Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes Lærestoffet er utviklet for faget IINI Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon om faget. Videre ser vi på begrepet entreprenørskap og hva vi mener med det. Leksjonen tar en gjennomgang av kritiske faktorer når man skal starte en ny bedrift, samt hvordan man evaluerer mulighetene til nye bedrifter. Innhold 1.1. INNLEDNING KURSETS GJENNOMFØRING OG INNHOLD ENTREPRENØRSKAP KRITISKE FAKTORER NÅR MAN SKAL STARTE EN NY BEDRIFT Personlige attributter Faktorer i omgivelsene Andre sosiale faktorer DE 3 DRIVKREFTENE ENTREPRENØREN, FORRETNINGSIDEEN OG RESSURSENE NØKKELEN TIL SUKSESS Forretningsideen Entreprenøren Ressurser Ingredienser for å skape en suksessfull bedrift OPPSUMMERING Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift Figur Figur 1 - En modell av entreprenørskapsprosessen... 6 Figur 2 Rammeverk -De tre drivkreftene Opphavsrett: Tor Atle Hjeltnes og Stiftelsen TISIP

2 Innledning Velkommen til den første leksjonen i faget. I dette faget skal vi lære om entreprenørskap. Vi ser på hva som kjennetegner en god entreprenør og hvordan man kan gjennomføre prosessen fra man kommer opp med en ny forretningsidé, til man har ferdigutviklet og lansert denne med de utfordringer dette innebærer på det personlige, økonomiske og organisatoriske nivå. Vi vil i første leksjon komme med en oversikt over de forskjellige temaer dette kurset vil inneholde samt komme med grunnleggende kunnskap når det gjelder hva som kjennetegner en entreprenør og den prosessen som en entreprenør må gjennomføre og lykkes med om man skal kunne leve av å være en entreprenør. Kurset er beregnet på alle som selv føler de har en entreprenør i magen, samt alle de som omgås entreprenører i forbindelse med sitt arbeid eller bare har interesse av dette fagområdet. Forståelse av hva entreprenørskap er vil gjøre det enklere å gjennomføre, kommunisere og forstå de prosessene som er viktige innen entreprenørskap. har i det siste 10- året skapt svært mange arbeidsplasser over store deler av verden. I Norge har vi de siste årene delvis fått smake finanskrisen. Arbeidsplasser har gått tapt og behovet for innovasjon og nyskaping er påfallende. Problemet er at vi i Norge har lite levedyktig industri bortsett fra olje og laks, noe som gjør at vi i Norge har behov for økt grad av nyskapning og entreprenørskap. Det å skulle starte en bedrift rett etter en finanskrise (i store deler av verden) byr på store utfordringer, da tilgangen til kapital lenge har vært begrenset. På den annen side kan en stor nedtur i markedet føre til nye forretningsmuligheter om man klarer å lese utviklingen i markedet og menneskers endrede behov. Kilder til finansiering kommer vi tilbake til i senere leksjoner i faget. Skal man drive med nyskapning og entreprenørskap må man ha kunnskaper om hvordan dette kan gjøres. På stadig flere skoler og i stadig flere kommuner ser man behovet for å lære opp studenter og ansatte innen entreprenørskap. Ved å ta dette kurset vil du sitte igjen med kunnskap som ikke bare er viktig for deg, men også for samfunnet. I EUs 8.rammeprogram for forskning som starter i 2014 er det satt av et tresifret antall milliarder norske kroner til forskning og utvikling. Hensikten med dette er at Europa skal være konkurransedyktig på høyde med USA og Asia når det gjelder forskning og nyutvikling. I kjølvannet av all forskningen vil det oppstå store muligheter for de som ønsker å drive med side 2 av 20

3 3 entreprenørskap. Vi trenger entreprenører som kan ta ideene, videreutvikle dem og til syvende og sist sette de ut i virksomhet og kapitalisere på dem. Vi trenger flere entreprenører i samfunnet. For å få det trenger vi mer kunnskap om hva entreprenørskap er. Dette for å få en utbredt kultur som støtter opp om og gir næring til entreprenørskapskulturen. Om vi skal tro den sittende regjeringen??? vil det i framtiden også bli lettere å få midler til oppstart av nye bedrifter Kursets gjennomføring og innhold Kurset vil bestå av ti leksjoner i tillegg til aktuelt stoff fra læreboken og eventuelle artikler. Til hver leksjon vil det bli gitt en øving som er relevant i forhold til avsluttende eksamen. Åtte av ti øvinger må være bestått for å få gå opp til eksamen. Fra ukens øving legges ut på læringssystemet IT s Learning er det en ti dagers frist til innleveringen. Fra innleveringsdatoen vil du få tilbakemelding på øvingen i løpet av tre til sju dager. Øvingene skal leveres på fagets side i It s Learning. Du får tilgang til It s Leraning så fort vi har registrert at du har betalt kursavgiften om du er betalstudent. Den innleverte øvingen skal navngis på følgende format: Øvingsnummer-fagforkortelse-fornavn-etternavn. Eks: 1-Ent-TorAtle-Hjeltnes Du vil på de fleste øvingene motta løsningsforslag sammen med tilbakelmelding på din innleverte øving. Det er opprettet en diskusjonsgruppe til faget hvor kursets deltakere kan stille spørsmål eller føre en dialog. Om det blir aktivitet på diskusjonsgruppen er helt opp til oss selv som brukere. Som faglærer setter jeg pris på tilbakemelding om det er noe du finner spesielt negativt eller positivt. Annen relevant informasjon vil bli lagt på fagets hjemmeside (It s Learning) forløpende gjennom hele kurset. Tema som vi vil ta for oss i dette kurset er: Hva er entreprenørskap, hva kjennetegner en entreprenør, hva er en god forretningsidé/mulighet, hvordan starte opp, hvordan forholde seg til markedet, hva er og hvordan skriver man en god forretningsplan, hvordan skaffe til veie god og riktig form for kapital og motivasjon og ledelse innen entreprenørskap. Generelt så vil vi også se på muligheter og hindringer innen den nye økonomien og e-business. Jeg har valgt ut en lærebok som pensumlitteratur i dette kurset. Boken dekker ikke alt pensum, men sammen med leksjonene og artiklene som blir lagt ut dekker dette pensum i faget. Det finnes mange lærebøker som tar for seg entreprenørskap. Den utvalgte boken er bra på teorien, men inneholder, for noen, vel mye amerikanske eksempler. Jeg vil forsøke å ta med en del norske side 3 av 20

4 4 eksempler i leksjonene. er et fagfelt som i likhet med andre fagområder blir mer interessant og spennede desto mer man setter seg inn i teori og lærestoff. Legg godt med arbeid i øvingsoppgavene og du vil få betalt for det på eksamen kan defineres på forskjellige måter. Man kan si at entreprenørskap er utvikling av ny forretningsmessig virksomhet, det vil si virksomhet som representerer noe nytt i forhold til det bestående næringslivet. Det dreier seg om nyskaping og den faktoren som ligger bak all utvikling menneskets evne til å organisere en virksomhet som gir et økonomisk utkomme, Spilling 98. er et mangfoldig område. I utgangspunktet er det relativt enkelt, det dreier seg om prosessene som fører fram til utvikling av ny virksomhet, og det dreier seg om personene eller aktørene bak disse prosessene. Det er imidlertid et mangfold av enkeltpersoner og konstellasjoner av personer som etablerer nye virksomheter. De gjør det på forskjellige måter, og det er ofte lite forutsigbart hva som kommer ut av de nye virksomhetene, hvis det i det hele tatt blir etablert nye virksomheter. Det som gjør området entreprenørskap så mangfoldig, er at de mange entreprenørene ikke opptrer i et vakuum, men i nær sammenheng med sine omgivelser. Kanskje kjenner du selv noen som har fått en god idè og startet sin egen bedrift. I dette kurset vil vi si at alle som starter en ny bedrift driver med entreprenørskap. En entreprenør er en person som ser en mulighet og lager en organisasjon eller bedrift for å realisere denne muligheten. sprosessen involverer alle funksjoner, aktiviteter og handlinger som skal til for å realisere denne muligheten/ideen og å bygge opp den bedriften/organisasjonen som skal til for kunne gjennomføre dette. Noen få av ideene og mulighetene vil være av den revolusjonerende typen, men de fleste vil være inkrementelle forbedringer av løsninger som allerede finnes i det eksisterende markedet. En entreprenør er en person som finner/oppfatter en mulighet og skaper en organisasjon for å realisere denne sprosessen involverer alle funksjoner, aktiviteter og handlinger i forbindelse med å oppfatte/finne en mulighet og å skape en organisasjon for å realisere denne muligheten. Er det mulig å lære å bli en god entreprenør? Svaret på dette er at det finnes en hel del kunnskap på området entreprenørskap og hvordan starte en bedrift. Det er imidlertid ingen side 4 av 20

5 5 garanti for at den som tilegner seg den kunnskapen som blir gitt i dette kurset vil bli en vellykket entreprenør, men forutsetningene blir bedre og man sitter igjen med kunnskap man bør ha før man starter på veien mot målet om å bli en ny Steve Jobs eller Bill Gates. Økt vektlegging av entreprenørskap i langt større grad enn det som også er tilfelle i dag, bør være et viktig premiss for utforming av næringspolitikken i Norge. Økt vektlegging av innovasjon og entreprenørskap er en viktig forutsetning for å utvikle en sterkere konkurranseevne. Siden utvikling av kompetanse er svært viktig i næringspolitikken, bør derfor entreprenørskap gjøres til en kompetansestrategi kompetanse og entreprenørskap bør ses i nær sammenheng. Det er her sentralt at kompetansen blir handlingsorientert og at det utvikles entreprenørielle kompetansemiljøer. Det at dere deltar i dette furset/faget er med på å heve kompetansen i det miljøet dere befinner dere Kritiske faktorer når man skal starte en ny bedrift Vi vil begynne med å se nærmere på entreprenørskapsprosessen, se figur 1. I denne prosessen har vi forskjellige faktorer som alle er viktige når man skal starte en ny bedrift, se også pensum i læreboken (VIKTIG!!!). Personlige Målsetting Behov for kontroll Toleranse for uklarhet Risikovillighet Personlige verdier Utdanning Personlige Risikovillighet Misnøye med jobb Mistet jobb Utdanning Alder Engasjement Sosiologiske Nettverk Team Foreldre Familie Rollemodeller Personlige Entreprenør Leder Engasjement Visjon Organisasjonelle Team Strategi Struktur Kultur Produkter Erfaringer Innovasjon Trigger hendelse Implementasjon Vekst Omgivelser Muligheter Rollemodeller Kreativitet Omgivelser Konkurranse Ressurser Inkubator Regjeringens politikk side 5 av 20 Omgivelser Konkurrenter Kunder Leverandører Investorer Banker Advokater Ressurser Regjeringens politikk

6 6 Figur 1 - En modell av entreprenørskapsprosessen En person får en ide som gjør at han ønsker å starte en ny bedrift. Dette kan skje gjennom en bevist søken etter muligheter og ideer, eller ved at vedkommende får en forespørsel eller han ser et udekket behov i markedet. Om vedkommende velger å forfølge ideen og se etter muligheter for å lage en virksomhet på bakgrunn av denne avhenger av forskjellig faktorer. Vanlige faktorer som virker inn på om man velger å forfølge ideen eller å gå videre i entreprenørskapsprosessen kan være: alternative karrieremuligheter familiesituasjon venner rollemodeller vedkommendes økonomiske situasjon tilgangen på nødvendige ressurser andre faktorer i omgivelsene. Svært ofte er det slik at det er en triggerhendelse som fører til at vedkommende velger å satse på å realisere tanken om å starte en bedrift og bli en entreprenør. Slike hendelser kan være dårlige jobbutsikter, mangel på forfremmelse, oppsigelse hos tidligere arbeidsgiver eller negativ tilbakemelding i den bedriften man allerede jobber når det gjelder mulighetene for den enkelte til å ta en ide videre. For enkelte andre igjen er det å bli entreprenør et bevisst karrierevalg. Det kan være ønske om å være sin egen sjef eller å skape noe selv med utgangspunkt i en ide man lenge har gått og ønsket å realisere. Hvor får de som ønsker å bli entreprenører ideene sine fra? I de fleste tilfeller oppstår ideene som en følge av det arbeidet og den erfaringen denne personen har tilegnet seg gjennom sitt tidligere arbeid. Det har blitt estimert at cirka 90% av alle nye bedrifter med lovende potensial har blitt etablert i den samme bransjen, eller i en nært relatert bransje, til den bransjen entreprenøren tidligere har jobbet i. Dette er ikke overraskende da det er naturlig at ideene har sitt utgangspunkt i det fagområdet og i den jobben man tidligere har vært ansatt. En del side 6 av 20

7 7 entreprenører får stadig nye ideer innen samme område og kan derfor starte samlebandsproduksjon av nye bedrifter innen samme bransje. Nå skal vi se nærmere på noen av de viktigste faktorene som må ligge til rette for at en person skal ta spranget og prøve å bli en vellykket entreprenør Personlige attributter De attributter som kjennetegner en entreprenør kan også kjennetegne andre ikke entreprenører. Det motsatte er også tilfelle, personer som ikke faller inn under de vanligste attributtene kan bli suksessfulle entreprenører. Et av hovedkjennetegnene med entreprenører er at de ønsker i større grad enn mange andre å være i kontroll over deres egen skjebne/framtid. En undersøkelse blant bedriftseiere av små og mellomstore bedrifter viste at mer enn 50% av de spurte oppga uavhengighet som den viktigste årsaken til å starte sin egen bedrift. Bare 18% svarte at hovedårsaken til å starte og drive egen bedrift var utsikter til god fortjeneste. Tidligere ble psykologiske uttrykk brukt når man skulle beskrive hvilke egenskaper en person måtte inneha for å bli en god entreprenør. Her er en liste over hva som ofte karakteriserer en suksessfull entreprenør: Drømmer Entreprenørene har visjoner om hvordan framtiden kan bli for dem selv og bedriften, samt at de har evne til å realisere denne visjonen. Avgjørelser - De har evnen til å ta vanskelig avgjørelser på spørsmål. Dette er en viktig nøkkel til deres suksess. Effektivitet Så fort de har tatt en beslutning setter de umiddelbart og effektivt i gang med å utføre oppgaven. Besluttsomhet De går løs på oppgaver med 100% innsats og gir seg sjelden selv om de møter tilsynelatende umulige hindringer. Innlevelse De gir alt for bedriften, ofte på bekostning av forholdet til venner og familie. Det er ofte snakk om 12 timers arbeidsdager og 7 dagers arbeidsuke. Dette er særlig tilfelle i bedriftens oppstartsfase. side 7 av 20

8 8 Hengivelse De elsker det de holder på med. Det er dette som holder dem gående når de møter motstand, samt det som gjør at de er i stand til å få solgt den aktuelle varen eller tjenesten den dagen denne foreligger. Detaljer De har evne til å legge vekt på de mange viktige detaljene i en oppstartsfase som er kritiske for suksess. Skjebne De ønsker å ha kontroll over sin egen skjebne framfor å gjøre seg avhengig av en arbeidsgiver. Rikdom Penger er ikke hovedmotivasjonen til entreprenører. Rikdom er mer et bevis på hvor godt de har lyktes. De går ut i fra at hvis de gjør et godt arbeid så vil de automatisk se resultater i form av økt inntjening for seg selv og bedriften. Deling Entreprenøren har evne til å fordele eierskapet i bedriften til de ansatte som er kritiske for at bedriften skal oppnå suksess Faktorer i omgivelsene Det har opp gjennom tiden vist seg at minst like viktig som de personlige attributtene er omgivelsene. Det er ingen tilfeldighet at det er mer entreprenørskap i enkelte deler av verden enn andre deler. Den mest kjente regionen for high-tech entreprenørskap er Silicon Valley i USA. I denne regionen kjenner alle noen som er entreprenører, og dermed har alle tilgang rollemodeller innen dette fagområdet. Det virker som alle i dette området før eller siden ønsker å starte opp sin egen bedrift. For å støtte denne entreprenørskapsprosessen er det i denne regionen flere venture-kapitalister som er eksperter når det kommer til å plukke ut lovende oppstartsprosjekter og støtte disse med kapital og andre ressurser. I tillegg er det banker som låner ut penger, advokater som kjenner de aktuelle lovene innen entreprenørskap, huseiere som låner ut lokaler til nye oppstarter, leverandører som selger varer på kreditt til firma uten tidligere inntjening og politikere som støtter opp ved å legge forholdene til rette for innovasjon og bedriftsetablering. Det viktigste vil likevel være rollemodellene. Det viser seg at barn med foreldre som eier egne bedrifter har mye større sannsynlighet for selv å prøve seg som entreprenører. I en eldre undersøkelse i Norge i over 700 bedrifter i perioden kom det fram at cirka 45 prosent av de som hadde startet en ny bedrift hadde foreldre som tidligere hadde gjort det samme. Dette betyr ikke at du må ha foreldre som har egen bedrift for å lykkes som side 8 av 20

9 9 entreprenør, men det er påfallende, også når jeg undervisere entreprenørskap på Høgskolen i Sør-Trøndelag, at det store flertallet av de som rekker opp hånden i første forelesning og sier at de vil bli entreprenører, har foreldre, søsken eller nære venner som har startet egen bedrift. De har sett og erfart at det er mulig å starte opp noe selv. Det positive er at etter endt kurs på HiST, så er antallet som rekker hånden i været og tror de kan komme til å starte opp egen bedrift mye større. Konklusjonen blir derfor at hvis man jobber i et innovativt miljø eller har bekjente som har startet bedrift så vil dette resultere i flere nyetableringer. Det blir etablert flest entreprenørielle bedrifter i områder hvor det finnes en kultur og en aksept for entreprenørskap Andre sosiale faktorer Ved siden av rollemodellene er det flere andre sosiale faktorer som påvirker entreprenørene. Familieansvar kan spille en viktig rolle. Om man er i en familiesituasjon med små unger som krever mye tid og ressurser vil det være vanskelig og lite fornuftig å bruke all tid på utvikling av en ny ide og oppstart av en ny bedrift. Er man derimot 30 år og singel har man mer tid til å være entreprenør. Man kan også bruke pengene på det man selv ønsker. Hvis man har familie og lån på hus og bil vil det ofte være viktigere med sikre inntekter. Det samme gjelder jobbsituasjonen, hvis man sitter i en godt betalt jobb vil det være potensielt mer å tape hvis man sier fra seg denne jobben enn om man er nyutdannet eller arbeidsledig. Disse faktorene til tross, det er mange i års alderen som velger å forsøke seg som entreprenør. En annen viktig faktor er erfaring. Erfaring gir kunnskap og etter flere år i en bransje ser man muligheter og områder hvor man kan utvikle egne ideer og løsninger som kan være starten på en ny bedrift. På den negative siden er det slik at når man har vært lenge i en bransje ser man ikke bare mulighetene, men også de mange hindringene. Dette kan gjøre at man tar til fornuften og velger å ikke gå videre med ideen. Ungdommelig pågangsmot kan være en avgjørende faktor for om man våger å satse og til syvende og sist lykkes. Rikelig med bransjeerfaring og ungdommelig pågangsmot er den optimale kombinasjonen. Før en som ønsker å bli entreprenør forlater en tilfredsstillende, sikker og godt betalt jobb bør man beregne hvor mye man må selge for å tjene tilfredsstillende i framtiden. Det kommer ofte side 9 av 20

10 10 som et sjokk når man ser hvor mye man må omsette for i året for å klare og opprettholde den inntekten og levestandarden man har per i dag. En annen avgjørende faktor er kontaktnettet til den som ønsker å starte for seg selv. Det er om ikke en forutsetning, helt klart en fordel å ha et godt utviklet kontaktnett som innbefatter mulige kunder, leverandører, investorer, banker og en advokat. Dette gjør at man har en bedre oversikt og forutsetning for å lykkes allerede ved oppstarten av en ny bedrift. Det er lettere å kalkulere inntekter og utgifter, samt å få forståelse av hva som skal til for å starte og utvikle en ny bedrift. En annen viktig grunn til at det kan være gunstig å ha et kontaktnett er det faktum at det kan være ensomt å starte opp en bedrift for seg selv om man kommer fra en arbeidsplass med mange medarbeidere og et godt sosialt miljø. Viktigheten av at mennesker velger å bli entreprenører blir stadig synligere i vårt samfunn. Hvis et land skal fremstå som konkurransedyktig på lang sikt er det viktig at man stadig ser seg om etter nye muligheter til å starte opp nye konkurransedyktige bedrifter. Mulighetene kan avdekkes gjennom forskning eller at man ser muligheter i markedet. I Norge i likhet med landene som er med i EU blir det oppfordret til at stadig flere skal forsøke seg som entreprenører. Innovasjon Norge (tidligere SND) har støtteordninger som skal hjelpe bedrifter i oppstartsfasen. I tillegg kommer banker og ventureselskaper som kan bidra med ressurser i form av kapital og kompetanse. Kompetanse er svært viktig. Det holder ikke med kapital om man ikke vet hvordan man skal forvalte kapitalen på en fornuftig måte. I miljøene rundt forskning og høyere utdanning settes det stadig større fokus på opplæring i entreprenørskap og innovasjon. Et godt eksempel på dette er Take-off-semiarer. Skandia Take-off er et forretningsutviklings seminar hvor en entreprenør eller et entreprenørteam får hjelp til å skrive en god forretningsplan som er nødvendig for å avklare forskjellige aspekter rundt forretningsideen, samt at det er et viktig dokument i forbindelse med finansiering av bedriften. Et team av mennesker som har erfaring i bedriftsetablering plukker ut seks ideer/entreprenører som ser lovende ut med tanke på bedriftsetablering. Til hver av disse ideene blir det satt sammen et team av studenter og ressurspersoner innen forretningsutvikling som sammen gjør et grundig arbeide i forhold til hver enkelt ide. Studentene og gründeren får først opplæring innen de forskjellige aspektene i side 10 av 20

11 11 forretningsutvikling. Deretter samles alle til et 6 dagers intensivt seminar som ender opp i en forretningsplan. Gjennom forretningsplanen får gründeren avdekket styrker og svakheter ved sitt produkt, samt flere andre aspekter som må være kartlagt før man eventuelt velger å gå videre for å gjøre ideen kommersiell. Hva en forretningsplan bør inneholde og hvordan man skriver en den kommer vi tilbake til i senere leksjoner i dette kurset. Det finnes flere nettsetder med informasjon for de som har startet eller ønsker å starte sin egen bedrift. På og finner du mye nyttig informasjon. Man kan også ringe til Narviktelefonen De 3 drivkreftene entreprenøren, forretningsideen og ressursene nøkkelen til suksess Hvis man skal starte en ny bedrift er det viktig å evaluere mulighetene for suksess. Det er viktig å forstå hvordan dette skal gjøres. En hver mulig investor vil evaluere mulighetene til bedriften før de eventuelt velger å bidra med kapital. Det heter seg at bare en av ti bedrifter vil bli mer enn ti år. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Mange av bedriftene blir startet på hobbybasis uten at det er meningen at de skal kommersialiseres. Flere bedrifter blir solgt og inngår derfor som en del av andre bedrifter. Undersøkelser i USA viser at omkring 50% av de nyoppstartede bedriftene lever videre i en eller annen form åtte år etter oppstart. Det at en bedrift lever er ikke det samme som at den har blitt en suksess. Mange entreprenører kommer fram til at de ikke tjener nok penger ved å drive bedriften, samt at det er vanskelig å avvikle driften da man ofte har investert alle sine ressurser (hus, bil, hytte, sparepenger). Det heter seg at den lykkeligste dagen i en entreprenørs liv er den dagen første dagen bedriften er oppe og kjører. En entreprenører som mislykkes vil i mange tilfeller være lykkeligere den dagen bedriften er solgt, spesielt hvis han får tilbake mesteparten av den kapitalen som er investert. What George Bernard Shaw said about love affairs is also apt for business: Any fool can start one, it takes a genius to end one successfully. Målet når man starter en bedrift vil være at bedriften blir en suksess. Hvis vi skal se på kriterier for suksess kan det være lurt å se på hvilke kriterier venture kapitalister benytter. Grunnen til at vi ser på kriteriene venturekapitalister benytter er det faktum at 4 av 5 side 11 av 20

12 12 entreprenører som får støtte i form av venturekapital lever videre 5 år etter oppstarten. Selv om kun et fåtall av de som ønsker å starte bedrift får støtte i form av venture kapital kan det være gunstig å se hvilke kriterier disse selskapene legger til grunn når de plukker ut kandidater de har troen på. Disse kriteriene kan være noe å strekke seg etter for de som skal forsøke seg som entreprenører på egen hånd. Dette vil øke sannsynligheten for suksess. Det er tre avgjørende drivkrefter når man skal starte opp en ny bedrift: Forretningsideen, entreprenøren og ressursene som skal til for å starte bedriften og få den til å vokse, se figur 2. Usikkerhet Forretningsideen Entreprenøren Usikkerhet Forretningsplan og strategi Usikkerhet Ressursene Figur 2 Rammeverk -De tre drivkreftene Usikkerhet I midten av rammeverket over er forretningsplanen, hvor de tre basisfaktorene (drivkreftene) er integrert inn i en fullstendig strategisk plan for den nye bedriften. Faktorene må passe sammen og utfylle hverandre. Det er ingen vits i en utrolig god ide om utviklingsteamet er middelmådig. Det samme gjelder om man har et godt utviklingsteam, men man mangler ressurser. I følge de som investerer i nye bedrifter er entreprenøren den mest avgjørende faktoren for om bedriften vil bli en suksess. Det er bedre med en middels ide og en meget dyktig entreprenør enn motsatt. Det beste er selvfølgelig at ideen er god, entreprenøren er dyktig og at ressursene side 12 av 20

13 13 finnes. Ofte er det slik at ressursene kommer som en følge av en god ide og en dyktig entreprenør. The crucial ingredients for entrepreneurial success are superb entrepreneur with a first-rate management team and an excellent market opportunity Enkelte ganger hører man folk si at entreprenørskap dreier seg om flaks. Dette er ikke tilfelle. Det å bli en god entreprenør dreier seg om forståelse, kunnskap og hardt arbeid. Det er dyktighet som gjør at man klarer å se en mulighet og ta denne og utvikle den til en lønnsom bedrift. Flaks kommer i tillegg og det er noe som ikke er særegent for entreprenørskap Forretningsideen Mange entreprenører leter etter den unike ideen som ingen har hatt før dem. Når de tror de har kommet opp med ideen til noe nytt og unikt vokter de denne som den var laget av gull. De frykter at noen andre skal høre om ideen, og ønsker derfor ikke å diskutere ideen med fremmede. Dette gjør at det er vanskelig å få konstruktiv objektiv tilbakemelding. I de fleste tilfeller vil det alltid være noen andre som har kommet opp med den samme ideen tidligere. Mang en entreprenør har blitt utrolig skuffet når de får høre at andre har kommet opp med den samme ideen tidligere. Det de ofte ikke er klar over er at det ikke er ideen i seg selv som er avgjørende. Innen entreprenørskap florerer det med ideer. Det er utvikling av ideen, implementering og bygging av bedriften som er det viktigste og vanskeligste. Det å avdekke konkurrenter og andre aktører i markedet er en del av det vi skal ta for oss leksjonene om markedet og forretningsplanen. Kundens behov Entreprenører tar kontakt med venture selskaper og banker for å få finansiering. For å få kapital må du kunne sannsynliggjøre inntjening. For å få inntjening må du ha kunder. For å få kunder må du ha et produkt som dekker kundens behov. Det hjelper ikke å ha verdens beste produktidé om du ikke lager et nytt produkt eller en ny tjeneste som kundene ønsker å kjøpe. I de fleste tilfeller vil det nye produktet dreie seg om videreutvikling av et allerede eksisterende produkt. Det å kunne påvise at potensielle kunder har et behov for det nye produktet er viktig for å få finansiering, og ikke minst for deg selv med tanke på at du med tiden skal etablere en side 13 av 20

14 14 levedyktig bedrift. Kartlegging av kundens behov kommer vi også tilbake til i leksjonene som omhandler utvikling av markedsplanen og forretningsplanen. Timing Timing er viktig når man skal lansere og selge et produkt. Vi snakker ofte om window of opportunity. Det vil si det tidsrommet hvor det er mulig å lansere og selge et produkt. Enkelte produkter har et stort vindu, mens andre har et begrenset tidsrom. Det kan være svært vanskelig å treffe på dette vinduet, men det er helt avgjørende om man skal lykkes. La oss si at du ønsker å lage en dvd-spiller og selge denne i markedet. Prisene på dvd er i ferd med å gå ned, og hvis du skal lage og selge dette produktet er du avhengig av å kunne produsere dette billig for å kunne selge det med fortjeneste. Det er vanskelig å oppfylle dette kravet, vi kan si at vinduet er i ferd med å lukke seg. En annen grunn til vinduet for standard dvd-spillere er i ferd med å lukke seg er det faktum at det nå er kommet dvd-spillere med opptaksmuligheter, samt hard-diskløsninger for direkte opptak og direkte online streaming. Nå når dette er på plass er det svært få som vil kjøpe den gamle typen dvd. Vinduet er lukket. Det å utvikle og selge et produkt eller en tjeneste mens vinduet er åpent er en stor utfordring og det krever kunnskap, kompetanse og kanskje en smule flaks Entreprenøren Uansett hvor gode mulighetene ser ut til å være vil ikke bedriften bli en suksess med mindre den utvikles av en person med gode entreprenør- og lederegenskaper. En av de viktigste forutsetningene er at personen har erfaring innen samme eller en lignende industri/bransje. Om dette ikke er tilfelle bør vedkommende skaffe seg denne kunnskapen/erfaringen, eventuelt inngå et samarbeid med noen som har erfaring innen bransjen. Enkelte investorer sier at den ideelle entreprenøren er en person som tidligere har lyktes som entreprenør i den samme bransjen. Uten erfaring fra bransjen er sjansene små for å lykkes, dette ut i fra mangelen på kunnskap og problemene som oppstår i forbindelse med å skaffe til veie investorer. Det finnes tilfeller hvor personer har kommet fra en annen bransje og lyktes. Disse tilfellene er unntakene som bekrefter regelen. side 14 av 20

15 15 En annen viktig forutsetning for å lykkes er at entreprenøren har ledelses erfaring. Hvis vedkommende tidligere har drevet med kjøp, salg, budsjetter, markedsføring og personalledelse er dette helt klart en fordel. Et fåtall har denne bakgrunnen, men det betyr ikke at man ikke skal forsøke seg som entreprenør. Man bør være realistisk og ikke starte en omfattende og stor bedrift uten kunnskaper når det kommer til hvordan man skal drive den. Om man føler at man mangler kompetanse bør man gå til anskaffelse av denne. Dette kan skje ved å ha en annen jobb i en periode eller å starte opp i det små for å ekspandere når man føler at kunnskap og kompetanse er tilstede Ressurser Det kan være vanskelig å forstå at Kjell Inge Røkke startet som fisker uten kapital på en båt på den andre siden av Atlanterhavet, når han nå sitter i Norge som en av de rikeste og mektigste menneskene i hele landet. Det finnes mange lignende tilfeller. De fleste bedrifter blir etablert med en svært begrenset tilgang til kapital. Det er derfor viktig at man veier hver krone man bruker og tenker fornuftig. Nettopp det er et av kjennetegnene ved dyktige entreprenører. De holder kostnadene nede, produksjonen høy, samt at de driver bedriften på en måte som gjør at behovet for egenkapital er på et minimum. På denne måten gjør de det mulig å drive og utvide bedriften uten behov for store kapitaltilskudd i en tidlig fase. Kartlegging av behovet for ressurser og tilgangen til ressurser For å bestemme hvor mye kapital bedriften trenger for å kunne starte opp er det viktig å finne ut det minimum av ressurser bedriften har behov for. Noen ressurser er viktigere enn andre. Det viktigste er å kartlegge hva som skal til av ressurser for å lykkes i markedet. Hvis man skal drive med effektiv e-handel er det viktig at kjøperne finner websiden og at den har et lett forståelig grensesnitt. I et slikt tilfelle ville det lønne seg å bruke en god del av ressursene på designere og andre eksperter på brukergrensesnitt, samt penger til markedsføring av webadressen. Å spare inn penger på disse områdene ville drepe bedriften før den var kommet i gang. Et annen eksempel kan være hvis man skal selge ungdomsklær og velger et lokale som ligger utenfor et forretningsområde, fordi man sparer penger på leie av lokale. Det hjelper lite å spare penger på husleie om kundene ikke oppsøker butikken grunnet lite sentral beliggenhet. side 15 av 20

16 16 Når det gjelder ressurser som ikke er absolutt nødvendige bør man bruke minst mulig penger i oppstartsfasen. Hvis man skal drive med online salg via Internett er det ingen vits i å bruke store ressurser på fancy lokaler med sentral beliggenhet. Kundene skal ikke se lokalene uansett. En fullstendig ressursoversikt inneholder alle ressurser bedriften har behov for. Det er viktig å være klar over at det i mange tilfeller er bedre å leie ansatte og lokaler, enn å måtte kjøpe og ansette til egen bedrift. Det vil i de fleste tilfeller kreve svært mye ressurser om man skal gjennomføre alle oppgaver og kjøpe alt utstyr for å gjennomføre hele utviklings- og salgsprosessen internt. Ofte kan man som liten bedrift få svært gode vilkår på leie. Dette skyldes at bedriften de kjøper/leier av har lav marginalkost. Marginalkost er den prisen det koster den bedriften man kjøper fra å produsere en ekstra enhet av den varen man ønsker. Hvis de produserer den aktuelle enheten fra før for en annen bedrift som har betalt for utviklingskostnadene, kan man være heldig å få en pris som tar utgangspunkt i en relativt lav marginalkostnad. På generelt grunnlag kan vi fastslå at det aldri er nok penger i en oppstartsfase. Det vil derfor i en oppstartsfase alltid være mer lønnsomt å leie enn å kjøpe. Grunnen til dette er at det reduserer kapitalbehovet i den vanskelige oppstartsfasen. En annen grunn er at risikoen ved å leie er betydelig mindre enn risikoen ved å kjøpe. Hvis man kjøper et kontorlokale og bedriften går dårlig grunnet et marked i tilbakegang, kan det vise seg at det er vanskelig å få tilbake de pengene man har investert. Man har da ikke bare tap på drift av bedriften, men også på investeringen i eiendom. Når det gjelder utstyr bør man se på muligheten til å benytte seg av gårdagens utstyr som det ofte er mulig å leie eller kjøpe til en meget fordelaktig pris. Oppstartskapital Når man har kartlagt det totale ressurs behovet for å starte bedriften og å få den til å vokse kan man lage en oversikt over kapitalbehovet. Denne oversikten inngår som en del av forretningsplanen. Oversikten er et anslag over hvor mye penger som kreves før man selv begynner å tjene penger og gå i overskudd. side 16 av 20

17 17 Det er to måter å skaffe oppstartskapital på. Det ene er å ta opp en form for lån hvor man tilbakebetaler pengene med renter. Den endre løsningen er å selge en andel/rettighet til bedriften. Ved å gi opp en eierandel får man tilgang på kapital uten å måtte betale tilbake pengene. Ulempen er at man sitter igjen med mindre utbytte hvis bedriften skulle vise seg å gå bra. Et annet problem kan være det faktum at man mister styringen av bedriften om man oppgir for stor eierandel. De fleste entreprenører er i en presset økonomisk situasjon og har ikke mange valgmuligheter når det kommer til finansiering av bedriften. Det er i de fleste tilfeller stor risiko i forbindelse med oppstarten av en ny bedrift. Dette faktum gjør at det er svært vanskelig å få lån. Den viktigst kilden til oppstartskapital er i mange tilfelle entreprenørens egne sparepenger, hus, bil, hytte, osv. Dette gjør at entreprenøren selv utsetter seg for svært stor risiko. Skulle bedriften gå konkurs ryker jobben og entreprenørens personlige eiendeler. Det er kun et fåtall bedrifter som er så heldige at de får penger fra et venture selskap mot eierandeler i bedriften. I de fleste tilfeller er det entreprenøren og dennes nærmeste omgangskrets som finansierer oppstarten av bedriften. Skulle det vise seg å gå bra er det mulig at man kan få kredittlinje i en bank eller kapital fra et venture selskap. Hvis det går riktig bra kan man det være aktuelt å ta selskapet ut på børsen for å skaffe tilveie kapital. I tabellen under ser du en oversikt over hvordan man skaffet oppstartskapital til USA Inc. 500 bedriftene (1992). Kilde til oppstartskapital Prosent Entreprenørens sparepenger 78,5 Lån i bank 14,4 Familie 12,9 Ansatte/partnere 12,4 Venner 9,0 Venture kapital 6,3 side 17 av 20

18 18 Lån på eiendom 4,0 Statlig finansiering 1,1 Andre 3,3 Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart Profitt potensial Det er viktig at bedriften har et profitt potensial. Profitten er den avkastningen bedriften har på de pengene de har investert etter at alle utgifter og skatter er betalt. Selv om bedriften har positiv avkastning på de pengene som er tidligere investert er det ikke sikkert at bedriften har positiv penge strøm. Grunnen til dette er at bedrifter i oppstartsfasen utvider og må forta langsiktige investeringer som gjør at man må låne mer penger enn det som kommer inn. Faren med dette er at entreprenøren må gi opp stadig større eierandel i bedriften, og at det er stadig mindre igjen å selge den dagen han eventuelt velger å selge seg ut. Det er viktig å forsøke å kalkulere den kapitalen som må skaffes til veie for å nå de målene som er satt for investeringer og utvidelser. En vanlig feil som gjøres når man skal kalkulere behovet for kapital er at man ikke i tilstrekkelig grad tar med de kapitalutgifter entreprenøren skal ha på sin investering, samt at entreprenøren skal ha lønn. Hvis entreprenøren går fra en jobb med årlig inntekt på kroner samt at han investerer kroner av sine sparepenger skal han kompenseres for dette. Dette bør det taes hensyn til i beregningene for den framtidige driften av den nye bedriften Ingredienser for å skape en suksessfull bedrift Ideen er klar, forretningsplanen er skrevet og ressursene er skaffet til veie. Bedriften åpner dørene for første gang. Vi skal nå se på hvilke faktorer som skiller en vellykket bedrift fra en mislykket. Fra læreboken har jeg hentet en liste på ni punkter som beskriver faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift, se tabell 2. Faktor Grunnleggeren Fokus Beskrivelse Den nye bedriften må ledes av en førsteklasses entreprenør. Fokuset må være klart. Enklest å lykkes om man finner seg en nisje og spesialiserer seg side 18 av 20

19 19 på denne. Effektivitet Fleksibilitet Innovasjon Flat organisasjon Måteholden Vennlighet Positivt miljø Evne til å ta raske beslutninger og implementere disse effektivt. Evne til å tilpasse seg endringer i markedet. Alltid se etter nye muligheter og løsninger. Drive med Innovasjon. Lite hierarki. Færrest mulig ledere og mellomledere. God kommunikasjon. Lav overhead, høy produktivitet og evne til å holde kostnadene nede. Vennlighet og samarbeidsvillighet i forhold, til kunder, leverandører og de ansatte. Det skal være gøy å jobbe i entreprenørskapsbedrift. Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift Entreprenøren i seg selv er den viktigste faktoren til suksess. Den neste faktoren er markedet. Det vil ofte være lønnsomt å finne seg et fagområde eller en nisje hvor man velger å gå inn og satse. Fordelen med en nisje er at man enklere kan bli kjempegod på et mindre område enn et større. En annen grunn er at det krever svært mye ressurser om man skal forsøke å entre et større marked. Hvis man i utgangspunktet er liten er det større mulighet for at man får være i fred for de større konkurrenten. Dette da det er mindre sjanse for at man blir oppfattet som en trussel. En ting som kjennetegner dagens markeder på mange områder er at de er i stadig endring. Det er viktig å bygge opp en bedrift som har evnen til å tilpasse seg markedet etter hvert som det endrer seg. Det foregår stadig mer innovasjon og kundene får stadig bedre tilgang til informasjon om nye produkter og tjenester. Hvis man ikke har en effektiv og fleksibel organisasjon vil man bli akterutseilt på kort tid. Det er viktig at bedriften selv også driver med innovasjon. Det hjelper ikke om man er effektiv og fleksibel om man ikke selv klarer å komme opp med nye konkurransedyktige løsninger. Innovasjon og nyskaping må bli en del av hverdagen hvis man skal ha en garanti for å være med videre neste gang vinden snur. Produktivitet er en annen viktig faktor for nye bedrifter skapt av entreprenører. Erfaringsmessig er de nye bedriftene flinke på dette området. Dette må de også være om de skal kunne være med å konkurrere med de store aktørene i et marked som har en sterk økonomisk ryggrad. side 19 av 20

20 20 En annen viktig faktor er godt arbeidsmiljø og godt forhold til sine kunder og leverandører. Hvis man klarer å skape dette er det enklere å føre en god og konstruktiv dialog. Dette kan føre til produktive arbeidere med lite sykefravær, vennlige leverandører som inngår gunstige avtaler samt gir god tilbakemelding og fornøyde kunder som blir trofaste og som tipser bedriften om det er noe den kan gjøre bedre i framtiden. Til slutt er det viktig at de som jobber i bedriften har det gøy og finner jobben sin interessant og spennende. Det å være i et entreprenørskapsmiljø skal være en utfordring som gir spennende dager og glede når man lykkes med det man holder på med. For å lykkes på sikt er det viktig at man ikke glemmer disse faktorene etter hvert som man blir større og mer etablert. Dette er en veldig stor utfordring! 1.6. Oppsummering Vi ser allerede i denne første leksjonen at det er mange faktorer som er avgjørende for om man lykkes som entreprenør. Det dreiere seg om kunnskap og hardt arbeid. I de påfølgende leksjonene vil vi å nærmere inn på forskjellige tema og områder som det er avgjørende å ha kjennskap til om man skal lykkes som entreprenør. I neste leksjon går vi nærmere inn og ser på hva en forretningsidé er, og hva som kjennetegner en god sådan. side 20 av 20

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer