., J l'. " R, _.._ r a. ~ en ~ lid QJll'{u r~~[

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "., J l'. " R, _.._ r a. ~ en ~ lid QJll'{u r~~["

Transkript

1 r a hr baid er enk t eidor cinel "11f 01 ro cr or ad t p v 6000 n 0 y"" CJ 0 rumone iv - er or 1s on i porove Do r~~e Svr ah' veflet~ h r spil en vitti rello i ka pe e D cskut fiend 0 kys stlll1n er (Ig b gt f r :min or inn til byon T s ers~en h r don co!1 to bru mineeperrin ene 0 ub to r- e 'dt 1 Finekabuktn T~re ~g meldtos n hi til v r h01e 22 8~ P u "3 n re eln mons fl ens fly h r s t 10 skip S untidi I\re brltis a fly i dol: ey~lige 01 v e ere tja v s ra v r or or m pr re on f:;r dot tys vorf 11 p RU8slnnd IV ournnlie on ':1 Vorner en Jvereik hvjrl hpn opp ir t tyskorne h r "pt 4 millioner v sino esto tr:>pper RU6sorne har rristot jl'ho1 svis ferro J' l r nu :gs''' bo yn ' po f rre i ntall Tyskornc h'r ~ibto fly ~OOOO k njner vg 000 anke ug deres pruduk un wktor ikke moro onn knat ~ orst tte t~pot ~o e do ruasisko tankpro uksjjn ar tjke ai en ifjcr - Den s1utnin en k n r~ ~v krigons 'm er R B1itz-krigen he r utspil sin rolla Bv r An s 1 Hitlor vinnu kri an dn? s tjr Max Warnor TeJretisk kn hrn dot vod en fi~ ntiak inns ta v mann) m orioll man i p ksis vil uet vise Big "- 0 v nskel oro t: Ult or at h n idn~ begynnor 0 lide undar mrnge1 ' be ge dieso tin ~ - en f r ' ffonsive o:per S Jner gar Enn l ' 1 n on rogne t han tom rekke to I l'e siver for a ber maned mon rusaorno fjrboro or \ a~ SIN ~ffonaivt 0 h'r reserver vil fu a ~ to flv sine lli rto; or rodo til f rono aine styrleor mad deros Vos fr:=nte her ~t i flrvontni!lfona "'It- do st" i"'o brit1bl~o ly'ngrepe egn Ernclon h'lr h "3 Rr rep frl) 6 oro s yr ar b'jmb'3fly fion tligo f rv nn or mine1 '1 n t s"m "if' hftr fly 1 s or' b ser unf'lor tyek ;:nt 11 r o t d bombor 0 mad k lnild En krl1 vantil sif rest 1 ' '_ eo (J1tfl r i W s in wn hv r rllo s'~rsm 1 v s rta-ien 0 con 2ne fr~n h'r nn to je rt5 ot I Dot jamo Os a hfr n orno of or "'m "r ne<lerl'l vo l:l')r o 1id ~y ~yene ro tot sino rep mit Klnl f"r ~ fu kn r~llen 'v r ~o y plp aer hv rfr angre mjt J ~ pn krn re ea Do er rlill 1 pr vinsone Fu-Kien 0 he-kiang ak ivito OL er at r Velds romo al ut jempoa c de kin oriak k~mmunikeer melder om s ore tap fjr fienl~ + '5 n PI e ~ vri ~e de e r fly Tn eefr n e mo ldcs I I!l Jpore j ~ner v in 0 l) eril ~a b" de tske lin er ~kor in virk 0mhet AKTIV OPTI IS' 'i'ayk: Do siate d eers kriclshen e1 er hr 9is at dot tr'en 01 i og 'r de nordmann h6r h emme e m ikko er si sit onsvnr hoviset Do losor sino q-aviaor h~rer ryk or 0 henfe11er i dypo~te po simisme a' nert n~a 9 r 8 imlt Det e ftr nu 0 svm dot vii man It j tcrbryarie lir do n'r re ir s il u yde sin pessimism ~ver ss an roo De vi ron ar ide or thu onho 0 p~gnngsmv D tto ~re8 ve an sund ptimieme SJm or holt n~dvon n ~kk n aom"avfjtjr" krl fjor en dator! N r vi d vo dot e do vur pliltt t 8~ 9 8 ro Bun mlerne Sa vft51 ali h'r de flestl3 E v a a in'! " v rte" t5ieblik t men 0 hul a fjr 0 sa Belv Do te or a 11V PP I v(/r fedre1r do f11rdrer v \) r i~ t 1 t - opp ven ak 1do ik r: (m tl m'l v a i S n endr O ver 8 e h vnob og en av de 6 vlk i ste An re yrk r hn rop flyplessor i Tyekl d og enerlnnj 4 arvnob ofr n tens pora "~nero I RUSSLAND er on kr tlf ty k ~ffon8iv undor u viklin pc Ch rk0 frm o Sobat p-l h llor ' nyo a or f1p r ptftjr ~ ri ren bl h'lr en 1701nfp~ oridiv fr Broman f~tt en slo~ m frrt ' I "rdafrika er fremeku rv olin or nv OkROS yrkono ~ lot 4~ km fr 'orsa ruk Don p le 0 rorjori h'r plye t off1eiolt t ~ver j~ or or myrtle v tys orne i PIle R23 I~Q)ROAG RIDDEREN OG Mu:>m ~RG J Jg nu ~ Korte tl'ukk b rpt t;g 11 at snbn 03 roye llin moral dertil: - Eng: nt~ ~n ridu rbor(5 1:3 hoyt! ot nor'> (det Cl' m suciejl- llvor en rld<ier bo:::) Den r1duer v~r J l' " \Jl1'OD S~(8~ON(G ~ en ~ lid QJll'{u r~~[ en 5are snilo og Hunt\Jr tyr 08 ken vel l1gneu nee; en askeleddl eventyr MC'n nkk - 5itt gjue Bvord 'lot han de3svorra ruste bort st: du et troll hwu 11vet t;ruot gra~ han fort ~n garyuel oks - og hedde vel rett lenge kunne~ kj~m~e og ~rollct ~lik r -d hodedunk de ku"1!let forulemps ut uet vel aldr! kon!gjen ' Dog - hvem er uvenn f:lller vonn? - En rous fra borgen~ rlke kjcll r gar tro16c bort og selger sin herrts liv til frc~ed troll 'D'e termer som har ott av rldders ;aet h~r ogas ~vet vold og listig bitt itu det skuft BV ekstre hvormtjd hr:n svinger nu sin oks for raskt t~ fa avstea don skwllb :jest - Mtn verg t sdndcrbrytes just so~ be~t hon skal ela til ug trollot feirer ~a hans b ~g en seiersfest Selv flykter ridcclr~n til gjestaild vonn for d~r beredc si8 &tu in borp igjvn Nu er dot slik at solv et troll vil gjern he' at skinn nv rett Ogso - nu blir dot ponsnt ut av trollevott on sk~el i1st hvortil U&n pldri for sa maken : for 1 n slags utvenulg trolljurigisk form &bringe saken Don mus b1ir kastet op til &io}~ BV sin horror hus (det er jo ~~rc lett for troll _ kasto op en illus) og darpa bllr dat errangert en valdlg trollefest hvor musen foros 8 cit mod avf# 11 - St:rve miser ost For sllk botaling SGlgo~ reskt og billig hele slottet mon uisse to areb8ntvr skulle a1 for tidllg sig he godtet ~en ridd r hadde nyttat ventetidan vel og trollat se til 11vet at kort og endellg fcrvell qa noosto gang de tu battanter mtlttes hv boddels nrbeld e nne g n g dot siden skr~ttes Til avsky >g til B~rakk for likesinnode man musen forte vakk oral: Sols'al ri det du lkk aler t1 fru Rettterdighot hfr nge veler Denne utgav er betegnet y ll'nddie;triktejlc Qg finneor uten GegllS nyhet tjencst Sand avisen vldere holst ~nonynt l:jndg;l NS og lje STRIP:!!TE! Hed 7rOfYOrb~~V " "

2 - " I -2- INGLN NORDUANN P JAKT IiR Jerorne advores mot A 8 d i ~ e~r oe jaktkort l~r ielin :n e nn anstlknin~ om ~ f~ utievert ai t jakt b1n~ ~~ vadkommonde anetsker re~i~~r:~~9n~~i~ma~~t~a80m et torn p~ tilsluttk ELll e~ R JEt brev om at han ar modlam av detto e 8 b adom mediem"av "Jo~eream_ or pu ~ fa am an or aitbu anb~keron elk NCe 80m 1kke ar aa elkkort or t h &r nomli~ bragt i orfarln~ a~de fie8t~ av d ianl f eitt ge r utlovert! Vi har 0' endt til b 1 8 Raufose til omemoltni~e nne~v~rtt jo!t~e~re~ er hu~ ot 0 ren~?r il stul Ge~rer til flare hund'- ov a p hvor hurdt Y erne at 1 (Arbeidorno har eatt man 0 bra j ro kronor stykket ir for oa 85 Ore Al s : In on Jakt i~r! Vi vent~~o~~~ ~v~ainnprevert P ~a~rone- Vl r more UOdol vildt«jo 0: SE DIG FOR FOR D GiR Feriotiden kan akape 1!an bl! a opp on t d hvor ot fo~~~n~ ~OBei~heter i eprodnin~on av avie n Det s1 mod dore forsondolaen For8ik~ie~eiodd reiser bort uten ha fott ordn~ uten avis en ellor flera d~or ~" 0 ehonayn ken lljtjro en av a"er bur Vi ma 1 anlednin~ all di - ro o~ ~romfor alt ikke vrere Uf~rei;~e m~li~o ~ilfeller be vare 10 ero 0 vieo avis 1nyt in en forbindoleer 80m i Bln Iver eftfjr Bikro Bi~ davens La hailer ikko ryktomakoriet ta ovorh~ko or brennsikre 0 ta inven ejan~ser eom kommer ~ikkert om kanakjo se t ond mo~ av'ent k~ldt og roll~ de ~Okt; a nu or den 0 d tlitt for dot ~anav of! 11 Fly ikkb rundt for f for elle telle dot - de har on a~r ap~otitt ~ i na l at vink Or - vi ken t ~odt fordem eimpelthon il:ke 0'" akin" intet fp ~e S!klflte "illofale" aviser "De 11k r ~ 9 ot 0 r fi a IL d em ne d jun1 1 4! " II "4o er egnet av pres ena i Stor-OJ_o 0 i e~e i OB1~ biepe ft Altet; TA INGEN SJ1JrGSER U TODIG NAZ I LURT ER IKlO: GODT " "Di rekt /jr" To r H en tur i Stookholm for A bee~ke eneti ama ':" t: advoka t Foee 1 Gyldondal har rt P forluret derborte blev do to h dli ere forretninpsforbindelae onniera f~rte ordet Of spurte om ikko de ~ror mottat av to &V sjefeoo Tore Hameu~ nior svarto at dot ~ode forhold fts forla kunde eamerbeide Born ftlr hy'rp Bondirekttlr Harald Grie og n&r han i r /runnet 8ig pfi det pereonli["8 vennekap med 1 j n bli tutt opp pa aptsram&l om h n overt r sin stil11n~ vi1 eamarboldet Abestyre Gyldendal Bvarte donne a h:~i~edforuteetnin~or herr Hear~m hadde for oga andre som har rt men svarot v de voort malor Det er det eo kjent var forbi 0 nazislynpelen matte fra ~j;~ke bdra~nok or Bonniers AUdionson me u~orrettet sak --- E HOVISK TALE ftor Sarpsbor" byti~~ 1 dik~eron K&re Bjtsr en om ordet sh a utt tor en tid eiden bad toldor o~ NSav ~orregard 0 sa bi a ~ i an rak noe forferdeli ned p I d 1 ksste dem i foasen:" e sv DB der nodo har vi infon bruk for ;ielc:~n Efter "talen" t ~k t 81\ e ordtl1roren b v6nno 0 roi innla ' Y'6rtnor Btonmark tor dot hjerte _---- ;A IURKEFROUTEN SOemOJK' 0 ure PrCyl"nd earn or e for~or mot eitt kr~l 0 dtt l~n t1kk t~l ondo br : "Av lit ee eo i den soner(l tid h"r rollt1et vj>r "norsko kirka er dot nappe noo prostor o~ manl hetor 1 Oelo bieped~mme h~r folt mor p1nlig o~ u- t~rat~al1p enn Do h rr eoknoproet Fr~y1And h r 1~ t Dom u n vne flv de n~ 'ronde etates yro 11 bie op 1 Oslo bis~ed~mmo D'l donne Deroll nomojso og likea meddelolae om dores ord1nne 1on nu er kunne1or Tiseno!:It vi gil u frn at det virkeli ar st~tsstyrete OF Doroa hena1kt A p& Tin praetor og molllie!hotor 1 biepedts t en ny biskop pu tvers avail J81d nde kirkeli~ loy og orden Dot un i ~e ukjant for Dam at preeter o~ meni hater 1 blepedtsmmet ho1 or U8T 011 ~ast ved ain rettelig kalte blakop dr Eivlnd 3ergrav og at Doro Till1 het til b ea inn i et forhold aom biekop Berggrav og riketa ~vr~e bistoper r'm ttot bryte aom uforonlig med troek pen mot Gud o~ Guda mo~t~et a ~ oe kqn opfcttoa anderledee enn ~om evikt 0 f& 1 FrA dot nf~i:e 0 8 I';tsstvrate aide or mod detta foret tt det endel1ee og u opprettel1 'e ''8 d med klrken Vi eor" dot 80' p11ktn' form Derea ordincej on ~ e1 Dem detto like ute Vi vot 0 'or alvorli~ & -j~ro det men ~ vet 0 ~ ~t det v11de ro enna ~ltorl ore? tio mad dot og det s3 meeot mer aom det geng p8 an~ ekjer ell e 0 orgrep p k1rkens" omrade fra de atatl1pe mvndi~heter OF ike henvan olsor 11 preetoek~pet fra kirkodep rtemente eomtydelig vieer at men pt demo el on on ikke l~~n ollcl'r vii forat hvor e)tt lvorlip vi p vlr si e oppfat or o folor den kirkelifa aitu~sjon id~ Do ar eom pre8 l'ro11nnd ikke rotteli~ kal a vi 1 ikko bll rette- 11 oj:dinert Der~or ~ Do 0 bl!' "art adeom m i1n " Hvor De koll'lloor 0 hvor De 815ker a gj~re en bl ope 2'5t;'~u 0' pnsyprsfullo jorni - vii on dyp -sky e f15l e Dem En rosenda ~1e18e om Dem v Deree bl kop dr~ erg~r v var ~je - itt i flvieene i forbindels meld Elt into:rvj:l 'ned Dam l'l~e"eftor Deroe utnevne18e Denno rn~ h r De ne aelv ~jort ti Skrmoe o~ d t '11 folgo Dem Vi he: OMt Dec; e-t e bray " oppr1 k i e sor" Vi k:~n ikke hl1ee Dem volkotnmen 1''"' DElra ord1nas1onsdar i eer Dc":l PI) cl('~ dac fl de ondeli 0 farvell rib 0 8 Oe 10 2 j Breve er u v prostfor15vri~ Breve _ de nolr inf'en virkning p3 clan h: 9 ':hudode menn eom har ao1ft al~ s: sijr a " SOIfD~G 2 ' j 01 leste 1andate ~raater dette hyrdabrav ra sine prekeetoler: ' "Id Sij slutnin- proat ne Z Do nn a lv-n In~ e 20 juni blir af or det nu-reni 8 ate tyraa beeyer o~ Fr~yland ordl ort t";'l tlsko"p:h'~ er llv en aa a1vorlie oc lnnt::riperhl e r et Norgea torpliktot 1 ain e mvi i h~ til ~edlo~~e den pr ~ er in lcj ar e sk~rpeeta protes De menn 1 ~ ~rdineree til biakoper er lkke rottali allet dette ambo 8 men ver 0 er de utnevnt stikk i etrid me krkone ov 0 den Or da de or rea v on prost er deroq or in ojon uiovlir ide or i etrld d 1 rbok Denne h f: ar ar 1 i skjebneevengot ~ or 1 m't:! ikko qre ll'?r av- Batt yore l"ette s opar mal nu 0 a~ ':'1 p;'tvi: bia:red6 ene cliese< nneatte 0 U10Tl ~ ~r inerte rno~ N?r Tl har e e oss til' denna ~nk ft m ler id er d for 1 lr7:en or en enh-et og nor 0 1 al:je ~O{! vi ore rae B) m 1 d yoder rea Oalo 0 ar bqre ber-ynnel '''~ ''n ko mer en rt il de V:r:i :1 ordon pu l~r prelcestolor &l"der de ~ ~er bisped~mme b sp ~mj:le

3 -4- BiE:poordinl ~on8n v r berommet til Avholdeleo i VEJr ra1aere Ylrke enih tsr~uot prostene 0' funkajonroreno vod denne kirke sondte i den anla ninr kirkedep rtemontat an ekrivelse hvori mnn myddalte nt man ikko kunde stille kirkon til r:iihet for ordinsjonon 0 _ 0: 58 er bruddct mellem kirke 0t 8~' t dafinltivt mw TO Vi t_1enrir nodonfor 2 brov Dot ene fro monneekot ndere ~ttaret d v rnl:iteboke " IJod!Jlon hi r~deti11{ atter melte den 23 ITIf\rs d ' "Til minip rene Sk neke 0 Stn Oslo Vl~omnnde dgn nyo un'dom60 plorin' 0 frumferdi mo l":'l"rr no no vl1 ordft5r ron 0(: forr:l9nnon korne [Jed domo fr: ea n: I eynt -p:~ oppeodin nv born 01: un dom mll herods ingot jev~ Bin fulle tilelutnin- til dot ~oro e biekoper hold ir m i eitt skriv til miniatrana Sk'_nck 0 StLn den 14 f rd Ja maner f:t foroldre uton I1vala m~ h ldo fpst p~ nnavrret for 0 ratton til korle1s ur 40mena IIloroleko 0_ rel flil1ee eyn v rt forma 0 mel ak difor fullt 0 heilt avet nd fra 8UF ':tn dombtonoste :1or~de Pot kirken dorfor den e~nda(' vi1dj bl1 a onct " Sor;: all vii for stu or kirken nu ute i hltrdtva' 11e n vi t ker for at klrkens horro er I\en ljlokt1o Gud oom etyror alt i himrnel or p jord Vi pfor ror 110 troendo til ~ ~ i forbunn for v&r etrid nd kirks" Den vnnhe1li "EI11e ordinoaj on ulev foret~ t t i Vt' Fral ore }~i~ko 0 do fotofrafior evieona ra to fro hnnd1ing fikk hvar nordmann til ' r~dme v akorn o'or e 80m oltok en fn~ vlkroli~ ~ hane 1 ndemann Dyrkeren LV Tor 0 h'ne forbrytoreke t?:jeng var en-mlet dar 0 for~darne Fr~yl nd a ~ 'i1 moyer Letha l~v anes SivortsEn r lok-haneol2 og H a Lito hj 1p IEJt olvfl:i~'eli at V&r Freleore Prtekontor i at ekarp brov ov kirkorlep'trtewlmtot noktet B fjtlllo kirkon til diepoeiejon Kon or0 1 from sine rollril:isa ~runner 8ino kirkarotteli a grunnor 0 eitt jnridieko rllnnl for noktolaan 0- eluttot eitt btev s lodee: "I hunhold til for netgende batruktnin r mt vi froli 088 anhvar medvirknin; til on h ndlillf eom beta~or ot brudd med kirltel1 lov 0 rden 0 tra dison og mtid do kriateli~o prinaipper eolp fir eih uttr kk herl Vi v11 sr:ntidi ~jbro opmerksjm II 't hvorkon v r or niet v&rt aa kor vir ~lokkor kirkotjoner rin ~r 011 r dl:irvakt er villi til ~ oesist 0 ved den p enkto biapeordin(sjon Hvia deprrtomentot holdor feet ved ein beelutni~ o~ tl1lyeer biepeordin'e jonon i Vor Frelsors Kirke al:inde d20de vil Icirkene d~drer den d bli e ant' t " Intot kunde eto ppe den n ziatieke moktbrvnde fra ' Ri ei utlbp Ordin a onen blev ovholdt: Men intet k~nholler etoppe den enikende redeel earn amy ar e Id inn i for ~ ornoe hjornor hvor de _2 Of ijt/lr Ved ordinae joneiddc'on VJ;;;r 40 - firti - oivilo pol1tifolk tiletede - De ken ta det mod ro foro15bi: - man - DO'll': 1 KOIJh!Ei{ - kold og u<'vvendel1 J in evil 0 _ proteetarn mot dan framterd eol'l1 no Yurt eynt lrerre ndot Mo or forferde over ot no on etter yurt eto utan runn akal f 81 et 0 eon at i van"sorbeid ell r verta ovaett ir;" aine etillin ar Eit mn krevja 0 den ek loa riden 80 no er p' omen anore~ ~ le jast ned 0 _ SEi'I8li' 8i t verdfulle 'lrbeid i eamfund t kjell\ i ~ n at t under fredel e t ilhl:lve He avskrif 0rdfl:irAren i odlllen 24mars 194 Anders Otteret d (sign) Ett rbkrift E~ voi elott iklcje om det 0 brevet kjem fr m til rette ved- Komenda Ern k n a ik e 1 p& noko e 0 len ere E person g er raint kromd over et VLra at re e en ftsr folkst vur burt i alike forferdal1ge 11e onder D herrer mini r~r sk 110 ido' 0 Dy k ein 'en tur ut over Innde o~ pr~td oma i dirokto kont~kt med folkat Do ekulle ea e ei kjenel v korloie de j'~or o~ brann i folkeej&lone De or pu od ve til bryte ned de bea 0 i de no rake folke Ein a or do 1 ron oror slik t de janp '~ 1\1 " b 5 over til oit uioreonlig hnt bndre moir aindi-o eller pereonli kris no monneake kjenner berra ai umutelig stor 80rg over at vuro etyrando-v~ er r til aliko r~dgjorder Bam do no gjer Og etl:lrsteparton 'v det noreke folk er baste 0 bunde 0: ken ikkje sa odt Bom forsvare Ba~ mot den grovrsta ~rette Enn om de styrr~de idag epurda Gud til r~db kva dei akulle gjer Ja eo roaonnerer mo krietne ida Jeeus h~r BBgt: Den eom ikkje er mod H m er imot Den som ikkje Banker h~n sproidar Det som du rj&r mot ein lv Jine ema '" h r du fjort mot Meg Dotto or ikkje mine ord men Gud sine on trees i It ar her ljoapunkt i bygdene ida Her er mc:n[7o ID m s~kjer ott~r aviga vordier framfor verdeli e Dei valt at 0 rokner berro mod &t Rarrans tid kjem 0 at rottfardi vinn Til elutt vil og von~ 0 tr~e or mad i dette ynekjet - korleie det enn gjen - rt Gud hold Bi vbrnande hond over dot norske folk Vyrdsf\mt Andere Otteretld (sin) Herr innonrikerud Dohl Oalo Bergen22mSli 19ti2 80m sv~r ps Dorea brev v 6de l'n nonde Andere 0 terstpdmodalen meddelos at vi hrr tplt mod Otteratod oom i o fol' se ikks er ondeinnet men dypt raligit5e rrest~bjon v vedkomroertde kan ikke Rnbef~los men vi n- ~r dot for nl:ldvendir nt hen blir byttet ut aoanrt rtd ere Bud~ettet i Mott~len hoorodsting bljr dog fl:irat behendlea Uodalen or on evsidoeli~ ende 'Ol liton kommune med oa 700 1nnby~rere dot or dorfor jljrli il tilsotte ordfbrer utunfr og i selve Modalen h -1' vi innm modlemmer Don nuvwrendo ordfl:irer havder eelv 0 han er den meet enliesinnedo doroppe men h'u'l 'h:r jenom lentlre tid :1'oreljkt 3 finne en etterfl:ilp-er aom ordfbror men helr ennu ikke funnot noon eom er villig til I ovfjrtc' hvorve t Hnn h"r dorfor i kke eb kt sip ontladi ~et dn hon mente d~ v~r urett u;'! fr komrnuneetellet 'f't)r en dorfor akikket 5tcdfortreder ~(lr tunnet Vi heir hrtt folk i 'od len tidli~ere: VedltolMlende lioldt p bli' ligeinde ute dfj inc'en ville huse en n ziet Fylkeekontorejefen vil raiee i rootorb~t oppover an 5V da f~rete da one i juni o~ forel' ~ til ny ordfljrar vii d bli tilstillet departamentet ennreet Hoi 1 og ~ll --- Chr ~strup Fylkaa Orer (sign) DEll HEld FiR SI TT SV1R y HUN VEr 22 0 norsk Hun brendte av hlt til de tyske voldemenn Da en evdeltn~ av dem under komm ndo ov en hauptmonn evingot op gnten o~ poeserte henne monede Ban en av eino knlde kommandovisar kunne hun simpalthen ikka hjelpeforntnun holdt sig for Orano Vi kjenner olle den fljlalean men beherekor den Bom oftest ' Der Herr Hnuptmonn etopper avdolingon o HUN bl av komm ndort inn 1 rokkan blandt sold~tane 11Grejon 0f:"sa 'on" fortsotte jennem Fntene og 011 til torvot Hun blav s~; beordrot frem forf'> g~leddet or dar Harr bagynte '-' ovar:fuee honne med de varste sk1ol1eord dot norske 0 dot tyeke sprog eier 0 Hun etod dar kald o~ rolir under de~ skit~e flommon - og pluteolig slur hun 6vinat over I:1unnen mad sin fl_te hund sohn rullar overende foran eino eold~ter Detto hondte nylif i Ju-Ioeund Den kjokke norske jenten fikk 3 mndr or dat v r Yel Yard det Bhrr!'ULI SENE Til nr If\~ef~rer KE~ndereenD~lon ~ meddel t jo idurl fikk rodo p~ t ekreddar E 8 Joneon on ~v d - t ono fl:lr p eka roreskjolte fru rue 4 fbr torrederkjeltrin mm ford1 hun eympctisorer mod NS Nu monor j p det ~r ~re elutt p& t lmodi~h t 08 pprtiet m~ ta off ore ~yeblikkeli 1orholdene her 1 by den blir helt utholdoli 'a hvie dot ikko blir ruaket op i eaken Jo r ~lllt opm~rk8om pu at de er nndro porsoner som tlr bok men dieee er d t umuli~ ~ f tak i eolve

4 s olen i i S onon mo 'S 0- e~'nfun 0 er proat Solbor or hflne familio e 0 ynt skolen hor r:lod n; l -rer fr BeL 1;; oren fikk ikk hub noe eted l m~ dorfor 0 ho ~ ' ~e m~ 0 fram bpro en lev ne lie hnne ter ~ ~ru6?-r d hlle endro or '1 i or tjl str'elh~ Oe 8 ofen for de tenor ro on ;U " r e~ l r F:om on selv ~l e t mynd1 ho one 1 en opphold rfr kr i il'vorks mo "ooor n "'er rrur or 'ir oreldrono on s or mulk Deeeu on 1~ 0 urbyc 'reron L holno priv~l sko]e i konkurronse med den din""r sk 10 ir do n ikke t't hrd rem b]ir de \;mulie'" L s"a+'fe nyo ns me' lli'r r o~ vi mistor 0?63 m~s o~r 0 'IV dam vi hnr 0(" em 80m sympatiser r m doss ~ for min del Cf d t r under ovorveio]se 'u nodler'o mine hvorv De lir nejllli h'_plcs t rbeid mo noen inf' i kommunon for por io ners' fo k or t do k'~ll SO e so op r1 lovon t n F de f: r ftn or Vi i S ~r '1 13 r n:r at vi si r ikke hj 'r 8'jort P reo ie mener je at de' r r::erot he;jdi nt prosten mod familie fjkk lov!j r p pros e rden He 11' r al1ri vrdned f) rho] d her s le~- disse folk e Ir lov g bo 0 virke I horrode Hail u- S 1 l:arll:lovel (si['1'1) Ovon a n e so tit fvlkesf~r ren i lemnrlr il underre nln of mod 11 ~odnin Ir u de' 'r is:-s lir q t d aller kr f i 8 0 crholdsre[!lc'r til d te So de nr< ser lt er'dot f~: isle & artet en alulindeli skol s reik 1 Lm- I D sky1 ig hori or vi er i: unne skaffe hlndrripelif'e vishel' S't:K r er ros Sol or ed fn; '11 o Vidore leerer Oluv Berro o;r en de 0roldre For': G' 0 en en eli :; ij )per f r dette o~ vide:te u ~lldnin a- ra rno 'i cti 10 f'l en 0 absjlntt kra~: 1: A pi'os 'or r med fwnilio t ikt Ii m bl fjernq fra Vas -Teler1ark med y- on her Omr 11 ' tn~ ~olberi' arres 2 t ~rer - OH~er el"rd~l " bllr arres or r ro J r '0 er r ns kket nml:on T:'lO d 6 ra :en Arro os ne ~ ay: e ~obl' kk f ovri' h wstandsmadlernmor ~Yi o j '~: ill 880 n for indels8 ar'36 likh' lted :>1 er en av dligero arres ar: ledern for skole-' 3:; kre der HJonae adr ~pm Har i n1irendal rake arres erop ~r vi ser cas cd il ~ :revo -all kraf6-ir forold repler eo OVE'n :)r ky s ~ ~or"l det " 1':1 r 1e - vonf r u/'sl'j de to: 'T ' -~ her i rel id t'tt ol::~ri ' 0t ra et om d ra m sa'n e- 6 torror i kk 'l t T! or ( e 'r 1 er i 1 fornuf bl' r mrn n~'d ti 1 ~ a '"ro: i" :fn t Forolcllii sor ~o l or l' :1 s S('» OMIr ord 0: 1'1 f v: kc 01 r de tr f bove'ole ns vo 'st op t"leaal er inr:l)' 'e do fer enhvtjr 1 rna vi ikke bt;ro v's anner men Or-stl b k dom Of det s }:ra i; i1; an viler l?' hvor kr f on r E n verro e de 0 er selv v~re 8 laem r bon nelr: ayrlel at s1 u sonen or ht'pl'c viler p~ 0 beve"'olem rkelip' har don milk 0 or 8ft s o1'k som vi s dt /' urn or em 0'" laser om '1so D e m'~ a se a som on no ur1i th Et v en situs n vi or kor1me: /) i' r ~yobli: e sor det t 8 lm de ar j 8sim'one so~ h tr ma~:tezl E ke ' e m dlel"n r h reo r novntad r om i kke ~yebli keli kan vises vi or er': 6 rr vi prt rom vil do u sltt mo lamssk p r overve'ielse ~ e e or 0 pe r 0 rote er fores LL ovonfo r dorfor re bey ~olsn p overfor medlemene F " r "f clko 0 uendo fr m:q een or j d fylj{osf~roron i e led r BV lrrif '1 re ~ orere D Ie i '0 urk 2 41Q42 Hfll 1 0l' S;: 1 l~ean erse (s1 (lll 'sf~rer 1 Lnrdh ) v rap ort 'direjct;e 11 ]"'ndloder O he ' ar f~ t uppl's u roo Solbor er litt ovst p~ ecmmo ml a 8 m 5 n ra roe or mon ncn ooh 1 er sif:" a vidt vi vo ror1d lee p' s ed t o v r er dor Pr a ora sv rbrev po opei/'olean k n vi de sv rro ikko i i sin h lhe' man i brovtl tie h!jn ln ain Ot:K for d n i Ii' 80m vpr vie nm ved ai ham op o~' hea orei~ro "k:1 rkedop r "men 0 ' 0 h n pf aile ma r il e fortsoito ai? ernin a 1 ru~o h ~ kk blev hindre med mb! " :uji ) 942 r 2) a I UKETIS L~P ~rofijdolos or NORDArRIYA' 110: for oned'e n B onora mer' lrne Ordin{l e~1 ~ ItJ 1 si n kronil\k: l'r~ljqm\;l forfol or sin eolr i L1bya for u forhindre a den Bdo arme f~r tid tll bli raor oni" rt :\i&n knn ror-ne med ~t de t or bli t mee 1etoro ~ ovorf~r0 troppor o~ matorle11 fra Syd-Italia til havnen i Tripolis og Lihya ~len han forayni 'sllnjur 'blir atfidig r10re utatr Jete 10 len~er ~etoval: hun' ~:olill'lor ton blir vorru 0 1 dan 0 yp Iske ~rkon er dor me a 11tan' tils:;'wh' -p~ vonn anornl 1uohinlook trekl;er so(7 tilbake far fore~ke 0 f at pll tor1un 0'" for IJt forsterl:nin ono knn fa tid til komme from til fronton Senitidi 0 l!riptjr do lliortog bombofly havnene 1 'l'ripojis of' Libya og fienden forayninfelk~lllne:lr Dar or bot 'oli~'o britiske styrk-r i Palestina Syria o~ Iruk don r:;: k::lto 9do arme iofen tyekl3rno har atore men delr v bombofly op trl::nsportfly plj I:ut og i Syd-Hol1BS Do allierte vil derfor rieikoro bl! Fm:ropot i rlf(!t'c:n hvis do f;ljnrler en for stor del BV den 9de me til 1 ypt' :wm VElt ikke hvor 13 (lro f rstorkninr-er Auchinleck k:ln remo mejd 0'" 4t Qr I ~ c dorfor umu]if~ :l forutsi noe Old utfallet av fc;rate rundo av kanpen" Vi ljolyser hon4-incon08 forlop OIlnu mero med utdrag av atatsministor Churchills store thle i Underhuset torsdar' 2/7: ' ': r Churchill tolc utl1em/spunkt i ai tu s1onen i I:allom~ete!ll Oil sa: "U1r ollli Ells t kan en mattn ~oldin Clr av al vorli~ betydnil1i' De si ate l~ da ora '11 U:Jro L'lO~ an~' i yronuika (" ELcypt hflr fullstandi t! forandret si tuosjonon ly-1{o bere ps kr ic8skuoplss6or: l110n 1 holo MiddEllhFlvaomrFJdot Do bri tiske tal1 1E:JH~pur si~ til 0000 m Im do ~llor flosto fanror Vi hor ogsn mistet en III pdo mutorioll oj; t;l tro~s for en jonnoli)fort ~dele finr er store foroyninl:-or iullt i fiandons} dor I uellem~sten og l1iddelh vet ar vi for (jieblikket ~idt 0PPEl'i on p rio 0 v foilala no forh~pnin ar som vi ikko hor oplovut rnt1kao til siden J;'rnnkri~:o8 f/j]1--- Tobruka fjll sammen med dane ("srnlson ptl on 911JBte dr kut) i h010ste grad ovorraeken(l~ Kelden f~r byon frjt mottok man i Londvn et alu')' t!j fro oneral hucrinleck dor det hot at han had:le ef erl tt en t: rnison sinha re['tjot for tilstroj:k'tl1r FOl'aVllrSverkm VHr f 'od stbnd 0 dill' var fcrsrninpor for go dar-ar fre/dovar D el&~'o i 11byr bof"ynto sa Chut'chill videre adrte brit 100(;\)0 mann ()(1 fionr on 90:00 ; hvi):tov t)oooo var tyekoro Britern 10'1'1'1 it;''''8 yrkor Forh0ldstn lejt vr:r kan~kjo 7 l:lut'l) Briternea ellha t i :'rti 1 ur i "Ilr o tr~lllt 0 'mot 5 Under halo' sin (:I t hadde don cvcjl']~[cn et i lu1ton on fo -do] Slm a en o'sft har idoi? Dr rne v r o"{orovorlobriti ko Do' 01' ikkv Inu11f' for IliE' e Chur hill t) 1 noen endonli beretnin' ") el~ et I~O;"f?O partelr 1fJd forholdsvie'liko stho tap holt til den 13 juni del j' 'rholdet andrut si' Om morr lnon don daren var ooil t )00 av voro tanka i nkaj on DH kvulden ku/d Vf:lr d r barf; 70 irjen letto tanl:s ilcke medroez1l1t OJ E:tl11i!lt'Eln' i tjil3bllkkot uttfi1te Churchill:"Je har ikke an1ednin ti'l n 'i oplvsnint:0r UliJ do forstorknin ar S01:1 ar 'kommot frem t 11 don 8 IJrrnu olll:}'r or undc1rvols burtsoit fiia at do' ~r map-et b tydelir-e JEG lj~l\ ::'l'ee< '1:'J' r GEU :Jh TE KJ PE I n01 AVSL UTTET I Sondu dn bl'jv dot k1oupot 'i l<jrsa I tru omradl1t Briterne s snnr t do' ikko II~Jd h '11 kundo Ink' n a :stoppe ak ~8tyrkenu o' r~unot dorior ~tl'uh~ do ~\r IJ ral: si: ~e (j <:tr utl3n et ko akt mollan } ovedf~tyrkene v r opn::dd 0' stu 'hj til Iu tt vod El' Al'nInoi som li:: er 90 km vest for A1 x nnuria Toradb:! no on br~t det st r1 sl~ ut so onnu 1 ekrivome ~iobl1kk: fr&mdol~a ras r i dot 6~ore crkenomr~d8 ellem El lamein 0 s/dover 11 Bam IJ BV Cn urh-sank int on OU'lI )l l'r sl\tlsynlil'vie S/1 t inn nllo ain icref er 0 de a rome jur britorno Do to phrter fp r foreterknin or i hurtip::te ompoo ala at or blit 0 It 'p)lop mjd tldu er e partor or utina t av ukora 1'1I rd k p 1 u nordohoto Flyo e ~rboid~r uavbtud o~ ~oreyni~-~nj r o~ roppa n- Shllai nl 01' bqmbo ll b 6 lqt os ~ f(ultdl har ;~tt fro" for H n ht vuil J aeiro SOlll h"! b tydd more morula!r on" Is EJvin n i sir- oly b tyro iun - om h n roas a1 hur - t:ljtt for fort f:r do 'Ur:rJtJst d~ no ave- oro

5 ~h h 1 t du h n und ~ 4 v r!:on : 6 ur: (jre ci\lr 11 t t6n 0 r ~l ruseololl l:" 131' inv' 10n" 9s er k ~ r 1 1 : lnp 1 1 arpros8 al 80m 6 r e irz -6 o c:to a1 U&81one i ~id B on: "VI h r 00 fly ~JOO k~noner 0t over mout i un tid da Sto rhrltal i stod urn1 delb r Dcn b r er fremde1ee 1kke for if ov den - S!::)~S':\ 1 er fglt melder skemo Dette tlr ikke innrtsz:una v rue wern 0 dar a 0 n_rk moa r fromd les utk alt e6 i byan6 u t ~'On ar e t l:"a tys: rne reser ejon om a "rostone" (IV :-arn1bonen ar n kat ti 6 e r 11 er e 'dvo for byen 0fl or det vertli ate unk RZ:lm 0 6 ns n 1~ 8 Seb8S op I vii RIle men hvad h r fre ni~on ikke -ysrl d '"' o~bi i de n aten uker den aiste nv j'rende bel irin \ Pc? i3t blir en yr ir f r Hitler - dy a hen lkke VL at I kunn- ~ r'id--n 0 frnforel& yon il soiron va'keliv r vunnot BV von n tins ~ :r_" II h r v innp 0 n e foreterknlntrer 0 ny blod i 8 r~mmer SebD 0 0 7dni ren ill eatt f~r n zietena verer ik 0 a fr- f 6 n1 en hi r kre ot Do var redeelen fry terli ere reetieje- +1 ~ rde' At 'm!::'repet 1: 0 mt e innetl11~e n~r dl::t l:s re r s h- n? ~ hi om un billi 01"0 soir For 1'6 ire" rna Hitlor he DO mero ann noen n f';r n t» r l' rr e ny liv 1 ty8kernae ro pt "don Endele Vi t r r ike de :'y: 6 cm: Portl rl sydor he ~ 6a fronton 0: deteer t a om om tya a mo endolig er 'L:'~ : n ed 1"1 lis oroffoneiv" {; rs 10 O' d' n of on l' nord' for Ch r'{o ' l:1eld ef sru den ffenalv 1 K 'ns k i::rtdo s(s for Chcrk n d e a1 h(sldepurk Sa re: ucun it om :lna i - SKomr~de (2 0 kid nord for Ch rko?) nre eren!;\ J so; r f siv '~en 1 e fromffu"1 ar 0 nadd 0 DV y6kerne on eo vod i~_~~~~ 8: Jt L vud ~ S~ Jo:;o stoder v 1der don r de er~o den 0 erkoe e :c s~ d " tys :'lrno e ra np e 1d ter a! 8 0 f y - Torsdc S' det ut for G s r offens1v ver under utvik 1 S~olenskornrrdo ved YZATSK en e B r r ael a m 1d'n ar ~r l~r at die e k M ar vare ver v In er ' er h veva 1 at (avd for Lo ) her tyakor 0 i e forb~k? ~ ::r r:eo a 2 on r'd s o ':r mo lidd a p 0000 nn i drep e 0 ra c: ~ s 0 e!dd 1 0!lnn drep 0 ' 00 Sf: vno a 0 e dot 0 a1'\ ~r ~ ' - p n d ~ 'J: d 'ar S n ::r can e r d for 1d ir :t r ~er S ' ~:& i hr " u en p nn r d n rtd lti 0 brl i ko he r o ' --- t front bra t Tel i~ r t e ~removor flyyjpen " 1ro tt llinar le- SS' flk b en e1 s irs ':r f at r 80m t d r p 1 s 1 en 10 rep na~t r I a r 2 yak e fr Yniro or e er + vod E ~lq 0 n r~ es flendsr f 1 0: r- 1n ' y p ~ n 1'742 - IrL:IUG Tli:'7:S - L ndeut 'u Nr 2Lj s ~-- Tym: JOVD: H'T SOlll kjemt I noreko forstl!'nnckro<l8or h"r' dot lol\e;e V"~rt k1' n'_ t <:t l" olchskommi " ri' t; ts eko brak og tr(\industrl"vdujin 1' - S ~l V ti I ~ V'-T~ tysk-ualmlndolig ti :tt lod'jt Dut IJr irt' 'dol n'j lnstitusjon d It 1 ttljrl! \l t:orfll~g korn orn"f svtt:l : miniume plear '('ll~ ful'lltoppon) i ~)lrntningvno for a b akytto mot o!gskl do Nu h~r dote 'uvit ndo sjuf oborl~nd~orb~moiatcrst Imrn p:nytt l~tt hrv fr c Rig ifn 0 l'ritt Polk for 13/7 Hor ater: "H n kom hoi-undvr inn pii dot ufu118tr:ndlgo runnlr som gjordo t m"n tidligoro ikl:o ni'dclo fjn prol'uksjonek;:-p/sitot p[ d ttu oloridu rv n: ingsllv<jt 130m or v fj~ stor be t:rdnln for Norgo Oborl ndforatmoibt0r St l l~;n trrkk doroftor 'n I PO~rii:1SL V nolo TEN I nyhoton ons ~ f b10v botln lloono fvr "0 rllill'to 1"0(18 ovort t"oleo 0(' t~cl kti t hot i nyblj'( in_~6:?ro(r!tuj) n< 'for aklb affcjntll l ' jort Dr c'ottc )r "" eto! vlkti h0t for oag t~r vi ~ot inn har: Dot hotor i r:ktet1kkt f t p: h~m un:ll ) frl~u 111orto roejr'rinr:7cr lj 'f-;luttot ('un britlfjkt r - j'lrin_ ~ 1911 ' t ~lu r (~j~'rinfcr tiom h F 10 tilt s1no skib til 'isosif3jcn for (:\J f'jl1us krl1~etilt' l~ cku}r'ij f: lnl~i"nini' til t )retnt () torm t;ljo 80m 'r r krifsfol'liot vo" I 0 rtt' ekib eom b} v byi" for: n :mg'l ak r t i rin: 0c f:' r n( wi 1 ':J cl r bl tor 601:1 Storbrlt"ni' by~o (lllnr by cr i U~ 0t': : n '~$_ at:: "n'ro tcjr1vr!:lctinf:c1snn or ~ o1:ib:>n'1 bofr'l~toel r;v dot brj i~kc minletvri'tm for'krj~atr;ncport lnnt11 6 m~no1or 0ftJr~t flontlirhoton I or oi?hcrt p G'IJm1j l!i'unni: ~ aot:l i(j TCJkvirotto bl'lt1akc ski'h Vi lore or "ot fvrutsotn1nc<jn rt kibonl Elkrl bilr' til : sk' ffo {lct fr1cjorto Europ" forayninpor oftur :In Intur'jl1iortu pllin nom or rosultnt t-'t cot mtlto Eom bhv hol'u 2' SU pt 19::1 3kl b~no Ek'111tlo bufr' ktus pf e"mmo botln~olsur eom llr1tioko f\rtcicjr III n m(j" ~t tillc;!- (lorn okkclr v okstr'utliftor eom utnnl' n" k; aklb h r 11 hyro Skibunu o~irt c til kostprie Do "ffioiik-neko ~kib botnloe 1 'Aol ]"rs Omkrln:- tro'jopfrt':n 'V 0"')r t L f do b tcr o $lliortu ro c 1 1rln l 'lr hpr cllor vil 'tlr (' 1 ro bi t ur Vv fort ulin6un ~v skib trs hr nsyn til hvor rn ll'ut vo('komm(ln~o lrnn h'""'o miet:t til uterrn::on nv 1~A0 Gett 1 forhold til (10 hrhisk0 tonn E'j<;tgp Det hcjtn t:1:1l::1utt ot don vi\~"ro f0i::olinr- rv brit1fjk skin bl esert p~ E)I'l1~O prinsi ppor fol')st:r Di 'so "tin~"ols)r or du E: mrn 80m l julier for brl tlako ru 'lrj 0(' Tilnos fortellcir rt brltlr;k~ rudjro r iforrl mud: elkro ei kontrnt r for 'loverin' ~tv skill oftor kri'ons slutt Dot fromhovor I1t dot _blir un s k fot t1o ~lliurto ro~~jorinyvr o or~n:l me' hyord~n (10 ~rhvorvu~o Bklb~Bk' 1 for los rnollljm do r)fjpoktivu lrntla rodaro 31un-e kr1('on vrror vil b tuno b11 e8ur rt IlftClll :"~on nt'vlckl "8aur/neopll:n 0t for innkj~pbb"l';pot " nor o h'r un:lor plrmon over "tt "n 'ol skib dot ftrsto v o 1l1~oric r kon run 7(;0 II - mmcnliknlng rno] 1um datto forhold og atillingon Born don or idrg undcjr honeyn- ~jn til du rotiel1(?o forv1'-l tnin emoaelgo o~ or 'nls1 torieko forholderoglor SOU1 or gjonn\jmf~rt i' D0t synob [ fromg O I t 5t~lm'n hovdor '1t produkejon'3n i c noreko skogjr d~t vii ai tl1vokst'jn h'~r ktt sig op botydu ig oft:rl't tya-" orno vr koimlllt Nor on turu Hor r"'-n ullr 4{; ar kr n mfn tonko pa (" vvirko p looto oort orc\ Ellol E: or dut oikroat ;' r no m0d 00 &r Og lnngrof i akog n o u B oye omur kc'n v~n(3k(li gi ptt"gollg robultrtor 1 l~'p(jt rov 2 r C)l'nnhoton '-tr It I'ldri r do noraka Elko~or blitt trp'p t alik eom of~ u t ty:-jt uno kom hvorkon i kvr ntltvt u11c'r kvr 11tete iu :ii~g(;r dot Ilftcr cd -r o~ vijd fjor~or ovor hoi a l"ndt t tllogt:1 d Nord1r nd fylko frr:mkj~rt ubnrk't ~mmor I'V fin ;stlj kvrlltot 0 ritner 11"r I! nn"mhll11"'s roy m"rk D t drqr :ir om m) Dnt 'r In>d t~dw~rot ~om mnd pot tin' D'n tyakn bohrndling rr fort til ~dllof:" ~lso v atorr) v rdlor vod uvdtti~ bohrnd11n~ Ddt pfl' ~t U~8t V'ntum ifjor vr pi: 012 mlllctlm mene on rrllgo tilvllkat or t-keort ml1 kvm Dot fort~llor bjat om don tyekg produkejonstsknlng i d~ nor - Gkogor Uun Pritt Folke ruforrt rv d~t tyeko foretmpnnebluff (forte e4)

6 1 l r 1-4 h ddc on oplysning om don kjondta tyeko induatrispion sjo " Mini6tori~ldirektor ~~~lor kund mod glodo konst t~ro t bealktigelsen uv de norsko reindustri nlogg som amn 0 s3 dolvia boa~kto h ddc itt do yake f folk ycrdifull13 impu;lser" J detto tror vi mor onn g j~rno St~kkare do ~uropoiako 1 nd am Tyaklnd SkAl f~ dr~ nyt 0 PV do stjulne fbrlkkhommoli hoter hvor datto tyvpakk hr h tt sine kkupej~nstroppor SLAVEJREV on aom er blitt utkom Vi gjon ir nedenfor bruddatykkor nv brov fr~ mendert til t~s sl~vorboide: onon 0 s 0 in on don r~tto 0 hvi tye oro og orcin nn mo sl v rboido d': t'_r de r: tor on ng fol -- "9/7-42 Jag or butt ploaert i on brrkko litt utonfor Trondhelm Str1nde h tor stedet en vi 8k~1 roise vidoro kl 4 imor en tidlig nordovor Vi vet endr in on tinge De to or noo -v dot moat l~tterlige j g h r ~rt mod pe M ton har kommet godt mod idet vi blov t for Ho1landore som skuldo p1 atreffoakaersis og d forst~r dero Vorteno or ikko noo be olatrot for OS8 Ipter det til men det or jo htlist gjolsidig a dot r igrunnen dot onoote ov er nige i Vi v r iqlt 58 stykkor som roiato opovor ofter 2 d~ger ~~r det _ igjen De ndre olav loi nv halo groi~ 0 drog Bin koso ~jokke guttrr Vi or b1itt lovet tobakk og cigrrettor men tr det like r akt som m~tdn b1ir det nok mlnst 6 mnd De 't elar som rrvn~r hor Vi fikk utltnt ot sp rov on ~ cer og dat blev formolig t t ut RV handene p~ 06a Offlceren blev jo ikke bliere for dot Jo fer nu pr~ve C for 0110 dare litt om dot 0 livot Sidon vi blov innrullort O!odt or vi helt nder mi it"~r komm ndo Vi mt' op hvor d"g klolck o a m ~re i un k10kken 11 V' er b1itt fr t t nll perroison pu grunn v en BV gu t slo no onf'v ver ono Vi' fikk str f ooksersia d r en efter mo en v_r ikko s j<"3v1ig llikovol or don b10v tr mod ot hum(5r 80m in on m<:k pa jordon ( n fr~tr oss i 1 on har er slatt mon vi f~r ikko 11 o et kommor at! ig flore gu or opovor og vi visor dom tompo e~ hvis vor no h~r cnk u vinnc krigun p& oas blir dot ikke noon lynkrig iell!'ll Vi skll nu roiss til So oro sk'~ or g or begoistro Dor skrl vi erbeide sior do Vi or nu 2t stykker jon a cndr or bitt sondt et rnn~ Ef ordotte brovo b1ir do vanskeli ~ skrivo dot 0 vil for vi m O intlom postom m bravono hvor do b ir consuror V~ forsik 19 mod? skrivo nod kt n St r die80 mtlnnoakene Jog hrr 1 rt ut dotto H~r or p 10 sl~g6 folkesl r : Ju~oslnvoro drns or hol1oncurosv ktjr g 3t>ssinger All tt frn X or kommot i <m brrkke sf vi hrr dot k e lig I on ann orrkk or Hllo Itolnerno fr~ Rognbuon eti dbre s~ ~nnor at er ikk~ T r nske11 bli sorvort Do or forroston blitt moat skuffot oftor optrln n t ig r D sk1 tmrello 40 kg potottjr 0 det er jo ilcke noon hyggoli~ "obb Tiden b1ir forfordo1ig lng her oppo og uvisshoten er on vrsto En ~v ko1 n<'rno mctto op i kolnorllntr( 1<k mod hvit snipp og sltlyfo i g og det vr kta \'11 ubal bl~ndt guttr Sjofen hor oppe sn n~r vi kom It fol~ som 06 neppe kund brukae ntr de jl 'rbc1do Vi svrto d str ks <::t vi ikke hrddo bo t om A f~ ommo hit ~r vr lot tillyst brr kefoat mol op ro n IV verteno hor 1 oee mon don blov 'lvlyat d rot i 'ke ikk on kj(ft or Vi 1 oeo rllo a mmon "D 0 ~ til ~ soye 0 fore k da L U ut p~ n on cpillo mon dot hj~lp lk e J ror i e vi or senu hi op for ' 'rbol {) mo t jo i kko noo a 0 do blir bare t It in "r J nu ftr 1eg sl tto for donno n Hi'por oro r11o S'1mroon Etr fri ko 0 hrr eo ad r br-r br' ri 0 sam on fi sk 0 lev r som en greto 80m h r is ot pon no" So en sor or n zi monur ( kno 0 ty 'Jr ri Tyekoron 8b no bljv kri on f~r mo hv rfor Ryskln fer tlv for noon orbruo::;t bols eviemon e kr g for 0 ti si!an ~ur am hvorfor 1ysk1'n~ ftlrto over 8p~rsm 10 0 svrr e 1v 101iF D normrnnen rottat p~r m~lot si t til tor i 10n- bl\v h n s 'r ekyldi 'm 15 >Ei'ING '1'IufriS - L' ndeju tgc vo ----u--!ivan VAIl p'ur~t>olitiet? r21>sj I on fv Oel08 st~rro ~uksjoneforrotnlngorvnholdtse for kort ti~ ait:on on bok'ul:ti jon hvor C' 200 monnoeknr vrr til todo Dor opnlod08 mogot go'tl bud Iillidl<Jrtil~ blllv ogel 20 bind rv!:nut HfI:'lSunds vorkor frombudt T~uehot fl'ldt atr~el ovor forllr:mlin on inntll on u-:mo oftor Iflng botonkning frem 8 tto at bud p~ ~re et bud dar straka lltl ate hole forsomlingene jubel Da~ men holct PL f~ tilel~got men i siate ~ieblikk fremkom en forhandlereke av brukto beker i Drsrnmon moll et bud po I krono og fikk tllelogot a TELEVAG ; 6-~r8 barn i tyek fangenbkap Efoorat TalO!Ag vor br&nt n n ov tyakorono blov I:'l~dro o~ bnrn endt til Storotvoit ekolo pu Paradis (n'jr F1/jaan(!'or vorl Jorgon) Borfra b1elv l:'lorlruno sondt ea~non I:'lod barn undor b!r til Frulmne Drankorhjaffi 1 Hnrdongorhvor do sittor i tyek fengol1uknp Do ~vrigo born i eldoron 6 ~r og opovor sittor fromdoloe innosporrot po ~torotvoit skolo undor strong bovoktning av tysk og norllk politi Borno flr ikko opholdo aig uto undtrtt onkolto timor pa d~gon d' va undvr politiopsikt f~r lufto aig i ekolobardon Dot or oftor dutto ikko!dur11p tt dar or brutt ut nn ondrrtot uiftoritt-~pidomi bl~ndt do Bt~kkro berna Av fodrunv r 2 ukutt 0 rooton or ftlrt til TyBklrnd Solv ~:irkon SOl'll roenil for 0 v' :ro (lon v:krosto lr ngs skj<'3rg~rden or bront nod rv tyskorno A1t dotto or at ro~ultt ~v JOAof Torbovone boe/j i Jergon Eftor ondt' gjorning h~ddu diuoo Vrtorlrncota h~ltor on et~rro foet og ond~ p~ ok8t~togot ti1b~ko til Oalo hnng bor1l8odrj tyskore ut gjonnom vinduono i togot l:z; D t 3T:Wi'E~ I LllFTEU :1I='nd~ { don 29 juni kl 2345 h~rtes en voldaom okeploa on ovor hole ~~rgon og ~ots distriktllr rundt om l/~ timo sonoro blov dor bl et f11~1~rm 80m vrrto i 0 11/2 timo man lngon fly vista 8ig'pu himmolon og dot ollors sa rktivo luftwrrn forholdt e1 t~us Doriroot ulto (mbulr neob11or gjonnom gntone og hurtiggaou{o motorbotor for for full f~rt fr0m o t11bfko po byfjor on Vol sonora undor8:':~'oluo viet(l ~ot eig t on tysk de stroyor oom skul a lnntil byon om rftonon kje~to op i at nylr~t mlnofelt'titt 814 for tvrvan r'ibot eikk til v~r8 oc bos~tningon til bunns Dot or ikke kjondt h~or mnno rv m~nnekrpo' blov ro~aot --_ II 'onig-eborg" sqrn blov ernkot I V un frivillig vod Skol tog-runnakaion i _lrj7'gon i "pril _1940 havea nu or mod bunnon i T~rot 0 boggo propollar ovor vrnnot or by~got for ~nlodningon _ fr nek Etiopi~flyvor v tyskorno ~Aton En aposioll flytodokk li~ ATTEH EN PA TIPO~ITIS? hrejon: Agnos L imostr vi:r forst ndurinno pt Ullov~1 Sykohue Hun v~r In utm6rko t dminietrrtor v(r sr'klig og v'r f'vholdt Alt dotto mt h~ rt holt forkjort for 4du jull fikk hun op~igols pv 6 d~gur lun 0 tjngk~ t ~ intorvtlnoru Ilion e~stur Agnos))o m pt I\otto ikko m/tto jt:"1'08 for i k' tl i NS noon rtnlcdning tilt In 0 brdc - En nnnon ester hlov tilbu't stillirt or man kv 10 10d0 juli optr tto st don nyc forett:ndorinnljn tldligor nrttov re~stor lfirtho Nyt:"rt' l!un er blitt mott tt mod on isk Ida for~kt earn blir onhvur Ju os tildol St:lst<Jr A~n0e dorimot som Qr ot v d' wngo ofre for J1llziemone hon 8ynsl~so mrmgol p' r t tfordighat blov f1 ktir:k druknot i b10mstor d dn«on for Rvekje on kom Vi KPn tr~oto henno og honnas mo~rrboid0ro p~ aykohueot mol t hun ek 1 kommo t11b~ko - Og DEN DAGEN rykor visao nnr I inn i ~on ovigo glomeol' Hve ro 8L' HEJlillLIGIIETSFULL1 - I dot evonsko blnd "Drgepollton" for 14 jul! l080r vi r't tologrpfvorkots k~bolelkib "Lnn Of 0" vor Bprongt 1 lufton cv on Dline if/j Igo on'mold1nt fr r IIr'ret' c' 1'" julio 7 ~" boi!ltnln on omkom 0 7 blov ro(\ ot moti storo skrdor - Hv ~ hnr hon~t i virkollghoton or ct lpont p~r all I rund mt 1kkert li ko bk ~11 donno hommo11 hotefullhot:

7 187 It I ~ IISPlrnlBG TllA:B - Lanhut n 11 21_ ---~ _ -6-r I w" I U~ LOP Ovorsikt uftur r rno Or~ings kronikk 1 7 og sonero molcin~or I CJ 1" c1 gor eom or tt siron vlir' forri G ovoreikt or etlll1nr-cn 1 Vost-E ypt i~ 1 blitt voe 'ntlig forrndrot Iro ~lliorto 80m holdor 11lingon vor El ~l~oin h r for0t~tt min ro jrocetut eom til cle h 'r f lit hoi i ut I 81 tt~n v forrigo uko eptto s~lodue gonor~l uchinlock i n at n rop i Lot nor'li 0 ~ 'snit 0 tok 0 or 2000'fr ngor mti 1 som hrn rykkl; from c u k:n Gonon:l l\ommel har pt in eic~ 0 n r p t brl ttcrno e 11Ungor r~ fl p13 grn mon or hver rn l~t ilb'nko uton!' hr opn0n noon nov aver'i? ny orran vinnin onor 1 ;uchinljck h r i "on forl pns t!f1 f~t -I eo foretorknin (Ir bl ' v u t t lsko trop (; r ~len ogse :\ommol h r f t for torknin or fr rn olvie luf volon fr~ :~otr og ~ols fr~ Tobruk 0 'nuro h~vnor i Tripolls or' CyronnH:' Du j:mtogno fly n rop mot UnIt or utftjrt for 13 okko t 'ideportor fr~ Itnli' til ~frik~ pa onnnon eido h~r britieke U-b~ter ~rt sorli uk ti v 1 :idnolh vo t i ct nne tir og det bri tieko flyv~pon eom 'forte tt h r herro emmot i luften Nor' nfrik~ har rettot kr~ftl Ingrep mot fiondon hnvnor og ~ot forsynin s-oog transportkolonnqr i 5rkonQn Man m~ orfor & ut fro nt don forholdsvia roli J porione enrt or slut og pt store k mpor kpn blueeo op ntr sam holst Mel ingor Imorgosf e a " fortellor tl 0 e t ot sl v "llor sttlrstl3 baty"nin or un or utvi ling og dot or mu1i nt utf llot cv 1 0 vii ~re nv j~ren e'be ydnin for 'e fort'~qtte opor sjonerpo denno krigsekuopl~s p1( OS'fT'ONTE or nut!non tyske s toroffonei v i full ~ ng eftor h blitt vosan lig foreinkot PL runn v Timos onko off nsiv mot Ch rko J ' oa~ va S obstopols t pro forsvnr H g or tillin on om ron fiji anno: I nord hqr yekerne rykkot from fra ursk il Voronusj 80m r e Viktig knutopunkt pl1 jernbenelinjen fra l oskv'1 til rtos 0 0 RO~ lig ur mollorn Don 9g ~lvon Voronosj Do hr mc~t mo ot st rk ~otst~~~ oon et &r lykkoe for dem b f':iro on del troppor over on som pi otto stod or smlll og po (lonno Lorstid hpr Ii ton v nnft5rin Jyon sol v or ikko t tt mon rubsorno innr~mmer at dar k empes i forstodon0 I d0n etato molcin hot~r cot!or~vrig' t russorn~ har gatt til voldsommo motnngrop i netto vsnitt og tvun~ottyskorne ovor pe dofensivon 'Et tysk fromst~t r~tt nord for byon er ot~nsot 0 rueeerne hor forotatt lokolo motongrep Langor a~r omtront mintvoia mollom J~ursk 0 noatow rett Cst for Chn~ko h~r tyskorno Bk&ret ovor jornbnolinjon til nobtow 0' rykkot vice Bydovor l~n 8 n~lf~ret til Don Born hor b~yor storkt v ~stovor S~mticig B r e t ut til at 0 rykkor ra tt sydovor 1 gs jornb nolinj en l'ueh'lcrno moldor t do h!r trukkot Big ut v Jogutechr - omtront midt i Done storo bfynin og fra ~ilerowo'som ligger vo~ jornb<nolinjen c 120 km rott sor Lon vest i Donotzb~sson C hr tyskernc innt t knu opunktot Lis itschrnsk 0 rykker vi~qro nodover Don0tz mot Don ~ Hit~a~ h~r som sitt rste m'l greid ~vskjrore jornb'non joskvn ~oatow ~ot Mu medgis Denne forbinnelao er den Kortes e men ik' eden enete mellem de'to byer ~usserne kan oorettholde forbi elaen'ov&r Stalingrad ~v1b det lykkes t ~ erne b erobre Voroneoj vii de nntagoli forotke ~ rykke m t nord for ~ RV kjalre denne linjen mellem oskvs OF Stalin rad ssmtidi eom de kurme utnytte en sl1k fremrykkin aom et 'ludd r en om ljende hevegel e rette mot I':oakvA Det ar Pb clenne bakgrunn en ml se den voldsomt'}e motoffensi v eom russsrne nu har Batt i ang ved Voroneaj De tyeke ropper i dell ~ori rale se tor vii ant eli e l nt StolingT d eom ligeer ved Volras ve t1i e bue ikke 1 n~t fra Done o tbuo re vgr ier de do t vii 4'orbi~neleen moj 1 m Sontral- u eland 0 1:auka8ue eklrot Fremst~t t i d&t eydli 0 Uknin har'8 ker ~osto aom m 1 Det or mu1ig t dot aaidtidig vii bli ~pn t n offonsiv mot byen fra v t (Togunro~) l~nge dot A owe~e h v NCr tys orne oetow vii do anton l mot :'ouksaue oller etrakan d r hvor Volg~ filer ut i d t D piake 'iv Dot or ilcko' y ne olig ~ forst~ den strateglako h~naikt mud don tysk(j off neivon lot ar t sette do rueeieko ermeor t v epill et tfvie offonei v n i S dru sl' nd f' rto from vildg J I " I 0 tyekarne opnt Q l:>kij Ie rmem i Ukraina under Timosjenko fr armoon i loekva vsnittet undet Yukows kommnndo Do vilde 0 S& skill rm~ene fra deres 01jotl1ftjrsler Salv om de ikke vl1de fo stor n tto av 01 ekildene selv e~ vilde 41 1 alle fall he tilf iet russerna et htrd slag - Endoli vi1de de ogaa he f~tt Kontoll over korndietrikteno T pet nv Nordkauka6uB og de fruktbnre Bletter mellom Don og Vol a vilde fa etor betydning for ernrerln ssituaejonen 80m nit nu er kritlak for t skorne Ved sin of nslv htper tyek rne tllslutt ~ vbk3~re forblnnoleen mellem Sydruasland og den Persiake Bu t earn er en av veiene d blliertec forsyningor til Rusel~nd ken n~ frem Den tysko offenelv ar ikke eom ifjor innledet over hela fronten Kunne h~ v ntet bl~ et an~rep rattet mot urmansk Det ar dog mulig at den tyeke offenslv i Enlininomradet er Innlodningen til et fornyet an rep mot oatv men de er like e nneynlig 81 den ar sett igon for ~ binne ruseiske etyrkar sllk ~t de lkke kan sendos s dov~r Tyskerne hr denn6 ng i ftjrate omgnng konsentrert sine angrep 1 begrenaedo omrudor for L utvido oftorhvert En mener at v Dook i Ukraina bruker C~ 50 infnteridiviajoner 10/12 t nkdivisjonor med 5/6000 tanks og 8t~tte nv Ildeki11igo diviejoner motorisert inf~nteri Dvs betydelig over 1 million m~n og 0 halvparten av de tyska ponasrstyrkor Russerne hevder at tysker~8 benyttor 3000 fly avon e mlet styrko p& 6500 ftjretolinjefly Tyekerne har tldligaro h tt store tap av fly og do sk 1 h forholdevis sma reserver Detta r grunnon til at rtonun&l rna finne sl~ i [ W:T u!lderle en i luften og at tyekerno ikko ken Avse fly til ngrep ~ 5torbritpnio Do tyske fly pn Oatfronten n lett flyttee fra dot one til det nnnot avsnitt 0 dot ser derfor ut som om do opnar 10ke1 ovorvekt' Men - t~psprosenten o'r store Tyskorne har fordelon av et bedre utbygd jernbanonett enn dot russerne r~dcr over b_k sinu linjer Dot viser sig nu &t tyskerne gjorde klokt de de entt cit inn po r holda de fromsku to jornbenoknutopunktor i vinter Dot setter dem nu istnnd til & f1ytto tropper og matorioll hurti oro onn rusaerne 0 ken po donne m~te opn~ en lokul overle eooet pl' do viktigete frontaveni tt Srerlig gjoldar dett~ den dol ~v fronton som hur Ch~r~ow til sttjttepunkt Tarrongot or fiatt og odt or-net til bruk 5 trnke Der hvor en nermer' i Done utltjp er det dog avclrt opdult av srntelvnr vi! eumper og desuten vii hoten gjerne genero storkt i detto omr~de ' Ruaeorne her ilr rt bedr~ forb&redt enn if or Deres ~rmeer har trukket aig tilbake i od orden takkot VeEre heltomodige nrrierekamper av troppeavdolinger eom forsinkor tyakernes emmarsj Under tilbeketoget kjempea de hlrdaste k"liiper og tyskcrne lldor enorme t'lp i mnnskap og mrteriel1 Don er f&rvet rtjd EV tyek blod sier un kommtjllt tor- I dethruseliake kommunike 14/7 ~qter de~ at i on lu dn os kamp i Voronosjomrldet blev 3~000 tyekere drept og ~~7 t~nke ~delg~ - I et sposirl ommunike utsondt natt til fredag opgis be e p rtora tap fra 15 mai ~il 15 juli - alts 2 mbnedar - v MoskVA tilt tyekera drapt SLrot OF SRvnet mot rua6ere ~ooo tyske kanoner mot 1900 rub8ieke 2900 tyske tanks sntt ut f'v splllet mot 940 russiske og heie 3000 fly mot l3~0 russlske - De til s ~di~hot innkomne meldinger om nye tleko innpurnpin or av nye resorver synos derfor r ha en solid bakgrunn byg~6 " p - <0 p V~STF:ONTEN h r britiake fiy fortsa t sine an r&p mot fientlige mll Angrepena har tyd~li vis to hoverhcnsikter nemllg odelegge den tyske ubltindustri oe bcthavnene samt tj eleg e transportveeenet sffirligmed henb1ik pfi Ostfront n- ilritiske Lone ster bombefly 80m er de hurti ste i ver en m~d sino 480 km fart ha r on repet D nzi 0 _ Flensbur i It c elys Danzi 1igor km fr London s~ flyveturen blev hele 2 00 km Vidore har Wilhelmeh fen hott eitt besek nr6 0 ubttindustrien der fikk ftjling mad de brltisk kg bomber ( De sukaldte "kvartalsbom r~') Ruhr istrik et h r 0 s hntt ain En r p 0 flemmohovo e har v~st at de var vellykket Ellers har n~repene mot tr1nbportsyetemet 0 ~onlh vnene fort8at om vnli 4 j Ii var amerikaneke $ly for f~rste ~ ng mod 1 disso n rep og et kommer dskillig flere eiden Den 2den front er 'rom1olce like nktuell FCDloden hold etore knnadieko atyrker en innvne jonl:3mat16vre i roden land De Hk ilend p at sttjrre omr~de og 1 rte med en ~en do materiell av aile typ~r 80m vi1 b11 n~dvandis ~ benytte under en invaajon 1 Norge Nederland oller Frankrike RA 0 Royal Navy del tog i man vren som blev foretatt under don kanadiake tjveratkommanderendq Norton 0 i ~~r r av tjveratkomman orenda for do kombinorte 1 f l sj~ og 1 ndatridakrefter ountba ten -

8 ' S PAA BIDE 5 1 dett~ numm~r flnneb on meldin fra Ullevel Sykehu VI kan tl11tile at don nye foretanderlnnon ~rthe NygArd~ holdt etillingon am - dager Da haddo hun fatt nokk og mutte 8~ke 8ykepermlejon!" Dllr ~n nesto foretandorindo ogel on retttroende tipper vi at hun ogal kommar til 1 ft dun store ekjolv n iooon ganske kort! - VI far ee F E HIE ''WT''e L&ndsutgav~ vii taferie 2 uker fremover Den daglige vii komme ut eom vanllgi neete uko man vii muligone ta en uke ferie uken derofter 8~fremt hondlngono ikko gj~r dot abeo1ut plkrovet at v~re laeara m bli holdt undorrettet da ogal Do av veralosero som er dr tt ut for a hente nye kref or ollor drar ut fromover sommeron tlnskor vi od tur og godt held og vi trnr nokk at 10sQrne onakor 06e dot eamme O~ efterpl motos vi igjon mod frisko kroftor for ~ go igang mod ~ gj~ro dot eo Burt for tyekero og nazieter eom bare mulig I mo11emtiden vii vi virko hvor po vtr kant mad ~knytto nyo forbinnoleer mod bra mennoekor _ e11k at etadlg floro og flore k~n f~ nyte godt av nyhetatjeneeton GOD FERIE! --~---~----- llyhotong frocleg often kl 1930 NO~\SK TIDEND ekrivor i on 10dono urtikkel undar ovore:krifton "V~!! kemp og nordolla fromtld": Inncmfor vlseo krotsor i Svorlgo eynoe man for t optutt ov tankon Nardone E'oronlJdo Stator S vidt on foret'!r draior dat aig 0 to rqtningor Don nona og mindro vidtg~ondoivror for ot stnteforbuhd melle de nrodieko lund m~11em folios utonriks og fore rapolitik mal allore oprot holdolao av do forekjolligo lauds eolvetondi hot Don fndro og mere vidtg~ ondo bliron forbundsetat med fo 108 rogjoring folloe folkarepreeontbejon fol10e h l~atorott og dormad en felloe lodeleo rv forev~re utonriko og enne po11tikk Vi kjennor iltko til hvor dyptg~ondo dies rotninger er I dagene riga forteottor Narek Tl~end mon vi ~~r ut fro t de ikko repr~eantorea a navrl1gtl krfj teer Iien Ull tte kjonnb dur) ig dot noreka folk 0El dote hietorie hv1e min tror rt drt pi frodena dog vii op~i don frihot o~ eolvstondi~hot eo dot kjfmput for f(jr 19 5 o~ 80m dut undor den po g&ondo krig d~r for E vinn' ilb kcl Til dotto kammor Bf don tot IE:: or'lndring i v6r trbdiejone11e nten rikepoli tikk SOUl t)llora~o or inntr~tt i ag mod t Norgo blov on krigf~rende m'kt i ~llineo mad do krlgfgrondo nr6jonor ~'ort teotningon for on folloe narjiek 8t~t8 utonriltspolitlkk m~tto n~dvandi via boeeroe p8 don tradi nei110 n<:1 tr11 to tepalitikkon I og mad Tyskl nd overf 11 pl Norge og ~t k kolll op til Nordon h r vi s t fnrvoll til noitrrlitet n Vi or lc~ oppe i 0 k~p for liv o~ ~: d~d simmon mod Y~r3 ~llierte og dot or klart at dvnno Allinneon vii ft botydning/langt ut kri On En nordiek forbundsetat mod ml11ionor innbyg ore og mo~ ea ute~tto groneer eom D nmnrk 1 e~d og 1nnlnnd ~ t o~ mad et mbngelfulle matorinlor ~ by go pa vii ikk kunno g1 08e eikke hut or 066 or dot n' turlig u e(jka ~ eikro oae mad rogionrlo vtcler mod de m ktor eom or vnr3 llierto idng Vart mtl or ot jonroiet og univoreelt fo1 forbund eom aknl h~ndheve aikkorheton og oprotthol olean v do rogionrlo avt lur Vi eor eom v~rt forolcbigo m~l bindo1do og forpliktonde militoornvtrle om forsvarot BV dot nord1i e Atl mtorhav Vi eor dot oge~ eom et viktig mll ~~ro bindola1c t or broon mollom De foronodo n ejonar og Sov)atunionen Det norek folk~ eom i~ g'kj~mpar for frihotane og domokrn~iete eak i verdon (j or i '0 L g op i on h~ivro nordiek onerottothot eft r anno rlgen mon fo love et o~ot liv 80m Atlnntarh V88tat og nordiek atat I foratteleo og eamar mud 0 foronto naejonor Vi vii en utby gi~ v dot nordieke enmrbeine og vlro tidliger omr~dor og mo' Bvari~ eom VLr nermeate nsbo 6neker vi dot o C)- 1 8~ubei~o bl cl P b et mte 08 konkrol;q avt lor mallom de to lands r8~jori' V1 h~por at 0 at Svorl~o vii inneo batydningan 'v L elutto e1 til eyetumat de ru~ion81o cvtalor Til donna ruppo horor 0 at Noderland Julg1a og Frnr Ay d~ nordle 0 land or dot NO~G eom 1 g kjompor o~ l1dor for den nordieka frihet og rqttforcugheton og der~i3od for helo Nordone frlhet DiT Sl:AL f OGSAA O:lBTAA!UA; DET TALES OLl O:UE S HEUTID eluttqr Norek Tldon - - J /

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer