MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?"

Transkript

1 Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av distribusjonskanal Hva må du tenke på i ditt markedsføringsarbeid? Huskeliste for utarbeidelse av din markedsplan Tips og råd for MARKEDSFØRING AV EGEN BEDRIFT

2 SIDE 2 INNHOLD Innhold Hva er markedsføring? 3 Markedets betydning 4 Markedsanalyse 6 Markedsstrategi 10 Markedskommunikasjon 12 Distribusjon 14 Markedsplan 16 Huskeliste for utarbeidelse av markedsplan 18 Andre brosjyrer i samme serie 20 Nyttige internettadresser 20 Utgis av: Oslo Kommune Akershus fylkeskommune Innovasjon Norge Redaksjon: Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet, Oslo kommune Foto og grafisk design: Omega Design, Visible Produksjon: Ressurs Opptrykk: 12/04

3 HVORFOR ER MARKEDSFØRING VIKTIG? SIDE 3 Hva er markedsføring? Vi ønsker gjennom denne veiledningen å rette fokus på utviklingen av din markedsføringsplan. I første omgang er brosjyren rettet mot de utfordringer små og mellomstore bedrifter står overfor, både som nyetablerte og i de senere faser i utviklingen av bedriften. Alle som starter eller driver egen virksomhet, må på en eller annen måte markedsføre sine produkter. Hva er markedsføring? Det er flere gode svar på dette, for eksempel: Markedsføring er all aktivitet som går ut på å skaffe kunder og ta godt vare på disse. Markedsføring tar videre sikte på å optimalt dekke kundenes nåværende behov og samtidig forberede hvilke varer, tjenester og leveringssystemer kunden vil etterspørre i fremtiden. Vi setter med denne veiledningen fokus på din markedsføringsplan enten du er nystartet eller har holdt på en stund. En markedsplan må revurderes og omformuleres etter hvert som det skjer endringer i omgivelsene. Du må til enhver tid kunne gi klare svar på følgende spørsmål: Hvem er du? (firmaet ditt) Hva leverer du? Hvorfor skal jeg kjøpe av deg? Markedsplanen er også viktig fordi den må overbevise investorer og samarbeidspartnere om at det finnes et lønnsomt markedsgrunnlag for din forretningside. For den lille bedrift representerer markedsføring en særlig ressursutfordring. Dette nettopp fordi den skal, som oftest med små midler, gjøre bedrift og produktmix kjent i markeder dominert av større, sterkere og mer veletablerte foretak. Så hvordan organisere denne aktiviteten på en slik måte at den blir effektiv? Dette er blant de temaene vi ønsker å belyse gjennom denne brosjyren. Til sist i brosjyren har vi utarbeidet en huskeliste, som du kan benytte for å lage din egen markedsføringsplan. Noen begrepsavklaringer: Dekningsbidrag: Inntekt fratrukket variable kostnader. Skal dekke de faste kostnadene og næringsinntekten din. Nullpunktomsetning: Den omsetning du må ha for å gå akkurat i balanse. Produkter: Samlebetegnelse for varer og tjenester Produktmix: Gruppen av de produkter en bedrift tilbyr. Kundesegment: Markedet deles opp i mindre målmarkeder (kundesegmenter) etter kriterier som påvirker tilbud og etterspørsel. Markedsandel: Den andel som betjenes i markedet, som regel uttrykt i prosent. Substitutt: Annen type produkt som oppfyller samme kundebehov. Posisjonering: Beskriver hvordan et produkt/en bedrift fremstår i kundenes øyne. Markedsstrategier: Valg som innebærer en posisjonering i forhold til kunder/konkurrenter på en måte som gir bedriften et konkurransefortrinn. Kontaktpris: Det det koster å informere en kunde. Eks: Annonse: = Kontaktpris 68 øre Antall lesere: 8000 Respons: Antall som svarer på et markedsføringstiltak. Eks: salgsbrev, 400 svar = 2% (Uttrykk for markedstiltakets effekt)

4 SIDE 4 MARKEDETS BETYDNING Markedets betydning Kunnskap om markedet er viktig. Er det et marked for produktene dine som gir deg den inntekten du må ha? Du må dekke ditt livsopphold, dine faste kostnader og avkastning til eventuelle investorer. Din bedrift vil aldri overleve/tjene penger dersom det ikke eksisterer et marked for dine produkter. Selv om det som oftest alltid vil være noen som vil kjøpe produktet ditt, er det avgjørende om markedsgrunnlaget er stort nok.

5 MARKEDETS BETYDNING SIDE 5 Erfaringer har vist at mange bedriftsetablerere har en tendens til å være for optimistiske i sine markedsprognoser og overvurderer potensialet. Andre derimot kan rett og slett undervurdere behovet i markedet. I begge tilfeller har de ikke klart å definere markedet godt nok. Markedet er ikke en homogen og fastlagt størrelse. Det skjer stadig skiftninger som påvirker kjøperne av en vare eller brukerne av en tjeneste. Konjunktursvingninger, endringer i inntektsnivå, politiske, demografiske, teknologiske og klimatiske endringer representerer alle eksempler på endringer i omgivelsene som påvirker etterspørselen av produktet ditt. Endringer innebærer at det stadig dukker opp nye produkter/ behov og eksisterende produkter/behov endrer seg. Produkter har også ulik levetid. I enkelte bransjer som for eksempel IKT bransjen, er nye produkter gjerne utrangert etter 6 måneder, mens andre produkter har mange års levetid. Likevel vil også produkter med lang levetid stadig endre seg. Konsekvenser av skiftning i markedet - markedsstrategier: For at bedriften skal overleve og ekspandere er det viktig å fokusere på de endringer som vil forekomme i markedet. Du vil måtte foreta strategiske valg slik at du utvikler produktet/tilbudet ditt på måter som oppfyller nye krav/tilfredsstiller endringer i behov. Dette innebærer at du må lage gode systemer som fanger opp nye tendenser i markedet og at du handler deretter, slik at bedriften din til enhver tid er i stand til å rette seg inn mot de mest lovende markeder og produktområder. Dette stiller store krav til omstillingsevne og egen kompetanse. Du må gjøre markedsanalyser og legge opp en plan på hvordan du møter utfordringene. En markedsorientert bedrift vil alltid søke å tilfredsstille kundenes behov og gjøre det bedre enn konkurrentene!

6 SIDE 6 MARKEDSANALYSE Markedsanalyse Målet med å foreta en markedsanalyse er en kvantifisering av markedet med hensyn til antall kunder (i kundesegmentene), dine konkurrenter, antall produksjonsenheter, forventet omsetning og lønnsomheten.

7 MARKEDSANALYSE SIDE 7 Du må altså innhente, registrere og analysere data i tilknytning til markedsføringen av et produkt og identifisere de muligheter og problemer som foreligger og som vil komme. Markedsinformasjonen skal du bruke for å utvikle det du har tenkt å tilby. I praksis vil en markedsanalyse innebære at du innhenter informasjon om: Kundebehov og produktkrav Konkurrerende produkter og priser Markedsstørrelse Hvordan avdekke behov i markedet og definere ditt marked? Hensikten med ditt produkt er å løse et problem og tilfredsstille et kundebehov så raskt og effektivt som mulig. Det er viktig for enhver bedrift å fokusere på behovene i markedet og ikke på produktet. Gjennom å innhente informasjon om behov, adferd og preferanser har du et godt grunnlag for å utvikle produktet du ønsker å tilby slik at det blir etterspurt. Dine produkter kan være beregnet for ulike markeder. Noen produkter omsettes for å dekke personlige behov og ønsker, mens andre produkter er bestemt for produksjon, bearbeiding/salg. Du må definere hvem dine kunder er og hvilke behov de har. Konkurrentanalyser For å definere markedet mest mulig riktig, er det ikke nok å kartlegge dine potensielle kunder. Like viktig vil en kartlegging av dine konkurrenter være og de produktene disse tilbyr. Dersom produktet du ønsker å tilby er en forbedring av et allerede eksisterende produkt, må du starte din markedsundersøkelse med å kartlegge et allerede eksisterende marked. Dette fordi dine potensielle kunder vil kunne få tilfredsstilt sitt behov hos konkurrerende leverandører. Dine kunder vil kunne velge å dekket sitt behov ved å velge substitutter. Skal du for eksempel selge pizza, er det ikke bare andre pizzaleverandører som utgjør dine konkurrenter. Dine potensielle kunder kan velge å tilfredsstille sulten ved å spise annen mat. Målet med å foreta en konkurrentanalyse er å finne hvilken merverdi ditt produkt kan representere for potensielle kunder i forhold til konkurrentene sine produkter. Du må kartlegge de områder du kan utkonkurrere andre aktører på, for at kunden velger deg som leverandør. Du må vurdere konkurrentenes produktet målt opp mot ditt eget produkt, med hensyn til pris, kvalitet, design osv. Det du må søke svar på er: Hvem er hovedaktørene nå og hvilke produkter leverer disse? Tenk her både på dine direkte konkurrenter (som tilbyr samme produkt) og substitutter (som oppfyller samme kundebehov). Hvor store markedsandeler har dine konkurrenter? Hvordan arbeider de? Konkurrentenes sterke/svake sider? Vurdere produktene i forhold til pris, kvalitet og design for å finne de konkurrerende virksomheters styrker og svakheter. Hvordan vil forholdet utvikle seg over tid og på hvilke områder satser de konkurrerende virksomheter? Hvor raskt kan en ny leverandør påvirke ditt forretningsresultat? Dersom det er lave etableringshindre og mulighet for god fortjeneste, må du regne med at andre også vil etablere seg. Har du et helt nytt produkt du vil lansere, må du starte mer fra bunnen. Du vet da mindre om hvem dine potensielle kunder er og må gjerne da foreta rundspørringer. Et produkt vil også konkurrere med andre typer produkter som tilfredsstiller samme kundebehov.

8 SIDE 8 MARKEDSANALYSE Beregning av markedets størrelse - markedsandeler: Markedets størrelse angir vi i antall kunder, potensielle kunder samt mulig omsetning. Du kan ikke betjene hele markedet, men må definere hvor stor andel målgruppen din utgjør. En grundig kundesegmentering der du deler inn potensielle kundegrupper etter kriterier, hjelper deg til å beregne størrelsen på ditt marked. Kriteriene du bruker for å definere potensielle kunder i markedet, må kunne brukes på produktutforming, prissetting, reklame og distribusjon. Eks. på kundekriterier du kan bruke: geografiske, demografiske (for eksempel kjønn, alder, bedriftsstørrelse), atferds/ innkjøpsmønster (for eksempel pris og hvor ofte). Det kan også være tilfelle at potensielle kunder interesserer seg for produktene dine på ulike måter, og du må da legge opp ulike strategier for å synliggjøre dette. Du må kunne fortelle noe om det totale markedet, din målgruppe og din forventede markedsandel. I det segmentet av markedet du kan tilby flest fordeler, vil du også kunne finne de fleste kundene. Totalmarked Marked segment 1) 2) Antall kjøpere Total omsetning Min markedsandel % av total Min omsetning Tolking av markedssignaler/ ledig plass i markedet? Dersom det går dårlig for dine konkurrenter i forhold til inntekt/ betalings-anmerkninger (sjekk regnskap, likningsboka, kredittregistrene), kan dette være et signal på at markedet ikke har ledig kapasitet/ikke ønsker produktet. Det vil da ikke være attraktivt å etablere seg, med mindre du mener du har spesielle fortrinn.

9 MARKEDSANALYSE SIDE 9 Eksempel: Tenk deg at du skal introdusere en ny type hundefôr på markedet. Hvordan skal du da gå frem for å definere ditt marked? Ta utgangspunkt i kjente tall. Det er ikke hele Norges befolkning, som vil være din målgruppe, kun de som har hund. Du må derfor finne ut hvor mange hunder det er i befolkningen i ditt område. (Statistisk sentralbyrå) og hvor mye hundefôr hver hund spiser (Kilde: Spør hundeeiere hvor mye hundene deres spiser). Hvordan redusere usikkerhet: Utfordringen til deg som skal avdekke behov i markedet/ definere markedet ditt, er usikkerheten tilknyttet markedsinformasjon. Mange ting vet vi ikke og kan ikke vite helt sikkert, så du må foreta beregningene slik at svarene blir mest mulig sannsynlig. For å redusere usikkerheten, er det derfor lurt å : gå ut fra kjente tall tenke logisk kontrollere være kritisk, men kreativ. Tenk logisk: Selv om alle potensielle hundeeiere vil representere potensielle kunder, vil ikke alle skifte leverandør. Noen hundeeiere vil for eksempel alltid velge det produktet de pleier å kjøpe og andre vil alltid handle i bestemte butikker. Kontroller: Foreta intervjuer av dine potensielle kunder, slik at du kartlegger hva de vektlegger i forhold til valg av hundefôr. Vil det være pris, distribusjon eller f.eks. innhold som avgjør om hundeeiere vil skifte merke? Du må da vektlegge at du tilfredsstiller ønsket behov i din markedsføring av produktet ditt. Vær kritisk, men kreativ: Vær kritisk til den informasjonen du samler inn. Husk at flere kan være positive til å skifte merke i teori enn i praksis. En vanlig feil er å blande sammen markedets interesse for produktet med reell vilje til å kjøpe det. Noen eksempler på mulig informasjonskilder: Aviser/fagskrifter: Annonser og artikler gir bl.a. informasjon om trender i markedet/konkurrentenes virksomheter. Bransjeorganisasjoner: Har ofte bransjestatistikk og adresseregister. Biblioteket: Litteraturoversikt. Brønnøysundregistrene: Informasjon registrert i Brønnøysundregistrene er offentlig, som for eksempel årsregnskap og heftelser. I tillegg kan du kjøpe firmalister. Forskningsmiljøer ved universitetene og høgskolene. Internett. Kommunal og fylkeskommunal statistikk inneholder statistikk over lokale og regionale forhold. Norges offentlige utredninger (NOU) omfatter rapporter som utarbeides for Storting og regjering. Potensielle kunder. Personer med erfaring fra bransjen. Reklamebyrå, konsulentfirma osv. samler regelmessig markedsinformasjon for salg. Statistisk sentralbyrå: Utarbeider en rekke publikasjoner som omfatter tematiserte statistikker. Telefonkatalogen sine sider over bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Ulike metoder for innhenting av markedsinformasjon: foreta personlig intervju bruke eksterne konsulenter gjøre subjektive vurderinger benytte telefon/brev Hvilke metoder og kilder som passer for deg, vil være avhengig av de ressurser du har til rådighet.

10 SIDE 10 MARKEDSSTRATEGI Markedsstrategi Produkter som ikke dekker et behov lar seg ikke selge og det er da ingen grunn til å utvikle slike. Behovsspesifisering er en vanskelig, men viktig oppgave. Du må være bevisst på hvilke behov ditt produkt skal dekke, og konsentrere deg om å fortelle dette til dine kunder. Dette innebærer at du må vurdere produktet ut fra dine kunders synspunkter og ikke på produktets egenskaper.

11 MARKEDSSTRATEGI SIDE 11 En sentral oppgave i markedsføringen er nettopp å formulere et unikt kundetilbud, for så å få dette tilbudet til å feste seg i kundens bevissthet. Kunden må oppfatte en merverdi med ditt produkt. Fordelene dine kan enten være saklig eller følelsesmessig begrunnet. Hvorfor er mitt produkt bedre en konkurrentenes - Posisjonering. Du vil alltid oppleve konkurranse. Oppgaven din vil være å beskrive det behov som foreligger så grundig at potensielle kunder forstår at ditt produkt er bedre enn konkurrerende og alternative løsninger. Dersom produktet ditt er bortimot likt et annet, må du vurdere om det er hensiktsmessig å starte. Skulle du likevel konkludere med at markedet også trenger ditt produkt, må du vektlegge andre fordeler kundene vil oppnå ved å velge ditt produkt. Du må utforme tilbudet ditt slik at det skiller seg fra konkurrentene. Definér kundebehov, de problemer produktet skal løse og gjør dette tydelig! Ved å definere det unike med ditt produkt og utnytte følelsesmessige oppfatninger, skal du skape et attraktivt tilbud. Det er flere aspekter du kan vektlegge for at produktet ditt skal fremstå som bedre enn konkurrentenes. Dette kan være: Spesielle egenskaper ved produktet, pris/ betalingsbestemmelser, levering/logistikk, service og oppfølging. For å beholde kunden er det viktig å forsikre seg om at kunden er fornøyd også etter kjøp. Konkurransestrategi er viktig! For at en posisjonering skal bli vellykket er det viktig at du velger deg en strategi og tydeliggjøre denne. Du kan for eksempel velge: Lavpris: Ditt produkts primære fortrinn er lav pris og/ eller lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Du henvender deg til de kundene som er mest opptatt av pris. Fokusering: Du innretter ditt produkt på en bestemt kundegruppe, som vil oppfatte ditt produkt som særdeles tilpasset og fordelaktig for målgruppen. Du tar sikte på å være den best tilpassende leverandør til en utvalgt kundegruppe. Differensiering: Du leverer et annerledes produkt eller leveringssystem, enn andre leverandører på markedet. Hvor er mitt produkts svakheter og hva gjør jeg med det i fremtiden For at bedriften din skal kunne ekspandere og utvikle seg i positiv retning, må du alltid fokusere på hvor det finnes forbedringspotensiale. De kunder som kjøper produktene dine og som har opparbeidet erfaring med bruken av dem, vil være dine beste informasjonskilder for produktforbedringer og nyutvikling. Du må kontinuerlig vurdere ditt tilbud med hensyn til produktegenskaper, pris, levering, service osv. og være bevisst på ditt produkts svakheter. Er for eksempel ditt produkt mye dyrere enn et tilsvarende produkt, må du vurdere om du kan redusere produksjonskostnadene dine. Dersom dette ikke er mulig, må du vektlegge andre sider ved ditt produkt som tilfredsstiller behovet til kundene dine. Eksempel: Minimum markedsstørrelse Hvor stort marked trenger du, for å starte kjoleproduksjon? Du har beregnet at du må ha minst kroner inn fra virksomheten for å dekke ditt livsopphold og de faste driftsutgiftene. Inntekt (pris X mengde) -Variable kostnader = Dekningsbidrag Kjole Variable kostnader: Innkjøp (stoff, tid osv.): 100 kr. Tid per salg: 1 time Du vil da maksimalt kunne selge stk i løpet av året (7 timer per dag x 200 arbeidsdager) Prisen du kan ta er beregnet til 500 kr. (det kundene er villig til å betale). På tilsvarende måte kan du beregne dekningsbidraget for alle dine produkter. Inntekt (pris X mengde) 500 -Variable kostnader 100 = Dekningsbidrag 400 Produkt: Kjole Nullpunktomsetning: Hva må du omsette for, og hvor mange kjoler må du selge for å gå i null? Kroner Prosent Andel Inntekt % 1,0 -Variable kostnader % 0,2 = Dekningsb & 0,8 Nullpunktomsetning regnet i kroner: Faste utgifter ( ) = kr. Dekningsgrad (0.8) Nullpunktomsetning i antall solgte kjoler: = 625 stk. 500

12 SIDE 12 MARKEDSKOMMUNIKASJON Markedskommunikasjon Hvordan kommunisere og hvilke kommunikasjonskanaler gir resultat? Du må markedsføre produktene dine, dvs. gjøre kundene oppmerksom på tilbudet ditt og overbevise dem om at det er det beste. Markedskommunikasjon dreier seg om hvordan du kommuniserer med de viktigste kundegruppene/ målgruppene dine, slik at det resulterer i salg.

13 MARKEDSKOMMUNIKASJON SIDE 13 Det er viktig at du formidler en helhetlig profil Du kan bearbeide kunden og fremstå som mer profesjonell, dersom du har et bevisst forhold til utviklingen av dine grafiske produkter. Ved å påføre din logo på brevarkene, fakturaene, internettsidene og visittkortene dine osv., kan du skape en gjenkjennelseseffekt. Hva ønsker du å fortelle? Du må spørre deg selv før du starter med kommunikasjonstiltakene: Hva ønsker du å oppnå med tiltakene (hvilke reaksjoner). Hvem skal tiltakene rettes mot (målgrupper). Målgruppen kan både være dine potensielle kunder, dvs. de som fatter beslutningen om å kjøpe ditt produkt. Men det kan også tenkes at målgruppen bør være de som kan påvirke dine potensielle kunder. Hvordan du skal formulere budskapet ditt. Vektlegg fordelen din kunde vil ha for å velge deg. Kommunikasjonskanal: Hvor og i hvilken sammenheng du skal markedsføre produktet ditt. Markedskommunikasjon er dyrt. Du må vurdere hvor mye du har råd til å bruke i forhold til per solgte produkt. Valg av kommunikasjonskanal må vurderes ut fra kostnader og mulig respons. I den forbindelse er det viktig å tenke på hvor dine kunder vil søke informasjon om ditt produkt. Leser de fagskrifter eller må du tenke andre kanaler? Hvordan oppfange signaler fra markedet, hvordan sikre tilbakemelding og hvordan bruke signalene i planleggingen min. Du må utvikle gode systemer slik at du registrerer/fanger opp signaler/tilbakemeldinger fra markedet. Et tips er å utvikle databaser der du registrerer respons. Sender du ut reklamemateriell må du registrere hvor mange av mottakerne som benyttet seg av tilbudet ditt. Liten respons kan indikere at du har valgt feil kommunikasjonskanal, men det kan også bety at tilbudet ditt ikke vurderes som godt. Snakk med kundene dine og bygg opp gode kundedatabaser. Dersom du registrerer endringer i behov/ preferanser, er det viktig at du legger om markedsstrategi/produktutvikling etter disse. Er f.eks. dine kunder etterhvert mer opptatt av kvalitet enn pris, vil det være fornuftig å vektlegge dette i utviklingen av produktene dine. Du må fange opp tendenser og legge om driften i tråd med tendensene i markedet. Ulike kommunikasjonskanaler: 1. Klassisk reklame: Annonsere i avis, tids/fagskrift, kino, radio eller TV. 2. Direkte markedsføring: - Telefonsalg, ringe direkte til dine potensielle kunder. - Internett: spre markedsføringsbudskapet ditt ved å oppmuntre andre til å bringe det videre. For at en slik metode skal fungere må du gi bort noe som er gratis. Dette kan for eksempel være verdifull informasjon eller et produkt. I tillegg må det være lett å spre budskapet. Ta i bruk E-post, ditt eget websted, grafikk og nedlasting. En annen måte å markedsføre seg på via nettet, er å ta i bruk andres ressurser. Kan du for eksempel benytte andres sider til å legge ut artikler om ditt tilbud? 3. Direkte reklame: send kundeinformasjon til en definert kundegruppe. Gjennom din egen kundedatabase/adresseregister (dersom du har drevet en stund) eller ved å kjøpe adresser, kan du sende reklame rett til de kundene du ønsker å nå. 4. Aktiv bruk av media: få aviser/fagskrifter til å skrive om deg og ditt produkt, skriv innlegg selv. 5. Utstillinger, messer. 6. Kundebesøk. Eksempel Du skal markedsføre et nytt type hundefôr. Hva vil du oppnå? Du må formulere et mål på hva du vil oppnå i denne omgang og mål for fremtiden. Siden firmaet er helt i startfasen, er hovedutfordringen nå å kapre kunder og oppnå en markedsandel på 5%. Målgrupper: Hundeeiere i Oslo/Akershus. Tips til gode formuleringer: Billigste hundefôr i byen! Du må forsøke å nå fram så interessevekkende som mulig, og på en slik måte at du når fram til akkurat dine kunder så direkte som mulig. Hvor: Kundebesøk: Oppsøk dyrebutikkene i området, Annonse i Norsk Kennel Klubb, delta på hundeutstillinger, Internett. Kostnad: Annonse: Utstilling: Kundebesøk: Internett: 1700 for nettleie.

14 SIDE 14 DISTRIBUSJON Distribusjon Betydningen av en markedstilpasset distribusjon og distribusjonsform som markedsføringstiltak. Valg av distribusjonskanal beskriver hvordan du har tenkt å nå dine kunder. Altså veien fra produksjon til forbruker.

15 DISTRIBUSJON SIDE 15 Distribusjonen kan foregå ved en direkte kontakt mellom deg og dine kunder eller så må produktet ditt passere en rekke mellomledd før det når frem til forbrukeren. Antall aktører (distribusjonsledd) som tar del i distribusjonen av ditt produkt kan dermed variere. Når du skal velge distribusjonskanal må du kjenne til den stillingen de forskjellige aktørene har, deres oppgaver og funksjoner. Distribusjonen av produktet ditt har flere oppgaver. Den innebærer overlevering av produktet til kunden, transportvalg, lager/produkthåndtering og skal bidra til overensstemmelse mellom tilbud og etterspørsel. Du som produsent vil være avhengig av at du mottar tilbakemeldinger og informasjon gitt til mellomleddet fra kundene dine. Målet ditt må være å velge en distribusjon som innebærer at dine kunder får produktet ditt der de ønsker og til den tid de ønsker! Distribusjonsmåten kan dermed representere et konkurransemiddel. Det er mange forhold som vil ha betydning for ditt valg av distribusjonskanal. Du må vurdere valget ut fra: Produktets egenskaper: Er produktet av en slik karakter at det vil kreve at du står i direkte kontakt med kunden. Dette vil for eksempel være en relevant problemstilling dersom du tilbyr et produkt som skal spesialtilpasses den enkelte kunde. Tiden det tar fra produksjon til levering. Kostnader: Distribusjon koster, men hvor mye er avhengig av hva slags kanal du velger. Det er for eksempel dyrere å ansette egne selgere, enn det er å inngå agenturavtaler. Risiko: Dersom distribusjonen skjer gjennom flere ledd innebærer det en større risiko. Dette fordi det kan forekomme svinn og ødeleggelser underveis. Eksempler på distribusjonskanaler: 1. Detaljister: Produktet ditt vil da få stor tilgang til potensielle kunder. Det er viktig at det får god plass i hyllene og plasseres riktig. Dette vil også dine konkurrenter etterspørre. Skal detaljisten ta inn produktet i sitt sortiment, vil han eller hun naturligvis kreve en viss fortjeneste. 2. Agenter: Agenter representerer produkter for ulike foretak. De overtar selgers rolle og tar godtgjørelse etter hvor mye de selger. Det kan være vanskelig å finne gode agenter, men mange foretrekker denne måten siden risikoen begrenses. Kilder: Oslo Handelstandsforening og Norske agenters landsforbund. 3. Franchising innebærer at franchiestakeren mot lisensavgift driver egen virksomhet, men der franchiesgiveren bestemmer forretningsdriften sentralt. Gir rask geografisk vekst, uten at din bedrift foretar de store investeringene. Handel og servicenæringens hovedorganisasjon har oversikter over franchiesvirksomhet. 5. Åpne egen butikk: Å åpne egen butikk krever investeringer, men gir fullstendig kontroll over distribusjonen. Kilder over ledig lokaler: aviser/magasiner, meglere, Internett. 6. Ha egne selgere: Er dyrt, men er ofte en god løsning dersom gode produktkunnskaper er en viktig forutsetning for salg. 7. Gjennom postordrekataloger: Ved å kjøpe adresser sortert etter ønsket kriterier, kan du sende tilbud til utvalgte kunder i posten. Utfordringen her er å unngå at tilbudet havner rett i søppelkassen. 8. Call Center: Kundene dine oppfordres til å ringe inn bestillinger til et Call senter, som videreformidler bestillingen til deg. 9. Internett: Internett åpner for et globalt marked, og flere og flere bestiller varer via nettet. 4. Grossister: Grossister tar seg av kontakten med detaljistene, og krever godtgjørelse for denne oppgaven. På den andre siden økes markedseksponeringen og distribusjonskostnadene reduseres ved at du slipper å holde kontakten med hver enkelt detaljist selv.

16 SIDE 16 MARKEDSPLAN Markedsplan Strategisk markedsplan/ markedstiltak og langsiktig planlegging: En strategisk markedsplan beskriver veien til målet og innebærer at du har satt opp en plan over de tiltak du har tenkt å iverksette og hvordan du velger å disponere ressurser for å nå dine overordnede mål.

17 MARKEDSPLAN SIDE 17 Markedsstrategi innebærer en posisjonering i forhold til kunder og konkurrenter på en måte som gir bedriften din konkurransefortrinn nå og i fremtiden. Du må tenke fremtidsrettet og må kunne gjøre endringer og justeringer etter hvert som omgivelsene endres. Sett opp en liste over de tiltak du vil iverksette. Formuler: Mål første år Mål for kommende år Mål på suksess/nederlag. Krav for å lykkes. Vurder dine målsetninger ut fra: Produktutvikling: Tilfredsstiller produktet virkelig de behov de ulike kundesegmentene har og hvordan kan det gjøres bedre? Pris: Hvilken pris er kunden villig til å betale? Prisen er selvfølgelig avhengig av dine produksjonskostnader. Prisen må være større enn produksjonskostnadene slik at du får en brutto fortjeneste. Utover det er det andre momenter du må vurdere. Dersom ditt produkt er unikt, er kundegruppen sannsynligvis villig til å betale noe mer for produktet enn dersom det er flere aktører som konkurrerer på samme marked. Mange markeder er prisfølsomme. Med det menes at det eksisterer en prisgrense selv du ikke kan overskride. Undersøk da hva det pleier å koste og ta minst like mye! En annen ting du må vurdere her er hva slags prisstrategi du skal velge. Skal du legge deg litt lavt/ gi prosenter for å kapre kunder, eller skal du kreve en så høy pris som mulig for å sikre en større bruttofortjeneste? Mange småbedrifer gjør den feilen at de fastsetter prisene for lavt. For lave priser innebærer at du ikke får tilstrekkelig betalt for det du leverer. Mange tror dette kan tas igjen ved økt salg, noe som langt fra alltid er tilfelle. Verdien på ditt produkt er avhengig av hvordan kundene dine opplever fordelene. Selger du noe som presenterer en løsning på et gitt problem, kan du også ta betalt for produktet ditt. Selger du for eksempel tjenester kan det være et poeng å få kunden til å se på totalkostnaden og ikke på timebetalingen. Ikke røp dine fagkunnskaper i den forstand at du forteller hvor lang tid det vil ta for deg å løse problemet. Mye kan virke dyrt, dersom reparasjonen for deg kun tar noen minutter. Fremgangsmåten blir imidlertidig som oftest uinteressant for kunden, dersom du fokuserer på løsning. Finansiering og økonomiske styring av markedsføringstiltak Markedsføring koster og du må sette av ressurser til de tiltakene du velger å gjennomføre. Det er vanskeligere å tjene penger på de produktene du tilbyr, enn å fremstille dem. Du må derfor tenke nøye igjennom hvordan du på best måte kan selge produktene dine og sette av realistiske kostnader forbundet med denne aktiviteten. VÆR MARKEDSORIENTERT OG FREMTIDSRETTET I DIN VIRKSOMHET! Noen kilder for kjøp av adresselister: Brønnøysundregisteret Telefonkatalogen: direkte reklame Bransjeorganisasjoner

18 SIDE 18 HUSKELISTE FOR UTARBEIDELSE AV MARKEDSPLAN Huskeliste for utarbeidelse av markedsplan 1. Produkt - målsettinger: - Beskrivelse av produktet: - Perioden planen gjelder for: - Mål (omsetning): - Salgsargumenter: 2. Kundesegmenter - behov: - Hvem er dine kunder? - Hvilke behov har de og hvordan vil disse behovene endres? 3. Konkurrentanalyse: - Hvem er dine konkurrenter?

19 HUSKELISTE FOR UTARBEIDELSE AV MARKEDSPLAN SIDE 19 - Hvilke produkter tilbyr dine konkurrenter? - Konkurrentenes sterke og svake sider? 4. Markedskommunikasjon: - Valg av kommunikasjonskanaler: - Utforming av materiell - Formulering: - Hvordan fange opp signaler fra markedet? 5. Distribusjon: - Hvordan skal jeg distribuere produktet mitt? 6. Valg og sammensetting av markedsføringstiltak: Markedsføringstiltak Ansvarlig Hensikt Periode Kostnad Resultat Budsjett

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

Hvorfor markedsundersøkelser?

Hvorfor markedsundersøkelser? Hvorfor markedsundersøkelser? Dekker vårt produkt et behov? Er det et marked av tilstrekkelig størrelse for vårt produkt? Finnes det relevante markedskanaler som vi kan få tilgang på For å få svar på disse

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene Markedsundersøkelse Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene I enhver sammenheng hvor det er snakk om en bedrift, butikk, forretning

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

2.3 Valg av marked og kunde

2.3 Valg av marked og kunde 2.3 Valg av marked og kunde Målsetting med temaet: Segmentering av marked og kunder Segmentering er en teknikk hvor man splitter en gruppe opp i mindre enheter: Individer med felles egenskaper eller særtrekk,

Detaljer

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene?

(1) Hvordan kan CD beskytte tjenesten, eller aspekter ved den, mot etterligning fra konkurrentene? RAMMECASE FOR MARKEDSRETT VALGFAG Reklamebyrået Creative Development (CD) har utviklet en ny tjeneste som de tilbyr til sine klienter. Tjenesten er basert på en fremgangsmåte for gjennomføring av reklamekampanjer

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med?

Agenda. 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Agenda 1: Hva er design? 2: Hvorfor bruke penger på design? 3: Noen eksempler 4: Hva kan Innovasjon Norge bidra med? 1 2 Hva er design? 3 Men også. 4 5 Bedriften har ca 40 ansatte 6 x Definisjoner på design

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Modul: Produkt. Forever Living Products

Modul: Produkt. Forever Living Products Modul: Produkt Forever Living Products Mål: Søker skal sette seg inn i produkter av meget høy kvalitet, samt sette seg inn i produkt innholdet og fremstillings metodikk. Søker skal også tilegne seg kunnskaper

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

Produkt-/markedsmatrise

Produkt-/markedsmatrise Idébank Sist redigert 22.06.2012 Produkt-/markedsmatrise Strategiarbeid handler om å velge: Hvor skal din bedrift satse, og med hvilke produkter og tjenester? Anders Thoresen Partner i DHT Corporate Services

Detaljer

Bli en bedre kursprodusent!

Bli en bedre kursprodusent! Bli en bedre kursprodusent! Kommunikasjon & Markedsføring! Kjetil Aukland BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand Høyskolelektor Markedsføring, Statistikk & Metode PhD kandidat Aalborg

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6 1 Innhold Sammendrag:... 2 Forretningsideen... 2 Mål:... 3 Produktbeskrivelse og skisse:... 3 Situasjonsanalyse... 4 Fremtidsplan... 6 Markedsundersøkelse... 6 Markedsplan:... 7 Personal:... 9 Sammendrag:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler

Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler Markedsføring fra A til Å Utdrag fra boken Markedsføring fra A til Å av Philip Kotler Bodø den 14.02.2004 Bernt I. Langås Markedsføring er svaret på hvordan man konkurrerer på andre baner enn pris Markedsføring

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Ansoffs vekstmatrise. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Stein Ræstad CEO i Virbie Software AS. Bedriftsrådgiver

Ansoffs vekstmatrise. Hurtigguider - rammeverk Sist redigert Stein Ræstad CEO i Virbie Software AS. Bedriftsrådgiver Ansoffs vekstmatrise Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 23.04.2009 Ansoffs vekstmatrise er et verktøy som hjelper virksomheter til velge vekststrategi. Matrisen bygger på ideen om at du kan vokse ved

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Administrative oppgaver

Administrative oppgaver Administrative oppgaver Ulike administrative oppgaver vil kunne være: Postbehandling Arkivering korrespondanse Telefon og/eller resepsjon Innkjøp og lagerstyring Salg-, service- og markedsføringsaktiviteter

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Mobil markedsføring 2011.

Mobil markedsføring 2011. Mobil markedsføring 2011. Mobil Markedsføring 1. Om Biip.no og medlemmene 2. Om mobil markedsføring 3. Eksempler på mobil markedsføring 4. Pakker Om Biip.no Biip.no er Norges største nettsamfunn. Brukerne

Detaljer

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. juni 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Bedriftens rammebetingelser

Bedriftens rammebetingelser Bedriftens rammebetingelser Rammebetingelser vil si «forhold om påvirker resultatet av de beslutningene som bedriften tar». For å lykkes må bedriften ta beslutninger som bygger på en realistisk forståelse

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI Norsk klessindustri fremstår i dag svært variert, ikke minst m.h.t. størrelsesorden på bedrifter og produktutvalg. Vårt ønske er nettopp å få frem dette

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Markedsplan. En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Utgitt av: Kunnskapssenteret.

Markedsplan. En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Utgitt av: Kunnskapssenteret. Markedsplan Mål Strategi Program - Kontroll En lærebok om hvordan du skriver en markedsplan som er utledet av virksomhetens forretningsplan. Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: Kunnskapssenteret.om Revisjon:

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

praktisk styrearbeid Tips og råd til TEMAER I DETTE HEFTET:

praktisk styrearbeid Tips og råd til TEMAER I DETTE HEFTET: Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd til praktisk styrearbeid TEMAER I DETTE HEFTET: Behovet for et profesjonelt styre Hvordan velge styremedlemmer? Styrets ulike roller

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 13. mars 2013 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 08:00 10:00 Rigging av stands

Detaljer

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Utarbeidet av: Camilla og Stine, april 2010 Hvorfor gjør vi dette? Målet med internkartlegging er å kartlegge visjon, forretningside

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer