MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?"

Transkript

1 Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av distribusjonskanal Hva må du tenke på i ditt markedsføringsarbeid? Huskeliste for utarbeidelse av din markedsplan Tips og råd for MARKEDSFØRING AV EGEN BEDRIFT

2 SIDE 2 INNHOLD Innhold Hva er markedsføring? 3 Markedets betydning 4 Markedsanalyse 6 Markedsstrategi 10 Markedskommunikasjon 12 Distribusjon 14 Markedsplan 16 Huskeliste for utarbeidelse av markedsplan 18 Andre brosjyrer i samme serie 20 Nyttige internettadresser 20 Utgis av: Oslo Kommune Akershus fylkeskommune Innovasjon Norge Redaksjon: Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet, Oslo kommune Foto og grafisk design: Omega Design, Visible Produksjon: Ressurs Opptrykk: 12/04

3 HVORFOR ER MARKEDSFØRING VIKTIG? SIDE 3 Hva er markedsføring? Vi ønsker gjennom denne veiledningen å rette fokus på utviklingen av din markedsføringsplan. I første omgang er brosjyren rettet mot de utfordringer små og mellomstore bedrifter står overfor, både som nyetablerte og i de senere faser i utviklingen av bedriften. Alle som starter eller driver egen virksomhet, må på en eller annen måte markedsføre sine produkter. Hva er markedsføring? Det er flere gode svar på dette, for eksempel: Markedsføring er all aktivitet som går ut på å skaffe kunder og ta godt vare på disse. Markedsføring tar videre sikte på å optimalt dekke kundenes nåværende behov og samtidig forberede hvilke varer, tjenester og leveringssystemer kunden vil etterspørre i fremtiden. Vi setter med denne veiledningen fokus på din markedsføringsplan enten du er nystartet eller har holdt på en stund. En markedsplan må revurderes og omformuleres etter hvert som det skjer endringer i omgivelsene. Du må til enhver tid kunne gi klare svar på følgende spørsmål: Hvem er du? (firmaet ditt) Hva leverer du? Hvorfor skal jeg kjøpe av deg? Markedsplanen er også viktig fordi den må overbevise investorer og samarbeidspartnere om at det finnes et lønnsomt markedsgrunnlag for din forretningside. For den lille bedrift representerer markedsføring en særlig ressursutfordring. Dette nettopp fordi den skal, som oftest med små midler, gjøre bedrift og produktmix kjent i markeder dominert av større, sterkere og mer veletablerte foretak. Så hvordan organisere denne aktiviteten på en slik måte at den blir effektiv? Dette er blant de temaene vi ønsker å belyse gjennom denne brosjyren. Til sist i brosjyren har vi utarbeidet en huskeliste, som du kan benytte for å lage din egen markedsføringsplan. Noen begrepsavklaringer: Dekningsbidrag: Inntekt fratrukket variable kostnader. Skal dekke de faste kostnadene og næringsinntekten din. Nullpunktomsetning: Den omsetning du må ha for å gå akkurat i balanse. Produkter: Samlebetegnelse for varer og tjenester Produktmix: Gruppen av de produkter en bedrift tilbyr. Kundesegment: Markedet deles opp i mindre målmarkeder (kundesegmenter) etter kriterier som påvirker tilbud og etterspørsel. Markedsandel: Den andel som betjenes i markedet, som regel uttrykt i prosent. Substitutt: Annen type produkt som oppfyller samme kundebehov. Posisjonering: Beskriver hvordan et produkt/en bedrift fremstår i kundenes øyne. Markedsstrategier: Valg som innebærer en posisjonering i forhold til kunder/konkurrenter på en måte som gir bedriften et konkurransefortrinn. Kontaktpris: Det det koster å informere en kunde. Eks: Annonse: = Kontaktpris 68 øre Antall lesere: 8000 Respons: Antall som svarer på et markedsføringstiltak. Eks: salgsbrev, 400 svar = 2% (Uttrykk for markedstiltakets effekt)

4 SIDE 4 MARKEDETS BETYDNING Markedets betydning Kunnskap om markedet er viktig. Er det et marked for produktene dine som gir deg den inntekten du må ha? Du må dekke ditt livsopphold, dine faste kostnader og avkastning til eventuelle investorer. Din bedrift vil aldri overleve/tjene penger dersom det ikke eksisterer et marked for dine produkter. Selv om det som oftest alltid vil være noen som vil kjøpe produktet ditt, er det avgjørende om markedsgrunnlaget er stort nok.

5 MARKEDETS BETYDNING SIDE 5 Erfaringer har vist at mange bedriftsetablerere har en tendens til å være for optimistiske i sine markedsprognoser og overvurderer potensialet. Andre derimot kan rett og slett undervurdere behovet i markedet. I begge tilfeller har de ikke klart å definere markedet godt nok. Markedet er ikke en homogen og fastlagt størrelse. Det skjer stadig skiftninger som påvirker kjøperne av en vare eller brukerne av en tjeneste. Konjunktursvingninger, endringer i inntektsnivå, politiske, demografiske, teknologiske og klimatiske endringer representerer alle eksempler på endringer i omgivelsene som påvirker etterspørselen av produktet ditt. Endringer innebærer at det stadig dukker opp nye produkter/ behov og eksisterende produkter/behov endrer seg. Produkter har også ulik levetid. I enkelte bransjer som for eksempel IKT bransjen, er nye produkter gjerne utrangert etter 6 måneder, mens andre produkter har mange års levetid. Likevel vil også produkter med lang levetid stadig endre seg. Konsekvenser av skiftning i markedet - markedsstrategier: For at bedriften skal overleve og ekspandere er det viktig å fokusere på de endringer som vil forekomme i markedet. Du vil måtte foreta strategiske valg slik at du utvikler produktet/tilbudet ditt på måter som oppfyller nye krav/tilfredsstiller endringer i behov. Dette innebærer at du må lage gode systemer som fanger opp nye tendenser i markedet og at du handler deretter, slik at bedriften din til enhver tid er i stand til å rette seg inn mot de mest lovende markeder og produktområder. Dette stiller store krav til omstillingsevne og egen kompetanse. Du må gjøre markedsanalyser og legge opp en plan på hvordan du møter utfordringene. En markedsorientert bedrift vil alltid søke å tilfredsstille kundenes behov og gjøre det bedre enn konkurrentene!

6 SIDE 6 MARKEDSANALYSE Markedsanalyse Målet med å foreta en markedsanalyse er en kvantifisering av markedet med hensyn til antall kunder (i kundesegmentene), dine konkurrenter, antall produksjonsenheter, forventet omsetning og lønnsomheten.

7 MARKEDSANALYSE SIDE 7 Du må altså innhente, registrere og analysere data i tilknytning til markedsføringen av et produkt og identifisere de muligheter og problemer som foreligger og som vil komme. Markedsinformasjonen skal du bruke for å utvikle det du har tenkt å tilby. I praksis vil en markedsanalyse innebære at du innhenter informasjon om: Kundebehov og produktkrav Konkurrerende produkter og priser Markedsstørrelse Hvordan avdekke behov i markedet og definere ditt marked? Hensikten med ditt produkt er å løse et problem og tilfredsstille et kundebehov så raskt og effektivt som mulig. Det er viktig for enhver bedrift å fokusere på behovene i markedet og ikke på produktet. Gjennom å innhente informasjon om behov, adferd og preferanser har du et godt grunnlag for å utvikle produktet du ønsker å tilby slik at det blir etterspurt. Dine produkter kan være beregnet for ulike markeder. Noen produkter omsettes for å dekke personlige behov og ønsker, mens andre produkter er bestemt for produksjon, bearbeiding/salg. Du må definere hvem dine kunder er og hvilke behov de har. Konkurrentanalyser For å definere markedet mest mulig riktig, er det ikke nok å kartlegge dine potensielle kunder. Like viktig vil en kartlegging av dine konkurrenter være og de produktene disse tilbyr. Dersom produktet du ønsker å tilby er en forbedring av et allerede eksisterende produkt, må du starte din markedsundersøkelse med å kartlegge et allerede eksisterende marked. Dette fordi dine potensielle kunder vil kunne få tilfredsstilt sitt behov hos konkurrerende leverandører. Dine kunder vil kunne velge å dekket sitt behov ved å velge substitutter. Skal du for eksempel selge pizza, er det ikke bare andre pizzaleverandører som utgjør dine konkurrenter. Dine potensielle kunder kan velge å tilfredsstille sulten ved å spise annen mat. Målet med å foreta en konkurrentanalyse er å finne hvilken merverdi ditt produkt kan representere for potensielle kunder i forhold til konkurrentene sine produkter. Du må kartlegge de områder du kan utkonkurrere andre aktører på, for at kunden velger deg som leverandør. Du må vurdere konkurrentenes produktet målt opp mot ditt eget produkt, med hensyn til pris, kvalitet, design osv. Det du må søke svar på er: Hvem er hovedaktørene nå og hvilke produkter leverer disse? Tenk her både på dine direkte konkurrenter (som tilbyr samme produkt) og substitutter (som oppfyller samme kundebehov). Hvor store markedsandeler har dine konkurrenter? Hvordan arbeider de? Konkurrentenes sterke/svake sider? Vurdere produktene i forhold til pris, kvalitet og design for å finne de konkurrerende virksomheters styrker og svakheter. Hvordan vil forholdet utvikle seg over tid og på hvilke områder satser de konkurrerende virksomheter? Hvor raskt kan en ny leverandør påvirke ditt forretningsresultat? Dersom det er lave etableringshindre og mulighet for god fortjeneste, må du regne med at andre også vil etablere seg. Har du et helt nytt produkt du vil lansere, må du starte mer fra bunnen. Du vet da mindre om hvem dine potensielle kunder er og må gjerne da foreta rundspørringer. Et produkt vil også konkurrere med andre typer produkter som tilfredsstiller samme kundebehov.

8 SIDE 8 MARKEDSANALYSE Beregning av markedets størrelse - markedsandeler: Markedets størrelse angir vi i antall kunder, potensielle kunder samt mulig omsetning. Du kan ikke betjene hele markedet, men må definere hvor stor andel målgruppen din utgjør. En grundig kundesegmentering der du deler inn potensielle kundegrupper etter kriterier, hjelper deg til å beregne størrelsen på ditt marked. Kriteriene du bruker for å definere potensielle kunder i markedet, må kunne brukes på produktutforming, prissetting, reklame og distribusjon. Eks. på kundekriterier du kan bruke: geografiske, demografiske (for eksempel kjønn, alder, bedriftsstørrelse), atferds/ innkjøpsmønster (for eksempel pris og hvor ofte). Det kan også være tilfelle at potensielle kunder interesserer seg for produktene dine på ulike måter, og du må da legge opp ulike strategier for å synliggjøre dette. Du må kunne fortelle noe om det totale markedet, din målgruppe og din forventede markedsandel. I det segmentet av markedet du kan tilby flest fordeler, vil du også kunne finne de fleste kundene. Totalmarked Marked segment 1) 2) Antall kjøpere Total omsetning Min markedsandel % av total Min omsetning Tolking av markedssignaler/ ledig plass i markedet? Dersom det går dårlig for dine konkurrenter i forhold til inntekt/ betalings-anmerkninger (sjekk regnskap, likningsboka, kredittregistrene), kan dette være et signal på at markedet ikke har ledig kapasitet/ikke ønsker produktet. Det vil da ikke være attraktivt å etablere seg, med mindre du mener du har spesielle fortrinn.

9 MARKEDSANALYSE SIDE 9 Eksempel: Tenk deg at du skal introdusere en ny type hundefôr på markedet. Hvordan skal du da gå frem for å definere ditt marked? Ta utgangspunkt i kjente tall. Det er ikke hele Norges befolkning, som vil være din målgruppe, kun de som har hund. Du må derfor finne ut hvor mange hunder det er i befolkningen i ditt område. (Statistisk sentralbyrå) og hvor mye hundefôr hver hund spiser (Kilde: Spør hundeeiere hvor mye hundene deres spiser). Hvordan redusere usikkerhet: Utfordringen til deg som skal avdekke behov i markedet/ definere markedet ditt, er usikkerheten tilknyttet markedsinformasjon. Mange ting vet vi ikke og kan ikke vite helt sikkert, så du må foreta beregningene slik at svarene blir mest mulig sannsynlig. For å redusere usikkerheten, er det derfor lurt å : gå ut fra kjente tall tenke logisk kontrollere være kritisk, men kreativ. Tenk logisk: Selv om alle potensielle hundeeiere vil representere potensielle kunder, vil ikke alle skifte leverandør. Noen hundeeiere vil for eksempel alltid velge det produktet de pleier å kjøpe og andre vil alltid handle i bestemte butikker. Kontroller: Foreta intervjuer av dine potensielle kunder, slik at du kartlegger hva de vektlegger i forhold til valg av hundefôr. Vil det være pris, distribusjon eller f.eks. innhold som avgjør om hundeeiere vil skifte merke? Du må da vektlegge at du tilfredsstiller ønsket behov i din markedsføring av produktet ditt. Vær kritisk, men kreativ: Vær kritisk til den informasjonen du samler inn. Husk at flere kan være positive til å skifte merke i teori enn i praksis. En vanlig feil er å blande sammen markedets interesse for produktet med reell vilje til å kjøpe det. Noen eksempler på mulig informasjonskilder: Aviser/fagskrifter: Annonser og artikler gir bl.a. informasjon om trender i markedet/konkurrentenes virksomheter. Bransjeorganisasjoner: Har ofte bransjestatistikk og adresseregister. Biblioteket: Litteraturoversikt. Brønnøysundregistrene: Informasjon registrert i Brønnøysundregistrene er offentlig, som for eksempel årsregnskap og heftelser. I tillegg kan du kjøpe firmalister. Forskningsmiljøer ved universitetene og høgskolene. Internett. Kommunal og fylkeskommunal statistikk inneholder statistikk over lokale og regionale forhold. Norges offentlige utredninger (NOU) omfatter rapporter som utarbeides for Storting og regjering. Potensielle kunder. Personer med erfaring fra bransjen. Reklamebyrå, konsulentfirma osv. samler regelmessig markedsinformasjon for salg. Statistisk sentralbyrå: Utarbeider en rekke publikasjoner som omfatter tematiserte statistikker. Telefonkatalogen sine sider over bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Ulike metoder for innhenting av markedsinformasjon: foreta personlig intervju bruke eksterne konsulenter gjøre subjektive vurderinger benytte telefon/brev Hvilke metoder og kilder som passer for deg, vil være avhengig av de ressurser du har til rådighet.

10 SIDE 10 MARKEDSSTRATEGI Markedsstrategi Produkter som ikke dekker et behov lar seg ikke selge og det er da ingen grunn til å utvikle slike. Behovsspesifisering er en vanskelig, men viktig oppgave. Du må være bevisst på hvilke behov ditt produkt skal dekke, og konsentrere deg om å fortelle dette til dine kunder. Dette innebærer at du må vurdere produktet ut fra dine kunders synspunkter og ikke på produktets egenskaper.

11 MARKEDSSTRATEGI SIDE 11 En sentral oppgave i markedsføringen er nettopp å formulere et unikt kundetilbud, for så å få dette tilbudet til å feste seg i kundens bevissthet. Kunden må oppfatte en merverdi med ditt produkt. Fordelene dine kan enten være saklig eller følelsesmessig begrunnet. Hvorfor er mitt produkt bedre en konkurrentenes - Posisjonering. Du vil alltid oppleve konkurranse. Oppgaven din vil være å beskrive det behov som foreligger så grundig at potensielle kunder forstår at ditt produkt er bedre enn konkurrerende og alternative løsninger. Dersom produktet ditt er bortimot likt et annet, må du vurdere om det er hensiktsmessig å starte. Skulle du likevel konkludere med at markedet også trenger ditt produkt, må du vektlegge andre fordeler kundene vil oppnå ved å velge ditt produkt. Du må utforme tilbudet ditt slik at det skiller seg fra konkurrentene. Definér kundebehov, de problemer produktet skal løse og gjør dette tydelig! Ved å definere det unike med ditt produkt og utnytte følelsesmessige oppfatninger, skal du skape et attraktivt tilbud. Det er flere aspekter du kan vektlegge for at produktet ditt skal fremstå som bedre enn konkurrentenes. Dette kan være: Spesielle egenskaper ved produktet, pris/ betalingsbestemmelser, levering/logistikk, service og oppfølging. For å beholde kunden er det viktig å forsikre seg om at kunden er fornøyd også etter kjøp. Konkurransestrategi er viktig! For at en posisjonering skal bli vellykket er det viktig at du velger deg en strategi og tydeliggjøre denne. Du kan for eksempel velge: Lavpris: Ditt produkts primære fortrinn er lav pris og/ eller lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Du henvender deg til de kundene som er mest opptatt av pris. Fokusering: Du innretter ditt produkt på en bestemt kundegruppe, som vil oppfatte ditt produkt som særdeles tilpasset og fordelaktig for målgruppen. Du tar sikte på å være den best tilpassende leverandør til en utvalgt kundegruppe. Differensiering: Du leverer et annerledes produkt eller leveringssystem, enn andre leverandører på markedet. Hvor er mitt produkts svakheter og hva gjør jeg med det i fremtiden For at bedriften din skal kunne ekspandere og utvikle seg i positiv retning, må du alltid fokusere på hvor det finnes forbedringspotensiale. De kunder som kjøper produktene dine og som har opparbeidet erfaring med bruken av dem, vil være dine beste informasjonskilder for produktforbedringer og nyutvikling. Du må kontinuerlig vurdere ditt tilbud med hensyn til produktegenskaper, pris, levering, service osv. og være bevisst på ditt produkts svakheter. Er for eksempel ditt produkt mye dyrere enn et tilsvarende produkt, må du vurdere om du kan redusere produksjonskostnadene dine. Dersom dette ikke er mulig, må du vektlegge andre sider ved ditt produkt som tilfredsstiller behovet til kundene dine. Eksempel: Minimum markedsstørrelse Hvor stort marked trenger du, for å starte kjoleproduksjon? Du har beregnet at du må ha minst kroner inn fra virksomheten for å dekke ditt livsopphold og de faste driftsutgiftene. Inntekt (pris X mengde) -Variable kostnader = Dekningsbidrag Kjole Variable kostnader: Innkjøp (stoff, tid osv.): 100 kr. Tid per salg: 1 time Du vil da maksimalt kunne selge stk i løpet av året (7 timer per dag x 200 arbeidsdager) Prisen du kan ta er beregnet til 500 kr. (det kundene er villig til å betale). På tilsvarende måte kan du beregne dekningsbidraget for alle dine produkter. Inntekt (pris X mengde) 500 -Variable kostnader 100 = Dekningsbidrag 400 Produkt: Kjole Nullpunktomsetning: Hva må du omsette for, og hvor mange kjoler må du selge for å gå i null? Kroner Prosent Andel Inntekt % 1,0 -Variable kostnader % 0,2 = Dekningsb & 0,8 Nullpunktomsetning regnet i kroner: Faste utgifter ( ) = kr. Dekningsgrad (0.8) Nullpunktomsetning i antall solgte kjoler: = 625 stk. 500

12 SIDE 12 MARKEDSKOMMUNIKASJON Markedskommunikasjon Hvordan kommunisere og hvilke kommunikasjonskanaler gir resultat? Du må markedsføre produktene dine, dvs. gjøre kundene oppmerksom på tilbudet ditt og overbevise dem om at det er det beste. Markedskommunikasjon dreier seg om hvordan du kommuniserer med de viktigste kundegruppene/ målgruppene dine, slik at det resulterer i salg.

13 MARKEDSKOMMUNIKASJON SIDE 13 Det er viktig at du formidler en helhetlig profil Du kan bearbeide kunden og fremstå som mer profesjonell, dersom du har et bevisst forhold til utviklingen av dine grafiske produkter. Ved å påføre din logo på brevarkene, fakturaene, internettsidene og visittkortene dine osv., kan du skape en gjenkjennelseseffekt. Hva ønsker du å fortelle? Du må spørre deg selv før du starter med kommunikasjonstiltakene: Hva ønsker du å oppnå med tiltakene (hvilke reaksjoner). Hvem skal tiltakene rettes mot (målgrupper). Målgruppen kan både være dine potensielle kunder, dvs. de som fatter beslutningen om å kjøpe ditt produkt. Men det kan også tenkes at målgruppen bør være de som kan påvirke dine potensielle kunder. Hvordan du skal formulere budskapet ditt. Vektlegg fordelen din kunde vil ha for å velge deg. Kommunikasjonskanal: Hvor og i hvilken sammenheng du skal markedsføre produktet ditt. Markedskommunikasjon er dyrt. Du må vurdere hvor mye du har råd til å bruke i forhold til per solgte produkt. Valg av kommunikasjonskanal må vurderes ut fra kostnader og mulig respons. I den forbindelse er det viktig å tenke på hvor dine kunder vil søke informasjon om ditt produkt. Leser de fagskrifter eller må du tenke andre kanaler? Hvordan oppfange signaler fra markedet, hvordan sikre tilbakemelding og hvordan bruke signalene i planleggingen min. Du må utvikle gode systemer slik at du registrerer/fanger opp signaler/tilbakemeldinger fra markedet. Et tips er å utvikle databaser der du registrerer respons. Sender du ut reklamemateriell må du registrere hvor mange av mottakerne som benyttet seg av tilbudet ditt. Liten respons kan indikere at du har valgt feil kommunikasjonskanal, men det kan også bety at tilbudet ditt ikke vurderes som godt. Snakk med kundene dine og bygg opp gode kundedatabaser. Dersom du registrerer endringer i behov/ preferanser, er det viktig at du legger om markedsstrategi/produktutvikling etter disse. Er f.eks. dine kunder etterhvert mer opptatt av kvalitet enn pris, vil det være fornuftig å vektlegge dette i utviklingen av produktene dine. Du må fange opp tendenser og legge om driften i tråd med tendensene i markedet. Ulike kommunikasjonskanaler: 1. Klassisk reklame: Annonsere i avis, tids/fagskrift, kino, radio eller TV. 2. Direkte markedsføring: - Telefonsalg, ringe direkte til dine potensielle kunder. - Internett: spre markedsføringsbudskapet ditt ved å oppmuntre andre til å bringe det videre. For at en slik metode skal fungere må du gi bort noe som er gratis. Dette kan for eksempel være verdifull informasjon eller et produkt. I tillegg må det være lett å spre budskapet. Ta i bruk E-post, ditt eget websted, grafikk og nedlasting. En annen måte å markedsføre seg på via nettet, er å ta i bruk andres ressurser. Kan du for eksempel benytte andres sider til å legge ut artikler om ditt tilbud? 3. Direkte reklame: send kundeinformasjon til en definert kundegruppe. Gjennom din egen kundedatabase/adresseregister (dersom du har drevet en stund) eller ved å kjøpe adresser, kan du sende reklame rett til de kundene du ønsker å nå. 4. Aktiv bruk av media: få aviser/fagskrifter til å skrive om deg og ditt produkt, skriv innlegg selv. 5. Utstillinger, messer. 6. Kundebesøk. Eksempel Du skal markedsføre et nytt type hundefôr. Hva vil du oppnå? Du må formulere et mål på hva du vil oppnå i denne omgang og mål for fremtiden. Siden firmaet er helt i startfasen, er hovedutfordringen nå å kapre kunder og oppnå en markedsandel på 5%. Målgrupper: Hundeeiere i Oslo/Akershus. Tips til gode formuleringer: Billigste hundefôr i byen! Du må forsøke å nå fram så interessevekkende som mulig, og på en slik måte at du når fram til akkurat dine kunder så direkte som mulig. Hvor: Kundebesøk: Oppsøk dyrebutikkene i området, Annonse i Norsk Kennel Klubb, delta på hundeutstillinger, Internett. Kostnad: Annonse: Utstilling: Kundebesøk: Internett: 1700 for nettleie.

14 SIDE 14 DISTRIBUSJON Distribusjon Betydningen av en markedstilpasset distribusjon og distribusjonsform som markedsføringstiltak. Valg av distribusjonskanal beskriver hvordan du har tenkt å nå dine kunder. Altså veien fra produksjon til forbruker.

15 DISTRIBUSJON SIDE 15 Distribusjonen kan foregå ved en direkte kontakt mellom deg og dine kunder eller så må produktet ditt passere en rekke mellomledd før det når frem til forbrukeren. Antall aktører (distribusjonsledd) som tar del i distribusjonen av ditt produkt kan dermed variere. Når du skal velge distribusjonskanal må du kjenne til den stillingen de forskjellige aktørene har, deres oppgaver og funksjoner. Distribusjonen av produktet ditt har flere oppgaver. Den innebærer overlevering av produktet til kunden, transportvalg, lager/produkthåndtering og skal bidra til overensstemmelse mellom tilbud og etterspørsel. Du som produsent vil være avhengig av at du mottar tilbakemeldinger og informasjon gitt til mellomleddet fra kundene dine. Målet ditt må være å velge en distribusjon som innebærer at dine kunder får produktet ditt der de ønsker og til den tid de ønsker! Distribusjonsmåten kan dermed representere et konkurransemiddel. Det er mange forhold som vil ha betydning for ditt valg av distribusjonskanal. Du må vurdere valget ut fra: Produktets egenskaper: Er produktet av en slik karakter at det vil kreve at du står i direkte kontakt med kunden. Dette vil for eksempel være en relevant problemstilling dersom du tilbyr et produkt som skal spesialtilpasses den enkelte kunde. Tiden det tar fra produksjon til levering. Kostnader: Distribusjon koster, men hvor mye er avhengig av hva slags kanal du velger. Det er for eksempel dyrere å ansette egne selgere, enn det er å inngå agenturavtaler. Risiko: Dersom distribusjonen skjer gjennom flere ledd innebærer det en større risiko. Dette fordi det kan forekomme svinn og ødeleggelser underveis. Eksempler på distribusjonskanaler: 1. Detaljister: Produktet ditt vil da få stor tilgang til potensielle kunder. Det er viktig at det får god plass i hyllene og plasseres riktig. Dette vil også dine konkurrenter etterspørre. Skal detaljisten ta inn produktet i sitt sortiment, vil han eller hun naturligvis kreve en viss fortjeneste. 2. Agenter: Agenter representerer produkter for ulike foretak. De overtar selgers rolle og tar godtgjørelse etter hvor mye de selger. Det kan være vanskelig å finne gode agenter, men mange foretrekker denne måten siden risikoen begrenses. Kilder: Oslo Handelstandsforening og Norske agenters landsforbund. 3. Franchising innebærer at franchiestakeren mot lisensavgift driver egen virksomhet, men der franchiesgiveren bestemmer forretningsdriften sentralt. Gir rask geografisk vekst, uten at din bedrift foretar de store investeringene. Handel og servicenæringens hovedorganisasjon har oversikter over franchiesvirksomhet. 5. Åpne egen butikk: Å åpne egen butikk krever investeringer, men gir fullstendig kontroll over distribusjonen. Kilder over ledig lokaler: aviser/magasiner, meglere, Internett. 6. Ha egne selgere: Er dyrt, men er ofte en god løsning dersom gode produktkunnskaper er en viktig forutsetning for salg. 7. Gjennom postordrekataloger: Ved å kjøpe adresser sortert etter ønsket kriterier, kan du sende tilbud til utvalgte kunder i posten. Utfordringen her er å unngå at tilbudet havner rett i søppelkassen. 8. Call Center: Kundene dine oppfordres til å ringe inn bestillinger til et Call senter, som videreformidler bestillingen til deg. 9. Internett: Internett åpner for et globalt marked, og flere og flere bestiller varer via nettet. 4. Grossister: Grossister tar seg av kontakten med detaljistene, og krever godtgjørelse for denne oppgaven. På den andre siden økes markedseksponeringen og distribusjonskostnadene reduseres ved at du slipper å holde kontakten med hver enkelt detaljist selv.

16 SIDE 16 MARKEDSPLAN Markedsplan Strategisk markedsplan/ markedstiltak og langsiktig planlegging: En strategisk markedsplan beskriver veien til målet og innebærer at du har satt opp en plan over de tiltak du har tenkt å iverksette og hvordan du velger å disponere ressurser for å nå dine overordnede mål.

17 MARKEDSPLAN SIDE 17 Markedsstrategi innebærer en posisjonering i forhold til kunder og konkurrenter på en måte som gir bedriften din konkurransefortrinn nå og i fremtiden. Du må tenke fremtidsrettet og må kunne gjøre endringer og justeringer etter hvert som omgivelsene endres. Sett opp en liste over de tiltak du vil iverksette. Formuler: Mål første år Mål for kommende år Mål på suksess/nederlag. Krav for å lykkes. Vurder dine målsetninger ut fra: Produktutvikling: Tilfredsstiller produktet virkelig de behov de ulike kundesegmentene har og hvordan kan det gjøres bedre? Pris: Hvilken pris er kunden villig til å betale? Prisen er selvfølgelig avhengig av dine produksjonskostnader. Prisen må være større enn produksjonskostnadene slik at du får en brutto fortjeneste. Utover det er det andre momenter du må vurdere. Dersom ditt produkt er unikt, er kundegruppen sannsynligvis villig til å betale noe mer for produktet enn dersom det er flere aktører som konkurrerer på samme marked. Mange markeder er prisfølsomme. Med det menes at det eksisterer en prisgrense selv du ikke kan overskride. Undersøk da hva det pleier å koste og ta minst like mye! En annen ting du må vurdere her er hva slags prisstrategi du skal velge. Skal du legge deg litt lavt/ gi prosenter for å kapre kunder, eller skal du kreve en så høy pris som mulig for å sikre en større bruttofortjeneste? Mange småbedrifer gjør den feilen at de fastsetter prisene for lavt. For lave priser innebærer at du ikke får tilstrekkelig betalt for det du leverer. Mange tror dette kan tas igjen ved økt salg, noe som langt fra alltid er tilfelle. Verdien på ditt produkt er avhengig av hvordan kundene dine opplever fordelene. Selger du noe som presenterer en løsning på et gitt problem, kan du også ta betalt for produktet ditt. Selger du for eksempel tjenester kan det være et poeng å få kunden til å se på totalkostnaden og ikke på timebetalingen. Ikke røp dine fagkunnskaper i den forstand at du forteller hvor lang tid det vil ta for deg å løse problemet. Mye kan virke dyrt, dersom reparasjonen for deg kun tar noen minutter. Fremgangsmåten blir imidlertidig som oftest uinteressant for kunden, dersom du fokuserer på løsning. Finansiering og økonomiske styring av markedsføringstiltak Markedsføring koster og du må sette av ressurser til de tiltakene du velger å gjennomføre. Det er vanskeligere å tjene penger på de produktene du tilbyr, enn å fremstille dem. Du må derfor tenke nøye igjennom hvordan du på best måte kan selge produktene dine og sette av realistiske kostnader forbundet med denne aktiviteten. VÆR MARKEDSORIENTERT OG FREMTIDSRETTET I DIN VIRKSOMHET! Noen kilder for kjøp av adresselister: Brønnøysundregisteret Telefonkatalogen: direkte reklame Bransjeorganisasjoner

18 SIDE 18 HUSKELISTE FOR UTARBEIDELSE AV MARKEDSPLAN Huskeliste for utarbeidelse av markedsplan 1. Produkt - målsettinger: - Beskrivelse av produktet: - Perioden planen gjelder for: - Mål (omsetning): - Salgsargumenter: 2. Kundesegmenter - behov: - Hvem er dine kunder? - Hvilke behov har de og hvordan vil disse behovene endres? 3. Konkurrentanalyse: - Hvem er dine konkurrenter?

19 HUSKELISTE FOR UTARBEIDELSE AV MARKEDSPLAN SIDE 19 - Hvilke produkter tilbyr dine konkurrenter? - Konkurrentenes sterke og svake sider? 4. Markedskommunikasjon: - Valg av kommunikasjonskanaler: - Utforming av materiell - Formulering: - Hvordan fange opp signaler fra markedet? 5. Distribusjon: - Hvordan skal jeg distribuere produktet mitt? 6. Valg og sammensetting av markedsføringstiltak: Markedsføringstiltak Ansvarlig Hensikt Periode Kostnad Resultat Budsjett

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012

Servicekvalitet og påvirkning av. Kundens lojalitet. Bachelor 2012 2012 Bachelor 2012 Servicekvalitet og påvirkning av Kundens lojalitet Bacheloroppgave 2012 3.år Hotell og relasjonsledelse ved Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av: 979525 979532 Denne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører

Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører Nisjebedrifters utfordring med å utvikle en markedsføringsstrategi: En eksplorerende studie av sjømateksportører Kjell Toften og Trond Hammervoll Denne artikkelen beskriver aspekter ved utvikling av markedsføringsstrategier

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer