Tekniske beskrivelser for fjernvarmeutbygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekniske beskrivelser for fjernvarmeutbygging"

Transkript

1 Tekniske beskrivelser for fjernvarmeutbygging

2 Innhold 0 GENERELT OMFANG KRAV NS KS-system Tegninger Rigg Anleggsområdet Fremkommelighet Informasjon Trekkregler dokumentasjon DOKUMENTASJON KS-systemet Kopi av godkjenninger etc Beboerinformasjon Tegninger HMS og SHA OMFANG KRAV Lover forskrifter og annet Forurensede masser Internkontroll SHA-ansvar SHA-organisasjon og -avvik Beredskapsplan Personlig verneutstyr Sikring av arbeidsplassen Trykksatte rør Vernerunder DOKUMENTASJON SHA-plan Avviksrapporter Vernerunder

3 2 GRØFTETEKNISKE ARBEIDER OMFANG KRAV Gjeldende lover og krav fra offentlige myndigheter Grøfteprofil Eksisterende anlegg Kryssing og nærføring av el-kabler Støpte kanaler Øvrig infrastruktur Arbeidstegninger Gravemelding Pigging og sprengning Fjerning av asfalt Forurensede masser Vannlensing Fiberduk Fundament Ekspansjonsputer Omfylling av rør Beskyttelse Markering av fjernvarmeledninger og trekkerør DL-rør Ventilkummer Trekkekum Overdekning og eventuell bruk av avlastningsplate Gjenfylling DOKUMENTASJON UTVENDIGE RØRTEKNISKE ARBEIDER OMFANG KRAV Rør, deler og armaturer Ventiler Isolasjon Transport, lossing og lagring av rør Leggemetode

4 3.2.6 Retningsendringer Sveising av rør og rørdeler Visuell kontroll av sveiser på stålrør Tetthetsprøving Røntgenkontroll av sveiser på stålrør Ikke nedgravde rør Omløp Anboring Veggjennomføring Blending Fuktovervåkningssystem inkl. kontroll av fuktovervåkningssløyfer Rørmuffer Sveising og tetthetsprøving av skjøtemuffer Rensing av rør DOKUMENTASJON INNMÅLING OMFANG KRAV Innmåling Innmålingsfil, formater og oppbygging DOKUMENTASJON INNVENDIGE RØRTEKNISKE ARBEIDER OMFANG KRAV Rør og rørdeler generelt Røroppheng Avtapnings- og lufteledninger Isolasjon og mantling DOKUMENTASJON KUNDESENTRALER OMFANG KRAV Spesifikasjon prefabrikkert kundesentral Vannmengdemåler

5 6.2.3 Rørarrangement rundt vannmengdemåler og filter Isolering Merking rør Maling Plassering av kundesentral DOKUMENTASJON Kundesentral Saksgang for prosjekteringsunderlag NEDTAPPING OG OPPFYLLING OMFANG KRAV Innmelding Anboringsutstyr DOKUMENTASJON Dokumentasjon før oppfylling OVERTAKELSE OMFANG KRAV Varsling Delovertakelse Reklamasjoner DOKUMENTASJON FDV Dokumentasjon Overtakelsesforretning Krav til as-built-tegninger

6 0 GENERELT 0.1 OMFANG Dette dokumentet gjelder for aktiviteter som inngår i en kontrakt med, i det etterfølgende benevnt FFAS eller byggeherre, i forbindelse med utbygging av fjernvarme og eventuelle tilhørende installasjoner som er beskrevet i de enkelte forespørsler. 0.2 KRAV NS8407 For totalentrepriseprosjekter gjelder NS8407. Ved andre kontraktsformer oppgir FFAS hvilken standard som gjelder for den enkelte forespørsel KS-system FFAS stiller krav til at entreprenøren har et Kvalitetssikringssystem (KS-system) tilpasset de enkelte prosjekter. KS-systemet fungerer som et verktøy for bedriften og skal beskrive alle aktiviteter som pågår på byggeplass Tegninger Det skal oversendes tegninger til FFAS v/prosjektleder av alle arbeidsoppgaver i forkant av utførelse. På generelt grunnlag skal arbeidstegninger sendes over som e post i PDF. format. FFAS kan på forespørsel kreve oversendt tegninger i originalformat. Krav utover dette er beskrevet i de enkelte kapitlene. Alle tegninger skal merkes med FFASs prosjektnummer. Dette foreligger i de enkelte forespørsler eller kan eventuelt mottas av prosjektleder v/ffas. Tegningene skal oversendes i god tid før bygging så FFAS har mulighet til gi kommentarer før arbeid igangsettes. Det er den enkelte entreprenørs ansvar å kvalitetssikre tegningen Rigg Den enkelte entreprenør må selv organisere rigg og det skal opprettes og oppdateres riggplan iht krav beskrevet i byggherreforskriften som er en del av 16-avtalen. Nødvendige avtaler må ordnes av den enkelte. Det er videre et generelt krav om at alle benyttede arealer skal tilbakeføres til minimum standarden som forelå før oppstart Anleggsområdet Berørte områder, utvendig som innvendig, skal til enhver tid være ryddig og oversiktlig Fremkommelighet Som utgangspunkt skal ikke veier, atkomster, oppkjørsler osv. stenges ved arbeider. Ved eventuelle endringer i atkomstmønsteret for 3. part skal FFAS v/prosjektleder informeres fortløpende Informasjon Entreprenøren har ansvar for anskaffelse, vedlikehold og drift av skilt. Entreprenøren skal fortløpende informere berørte parter i utbyggingsområdet. Omfanget avhenger av arbeidets art og endringer i fremdrift; FFAS kan eventuelt beordre utførelse av slik informasjon om dette blir nødvendig. 5

7 Minimumskrav til informasjon for berørte parter: Fremdriftsplan i forhold til de berørte. Ekstraordinære arbeider som kan defineres som skjemmende, i.e. støyende sprengning, pigging etc. Arbeider på sommerstid som kan føre til svevestøv. Redusert fremkommelighet Trekkregler dokumentasjon Manglende dokumentasjon i forhold til det som er oppgitt i forespørsel gir grunnlag for følgende tiltak fra FFAS: FFAS kan beordre arbeidene stoppet umiddelbart, og eventuelle konsekvenser som følge av stansen må dekkes av den enkelte entreprenør. Alternativt kan økonomiske sanksjoner være aktuelt. Hver enkel mangel kan belastes med kroner 500,- pr enhet, samt kroner 500,- pr påbegynt arbeidsdag, inntil nødvendig dokumentasjon foreligger i samsvar med beskrivelsen. FFAS v/ prosjektleder varsler fra til entreprenøren om dette skulle være aktuelt. Tiltaket gjelder ikke fristbelagte datoer som er avtalt i den enkelte kontrakt. 0.3 DOKUMENTASJON Generelt skal all korrespondanse og dokumentasjon sendes som e-post til FFAS v/prosjektleder fortløpende KS-systemet KS-systemet skal overleveres FFAS v/prosjektleder på den aktuelle jobben før oppstart av arbeidene Kopi av godkjenninger etc Kopi av godkjenninger, gravesøknader, trafikkplaner, informasjon til beboere etc. skal oversendes fortløpende til FFAS v/prosjektleder Beboerinformasjon Kopi av beboerinformasjon og annen informasjon som sendes ut til berørte parter skal oversendes fortløpende til FFAS v/prosjektleder Tegninger Tegninger oversendes fortløpende til FFAS v/prosjektleder i forkant av utbyggingen. 6

8 1 HMS og SHA 1.1 OMFANG Dette dokumentet gjelder for alle FFASs prosjekter. Krav til HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, vil være gjeldene for alle øvrige kapitler i instruksen). Begrepet SHA forholder seg til revidert Byggherreforskrift (FOR ), med ikrafttredelse KRAV Lover forskrifter og annet 1. Arbeidsmiljøloven 2. Arbeidstilsynets forskrifter - Forskrift om miljørettet helsevern - Graving og avstiving av grøfter 3. Byggherreforskriften 4. Forskrift om varme arbeider 5. Forurensningsloven 6. Skilt og arbeidsvarsling i henhold til Håndbok Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser 8. Skjema - Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass: Forurensede masser Ved antagelse/mistanke om forurensede masser er entreprenør ansvarlig for prøvetaking og analyser. For detaljer vises til kap Internkontroll Entreprenøren med eventuelle underentreprenører skal ha et eget internkontrollsystem og verneorganisasjon tilpasset de aktiviteter som skal gjennomføres SHA-ansvar En avtale opprettes mellom FFAS og entreprenøren, der entreprenør plikter å ivareta Byggherrens SHA-krav for prosjektet (iht. Byggherreforskrift 16). Entreprenøren skal i forhold til denne avtalen ivareta byggherrens SHA-ansvar. Dette innebærer blant annet; Utarbeide SHA-plan Utpeke koordinatorer o Koordinator prosjektering o Koordinator utførelse Sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet (der dette er påkrevd iht. Byggherreforskriften) SHA-planen er tilgjengelig og oppdatert på byggeplass Informere alle involverte parter om SHA-planen og eventuelle oppdateringer Koordinering og samordning av SHA- og vernearbeid for underentreprenører SHA-planen skal forelegges FFAS før anleggsstart. 7

9 1.2.5 SHA-organisasjon og -avvik SHA-organisasjonen skal fremgå av HMS-planen. Videre skal entreprenør utarbeide eller vise til et system for rapportering og behandling av SHA-avvik Beredskapsplan Entreprenøren skal utarbeide beredskapsplan og er ansvarlig for å ha tilstrekkelig beredskap (førstehjelpsutstyr, instrukser, SHA-plan etc.) tilpasset risiko og omfang ved egne arbeider Personlig verneutstyr Entreprenøren er ansvarlig for personlig verneutstyr til sine ansatte. Spesifikasjon av krav for de mest relevante arbeidsoppgavene skal være entydig definert og tilgjengenlige. FFASs minimumskrav er: Hjelm Vernefottøy Fluoriserende arbeidstøy i henhold til NS-EN Sikring av arbeidsplassen Entreprenøren skal beskrive og sørge for sikring av alle arbeidssteder. HMS-planen skal beskrive krav til sikring av grøfter, bygg, stillaser, stiger, hull etc Trykksatte rør Entreprenøren skal ikke manøvrere ventiler på trykksatte rør uten forhåndsgodkjenning av FFAS Vernerunder Vernerunder skal gjennomføres minimum hver 14 dag. FFAS v/prosjektleder og representanter fra alle entreprenørene skal kalles inn til vernerundene. Det avtales faste tidspunkter for det enkelte prosjekt. 1.3 DOKUMENTASJON SHA-plan SHA-plan skal overleveres byggherre før igangsettelse Avviksrapporter Alle avvik skal registreres og rapporteres til byggherren. Nødvendige tiltak for å hindre gjentagelser skal dokumenteres og iverksettes Vernerunder Rapport oversendes FFAS fortløpende og senest 3 virkedager etter utførelse. 8

10 2 GRØFTETEKNISKE ARBEIDER 2.1 OMFANG Kapitlet omhandler grøftetekniske beskrivelser inkludert krav tilknyttet leveranse av preisolerte fjernvarmeledninger. Dette omfatter ferdig forlagt ledning, i i.e. grøft/ kulvert/kum, inkludert alle anleggsarbeider inklusive igjenfylling og istandsetting. Krav knyttet til leveranse av komplette preisolerte fjernvarmeledninger er omtalt i kapittel 3 Utvendige rørtekniske arbeider. 2.2 KRAV Gjeldende lover og krav fra offentlige myndigheter Følgende instrukser, standarder, lover og forskrifter er lagt til grunn i denne spesifikasjonen. Det refereres til siste utgave av: 1. NS 3420, Del A, H. 2. Krav fra Fredrikstad kommune til overdekning over fjernvarmerør i kommunale asfalterte veier og plasser: 1 meter 3. Instruks for gravearbeider i Fredrikstads gater og veier; k%20drift/vei/graveinstruks_ pdf. Entreprenøren plikter å sette seg inn i disse reglene. Alle priser skal inkludere nødvendige kostnader for å etterkomme kravene i regelverket. Dette inkluderer tegninger av kritisk snitt ved fjernvarmefremføring nærmere enn 2 meter fra VA. 4. Statens Vegvesens håndbok 051 Arbeidsvarsling, evt. supplerende krav fra Offentlige myndigheter. 5. Fornminneloven 6. Øvrige offentlige krav som politi, brannvesen etc Grøfteprofil Grøftene skal utføres i henhold til generelt grøftesnitt. Teoretisk avregningsprofil for grøft i løsmasse regnes med sidehelning 3:1. Teoretisk avregningsprofil for fjell i grøft regnes med sidehelning 5:1. Det forventes at entreprenøren skal ut fra grunnforhold og geoteknisk kompetanse kontinuerlig vurdere hva som er stabil gravskråning Eksisterende anlegg Entreprenøren har hele ansvaret for eksisterende anlegg over, på, og i bakken gjennom anleggsperioden. Dette innebærer også entreprenørs ansvar for å sørge for nødvendig påvisning av eksisterende anlegg i bakken Kryssing og nærføring av el-kabler Det skilles mellom eksisterende kabelanlegg og nye kabelanlegg som skal etableres sammen med fjernvarme. Ved nye fellesanlegg skal det i hvert enkelt tilfelle gjøres beregninger på avstand mellom fjernvarmerør og kabelanlegg. Blad nr versjon 1.1/2010 fra REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) skal følges. Alle høyspentkabler skal være tildekket med vintermatter når kablene er frigjort. Ved kryssing av el-kabler over 33 kv skal det være lysåpning på min. 300mm. For 300 kv er kravet til lysåpningen min. 500 mm. Dette forutsetter at fjernvarmerørene krysser under og mest mulig vinkelrett på kablene. El-netteier sin kabelkontrollører skal varsles for kontroll av utførelsen. 9

11 Ved nær- og parallellføring til eksisterende kabelanlegg større enn 33 kv, er minstekravet 1,5 m lysåpning mellom fjernvarmerør og kabel. Dersom dette ikke kan overholdes må nettselskapet kontaktes. Nettselskapet sjekker gjennom beregninger at det eksisterende kabelanleggets overføringsevne ikke reduseres. Eventuelle tiltak som må gjøres avklares med nettselskapet Støpte kanaler For kryssing av støpte kanaler som er oppgitt på tegningsunderlag skal det inkluderes et økt masseuttak og merarbeid for senkning av grøften med inntil 0,75m i forhold til teoretisk grøftesnitt Øvrig infrastruktur Det skal det tas hensyn til kabler og ukjente ledningsnett, herunder sandfang VAV osv. Ved konflikter skal eier varsles, og om nødvendig gås befaring. FFAS v/prosjektleder skal alltid informeres Arbeidstegninger Arbeidstegninger for grøftetrasé og profiler skal oversendes FFAS v/prosjektleder før oppstart. Tegningsnummer fås ved henvendelse til FFAS Gravemelding Kopi av godkjent gravemelding skal oversendes FFAS v/prosjektleder Pigging og sprengning Ved pigging og sprengning skal entreprenøren vurdere behovet for etablering av rystelsesmåler, og foreta bildedokumentasjon før arbeidene starter. Der det er fjell skal dette dokumenteres med bilde (før fjell fjernes) og profilnummer i forhold til arbeidstegning. FFAS v/prosjektleder skal informeres fortløpende. Fjell avregnes i forhold til teoretisk mengde av gjeldende grøftesnitt, med minimum høyde lik 0,5m. Ved høyder over dette skal fjellet måles inn og måling utføres ved fra topp grøft og ned til fjell. Innmålingen skal dokumenteres med bilder og profilnummer Fjerning av asfalt Asfaltdekker >200 mm godtgjøres iht. enhetspriser gitt i tilbudet. Asfaltsaging skal være inkludert i denne enhetsprisen Forurensede masser Ved mistanke om forurenset grunn skal entreprenør foreta prøvetaking med påfølgende analyser og uten grunnet opphold varsle FFAS v/prosjektleder. Forurensede masser skal leveres til godkjent deponi. Forurensede masser godtgjøres i henhold til enhetspriser gitt i tilbudet Vannlensing Entreprenøren skal etablere og opprettholde vannlensingssystem som hindrer vann i å bli stående i grøft mens rørarbeider pågår. Rør som er skadet som følge av vann/snø i grøften kan bli krevet byttet ut av FFAS Fiberduk Det skal legges fiberduk i traubunn og som brettes rundt omfyllingsmasser. Det skal være fiberduk mellom omfyllingsmasser og igjenfylling (pukk/stedlig masse), se generelt grøftesnitt. Fiberduk skal være i bruksklasse II, (160 g/m2). 10

12 Fundament Grøftefundamentet skal legges ut med masse 4-8 mm. Toleranseklasse 2 i henhold til NS 3420, tabell H14.1. Ved ugunstige grunnforhold skal behovet for alternativt fundament vurderes. Entreprenør må sørge for at det er tilstrekkelig drenering i grøft/fundament Ekspansjonsputer Med utgangspunkt i prosjektering utført under rørtekniske spesifikasjoner utarbeides arbeidstegninger som viser hvordan ekspansjonsputene skal plasseres. Entreprisen skal inkludere legging av skumputene Omfylling av rør Før omfylling skal skolinger fjernes fra grøft og rør innmåles. Rørene skal omfylles med pukk 4-8 mm i henhold til standard grøftesnitt. Omfylling av eventuelle kabler og kabelrør tilhørende øvrige næringer/etater skal være i henhold til den gjeldende parts krav. Pukk legges ut lagvis og komprimeres iht. NS Det kan forespørres om bruk av andre typer masser, om dette skulle være mer hendig. Ved bruk av alternative masser kreves godkjenning fra rørleverandøren og FFAS v/prosjektleder Beskyttelse Markering av fjernvarmeledninger og trekkerør Hele traseen med fjernvarmeledninger skal markeres med dekkplater av plast som legges i henhold til generelt grøftesnitt, ca. 300 mm over topp fjernvarmerør. Det skal legges markeringsbånd over begge ledningene i grøfta. Tilsvarende skal gjøres over FFAS sine trekkerør/dl-rør. Farge: Rød Bredde: 150 x 6 mm Merkes: Fjernvarme DL-rør Det skal legges 3 stk. DL-rør à 40/33 mm med 3 farger (gult+grønt+rødt). Plassering skal være i henhold til tegningen for generelt grøftesnitt. DL-rør som ikke er i bruk skal plugges og skjøting av rør skal gjøres i henhold til rørprodusentens spesifikasjon. Rørene festes til hverandre med tape eller strips. Alle rørene skal føres innom og være tilgjengelige i ventilkummer. DL-rør legges hele igjennom alle kummer og merkes. Det grønne røret skal legges inn til hver kunde og ut igjen. Hulltaking og pakninger for dette skal være inkludert. Entreprenøren skal utarbeide oversiktstegning som viser føringsvei for DL-rørene. Leveres sammen med sluttdokumentasjon. Deformasjonsprøving av trekkerør skal være en del av tilbudet og inkluderes i sluttdokumentasjon Ventilkummer Ventilkum skal utføres i henhold til standard tegning for ventilkummer. FFAS sørger for tillatelse av plassering av kummer hos veiholder Trekkekum Trekkekum utføres med kum som beskrevet i standard tegning for trekkekum. Plassering skal avklares med FFASs prosjektleder. 11

13 Overdekning og eventuell bruk av avlastningsplate I kommunale veier skal det være 1000 mm overdekning. For øvrig skal det i utgangspunkt være minimum 600mm overdekning over topp rør. På strekninger der dette ikke kan oppnås kan det som alternativ brukes avlastningsplate i armert betong eller stålplater. Løsningen må godkjennes av rørleverandør. Dette forutsetter at entreprenøren innhenter tillatelse fra veiholder. Eventuell overdekning over topp rør > mm skal avklares i forkant med FFAS v/ prosjektleder Gjenfylling Grøftene skal gjenfylles i henhold til generelt grøftesnitt 2.3 DOKUMENTASJON Følgende dokumentasjon skal oversendes fortløpende til FFAS v/prosjektleder: Arbeidstegninger. Fortløpende godkjente gravemeldinger Varsel ved bruk av rystelsesmålere og eller fotografering/filming Måledagbok fjell. Måledagbok asfalt. Måledagbok forurensede masser. 12

14 3 UTVENDIGE RØRTEKNISKE ARBEIDER 3.1 OMFANG Dette kapitlet omhandler rørtekniske krav knyttet til leveranse av komplette preisolerte fjernvarmeledninger i grøft, kulvert, kummer eller på vegg. Med komplette preisolerte fjernvarmeledninger menes leveranse av ferdig forlagte ledninger. Avsluttes per definisjon med gjennomføring i vegg. 3.2 KRAV Alle preisolerte fjernvarmerør, rørdeler og utstyr tilknyttet det utvendige rørnettet skal prosjekteres og legges/bygges i henhold til NS-EN Følgende standarder ligger til grunn for denne spesifikasjonen: NS-EN 253 Fjernvarmerør - Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Rørsystem av stålrør med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen. NS-EN 448 Fjernvarmerør - Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Rørdeler til fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen. NS-EN 488 Fjernvarmerør - Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Stålventiler for fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen. NS-EN 489 Fjernvarmerør - Preisolerte rørsystemer for direkte nedgravd fjernvarmenett Sammenføyning for fjernvarmerør av stål med varmeisolasjon av polyuretan og utvendig mantling av polyetylen. NS-EN 444 Ikke destruktiv prøving Generelle prinsipper for radiografiprøving av metalliske materialer med røntgen- og gammastråler. NS-EN Dimensjonering og installering av preisolerte rørsystemer for fjernvarme. SSG 7001 Rørleverandørens instrukser for legging av fjernvarmeledninger samt utførelse av muffing Rør, deler og armaturer Følgende krav gjelder for medierør og medierørdeler: Maks. driftstemperatur: 120 ºC, dersom ikke annet er angitt. Maks. driftstrykk: 2,5 MPa ved 120 ºC Prøvetrykk: 3,6 MPa Trykklasse: PN25, dersom ikke annet er angitt Kvalitet/Material: DIN 1626 Isolasjon: Polyurethane Rigid Foam (PUR) Kapperør: Polyethylene (PE) Isolasjonstykkelse: I henhold til standard tegning for generelt grøftesnitt. Rør og rørdeler skal leveres med min 2 stk. 1,5 mm2 langsgående kobbertråder innstøpt i isolasjonen for fuktovervåkning. Rør skal leveres og lagres med endelokk inntil de sveises i grøft. Endelokk skal alltid være på rørstuss i grøft når det ikke arbeides med røret. Entreprenøren er ansvarlig for at alle rørdeler er fri for skader og forurensninger. 13

15 3.2.2 Ventiler Det skal benyttes preisolerte ventiler. Ventiler skal ikke plasseres i områder der ekspansjon tas opp ettersom ventiler er et stivt element. Bruk av ventiler i forbindelse med seksjonering av hovedledninger (transmisjons- og distribusjonsledninger) blir vurdert av FFAS og vil fremgå av forespørselsunderlaget. For plassering av stengeventil for stikkledninger innenfor yttervegg, se pkt Ventilene skal være av type kuleventil med sveisestusser. Hovedventilen skal beskyttes mot fukt. Dette kan gjøres ved bruk av «plastkopper» tilpasset ventilen Isolasjon Alle nedgravde rør og deler skal muffes og isoleres. Preisolerte fjernvarmerør skal ha isolasjon av polyuretanskum (PUR) som fyller rør og rørskjøt komplett. PUR-skum skal være i samsvar med minimumskrav i NS-EN 253. Det skal benyttes Serie 2 rør. Kappet på preisolert rør avsluttes minimum 50 mm innenfor vegg og maksimum 100 mm inn i rommet. Ved innstikk skal stengeventiler, omløp, omløpsventil inkludert lufting isoleres med fast isolasjon, se kap. 5, Isolasjon og mantling Transport, lossing og lagring av rør Entreprenøren anskaffer selv rør, rørdeler og alt nødvendig utstyr i henhold til denne spesifikasjonen. Produsentens instrukser for transport, behandling/lossing og lagring av rør skal følges. Generelt legges rør direkte fra bil og ned i grøft. Ved mellomlagring utenfor grøft må entreprenøren innhente nødvendige tillatelser fra relevante grunneiere. Transport fra mellomlager til grøft er entreprenørens ansvar Leggemetode Prosjektering av ledninger skal følge rørleverandørens henvisninger samt NS-EN Ved avgreninger skal kun preavgreninger benyttes med unntak kun for anboringer. Avgreningen skal utføres som overstikk eller eventuelt sidestikk. Understikk skal ikke benyttes. Tur-røret skal ligge til høyre for retur-røret sett i varmetransportretningen ut fra varmesentralen. Hvis transportretningen er uklar avklares tur/returplassering med FFAS v/prosjektleder. Der fjernvarmerør i forbindelse med rørmontasje kommer i direkte kontakt med stål og/eller betong skal rørene beskyttes. Fjernvarmerørene skal legges slik at sveiser ikke kommer under konstruksjoner(støpte plater, varerør etc.). Hvis det ikke kan unngås kreves 100 % røntgen. Skråsveis skal unngås Retningsendringer Retningsendringer i fjernvarmerørene skal kun skje med 90º bend eller buerør. Skråskjæringer skal ikke benyttes. 14

16 3.2.7 Sveising av rør og rørdeler Sveising av rør og rørdeler skal utføres av sveisere med sertifikater i henhold til gjeldende standarder. Ved oppstart av sveisearbeider med sveiseelektroder/tig/mig eller måling mot feilfinner skal berørt feilfinner kobles fra Visuell kontroll av sveiser på stålrør Sveiseskjøter i stål skal utføres slik at disse ved visuell inspeksjon tilfredsstiller kvalitetsnivå C i NS-EN ISO 5817 (uregelmessigheter på overflate) Tetthetsprøving Entreprenøren skal tetthetsprøve alle rørskjøter med luft og påføring av indikatorvæske. En tetthetsprøve omfatter tur- og retur rør ved avsluttet sveisning for et angitt strekk. Prøvetrykk: 0,2 bar over atmosfæretrykk etter NS-EN Manometer skal være sertifisert og kalibrert tilpasset skalering for trykkvisning under 0,25 bar over atmosfæretrykk. Trykket skal holdes over tid (ca. 30 min.) slik at dette er stabilt under selve testingen. Rør og rørskjøter skal trykkprøves med vann på 3,6 MPa Ved tetthetsprøvingen skal et skjema for tetthetsprøving av stålsveis fylles ut med en detaljert skisse av det aktuelle rørstrekket. I skjemaet skal det inngå: alle tilpasningslengder med lengdemål, alle røntgenkontrollerte sveiser. Hver enkelt sveis skal angis med ID-nr. Ledningsnettet skal trykktestes med vann med trykk tilsvarende 36 Barg. Trykktest med vann kan erstatte tetthetsprøving med luft dersom trykktesten utføres mens sveisene er synlige for visuell inspeksjon. Dersom trykktest med luft er utført, kan trykktest av rørsystemet med vann utføres etter at grøftene er fylt igjen. Prøving av trykkledninger skal utføres av ansvarlig utførende etter NS Ledningen skal tilfredsstille de krav til tetthet som er angitt i NS Ansvarlig utførende holder selv alt nødvendig utstyr, materiell og mannskap for gjennomføring av trykkprøving av trykkledningene. Tiltakshavers kontrollør skal varsles senest 2 dager før trykkprøving (tetthetsprøving) skal finne sted. Om kravene til tetthet ikke tilfredsstilles, er det ansvarlig utførendes ansvar å finne feilene og utbedre disse omgående. Det skal utarbeides testrapporter for hver seksjon som trykktestes. Skjema utarbeides av Entreprenøren og sendes FFAS v/prosjektleder, eventuelt teknisk kontrollør minimum 1 virkedag før tetthetsprøvingen tar til Røntgenkontroll av sveiser på stålrør Røntgenkontroll skal utføres i henhold til NS-EN 444 og NS-EN Røntgenkontroll skal utføres av personell sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan. Det skal tas røntgenkontroll av sveisesømmene i hele sin lengde. For Prosjektklasse B (opp til DN 300 ved 120 ºC) skal kontrollen omfatte minimum 10 % av sveisene og for sveiser som ikke er tetthetsprøvd 50 %. For Prosjektklasse C (over DN 300 samt der det er krav om driftstemperatur på 140 ºC) skal kontrollen omfatte min. 20 % sveisene, for sveiser som ikke er tetthetsprøvd 100 % og minst én sveis per sveiser. For hver ny sveiser skal det kontrolleres 1 av de 3 første sveisene til denne på hvert nytt anlegg. Kontrollinstansen velger selv sveis. Ved røntgenkontroll skal sveisene være innenfor kvalitetsnivå B i NS-EN ISO 5817:

17 En radiografisk rapport skal inneholde informasjon til å verifisere kvalitetsnivået på utførelsen av de prøvde sveisene og skal oversendes FFAS så snart den foreligger, senest en uke etter utført kontroll Ikke nedgravde rør Utvendige rør som ikke graves ned, i.e. rør i kummer, rør i kulverter, rør hengt på vegg prosjekteres som frittliggende rør. Preisolerte rør skal benyttes, men sikkerhet og brannrisiko må betraktes i hvert enkelt tilfelle. Bruk av alternative rørtyper avklares med FFAS v/prosjektleder Omløp Omløp (bypass) monteres primært i ventilkummer, se kapittel 2; Grøftetekniske arbeider Anboring Anboring skal inkludere sveisestuss/anboringsventil samt doblingsplater etter spesifikasjon fra rørleverandøren. Leveransen skal også inkludere komplette leveranser relatert til skjøting av alarmtråder samt leveranser og montering av muffer. Evt. ekstrudersveis ved muffing skal således være inkludert Veggjennomføring I forbindelse med veggjennomføringer ved standard veggtykkelse fra 200 mm til 300 mm i mur- /betongvegg, skal det monteres pakning mellom fjernvarmerør og veggmaterialet. Det skal benyttes pakning av type Forsheda 911 eller tilsvarende. Pakningen plasseres sentrisk i vegg. Ved veggtykkelser over 300 mm benyttes Forsheda 802 eller tilsvarende som innstøpt pakning eller Forsheda 803 på innsiden/yttersiden av vegg etter at rørene er montert. Stikkledning som avsluttes innenfor yttervegg i teknisk rom for kundesentral skal påmonteres stengeventiler. Ved veggjennomføring av trekkerør skal det tettes mot vanninntrengning med tettefôring tilsvarende Forsheda eller med vannavstøtende herdet skum. Utførelse skal være iht. leverandørens instrukser Blending Alle åpne rør- og ventilstusser skal blendes med endebunn Fuktovervåkningssystem inkl. kontroll av fuktovervåkningssløyfer Alle preisolerte rør skal tilkobles et fuktovervåkningssystem. Feilfinner leveres og monteres av FFAS. Følgende krav gjelder: De preisolerte fjernvarmerør som tilbys skal leveres med 1,5 mm2 mykglødede uisolerte kobbertråder. Systemet skal leveres og bygges opp som såkalt "Nordisk type". Kobbertrådene skal være støpt inn i isolasjonsskummet og ligge parallelt med medirøret i samme avstand i hele rørets/rørdelens lengde. Kobbertrådene skal fortrinnsvis ligge kl. 10 og 14 i rørene, og ha overskytende lengde ved enden av kappe på stålrøret på minimum 220 mm.. Evt. avvik fra dette skal oppgis i tilbudet. Kobbertrådene skal muliggjøre resistans-, impedans- og kapasitansmålinger. Evt. brudd i lekkasjetråder i rør- og rørdeler som leveres på plassen er totalentreprenørens ansvar. Totalentreprenøren får selv velge om han vil kontrollere at lekkasjetrådene er i orden ved mottak av rør eller om han tar sjansen på å vente til rør- og rørdeler legges i grøfta. Tegninger for kobling av alarmtråder skal være utarbeidet før montasjearbeidet starter. Prosjekteringen av overvåkningssystemet skal derfor gjøres parallelt med prosjektering av rørsystemet. Disse tegningene skal lages i tett samarbeid med (FFAS) og godkjennes av FFAS sin prosjektledelse før oppstart. Det er spesielt viktig å ha 16

18 kontroll på lengdene av kobbertrådene og kobbertråds sløyfer slik at disse ikke overstiger antall meter som overvåkingsenhetene i det overordnede systemet stiller krav til. Ved rørgjennomføring i hus/hos kunder skal kobbertrådene rundkobles og legges slik at de ikke kommer i kontakt med medierør. Ved kobling av lekkasjetråder i muffer etc. skal rørleverandørens samt andre normalt gjeldede bransjekrav/bestemmelser overholdes. Ved kobling i skjøter og endepunkt skal alarmtråden monteres/skjøtes slik at den ikke risikerer å dras av eller kortsluttes mot medierør eller andre metaller. Ved muffing/kobling av alarmtråder skal det dokumenteres i henhold til vedlagte eksempel på protokoll/kontrollskjema alternativt et tilsvarende omforent skjema. På kontrollskjemaet skal det lages en enkel skisse som bekrefter hvordan alarmtrådene er skjøtet/koblet ved avgreninger etc. Vær spesielt nøye ved evt. avtalt avvik fra prosjekteringsunderlaget. Hvert rør og rørdel som sammenkoples skal før sammenkopling ha en isolasjonsresistans på minst 1000 MΩ (megaohm) ved 1 kv testspenning. Målinger skal også gjøres etter utført isoleringsarbeide. Godkjent verdi er da minst 10 MΩ (megaohm) pr meter alarmtråd. Godkjent verdi skal oppnås senest i løpet av 24 timer etter isolering. Sløyferesistansen skal kontrolleres kontinuerlig. Godkjent verdi skal være 1,1-1,4 Ω (ohm) pr 100 meter lekkasjetråd. Der hvor overvåkning av rørene videreføres innvendig skal kabel legges på innsiden av mantling. Alarmtråden rengjøres og pusses med sandpapir før sammenkobling. Alle skjøter på alarmtrådene skal skjøtes med skjøter/muffer. Det skal benyttes presstang fra rørleverandør for å klemme sammen skjøter/muffer. Overvåkningstrådene skal kobles i sløyfe med rundkobling i endepunkter. Alle kabelforbindelser i overvåkningssystemet skal være av koaxialtypen og kabelender skal ha koax-stikk (BNC). Alle rundkoblinger i muffer og uttak av koaxkabler til feilfinner (målepunkt), skal måles inn, eller det skal angis avstand mellom rundkobling/uttak til nærmeste innmålte muffe. Ved innføring av stikkledninger til bygg skal alarmtrådene være tilgjengelig på enden av rørledningene utenfor isolasjon og mantling. Det skal etableres et jordingspunkt på fjernvarmerøret. Trådene skal være rundkoblet om ikke annet er spesifisert. Trådene skal være isolert med flexislange slik at kontakt mellom tråder og stål unngås. Ved anboring og sammenkobling av alarmtråder fra nytt til gammelt fjernvarmenett, skal alle alarmtråder kontrollmåles for verifikasjon av korrekt tilkobling. Det samme gjelder der overvåkningssløyfer deles opp med rundkobling på et eksisterende rørnett. Før overlevering skal altså entreprenøren testmåle i henhold til ovenstående og dokumentere at alle koblingene er utført og at alarmnettet fungerer. Dette gjøres i nært smarbeid med FFAS og FFAS sine samarbeidspartnere på drift Rørmuffer Alle muffer skal være vanntette og kunne stå imot grunnvannstrykk. Muffemontør skal være sertifisert i henhold til rørleverandørens krav. Muffene skal monteres og kontrolleres i henhold til rørleverandørens anvisninger. Alle muffer skal kontrolleres visuelt i tillegg til leverandørens kontrollkrav. Krympemuffer i kryssbundet polyethylen (PEX) skal benyttes i alle deler av leveransen. Aktuelle leverandører må kunne levere overgangsmuffer mellom den isolasjonsstørrelse oppgitt i grøftesnitt, og en lavere isolasjonsklasse. 17

19 Sveising og tetthetsprøving av skjøtemuffer Sveisemetode for sveisekappe beskrives med nødvendige parametere og deres grenseverdier. Hver muffesveis skal dokumenteres i muffeprotokoll: Sveisetemperatur (ºC), Effekt (Watt), Spenning (Volt), Strøm (Amp.), Trådmotstand (Ohm), Lufttrykk (Bara), Utetemperatur (ºC). Entreprenøren skal kunne dokumentere prosedyre for håndtering, installasjon, og typespesifikk test for verifikasjon av tetthet for ferdig montert sveisekappe/rørmuffe Rensing av rør En plan for rensing av rør skal utarbeides før arbeidene påbegynnes og oversendes FFAS v/prosjektleder. Etter at rørene er sveiset og tetthetsprøvd skal Entreprenøren rense tur- og returrørene med renseplugg som ikke skader rørene innvendig. Spyling benyttes kun hvis rensing med plugg er uhensiktsmessig og skal avklares av FFAS v/prosjektleder. Ved rensing skal skjema for rensing av rør fylles ut og sendes til FFAS v/prosjektleder minimum 2 virkedager før rensing. Skjemaet skal inneholde en skisse av de aktuelle rørstrekk/etapper samt en beskrivelse av rensemetode. 3.3 DOKUMENTASJON Tegninger skal vise plan og profil og leveres i målestokk 1:250. Tegningsnummer fås ved henvendelse til FFAS v/prosjektleder. Se kapittel 8 for utdypende informasjon. Før igjenfylling av grøfter starter skal følgende dokumentasjon sendes FFAS v/prosjektleder via e- post: Skjema for tetthetsprøving av muffeskjøter for gjeldende strekk. Koblingsskjema for fuktovervåkningssløyfer for gjeldende strekk. Skjema for rensing av rør. 18

20 4 INNMÅLING 4.1 OMFANG Dette kapitlet omhandler innmålinger for alle utbygginger og/eller endringer på FFASs utvendige fjernvarmeanlegg. Leveransen utføres i henhold til de gjeldene forskrifter, spesifikasjoner, retningslinjer og instrukser fra FFAS samt krav i dette kapitlet. 4.2 KRAV Innmåling Innmåling av fjernvarmeanlegg foretas etter at rørtekniske arbeider er utført og skolinger er fjernet, men før omfylling av masser. All innmåling skal skje med totalstasjon (kikkertmåling) eller GPS og skal overleveres i koordinatsystemet Euref 89 sone 32. Høydereferanse innenfor Fredrikstad kommune skal være Fredrikstad lokal. Høydereferansen utenfor Fredrikstad skal være NN1954. Alle innmålte punkter skal ha en nøyaktighet på +/- 10 cm og inneholde høyde (z-verdi). Høyde måles på topp PE-HD-kappe på rør eller topp muffe. Alle muffer og knekkpunkter både i vertikal- og horisontalplanet skal måles inn. Der hvor trekkerør/kabler avviker fra fjernvarmetrasé skal dette måles inn. Der en i forbindelse med legging av nye traséer eller reparasjonsarbeider avdekker gamle fjernvarmerør, skal disse måles inn. Elementer som skal måles inn er: Alle sveiser på fjernvarmeledningene. Hver sveis skal gis et unikt sveisenummer referert til etappe, ledningsdimensjon og tur-/returledning. Alle innmålingsdata skal relateres til disse sveisenumrene. Alle vegg-gjennomføringer Alle betjeningskummer for fjernvarmeventiler, luftekummer og tappekummer Alle kabelkummer. Midtpunkt på buerør Innmålte punkter for vegg-gjennomføringer skal merkes med kundeadresse eller anleggsdel for entyding identifikasjon Innmålingspunkter for kummer relateres til navn på kummer Innmålingsfil, formater og oppbygging Innmålingsdata skal overleveres i form av SOSI-filer. KOF - formatet skal benyttes for start og slutt på linjer og enkeltpunkter. Traséer og objekter skal kodes iht. FFAS «Kodeliste» som fås av FFAS v/prosjektleder. 4.3 DOKUMENTASJON Generelt skal all dokumentasjon/innmåling sendes som e-post til FFAS v/prosjektleder. Innmålingsdata for fjernvarmeanlegget skal oversendes fortløpende i takt med utførelse, og senest 48 timer etter at innmåling er foretatt og senest før grøft gjenfylles. 19

21 5 INNVENDIGE RØRTEKNISKE ARBEIDER 5.1 OMFANG Dette kapitlet gjelder innvendige fjernvarmerør og rørtekniske arbeider som skal utføres for FFAS. Spesifikasjonen angir rørtekniske krav knyttet til leveranse av komplette ferdig monterte innvendige fjernvarmeledninger. 5.2 KRAV Rør og rørdeler generelt Følgende krav gjelder for rør og rørdeler: Trykklasse: PN25 Maks. driftstemperatur: 120 ºC dersom ikke annet er angitt. Maks. driftstrykk: 2,5 MPa Prøvetrykk: 3,6 MPa All rørføring skal vurderes med tanke på termisk ekspansjon, trykk og vektbelastning. Ved dimensjoner over DN100 skal beregninger dokumenteres. Dimensjoner i henhold til NS-ISO 4200/DIN Stålkvalitet i henhold til NS-EN I stålrør skal kun benyttes tettet stål. Når rør, bend etc. med forskjellig godstykkelse sveises sammen skal den tykkeste godstykkelsen fases av til samme tykkelse som den tynne. Avfasingen skal ikke være større enn 1: 2,5. Dette gjelder også ved innsveising av armatur. All armatur, flenser og utstyr skal være i henhold til Norsk Standard for de aktuelle trykk og temperaturer der slik finnes. Materialkvaliteter skal være i henhold til NS 152 og DIN Deler: Krav: Armatur og utstyr NS 5592 T-rør og avgreninger Endebunner og sveiseflenser Reduksjonsstykker Ventiler Toleransekrav i henhold til NS T-rør benyttes kun i krysningspunkter for ledninger med samme dimensjon, eller der det er spesielt angitt. NS 5596, Alle motflenser skal være sveiseflenser med hals i henhold til Norsk Standard, med tilhørende pakning, skruer og muttere. Forøvrig gjelder NS 1764 (DIN 2634). Reduksjonsstykkets godstykkelse skal minimum være den samme som det største rørets godstykkelse. Dimensjoner og toleransekrav i henhold til NS Det skal benyttes kuleventiler med sveiseender. Ventiler DN150 og større skal være utstyrt med gir for håndmanøvrering. Nødvendig moment for manøvrering av ventil skal angis med en merkelapp av rustfritt stål. Ved plassering av ventil må det tas hensyn til ventilens funksjonskrav og annet tilknyttet utstyr. 20

22 5.2.2 Røroppheng Røroppheng for vegg- og takfeste utføres i henhold instrukser fra leverandør. Glidesko skal ha en større høyde enn isolasjonstykkelsen. Alternativt kan det benyttes glideoppheng av standardtyper. Opplager skal plasseres min 300mm fra flenser. Opplager/ brakett skal primes. Hvis ferdig malte profiler benyttes, skal sårkanter primes. Grader i kuttflater skal ikke forekomme. Pendeloppheng skal ikke benyttes Avtapnings- og lufteledninger På innvendige rørstrekk monteres avtapnings- og lufteledninger i henholdsvis lavpunkt og høydepunkt. For avtapning benyttes stålrør DN20 og for lufting DN15. Ledningene klamres til vegg og avsluttes 30 cm over gulv og plugges. Det monteres kuleventiler på rørene Isolasjon og mantling Alle varme rør og rørdeler skal isoleres. Rørisolasjon skal være mineralullskåler, min. romvekt 120 kg/m3. Isolasjonstykkelse: DN10-DN40: 40 mm DN50-DN80: 50 mm DN100-DN200: 60 mm Bend isoleres slik at rørets krumning følges. All isolasjon og mantling avsluttes foran flenser og ventiler som kan demonteres slik at dette kan skje uten å rive opp isolasjonen. Bend, T-rør og overgangsstykker isoleres slik at isolasjonen overalt slutter tett inntil røret. Mantling av bend utføres med segmenter som fastholdes med minst én ombinding i hver tverrskjøt. Mantling utformes slik at vann ikke trenger inn i isolasjonen. Stengeventiler isoleres med samme isoleringstykkelser som for tilsluttende rør. Stillingsindikatorer skal ikke kles inn med isolasjon eller mantling. For glidesko skal rommet mellom vertikale stålplater fylles med isolasjon. Det utspares i isolasjonen for utstikkende ører på rørklammer. Mellomrommet mellom klammerhalvdelene fylles med mineralull. Isoleringen skal ikke berøre bolt og styrekloss ved styringer. Lufte- og avtappingsledninger isoleres og mantles frem til spindel på stengeventil. Mantling avsluttes med mansjett. Alle isolerte rør kles med mantel av plastplate (Isogenopac e.l., tykkelse minimum 0,35 mm). Mantelen må garanteres holdbar i skjøtene, dvs. uten at skjøtene åpner i rørnettets levetid, 30 år. Det skal være minimum 30 mm overlapping i lengdeskjøter og minimum 50 mm i tverrskjøter. 5.3 DOKUMENTASJON Generelt Tegninger leveres i målestokk 1:50 eller 1:100. Tegningsnummer fås ved henvendelse til FFAS v/prosjektleder. Følgende skal fremgå av tegning som viser innvendig rørtrasé: Stengeventiler 21

23 Luftinger/tappinger Omløp (Bypass) Røroppheng Fastpunkt 6 KUNDESENTRALER 6.1 OMFANG Dette kapitlet omhandler tekniske krav ved bygging og utføring av kundesentraler i FFASs fjernvarmenett. Kundesentral defineres her som varmevekslere med tilhørende rør og utstyr som overfører varme fra primærnettet til sekundærnettet. Sentralene leveres generelt som prefabrikkerte enheter. Kapitlet dekker videre rørarrangement for energimåler, temperatur- og trykkmåling samt filter. Denne enhet leveres av FFAS, men monteres av entreprenør. Elektroarbeider i forbindelse med kundesentraler holdes utenfor denne entreprisen og vil bli gjennomført av entreprenør utpekt av FFAS. 6.2 KRAV Spesifikasjon prefabrikkert kundesentral Generelt Den prefabrikkerte kundesentralen skal være godkjent i henhold til gjeldende forskrifter fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Vekslere og komponenter skal leveres med trykklasse PN25 og driftstemperatur 120 C dersom ikke annet er spesifisert. I rørarrangementer som inngår i vekslerenheten skal det kun benyttes rør med kravspesifikasjoner som fremgår av kapittel 5 Innvendige rørtekniske arbeider. Leveransens omfang Rør og rørdeler ferdig montert Tappepunkter og evt. nødvendige luftepunkter med stengeventil og plugg. Minimum 1 stk. tappepunkt for hele vekslerenheten Vannmengdemåler Vannmengdemåler monteres av entreprenør og leveres av FFAS Rørarrangement rundt vannmengdemåler og filter Plassering av komponenter for avregning, måling temperatur og trykk, lufting/avtapping og filtrering vil fremgå i forespørsel, eventuelt i dialog med FFAS v/prosjektleder. Rettstrekk før og etter vannmengdemåler Rettstrekk før og etter vannmengdemåler: Rettstrekk foran måleren (10 x D) Minimum 200 mm Rettstrekk etter måleren (5 x D) Et passtykke med flenstilslutning og med samme byggelengde som vannmengdemåler inngår i målerstrekkleveransen. Passtykket benyttes når fjernvarmesentralen er i drift uten vannmengdemåler. 22

24 Høyde på fjernvarmerør retur der passtykket monteres skal være minimum 600 mm og maksimum 1200 mm over gulv. Minimumsavstander i millimeter til overliggende fjernvarmerør tur og til vegg fremgår av tabell under: Målerstørrelse (DN) Senteravstand, tur-retur Senteravstand til vegg ) og større 200 1) 400 1) Om tur og retur rør er plassert over/under hverandre må avstanden økes nok til å kunne betjene filter. Rør på hver side av vannmengdemåler må understøttes med braketter slik at rørene ikke endrer posisjon når måler tas ut. Mengdemåler skal ikke plasseres rett under filteret. Dette for å hindre mulig vannsøl på måler ved åpning av filter. Det monteres en bøyle for oppheng av passtykket når dette ikke er i bruk. Målehus Målehus for 1 stk. termometer og 2 stk. skråstilte temperaturfølere plasseres på hhv. tur- og returrør. Føler og følerlomme utføres i stål. Dette leveres av FFAS. Avstand mellom muffer skal være minimum 100 mm. Det skal monteres plugger i ubenyttede muffer for temperaturefølere (2 stk.) Termometer Maskintermometer, rett lang modell bestående av hylse i lettmetall, ca. 20cm x 30mm. Optisk søyle med gradering C. Termometer skal stå vertikalt. Manometer Manometer med husdiameter 100 mm, væskefylt og med gjengekobling R ½. Gradering 0 25 bar. Manometerledninger Manometerledninger utføres i sømløse stålrør DN15. Tilkobles før og etter filter samt til returledning nedstrøms for mengdemåler og temperaturføler på returrør. På hver ledning monteres en kuleventil. Ledningene føres sammen opp til manometerventil. Filter Hus og lokk leveres i støpestål. Filterinnsats med maskevidde 0,5 mm skal være i rustfritt stål. Filteret monteres slik at filterinnsats kan demonteres. Lokket utstyres med renseplugg. Fra filteret føres avtapningsledning DN20 som avsluttes ca. 20 cm over gulv. Røret kan maksimalt ha 45 graders vinkel. Røret plugges med gjenget plugg med gjengetape. På ledningen monteres en kuleventil. Ledningen klamres til vegg. Kobling av rør mot varmevekslere Veksler skal ikke bære vekt av rør. Rør må eventuelt understøttes med bærebraketter Isolering Reguleringsventiler DN40 eller over isoleres med avtakbare puter. Minimum isolasjonstykkelse er 75 mm Merking rør Tur- og retur skal merkes med symboler med grønnfarget tape rundt rør med transparente piler for retningsanvisere. Fjernvarme Tur og Fjernvarme Retur plasseres i egnet plassert pilvindu. 23

25 6.2.6 Maling Alle uisolerte stålflater skal forbehandles og males. Før maling rengjøres alle stålplater for rust, fett, olje og andre malingsskadelige underlag ved hjelp av stålbørsting og oppløsningsmiddel. Teksten «Fjernvarme Tur» og «Fjernvarme Retur» plasseres i egnet plassert pilvindu. Malte flater som nedsmusses eller flater med påviselig fuktbelegg skal rengjøres før neste behandling. Rustbeskyttelse utføres med dertil egnet maling. Dette gjøres på samtlige stålkonstruksjoner hvis ikke annet er beskrevet Plassering av kundesentral Ved plassering av kundesentral i teknisk rom skal følgende hensyn ivaretas: Kundesentralen må plasseres slik at alle komponenter er lett tilgjengelig for fremtidig vedlikehold og utskiftning. Dette gjelder spesielt veksler, reguleringsventiler, ventilmotorer og måler. Materiell som tilhører kundens anlegg må ikke plasseres innenfor sonen som er reservert for FFASs utstyr. Sonen vil være markert i prosjekteringsunderlag og i as-built-tegning For kundesentralen kreves normalt 3 meter fri veggplass helt opp til tak og 2 meter ut i fyrrommet/fjernvarmesentralen, totalt 6 m 2. Plassering av kundesentral og eventuelle andre krav fra FFAS for å tilfredsstille arealbehov vil bli oppgitt av FFAS ved behov. 6.3 DOKUMENTASJON Kundesentral Tegningsnummer og kundesentral-nummer fås ved henvendelse til FFAS v/prosjektleder. Kundesentral skal dokumenteres i målestokk 1:20 (plan og snitt) Innhold: Plan kundesentral 1:20 som viser rør inn i kundesentral til stengeventil, rør fra stengeventil til varmeveksler samt vegger i rommet. Området som skal holdes fritt for komponenter tilhørende sekundærside. 2 snitt av kundesentral 1:20 for hhv målestrekk og varmeveksler. Prinsippkobling med kundesentral og komponenter på primær- og sekundærside (sekundærside kun komponenter som stenge-, tilbakeslags-, og sikkerhetsventiler) Dimensjoneringsdata fra leverandør i tabellform Spesifikasjon komponenter primærside i tabellform Saksgang for prosjekteringsunderlag Prosjekteringsunderlag med plassering av kundesentral og rørføringer skal godkjennes av kunde før oppstart av arbeider. Kopi av godkjenningen oversendes FFAS v/prosjektleder. 24

26 7 NEDTAPPING OG OPPFYLLING 7.1 OMFANG Dette omhandler arbeider som medfører nedtapping/oppfylling og eller avstengninger av deler av fjernvarmenettet. Behovet oppstår ved innkapping eller anboring i forbindelse med tilknytning av nye fjernvarmerør og/eller kundesentraler. Entreprenør er ansvarlig for alle aktiviteter tilknyttet nedtapping og oppfylling bortsett fra stenging, nedtapping og oppfylling som utføres av FFAS. 7.2 KRAV Innmelding Entreprenør melder inn planlagt innkapping/anboring til FFAS v/prosjektleder. Dette gjøres senest 3 uker før arbeidet finner sted Anboringsutstyr Anboringsutstyr for dimensjoner tom DN150 skal tåle minimum 25 bars trykk. For dimensjoner over dette skal fremgangsmåte avtales i hvert enkelt tilfelle med FFAS. 7.3 DOKUMENTASJON Dokumentasjon før oppfylling Senest 3 virkedager før oppfylling av fjernvarmerørstrekk starter skal følgende dokumentasjon sendes via e-post til FFAS v/prosjektleder: Rapport fra røntgenkontroll Rapport fra tetthetsprøving. Liste over stengte innvendige avstikksventiler med endebunner. 25

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Side 1av 1 Rev. 2012-03-12 INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2012 Instruks for fjernvarmeutbygging Side 2av 38 Rev. 2012-03-12 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV...

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave januar 2016 Side 2 av 71 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 6 0.1 GYLDIGHET... 6 0.2 KRAV... 6 0.2.1 NS8407:2011... 6 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 6

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave november 2017 Side 2 av 73 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 6 0.1 GYLDIGHET... 6 0.2 KRAV... 6 0.2.1 NS8407:2011... 6 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav...

Detaljer

FJERNVARME. www.dahl.no

FJERNVARME. www.dahl.no FJERNVARME Fjernvarme det miljøvennlige alternativet Innhold 1. Systembeskrivelse...3 Generelt...3 Medierør...3 Isolering (PUR)...4 Muffemontering...4 Mantelrør...5 Rørdeler...5 Muffer...5 2. Fjernvarmerør

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave februar 2018 Side 2 av 73 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 6 0.1 GYLDIGHET... 6 0.2 KRAV... 6 0.2.1 NS8407:2011... 6 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav...

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave januar 2017 Side 2 av 73 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 6 0.1 GYLDIGHET... 6 0.2 KRAV... 6 0.2.1 NS8407:2011... 6 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 6

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

BOSSNETT AS Bergen Sentrum

BOSSNETT AS Bergen Sentrum BOSSNETT AS Bergen Sentrum GRØFTER OG LEDNINGSUTFØRELSE Revisionshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Generelle bestemmelser Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at kravene til

Detaljer

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 - Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV03 Distribusjonsystemer BKK Varme v/daniel Frantzen Distribusjon

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Teknisk beskrivelse: Levering av preisolerte fjernvarmerør og deler, samt muffing.

Teknisk beskrivelse: Levering av preisolerte fjernvarmerør og deler, samt muffing. Teknisk beskrivelse: Levering av preisolerte fjernvarmerør og deler, samt muffing. Utvendige fjernvarmearbeider Oppsal skole Status: Dato: 10.06.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: For bygging/fabrikasjon/implementering/iverksettelse

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER. Versjon

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER. Versjon RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV RØR OG KUMMER Versjon 1.0 14.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Rørtraseer s 3 a. Innhold i grøft s 3 b. Materiell beskrivelse s 3 c. Leggeanvisning s 3 d. Føring, skjøting og

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget.

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Koordinatbestemt innmålingsdata... 3 2.1 Koordinatsystem... 3 2.2 Hva skal innmåles... 3 2.3 Komplekse installasjoner... 5 2.4 Dataformat... 5 2.5 Temakoder... 5

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es?

VA- modellering i Statens vegvesen. Kan SOSI ledning beny8es? VA- modellering i Statens vegvesen Kan SOSI ledning beny8es? Objektlisten i HB138 er basert på prosesskoden Prosesskoden inneholder både arbeidsprosesser og fysiske objekter Objektene idenffiseres med

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt

Haugaland Kraft Energi AS. Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt Haugaland Kraft Energi AS Standardkrav for veilysanlegg i boligfelt 1. Avklaringer med kommunen Kommunen kan forlange at utbygger av boligfelt og lignende etablerer tilfredsstillende belysning i området.

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål

1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål Dokument: P-01 Side 1 av 5 1 Krav for produksjon og installasjon av rørsystemer i stål 1.1 Generelle bestemmelser NS-EN 13480 (siste utgave) gjelder for materialvalg, konstruksjon, dimensjonering, utførelse

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Egen bakgrunn Espen Killingmo, avdelingsleder / VA-ingeniør 20 års erfaring fra planlegging, prosjektering og byggeledelse

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Monteringsanvisning MA 6.C

Monteringsanvisning MA 6.C Monteringsanvisning 1/28 Monteringsanvisning Innhold Fremgangsmåte 3 Avstand fra vegg til rør 3 Montering av Rørføringslist Dekor 22 4 Montering av Lukket Rørklamme 4 Montering av Åpen Rørklamme 5 Montering

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent SE Sign 25572 - SV - 0003 - E03 1 av 19 KNE O.nr Dok type Løpenr Rev Side

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger

Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger Nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Levanger A055709 Levanger kommune Bok 3 Flytting av oljetanker, totalentreprise. Okkenhaugveien 4, 7604 Levanger DOKUMENTKONTROLL A xx.xx.xx Utsendelse Revisjon Dato

Detaljer

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG Sunndal Energi KF Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HENSIKT... 4 2.0 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 4 3.0 ANSVARSFORHOLD... 4 4.0 FORKORTELSER

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS

Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Prosjekt: SANERING AV VA-LEDNINGER VED STANGNES VGS Bakgrunn for prosjektet Prosjektet har sin bakgrunn i at det har oppstått gjentatte lekkasjer på den kommunale vannledningen som ligger langs Stangnesveien.

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller Glitrevannverket

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Oppdragsgiver Arendal Havnevesen Rapporttype Kravspesifikasjon bygningsmessige arbeider 2015-04-23 DRIVSTOFFANLEGG MARINA BARBU KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen

Oslo kommune Bymiljøetaten. Tom Kristoffersen Tom Kristoffersen Ny graveinstruks 2012 Hvorfor ny graveinstruks? Graveinstruksen fra 2008 - varighet på 4 år Vi har oppdaget underveis at graveinstruksen trenger noen små justeringer. Noe har blitt uteglemt,

Detaljer

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum

Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Mengde Pris Sum Side 1 73 Utendørs røranlegg 73.731 Utendørs VA 73.731.1 UO1.21116645 UTENDØRS PUMPE Antall stk 2 Type pumpe: Sentrifugalpumpe Medium: Spillvann Materiale i pumpehjul: Bronse Materiale i pumpehus: Støpejern

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Velkommen til Isoterm AS

Velkommen til Isoterm AS Velkommen til Isoterm AS Ragnar Hauglien, Distriktsansvarlig Jan Ove Østengen, Prosjektsjef Salg Nils Chr. Steig Fabrikksjef Anne Berit Andersen Økonomiansvarlig Diana Schleider Kvalitet og produktsjef

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 8. Føringsveier Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vollmarka boligfelt

AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vollmarka boligfelt AS Melhus Tomteselskap AS Melhus Tomteselskap Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 2 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 2 1.3

Detaljer