tilbakemeldinger fra brukerne tilsier et ønske om volum som er større enn m2. Dette må dog utredes mer i forprosjektet. - I forbindelse med prosjektet vil det også bli aktuelt med noen endringer på uteområdene på skolen. Dette inngår som del av prosjektet, men endelig omfang er ikke avklart. - I dag leies noe midlertidige paviljonger. Disse skal leies videre og kostnaden er en del av rammen. I tillegg må også nye paviljonger leies for å dekke behovet for midlertidige erstatningslokaler frem til overtakelse av skoleanlegget. Ski kommune har rammeavtale med leverandør av paviljonger og gjør avrop når nye paviljonger må leies. Dette avrop er ikke en del av avtalen med entreprenøren. Kostnadene i forbindelse med dette er en del av totalrammen. Valgt entreprenør skal forholde seg til rammeavtalsleverandørene ved behov. Det vil ikke bli lagt opp til at prosjektet skal oppfylle noen spesielle miljøkrav (BREEAM, passiv hus standard etc.) utover det som fremkommer i TEK 10 og andre forskrifter og krav Det er ingen spesielle kjente utfordringer med prosjektet utover at bygging og rehabilitering skal skje mens det er full drift av skolen. Det er utført undersøkelser av grunnforhold og fundamentering. Leverandør skal videre utrede og kvalitetssikre grunnforhold, samt sikre at nytt bygg/tillbygg er innenfor tillatt regulering. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente alle tillatelser og godkjenninger fra bygningsmyndighetene, og å ha de nødvendige tillatelser fra kommune og eksterne instanser som for eksempel Statens vegvesen, fylkeskommunen etc. Området hvor skolen ligger er et boligområde med trange adkomstveier. Det er i tillegg mye anleggstrafikk i området grunnet arbeider i regi av Statens Vegvesen og Ski kommune. Entreprenør må derfor ta høyde for dette i forhold til sikkerhet under bygge- og riveperioden. Det vil også være nødvendig å foreta en støyanalyse fra jernbanen i forbindelse med utforming av bygget. Entreprenøren skal utarbeide søknader om offentlige midler. Dette arbeidet koordineres med Ski kommune v/ kulturavdelingen. Ski kommune sender søknad og det er Ski kommune som søker om spillemidler i etterkant. Valgt leverandør blir ansvarlig for prosjektering, rivning, bygging og prøvedrift. Leverandørens prosjektleder vil være prosjektets ansvarlige prosjektleder, men prosjektet skal Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 4

5 utvikles i nært samarbeid med byggherre, representanter for brukerne, eiendomsavdelingen i Ski Kommune og eksterne instanser som for eksempel Statens Vegvesen, fylkeskommunen etc. Det foreligger pr. i dag ingen skisser/tegninger av ønskede løsninger. Det er utarbeidet et foreløpig rom- og funksjonsprogram, men en sentral del av forprosjektet er også å videreutvikle dette slik at man får mest mulig ønskede kvaliteter innenfor kostnadsrammen. Gjennom arbeidet i forprosjektfasen vil det bli lagt vekt på å utvikle det nye bygget/tilbygget, som tilfredsstiller byggherrens ønsker om et funksjonelt, moderne og fremtidsrettet bygg som vil passe godt sammen med den bygningsmasse som skal beholdes. Det er et krav at prosjektet er ferdig til skolestart august Forprosjekt starter umiddelbart etter kontraktsignering. Entreprenøren må planlegge sluttfase til forprosjekt utefra ferdigstillelsesdato. Prosjektets totale kostnadsramme er ca 147 millioner NOK eks mva. Det er opp til partene å planlegge og gjennomføre prosjektet slik at dette ikke overskrides. Prosjektet har politisk godkjenning i Ski kommunestyre, og kan igangsettes så fremt endelig avtalt prosjekt er innenfor godkjent ramme gitt av Kommunestyret. Det tas forbehold om at dersom prosjektet overstiger budsjettrammen, har Ski kommune rett til å stoppe prosjektet. Det samme gjelder dersom partene ikke klarer å oppnå enighet i ønskede kvaliteter innenfor kostnadsrammen, eller andre uventede forhold skulle oppstå. Leverandør vil da bli honorert for utførte arbeider. Forprosjektet må godkjennes av rådmanns ledergruppe i Ski kommune før igangsettelse av byggfasen Prosjektets organisasjon, entreprise- og kontraktsform Prosjektet skal gjennomføres med en samspillsavtale, basert på NS Samspillsmodellen karakteriseres ved at en samspillsentreprenør bringes tidligere inn i prosjektet enn ved mer tradisjonelle gjennomføringsformer. Samspillsentreprenøren setter sammen og leder en gruppe av underleverandører bestående av alle relevante fag for samspill, prosjektering og gjennomføring, dvs. arkitekt, tekniske fagrådgivere og tekniske entreprenører. Denne gruppen kalles Samspillsentreprenør og det er Samspillsentreprenøren som er Oppdragsgivers kontraktspart. Samspillsentreprenøren skal sammen med Oppdragsgiver utvikle skisseprosjektet til et forprosjekt, slik at alle parters erfaring og kompetanse tilflyter prosjektet på et tidligst mulig stadium hvor prosjektet reelt kan påvirkes i størst mulig grad. Forutsetninger for en vellykket samspillsprosess er at den bygger på åpenhet, tillit og felles målforståelse mellom alle berørte parter. Dette er grunnlaget for å oppnå et bygg som tilfredsstiller angitte krav til økonomi, kvalitet og tid. Hvordan dette skal følges opp og måles underveis i prosessen beskrives i konkurransegrunnlaget. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 5

6 SAMSPILLKONKURRANSEN Konkurransen og utførelsen gjennomføres i fire steg: Steg 1. Prekvalifisering Interesserte samspillsentreprenører (tilbydere) setter sammen og leder en gruppe av alle relevante fag for samspill, prosjektering og gjennomføring; dvs. arkitekt, tekniske fagrådgivere og tekniske entreprenører. Tilbyderne søker om å bli prekvalifiserte på grunnlag av kvalifikasjonskrav som fremgår av dette dokumentet. 5 av de kvalifiserte tilbyderne som best oppfyller kvalifikasjonskravet angitt i punkt nedenfor, inviteres til å delta i den begrensede tilbudskonkurransen om valg av Samspillentreprenør. Steg 2. Begrenset konkurransen om valg av Samspillsentreprenør De prekvalifiserte gruppene vil bli invitert til deltakelse i en begrenset tilbudskonkurranse om valg av Samspillsentreprenør. Konkurransegrunnlag vil blant annet inneholde: Foreløpig rom og funksjonsprogram Tekniske fellesbestemmelser Overordnet kravspesifikasjon Utkast til avtaledokument i samspillsfasen Tildelingskriterier for konkurransen De endelige tildelingskriterier for valg av Samarbeidsentreprenør vil, som nevnt, bli beskrevet i konkurransegrunnlaget, men de vil i prinsippet bestå av tre hovedelementer: Pris Kompetanse Oppgaveforståelse Steg 3. Samspill - Fase 1. Forprosjekt Samspillsentreprenøren som blir utpekt som vinner i Steg 2, skal i Fase 1 av samspillet, sammen med sin gruppe og Oppdragsgiver, utvikle et forprosjekt. Forprosjektet avsluttes med en omforent målsum, inkludert beskrivelse og avtaleutkast for gjennomføring. De elementer som inngår i målsummen skal være åpne og kjente for partene. Dette skal skape klarhet, forutsigbarhet, og forebygge tvister. Så langt målsummen er innenfor prosjektets totale ramme er det Oppdragsgivers prosjektleder som godkjenner denne. Dersom avtale om gjennomføring ikke godkjennes, vil oppdragsgiver honorere for utført arbeid i henhold til kontraktens forutsetninger. Alt utarbeidet materiale og rettigheter til dette, tilfaller oppdragsgiver. Steg 4. Samspill - Fase 2. Detaljprosjektering og gjennomføring Etter at prosjektet har blitt godkjent, foretar Oppdragsgiver en bestilling for detaljprosjektering og bygging av det godkjente forprosjektet. Honorering Den begrensede konkurransen honoreres ikke. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 6

7 Samspill Fase 1 forprosjekt honoreres etter medgått tid som avtales i kontrakt Samspill Fase 2 gjennomføring honoreres i henhold til målsumprinsipp med incitament, alternativt fastpris. Oppdragsgiver har to alternative modeller for hvordan vederlag og prosess skal foregå etter inngått kontrakt: 1. Vederlaget for kontrakten vil i all hovedsak være basert på dokumentert selvkost for egne arbeider, avregnet i henhold til tilbudte timesatser og påslag for innkjøpte ytelser. Dokumenterte virkelige kostnader skal måles mot avtalt målsum basert på gjennomført forprosjekt. En viktig del av økonomiavregning og -rapportering av kontraktarbeidet vil være at det er full åpenhet mellom Oppdragsgiver og Samspillentreprenøren inkludert dennes rådgivergruppe, om alle forhold; det vil si et åpen bok prinsipp. Ut i fra målsum vil det etableres en incitament-/bonusavtale som vil bli nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget som sendes prekvalifiserte samspillsentreprenører. 2. Vederlaget for kontrakten vil være den fastsatte målsum. Kontrakten betraktes som en ordinær totalentreprise etter inngåelse av samspillskontrakt. I konkurransegrunnlaget for trinn 2 vil det bli opplyst om hvilken av de to modellene som skal gjelde for kontrakten Krav ved gjennomføringen av prosjektet Oppdragsgiver vil inngå en kontrakt med Samspillsentreprenøren, som med sin prosjekteringsgruppe vil igangsette planlegging og utarbeidelse av forprosjekt. Samspillsentreprenør skal forestå den totale koordinering og planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeidene. Dette inkluderer ansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift og rettidig overlevering i henhold til kontrakt for samtlige arbeider. Samspillsentreprenøren skal ha en administrasjon og byggeplassledelse som skal ivareta alle forhold knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Samspillsentreprenøren skal stå for all felles rigg, drift og byggeplassadministrasjon samt innhente alle nødvendige tillatelser for arbeidene på byggeplassen. Prosjektets nøkkelpersonell må inneha nødvendig kompetanse, og alle må være trygge på grunnprinsippene for samspillsentreprise. Prosjektet vil jobbe tettere enn i en tradisjonell entreprise, og det er derfor viktig at teamet består av personer med riktig kompetanse, samarbeidsvilje og -evne. Riktig sammensetning av personene i prosjektet er et absolutt suksesskriterium. Prosjektledelsen og den enkelte medarbeider må være innforstått med hvordan man gjennomfører en entreprise etter samspill. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 7

8 Det skal etableres en styringsgruppe som vil bestå av representanter fra Oppdragsgiver og representanter fra Samspillsentreprenøren. Deltagere og møtestruktur for styringsgruppen fastsettes ved oppstart av fase 1 - forprosjektfasen. Samspillsentreprenøren skal i fase 1 forprosjektfasen - være med å videreutvikle det foreliggende materialet og avslutte dette med en forprosjektrapport, detaljerte tegninger, beskrivelser og en målsum. 1.4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen Nedenfor fremdriftsplan er tentativ. Del 1 Del 2 Dato/frist Aktivitet 8.2 Konkurransedokumentet tilgjengelig på DOFFIN/TED 18.2 kl 12 Befaring 11.3 kl 12:00 Frist for forespørsel om å delta Evaluering av kvalifikasjon og utvelgelse av entreprenører Uke Utsendelse av invitasjon til å innlevere tilbud kl 12 Befaring 2.5 kl 12:00 Tilbudsfrist Tilbudsevaluering og valg av tilbud 10.5 og 11.5 Presentasjoner av team og tilbud, ev avklaringer Uke 19/20 Snarest mulig etter karenstidens utløp Uke 21/22 Utsendelse av tildelingsbrev Karensperiode (minimum 10 dager etter tildelingsbrev er sendt ut) Kontraktsinngåelse Oppstart av kontrakt Tilbudsbefaring oppmøte på Hebekk skole, adresse; Sørjordet 7, 1400 Ski. 1.5 Kontraktsperiode Hele prosjektet skal stå ferdig til skolestart august Entreprenør må planlegge utefra prosjektets ferdigstillelse. Dersom entreprenøren planlegger arbeid i fellesferie for å klare ferdigstillelsesfristen, må det meldes til Ski kommune. 1.6 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED-databasen, se Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 8

9 1.7 Tilleggsopplysninger Dersom tilbyder finner at kvalifikasjonsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Oppdragsgivers kontaktperson. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes «Tilleggsopplysning i konkurranse Prekvalifisering Hebekk skole og sendes til Oppdragsgivers kontaktperson. Det oppfordres om at spørsmål til kvalifikasjonsgrunnlaget rettes til Oppdragsgivers kontaktperson senest 8 dager før utløpet av fristen for inngivelse av forespørsel om deltakelse i konkurransen. Dersom det oppdages feil i kvalifikasjonsgrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til Oppdragsgivers kontaktperson. 1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av kvalifikasjonsgrunnlaget Innen innleveringsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer av kvalifikasjonsgrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer vil bli publisert på Doffin. 1.9 Krav om lærlingordning Ski kommune vil stille kontraktkrav til at Samspillsentreprenøren senest innen 10 dager etter kontraktsignering skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i det land Samspillsentreprenøren kommer fra. Det vil også være krav til minst 1 lærling i dette konkrete prosjekt Krav til maksimalt antall underleverandører Ski kommune vil stille kontraktskrav til antall ledd av underentreprenører, maksimalt 2 ledd Etiske krav Samspillsentreprenøren skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og plikter å sørge for at det samme gjelder i leverandørkjeden. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 9

10 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Prosedyre Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 16.juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, samt de bestemmelser som fremgår av dette prekvalifiseringsgrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyre for begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. Anskaffelsesprosedyren tillater i trinn 1 alle interesserte leverandører å innlevere forespørsel om deltagelse i konkurransen. Oppdragsgiver vil av de mottatte forespørsler om deltakelse i konkurransen invitere inntil 5 av de kvalifiserte leverandører som best oppfyller de tekniske og faglige kvalifikasjonene til å inngi tilbud. Prekvalifiseringen tillater kun de kvalifiserte og inviterte leverandører til å delta i den begrensede konkurransen. Prosedyren tillater ikke forhandlinger. 2.2 Frist for forespørsel om deltakelse Siste frist for innlevering av forespørsel er fredag kl 12:00. Forespørsel skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av fristen. For sent innkomne forespørsler vil bli avvist. 2.3 Innlevering av forespørsel Forespørselen skal være skriftlig og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte entreprenøren. Forespørselen skal avgis i lukket forsendelse og være merket Hebekk skole. Forespørselen skal være på norsk og leveres i 2 eksemplarer på papir. Forespørselen skal i tillegg leveres elektronisk på minnepinne i pdf-versjon eller tilsvarende. Ved motstrid rangerer papirversjonen foran den elektroniske versjonen. Forespørselen skal leveres innenfor åpningstid som er kl 08:00 15:45: Ski kommune, Rådhuset Idrettsveien 8, 1400 Ski. Forespørselen kan også sendes per post. Vennligst noter at tilbyder selv har ansvar for at forespørselen er stemplet inn hos Ski kommune innen angitt tidsfrist. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 10

11 Ski kommune v/innkjøpsavdelingen. Postboks Ski Følgende skal vedlegges forespørsel om deltakelse: Dokumentasjon Jf. Pkt. Skilleark Skatteattest og merverdiavgiftattest Jf. Pkt Dokumentasjon på entreprenørens organisatoriske og Jf. Pkt juridiske stilling Dokumentasjon på entreprenørens finansielle og Jf. Pkt økonomiske stilling Dokumentasjon på entreprenørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Jf. Pkt Entreprenøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i kvalifiseringsgrunnlaget besvares/belyses. Manglende eller mangelfull innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning. 2.4 Valg blant overtallige kvalifiserte entreprenører Dersom fler enn 5 er kvalifiserte vil Oppdragsgivere invitere inntil 5 av de kvalifiserte tilbyderne som best oppfyller kvalifikasjonskravet i punkt Krav knyttet til entreprenørens tekniske/faglige kvalifikasjoner til å inngi tilbud. 2.5 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en begrunnelse dersom forespørsel om deltakelse avvises, forkastes eller konkurransen avlyses. 2.6 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven 13. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 11

12 2.7 Entreprenørens tidligere oppdrag for oppdragsgiver Dersom entreprenøren har gitt råd ved utarbeidelsen av spesifikasjonene i denne konkurransen, vil han kunne være utelukket fra å delta, jf. forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. Det er ingen entreprenører som er i en slik stilling i denne konkurransen. 2.8 Frist for begjæring av midlertidig forføyning Ønsker entreprenøren å begjære midlertidig forføyning mot en eventuell avvisning av entreprenøren eller forkastelse av forespørselen om deltakelse i konkurransen, må det skje innen 15 dager, jf. forskrift om offentlige anskaffelser KRAV TIL ENTREPRENØREN 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Entreprenørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Dersom entreprenøren støtter seg på underleverandør(er) i oppfyllelse av kvalifikasjonskravene angitt nedenfor skal det utfylles forpliktelseserklæring(er) i henhold til Bilag C, samt fremlegges dokumentasjon i henhold til punkt 3.2 for underleverandøren(e). 3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Entreprenøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatteog merverdiavgiftsinnbetaling Dokumentasjonskrav Skatteattest for henholdsvis skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder gamle. Attestene fås ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret. Utenlandske entreprenører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 12

13 3.3 Andre kvalifikasjonskrav Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen Krav knyttet til entreprenørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Entreprenøren skal være et lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor entreprenøren er etablert Krav knyttet til entreprenørens økonomiske og finansielle stilling Krav Entreprenøren skal ha god økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten samt være Kredittverdig og ha rating karakter "kredittverdig" eller bedre i henhold til Proff forvaltning sin vurdering eller tilsvarende fra annet kredittopplysningsfirma Dokumentasjonskrav Foretakets 2 siste årsregnskap inklusive noter, styrets årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. Og Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 6 mnd., og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente egen kredittvurdering og ytterligere informasjon for å verifisere tilbyder tilfredsstiller kravene, dersom det anses nødvendig. Dersom entreprenøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 13

14 3.3.3 Krav knyttet til entreprenørens tekniske/faglige kvalifikasjoner Dette krav er utvelgelsesgrunn for prekvalifisering dersom mer enn 5 er kvalifiserte. Krav Entreprenør skal ha kompetanse og erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet, vanskelighetsgrad og omfang, det vil si: Samspillsentreprise/ partnering Modulbygg Det nye bygget/tilbygget skal være modulbygg Prosjektering og bygging av skolebygg eller tilsvarende/andre bygg som er relevante for dette oppdrag Dokumentasjonskrav En oversikt over de viktigste relevante prosjekter gjennomført de siste 5 år. Utdypende beskrivelse av 3 prosjekter, fra oversikten (bruk vedlagte skjema), hvor det skal oppgis: Prosjektets navn Entreprenørens rolle og oppgaver i prosjektet Beskrivelse av type byggeprosjekt Entrepriseform (for eksempel samspill) Kontraktens størrelse Prosjektets størrelse i bruttoareal og kostand Dato og sted for utførelsen Hvorvidt arbeidene er utført i henhold til avtalt tid Hvorvidt arbeidene er utført i henhold til avtalt pris Navn på oppdragsgiver Referanseperson skal oppgis for prosjektene, og Ski kommune gis fullmakt til å kontakte vedkommende. Minimum 3 prosjekter må ha vært minimum 80 mill.kr Leverandøren skal ha et miljøledelsessystem Dersom miljøsertifisert vedlegges kopi av miljøsertifisering Dersom leverandør ikke er sertifisert skal en kort redegjørelse vedlegges som beskriver hvordan miljø ivaretas i bedriftens virksomhet og ved produksjon/salg av varer og/eller tjenester Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem eller Dokumentasjon for sertifisering, ISO 9000 eller tilsvarende og Kortfattet redegjørelse for selskapets HMS-system Redegjørelse for selskapets Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 14

15 Krav Dokumentasjonskrav kvalitetssikringssystem Godkjenninger for ansvarsrett innen de tiltaksklasser og fagområder som er påkrevet for dette oppdrag. Dersom sentrale godkjenninger foreligger legges ved kopi I annet fall må leverandør bekrefte med egenerklæring eller annen dokumentasjon at leverandør innehar tilsvarende kvalifikasjoner/kompetanse som kreves for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. 4 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV FORESPØRSLENE 4.1 Registrering og åpning av forespørsler Innleveringstidspunkt skal påføres forespørslene etter hvert som de kommer inn. Entreprenøren har krav på skriftlig bekreftelse på at forespørsel er innlevert. Åpningen vil ikke være offentlig. 4.2 Avvisning Oppdragsgiver har plikt til å avvise entreprenører som ikke har sendt inn skatteattester, eventuelt etter fastsatt tilleggsfrist for ettersending, og de entreprenører som ikke oppfyller fastsatte kvalifikasjonskrav. For øvrig gjelder bestemmelsene om avvisning i forskriften fullt ut. * * * Vedlegg Bilag A-E for utfylling Kvalifikasjonsgrunnlag begrenset anbudskonkurranse Hebekk skole, samspillsentreprise 15

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell»

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 204 / 2013 Byggeledelse av entreprise «Fjell» i prosjektet UBRA Utvidelse Bekkelaget renseanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer

Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer Anskaffelse 80/2015 Kvalifikasjonsgrunnlag Rammeavtale for riving og oppsetting av gjerder, porter og bommer INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Helgeavlastningstilbud i bolig Oslo kommune Bydel Grorud Bestillerenheten KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Helgeavlastningstilbud i bolig Saksnr: 201300159 Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE 9/2015 Bånkall gård innvendig rehabilitering av Gårdsbygninger INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Parallell rammeavtale for rørinspeksjonstjenester Arkivnummer: 14/02029 Anskaffelse nummer: 44/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG For kjøp av Konsulenttjenester - Informasjonssikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Invitasjon... 3 2 Generell informasjon... 3 3 Innlevering av forespørsel... 3 4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Lagertelt/- hall med kran til lagring av rør mv i Vann og avløpsetaten (VAV), Oslo kommune Anskaffelsesnummer: 45/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Anskaffelse 3/2014 Tjenesteavtale for service, vedlikehold og utskiftning av UPS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 31/2016 KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV. Online bookingsystem

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 31/2016 KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV. Online bookingsystem KVALIFIKASJONSGRUNNLAG 31/2016 KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Online bookingsystem INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLIN G FOR KJØP AV SPØRREUNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED SLUTTEVALUERING AV GRORUDDALSSATSINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET..... 3 1.1 Oppdragsgiver.....

Detaljer

KVALIFIKASJONS

KVALIFIKASJONS KVALIFIKASJONS - GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN A nskaffelse av parallelle rammeavtaler for g eotekniske, geologiske og miljøtekniske undersøkelser samt geoteknisk og geologisk prosjektering

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Tjenestekonsesjon. Kantinedrift Bjørnholt skole læ KONKURRANSE- GRUNNLAG Tjenestekonsesjon Kantinedrift Bjørnholt skole INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 114 BYM 2014 PREKVALIFISERING FROGNER IS- OG FLERBRUKSHALL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulentbistand Prosess- og Prosjektstøtte Arkivnummer: 14/01954 Anskaffelse nummer: 39/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger

entreprise Prosjekt Dalsveien - Omlegging av hovedledninger KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV entreprise Prosjekt 10900904 Dalsveien - Omlegging av hovedledninger Anskaffelse 145/2014 Prosjektnummer: 10900904 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Undervisning i biologisk mangfold for Utdanningsetaten i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP OVER EØS-TERSKELVERDIEN AV Saksbehandlings-/arkiv- /dokumenthåndteringssystem for Kommuneadvokaten i Oslo Saksnummer 2014-0081-01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Ferdigstillelse av uteområde Enebakkveien 71 Saksnummer: 14/01027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 131-BYM-2014-prosjektleder for merkevarebygging og koordinering av Havnepromenaden i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kjøp av transport av barn fra Bydel Alna til Bydel Stovner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulentbistand til byutvikling i Stovner sentrum (parallelloppdrag) 1 OPPDRAGET 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver. Oslo kommune Plan- og

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus. Sak 14/497

Tilbudsinnbydelse. gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus. Sak 14/497 Tilbudsinnbydelse gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus Sak 14/497 Mosseveien 195 sak 14/497 Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV GUIDE FOR LIKEVERDIGE TJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsaggregat for Ammerudenga barnehage (gammelt bygg) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse 72/2016 Kjøp av 4 stk. små varebil er med nyttelast ca. 500 kg og 4 - hjulsdrift 1 Motiv: Tjuvholmen badestrand Foto: Vann- og avløpsetaten 2 Innhold:

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Betong- og stålarbeider til Vea sykehjem byggetrinn II Saksnr. 14/1402 Tilbudsfrist: 19.08.2016 kl. 12:00 Innhold

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Driftsløsning for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Saksnr. 01/2010/HN Frist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs.

KONKURRANSE- GRUNNLAG. KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs. KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Hersleb vgs 01-Hersleb-2014 Journalnr. 218-14 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Utdanningsetaten,

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV 135/2010 - OPPGRADERING AV GRÅVANN OG SVARTVANNSANNLEGG I MARIDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Nærmere om oppdraget... 3 1.3. Anskaffelsens omfang... 3 2. Administrasjon

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Vektertjenester ved Oslo kemnerkontor INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Automatisert bakteriemåler Anskaffelsesnummer: 25/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV GENERELT VEDLIKEHOLD AV GRESSHOLMEN KRO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...3 1.3

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurransen trinn 1

Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurransen trinn 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurransen trinn 1 Konkurranse med forhandling i to trinn for å anskaffe "kjøp av bedriftshelsetjeneste" Innleveringsfrist: 19.11.2012, kl. 12.00 Kunngjort i Doffin den 18. 10.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Videreutdanning i karriereveiledning 30 studiepoeng 1-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV «Forskningsprosjekt om terskler i barnevernet» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulenttjenester for utvikling og evaluering av Osloprøver i naturfag 21-UDE-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Evakueringsløsning ut av skåla i Holmenkollbakken 104-BYM-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag

Kvalifikasjonsgrunnlag Kvalifikasjonsgrunnlag Konkurranse med forhandling (FOA del I og III) 39-UDE-2015 - Påmelding- og administrasjonsløsning for Utdanningsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Prosessuell ledelse til målstyring og kulturutvikling i barnevernstjenesten 16/29396 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste

Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste Invitasjon til prekvalifisering til konkurranse med forhandling for kjøp av event- og arrangementstjeneste Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og III Tilbudsfrist: 12.08.2016 kl. 12:00

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for ombygging av NHH sitt bibliotek Innleveringsfrist forespørsel: 17. januar 2011, kl. 14.00 Innhold 1 Innledning... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Konsulenttjenester for utvikling og evaluering av Osloprøver i lesing 20-UDE-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

musikkfaglige tjenester til et talenttilbud i Osloskolen v/majorstuen skole

musikkfaglige tjenester til et talenttilbud i Osloskolen v/majorstuen skole KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV musikkfaglige tjenester til et talenttilbud i Osloskolen v/majorstuen skole 37-UDE-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE ANSKAFFELSE AV: Bygningsmessig rehabilitering av Parkeringshus Østre Torg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget...3 1.1. Oppdragsgiver...3 1.2. Nærmere om oppdraget...3 1.3. Anskaffelsens omfang...3 2. Administrasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig)

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Anskaffelse 174/2012. REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Anskaffelse 174/2012 REPARASJON AV VEIDEKKE (kortvarig) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtale for I: kommunikasjonsfaglige tjenester II: grafisk profilering og profileringsartikler 40-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud 1 1. Oppdraget...3 1.1. Oppdragsgiver...3 1.2. Nærmere om oppdraget...3 1.3. Anskaffelsens omfang...3

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av PROSJEKTANSVARLIGE, PROSJEKTLEDELSE, BYGGELEDELSE OG ANNEN RÅDGIVNING TIL BYGGHERRE Saksnummer: 15/00403 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Tjenesteavtale for multikanal kontaktsenterløsning til Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Undersøkelse: «Har barn det bra i store barnehager?» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III for avtale om trykking og adressering av NHH Bulletin Innleveringsfrist : 15.04.2010 kl. 12:00 Avtaleperiode: 15.08.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer