Virksomhetsplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2008"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2008

2

3 Innhold 1. Bakgrunn side 7 2. Fokusområder i side 9 3. NNK-Rus rolle og hovedmål side Arbeidsområder side Råd, veiledning og bistand til iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak. Koordinering av pasientstrømmen til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord RHF side Kompetanseutvikling og undervisning side Forsknings og utviklingsarbeid (FoU) side Plan, utredning og dokumentasjon side Drift og utvikling av nasjonale og regionale nett-tjenester side Profilering og informasjon side Organisering side Ansatte side 33 3

4

5 Innledning Dette dokumentet er NNK-Rus virksomhetsplan for Arbeidsområder og prioriteringer er framkommet basert på oppdragsbrev fra de respektive oppdragsgivere: Helsedirektoratet, Helse Nord RFH og Statens institutt for rusmiddelforskning. I tillegg til bestillerdokumentene, er relevant forskning, systematiserte innspill fra praksisfeltet og regionale og nasjonale plandokument sentrale føringer for denne virksomhetsplanen. Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet er et særlig relevant føringsdokument. NNK-Rus tillegger for øvrig kontinuitet i egen virksomhet stor betydning. 5

6

7 1. Bakgrunn 1 Fra 2004 har forholdet mellom Helsedirektoratet og de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål vært regulert gjennom midlertidige avtaler mellom Helsedirektoratet og eierne av det enkelte kompetansesenter. Avtalene videreføres inntil HOD har gjort endelig vedtak om organisatorisk tilknytning for de regionale kompetansesentrene. Avtalene inneholder sentrenes faste oppgaver, mens oppdragsbrevet beskriver særskilte oppdrag for det enkelte år. I henhold til avtalene mottar de regionale kompetansesentrene sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedansvaret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og iverksette og implementere statlige satsinger på rusområdet i den enkelte region. Helsedirektoratet vil i 2008 videreføre arbeidet med samordning av kompetansesentervirksomheten på nasjonalt nivå. Dette innebærer en sterkere vektlegging av at sentrene fremstår enhetlig utad. Informasjonsvirksomheten ved kompetansesentrene skal være profesjonalisert, og bidra til en felles profilering av de regionale kompetansesentrene. Det vises til informasjons-strategien for kompetansesentrene. Det skal framgå at Helsedirektoratet er oppdragsgiver i alle publikasjoner og i øvrig utadrettet virksomhet, for eksempel i konferanseprogram m.m. Innføring av en felles betegnelse og felles logo vil bli vurdert. Informasjonsvirksomheten fra kompetansesentrene på nasjonalt nivå vil bli revurdert i Det vil bli etablert en arbeidsgruppe i denne forbindelse. 1) Teksten om bakgrunn er hentet direkte fra oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet til NNK-Rus for

8

9 2. Fokusområder i 2008 Med bakgrunn i de samlede føringer for 2008, vil NNK-Rus rette systematisk innsats både mot kommunene og spesialisthelsetjenesten i regionen. I tråd med regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, vil NNK-Rus legge særlig vekt på behovene i kommunene og behovet for å styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene. Et særlig fokus vil være på bistand til å iverksette kunnskapsbaserte tiltak, videreføring av igangsatte FoU-prosjekter og langsiktige kompetanseutviklings-programmer. Innen FoU-området vil særlig prosjektene: Individuell plan, Evaluering og videreutvikling av tiltaket Unge & Rus, Analyse av pasientkartleggingsdata og Tidlig intervensjon være sentrale satsninger. NNK-Rus vil videreutvikle og styrke arbeidet med nasjonalt spisskompetanseområde: Rusforebyggende arbeid med skolen som basisarena. NNK-Rus har drifts- og redaksjonsansvaret for de nasjonale nett-tjenestene: forebygging.no og kommunetorget.no. Tjenestene skal videreutvikles og styrkes. 9

10

11 3. NNK-Rus rolle og hovedmål Hovedmål for NNK-Rus - NNK-Rus skal bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling av rusproblem og rusarbeid. Dette skal skje gjennom systematisering, utvikling og formidling av kompetanse. NNK-Rus rolle er: å være et bindeledd mellom praksis, forskning og politikk innen rusfeltet. Dette innebærer å iverksette statlig politikk basert på relevant forskning og faglige anbefalinger. En sentral funksjon i dette, er å gjøre forskning tilgengelig for praksisfeltet slik at en sikrer god kvalitet på tiltak og tjenester. Dette gjøres gjennom å videreføre og videreutvikle arbeidet knyttet til de definerte arbeidsområdene. Følgende mål, arbeidsområder og tiltak skal prioriteres: 11

12

13 4. Arbeidsområder Mål og tiltak for disse arbeidsområdene er: 4.1 Råd, veiledning og bistand til iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak herunder koordinering av pasientstrømmen til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord RHF MÅL: Gi råd og veiledning om kunnskapsbaserte tiltak/strategier/modeller innen rusforebygging, tidlig intervensjon, behandling av rusproblem og rusarbeid. NNK-Rus skal koordinere inntak til tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling innen helseregionen (Koordineringsenheten). TILTAK: Råd og veiledning i forhold til tema som f.eks Implementering av anbefalte forebyggingsstrategier/tiltak i kommuner, skoler og arbeidsliv; Utarbeidelse av rusmiddelpolitiske handlingsplaner i kommunene; Kunnskapsbaserte tiltak/strategier/modeller i forhold til rusarbeid/behandling; Hensiktsmessige tiltak for den enkelte rusmiddelmisbruker - herunder bruk av individuell plan; Anvendelse av nasjonale og regionale nett-tjenester; Inntak til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk etter spesialisthelsetjenesteloven innen helseregionen. 13

14 4.2 Kompetanseutvikling og undervisning MÅL: Bidra til styrking og videreutvikling av kompetanse innen rusfeltet: Rusforebyggende arbeid, tidlig intervensjon, behandling av rusproblem og rusarbeid. Innsatsen skal rettes både mot kommuner og spesialisthelsetjenesten. Behovet for å styrke samhandlingen mellom tjenestenivåene vil tillegges særlig vekt. Kompetanseutvikling og formidling skal skje systematisk og målrettet. Med bakgrunn i sentrale utviklingstrekk og registrerte kompetansebehov skisseres følgende tematiske hovedsatsninger: 1. Rusforebyggende arbeid i kommunene; 2. Tidlig intervensjon overfor risikoutsatte barn og unge; 3. Rusmiddelforståelse, med fokus på fenomen og fakta om rusmidler; 4. Kvalitetsutvikling i arbeidet med rusmisbrukere og deres pårørende innen kommuner og spesialisthelsetjeneste - med særlig fokus på individuell plan, rusmiddelpolitisk handlingsplan og kvalitetssikring av pasientregistreringsdata. TILTAK: Iverksetting og videreutvikle kompetanseutviklingsplan i samarbeid med Fylkesmannsembetene i Nordland, Troms og Finnmark ( ). 14

15 De konkrete tiltakene presenteres fortløpende på kompetanseheving.no. 15

16 FAGUTVIKLING OG UNDERVISNING: Videreutdanning i rusforebyggende arbeid: Fagutvikling og undervisningsoppgaver knyttet til videreutdanningen ved Høgskolen i Narvik (60 studiepoeng); Videreutdanning i rusrelatert arbeid: Fagutvikling og undervisningsoppgaver knyttet til videreutdanningen ved Høgskolen i Narvik (30 studiepoeng); Videreutdanning i implementering av rusforebyggende innsatser: Fagutvikling og undervisningsoppgaver knyttet til videreutdanning ved Høgkolen i Narvik. Et desentralisert tilbud til Oslo-skolene (15 studiepoeng); Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus: Bidra til fagutvikling og undervisning ved fagskoleutdanningen ved Solhaugen videregående skole Fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus: Bidra til fagutvikling og undervisning ved fagskoleutdanningen ved Solhaugen videregående skole, desentralisert modell for Nordland, Troms og Finnmark. NNK-Rus vil i samråd med sine oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere, basert på relevant forskning og behov innen praksisfeltet, utvikle og gjennomføre nye kompetanseutviklingstiltak. VEILEDNINGS- OG OPPLÆRINGSMATERIELL: Oppdatere eget veilednings- og opplæringsmateriell via publiseringer på nett, i fagtidsskrifter, bøker m.m. Distribuere relevant materiell fra Helsedirektoratet, SIRUS oa. 16

17 4.3 Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) MÅL: Bidra til utvikling, utprøving, implementering og evaluering av rusrelaterte tiltak/strategier/modeller/tilnærminger på ulike arenaer. Prosjektene rettes både mot rusforebygging, tidlig intervensjon, behandling av rusproblem og rusarbeid. Prosjektene gjennomføres både innen kommunal virksomhet og spesialisthelsetjenesten. TILTAK: Pågående fou-prosjekter i 2007 som videreføres i 2008: Prosjekt: Analyse av pasientkartleggingsdata. Målet er å beskrive og analysere kjennetegn ved pasientpopulasjonene i Rusklinikken UNN med utgangspunkt i data fra Nasjonalt pasient- og klientkartleggingssystem (tidligere KKS). Datamaterialet vil bli benyttet i ulike publikasjoner i 2008, blant annet i en publikasjon knyttet til problemstillinger som omhandler individuell plan. Det skal videre utarbeides konkrete problemstillinger for videre bruk av dette datamaterialet. Prosjekt: IP individuell plan. Dette er et paraply-prosjekt der det overordnede målet er å utvikle modeller og praksisverktøy til hjelp for koordinatorer/ansvarlige tjenesteytere i kommuner og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med individuell plan. FoU-arbeidet gjennomføres i samarbeid med et utvalg kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samt innen aktuell spesialisthelsetjeneste. Det skal publiseres en rapport i første kvartal 2008 som oppsummerer erfaringene i prosjektet. Med bakgrunn i dette skal det vurderes å arbeide videre med spesifikke problemstillinger. Prosjekt: Tidlig intervensjon. Prosjektets mål er å utvikle og prøve ut en intervensjon rettet mot skole/hjem som reduserer risikofaktorer og styrker beskyttelsesfaktorer i et selektert utvalg av barn og yngre ungdom (9-13 år) med forhøyet risiko for rusmisbruk. Det skal utarbeides en utdypende 17

18 prosjektskisse som vil foreligge i februar Utdypende prosjektskisse med manual skal foreligge 1. kvartal Inntak av barn skal skje 3. kvartal Prosjekt: Utvikling av kunnskapsbase for behandlingsrelatert arbeid (arbeidstittel: rusarbeid.no regional satsning). Prosjektets mål er å utvikle en kunnskapsbase på området rusbehandling/oppfølging av rusmisbrukere. Nett-ressursen skal bidra til å styrke en kunnskapsbasert praksis innen behandling og oppfølging av rusmisbrukere på tvers av forvaltningsnivåene. Det skal ferdigstilles en struktur, utvikles relevante tekster og prioritert fagstoff skal organiseres og tilrettelegges. Første utkast skal foreligge i mars Prosjekt: Evaluering av tiltaket Unge & Rus i Oslo-skolene.... Formålet med denne evalueringen er å få frem hvilke faktorer som påvirker implementering av rusforebyggende program i skolen. Evalueringen tar for seg hvordan tiltaket Unge & Rus blir igangsatt og gjennomført i 8. klasse på ungdomsskolene i Oslo, skoleåret 2006/ Hovedproblemstilling: Hva hemmer og fremmer igangsetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Unge & Rus i Oslo-skolene som case. Delproblemstillinger: 1. Hvordan blir Unge & Rus mottatt, gjennomført og vurdert av lærere, elever, foreldre og ledelse ved skolene? 2. På hvilken måte har den enkelte skoles kontekst (likheter og kanskje spesielt ulikheter) betydning for iverksetting og gjennomføring? Hovedrapport (skriftserie) skal foreligge i februar Det skal da vurderes annen publisering basert på samme materiale. 18

19 Prosjekt: Studie av foreldre som målgruppe. Formålet med denne undersøkelsen er å få mer nyansert kunnskap om hvordan ulike grupper av foreldre opplever deltagelsen i rusforebyggende program med fokus på foreldresamarbeid. Prosjektet har en varighet fra 2007 til Hovedproblemstilling: Hvordan deltar ulike grupper av foreldre i rusforebyggende virksomhet i skolen? Hvordan opplever de, og påvirkes de av, denne deltagelsen? Dette er et doktorgradsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Bodø. Ivareta nasjonalt spisskompetanseområde: Rusforebyggende arbeid med skolen som basisarena. Det vil være særlig vekt på kommunenes planmessige arbeid med kunnskapsbaserte rusforebyggende innsatser. Tiltak: Videreutvikling av det nettbaserte tiltaket Unge & Rus, revisjon og oppdatering av tekster, arbeidsoppgaver mv.; Utvikling av en booster for 9. klassetrinn oppfølger av Unge & Rus; Gjennomføre nødvendig opplæring av lærere i forhold til iverksetting av Unge & Rus i Oslo - i samarbeid med Kompetansesenteret for rusmiddelspørsmål i Oslo og Utdanningsetaten i Oslo kommune; Gjennomføre nødvendig opplæring i forhold til iverksetting av Unge & Rus etter egen plan for kompetanseheving; Utvikling og utprøving av en primærforebyggende strategi for videregående skole i samarbeid med Midt-Norsk kompetansesenter (MNK-Rus) og videregående skoler i Trondheim; Utvikling og vedlikehold av fagtekster på forebygging.no; Videreutvikling av brukervennligheten på forebygging.no; 19

20 Drift og videreutvikling av nett-ressurs: ungeogrus.no; Drift og videreutvikling av nett-ressurs: forebygging.no/skole; Styrking av samarbeidet med relevante fag- og forskningsmiljøer; Evaluering av Unge & Rus i Oslo-skolene. De to doktorgradsprosjektene: Studie av forholdet mellom frivillig og offentlig rusforebygging og Studie av foreldre som målgruppe må sees i sammenheng med videreutvikling av nasjonalt spisskompetanseområde. Prosjekt: Studie av forholdet mellom frivillig og offentlig rusforebygging. Formålet med undersøkelsen er å få mer innsikt i forholdet mellom frivillig og offentlig rusforebygging. Prosjektet har en varighet fra 2007 til 2010.Hovedproblemstilling: Bridging the gap? Frivillig og offentlig rusforebygging konkurranse eller samspill? En tar sikte på å beskrive utviklingen av rusforebyggingen i et 30-årsperspektiv, belyse forskjeller og likheter i forebyggingen i de to sektorene, samt se på om feltet er preget av konkurranse eller samspill. Dette er et doktorgradsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Narvik/UiT. Prosjekt: NNK-Rus skal bidra i et samarbeidsprosjekt ved DPS Mosjøen til å videreutvikle, prøve ut og beskrive/dokumentere/ evaluere modellen(e) det arbeides med. Prosjekt: Modell for helhetlig rusarbeid har som overordnede mål å: - styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk; - at ett og samme behandlingsmiljø skal kunne møte både de rusrelaterte, de psykologiske og de sosiale problemene samtidig og over tid. Det skal utarbeides egen samarbeidsavtale som konkretiserer arbeidet. 20

21 Prosjekt: Evaluering av tiltaket Trappehuset i Bodø kommune. Det skal utarbeides FoU-protokoll for prosjektet første kvartal Protokollen tar utgangspunkt i en forespørsel fra Trappehuset til NNK-Rus. Prosjekt: Bedre og flere rusmiddelpolitiske handlingsplaner i Nord-Norge. Det skal utarbeides FoU-protokoll for prosjektet første kvartal Protokollen tar utgangspunkt i dokumentasjon fra SIRUS om situasjonen på dette området i Norge med egne data for Nord-Norge. PUBLISERING: Resultater av FoU-arbeidet skal publiseres i egen skriftserie, årsrapporter, fagtidskrifter, gjennom relevante nett-steder og i media. 21

22

23 4.4 Plan, utredning og dokumentasjon MÅL: Arbeide systematisk med vurdering, prioritering og planlegging av tiltak, samt å bidra til regional og nasjonal fagutvikling. TILTAK: INTERN VIRKSOMHETSPLANLEGGING: Det skal gjennomføres løpende intern virksomhetsplanlegging og videreutvikling av intern fagkompetanse i tråd med satsningsområdene i virksomhetsplanen. REGIONALE PLANOPPGAVER: Dokumentasjon av pasientstrøm til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord-Norge: Målet er å ha en oppdatert dokumentasjon av pasientstrømmen til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord- Norge (basert på administrative data fra Koordineringsenheten ved NNK-Rus) tilgjengelig på rusbehandling.org. Problemstillinger knyttet til ventetider, pasientrettigheter, fritt sykehusvalg, tvang og forekomsten av individuell plan er temaer som vil bli berørt. Foreliggende dokumentasjon vil utgjøre en del av datagrunnlaget for videre FoU-arbeid. Kortfattede oppsummeringer av status skal publiseres på rusbehandling.org og sammenfattes i en årsrapport; Være en aktiv nettverksbygger og samarbeidspartner i relevante regionale rusforum i Nord-Norge; Bidra med plan- og prosessveiledning i kommunenes arbeid med Rusmiddelpolitisk handlingsplan og individuell plan (IP); Bidra til oppdatering av fagplaner i Rusrelatert arbeid (30 stp), Rusforebyggende arbeid (60 stp) og Implementering av rusforebyggende tiltak (15 stp) i samarbeid med Høgskolen i Narvik; 23

24 Bidra til oppdatering av fagplaner i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus i samarbeid med Solhaugen videregående skole. Utprøving av desentralisert modell er del av dette; Bidra til at behandlingsinstitusjonene i regionen dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer sin virksomhet; Samarbeide med oppdragsgivere i form av deltagelse i ulike regionale og nasjonale arbeidsgrupper. NASJONALE PLANOPPGAVER: Gjennom dokumentasjon ivareta «følge med»- rollen, dvs å informere Helsedirektoratet om situasjonen på rusområdet i kommunene; Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å iverksette Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet; Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med å iverksette andre nasjonale strategier, f.eks nasjonal strategi for tidlig intervensjon; Bistå Helsedirektoratet i å utarbeide revidert veileder for rusmiddelpolitisk handlingsplan i kommunene. 24

25 4.5 Drift og utvikling av nasjonale og regionale nett-tjenester MÅL: Ivareta drifts- og redaksjonsansvaret samt videreutvikle nett-tjenester for å fremme kunnskapsbasert praksis innen rusforebygging, tidlig intervensjon, behandling av rusproblem og rusarbeid. Bidra til å styrke samhandlingen mellom tjenestenivåer og koordinering av innsatser innen rusfeltet. NNK-Rus har drifts- og redaksjonsansvar for flere nasjonale og regionale nett-tjenester. Dette gir flere stordriftsfordeler, blant annet når det gjelder teknisk drift. NNK-Rus vil arbeide systematisk med å samordne tjenestene. NNK-Rus har vært og er ansvarlig for drift og utvikling av den nasjonale nett-tjenesten forebygging.no. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er oppdragsgiver. Mål for forebygging.no: Videreutvikle og kvalitetssikre en nasjonal kunnskapsbase for det rusforebyggende arbeidet; Være «lim» mellom forskning og praksis; Gi brukere teoretisk og forskningsbasert kunnskap og praktiske ferdigheter; Inspirere og dyktiggjøre «forebyggere» ved å gi mulighet til alternativ nettverksdannelse og erfaringsutveksling; Synliggjøre gode eksempler og virksomme strategier. Tiltaksbasen forebyggingstiltak.no er en oversikt over norske forebyggingstiltak innen rusmiddelfeltet. NNK Rus har drifts- og redaktøransvar for denne nasjonale tiltaksbasen. Forebyggingstiltak.no er underlagt redaksjonen for forebygging.no. 25

26 NNK-Rus har drifts- og redaktøransvaret for den nasjonale nett-tjenesten kommunetorget.no Dette er en kunnskapsbase og veiledningstjeneste for planarbeid knyttet til rusforebyggende og rusbehandlingsrelaterte fagspørsmål. Mål for kommunetorget.no: Styrke styringsredskapene for kommunene slik at rusrelaterte problemstillinger blir ivaretatt på en faglig og hensiktsmessig måte; Bidra til at ansatte i kommunene og lokalpolitikere får mer kunnskap om rusforebyggende - og behandlingsrelaterte problemstillinger; Bidra til at ansatte i kommunene får prosesshjelp til å gjennomføre ulike rusrelaterte planer; Bidra til at helheten mellom de ulike rusrelaterte planer blir ivaretatt (tverrsektorielt, politisk, administrativt og faglig). NNK-Rus skal videreføre arbeidet med etablering av en kunnskapsressurs for arbeid med rusmisbrukere innen kommunene og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten skal vurderes innarbeidet i forebygging.no som et under-domene. Overordnet mål for dette arbeidet er: Skaffe til veie årsakskunnskap hvordan og hvorfor bruk av rusmidler oppstår; Gi probleminformasjon - omfang og konsekvenser av rusmiddelbruk; Presentere handlingsinformasjon - tiltak og nytte/konsekvenser av disse; Formidle refleksjoner om makt-, etikk- og verdispørsmål omkring intervensjoner mot rusmiddelbruk; Utvikle en debattarena for relevante tema omkring rusbehandling. 26

27 Unge & Rus er et nettstøttet rusforebyggende undervisningsprogram for 8. klassetrinn. Unge & Rus er utviklet av NNK- Rus i samarbeid med programskaperne Britt Unni Wilhelmsen og Øystein Henriksen. NNK-Rus er drifts- og redaksjonsansvarlig for tjenesten og ansvarlig for opplæring av fagpersoner som skal iverksette tiltaket. NNK-Rus skal utarbeide en «booster» for 9. klasse som skal være tilgjengelig via ungeorgrus.no 1. kvartal NNK-Rus hjemmeside skal oppdateres og videreutvikles. Rusbehandling.org er Koordineringsenhetens nettressurs. Tjenesten formidler aktuell informasjon med tilknytning til området: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helseregion Nord. Koordineringsenheten skal utarbeide kortfattede beskrivelser av status på sentrale områder som ventetider, pasientrettigheter, fritt sykehusvalg, tvang og forekomsten av individuell plan og gjøre disse tilgjengelige på rusbehandling.org. NNK-Rus skal etablere og drive en felles nettressurs for de regionale kompetansesentrene. 27

28

29 4.6 Profilering og informasjon MÅL: NNK-Rus skal gi sine målgrupper kunnskapsbasert, aktuell og relevant informasjon samt profilere egne arbeidsområder. TILTAK: Bidra til å synliggjøre og samordne kompetansesentrenes informasjonsvirksomhet gjennom felles profilering; Utgi og inneha redaktøransvaret for regionalt tidsskrift SPOR med 4 nummer i 2008; Formidle nyheter innen rusfeltet; Jevnlig oppdatere informasjonsmateriell på hjemmeside, brosjyre, stand m.m. Profilering i media gjennom pressepakker, kronikker, intervjuer mv; Profilering og informasjon gjennom nett-tjenester der NNK-Rus har drifts- og redaksjonsansvaret; Understøtte informasjonstiltak fra Helsedirektoratet i regionen. 29

30

31 5. Organisering NNK-Rus er organisert som en egen enhet i klinikk for rus- og spesialpsykiatri, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) med egen virksomhetsleder. Direktøren i UNN har ansvar for at driften er i samsvar med mål, arbeidsområder og tildelte ressurser slik de fremkommer i oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er hovedoppdragsgiver for NNK-Rus. I tillegg er Helse Nord RHF oppdragsgiver for Koordineringsenheten. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er oppdragsgiver for den nasjonale nett-tjenesten forebygging.no. Organiseringen kan skjematisk framstilles slik: OPPDRAGSBREV 31

32

33 6. Ansatte Navn Stilling Schancke Vegard A Virksomhetsleder/sosiolog Andreassen Marit Nestleder/sosiolog Fauchald Kari Seniorrådgiver/sosiolog Gravrok Øystein Seniorrådgiver/samfunnsgeograf Myller Terje Seniorrådgiver/sosialantropolog Steinkjer Beate Seniorrådgiver/spesialpedagog Indregard Trond Spesialpsykolog Nebb Ann Heidi Spesialpsykolog Evensen Bente Spesialkonsulent/adjunkt Samuelsen Else Spesialkonsulent/ergoterapeut Kaljord Carina Kommunikasjonsrådgiver/journalist Horrigmoe Rune Rådgiver1/ingeniør Dahl Marit Fuhr Konsulent Neteland Ingun Konsulent Ansatte i Koordineringsenheten Danielsen Kari Hjertholm Spesialkonsulent/vernepleier Seloter Per Børre Spesialkonsulent/vernepleier Engasjement/delstillinger Aagard Mikael Seniorrådgiver/psykolog Karoliussen Kent Ronny Seniorrådgiver/samfunnsplanlegger Paulsen Rune Spesialkonsulent/økonom Feka Shem Spesialkonsulent /sosionom Johnsen Linda Spesialkonsulent /barnevernspedagog Henriksen Øystein lektor/sosiolog (20%) Mikkelsen Stein lektor/sosiolog (etter avtale) Wilhelmsen Britt Unni Professor dr. philos/pedagog (20%) Domben Pål Kommuneplanlegger/rådgiver/sosiolog (20%) Baklien Bergljot Forsker 1/sosiolog (veileder etter avtale) Redaksjon forebygging.no Schancke Vegard A Ansvarlig redaktør Fauchald Kari Redaktør Horrigmoe Rune Webmaster/ingeniør 33

34 Andreassen Marit Redaksjon Evensen Bente Redaksjon Gravrok Øystein Redaksjon Markussen Rolf Redaksjon Fagpanel forebygging.no Andreassen Tore Psykolog Baklien, Bergljot Forsker 1 - cand.sociol Fjær Svanaug Forsker 2 - dr.polit Gjernes Trude amanuensis - dr.polit Hansen Frid Fagsjef - psykolog Hauge Hans A lektor - cand.polit Henriksen Øystein lektor - cand.sociol Horverak Øyvind Forsker - cand.oceon Indregard Trond Spesialpsykolog Iversen Erik Seniorspesialpsykolog Jøsendal Ola Klinikksjef - overlege Klepp Knut Inge Professor Klyve Arne Undervisningssjef - cand.polit Kristiansen Tine Helen Høgskolelektor - cand.jur Natvik Henrik amanuensis - dr.philos Nesvåg Sverre Forskningssjef - dr.philos Pedersen Willy Professor Rønningen Grete Eide lektor - cand.polit Skretting Astrid Forsker - cand.polit Skutle Arvid Forskningssjef - psykolog Thyholdt Reidar Psykolog Tvetene, Karin G Cand.polit - dr.stipendiat Wilhelmsen Britt Unni Professor Waal Helge Professor Fagpanel - Kommunetorget.no Amdam Jørgen Professor Baklien Bergljot Forsker 1 Kleven Terje Forsker 1 Farner Asle Siviliarkitekt MNAL Farstadvoll Kristine Jurist 34

35

36 Postboks 385, 8505 Narvik Besøksadresse: Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Telefon Telefaks E-post: Nettadresse: nnk-rus.no Fotos: Trym Ivar Bergsmo. Trykk: Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik.

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2007

Virksomhetsplan 2007 Virksomhetsplan 2007 Innhold 1. Bakgrunn.................................... side 5 2. Fokusområder i 2007........................... side 11 3. Arbeidsområder............................... side 15 3.1.

Detaljer

Virksomhetsplan 2009

Virksomhetsplan 2009 Virksomhetsplan 2009 Innhold 1. Bakgrunn.................................... side 7 2. Fokusområder i 2009........................... side 9 3. KoRus-Nord s rolle og hovedmål................... side 11

Detaljer

Virksomhetsplan 2006

Virksomhetsplan 2006 Virksomhetsplan 2006 Innhold Bakgrunn............................ side 5 Hovedmål for NNK-Rus................. side 9 Arbeidsområder....................... side 11 Organisering.........................

Detaljer

Virksomhetsplan 2005. Nordnorsk Kompetansesenter - Rus, ved Nordlandsklinikken

Virksomhetsplan 2005. Nordnorsk Kompetansesenter - Rus, ved Nordlandsklinikken Virksomhetsplan 2005 Nordnorsk Kompetansesenter - Rus, ved Nordlandsklinikken Innhold Bakgrunn.............................. 4 Hovedmål for kompetansesenteret........ 5 Arbeidsområder........................

Detaljer

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no...

Innledning... 3. Bruk av forebygging.no... 3. Hyppigst besøkte emneområder... 4. Teknisk oppgradering... 5. Underdomener av forebygging.no... ÅRSMELDING 2010 Innhold Innledning... 3 Bruk av forebygging.no... 3 Hyppigst besøkte emneområder... 4 Teknisk oppgradering... 5 Underdomener av forebygging.no... 5 Samlet vurdering... 6 Innledning Forebygging.no

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 9

Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 Innledning Forebygging.no er en nasjonal nettjeneste for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har siden oppstart i 2000

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 8

Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 Innledning Forebygging.no er en nasjonal nettjeneste for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er finansiert gjennom midler fra Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1

Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Årsmelding forebygging.no 2011 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2011 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

1. Innledning Bruk av forebygging.no Hyppigst besøkte emneområder Tekst-/informasjonsimplementering...

1. Innledning Bruk av forebygging.no Hyppigst besøkte emneområder Tekst-/informasjonsimplementering... ÅRSMELDING 2007 Innhold 1. Innledning.................................... 3 2. Bruk av forebygging.no......................... 3 3. Hyppigst besøkte emneområder.................... 5 4. Tekst-/informasjonsimplementering..................

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

1. Innledning, bakgrunn og mål Tekst og informasjonsimplementering Markedsføring og presentasjoner Utfordringer videre...

1. Innledning, bakgrunn og mål Tekst og informasjonsimplementering Markedsføring og presentasjoner Utfordringer videre... ÅRSMELDING 2007 Innhold 1. Innledning, bakgrunn og mål..............................3 2. Innholdskomponenter....................................4 3. Redaksjon og fagpanel...................................4

Detaljer

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post:

Kompetansesenter rus Midt- Norge. Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: Kompetansesenter rus Midt- Norge Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Rådgiver Katrin Øien e-post: katrin.oien@stolav.no KoRus Kompetansesenter rus -Midt-Norge (KoRus-Midt) er ett av syv regionale

Detaljer

Årsmelding forebygging.no 2012

Årsmelding forebygging.no 2012 Årsmelding forebygging.no 2012 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2012 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener av forebygging.no 8. Samlet vurdering

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid? 1. Kunnskapsbaserte tiltak 2. Iverksetting av tiltak/implementering

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

TRU - prosjektet ( )

TRU - prosjektet ( ) TRU - prosjektet (2015-17) Tilgjengelig rusbehandling for ungdom Hentet fra Arbeids- og inkluderingsdept. hjemmeside "Te ka slags nøtte?" 2017 Ståle Sårheim, prosjektleder Rusteamet Ruspoliklinikk ved

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 34/08 Strategi for MNK-Rus arbeid Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt - Norge HF 21.10.2009 34/08 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:

Detaljer

Å R S M E L D I N G

Å R S M E L D I N G Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 1 Årsmelding forebygging.no 2012 Innhold 1. Innledning 2. Bruk av forebygging.no 3. Drift av forebygging.no 2012 4. Teknisk drift 5. Markedsføring 6. Økonomi 7. Underdomener

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Å R S M E L D I N G

Å R S M E L D I N G Å R S M E L D I N G 2 0 0 9 Innhold Innledning, bakgrunn og mål..................................................................................... 3 Innholdskomponenter................................................................................................

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale arbeidet Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 0

Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 ÅRSMELDING 2010 Innhold Innledning, bakgrunn og mål Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste og læringsbase for planarbeid knyttet til rusforebyggende og behandlingsrelatert arbeid i kommunene

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund Program for folkehelsearbeid i kommunene Innlegg for kommuner i Møre og Romsdal - Partnerskapsforum Kristiansund 14.9.2017 Disposisjon 1. Hva er Program for folkehelsearbeid i kommunene, og hvorfor er

Detaljer

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

Forebygging.no er åpent for alle, og er særlig rettet inn mot følgende målgrupper: Årsmelding 2014 Forebygging.no Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet og driftes av KoRus-Nord. Forebygging.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS

HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS HANDLINGSPLAN SAMISK NASJONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKISK HELSEVERN OG RUS 2017 Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 46 95 50 Organisasjonsnummer SANKS SANKS Karasjok 983 974 880 Postboks 4 Stuorraluohkká

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Å R S M E L D I N G

Å R S M E L D I N G Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 Innhold 1. Innledning, bakgrunn og mål................................................................................. 3 2. Innholdskomponenter............................................................................................

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Helsedirektoratets halvtime

Helsedirektoratets halvtime Helsedirektoratets halvtime Status og forventninger for arbeidet på viktige arbeidsområder for KoRus. Samarbeid med andre kompetansesentre regionalt v/ole Trygve Stigen 1 Status Høyt aktivitetsnivå til

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse?

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus hvilke utfordringer er pakkeforløp ment å løse? Nye metoder i pakkeforløp Seminar OUS 24. november 2017 Anne Beate Sætrang, avd.leder/prosjektleder Guri

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp for psykisk helse og rus Prosjektdirektør Anne Hafstad Oppdraget fra HOD «Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante fagmiljøer og

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken

NORDLAND FYLKESKOMMUNE. Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken NORDLAND FYLKESKOMMUNE Nordnorsk kompetansesenter Rus, ved Nordlandsklinikken Årsmelding 2005 1. Bruk av forebygging.no Totalt ble det registrert 1.449.936 sidehenvisninger for forebygging.no i 2005.

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR PSYKISK HELSEARBEID FOR VOKSNE I KOMMUNENE Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene NTNU Samfunnssforskning AS 7491 TRONDHEIM Deres ref.: Saksbehandler: JAT Vår ref.: 09/50 Dato: 06.01.2009 NASJONALT KOMPETANSESENTER

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Individuell pl an for rusmiddel avhengige status og muligheter for st yrking av arbeidet 71

Individuell pl an for rusmiddel avhengige status og muligheter for st yrking av arbeidet 71 Individuell pl an for rusmiddel avhengige status og muligheter for st yrking av arbeidet 71 Av: Vegard A. Schancke, Øystein Gravrok, Marit Andreassen og Terje Myller Bare en av ti henviste til tverrfaglig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Velkommen til KoRus-samling i Narvik!

Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Velkommen til KoRus-samling i Narvik! Årlig samling for alle ansatte ved Korus Arrangeres i samarbeid mellom Helsedirektoratet og KoRus på omgang mellom sentrene Viktig arena der ansatte kan treffe «kolleger»

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 ÅRSMELDING 2006 Innhold 1. Innledning........................................................................ 4 2. Bruk av forebygging.no.................................................... 4 3. Økning

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010

Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Fagdag, Læringsarena. Sandvika november 2010 Sykehjem som læringsarena for elever, lærlinger og studenter Innledning En av intensjonene med etableringen av Undervisningssykehjem er at undervisning, kompetanseutvikling, forskning og fagutvikling foregår

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Velkommen til. Rusdag 2017

Velkommen til. Rusdag 2017 Velkommen til Rusdag 2017 https://www.nrk.no/rogaland/p opulaert-med-tommeglassflasker-1.13278864 Rusdag / 2017 Tysvær 23.10 2017 selvhjelp.no Selvhjelp i rusfeltet "Den største ressursen på rusfeltet

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr

To SIRUS rapporter er utarbeidet Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer Rapport 5/2005 Tilbud til barn av foreldr SIRUS mottok et oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2005 Todelt: Tilbud til barn i Norge som er sammen med sine foreldre i behandling for rusmiddel problemer Spesifikke tilbud til barn av

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Hva har vi oppnådd på spisskompetanseområde «Rusproblematikk knyttet til ungdom og unge voksne med vekt på tidlig intervensjon»? 30.04.2013 Av Hilde Dahl Trond Ljøkjell

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer